ပါရမီနဲ႔ ေ၀ယ်ာ၀စၥ...

Q. အရွင္ဘုရား…ဦးတင္ပါတယ္ဘုရား။ ဘုရားျဖစ္ရန္ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူရသည့္ ပါရမီေတာ္တုိ႔ကုိ သိရွိၾကည္ညိဳလိုပါသည္။ အဓိပၸါယ္ႏွင့္တကြ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာမွာေရာ ပါရမီႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာလာ ပါရမီမ်ားႏွင့္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာလား ပါရမီမ်ား တူညီမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကဲြျပားမႈ ရွိပါသလားဘုရား။ ေနာက္တစ္ခု ေမးခြင့္ျပဳပါဘုရား။ ေ၀ယ်ာ၀စၥကုသုိလ္ဟာ ျပဳသင့္ျပဳထုိက္တဲ့ကုသုိလ္တရားမ်ားတြင္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားဖူးပါသည္။ တစ္ျခားျပဳသင့္ျပဳထုိက္တဲ့ ကုသုိလ္မ်ားကုိလည္း ရွင္းျပေပးပါဦးဘုရား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဘုရား။
(ေဇာ္ေဇာ္)


A. ၁။ ပါရမီဆုိတဲ့စကားဟာ ပါဠိစကားျဖစ္ၿပီး အထြတ္အျမတ္၊ ျမတ္ေသာသူ၏အျဖစ္၊ ျမတ္ေသာသူ၏ ဥစၥာ၊ နတ္ျပည္နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၾကပါတယ္။ ျဖည့္က်င့္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚလုိက္ၿပီး ျဖည့္က်င့္ရတဲ့ ကာလဟာ ကဲြျပားျခားနားပါတယ္။ ဘုရားျဖစ္လုိသူမ်ားအတြက္ဆုိ ေလးအသေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းကာလတုိင္ေအာင္ ပါရမီေတာ္မ်ားကုိ ျဖည့္က်င့္ရပါတယ္။ ဒီလုိပဲ အဂၢသာ၀ကျဖစ္လုိသူေတြ၊ ပဋိသမၻိဒါပတၱရဟႏၲာျဖစ္လုိသူေတြ စသူစသူတုိ႔အတြက္လည္း မိမိတုိ႔ျဖစ္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမူတည္ကာ ဒီပါရမီေတြကုိ သူ႔ကာလအပုိင္းအျခားလုိက္ၿပီး ျဖည့္က်င့္ၾကရပါတယ္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶစာေပမ်ားအရ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာမွာ ပါရမီဆယ္ပါးရွိေၾကာင္း မွတ္သားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီပါရမီ ဆယ္ပါးကေတာ့…
၁။ ဒါနပါရမီ = လွဴဒါန္းေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲျခင္း
၂။ သီလပါရမီ = ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါး စသည့္ သီလကုိေဆာက္တည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
၃။ နိကၡမပါရမီ = အိမ္ရာခြါေရွာင္ ရေသ့ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ ကပ္ေရာက္ျခင္း
၄။ ပညာပါရမီ = ပညာကုိ ဆည္းပူးရွာေဖြ တုိးပြားေစျခင္း
၅။ ၀ီရိယပါရမီ = မတြန္႔မဆုတ္ အားထုတ္ေသာ ဇြဲလုံ႔လျဖင့္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ႀကိဳးစားျခင္း
၆။ ခႏၲီပါရမီ = အမ်က္မထြက္ သီးခံျခင္း
၇။ သစၥာပါရမီ = မွန္ကန္ေျဖာင့္မွန္စြာ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ျခင္း
၈။ ေမတၱာပါရမီ = ကမၻာေလာကသားမ်ားကုိ မိမိႏွင့္တစ္သားတည္း ခ်စ္ျခင္း
၉။ အဓိ႒ာနပါရမီ = အျပစ္ကင္းေသာအရာ၌ စိတ္ျဖင့္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္သည့္အတုိင္း လုပ္ကုိင္ျခင္း
၁၀။ ဥေပကၡာပါရမီ = သူစိမ္းသူက်က္ ငဲ့ကြက္မေရြး၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲမေတြး အလယ္ၾကား႐ႈ၍ ေနျခင္း
တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ (မူလပဏၰာသပါဠိ၊ သီလကၡႏၶအ႒ကထာ)

ဒီပါရမီဆယ္ပါးကုိ အလြယ္မွတ္မိႏုိင္ေစဖုိ႔ ေဆာင္ပုဒ္ေလးလုပ္ထားပါတယ္။ က်က္မွတ္လုိကက်က္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
ေဆာင္ဒါ၊ သီ၊ နိက္၊ ခံ၊ ၀ီရယံ၊ သစၥံ၊ ဓိ႒ာန္ျပဳ၊ ပညာ၊ ေမတၱာ၊ ဥေပကၡာ၊ ေပါင္းကာဤဆယ္ခု၊ နတ္ရြာနိဗၺာန္၊ ေရာက္ဖုိ႔ရန္၊ က်င့္ႀကံပါရမီစု။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာမွာလည္း ပါရမီေတာ္မ်ား ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာလုိ ဆယ္ပါးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျခာက္ပါးပဲ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဆယ္ပါးဟု ေဖာ္ျပေသာ မဟာယာနက်မ္းမ်ားရွိေပမယ့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာလာ ပါရမီဆယ္ပါးႏွင့္ ကဲြျပားပါတယ္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာအမ်ားကေတာ့ ပါရမီေျခာက္ပါးကုိသာ ေျပာဆုိသုံးစဲြေဟာေျပာၾကပါတယ္။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာလာ အဲဒီ ပါရမီေျခာက္ပါးကေတာ့…
၁။ ဒါနပါရမီ = လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း
၂။ သီလပါရမီ = သီလေဆာက္တည္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
၃။ ခႏၲီပါရမီ = အမ်က္မထြက္သီးခံျခင္း
၄။ ၀ီရိယပါရမီ = လုံလ၀ီရိယျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း
၅။ စ်ာနပါရမီ = ကသုိဏ္းစသည့္အာ႐ုံကုိ ႐ႈက်င့္ျခင္း
၆။ ပညာပါရမီ = ပညာကုိဆည္းပူးရွာေဖြ တုိးပြားေစျခင္း
တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေ၀ယ်ာေ၀စၥကုိသုိလ္ဟာ ပုညႀကိယာ၀တၳဳဆယ္ပါးထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ကုသုိလ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း စာေပကဆုိပါတယ္။ ေကာင္းေသာအက်ိဳး၏ တည္ရာျဖစ္၍ ျပဳသင့္ျပဳထုိက္တဲ့ကုသိုလ္လုိ႔ ပုညႀကိယာ၀တၳဳရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ အလြယ္နားလည္မွတ္သားႏုိင္ပါတယ္။ ပုညႀကိယာ၀တၳဳဆယ္ပါးရွိပါတယ္။ အဲဒီဆယ္ပါးကေတာ့…
၁။ ဒါန = ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈ
၂။ သီလ = ငါးပါး၊ ရွစ္ပါး၊ ဆယ္ပါးစေသာ သီလေဆာက္တည္မႈ
၃။ ဘာ၀နာ = တရားဓမၼက်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ
၄။ အပစာယာန = အသက္သိကၡာ ဂုဏ္၀ါႀကီးသူအား အ႐ုိအေသျပဳမႈ
၅။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ = သူမ်ားကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ ကူညီေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ေပးမႈ
၆။ ပတိၱဒါန = မိမိရေသာ၊ မိမိလုပ္ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ အမွ်ေပးေ၀မႈ
၇။ ပတၱာႏုေမာဒနာ = မိမိသုိ႔ေရာက္လာေသာ ကုသုိလ္အဖုိ႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူမ်ားျပဳေသာ ကုသုိလ္အဖုိ႔ကုိ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခၚယူမႈ
၈။ ဓမၼႆ၀န = တရားနာယူမႈ
၉။ ဓမၼေဒသနာ = လာဘ္လာဘကုိ မငဲ့ဘဲ တရားေဟာေျပာမႈ
၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ = အယူ၀ါဒကုိ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ျပဳမႈ
တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီတရားဆယ္ပါးဟာ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု မိမိတုိ႔ေန႔စဥ္လုပ္ေနၾက အရာေတြပါ။ သတိမမူမိၾကဘဲ ျဖစ္ေနၾကလုိ႔ပါ။ ဒီအေျဖကို ဖတ္ၿပီးငါတုိ႔ဟာ ေန႔စဥ္ပုညႀကိယာ၀တၱဳတစ္ခုခုကုိ လုပ္ေနတာပါလားလုိ႔ သတိေလးကပ္ကာ ဆယ္ပါးလုံးျပည့္စုံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ ေမတၱာျဖင့္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

Read more »

မုသာ၀ါဒနဲ႔ ၇ပါးသီလ...

Q. ဘုန္းဘုန္းဘုရား..
၁။ အျပစ္မဲ့သူကုိ ကာကြယ္လုိ၍ လိမ္ညာေျပာလွ်င္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလား။ လိမ္ညာရမည့္ေနရာမွာ ပရိယာယ္သံုး၍ မုသားမျဖစ္ေအာင္ ေျပာလုိ႔ရသည္ဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။ ရွင္းျပပါဘုန္းဘုန္း။
၂။ အလုပ္ခ်ိန္နဲ႔ တျခား အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ၈ ပါးသီလကုိ ညေနစာမစားတာ တမ်ိဳးခ်န္ျပီး က်န္တာေတြ ေစာင့္လုိ႔ ရပါသလား။ ၇ပါးပဲ ေစာင့္တာ ေကာင္းမေကာင္း၊ လံုး၀ မေစာင့္တာနဲ႔ ထူးမထူး ရွင္းျပပါ။
(ေသာန)


A. ၁။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ကမၼ၀ါဒသေဘာအရ ကံကံရဲ႕အက်ိဳးေပးမႈဆုိတာ ရွိပါတယ္။ နည္းနည္းခ်ဲ႕ေျပာရရင္ ကံဆုိတာ အလုပ္ကုိေျပာတာပါ။ ကိုယ္နဲ႔လုပ္ရတဲ့ ကာယကံ၊ ႏႈတ္္နဲ႕ေျပာဆုိရတဲ့ ၀စီကံ၊ စိတ္နဲ႔ကံစည္ေတြးေတာတဲ့ မေနာကံဆုိတဲ့ ဒီသုံးမ်ိဳးကုိ အလုပ္လုိ႔ဆုိတာပါ။ စာေပသေဘာအရ ကံဆုိတဲ့အလုပ္ကုိ တုိက္႐ုိက္နားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ေစတနာပါပဲ။ ေစတနာကမၼံ ဘိကၡေ၀ ၀ဒါမိ (ခ်စ္သားတုိ႔ ေစတနာကုိ ကံဟု ငါဘုရားေဟာေတာ္မူ၏) ဆုိတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္အတုိင္းပဲ ေစတနာကုိ ကံလုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေစတနာေကာင္းရင္ ကံေကာင္းမယ္ ေစတနာဆုိရင္ ကံဆုိးမယ္ဆုိတာ သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္တဲ့အခါမွာ ေစတနာ ပါမႈ မပါမႈကုိ လုိက္ၿပီး တန္ျပန္သက္ေရာက္ အက်ိဳးေပးမႈ၊ မေပးမႈဆုိတာ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ လုပ္သာလုပ္လုိက္ရေပမယ့္ ေစတနာ မပါတဲ့အတြက္ တန္ျပန္သက္ေရာက္ အက်ိဳးေပးမႈ မရွိတာကုိ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သေဘာေပါက္ထားရမွာက ေစတနာဟာ ေကာင္းတဲ့ေစတနာနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ေစတနာလုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိၿပီး လုပ္တဲ့အခါမွာ ေစတနာေကာင္းပါရင္ အက်ိဳးေပးေကာင္းၿပီး ေစတနာဆုိးပါသြားရင္ေတာ့ အက်ိဳးေပးဆုိးမယ္ဆုိတာပါ။ လုပ္သာလုပ္လုိက္ရေပမယ့္ ဘာေစတနာမွ မပါတဲ့အတြက္ ဘာအက်ိဳးေပးမႈမွ မရွိတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက ေစတနာသာ အဓိကက်တယ္ဆုိတာပါ။

ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ အေမးအတုိင္းေျပာရရင္ အျပစ္မဲ့သူကုိ ကာကြယ္လုိလုိ႔ လိမ္ညာေျပာဆုိမႈဟာ မုသာ၀ါဒသိကၡာပုဒ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာေရာက္ေပမယ့္ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္က သိကၡာပုဒ္ကုိ က်ဴးလြန္လုိတဲ့သေဘာ မဟုတ္ဘဲ သူတပါးကုိ ကူညီလုိတဲ့ ေစတနာျဖစ္တဲ့အတြက္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ေျပာရပါမယ္။ ကံေျမာက္တဲ့က်ဴးလြန္မႈ မျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္အက်ိဳးေပးမႈ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ မုသာ၀ါဒသိကၡာပုဒ္ကုိ က်ဴးလြန္ရာေရာက္တယ္ဆုိတာက မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရာမဏိ ရဲ႕ သေဘာက ဘယ္လုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ လိမ္ညာေျပာဆုိမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာကုိ ဆုိလုိတဲ့သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီသီလကေတာ့ ပ်က္ဆီးပါတယ္။ သီလညစ္ႏြမ္းတယ္လုိ႔ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တမင္သက္သက္က်ဴးလြန္လုိတဲ့ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္မပါတဲ့အတြက္ သီလသိကၡာပုဒ္ ပ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္အက်ိဳးေပးမႈကံမေျမာက္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ေစတနာေပါ့။

လိမ္ညာရမည့္ေနရာမွာ ပရိယာယ္သုံးၿပီး မုသားမျဖစ္ေအာင္ ေျပာတဲ့အခါမွာလည္း ေစတနာရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုိေတာ့ မေမ့ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မုသာ၀ါဒကုိ မက်ဴးလြန္မိေအာင္ဆုိတဲ့ ေစတနာက အဓိကဦးတည္ ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပရိယာယ္သုံးၿပီး ေရွာင္လဲြလုိ႔ရေပမယ့္ တစ္ျခားေစတနာနဲ႔ ပရိယာယ္သုံးၿပီး လိမ္ညာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မုသာ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက တုိက္႐ုိက္လိမ္ညာတာမဟုတ္ေပမယ့္ သြယ္၀ုိက္တဲ့လိမ္ညာမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ပရိယာယ္သုံးတတ္ဖုိ႔ပါ။ မာယာပရိယာယ္မျဖစ္ဖုိ႔ သတိျပဳရပါမယ္။ လွည့္ပတ္တဲ့ပရိယာယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္ ကြာျခားပါတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ မုသာ၀ါဒနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတတ္ပါတယ္။ အထူးသတိျပဳပါ။

၂။ ရွစ္ပါးသီလကုိ စာေပအေခၚအရ ဥေပါသထသီလလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဥေပါသထသီလဆုိတာ ဥပုသ္ေန႔ေတြမွာ အထူးေစာင့္ထိန္းတဲ့သီလလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ငါးပါးသီလကေတာ့ ေန႔စဥ္ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ သီလျဖစ္ပါတယ္။ ဥေပါသထသီလျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥပုသ္ေန႔မွာပဲ ေစာင့္ရမွာလား တစ္ျခားေန႔ေတြမွာလည္း ေစာင့္လုိ႔မရဘူးလားလုိ႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ေစာင့္လုိ႔ရပါတယ္။ ေစာင့္ျခင္းေၾကာင့္အျပစ္မျဖစ္ပါဘူး။ အက်ိဳးမယုတ္ပါဘူး။ ရွစ္ပါးသီလမွမဟုတ္ပါဘူး။ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကုိရင္ေတြေစာင့္တဲ့ ဆယ္ပါးသီလလည္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေစာင့္လုိ႔ရပါတယ္။ ကုိယ့္အသိနဲ႔ကုိယ္ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သမွ် ေစာင့္ထိန္းလုိ႔ ရပါတယ္။ ငါးပါးသီလကေတာ့ ေန႔စဥ္ေစာင့္ထိန္းရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ ေစာင့္ထိန္းရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ျခားသီလေတြကုိေတာ့ ေစာင့္ႏုိင္သမွ် အသိစိတ္ေလးနဲ႔ထိန္းၿပီး ေစာင့္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘုရားေရွ႕မွာ၊ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕အထံေတာ္မွာ အာမဘေႏၲခံ၊ ရွစ္ပါးသီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ေစာင့္ထိန္းပါမယ္လုိ႔ ကတိေတြျပဳၿပီးမွ မလုံၿခဳံဘူးဆုိရင္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ အထူးသိထားရမွာက သီလဟာ တစ္ပါးက်ဴးလြန္တာနဲ႔ က်န္တဲ့သီလေတြပါ ပ်က္ဆီးသြားတဲ့ အရာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး ဆုိတာပါ။ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားတဲ့သီလေတြ ရွိေပမယ့္ က်န္တဲ့သီလေတြ လုံၿခဳံေနမယ္ဆုိရင္ လုံၿခဳံေနတဲ့သီလအက်ိဳးကေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ အေမးထဲကလုိ လုံး၀မေစာင့္တာနဲ႔စာလွ်င္ ေစာင့္ႏုိင္သမွ် ေစာင့္တာက ပုိေကာင္းပါတယ္လုိ႔ ေျဖၾကားလုိက္ပါတယ္။

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား