သူ႔အလုိလုိက္၍ ကုိယ့္အလုိျပည့္ေအာင္ လုပ္နည္း(၁၃)မ်ိဳး

၁။ အေဆြခင္ပြန္းကုိ ႏွလုံးေျဖာင့္မတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း
၂။ ရန္သူကုိ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း
၃။ အလိုရမၼက္ႀကီးသူကုိ ဥစၥာေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
၄။ အစုိးရသူကုိ သူ႔အမႈကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း
၅။ ရေသ့ရဟန္းတုိ႔ကုိ ႐ုိေသေလစား ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၆။ သတုိ႔သမီးကုိ ခ်င္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၇။ လက္ေအာက္ငယ္သားတုိ႔ကုိ မွ်တခ်ီးေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၈။ ေဒါသအမ်က္ႀကီးသူကုိ ခ်ီမြမ္းျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၉။ ဆရာကုိ ရွိခုိး႐ုိေသျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၁၀။ သူမုိက္ကုိ လုိက္ေလ်ာေသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း
၁၁။ ပညာရွိကုိ အတတ္ပညာေပးျခင္းလည္းေကာင္း
၁၂။ အစားၾကဴးသူကုိ အရသာေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
၁၃။ အလုံးစုံျပည့္စုံသူကုိ အက်င့္သီလျဖင့္လည္းေကာင္း လိုက္ေလ်ာအႏုိင္ယူ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။
(စာဏက်နီတိ)0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား