အရဟံဂုဏ္ေတာ္အား ၾကည္ညိဳၾကည့္ျခင္း…

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးတုိ႔တြင္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပထမဆုံးဂုဏ္ေတာ္အျဖစ္ ပိဋကတ္စာေပမ်ား၌ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ား အေၾကာင္းေျပာၾကလွ်င္လည္း အရဟံစေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးဟူ၍ ေျပာေလ့ရွိၾက၏။ ထုိ႔အျပင္ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အ႒ကထာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆုိ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူၾက၏။ ထင္ရွားသည့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားမွာ

ျမတ္စြာဘုရားသည္…
၁။ အလုံးစုံေသာ ကိေလသာအေပါင္းမွ ကင္းစင္ေတာ္မူျခင္း
၂။ သံသရာစက္လည္ပတ္မႈ အကန္႔တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီးျဖစ္ျခင္း
၃။ လူ၊ နတ္၊ ျဗာဟၼာ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔၏ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ျခင္း
၄။ အလုံးစုံေသာ ကိေလသာမွန္သမွ်ကုိ အၾကြင္းအက်န္မရွိ ပယ္သတ္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္ျခင္း
၅။ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကုိ ျပဳေတာ္မမူတတ္ျခင္း စေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အရဟံဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏ ဟူသည့္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ျဖစ္၏။


ထုိဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္မ်ားတြင္ စာေရးသူႏွင့္ စာဖတ္သူတုိ႔ အထူးသျဖင့္ ၾကည္ညိဳၾကည့္သင့္သည့္ အခ်က္မွာ နံပါတ္ (၅) အဖြင့္ျဖစ္သည့္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကုိ ျပဳေတာ္မမူျခင္း ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္လွ်င္ ပုိၿပီးၾကည္ညိဳတတ္ေပမည္။ မိမိတုိ႔ တစ္ေယာက္တည္း တိတ္ဆိတ္ၿပီး မျမင္ကြယ္ရာမွာ ရွိေနသည့္အခုိက္ ျဖစ္တတ္သည့္ စိတ္အစဥ္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ပုိၿပီးထင္ရွား၏။ မွန္ပါသည္။ မည္သူမဆုိ ပုထုဇင္မွန္သမွ် စိတ္အစဥ္ မတည္ၿငိမ္ၾကသျဖင့္ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္မ်ားႏွင့္ မျပတ္ယွဥ္တဲြ ေနတတ္ၾက၏။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္တုိ႔ကုိ အမွီျပဳ၍ မေကာင္းသည့္ ကာယကံမႈမ်ား၊ ၀စီကံမႈမ်ား၊ မေနာကံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ၾက၏။ အထူးသျဖင့္ မျမင္ကြယ္ရာတြင္ ရွိသည့္အခိုက္၌ ပုိၿပီးျဖစ္တတ္ၾက၏။ တစ္ခါတစ္ရံ အခန္းထဲတြင္ တစ္ေယာက္တည္း ရွိသည့္အခါ အာ႐ုံတစ္ခုခုကုိ အမွီျပဳ၍ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ကုိ သတိျပဳမိၾကမည္ျဖစ္၏။ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနသည့္အခုိက္တြင္ စိတ္ကုိသတိျဖင့္ မကပ္ဘဲ ေနမိပါက တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ခုကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ မေကာင္းသည့္ စိတ္အေတြးမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ၾက၏။ ယင္းမေကာင္းသည့္ စိတ္အေတြးတြင္ မရပ္မိၾကဘဲ လက္ေတြ႕ကာယကံေျမာက္ ျပဳသည္အထိ အာ႐ုံေနာက္ကုိ စိတ္လုိက္ကာ က်ဴးလြန္မိတတ္ၾက၏။

စိတ္ဟူသည္ကလည္း အခက္သားပင္။ အေျပာင္းအလဲ အျဖစ္အပ်က္ ျမန္ဆန္လွသည့္အတြက္ တဒဂၤအခုိက္မွာပင္ အကုသုိလ္မ်ိဳးစုံကုိ က်ဴးလြန္မိတတ္၏။ အျပဳခံအာ႐ုံႏွင့္ ျပဳတတ္သည့္သေဘာ တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ေန၏။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ူပါ႐ုံႏွင့္ စကၡဳပသာဒတုိ႔ ေပါင္းစုံမိသည့္အခါ စကၡဳ၀ိညာဏ္ဟူေသာ ျမင္သိစိတ္ျဖစ္သကဲ့ ျဖစ္၏။ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနေသာ္လည္း အာရုံတစ္ခုခုကုိ အမွီျပဳ၍ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္၏။ တစ္ေယာက္တည္း မျမင္ကြယ္ရာ အရပ္မွာျဖစ္ေနျခင္းကပင္ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနတတ္၏။ ``ငါတစ္ေယာက္တည္း ရွိတာပဲ… ဘယ္သူ႔မွ မသိေလာက္ပါဘူးေလ… `` စသည့္ စိတ္အႀကံျဖင့္ မေကာင္းမႈကုိ က်ဴးလြန္မိတတ္၏။ ထုိသုိ႔ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနသည့္အခုိက္တြင္ တရားနာျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္းစသည့္ ေကာင္းသည့္စိတ္၊ ေကာင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားထက္ ``ဘယ္သူမွ မရွိတုန္း ... ဘာေလးေတာ့ လုပ္လုိက္ဦးမွ… ဘာေလးေတာ့ ၾကည့္လုိက္ဦးမွ…`` စသည့္ မေကာင္းသည့္ စိတ္အႀကံ၊ လုပ္ရပ္မ်ားက ပုိ၍အျဖစ္မ်ားတတ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စိတ္၏ သေဘာကပင္ ` မေကာင္းမႈမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ျခင္း (ပါပသၼႎ ရမတိ မေနာ)` သေဘာ ရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။

အမွန္စင္စစ္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌ ရွိေနသျဖင့္ မည္သူမွ် မသိေလာက္ပါဘူးဟူေသာ အေတြးျဖင့္ မည္သည့္အလုပ္ကုိ မည္မွ်ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အျခားသူမ်ား မသိႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ မိမိကား သိႏုိင္၏။ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိလိမ္လည္ လွည့္စား၍မရႏုိင္ေပ။ တိတ္ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ မည္မွ်ပင္ ေရွာင္တိမ္းၿပီး ေနပါေစ မိမိစိတ္ကုိကား ေရွာင္တိမ္း၍ မရႏုိင္ေပ။ တိတ္ဆိတ္ကြယ္ရာတြင္ ေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားျဖင့္ ေနႏုိင္ပါက အတုိင္းထက္အလြန္ ေကာင္းေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္ အေတြးအႀကံမ်ားျဖင့္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက မည္မွ်ပင္ မျမင္ကြယ္ရာ၌ပင္ ျဖစ္ပါေစ ဖုံးကြယ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖုံးကြယ္၍ ရႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ ဖုံးကြယ္လိမ္ညာ၍ မရေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိ၏လုပ္ရပ္ကုိ မိမိသာလွ်င္ အသိဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း မေကာင္းမႈသည္ ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိဟု ဆုိၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဆိတ္ကြယ္ရာ မရွိသကဲ့သုိ႔ စိတ္ကြယ္ရာလည္း မရွိေပ။ မည္သူမွ် မသိေလာက္သည့္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ စိတ္ကြယ္ရာအရပ္ကား မရွိႏုိင္ဟူေသာ သေဘာကုိ ဆုိလုိ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထုိသေဘာကုိ လြန္ေျမာက္ၿပီးသည့္ အတုမရွိ အႏႈိင္းမဲ့ျဖစ္၏။

မွန္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ကား အလုံးစုံေသာ ကိေလသာမွန္သမွ်ကုိ အၾကြင္းအက်န္မရွိ ပယ္သတ္ေတာ္မူၿပီးသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ မည္မွ်ပင္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကုိ မျပဳေတာ့ေပ။ မိမိတုိ႔ ပုထုဇင္မ်ားသည္ ``ပုထုကိေလေသ ဇေနတီတိ ပုထုဇၨေနာ- ကိေလသာတုိ႔ မျပတ္ျဖစ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ပုထုဇင္ မည္၏`` ဟူသည့္ အဖြင့္အတုိင္းပင္ ကိေလသာမ်ားျဖင့္ အၿမဲမျပတ္ ဆက္ဆံေနတတ္ၾက၏။ အာ႐ုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အမွီျပဳ၍ မေကင္းမႈမ်ား မျပတ္ျဖစ္ေပၚ ေနတတ္၏။ အမ်ားႏွင့္ေနသည့္ အခါျဖစ္ေစ၊ တစ္ေယာက္တည္း ေနသည့္အခါျဖစ္ေစ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾက၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ``မျမင္အပ္ရာ ကိေလသာ သူဟာသူၿငိမ္း၏`` ဟူေသာ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဆုံးမမႈအတုိင္း အျပင္မထြက္၊ ျပင္ပရွိ အာရုံမ်ားႏွင့္ မေတြ႕သည့္အတြက္ အကုသုိလ္ ကိေလသာမ်ား မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း မည္မွ်ပင္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္တြင္ ရွိေနပါေစ မိမိ၏စိတ္ကုိမိမိ ေကာင္းသည့္အာ႐ုံမ်ားႏွင့္ ရွိေနေအာင္ အားမထုတ္ပါက မေကာင္းမႈမ်ား ပို၍ျဖစ္ေပၚလာတတ္၏။ စင္စစ္ အမ်ားႏွင့္ေနသည္ျဖစ္ေစ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏စိတ္မွာ မေကာင္းသည့္ ကိေလသာမ်ား မျဖစ္ရန္ အေရးႀကီး၏။ အထူးသျဖင့္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္တြင္ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနသည့္အခါ မေကာင္းသည့္ အေတြးအျမင္ အႀကံအစည္၊ အေျပာအဆုိ၊ အလုပ္အကုိင္မ်ား မျဖစ္ရန္ လုိအပ္၏။ ထုိေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ ဆိတ္ကြယ္ရာမွာ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနသည့္အခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ အာ႐ုံျပဳလွ်က္ ``ဘုရားရွင္သည္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္မွာပင္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကုိ ျပဳေတာ္မမူပါတကား`` ဟု ျမတ္ဗုဒၶထံ စိတ္ညႊတ္၍ မေကာင္းသည့္ စိတ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္၏။ မျမင္ကြယ္ရာမွာ တစ္စုံတစ္ခု မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ ျဖစ္ရန္အေၾကာင္း ေပၚလာသည့္အခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဤအရဟံ ဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္ကုိ အာ႐ုံျပဳ၍ မျပဳျဖစ္ေအာင္ အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးသင့္၏။ စိတ္ဟူသည္ တျဖည္းျဖည္း ေလက်င့္ေပးရသည့္ သေဘာရွိသည့္အတြက္ အေသးအဖဲြေလးဟူ၍ အထင္မေသးဘဲ တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ့က်င့္ေပးရန္ လုိအပ္၏။ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ကုိ စံျပဳ၍ မိမိတုိ႔ သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မေကာင္းစိတ္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း ဖယ္ရွားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္၏။

သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညိဳသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား သိထားရမည့္အခ်က္မွာ ႏွလုံးသား၀ယ္ ဘုရားတည္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ ႏွလုံးသား၀ယ္ ဘုရားတည္သည္ဆုိရာတြင္ ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမအတုိင္း ေနထုိင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိ၏။ ဘုရားရွင္သည္ ကုိးကြယ္သူမ်ားအတြက္ နည္းျပလမ္းညႊန္ေပးသည့္ အႏႈိင္းမယ့္ အရွင္ျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္ကုိ အမွန္တကယ္ ၾကည္ညိဳသည္ဆုိပါက ဘုရားရွင္ထုံး ႏွလုံးမူသင့္၏။ ဘုရားရွင္သည္ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္မွာပင္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကုိ မျပဳတတ္သည္ကုိ အတုယူကာ မိမိတုိ႔သည္လည္း ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္တြင္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကုိ မျပဳမိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္၏။ ဤကဲ့သုိ႔ ေနျပျခင္းသည္ ဘုရားရွင္ကုိ ပူေဇာ္ရာေရာက္၏။ ဘုရားရွင္၏ အဆုံးအမကုိ ႏွလုံးသား၀ယ္ အမွန္တကယ္ တည္ျပရာေရာက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးသူအပါအ၀င္ အားလုံးေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားသည္ ႏွလုံးသား၀ယ္ ဘုရားတည္ရာေရာက္ေအာင္ ``ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္မွာပင္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကုိ ျပဳေတာ္မမူ တတ္သည္ျဖစ္၍ အရဟံ`` ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူသည့္ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ကုိ အာ႐ုံျပဳ ၾကည္ညိဳၿပီး မိမိတုိ႔လည္း ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္တြင္ ရွိသည့္အခါ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ကုိ မျပဳျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကာ ဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ၾကပါစုိ႔ ဟူ၍….

Read more »

နီးပါလ်က္နဲ႔ မေ၀းေစလုိ…

``တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ တစ္စုံတစ္ခု၏ တန္ဘုိးကုိ ေ၀းေနသည့္အခါ၊ မရွိသည့္အခါမွ ပုိၿပီးသိရ၏`` ဟု ေျပာေလ့ရွိၾက၏။ မွန္ပါသည္။ တန္ဘုိးသိမွ တန္ဘုိးရွိ၏ဟု ဆုိသည့္အတုိင္းပင္ တန္ဘုိးဟူသည္ ထုိတန္ဘုိးကုိ မသိနားမလည္ပါက အနီးကပ္ေနေသာ္လည္း အေလးမထားမိ၊ ဂ႐ုမျပဳမိပဲ ရွိတတ္ကာ ေ၀းေနသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္တတ္၏။ ေ၀းေနေသာ္လည္း တန္ဘုိးကုိသိသျဖင့္ နီးေအာင္လုပ္ကာ အေလးဂ႐ုျပဳၾကသျဖင့္ နီးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္တတ္၏။ ဤေနရာတြင္ ေျပာလုိသည့္ တန္ဘုိးဟူသည္ ဘ၀တန္ဘုိး၊ စစ္မွန္သည့္အမွန္တရား၏ တန္ဘုိး၊ ကုိးကြယ္ခံထုိက္၊ အားကုိးထုိက္သည့္ ရတနာတုိ႔၏ တန္ဘုိးကုိ ဆုိလုိ၏။ ထုိတန္ဘုိးမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အနီးတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အေလးမထားမိ၊ တန္ဘုိးမထားမိ၊ ရယူရေကာင္းမွန္း မသိမႈ စသည္စသည့္ မသိမႈမ်ားေၾကာင့္ နီးကားနီး၏ သုိ႔ေသာ္ေ၀းေန၏ဟု ဆုိရျခင္းျဖစ္၏။

ထုိသေဘာသည္ အျခားအရာမ်ားထက္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ားအတြက္ ပုိ၍မွန္ေနသည္ဟုပင္ ဆုိရမလုိ ျဖစ္ေန၏။ ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲမႈအေန အထားအရ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုတုိ႔သည္ အႏွစ္သာရ တန္ဘုိးမ်ားႏွင့္ နီးလ်က္နဲ႔ေ၀းေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၾက၏။ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္၏ဟူေသာ စကားအတုိင္းလုိက္ကာ အူမေတာင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း အခ်ိန္ကုန္ေကာင္းေနၾက၏။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေနာက္ကုိ လုိက္ရင္း အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းလာၾက၏။ အူမေတာင့္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးရင္ သီလေစာင့္မယ္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္ဆုိက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အူမေတာင့္ၾကမည္နည္း။ ထုိသုိ႔ႀကိဳးစားရင္းျဖင့္ သီလေစာင့္ခ်ိန္ မေရာက္ေတာ့ဘဲ ဘ၀ေျပာင္းသြားၾကသည္ မွာလည္း မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိေနၾက၏။ အရာအားလုံးသည္ အၿမဲတမ္းမတည္ၿမဲ ေျပာင္းလဲေနသည္ကုိ သတိျပဳၿပီး ယခုလုိ နီးေနသည့္အခုိက္တြင္ တန္ဘုိးကုိသိကာ အရယူရမည့္အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္ပုိင္ဆုိင္ရာေနာက္ကုိ လုိက္ေနၾကသျဖင့္ အႏွစ္သာရ တန္ဘုိးမ်ားႏွင့္ ေ၀းေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အလုိျပည့္မည္နည္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အႏွစ္သာရ တန္ဘုိးေတြဘက္ကုိ လွည့္ၾကမည္နည္းဟု မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ျပန္လည္ေမးစိစစ္ရန္ လုိအပ္လာေပ၏။ မဆုံးႏုိင္သည့္ ေလာဘအလုိကုိ လုိက္ေနမည္ဆုိပါက အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ နီးေနေသာ္လည္း တေျဖးေျဖးေ၀းေနၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္၏။

အမွန္စင္စစ္ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က်န္သည့္အရာမ်ားတြင္ ဂုဏ္ယူႏုိင္စရာ မရွိေသာ္လည္း ဘာသာတရားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ကမၻာမွာ ျမန္မာဟု လက္မေထာင္ႏုိင္၏။ အထူးသျဖင့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေထရ၀ါဒႏုိင္ငံခ်င္းတူသည့္ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီယား၊ လာအုိႏုိင္ငံတုိ႕ထက္ အစစအရာရာ ျပည့္စုံသည့္အျပင္ ကမၻာတြင္လည္း ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြပ္ျခင္းမျပဳ တစ္သမတ္တည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္၊ ျမတ္ဗုဒၶသက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကအတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံး ေနထုိင္သည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္သာ ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ တင္စားရေလာက္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ျပန္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္သာ အမွန္တကယ္ ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္သားတုိ႔သည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ဆင္းရဲၾကေသာ္လည္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္သာေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာဆုိေလ့ရွိတတ္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံၿပီး တရားဓမၼမ်ား က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾက၏။ ဓမၼအႏွစ္သာရမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိကာ ရဟန္းဘ၀ကုိ ခံယူသည္အထိ ၎တုိ႔ဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕မဟာယာနရဟန္းေတာ္မ်ား ဆုိလွ်င္လည္း မိမိတု႔ိမဟာယာန ရဟန္းအျဖစ္ကုိ စြန္႔လြတ္ကာ ေထရ၀ါဒ ရဟန္းအျဖစ္ခံယူ၍ ၀ိနည္းသိကၡာ အက်င့္တရားမ်ားကုိ ေစာင့္ထိမ္းကုန္ၾက၏။ ထုိ႔အျပင္ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအသီးသီးသုိ႔ ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း မိမိတို႔ရရွိခဲ့သည့္ အႏွစ္သာရတန္ဘုိးမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ထုိသူတုိ႔၏ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက ေ၀းေနေသာ္လည္း နီးေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ တန္ဘုိးကုိသိသျဖင့္ တန္ဘုိးရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနၾက၏။

တစ္ဘက္ကျပန္ၾကည့္လွ်င္ စာေရးသူတုိ႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ထုိသူတုိ႔ထင္သကဲ့သုိ႔ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ အမွန္တကယ္ခ်မ္းသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏လားဟု မိမိကုိယ္ကုိ မိမိစစ္တမ္းထုတ္ရန္ လုိအပ္လာ၏။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေကာက္ခ်က္ခ်သကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသည္ အႏွစ္သာရရွိ၊ တန္ဘုိးရွိသည့္ ဗုဒၶႏုိင္ငံျဖစ္ေနေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ထုိအႏွစ္သာရမ်ားကုိ ရရွိေနၾကၿပီလားဟု ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္လာ၏။ စင္စစ္ လက္ေတြ႕မ်က္ေမွာက္ ဘ၀တြင္ ထုိသုိ႔မဟုတ္ၾကေပ။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုသည္ အမည္ခံဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုသာ ျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ဗုဒၶဘာသာဟု အမည္ခံထားေသာ္လည္း မိ႐ုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၾက၏။ ဗုဒၶဘာသာဟု ဆုိေသာ္လည္း ဗုဒၶအေၾကာင္းမသိ၊ ဗုဒၶ၏အဆုံးအမကုိ နားမလည္၊ ဗုဒၶ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မလုိက္နာသည္မ်ားက မ်ားေန၏။ ထုိသုိ႔ မသိမႈမ်ားေနသည္ကုိ တတ္သိနားလည္သည့္ ရဟန္းသံဃာ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ေမးျမန္းရန္လည္း အားမထုတ္ၾကဘဲ ျဖစ္ေနၾက၏။ သိတတ္နားလည္မႈ ပညာအားနည္းလာ ၾကသျဖင့္ ကုိယ္က်င့္သီလ ေစာင့္ထိမ္းမႈမ်ားလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့လာၾက၏။ တစ္ဘက္ကျပန္ၾကည့္လွ်င္ တုိင္းျပည္မျပည့္စုံမႈေၾကာင့္ လူေတြကုိယ္က်င့္သီလ ပ်က္ဆီးၾကသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ကုိယ္က်င့္သီလဟူသည္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က်င့္ရသည့္ သီလျဖစ္သျဖင့္ မည္သူတရား ပ်က္ပ်က္ကုိယ္မပ်က္ေအာင္ ေနမည္ဆိုသည့္ ခံယူခ်က္ထားမည္ဆုိက အထုိက္အေလ်ာက္ ထိမ္းႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္၏။ တုိင္းျပည္မဲြသည့္အတြက္ ကုိယ္က်င့္သီလပ်က္ၾကသည္ဟု ဆုိလွ်င္ ခ်မ္းသာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ကုိယ္က်င့္သီလ ပ်က္ေနၾကသည္ပဲ မဟုတ္လားဟု ေစာဒကတက္ႏုိင္၏။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ က်င့္ႏုိင္ပါက ပ်က္စရာအေၾကာင္း နည္းႏုိင္၏။ တစ္ဘ၀ တစ္နပ္စား မလုပ္မိရန္သာ အေရးႀကီး၏။

စင္စစ္ အေျခခံအားျဖင့္ ၾကည့္ပါက ဘာသာတရားအေပၚ မသိမႈမ်ားလာျခင္းသည္ အေၾကာင္းေပါင္း စုံသြား၍သာ ျဖစ္၏။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္က မခံစားဖူးေသးသည့္ အသစ္အဆန္း ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားေနာက္ကုိ လုိက္ေနၾကသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ မိဘဆရာသမားမ်ား၏ သြန္သြင္သင္ဆုံးမမႈကုိ ခံယူရန္လုိအပ္ေသာ္လည္း မိဘမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရွာေဖြေနရသျဖင့္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ မညွာတမ္းေျပာရလွ်င္ ယေန႔ေခတ္ မိဘမ်ားကုိယ္တုိင္ ဘာသာတရား အႏွစ္သာရမ်ားႏွင့္ မသိေ၀းကြာလာေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ကပင္ ယုံၾကည္မႈသဒၶါတရား နည္းလာၾကသျဖင့္ ဘာသာတရားရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ကာ ဘာသာတရား မရွိလည္းျဖစ္သည္ ဟူသည့္ အေတြးမ်ား၀င္လာသည္က တစ္ေၾကာင္း စသည့္စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္၏။

သုိ႔ေသာ္ ေျဖသာစရာ ေကာင္းသည္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ၾကရသည့္ ေလာကဓံအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္အမ်ိဳးမ်ိဳက်လာရာက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိရွာရင္း ဘာသာတရား၏ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ ေတြ႕ရသျဖင့္ ဘာသာတရားအေပၚ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ စိတ္၀င္တစား ေလ့လာ အားထုတ္လာၾကည့္သည့္အျပင္ မိမိတုိ႔သိသမွ်ကုိ တစ္ဆင့္ျပန္၍ မွ်ေ၀ေပးလာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ ခလုပ္ထိမွ အမိတၾကသည္ဟုပဲ ေျပာေျပာ၊ ေ၀းမွတန္ဘုိး သိသည္ဟုပဲ ဆုိဆုိ ဤကဲ့သုိ႔ ဘာသာတရား အေပၚစိတ္၀င္တစား ရွိလာၾကသည္ကပင္ ေျဖသာစရာ တစ္ခုျဖစ္လာမိ၏။ မေျဖႏုိင္သည္က ျပည္တြင္းရွိ နီးၿပီးေ၀းေနၾကသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ေနေသာ္လည္း အေပ်ာ္အပါး၊ အေသာက္အစား၊ အေလာင္းအစားမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသူမ်ား အတြက္ျဖစ္၏။ ထုိသူမ်ားအတြက္ ရင္ေလးလာမိ၏။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အႏွစ္သာရမ်ား ေနာက္ကုိလုိက္ၾကမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္လာမိ၏။ ငယ္ပါေသးသည္ ေနာက္မွေလ့လာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကတာေပါ့ဟု ဆုိပါက အဲဒီအခ်ိန္မေရာက္မီ ေသသြားပါက မည္ကဲ့သုိ႔ေျဖၾကမည္နည္းဟု ေတြးကာ က႐ုဏာသက္လာမိ၏။ ေနာင္တရသည့္အခ်ိန္သည္ ေနာက္က်သြားသည့္ အခ်ိန္မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းေနမိ၏။ အားလုံးသိၾကသည့္အတုိင္း ေသျခင္းတရားဟူသည္ အခ်ိန္၊ အရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ အၿမဲလာေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ မေသမီ မိမိဘ၀အတြက္ ဘာလုပ္ၿပီးၿပီလဲဟု ေမးၾကည့္ရန္ လိုအပ္၏။ မလုပ္ရေသးလွ်င္ အခ်ိန္မရွိေတာ့သျဖင့္ ယခုထလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္၏။

အျခားသူမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ မိမိတုိ႔ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ စစ္မွန္သည့္ အႏွစ္သာရမ်ား အဆင္သင့္ရွိ၏။ အနီးေလးမွာ ရွိ၏။ သုိ႔ျဖစ္လွ်က္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေ၀းေအာင္လုပ္ေနၾကသနည္းဟု မိမိကုိယ္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လုိအပ္လာ၏။ အေ၀းမွာ ရွိသူမ်ားက စစ္မွန္သည့္အႏွစ္သာရ အတြက္ မုိင္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေ၀းကြာသည့္အရပ္မွလာ၍ ေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပန္းခံကာ လာေရာက္ေလ့လာေနၾကပါလ်က္ အနီးေလးမွာရွိသည့္ မိမိတုိ႔က မည္သည့္အတြက္ ေ၀းေနၾကသနည္းဟု မိမိကုိယ္ကုိ စိစစ္ရန္ လုိအပ္လာ၏။ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကား ေျပာၾကသည့္အခါ မိမိတုိ႔က မိမိတုိ႔ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ အေၾကာင္းဘာမွ မသိမေျပာတတ္သည့္အခါ မိမိတုိ႔ဘာေတြ လုိအပ္ေနသည္ကုိ ဆင္ျခင္ရန္ လုိအပ္လာ၏။ အတုိဆုံးႏွင့္ အလြယ္ဆုံး ေျပာရလွ်င္ နီးလ်က္နဲ႔ ေ၀းေနၾကေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္၏ဟု ဆုိႏုိင္၏။

သုိ႔ျဖစ္၍ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သတိျပဳရန္မွာ မိမိတုိ႔သည္ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္ကုိ မေမ့ၾကရန္ႏွင့္ ယင္းအႏွစ္သာရ အဆုံးအမမ်ားကုိ သိေအာင္ေလ့လာ ႀကိဳးစားၿပီး အနီးေလးမွာ ရွိသည့္ အႏွစ္သာရ သစၥာတရားမ်ားကုိ ေ၀းမသြားရန္၊ နီးလ်က္နဲ႔ မေ၀းၾကေစရန္ အခ်ိန္ရွိသည့္ အခုိက္ ႀကိဳးစားလုိက္ၾကရန္ လုိအပ္ေနၿပီ ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတိေပးတုိက္တြန္း လုိက္ရေပသည္။

Read more »

သမာဓိျပန္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ကုသိုလ္ျပဳရာတြင္ ေပၚလာတတ္တဲ့ အေႏွာက္အယွက္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ ဘယ္လုိလုပ္သင့္ပါသလဲ

Q. ဘုန္းဘုန္း..
တပည့္ေတာ္ အရင္က တရားထုိင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ခုစိတ္ျပန္႔လြင့္တာေတြ မ်ားၿပီး တရားၾကာၾကာ မထုိင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တရားထုိင္မယ္ ႀကံလုိက္တုိင္းလည္း အနာေရာဂါတစ္ခုခု လူမွာေပၚေပါက္ျခင္း၊ ဘ၀မွာ အဆင္မေျပမႈ တစ္ခုခုကုိ ေျဖရွင္းေနရျခင္း စတဲ့အဖ်က္အေမွာင့္ အေၾကာင္းေတြ ေပၚေပါက္လာတတ္ပါတယ္။ ၁။ သမာဓိျပန္ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္၊ ၂။ ကုသုိလ္ေရးလုပ္ရင္ ေပၚလာတတ္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ ကံၾကမၼာမ်ားကုိ ေက်ာ္ႏုိင္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲဘုရား..။ တပည့္ေတာ္ သူတစ္ပါးတုိ႔အား အခ်ဳပ္အေႏွာင္က်ေအာင္ မတရားျပဳခဲ့မိရာ ခံရသူတုိ႔မွာ အေႏွာင္အက်ဥ္းထဲမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ေဆာက္တည္ရာမရ ပ်ံ႕လြင့္ထုိင္းမႈိင္း ေငးငိုင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕႐ူးသြပ္သည္အထိျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း သတိသံေ၀ဂရၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳေသာ္လည္း တရားထုိင္ရာမွာ သမာဓိထူေထာင္ရ ခက္ခဲျခင္း၊ ရၿပီးလွ်င္လည္း ျပန္ပ်က္လြယ္ျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါသည္။ အတိတ္ကုိ ျပန္ကုကၠဳစၥ ျဖစ္မေနဘဲ အားထုတ္ေသာ္လည္း မရပါ။ အတြင္းစိတ္ကုိ ႏုိင္လွ်င္ေသာ္မွ အျပင္အေႏွာင့္အယွက္ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ေပၚလာတတ္ပါသည္။ တူေသာ အက်ိဳးျပန္ေပးတာ ဆုိေသာ္လည္း သမာဓိအား မထူေထာင္ႏုိင္၍ တရားဘာ၀နာအလုပ္ကုိ တုိးမလုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသူတစ္ပါး မည္သူမွ် အက်ိဳးမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီအခက္အခဲကုိ မည္သုိ႔ေက်ာ္လႊားရမည္လဲ သိလုိပါသည္။
(ခြန္ထူး)


A. မွန္ပါတယ္။ သမာဓိမတည္တာဟာ စိတ္မၿငိမ္ဘဲ ျပန္႔လြင့္ေနလုိ႔ ျဖစ္တာပါ။ စထုိင္ကတည္းက အေတြးေပါင္းစုံ ၀င္လာတတ္ၿပီး တစ္မိနစ္ ႏွစ္မိနစ္ပင္မၾကာဘဲ စိတ္ကူးအႀကံအစီမ်ား ၀င္လာေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိမလြတ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး မွတ္မယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စတင္ခဲ့ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ ကုိယ္လည္းမသိဘဲ စိတ္ကအေတြးေနာက္ ပါသြားတတ္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သမာဓိအားနည္းၿပီး သမာဓိမတည္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ။ အဲလုိအခါမ်ိဳးမွာ ဘာလုိအပ္လဲဆုိရင္ စိတ္ကုိတစ္ျခားအရာမ်ား မ၀င္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး အားထုတ္ေပးတဲ့လုံလ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ၀ီရိယလုိပါတယ္။ သမာဓိနည္းလုိ႔ ထြက္ထြက္သြားတဲ့စိတ္ကုိ ျပန္ျပန္ၿပီးသတိကပ္ကာ မထြက္ေအာင္ထိန္းေပးတဲ့ အားထုတ္မႈ ၀ီရိယလုိပါတယ္။ သမာဓိလည္း မရွိဘူး၊ စိတ္ကုိမထြက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့ ၀ီရိယလည္း မရွိဘူးဆုိရင္ ေပၚလာတဲ့အေတြးအျမင္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြေနာက္ ပုိၿပီးေမ်ာသြားကာ တစ္နာရီထုိင္ တစ္နာရီလုံး သမာဓိတည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သမာဓိနည္းၿပီး ျပန္လြင့္တတ္တဲ့စိတ္ကုိ ``ငါ့စိတ္ အျပင္ေရာက္ေနပါလား၊ ငါ အေတြးေတြ လြန္ေနပါလား`` လုိ႔ သိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပန္ျပန္ၿပီး အမွတ္အာ႐ုံကုိ ျပန္ယူကာ ႀကိဳးစားေပးရပါတယ္။ တရားထုိင္ခါစပဲ ရွိေသး စိတ္လြင့္ၿပီဆုိတာ သိတာနဲ႔တစ္ခါတည္း ျပန္ၿပီးအမွတ္ကုိ ႀကိဳးစားမွတ္၊ သတိရတုိင္း ျပန္ျပန္ၿပီး ၀ီရိယစုိက္မွတ္၊ ``ငါ အတတ္ႏုိင္ဆုံး မထြက္ေအာင္ မွတ္မယ္`` ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ စမွတ္ကတည္းက သတိကပ္ကာ အမွတ္ကုိ အစမွ အဆုံးအထိလုိက္ၿပီး သိေအာင္ႀကိဳးစားေပးရပါတယ္။ ႀကိဳးစားမွတ္ပါရက္နဲ႔ တစ္ခါတစ္ရံ မသိစိတ္က ေခၚေဆာင္ရာ ပါသြားၿပီး အမွတ္အာ႐ုံက လြတ္သြားတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာလည္း ျပန္သတိရတာနဲ႔ တစ္ခါျပန္ၿပီး အမွတ္အာ႐ုံကုိ အစမွအဆုံးအထိ မွတ္လုိ႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီလုိနဲ႔ စိတ္ထြက္တုိင္း ျပန္ျပန္ႀကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ ဒီစိတ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း အထြက္နည္းလာ၊ အေတြးအျမင္ စိတ္ကူးေတြ တျဖည္းျဖည္းနည္းလာကာ သမာဓိတည္လာပါလိမ့္မယ္။ မွတ္လုိ႔မရဘူးဆုိၿပီး စိတ္ကုိလြတ္ေပးထာရင္း ပုိၿပီးသမာဓိတည္ဖုိ႔ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မွတ္ေနတုန္းမွာပဲ ျပန္ျပန္ၿပီး မွတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးတဲ့ ၀ီရိယကုိ သတိနဲ႔ကပ္ေပးပါက တျဖည္းျဖည္း သမာဓိတည္လာပါလိမ့္မ္မယ္။ ဒီလုိပဲ ႀကိဳးစားတည္ေထာင္ေပးၾကည့္ပါ။ ဆုိလုိတာက သမာဓိနည္းတာဟာ ၀ီရိယနည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္လုိ႔ ၀ီရိယစုိက္ေပးရန္လုိၿပီး ဒီ၀ိရိယစုိက္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္လည္း သတိရွိမွျဖစ္တဲ့အတြက္ သတိနဲ႔ယွဥ္တ့ဲ ၀ီရိယကုိ ပုိၿပီးအားျပဳေပးၾကည့္ပါလို႔ အႀကံျပဳလုိပါတယ္။

ေနာက္ ကုသုိလ္ေရးလုပ္ရင္ ေပၚလာတတ္တဲ့ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ဆုိတာထက္ အေကာင္းရွိတဲ့အတြက္ အဆုိးရွိလာတာလုိ႔ ျပန္ၾကည့္ၾကတာေပါ့။ ေလာကသေဘာအရ အေကာင္းအဆုိးဆုိတာ ဒြန္တဲြေနတတ္တဲ့ သေဘာပါ။ အေကာင္းလုပ္ရင္ အဆုိးေပၚတတ္မွာျဖစ္ၿပီး အဆုိးလုပ္ေနေပမယ့္လည္း အေကာင္းေပၚလာတတ္ တာလည္းရွိပါတယ္ (အေကာင္းလုပ္တုိင္း၊ အဆုိးေပၚၿပီး အဆုံးလုပ္တုိင္း အေကာင္းေပၚသည္ကုိ ဆုိသည္မဟုတ္ပါ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္တတ္သည္ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္)။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပီးခဲ့တာေတြကုိ ေမ့ထားၿပီး ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္ကုိသာ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖုိ႔ လုိတာပါ။ ဒကာေျပာသလုိ စိတၱကုကၠဳစၥကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္အစဲြေၾကာင့္ ဥပါဒ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေရာက္ဆုိသလုိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကံဆုိတာ တူေသာအက်ိဳးကုိ ေပးတတ္တယ္ဆုိေပမယ့္ အက်ိဳးမေပးဘဲ ေပ်ာက္သြားတတ္တဲ့ အေဟာသိကံဆုိတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတိတ္က မေကာင္းတာေတြကုိ ေမ့ေပ်ာက္ျပစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကုသုိလ္လုပ္မယ္ႀကံတုိင္း တစ္စုံတစ္ခု အေႏွာက္အယွက္ ေပၚလာတတ္တယ္ ဆုိတဲ့စိတ္အစဲြ မထားဘဲ အခ်ိန္မေရြး ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ကုသုိလ္ဆုိတာက အခ်ိန္၊ ကာလ၊ ေနရာ၊ အရြယ္သတ္မွတ္ ခ်က္မရွိ လုပ္ေပးရမယ့္ လုပ္လုိ႔ရတဲ့ တရားပါ။

အဲလုိလုပ္တဲ့အခါမွာ စိတ္အစဲြေလးေတြကင္းေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈရေနေအာင္ အရင္ဆုံးကုိယ္က်င့္ သီလကုိေတာ့ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သီလမလုံျခဳံတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ယုံၾကည္မႈေတြေလ်ာ့ကာ ဒါလုပ္ရင္ ဒီလုိအေႏွာက္အယွတ္မ်ား ၀င္လာမလားဆုိတဲ့ စိတ္အေတြးေတြ ေပၚတတ္တဲ့သေဘာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနကုသုိလ္ျပဳတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တရားထုိင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပင္အေႏွာက္အယွက္မ်ား မ၀င္ရေအာင္ ေရွးဦးစြာ သီလကုိလုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ တရားထုိင္တဲ့အခါမွာ မထုိင္ခင္ သီလအရင္ယူ သီလကုိလုံၿခဳံေအာင္လုပ္၊ ျပီးရင္ ေမတၱာပြားေပးပါ။ ကုိယ္ေစာင့္နတ္အပါအ၀င္ ေလာကပါလတ္နတ္မ်ားႏွင့္ တကြအားလုံးေသာ သုံးဆယ့္္တစ္ဘုံသားတုိ႔အား ေမတၱာပုိ႔ၿပီး ျပဳျပဳသမွ်ကုသုိလ္တုိ႔အား အမွ်ေပးေ၀ေပးပါ။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ တရားမထုိင္ခင္ မိမိခႏၶာကုိယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား တရားထုိင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ဘုရားရွင္အား လွွဴဒါန္းၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ မည္သည့္အေႏွာင့္အယွက္မွ မ၀င္ပါေစသားဟု သစၥာျပဳတုိင္တည္ကာ ႀကိဳးစားၿပီး အားထုတ္ၾကည္ပါ။ တစ္ျဖည္းျဖည္း အားထုတ္လုိ႔ ရလာပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္မက်ဖုိ႔၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္အစဲြေတြ မရွိဖုိ႔ေတာ့ အထူးသတိျပဳရပါမယ္။ အတိတ္ကုိလည္း မေတြးဘဲ အနာဂတ္ကုိလည္း မေမွ်ာ္ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္ကုိသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ သီလလုံၿခဳံစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါဟု အႀကံျပဳလုိက္ပါတယ္။

Read more »

ေစတနာသုံးတန္ ျပည့္စုံဖုိ႔ဆုိရာ၀ယ္…

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ား ၾကားဖူးၿပီးသားျဖစ္တဲ့အျပင္ တရားပဲြမ်ား၊ အလွဴခံမ႑ပ္မ်ား စတဲ့ဘာသာေရး ဆုိင္ရာေနရာဌာန အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သုံးစဲြေနၾကတဲ့ ေစတနာသုံးတန္ ဆုိတဲ့ဒီစကားအသုံးေလး အတြက္ ဗဟုသုတအျဖစ္ ပုိ႔စ္ေလးတစ္ခု ေရးၾကည့္လုိက္တာပါ။ ေစတနာသုံးတန္လုိ႔ေခၚတဲ့ အဲဒီ ေစတနာ သုံးမ်ိဳးက
၁။ ပုဗၺေစတနာ = မလွဴမီ ၾကိဳတင္ျဖစ္တဲ့ ေစတနာ
၂။ မုဥၥေစတနာ = လွဴဆဲအခုိက္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေစတနာ နဲ႔
၃။ အပရေစတနာ = လွဴၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ျဖစ္တဲ့ေစတနာ တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီသုံးမ်ိဳးမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ား အျဖစ္မ်ားကာ ျဖစ္ဖုိ႔လည္းလြယ္တဲ့ေစတနာေတြက ပုဗၺေစတနာနဲ႔၊ မုဥၥေစတနာေတြျဖစ္ၿပီး အပရေစတနာက ျဖစ္ဖုိ႔အေတာ္ခက္ခဲပါတယ္။ ဆုိၾကပါစုိ႔… အလွဴဒါန တစ္ခုခုကုိ ျပဳၾကေတာ့မယ္ဆုိရင္ အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္မွာလွဴလုိက္မယ္၊ ဘယ္လုိလွဴလုိက္မယ္၊ ဘယ္ေလာက္လွဴလုိက္မယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးအႀကံေလးေတြ ျဖစ္ေနတာ၊ ႀကိဳတင္ၿပီး လွဴဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္စုေဆာင္းေနတာ စတာေတြဟာ ကုိယ္လွဴမယ့္အလွဴအတြက္ မလွဴမီျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပုဗၺေစတနာပါ။ အဲဒီလုိ ႀကိဳတင္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေစတနာေလးေတြဟာ ကုသုိလ္စိတ္ကုိ ျဖစ္ေစၿပီး ကုသုိလ္တရားကုိ တုိးပြားေစပါတယ္။ ထုိ႔အတူ လွဴဆဲအခုိက္အတန္႔မွာ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း၊ ေကၽြးေမြးဧည့္ေနတာဟာ မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္ပါပဲ။ အဲဒီအခုိက္အတံ့မွာ ေကၽြးခ်င္ေမြးခ်င္ အဆင္ေျပေျပ ဧည့္ခံခ်င္စိတ္ကလဲြၿပီး က်န္တဲ့ဘာစိတ္မွ မရွိတဲ့အတြက္ လွဴဆဲအခုိက္အတန္႔မွာ ျဖစ္တဲ့ေစတနာကလည္း အထူးေျပာစရာ မလုိေအာင္ ျပည့္စုံေနတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ… ျပႆနာက လွဴၿပီးအခုိက္အတန္႔မွာ ျဖစ္ရမယ့္ အပရေစတနာပါ။ ကုိယ္လွဴထားတဲ့ အလွဴကုိ သတိတရျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္၊ ပီတိျဖစ္ကာ မၾကာခဏ ဆင္ျခင္ၿပီး ေကာင္းလုိက္တာ အားရလုိက္တာ စတဲ့အေတြးေလးေတြနဲ႔ ေနႏုိင္မွ အပရေစတနာေလး အားေကာင္းၿပီး ကုသုိလ္တရား တုိးပြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီေစတနာေလးေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့ ေနၾကတာကုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ လွဴၿပီးေနာက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရမယ့္အစား ေနာင္တေတြသာ က်န္ေနၾကတာကုိ ေတြ႕ရ၊ ျမင္ရ၊ သိေနရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ဆုိ အလွဴႀကီး အဆင္ေျပေစဖုိ႔ မလိုအပ္တဲ့ ခ်ဲ႕ထြင္မႈေတြ ေခ်းငွါးမႈေတြ ဂုဏ္ပကာသနေတြေၾကာင့္ အလွဴပဲြႀကီးၿပီး သူခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့တဲ့ အလွဴပဲြအတြက္ အဆင္မေျပမႈေတြ၊ ေခ်ငွါးထားတဲ့ အရာေတြ ျပန္ဆပ္ရမယ့္အေရးေတြေတြးၿပီး ရင္ေလးေနတာေတြ စတဲစတဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ လွဴဒါန္းမႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ကာ အပရေစတနာေလးေတြ ေကာင္းရမယ့္အစား မွားသြားၿပီးဆုိတဲ့ ေနာင္တတရားေတြသာ ရလုိက္ၾကတာကုိ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ မလွဴခင္ ေစတနာ၊ လွဴဆဲအခုိက္ျဖစ္တဲ့ ေစတနာေတြ ျပည့္စုံေပမယ့္ လွဴၿပီးေနာက္မွ ျဖစ္ရမယ့္ ေစတနာက မျပည့္စုံတဲ့အတြက္ ေစတနာသုံးတန္က မျပဌာန္းႏုိင္၊ မျပည့္စုံႏုိင္ၾကေတာ့တာပါ။

ေစတနာသုံးတန္ ျပည့္စုံျပဌာန္းမႈ မရိွပါက ကုသုိလ္ရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ရရွိခံစားတဲ့အခါ အျပည့္အ၀ မခံစားရ တတ္ပါဘူး။ ကုသုိလ္တရားဟာ ျပဳလုပ္တဲ့သူရဲ႕ ေစတနာကုိလုိက္ၿပီး အက်ိဳးတရားကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေစတနာသုံးတန္ျပည့္စုံၿပီး လွဴဒါန္းမႈျပဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အတြက္အက်ိဳးတရား ရရွိတဲ့အခါမွာလည္း ျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိတတ္ပါတယ္။ အဲလုိမဟုတ္ဘဲ ေစတနာသုံးတန္မွာ တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕တဲ့ပါက အက်ိဳးတရားျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ရေတာ့ရပါတယ္။ အျပည့္အ၀ မရဘဲရွိတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေစတနာသုံးတန္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအပရေစတနာ ခ်ိဳ႕တဲ့တာမ်ားတဲ့အတြက္ အက်ိဳးေပးတဲ့့အခါမွာလည္း အပရေစတနာရဲ႕ အက်ိဳးခံစားမႈက ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ သာဓကျပရမယ္ဆုိရင္ ယေန႔ေခတ္မွာ ခ်မ္းသာၿပီး အေကာင္းမစားႏုိင္ၾကတဲ့သူေတြ၊ ကားရွိၿပီး လုိင္းကားတုိးစီးေနရတဲ့သူေတြ၊ ေခတ္ေပၚအေကာင္းစား အ၀တ္စားေတြကုိ ၀ယ္၀တ္ႏုိင္ပါရဲ႕နဲ႔ ၀ယ္မ၀တ္ခ်င္သူေတြ အေကာင္းစားေတြ သုံးရင္၀တ္ရင္ ကုိယ္မွာတစ္ခုခုျဖစ္တာတုိ႔ ယားတာယံတာတုိ႔ စတာေတြျဖစ္ၾကတာကုိ ေတြ႕ဖူးႀကဳံဖူးၾကမွာ။ အဲဒီသူေတြဟာ ကုသုိလ္ဒါနျပဳတဲ့အခါမွာ ေနာက္ပုိင္းမွာျဖစ္ရမယ့္ အပရေစတနာ ခ်ိဳ႕တဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ျမင္သာျမင္မၾကင္ရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ၾကဳံရတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုသုိလ္ျပဳတဲ့အခါ ေစတနာသုံးတန္ အလုံးစုံျပည့္စုံေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။

ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း ဒီေစတနာ သုံးမ်ိဳးမွာ ပုဗၺေစတနာနဲ႔ မုဥၥေစတနာေတြဟာ ျဖစ္ဖုိ႔ျပည့္စုံဖုိ႔ လြယ္တဲ့အတြက္ အထူးေျပာစရာမရွိေပမယ့္ အပရေစတနာနဲ႔ ျပည့္စုံဖုိ႔အတြက္ အေလ့အက်င့္ လုပ္ေပးၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အပရေစတနာ ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ကုသုိလ္မျပဳခင္၊ မလွဴခင္ကတည္းက ေသခ်ာစီစစ္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ေပးလွဴတတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းေစတနာ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကုိၾကည့္ပါက အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပင္ရွိျငားေသာ္လည္း အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးတတ္ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ပုိင္းကုိ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ျပီး မလွဴပါက ကိုယ့္အလွဴကုိ ခံယူတ့ဲအလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အမူအရာ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထုိင္၊ အက်င္သီလေတြကုိ ၾကည့္ၿပီးသဒၶါတရား ပ်က္တတ္ပါတယ္။ သူသူကုိယ္ကိုယ္ ကုိယ္လွဴထားတဲ့ အရာေလးေတြကုိ ၾကည့္ၿပီးပီတိပြားခ်င္ၾက၊ ၀မ္းေျမာက္ခ်င္ၾကတာ ဓမၼတာပါ။ အဲဒီလုိ ပီတိပြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာဌာနစတာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္လွဴတန္းတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ဆုိၿပီးေရာ သကၤန္းပတ္ထားရင္ၿပီးေရာ ဆုိတဲ့အေတြးနဲ႔ လွဴလုိက္တဲ့အတြက္ အဲဒီအလွဴခံပုဂၢိဳလ္က ကုိယ္လွဴတဲ့ပစၥည္း၀တၳဳ တစ္လဲြအသုံးခ်သြားတဲ့အခါ ပုထုဇင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ကုိယ့္အဖုိ႔မွာ ဒီအရာေတြေတြ႕ၿပီး သဒၶါတရား တုိးဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။ နာမည္ႀကီးလုိ႔ လွဴတာမ်ိဳး၊ ေပၚပင္လုိက္ၿပီး လွဴတာမ်ိဳးတုိ႔ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ဆုိၿပီးေရာ လွဴတာမ်ိဳးတုိ႔ မလုပ္ၾကဘဲ ကုိယ့္အလွဴကုိ လက္ေတြ႕ထိေရာက္စြာ အလွဴခံၿပီး အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာဌာန စတာေတြကုိ ရွာေဖြလွဴတမ္းတတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ လွဴလုိက္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္အလွဴပစၥည္းကုိ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳေနတာကုိ ၾကည့္ၿပီးကုိယ့္မွာ ပီတိျဖစ္ရသလုိ ေနာက္ထပ္လွဴခ်င္တဲ့ သဒၶါတရားေတြလည္း တုိးလာတတ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီးမလုံေလာက္တ့ဲ စာသင္တုိက္မ်ိဳးမွာ မီးစက္လွဴတာမ်ိဳးတုိ႔ ဆြမ္းကြမ္းမလုံေလာက္တဲ့ စာသင္တုိက္မ်ိဳးမွာ ဆြမ္းပေဒသာပင္ စုိက္ထူလုိက္တာမ်ိဳးတုိ႔ဟာ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ လွဴလုိက္တဲ့အတြက္ အလွဴခံအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ အလွဴေပးပုဂၢိဳလ္အတြက္လည္း ပီတိသဒၶါပြားႏုိင္တဲ့ အလွဴမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိအလွဴမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနာက္ပုိင္းေစတနာပ်က္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ပုိလုိ႔သာ တုိးေစမွာပါ။ ဒီလုိအလွဴမ်ိဳးဟာ ေစတနာသုံးတန္ ျပည့္စုံႏုိင္တဲ့အလွဴမ်ိဳးပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေစတနာသုံးတန္ ျပဌာန္းၿပီး ျပည့္စုံစြာလွဴလုိတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ကုိယ့္အလွဴကုိ လွဴမိတာ မွားေလစြ ဆုိတဲ့ေနာင္တမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ယုံၾကည့္မႈ သဒၶါတရားကုိ စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္တဲ့ ဉာဏ္နဲ႔တဲြကာ သဒၶါပညာ ညီညြတ္စြာျဖင့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာဌာနမ်ား ေသခ်က်နစြာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္တတ္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း သတိေပးစကား ပါးလုိက္ပါတယ္။ အားလုံး ေစတနာသုံးတန္ ျပည့္စုံႏုိင္ၾကပါေစ…

Read more »

အရဟံဂုဏ္ေတာ္၏႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ငါးမ်ိဳး ...

Q. ဆရာေတာ္ဘုရား…
အရဟံဂုဏ္ေတာ္ကုိ အဓိပၸါယ္ ငါးမ်ိဳးဖြင့္လုိ႔ ရသည္ဟု သိရပါသည္ဘုရား… တပည့္ေတာ္ကုိ ရွင္းျပေပးေစခ်င္ပါသည္ ဘုရား…
(လင္း)


A. အရဟံဂုဏ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ငါးမ်ိဳးမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။
၁။ အရဟံ = ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အလုံးစုံေသာ ကိေလသာတုိ႔မွ ကင္းစင္ေတာ္မူသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟံ ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။
၂။ အရဟံ = ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သံသရာစက္လည္ပတ္မႈ အကန္႔အေထာက္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူၿပီးသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟံ ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။
၃။ အရဟံ = ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ လူ၊ နတ္၊ ျဗာဟၼာ သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔၏ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟံ ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။
၄။ အရဟံ = ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အလုံးစုံေသာ ကိေလသာတုိ႔ကုိ အၾကြင္းအက်န္မရွိ အကုန္အစင္ ပယ္သတ္ေတာ္မူၿပီးသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟံ ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။
၅။ အရဟံ = ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္လွ်င္ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ကုိ ျပဳေတာ္မမူတတ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရဟံ ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။

(ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ = ေသာဘဂ၀ါ - ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ဣတိပိ ဣမိနာစ ကာရေဏန- အလုံးစုံေသာ ကိေလသာတုိ႔မွ ကင္းစင္ေတာ္မူျခင္းဟူေသာ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ- အရဟ ဟူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူပါေပ၏။ (က်န္အဖြင့္မ်ားလည္း နည္းမွီ၍ အနက္ေပးႏုိင္ပါသည္။))

မွတ္ခ်က္။ ။ နံပါတ္ (၄) အရဟံကုိ အရ ဟံ ဟု ရြတ္ဆုိပါ။ အရ+ ဟတ ဟူေသာ ပါဠိအဖြင့္အရ အရ= အလုံးစုံေသာ ကိေလသာကုိ ဟတ= ပယ္သတ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အဓိပၸါယ္ကုိ ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ အရ ဟံဟု ရြတ္ဆုိသင့္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၅) အရဟံကုိလည္း အ ရဟံ ဟု ရြတ္ဆုိပါ။ အ= မျပဳျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ ရဟ= ဆိတ္ကြယ္ရာ ဟူေသာ အဖြင့္ကုိယူ၍ အ ရဟံဟု ရြတ္သင့္ပါတယ္။

Read more »

မိခင္ႀကီးအျမင္မွန္ ရေစရန္ အေထာက္အပ့ံျဖတ္ထားမႈကုိ ျပဳသင့္ မျပဳသင့္…

Q. ဆရာေတာ္ဘုရား…ဘုရားတပည့္ေတာ္ရဲ႕ မိခင္ဟာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေ-ာက္ဘုန္းၾကီးေတြ လုိ႔ သံုးႏႈန္းျခင္း၊ ဆြမ္းေလာင္းလွ်င္ မၾကည္ျဖဴျခင္း၊ တရားထုိင္လွ်င္ သေရာ္ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေတြ လုပ္တတ္ပါသည္။ အျခားဆရာသမား လူၾကီးသူမ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကုိလည္း မေထာက္ပံ့၊ တပည့္ေတာ္ ေထာက္ပံ့လွ်င္လည္း ျငဴစူတာနဲ႔ အရင္က အမိကုိ လုပ္ေကၽြးခဲ့ရာက အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖတ္လုိက္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ လုပ္ရတဲ့ အၾကံမွာ ဘုရားသံဃာတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရင့္သီးစြာ ေျပာေနတာေတြလဲ ရပ္ေစလုိ၊ သံဃာ ဆရာသမား လူၾကီးသူမ ေက်းဇူးရွင္မ်ား လာဘ္လာဘ ရတာ (အလွဴခံ၊ အကန္ေတာ့ခံရတာ)ကုိ ေဆာင့္ေအာင့္တားဆီးရင္ ကုိယ့္ဖုိ႔ တုိးမလာဘဲ ကုိယ့္လာဘ္ပါ ပိတ္ႏုိင္ေၾကာင္းလဲ သိေစလုိ၊ မေကာင္းကဲ့ရဲ႕ စကား ေျပာေနတာေတြကုိ အားမေပးလုိတာ စတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ တပည့္ေတာ္ဟာ အမိအဖကုိ ေက်းဇူးဆပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဘုရားစကားကုိ မလုိက္နာမိမွာလည္း စုိးပါတယ္။ အမိ အျမင္မွန္ မရမခ်င္း ဒီလုိ လုပ္ထားမယ္ဆုိတဲ့အၾကံကုိ ဆက္လုပ္သင့္မသင့္ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္က အမိကုိ ျပန္ေထာက္ပံ့ရင္ ဒီေငြကုိ သံုးစြဲရင္း ရတနာသံုးပါးအေပၚ ေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာလုိက္၊ ဘုရားစင္ ေျခထုိးအိပ္လုိက္ အရင္လုိ လုပ္ေနရင္ ငရဲေပးသလုိလဲ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးလုိ႔ရမယ့္နည္းရွိရင္ သိ္ခ်င္ပါတယ္ဘုရား။
(ေအာင္ရဲျဖဴ)

A. အင္း… ၾကားသိရတာ အလြန္စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ အဲဒါမ်ိဳးေတြ အေတာ္ေလးၾကဳံေနၾက ရတယ္။ သားသမီးေတြက လိမၼာၿပီး ဘာသာေရး ကုိင္း႐ိႈင္းၾကေပမယ့္ မိဘေတြက သံေ၀ဂမရ အတၱမာနေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတာေတြ အလြန္မ်ားေနတာေတြကုိ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိအေျခအေနပဲ ျဖစ္ျဖစ္မိဘဟာ မိဘျဖစ္ေနျပန္တာေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားဘက္က ၾကည့္ရင္ဆူးေပၚဖက္က်လည္း ဆူနာ၊ ဖက္ေပၚဆူးက်လဲ ဖက္နာသလုိျဖစ္ေနျပန္ေရာ။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ျပန္ေတာ့ မိဘဟာ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းဇူးတရားက ရွိေနျပန္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ဟာေတြ အသာထားဦး ကုိးလလြယ္ၿပီး ဗုိက္ထဲမွာထား၊ လူ႔ဘ၀ေရာက္ေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တာကုိက ဆပ္မကုန္ႏုိင္တဲ့ ေက်းဇူးေတြပါ။ တစ္ဘက္က ျပန္ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း တစ္မိသားစုတည္းျဖစ္ေန၊ မိဘနဲ႔သားသမီးေတြ ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ ေသတဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႔ကံနဲ႔သူသြားၾကရမွာေတြပါ။ အေမျဖစ္ရင္ အေမခံ။ သားသမီးျဖစ္ရင္ သားသမီးခံၾကရမွာပါ။ အစား၀င္ၿပီး ခံေပးလုိ႔ မရသလုိ ကံတရားရဲ႕ အက်ိဳးေပးဟာလည္း မ်က္ႏွာမလုိက္တတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုလက္ရွိအခ်ိန္ေတြမွာ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကုိ အထူးဆင္ျခင္ၿပီး အကုသုိလ္အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားလုပ္ၾကရမွာပါ။ အတိတ္ဘ၀ရဲ႕ ကံအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ဒီဘ၀မွာ လာေတြ႕ၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတြ႕ရတဲ့ ဒီဘ၀အခိုက္ အတန္႔ေလးမွာ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ ေနႏုိင္ပါမွ ေနာင္ဘ၀အတြက္ ေကာင္းမွာပါ။
ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ မိခင္ႀကီးအေျခအေနဟာ အေျပာအဆုိအေနအထုိင္ မတတ္ရင္ ကုိယ့္အတြက္ပါ အကုသိုလ္အျပစ္ေတြ ျဖစ္ေနရမယ့္အေျခအေနပါ။ မိခင္ႀကီးဟာ ေမြးလာတဲ့ စ႐ုိက္ကုိက ၾကမ္းတမ္းတဲ့စ႐ုိက္ရွိၿပီး သဒၶါတရား နည္းပါးမယ့္အေန အထားရွိပါတယ္။ လူ႔ဘ၀ကုိ ရလာေပမယ့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သုံးပါးအေပၚ ၾကည္ညိဳမႈ အားနည္းတာ၊ ဘုရားႏွင့္သံဃာေတြအေပၚ အျမင္မၾကည္တာ၊ တရားသံစတာေတြကုိ မၾကားခ်င္တာ စတာစတာေတြဟာ အကုသုိလ္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ပါလာတဲ့စ႐ုိက္က မေကာင္းေပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းရင္ ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေျပာင္းလာႏုိင္သလုိ၊ ေမြးလာတဲ့စ႐ုိက္က ေကာင္းေပမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္က မေကာင္းရင္လည္း ငါးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ပ်က္ဆီးသြားတတ္ပါတယ္။ မိခင္ၾကီးက ေမြးလာတဲ့ဓာတ္ခံ သဒၶါတရားအားနည္းေပမယ့္ သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားက လိမၼာပါးနပ္စြာ ျပဳျပင္ယူမယ္ဆုိရင္ အနည္းငယ္ေတာ့ ေျပာင္းလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ ဆုိေတာ့က သူ႔ကုိျပဳျပင္တဲ့အခါမွာ သူ႔ကုိမျပင္ခင္ ကုိယ္ကုိယ့္ကုိ အရင္ျပင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မိခင္ႀကီး လက္ခံလာႏုိင္တဲ့အထိ ကုိယ့္ရဲ႕အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူ အေနအထုိင္ေတြက ေကာင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ပုံစံဟာ ဘာသာေရးမလုိက္စားခင္က အေျခအေနနဲ႔ ဘာသာေရးလုိက္စားၿပီး ေျပာင္းလာတဲ့ ေကာင္းကြက္ေလးေတြကုိ မိခင္ႀကီး သတိထားမိလာေအာင္ ထူးျခားမႈရွိလာရပါမယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ တတြတ္တြတ္ေျပာေနတာနဲ႔ ဘာမွမေျပာဘဲ အေနအထုိင္နဲ႔ လက္ေတြ႕ျပတာေတြက လူ႔ရဲ႕စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ ေဒါသအားႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ အႏုိင္ယူႏုိင္တာေတြ ရွိပါတယ္။ မိခင္ႀကီးဟာ ဘာသာတရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိမ ွအေကာင္းမျမင္ရင္ သူ႔ေရွ႕မွာ ကုိယ္ဘာလုပ္လုပ္ သူ႔အတြက္ အျပစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနတတ္သလုိ သူ႔ကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး ကုိယ့္မွာလည္း အျပစ္ေတြ ရတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ မျမင္အပ္ရာ ကိေလသာ သူ႔ဟာသူၿငိမ္း၏ ဆုိသလုိ သူလည္းအကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္လည္းလုပ္ရတဲ႔ ကုသုိလ္လုပ္ငန္းေတြ စိတ္ေအးလက္ေအး လုပ္ခြင့္ရေအာင္ လြတ္ရာကၽြတ္ရာမွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါတယ္။ ကုိယ္က မိခင္ႀကီးကုိ ဘာသာတရား အႏွစ္သာရေတြ ရေစလုိတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ေပးေပမယ့္ သူ႔ဘက္က အျပစ္ပဲျမင္ေနတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈကုိ အသြင္ေျပာင္းၾကည့္ပါ။ ဘာမွမေျပာဘဲ ေနၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕အေနအထုိင္ အေျပာအဆုိေလးေတြကုိ ေျပာင္းလဲၾကည့္ပါ။ ဒါဆုိ သူသတိထားမိလာတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲႀကိဳးစား ႀကိဳးစားထူးျခား မလာေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သေဗၺသတၱ ကမၼႆကာ လုပ္ၿပီး ဥေပကၡာျပဳရမယ့္ အေနအထား ရွိပါတယ္။ သူ႔ကုိ္ျပင္ရင္း ကုိယ္ပါအျပစ္ရေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ေရြးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကံအက်ိဳးေပးဟာ ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။

ဒါေပမယ့္ မိခင္ႀကီးအေပၚမွာေတာ့ မေကာင္းတဲ့စိတ္ မထားဖုိ႔နဲ႔၊ မေဆာ္ကားမိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ့္ျပဳျပင္ႏုိင္သေလာက္ ျပဳျပင္ေပးေပမယ့္ မရေတာ့ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ္လုပ္ေပးရမယ့္ ေလာက၀တ္ေတြကုိေတာ့ လုပ္ေပးရပါမယ္။ လုပ္ေပးႏုိင္သမွ်ေပါ့။ ဘာသာတရားအေပၚမွာ ဘယ္လုိမွအေကာင္း မျမင္တဲ့အတြက္ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူေရးတန္းေရး စတာေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ မျပဳလုိက မျပဳဘဲ ေနႏုိင္ေပမယ့္ သူ႔ဘ၀စားေရး ေနေရးစတဲ့ ေလာက၀တ္ေတြကုိေတာ့ ကုိယ္တတ္ႏုိင္တဲ့ အတုိင္းအတာနဲ႔ ေစတနာ၊ ေမတၱာထားၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ေနာင္တရေစလုိတဲ့ ေစတနာနဲ႔ လုပ္ေပမယ့္ ေစတနာက ေ၀ဒနာျဖစ္ခဲ့ရင္ ကုိယ့္အတြက္ မိခင္ဆုိတဲ့ ေက်းဇူး၊ မိခင္ကုိ စိတ္ဆင္းရဲေစမႈဆုိတဲ့ အျပစ္ေတြက ထပ္ဆင့္လာတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘက္က အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေပမယ့္ ထူးျခားမလာဘူးဆုိရင္ သူ႔အေပၚမွာ ကုိယ္လုပ္ေပးႏုိင္မယ့္ အရာေလးေတြ လုပ္ေပးၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိပဲ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ ေနၾကည့္ဖုိ႔ပါ။ အဲလုိကုိယ္ဘက္က ျပဳျပင္ၾကည့္မယ္ ကုိယ့္ရဲ႕အျပဳအအမူ အေနအထုိင္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းလာမယ္ တည္ၿငိမ္လာမယ္ အရင္နဲ႔မတူဘဲ ထူးျခားလာမယ္ဆုိရင္ မိခင္ႀကီးလည္း သတိျပဳမိလာၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူတစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္အခါလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ မိခင္ႀကီးလည္း ေျပာင္းလဲလာႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဘယ္လုိမွ မရဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဥေပကၡာျပဳၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစား ရပါလိမ့္မယ္လုိ႔ အႀကံျပဳလုိက္ပါတယ္ကြယ္…

Read more »

သူလုိလူ...

သူငယ္ခ်င္း...
မင္းသူ႔ကုိၾကည့္
သူကုိယ္တုိင္က
တစ္ခါမွ်မလွဴ
သူမ်ားလွဴလွ်င္
ဘယ္သူလွဴလွဴ
အလွဴရွိရာ မလာမေန
...ခုေတာ့
သူမွာ...
သာဓုေခၚျပ ပီျပင္လွလည္း
အမွ်ေ၀ျပ မပီသသည္
အ,ထစ္ အ,ထစ္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း....
(တကၠသုိလ္မင္းေမာ္)

My friend...
Look at him
He himself never gives in charity
But....He always comes
When the others, whoever gives in charity
My friend...
Now..
Look at himHe can clearly say "well done"
But not clearly say "take sharing"

Read more »

ေက်ာင္းဒကာျဖစ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး...

လူတုိင္းေက်ာင္းဒကာ ျဖစ္ႏုိင္ေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤေက်ာင္းအလွဴေတာ္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္ပါသည္။ အမ်ားႀကီး မလွဴႏုိင္ေသာ္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် လွဴဒါန္း႐ုံျဖင့္ ေက်ာင္းအလွဴကုသုိလ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယခုဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၱ (ျမန္မာ-ကုိရီးယား သာသနာျပဳဆရာေတာ္) မွ ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာေက်ာင္းတုိက္၊ သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ လူႀကီးသူမ မ်ားအတြက္ တရားဘာ၀နာ နာၾကားအားထုတ္ရာ ဌာနႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ေလာကီပညာရပ္မ်ား၊ အတန္းပညာရပ္မ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား စသည္စသည္တုိ႔ကုိ အခမဲ့ပညာဒါန ျပဳေပးမည့္ စင္တာတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္လုံးကုိ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် လွဴဒါန္း၍ ေက်ာင္းဒကာမ်ားအျဖစ္ ခံယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ယင္းအခြင့္အေရးကုိ အရယူကာ မိမိတုိ႔တတ္ႏုိင္သမွ် လွဴဒါန္း႐ုံျဖင့္ ေက်ာင္းဒကမ်ားအျဖစ္ ခံယူႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀မ္းေျမာက္စကား ပါးအပ္ပါသည္။ ကုသုိလ္ပါ၀င္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆရာေတာ္၏ ဖုန္းႏွင့္ အီးေမးတုိ႔ကုိ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ...

Moblie: (82) 010-6872-3856

Read more »

သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မအပ္စပ္သည္ ေရႊေငြကုိ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ သံဃာေတာ္မ်ား ၀ိနည္းကံက်ိဳးေအာင္ လုပ္ရာေရာက္ပါသလား…

Q..ဘုန္းဘုန္း….
သံဃာမ်ားအား ေငြေၾကးလွဴျခင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရား မႀကိဳက္ဟု သိရတဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္ ယခင္က သံဃာေတာ္မ်ားအား ပစၥည္းေလးပါးႏွင့္ လုိအပ္သည့္ အသုံးအေဆာင္မ်ားသာ အဓိကလွဴခဲ့ပါသည္။ ရံခါမွ လွဴတတ္ပါသည္။ ယခုမူ ဒီေခတ္မွာ လက္ထဲေငြေၾကး အဆင္သင့္မရွိလွ်င္ နာဖ်ာေရးကအစ အလြန္မ်က္ႏွာငယ္ရေၾကာင္း ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးစလုိ အႏၲရာယ္ေပၚလာသည့္အခါ ေရွာင္တိမ္းရန္ လမ္းစရိတ္ မရွိပါက ဒုကၡေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေဆးဖုိး၀ါးခႏွင့္ လမ္းစရိတ္ကအစ လက္ထဲ၀တၳဳေငြ လုိအပ္တတ္ျခင္း၊ ကပၸိယထံ အပ္ႏွံၿပီး လုိမွယူရန္မွာလည္း လက္ေတြ႕အစဥ္မေျပ ရွိျခင္းကုိ သိလာရသျဖင့္ ေငြေၾကး လွဴမိလာပါသည္။ တပည့္ေတာ္သည့္ သံဃာမ်ား ၀ိနည္းကံက်ိဳးေအာင္ လုပ္ေနမိသလား။ ဘုရားမႀကိဳက္ေသာ အျပစ္ကုိ ၾကဴးလြန္မိသလားဟု ေတြးစရာျဖစ္လာပါသည္။ ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား..
(ရဲႀကီး)


A. မွန္ပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ားဟာ ၀ိနည္းေတာ္လာ ႐ူပိယသိကၡာပုဒ္အရ ေရႊေငြကုိအလွဴခံျခင္း၊ အလွဴခံေစျခင္းကုိ မျပဳရပါဘူး။ ျပဳမိပါက နိႆဂၢိယပါစိတ္ (ကုသုိလ္အဖုိ႔မွ ေလ်ာက်ျခင္း၊ အလွဴခံရမႈကုိ သံဃာအလယ္တြင္ စြန္႔ပစ္ရျခင္း) အာပတ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ဒကာေတာ္ေျပာသလုိ ၀တၳဳေငြေၾကးဟာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန ကုိင္ေဆာင္လာရတဲ့ အေနအထားရွိၿပီး ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျဖစ္ပါက အလြန္ဒုကၡ ေရာက္ရတဲ့အေနအထား ရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အခန္းက႑ႏွင့္ အလွဴေပးပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အပုိင္းကုိအနည္းငယ္ ေျပာလုိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ သေဘာအရ အျပစ္တစ္ခုခုကုိ က်ဴးလြန္ၾကတဲ့ေနရာမွာ က်ဴးလြန္တဲ့သူရဲ႕ ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိလုိက္ၿပီး တန္ျပန္အက်ိဳးေပးရွိ မရွိ၊ ႀကီးမႀကီးကုိ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမွားတစ္ခုခုကုိ လုပ္မိေပမယ့္ ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္မပါတဲ့အတြက္ အက်ိဳးေပးမႈမရွိတာေတြ ရွိပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ဘုရားပညတ္ေတာ္မူထားတဲ့ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြဆုိတာ ဘယ္လုိမွေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေျပာင္းလဲလုိ႔ မရတဲ့ အာဏာေဒသနာေတြပါ။ အဲဒီ သိကၡာပုဒ္ေတြထဲမွာလည္း က်ဴးလြန္တဲ့ အျပစ္အႀကီး အေသးကုိလုိက္ၿပီး အျပစ္ေျဖလုိ႔ ရတာရွိသလုိ ေျဖလုိ႔မရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေရႊေငြအလွဴခံျခင္းဆုိတဲ့ သိကၡာပုဒ္ဟာ ရဟန္းဘ၀မွ ေလ်ာက်ေလာက္တဲ့ သိကၡာပုဒ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကုစားလုိ႔ ရတဲ့အာပတ္မ်ိဳးပါ။ မက်ဴးလြန္မိတာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပမယ့္ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ငယ္ရြယ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဒကာဒကာမ ကပၸိယ မျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ၀တၳဳေၾကးေငြဟာ မျဖစ္မေန ကုိင္ေဆာင္ရမယ့္ အေနအထား ျဖစ္လာပါတယ္။ ေရႊေငြကုိ ကုိင္ေဆာင္အလွဴခံလုိတဲ့ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ေခတ္ကာလ အေနအထားအရ လုပ္ရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲလုိမွ မလုပ္ရင္လည္း ရဟန္းဘ၀က ထြက္ၿပီးလူ႔ဘ၀ႏွင့္ ေနမွသာ အစဥ္ေျပမႈွ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးသာ ငယ္ရြယ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္အားလုံး လူထြက္သြားၾကမယ္ဆုိရင္ သာသနာေတာ္ႀကီးမွာ တျဖည္းျဖည္း သာသနာ့၀န္ထမ္းေတြ အားနည္းကာ သာသနာအရွည္ တည္တ့ံေရးမွာ ထိခုိက္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္ မျပည့္စုံတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ အခ်ိဳ႕ကုိ မက်ဴးလြန္ခ်င္ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္ေနၾကရေပမယ့္ အရြယ္ရလာတဲ့အခါ ျပည့္စုံလာတဲ့အခါ သူ႔အလုိလုိ ထိန္းသိမ္းသြားတတ္ၾကပါတယ္။ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး အမိန္႔ရွိဖူးသလုိေပါ့။ ဆရာေတာ္ႀကီးက အရမ္းတန္ခုိးႀကီး ျပည့္စုံလာတဲ့အခါ ``အခုေန တုိ႔ကုိ တီဗီြလာၾကည့္၊ ႐ုပ္ရွင္လာၾကည့္ပါလုိ႔ ေျပာရင္မၾကည့္ေတာ့ပါဘူး၊ ေက်ာင္းသားငယ္မ်ား ေပ်ာ္မွ၊ ကုိရင္ငယ္ေတြျဖစ္မွာ၊ ကုိရင္ငယ္ေတြေပ်ာ္မွ ဦးဇင္းငယ္ေတြျဖစ္မွာ ဦးဇင္းငယ္ေတြ ေပ်ာ္မွ ဘုန္းႀကီးငယ္ေတြျဖစ္မွာ ဘုန္းႀကီးငယ္ေတြေပ်ာ္မွ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြျဖစ္မွာ၊ သာသနာဆုိတာ ဒီလုိပဲ ေမြးယူရတယ္`` လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါတယ္။ ဒီအတုိင္းပါပဲ ယေန႔ေခတ္မွာ ေခတ္ကာလအေန အထားအရ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္အခ်ိဳ႕ကုိ မက်ဴးလြန္လုိေသာ္လည္း က်ဴးလြန္ရတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျပည့္စုံလာ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ေနႏုိင္လာမည့္ အခ်ိန္က်ပါက သူ႔အလုိလုိ ထိန္းသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ က်ဴးလြန္လုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႀကီးက်ယ္တဲ့အက်ိဳးေတြအတြက္ ေသးငယ္တာေလးေတြ ေပးဆပ္ေနရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအပုိင္းမွ ခံစားေပးလုိပါတယ္။

ေရႊေငြလွဴဒါန္းတဲ့ ဒကာ၊ဒကာမပုိင္းက ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း ဘုရားမႀကိဳက္တဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ မအပ္စပ္တဲ့ အလွဴ၀တၳဳျဖစ္ေပမယ့္ ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္က ၀ိနည္းေတာ္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ ေစလုိေသာ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိဘူးဆုိတာ လွဴဒါန္းတဲ့သူတုိင္း သိၾကပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္ရဲ႕ အခက္အခဲ အေျခအေနကုိ လုိက္ၿပီးလုပ္ေပး၊ လွဴဒါန္းေပးျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အမွန္စင္စစ္ ေငြးေၾကး၀တၳဳကုိ အပ္စပ္တဲ့ပစၥည္း၀တၳဳနဲ႔ လဲလွယ္လွဴးဒါန္းရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေငြေၾကးသည္သာလွ်င္ ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အခက္အခဲကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့အတြက္ မအပ္ေသာ္လည္း သာသနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ အရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ေရး၊ ထုိရဟန္းေတာ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အာပတ္မ်ားကုိ ကုစားၿပီး သီလသမာဓိ ပညာျပည့္စုံစြာျဖင့္ သာသနာ့တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးစတဲ့ ရည္ရွည္အက်ိဳးမ်ားကုိ ၾကည့္ၿပီးလွဴဒါန္းၾကတယ္ဆုိတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။ မအပ္စပ္တဲ့ အလွဴပစၥည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းရဲ႕ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေပးအျပည့္အစုံ မရႏိုင္ေပမယ့္ လွဴဒါန္းတဲ့ ဒါနကုသုိလ္ေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ကုိ မက်င့္ႀကံႏုိင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးလုိ၊ ၀တၳဳေၾကးေငြကုိ လွဴဒါန္းၿပီး ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ား မက်င့္ႏုိင္ေအာင္ တမင္သက္သက္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လုိတဲ့ ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္မပါတဲ့အတြက္ ဘုရားရွင္အလုိေတာ္အတုိင္း တစ္ထပ္တည္းမျဖစ္ေပမယ့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ား က်ဴးလြန္ေအာင္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အပါယ္လားေစႏုိင္တဲ့ အလွဴမဟုတ္တဲ့အတြက္ ၀တၳဳေငြလွဴဒါန္းၿပီး အျပစ္ေတြယူေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးလုိပါတယ္။ စင္ၾကယ္တ့ဲ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးမႀကီးေသာ္လည္း ထုိက္သင့္တဲ့ အက်ိဳးရႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိေစလုိပါတယ္။ အပ္စပ္တဲ့နည္းနဲ႔ ပုိၿပီးတိတိက်က် အာ႐ုံျပဳလုိရင္ေတာ့ ယာနဒါန-ယာဥ္အလွဴေတာ္၊ ေ၀ယ်၀စၥဒါန- အေထြေထြေ၀ယ်၀စၥ အလွဴေတာ္စသည္ျဖင့္ ရည္မွန္းၿပီး န၀ကမၼကုိ လွဴဒါန္းလုိကလည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။ အသုံးျပဳတဲ့အပုိင္းမွာေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္အပ္စပ္သလုိ ဖန္တီးအသုံးျပဳၾကပါလိမ့္မယ္ဆုိတာ ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။ .

Read more »

ကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ပသျခင္း

ကုိးကြယ္ျခင္းဟူေသာ စကားရပ္တြင္ အားကုိးအားထားျပဳထုိက္ျခင္း၊ အကာအကြယ္ျဖစ္ေစျခင္း စေသာအဓိပၸါယ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ပူေဇာ္ပသျခင္းဟူေသာ စကားရပ္တြင္ ခ်ီးေျမာက္ေထာက္ပံ့ေပးရျခင္း၊ တင္ေျမာက္ေကၽြးေမြးေပးရျခင္း စေသာအဓိပၸါယ္မ်ား ပါ၀င္လွ်က္ရွိ၏။ ကုိးကြယ္ျခင္းကုိခံရသည့္ အရာမ်ားသည္ ကုိးကြယ္သူမ်ားကုိ အားကုိးအားထားျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း ပစၥဳပၸန္သံသရာတြင္ က်ေရာက္မည့္ ေဘးအႏၲရာယ္အေပါင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ခံထုိက္သည့္အရာမ်ားဟု ဆုိႏုိင္ၿပီး ပူေဇာ္ပသျခင္းကုိ ခံရသည့္အရာမ်ားသည္ ပူေဇာ္ပသသူမ်ားကုိ အမွီျပဳကာ အပူေဇာ္ အပသမ်ားကုိသာ ခံယူလွ်က္ ပူေဇာ္ပသသူမ်ားအား တစ္စုံတစ္ရာ ကာကြယ္မႈမျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထုိအရာမ်ားကုိ ပူေဇာ္ပသမႈ သက္သက္ကုိသာေပးရသည့္ အရာမ်ားဟု ဆုိႏုိင္၏။

သုိ႔ဆုိလွ်င္ ယင္းကုိးကြယ္ခံထုိက္သည့္ အရာမ်ားသည္ အဘယ္အရာမ်ားနည္း၊ ပူေဇာ္ပသျခင္း သက္သက္ကုိသာ ေပးရသည့္အရာမ်ားသည္ အဘယ္အရာမ်ားနည္း သိရွိရန္လုိအပ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိအရာမ်ားကုိ ကဲြကဲြျပားျပား မသိပါက အလဲြအမွားမ်ားျဖစ္ကာ ပူေဇာ္ပသရမည့္ အရာမ်ားကုိ အစစ္အမွန္ထင္မွတ္ၿပီး ကုိးကြယ္မိတတ္၊ ကုိးကြယ္ရမည့္အရမ်ားကုိ ပူေဇာ္ပသသည့္ အဆင့္ေလာက္ထင္မွတ္ၿပီး ပူေဇာ္ပသမိတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ယင္းတုိ႔ကုိ မတင္ျပမီ ကုိးကြယ္မႈစတင္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေရွးဦးစြာတင္ျပလုိ၏။

လူ႔သမုိင္းဆရာတို႔၏ အဆုိအရ လူသည္ ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ဘ၀မွ တျဖည္းျဖည္း ယဥ္ေက်းလာၿပီး အစုအဖဲြ႕ႏွင့္ ေနတတ္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရ၏။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လူသည္ ေၾကာက္တတ္မႈႏွင့္ ရလုိမႈ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ သဏၭာန္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွ၏။ လူ႔ေလာကႀကီးတြင္ ေၾကာက္စရာမ်ား အမ်ားအျပားရွိသကဲ့သုိ႔ ရယူခ်င္စရာမ်ားလည္း ေပါမ်ားလွ၏။ ဒီေရတက္ျခင္း၊ မီးႀကီးေလာင္ျခင္း၊ ေလမုန္တုိင္းတုိက္ျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းစေသာ ၾသကာသေလာက၏ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ေျမြ၊ သစ္၊ က်ား၊ ဆင္႐ုိင္းေဘး၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူေဘး စေသာ သတၱေလာက၏ ရန္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္၊ နာဖ်ားမက်န္းမမာ၊ အုိနာေသရ ေဘးဒုကၡမ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ လူသားတုိ႔သည္ အလူးအလဲ ခံေနရသည္သာ ျဖစ္၏။ ဤသုိ႔ေသာ ဘ၀ဒုကၡ အႏၲရာယ္မ်ား၏ လႈံ႕ေဆာ္ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ လူသားတုိ႔သည္ ေၾကာက္တတ္လာၾက၏။ ထုိေဘးဆုိးဒုကၡတုိ႔မွ ကင္းၿငိမ္းမႈကုိ လုိလားေတာင့္တၾက၏။ ကုိးကြယ္မႈကုိ ရွာေဖြလာၾက၏။ ထုိသုိ႔ ရွာေဖြရင္းနီးစပ္ရာကုိ ကိုးကြယ္ရာအျဖစ္ ကုိးကြယ္လာၾကေတာ့၏။ လူသားတုိ႔၏ ကုိးကြယ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအေၾကာင္း အဦးအစ ကုိးကြယ္လာသည့္ အရာတုိ႔ကုိ ျမတ္ဗုဒၶက

`ေဘးရန္ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စုိးရြံ႕ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကကုန္ေသာ လူတုိ႔သည္ ေတာင္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ေတာတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အာရာမ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အထင္ကရသစ္ပင္ စေသာကုိးကြယ္ရာတို႔ကုိ လည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ၾကကုန္၏။ (ဓမၼပဒ၊ ဂါထာ၊ ၁၈၈)` ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။

မွန္၏။ ေရွးအခါက ပယ္လယ္သမုဒၵရာတုိ႔၌ အသက္ေမြးမႈ ျပဳၾကသူတုိ႔သည္ သမုဒၵရာေစာင့္ နတ္မ်ားကုိ ကုိးစားၾကသည့္နည္းတူ ေတာရပ္ေဒသ၌ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကသူတုိ႔သည္လည္း ေတာေတာင္ဥယ်ာဥ္ စသည္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ၾက၏။ ထုိ႔အျပင္ ေကာက္ပင္စုိက္ပ်ိဳး ေအာင္ျမင္လုိမႈအတြက္ မုိးနတ္စသည္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ပသၾက၏။ သားဆုပန္ရန္ ေတာစုိးသစ္ပင္ႀကီးမ်ား၌ ရွိမည္ထင္ေသာ နတ္တုိ႔ကုိ တင္ေျမွာက္ၾက၏။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ မုိးနတ္၊ ေလနတ္၊ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္စသည္ျဖင့္ ကုိးကြယ္ရာအမ်ိဳး ေပၚထြန္းကာ လူသားတုိ႔၏ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ပူေဇာ္ပသမႈျပဳရာမ်ားလည္း ျဖစ္လာခဲ့၏။

သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပြင့္ေတာ္မူလာသည့္အခါ၌ကား ထုိကုိးကြယ္မႈမ်ားသည္ အလဲြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဟာၾကားေတာ္မူလုိက္၏။ မကုိးကြယ္သင့္သည့္အရာႏွင့္ ကုိးကုိသင့္သည့္အရာမ်ားကုိ အတိအလင္း ခဲြျခားေဖာ္ျပေတာ္မူလုိက္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ``ဤေတာေတာင္ အရာမ္ သစ္ပင္စေသာ ကုိးကြယ္ရာဟူသမွ်ကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ ေဘးကင္းေသာ ကုိးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ျမတ္ေသာ ကုိးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ဤကုိးကြယ္ရာဟူသမွ်ကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡခပ္သိမ္းမွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ (ဓမၼပဒ၊ ဂါထာ၊ ၁၈၉)`` ဟူ၍လည္းေကာင္း ``အၾကင္သူသည္ ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကုိလည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္၏။ ထုိသူသည္ ဆင္းရဲအမွန္ ဒုကၡသစၥာ၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းအမွန္ သမုဒယသစၥာ၊ ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ နိေရာဓသစၥာ၊ ဆင္းရဲၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္ေၾကာင္းအမွန္ မဂၢသစၥာဟူေသာ အရိယသစၥာေလးပါးတုိ႔ကုိ မဂ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာျမင္ႏုိင္၏ (ဓမၼပဒ၊ ဂါထာ၊ ၁၉၀၊ ၁၉၁)`` ဟူ၍လည္းေကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာၾကားေတာ္မူလုိက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကုိးကြယ္မႈအမွားႏွင့္ ကုိးကြယ္မႈအမွန္ကုိ ခဲြျခားျပသေတာ္မူၿပီး အမွားကုိးကြယ္မိပါက ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ သံသရာတြင္ ရွည္ၾကာစြာ က်င္လည္ေနရတတ္ေၾကာင္း ကုိးကြယ္မႈမွန္ကန္ပါက ဒုကၡခပ္သိမ္းၿငိမ္းေအးကာ နိဗၺာန္အထိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ေၾကာင္း စိစစ္ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ေဖာ္ျပပါ ဘုရားရွင္၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက ကုိးကြယ္သင့္သည့္အရာႏွင့္ မကုိးကြယ္သင့္ဘဲ ပူေဇာ္ပသ႐ုံသာ ျပဳရမည့္အရာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္၏။ သစ္ပင္ေတာေတာင္ စသည္တို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နတ္တုိ႔သည္ မကုိးကြယ္သင့္သည့္အရာမ်ားျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ အစဥ္အလာ ယုံၾကည္မႈမ်ားအရ ပူေဇာ္ပသလုိက ပူေဇာ္ပသႏုိင္၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူေသာ ရတနာျမတ္သုံးပါးသည္သာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ကုိးကြယ္မႈျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဤရတနာျမတ္သုံးပါးသည္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ ေဘးဒုကၡကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ဆီးတတ္ ေသာေၾကာင့္ သရဏဟူ၍လည္း ေခၚဆုိထုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ စင္စစ္ သရဏဂမနဟူေသာ ပါဠိေတာ္ကပင္ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိေဆာင္ေန၏။ သရဏဂုံတည္သူမ်ားသည္ ေဘးဒုကၡအေပါင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းျခင္းဟူေသာ အက်ိဳးရလာဒ္ကုိ လက္ေတြ႕ခံစားႏုိင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ရတနာျမတ္သုံးပါးသည္ ကုိးကြယ္ခံထုိက္၏။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ၾကသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျမတ္ဗုဒၶကုိ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ရျခင္းမွာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္း နည္းလမ္း၌ ျဖစ္ေစျခင္း၊ မႀကီးပြား မခ်မ္းသာေၾကာင္း မေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမွ ဆုတ္ယုတ္ေစျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေဒါသ အလုံးစုံကင္းေစ၍ ဂုဏ္ေက်းဇူးအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ဓမၼရတနာတည္းဟူေသာ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းမွာ တရားေတာ္ကုိ က်င့္ႀကံလုိက္နာသူတုိ႔ကုိ ဘ၀သံသရာခရီးခဲမွ ထုတ္ေဆာင္ကယ္တင္ျခင္း၊ တရားက်င့္သည့္အခုိက္ႏွင့္ က်င့္ၿပီးေနာက္ကာလတုိ႔၌လည္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ေပးေစျခင္းျဖင့္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ ေဘးဒုကၡကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ဆီးေစႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သံဃာေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ရျခင္းမွာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္တုိ႔ကုိ ႀကီးက်ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး အက်ိဳးမ်ားေစရန္ ျပဳျခင္းျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ ေဘးဒုကၡကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ဆီး ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ မွန္၏။ ထုိရတနာသုံးပါးအား ၾကည္ညိဳေလးစား ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ သူကုိ သရဏဂုံတည္သူဟု ေခၚ၏။ ထုိသူသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘ၀သုိ႔ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ အေျခြအရံေပါမ်ားျခင္း စေသာ အက်ိဳးမ်ားကုိလည္း ရရွိကာ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေကာင္းက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ရတနာသုံးပါးသည္သာ ကုိးကြယ္သင့္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္၏။

သုိ႔ေသာ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ကုိးကြယ္မႈမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက အလဲြကုိးကြယ္ေနၾကသည္ကုိ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ေတြ႕ရွိရ၏။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ပသျခင္းကုိ လြဲမွားစြာလုပ္ေဆာင္ေနၾက၏။ မကုိးကြယ္သင့္သည့္အရာမ်ားကုိ တစ္ဘ၀ တစ္နပ္စားၾကည့္ကာ ကုိးကြယ္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ဘုရားကေအာက္ ေမ်ာက္ကအထက္ဆုိသကဲ့သုိ႔ အိမ္တြင္ၾကည့္ပါက ဘုရားစင္ထက္ နတ္စင္က ပုိၿပီးေတာက္ေျပာင္ ေ၀ဆာလွပေနၾက၏။ ပုိဆုိးသည္က အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နတ္ေတြကုိ ကုိးကြယ္သည္ႏွင့္ မေက်နပ္ႏုိင္ၾကဘဲ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ အေသထြက္၊ အရွင္ထြက္စသည္တုိ႔ကုိပင္ အၿပိဳင္ကုိးကြယ္သည္အထိ ျဖစ္လာၾက၏။ စီးပြားေရး၊ ေအာင္ျမင္မည္္၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမည္ဆုိပါက ဘာမဆုိလုပ္ရဲသည္အထိ အသိဉာဏ္မ်ား ကင္းမဲ့လာၾက၏။ အဆုိးဆုံးမွာ ေဗဒင္ဆရာမ်ားအေပၚ အယုံၾကည္လြန္ အားကုိးလာသည္က အဆုိးဆုံးျဖစ္၏။ အိမ္မွာ အစစအရာရာ အဆင္မေျပျဖစ္ေနျခင္းမွာ ဘုရားစင္တြင္ကုိးကြယ္ ပူေဇာ္ထားသည့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္က ခုိက္တာဟုဆုိကာ ဘုရားဆင္တုေတာ္ကုိ စြန္႔ပစ္ခုိင္းသည့္အတြက္ ေညာင္ပင္ေျခရင္းတြင္ သြားစြန္႔သည္အထိ အသိဉာဏ္ကင္းကုန္ၾက၏။ အခိုက္အတန္႔ကာလေလးကုိ ၾကည့္ကာ သံသရာနစ္မြန္းမည့္ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္သည္အထိ မုိက္မဲလာၾက၏။ ေလာကမွာ ရွိေနသမွ်ကာလတြင္ အဆင္ေျပမႈ မေျပမႈဆုိသည္မွာ ေရွာင္လဲြ၍မရသည့္ သေဘာကုိ သေဘာမေပါက္ဘဲ အဆင္ေျပမည္ဆုိက ဘုရား၊တရား၊သံဃာလည္း နားမလည္ မိဘဆရာလည္း နားမလည္ ေဗဒင္ဆရာစသည္တုိ႔က ခုိင္းလ်င္ဘာမဆုိ လုပ္ရဲသည္အထိ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့လာၾက၏။ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိသရဏဂုံ ပ်က္ေနသည္ကုိမသိ အလဲြေတြ လိုက္လုပ္ေနၾကေတာ့၏။ ဤသည္မွာ ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲၿပီး ပညာကင္းမဲ့လာသည့္အျပင္ မကုိးကြယ္သင့္သည္ကုိ ကုိးကြယ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ စာလုိေျပာပါက သဒၶါလြန္ကဲ ပညားနည္းေနၾကျခင္းျဖစ္၏။

စင္စစ္ မိမိတုိ႔ကုိးကြယ္ေနမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ကုိးကြယ္ရမည့္အရာမ်ားလား၊ ပူေဇာ္ပသရမည့္ အရာမ်ားလားဆုိသည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ႏုိင္၏။ ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာအတြက္ အားကုိးအားထား မျပဳႏုိင္သည့္အရာမ်ားသည္ မကုိးကြယ္သင့္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ သံသရာေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားမွာ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ရမည့္ အရာမ်ားျဖစ္၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဟူေသာ ရတနာသုံးပါးကုိ ၾကည့္ပါက ကုိးကြယ္သည့္သူမ်ားကုိ ပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္သာ ခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစသည္မဟုတ္ဘဲ အပါယ္ေဘးစေသာ ေဘးဒုကၡတုိ႔မွ ကင္းေ၀းေစကာ သုဂတိဘ၀၊ ထုိမွ နိဗၺာန္အထိ သံသရာေကာင္းက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ ထုိအက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ရတနာသုံးပါးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာမ်ားျဖစ္၏။ ရတနာျမတ္သုံးပါးမွလြဲ၍ က်န္သည့္အတြင္းအျပင္ နတ္မ်ား၊ ဘုိးေတာ္၊ နတ္ကေတာ္၊ ဓာတ္႐ုိက္ဓာတ္ဆင္ ေဗဒင္ယၾတာေပးသူမ်ားမွာ ကုိးကြယ္ရန္မထုိက္ၾကေပ။ ပူေဇာ္ပသလုိက ပူေဇာ္ပသမႈသာ ျပဳထုိက္ေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းတုိ႔ကုိ ၾကည့္ပါက သူမ်ားကုိ ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ေ၀းစြ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ အမွီျပဳေနၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ေတာေတာင္ေစာင့္နတ္မ်ားသည္ သစ္ပင္ေတာေတာင္မ်ားကုိ အမွီျပဳၿပီး ေနၾကရ႐ုံမွ်မက စားေသာက္ေရးအတြက္လည္း လူတုိ႔၏ပူေဇာ္ပသမႈမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကရ၏။ ထုိသူမ်ားသည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ကုိးကြယ္သည့္သူမ်ားအား ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္နည္း။ ထုိသူမ်ားလုပ္ေပးႏုိင္သည္ကား မိမိတုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ပသသူမ်ားအား ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ဒုကၡေရာက္မသြားေအာင္သာ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္႐ုံမွ်သာ ရွိမည္။ သံသရာအတြက္ဆုိလွ်င္ကား ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ဘယ္ဘ၀ဘယ္ဘုံဌာနကုိ ေရာက္မည္ကုိ မသိရွိၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရတနာသုံးပါးမွလဲြ၍ က်န္အရာမ်ားကား ကုိးကြယ္ထုိက္သည့္အရာမ်ား မဟုတ္ဘဲ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ပူေဇာ္ပသမႈသာ ျပဳလုပ္ေပးရမည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ရာအစစ္ကုိ လုိလားၾကသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ ယုံၾကည္မႈမလြန္ကဲၾကဘဲ သဒၶါပညာမွ်တစြာ ေရြးခ်ယ္ကုိးကြယ္သင့္လွေပ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မႈ မွားပါးက ပစၥဳပၸန္သံသရာ ေဘးဒုကၡကုိ မိမိတို႔သာလွ်င္ ခံၾကရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ``ဆရာတစ္ပါး လဲြေခ်ာ္သြားက တပည့္အမ်ား အပါယ္လား၏`` ဟူေသာ စကားကဲ့သုိ႔ပင္ မိမိတုိ႔က ဆရာအမွားကုိ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္မိပါက အပါယ္ေဘးအထိ က်ေရာက္ႏုိင္သည္ကုိလည္း သတိျပဳသင့္လွေပ၏။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ ကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ပသျခင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ကုိးကြယ္ျခင္းမမွားၾကရန္ အထူးလုိအပ္လွၿပီး ပူေဇာ္ပသရမည့္ အရာမ်ားကုိ လဲြမွားစြာကုိးကြယ္မိပါက သံသရာႏွင့္ခ်ီကာ နစ္မြန္းသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သဒၶါႏွင့္ ပညာညီညြတ္စြာျဖင့္ ကုိးကြယ္ရာအစစ္အမွန္ျဖစ္သည့္ ရတနာျမတ္သုံးပါးကုိသာ ယုံၾကည္ေလးနက္စြာ ကုိးကြယ္သင့္ပါေၾကာင္း အသိေပးစကား ပါးအပ္ပါသည္။ အားလုံးမွန္ကန္သည့္ ကုိးကြယ္မႈကုိ ေရြးခ်ယ္ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ႏုိင္ၾကေပေစ…

Read more »

အရာရာေနာက္က်မႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ...

Q.ဘုန္းဘုန္း…
တပည့္ေတာ္ဟာ အၿမဲသူမ်ားေနာက္က က်န္ရစ္တတ္ၿပီး လုပ္ရင္လဲ သူမ်ားထက္ အလြန္ေနာက္က်မွ ၿပီးတတ္ပါတယ္ဘုရား။ ျပဳျပင္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ပါ။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း အေတြ႕ေနာက္က်တတ္ပါတယ္။ ကူညီမည့္ မိတ္ေဆြေကာင္းကုိ လုိအပ္ေနသည့္္အခ်ိန္မွာ ေစာစီးစြာ မေတြ႕ခဲ့ရဘဲ ေနာက္မွေတြ႕တာမ်ိဳး ႀကံရေလ့ရွိပါတယ္။ ေရာဂါကုစဥ္မွာ တတ္ကၽြမ္းသည့္ သမားေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ရလုိ႔ ေရာဂါရင့္ၿပီး နာတာရွည္မွ ေနာက္က်သိခဲ့ရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ပညာတစ္ခုကုိ သင္ခြင့္ရခ်ိန္မွာတုန္းက ေငြေၾကးမရွိခဲ့ဘဲ ေငြေၾကးအတန္သင့္ ရလာခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒီပညာသင္ဖုိ႔ အေျခအေန မေပးေတာ့လုိ႔ ေနာက္က်သြားရတာလဲ အၿမဲႀကံဳရပါတယ္။ တရားဓမၼအရာမွာေတာင္ တရားနာခြင့္ တရားအားထုတ္ခြင့္ကုိ ဆရာရွိခ်ိန္က မရခဲ့ဘဲ အစစေနာက္က်မွ ရခဲ့ရပါတယ္။

တပည့္ေတာ္ လူမွန္းသိကတည္းက ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အစစေနာက္က်ျခင္း ၀ဋ္ေၾကြးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ လမ္းညႊန္ေပးပါဘုရား။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္က ႏူနာေရာဂါစဲြေနတဲ့ မင္းသမီးတစ္ပါးကုိ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ သံဃာေတာ္က ေရာဂါေပ်ာက္ေစသည့္ ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳေစသျဖင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းရတာ ဖတ္ဖူးပါတယ္ဘုရား။
တပည့္ေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ တစ္ေန႔အပါး ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀ စသည္ျဖင့္ အခြင့္ရတုိင္း ဆြမ္းလွဴဒါန္း ဆက္ကပ္ျခင္းကုိ ၀တ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ အလြန္ဆင္းရဲစဥ္ကေတာင္ တစ္ေန႔၁၅ပါး၊ အပါး၂၀ ၀န္းက်င္ ႀကိဳးစားၿပီး ဆြမ္းေလာင္းခဲ့ပါတယ္။ စာသင္သာား သံဃာေတာ္နဲ႔ သာမေဏမ်ားအတြက္ လုိအပ္တဲ့စာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာ အသုံးအေဆာင္မ်ားလည္း ပညာဒါနျပဳခဲ့ပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၿပီး ဂိလာန သာမေဏမ်ားအားလည္း ေဆး၀ါးကုသေပးခဲ့ပါတယ္။ လွ်က္စစ္မီး မရွိဘဲညေမွာင္ထဲမွာ ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ သီတင္းသုံးေနရေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာလည္း မီးတပ္ဆင္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ၀ဋ္ေၾကြးမွ လြတ္ေျမာက္လုိေသာ္လည္း ဒါေတြလုပ္စဥ္က ရတာနာသုံးပါးကုိ ၾကည့္ညိဳစိတ္ သက္သက္ျဖင့္သာ လုပ္ခဲ့ၿပီး မေကာင္းမႈကံမွ လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ အဓိကမရည္ရြယ္ခဲ့မိေပ။

တပည့္ေတာ္ ခံစားေနရတဲ့ အစစေနာက္က်ျခင္းေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မကယ္ႏုိင္ေသးပါ။ ဘယ္လုိေကာင္းမႈမ်ား ျပဳရမလဲ အမိန္႔ရွိေပးပါဘုရား
(ေသာ္လတ္)


A. ၀ဋ္မွာအၿမဲ ငရဲမွာ အပဟူေသာ ျမန္မာစကားပုံ တစ္ခုရွိပါတယ္။ ပဥၥနႏၱရိယကံက်ဴးလြန္ထားမႈ မရွိေသးပါက ငရဲသြားေစႏုိင္သည္မ်ားကုိ ကုသုိလ္မ်ားလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မက်ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ၀ဋ္ေၾကြးမ်ားရွိေနသူမ်ားမွာ ၀ဋ္မွလြတ္ေအာင္္ မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ဘုရား၊ ရဟႏၲာႀကီးမ်ားေသာ္မွလည္း ၀ဋ္ေၾကြးကုိ ေပးဆပ္ၾကရေသးသျဖင့္ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုခုက မိမိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကုသုိလ္၀ဋ္ေၾကြးမ်ားရွိပါက ေက်ေအာင္ျပန္ဆပ္ ေပးရတတ္ပါတယ္။ အတိတ္ဘ၀က ကုိယ္ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုဘ၀မွာ ရရွိေနသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါက ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။ အရာရာေနာက္က် ေနတတ္မႈဟာ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုခုက သူမ်ားလုပ္သည့္ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ေနာက္ေႏွးေအာင္ေနာက္ယွက္မႈ ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ မိမိကုသုိလ္ေကာင္းမႈ လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း လုပ္ၿပီးေနာက္မွာျဖစ္ရတဲ့ အပရေစတနာ ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳတဲ့အခါ ျပဳလုပ္တဲ့သူမ်ား ရွိထားရမယ့္ မလွဴမီေရွ႕အဖုိ႔တြင္ရွိရမည့္ ပုဗၺေစတနာ၊ လွဴဆဲအခုိက္မွာ ရွိရမည့္ မုဥၥေစတနာ၊ လူၿပီးေနာက္မွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ရမည့္ အပရေစတနာဆုိတဲ့ ေစတနာသုံးမ်ိဳးထဲမွာ ေနာက္ဆုံးေစတနာ ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး အလွဴအေပၚမွာ ေနာင္တရမႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္လည္း ေနာက္ေစတနာခ်ိဳ႔တဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီေစတနာရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ယခုဘ၀မွာ ျပန္ခံေနရတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အတိတ္ဆုိတာ က်န္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မေနေတာ့ဘဲ ယခုဘ၀မွာသာ ကံေပးသမွ်ကုိ ရဲရဲရင္ဆုိင္လက္ခံၿပီး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကာ ေကာင္းမႈေတြလုပ္ဖုိ႔ သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သီလကုိလုံေအာင္ ေစာင့္ထိမ္းၿပီး ေစတနာေကာင္းထားကာ ရတနာသုံးပါးႏွင့္ ကံကံ၏အက်ိဳးအေပၚ သံသယကင္းရွင္း သဒၶါတရားသြင္းကာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အတိတ္က၀ဋ္ေၾကြးမ်ား မကုန္ေသးသမွ် ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ဘုရားလက္ထက္က ႏူနာေရာဂါေပ်ာက္ၿပီး အခုဘ၀မွာ ခ်က္ျခင္းအက်ိဳးကုိ ခံစားရတဲ့ မ်က္ေမွာက္ အက်ိဳးေပးမႈဆုိသည္မွာ အေၾကာင္းအဂၤါရပ္ေတြႏွင့္ ျပည့္စုံမွသာ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ အက်ဥ္းေျပာရရင္ အလွဴေပးပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေစတနာ သဒၶါလြန္ကဲမႈ၊ ငါးပါးသီလလုံၿခဳံမႈ၊ အလွဴပစၥည္း၀တၳဳရဲ႕ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းၿပီး သမာအာဇီ၀ က်စြာရရွိမႈ၊ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္သည္ ရဟႏၲာျဖစ္မႈ၊ ဒီရဟႏၲာသည္လည္း နိေရာဓသမာပတ္မွ ထသည့္အခုိက္ႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္မႈဆုိတဲ့ အဂၤါရပ္ေတြႏွင့္ ျပည့္စုံမွသာ ယခုဘ၀မွာ အခုလုပ္ အခုအက်ိဳးေပးျခင္းဆုိတာ ျဖစ္မွာပါ။ အခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ား မဆိတ္သုဥ္းေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲလွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြကုိထားၿပီး ခုနေျပာခဲ့သလုိ အရာရာေနာက္က်ေနမႈဆုိတဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြက ဒီဘ၀မွာ ေက်သည္ျဖစ္ေစ၊ မေက်သည္ျဖစ္ေစ မိမိလုပ္ရမွာက သီလလုံၿခဳံေအာင္ေစာင့္ထိမ္းၿပီး တတ္ႏုိင္သမွ် ကုိယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာမ်ား ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ပါ။ လုပ္ရမွာက မိမိအလုပ္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးရမွာက ကံရဲ႕အလုပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံရဲ႕အလုပ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြမထားဘဲ မိမိလုပ္ရမည့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြသာ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈဆုိသည္မွာ အခ်ိန္မေရြးလုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာသည္ေနာက္က်သည္ မထားဘဲ သိတဲ့အခ်ိန္ ရသမွ်ႀကိဳးစားလုပ္သင့္ပါတယ္။ လုပ္တဲ့အခုိက္မွာလည္း ၀ဋ္မွကင္းရာ နိဗၺာန္တစ္ခုတည္းကုိသာ အာ႐ုံျပဳၿပီး လုပ္သင့္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၀ဋ္မွအမွန္တကယ္ လြတ္ဖုိ႔ဆုိတာ မိမိလုပ္တဲ့ကံေတြကို ျဖတ္မွလြတ္မွာပါ။ ေကာင္းတဲ့ကံ မေကာင္းတဲ့ကံေတြလုပ္ေနသမွ် ေကာင္းက်ိဳး၊မေကာင္းက်ိဳးေတြက လာေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ အဲဒါေတြဘာမွ မလုပ္ဘဲေနရမွာလားဆုိေတာ့ အဲလုိမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ရပါမယ္။ လုပ္တဲ့အခါမွာသာ ၀ဋ္မွကင္းျပတ္ေအာင္ တြယ္တာမႈ မထားဘဲ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိတာပါ။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ ကုသုိလ္ေတြကုိ ရသေလာက္ႀကိဳးစား လုပ္သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀ိပႆနာအလုပ္ကုိ ပုိၿပီးႀကိဳးစား လုပ္သင့္ပါတယ္။ ခုနေျပာခဲ့တဲ့ ကံေတြ၊ ၀ဋ္ေတြကုိ ျဖတ္ဖုိ႔ဆုိတာဟာ ၀ိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ ျဖတ္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါနေတြကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေပမယ့္၊ သီလမလုံရင္ ဒီဘ၀မွာ အပါယ္ေဘးက မလြတ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ သီလမလုံရင္ ဘာ၀နာအားထုတ္လည္း အထက္ကုိေရာက္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံျဖစ္္တဲ့ သီလကုိ အရင္ဆုံးလုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိမ္းသင့္ပါတယ္။ သီလလုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိမ္းၿပီး အလုံးစုံျဖစ္တဲ့ ၀ဋ္ေတြမွ လြတ္ေအာင္ ၀ိပႆနာ တရားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္သင့္ပါတယ္။ အရာရာမွာ ေနာက္က်မႈမျဖစ္ရေအာင္ အခ်ိန္ရွိတုန္း၊ အရြယ္ရွိတုန္း၊ အခြင့္သာတုန္း၊ လုပ္ႏုိင္ေနတုန္း ၀ိပႆနာတရားကုိသာ သီလလုံၿခဳံေအာင္ ထိမ္းၿပီးျပင္းျပင္း ထန္ထန္ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္ၾကည့္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ရင္းျဖင့္လည္း ဉာဏ္ေတြတက္ကာ အရာရာေနာက္က်မႈေတြမွ ကင္းလြတ္လာႏုိင္သလုိ အရာရာ ေနာက္က်ေနပါလားဆုိၿပီး စိတ္ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ေနမႈကုိလည္း ခံလာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အားထုတ္ရင္းနဲ႔လည္း သိလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္ၿပီးတုိက္တြန္းလုိတာက ေနာက္မက်ေအာင္ အျမန္ဆုံးတရား အားထုတ္ၾကည့္ပါဟူ၍….

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား