၀ါဆုိအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ..

၀ါဆုိလကုိ ေရာက္လာၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ရမည့္ အခ်ိန္ဟာလည္း တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားအတြက္လည္း ၀ါတြင္းကာလတြင္ အစဥ္အလာလုပ္ေနက် ဘာသာေရးအလုပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အားခဲထားၾကၿပီး ၀ါတြင္းကာလတြင္ မလုပ္သင့္ဟု ယူဆကာ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကုိ ၀ါတြင္းမေရာက္ခင္ ခုကတည္း ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဆရာေရာ ဒကာမ်ားအတြက္ပါ ၀ါတြင္းကာလသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု စိတ္မွာႏွလုံးသြင္းထား ၾကပါတယ္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ…။ ဒီကာလကုိ ဘာေၾကာင့္ ၀ါတြင္းကာလဟု ဆုိတာလဲ…၊ ၀ါဆုိ၀ါကပ္တယ္ဆုိတာ ဘာကုိဆုိတာလဲ… စတဲ့ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္းအပါအ၀င္ ၀ါဆုိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးမ်ားကုိ သိထားရန္ လုိအပ္လာျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစဥ္အလာအရ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ ေနၾကေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ဒီလုိ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ရတယ္ဆုိတာ မသိၾကေသးတဲ့ သူမ်ားအတြက္ ၀ါဆုိအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာေလးမ်ားကုိ အနည္းငယ္မွ် သိရွိနားလည္သြားေစဖုိ႔ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္းဟူသည္…
၀ါဆုိ၀ါကပ္တယ္ဆုိတာ “၀ိနည္းေတာ္အရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မုိးရာသီကာလတြင္ အျခားအရပ္ေဒသသုိ႔ ညအိပ္ညေန ၾကြေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိတုိင္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအရမ္အတြင္းမွာသာ ေနထုိင္သီတင္းသုံးပါမည့္ အေၾကာင္း ဘုရားရွင္ႏွင့္ သီတင္းသုံး သံဃာေတာ္မ်ားေရွ႕တြင္ ႏႈတ္မွျမြက္ဆုိ ကတိျပဳျခင္းႏွင့္ ထုိကတိျပဳျမြက္ဆုိထားသည့္ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းတုိက္အရာမ္တြင္းမွာသာ ကပ္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း” ကုိ ဆုိပါတယ္။

၀ါဆုိျခင္းအစဥ္အလာ စတင္ျခင္း
ဒီ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္း အစဥ္အလာသတ္မွတ္ခ်က္ ၀ိနည္းဥပေဒဟာ ဘုရားရွင္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူမူခ်င္း သတ္မွတ္ထားတဲ့့ ၀ိနည္းဥပေဒမဟုတ္ပါဘူး ေနာက္ပုိင္းမွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၀ိနည္းပညတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ ဘုရားရွင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသုံးေနစဥ္က ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတုန္းက ျမတ္စြာဘုရားအေနျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျပဳရမယ္ဆုိတဲ့ ၀ိနည္းဥပေဒ မရွိေသးတဲ့အတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ေႏြးမုိးေဆာင္း ဥတုသုံးပါးလုံးမွာ အခ်ိန္မေရြး မိမိတုိ႔သင့္ရာ ေနရာမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကြေရာက္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ အဲလုိၾကြတဲ့အခါ မုိးတြင္းကာလမွာေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သီးႏွံစုိက္ခင္းမ်ားဟာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားၾကလုိ႔ ပ်က္ဆီးမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဘုရားလက္ထက္ကေတာ့ ဘယ္ၾကြၾကြ ေျခလ်င္ပဲ ၾကြၾကရတာျဖစ္လုိ႔ လယ္ကြင္းစုိက္ခင္းမ်ားကပဲ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာၾကရပါတယ္။ ေႏြရာသီ ေဆာင္းရာသီမ်ားမွာ ျပႆနာမရွိေပမယ့္ မုိးရာသီမွာေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိလာၿပီး ရဟန္းမ်ားေၾကာင့္ သီးႏွံစပါးစုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္ဆီးလာတဲ့အတြက္ လူေတြဟာ ကဲ့ရဲ႕လာၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ဘုရားရွင္က သိရွိေတာ္မူၿပီး မုိးရာသီကာလတြင္ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္းကုိ ျပဳၾကရမယ္၊ ၀ါမဆုိမကပ္ပါက ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ေစဟု ၀ိနည္းဥပေဒ ပညတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္း အစဥ္အလာ ဥပေဒစတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၀ါဆုိကာလ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၀ါႏွစ္မ်ိဳး
၀ါဆုိရမယ္လုိ႔ ဥပေဒ၀ိနည္းပညတ္ၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္က ၀ါဆုိရမယ့္ ကာလကုိလည္း အတိအက် သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္းကုိ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး အဲဒီလုိ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္းကုိ ပုရိမ(ေရွ႕)၀ါဆုိျခင္းလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္း မလုပ္ႏုိင္ၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျခင္းကုိေတာ့ ပစၧိမ(ေနာက္)၀ါဆုိျခင္းလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ပုရိမ၀ါလုိ႔ေခၚတဲ့ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မွာ ၀ါထြက္၀ါကၽြတ္ၿပီး ပစၧိမ၀ါလုိ႔ေခၚတဲ့ ၀ါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔မွာ ၀ါဆုိ၀ါကပ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားကေတာ့ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔မွ ၀ါထြက္၀ါကၽြတ္ပါတယ္။

၀ါပန္ျခင္းႏွင့္ ၀ါက်ိဳးျခင္း
၀ါဆုိ၀ါကပ္ထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ၀ါတြင္းကာလမွာ တစ္ျခားေနရာအရပ္ေဒသသုိ႔ ညအိပ္ညေန ၾကြသြားလုိ႔ မရပါဘူး။ ေန႔လည္ေန႔ခင္း ေနာက္ေန႔ အာ႐ုဏ္မတက္မီ ေက်ာင္းကုိျပန္ေရာက္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ၾကြလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းကိစၥရွိလုိ႔ မျဖစ္မေန ၾကြေရာက္ရမယ့္ ကိစၥေပၚေပါက္လာပါက ၀ါပန္ၿပီး ခုႏွစ္ရက္ ၾကြလုိ႔ရပါတယ္။ ခုႏွစ္ရက္ထက္ပုိၿပီး ၾကြလုိ႔မရပါဘူး။ ေက်ာ္လြန္ပါက အာပတ္သင့္ပါတယ္။ ၀ါပန္တယ္ဆုိတာ ခုႏွစ္ရက္အတြင္း မိမိ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျပဳထားသည့္ ေက်ာင္းကုိျပန္လည္ၾကြေရာက္ ပါမည့္အေၾကာင္း အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္းကုိ ၀ါပန္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ျပဳၿပီး ၀ါမပန္ဘဲ ၾကြသြားခဲ့မိေသာ္ သုိ႔မဟုတ္ ခုႏွစ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ေသာ္ ၀ါက်ိဳးပါတယ္။

၀ါက်ိဳးျခင္းႏွင့္ ၀ါအေရအတြက္ မရျခင္း
၀ါက်ိဳးတယ္ဆုိတာ ၀ိနည္းဥပေဒ မလုိက္နာမိ၍ ဥပေဒ က်ိဳးပ်က္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္ျခင္းကုိ ဆုိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ၀ါက်ိဳးရင္ကုိပဲ ၀ါမရဘူး ဒီက်ိဳးတဲ့ ၀ါကုိ ၀ါအေရအတြက္ထဲ ထည့္ေရလုိ႔မရဘူးလုိ႔ ထင္တတ္ပါတယ္။ ေရတြက္လုိ႔ရပါတယ္။ ၀ါက်ိဳးပ်က္လုိ႔ အာပတ္သင့္ျခင္း၊ ကထိန္ခံခြင့္ မရျခင္းပဲ ရွိပါတယ္။ ၀ါအေရအတြက္ေလ်ာ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၀ါက်ိဳးပ်က္တုိင္းလည္း အာပတ္မသင့္ပါဘူး။ အႏၲရာယ္တစ္စုံတစ္ခု က်ေရာက္ျဖစ္ေပၚျခင္း သံဃာကြဲျခင္းေၾကာင့္ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ပ်က္ျခင္း ၀ါက်ိဳးျခင္း ျဖစ္တဲ့အခါ ဒီ၀ါပ်က္၀ါက်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ အာပတ္မသင့္ပါဘူး။

၀ါဆုိသကၤန္း

၀ါဆုိသကၤန္းဆုိၿပီး ကပ္လွဴေလ့ရွိတဲ့ သကၤန္းကုိ စာေပကေတာ့ ၀ႆ၀ါသိကစီ၀ရလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ တုိက္႐ုိက္ျမန္မာျပန္ရင္ မုိးေရခံသကၤန္္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ၀ိသာခါ ဒါယိကမႀကီးရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဒီသကၤန္းလွဴဒါန္းမႈကုိ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါတယ္။ ဒီသကၤန္းလွဴဒါန္းမႈမွာ တစ္ခ်ိဳ႕က ၀ါမဆုိခင္ပဲ လွဴဒါန္းလုိ႔ ရတယ္လုိ႔ ထင္ၾကပါတယ္။ အဲလုိမဟုတ္ပါဘူး။ ၀ါမဆုိခင္ေရာ ၀ါဆုိေနတဲ့ ၀ါတြင္းအခ်ိန္မွာေရာ ႀကိဳက္သေလာက္ ႀကိဳက္သလုိ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။ ကထိန္သကၤန္းနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္က ကထိန္သကၤန္းကေတာ့ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာင္းသတ္မွတ္ခ်က္စတာေတြ ရွိပါတယ္။ ၀ါဆုိသကၤန္းကေတာ့ အဲလုိသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ၀ါမဆိုခင္ေရာ ၀ါတြင္းမွာေရာ ႀကိဳက္သလုိ လွဴႏုိင္တဲ့အခ်က္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၀ါမဆုိခင္မွာ လွဴၾကတာမ်ားပါတယ္။ အဲဒါမွ ၀ါတြင္းမွာ ဒီသကၤန္းကုိ ၀တ္႐ုံၿပီး မုိးစိုတဲ့သကၤန္းကုိ အလဲအလွယ္ လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ကအာ႐ုံျပဳၿပီး အခ်ိန္မေရြး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

မွ်စ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အျပစ္တစ္ေၾကာင္း…

လြန္ခ့ဲတဲ့ တစ္လေက်ာ္ေလာက္က ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းမွာ ဘုန္းႀကီးေ၀ယ်ာ၀စၥ လုပ္ေပးမယ့္သူ မရွိဘူးဆုိလုိ႔ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္ဖုိ႔ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းကုိေရာက္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ ဘုရားနဲ႔ ဘုန္းႀကီးကုိ ရွိခုိးဦးခ်ၿပီး ေနာက္ေန႔အတြက္ ဘုန္းႀကီးကပ္ရမယ့္ ဆြမ္းဆြမ္းဟင္းမ်ား ရွိမရွိ၊ ဘာေတြလုိမလုိ လုိက္ၾကည့္ရင္း အလွည့္က်လာပုိ႔ထားတဲ့ ဆြမ္းဟင္းေတြထဲက မွ်စ္သုပ္္ခြက္ကုိၾကည့္ၿပီး သူ႔စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုျဖစ္သြားပါတယ္။ သူ႔စတုိင္လ္ေလးကလည္း စိတ္ထဲမွာ တစ္ခုခုမရွင္းတာရွိရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘ၀င္မက်တာရွိရင္ တုိက္႐ုိက္ေျပာဆုိ ေမးျမန္းတတ္တဲ့ စတုိင္လ္ေလးဆုိေတာ့ ဟုိၾကည့္ဒီၾကည့္လုပ္ရင္း စာဖတ္ေနတဲ့ ဘုန္းဘုန္းအနားကုိ ေရာက္လာၿပီး ေမးပါေတာ့တယ္။ “အရွင္ဘုရား… သူမ်ားလာပုိ႔ထားတဲ့ ဆြမ္းဟင္းကုိၾကည့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အေခ်ာင္းလုိက္သုပ္ထားတဲ့ မွ်စ္သုပ္ကုိၾကည့္ၿပီး တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ဒီလူေတြ ဒီေလာက္မွ မသိၾကဘူးလား…၊ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းဟင္းကုိ ဒီလုိပဲ ျဖစ္သလုိ လုပ္ေပးရလား… စတဲ့ အေတြးေတြျဖစ္မိပါတယ္။ အဲဒါ တပည့္ေတာ္ အျပစ္ျဖစ္ပါသလားဘုရား“ ဆုိၿပီး ေမးေလွ်ာက္ပါတယ္။

“အင္း… ျဖစ္တယ္“လုိ႔ပဲ ဘုန္းဘုန္းအေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ “ဒကာေလး စိတ္ေစတနာကုိ ဘုန္းဘုန္းနားလည္ပါတယ္၊ ဒကာေလးရဲ႕ ေစတနာကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာက်က်နန သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ ကပ္လွဴေစခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ဒီလုိတစ္ဘက္သူအေပၚ အျပစ္တင္တဲ့ အေတြးျဖစ္တာေနမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ဘက္ကုိ ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ သူတုိ႔ဟာ အလုပ္မအားတဲ့ၾကားက အလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ မနားတမ္းခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ေက်ာင္းကုိလာပုိ႔ ေပးရတဲ့အေျခအေနပါ၊ အလုပ္ကထြက္ ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူရမယ့္ အခ်ိန္မွာ မနားဘဲ ဘုန္းဘုန္းဆြမ္းအတြက္ အဆင္ေျပပါေစဆုိတဲ့စိတ္နဲ႔ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အပတ္စဥ္ခ်က္ျပဳတ္ လာပုိ႔ေနတာပါ၊ သာမန္စိတ္နဲ႔ဆုိရင္ အၿမဲဒီလုိ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က သူတုိ႔လာပုိ႔တဲ့ ဟင္းေလးေတြမွာ ဒကာမမ်ား ခ်က္ျပဳတ္လွဴဒါန္းသလုိမ်ိဳး သပ္ရပ္ေသသပ္မႈ အရသာရွိမႈ ရွိခ်င္မွရွိမယ္ သူတုိ႔အတြက္ ခ်က္ထားတာေတြ သူတုိ႔စားတာေတြထက္ေတာ့ ပုိၿပီးေကာင္းေအာင္ ပုိၿပီးျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ၿပီးလာပုိ႔တာဆုိတာကေတာ့ လုံး၀ကုိ ေသခ်ာပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ဒီကေလးေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မွာ ေရာက္ေနလုိ႔ မျဖစ္မေန ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရမယ့္ အေနအထားမုိ႔ စမ္းသပ္ခ်က္ျပဳတ္ရင္း ဟင္းတစ္ခြက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့သူေတြပါ၊ အိမ္မွာဆုိသူတုိ႔ဟာ ဘဲဥေတာင္ မျပဳတတ္တဲ့သူေတြပါ၊ ဒီလုိ ကေလးေတြက ခ်က္ျပဳတ္လွဴဒါန္းတဲ့ဟင္း ဒီေလာက္ေကာင္းေနတာေတာင္ ေတာ္လွၿပီ၊ ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ မအားတဲ့ၾကားက ခ်က္ျပဳတ္လာပုိ႔တဲ့ သူတုိ႔ေစတနာေလးကုိ စဥ္းစားရင္းနဲ႔ေတာင္ သူတုိ႔ရဲ႕ဟင္းေလးေတြက အရသာရွိေနပါၿပီ၊ တကယ္စားရမယ့္ ဘုန္းဘုန္းကုိယ္တုိင္ေတာင္ ဘာမွမေျပာ အျပစ္မတင္ပဲနဲ ေဘးကေနၾကည့္တဲ့ ဒကာေလးအေနနဲ႔ အျပစ္တင္မေစာဖုိ႔ သူတပါးရဲ႕ လုပ္ရပ္ေလးေတြကုိၾကည့္ၿပီး အကုသုိလ္မျဖစ္ဖုိ႔ သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ ေနရာကၾကည့္ၿပီး ေတြးတတ္ဖုိ႔ ျမင္တဲ့ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အကုသုိလ္ျဖစ္ေစမယ့္ မေကာင္းတဲ့အျမင္အၾကည့္ေတြ မျဖစ္ေစဘဲ ကုသုိလ္ျဖစ္ေစမယ့္ ေကာင္းတဲ့အျမင္အၾကည့္ေလးေတြနဲ႔ ၾကည့္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိပါတယ္“ ဆုိၿပီး သူ႔စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျပစ္တင္အေတြးေလးကုိ ေပ်ာက္သြားေအာင္၊ ေနာင္ဒီလုိမ်ိဳး အကုသုိလ္အျပစ္ ျဖစ္ေစမယ့္ အေတြးမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းေျပာျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ဒကာေလးဟာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္သြားၿပီး သူ႔ရဲ႕ ဒီအျဖစ္ေလးကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ သေဘာေပါက္သြားကာ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ပါရသြားပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ေန႔ အေခ်ာင္းလုိက္သုပ္ထားတဲ့ မွ်စ္သုပ္ကုိ ဘုန္းႀကီးကပ္ၿပီး က်န္တာအဲဒီဒကာေလး စားမိေတာ့ စားလုိ႔အေတာ္ေကာင္းေၾကာင္း ညကအျပစ္တင္ေစာမိတဲ့ သူ႔ရဲ႕စိတ္အေတြးအတြက္ သခၤန္းစာရမိေၾကာင္း ထပ္ေလွ်ာက္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ အကုသုိလ္အျပစ္ဆုိတာ အလြန္ျဖစ္ဖုိ႔လြယ္ပါတယ္။ ဟုိတုန္းက ဘုန္းဘုန္းေရးခဲ့ဖူးသလုိပဲ အကုသုိလ္ေတြဟာ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ေတြကုိ အမွီျပဳၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ေနတတ္တာပါ။ ကုိယ္က ဒီအာ႐ုံေတြကုိ သတိေလးနဲ႔ ထိန္းေနႏုိင္မွ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာတာပါ။ ဒီ ဒကာေလးရဲ႕ အျဖစ္ကုိၾကည့္ရင္ မွ်စ္သုပ္ကုိၾကည့္ၿပီး သူ႔စိတ္ထဲမွာကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေတြးေတြ၊ အျပစ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဆြမ္းဟင္းလာပုိ႔ိၿပီး ျပန္သြားတဲ့ ဒကာေလးမ်ားကေတာ့ သူတုိ႔ခ်က္ျပဳတ္ ထားတာေလးကုိ ေက်ာင္းသြားပုိ႔လွဴဒါန္းလုိက္တဲ့ စိတ္ေစတနာေလးနဲ႔ ျပန္သြားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကုသုိလ္စိတ္ေလးေတြနဲ႔ ကုိယ့္ေနရာေလးမွာ ေအးေအးေဆးေဆး ေနေနပါၿပီ။ အဲလုိ မျဖစ္တာက ေက်ာင္းမွာက်န္ခဲ့တဲ့ ဒကာေလးပါ။ အလကားေနရင္း သူမ်ားအလွဴကုိ အမွီျပဳၿပီး အကုသိုလ္ေလးေတြ ရလုိက္တာပါ။ ဒီအကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အရင္ဆုံးရလုိက္တာ၊ ခံစားလုိက္ရတာက သူကုိယ္တုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီဒကာေလးရဲ႕ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေလးက သူစိတ္ထဲမွာ ျဖစ္တာကုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေလွ်ာက္ၿပီး မွားမွန္းသိတဲ့အေတြးကုိ အမွန္ေရာက္ေအာင္၊ အကုသုိလ္ကေန ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္လုိက္တာပါ။ ဒါတြင္မကေသးပါဘူး။ သူျဖစ္သလုိ သူမ်ားေတြလည္း အျပစ္တင္မေစာရေအာင္ ဒီအေၾကာင္းေလးကုိ ျပန္ၿပီးတင္ျပေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့ သူရဲ႕ေစတနာကေတာ့ အမတန္ခ်ီးက်ဴးစရာပါ။ အျပစ္ကုိေထာက္ျပ ေျပာဆုိတာကုိ မႀကိဳက္တဲ့ ေလာကႀကီးမွာ အျပစ္ကုိေျပာျပေစၿပီး သူမ်ားေတြကုိ အတုယူေစတာဟာ သိပ္ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေလးပါ။

ဒီေနရာမွာ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပရိတ္သတ္မ်ား ေလ့က်င့္သင့္တာေလးက အျပစ္တင္မေစာေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကဖုိ႔ပါ။ သိတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ လူေတြဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ မျမင္တတ္ၾကတာ။ သူမ်ားအျပစ္ကေတာ့ သိပ္ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ အျပစ္တင္တတ္တဲ့ အက်င့္ကလည္း ျမန္သလားမေမးနဲ႔။ ဘာမွမစဥ္းစား၊ မဆင္ျခင္၊ မစူးစမ္းေတာ့ဘဲ ကုိယ့္အေတြး ကုိယ့္အျမင္ ကုိယ္လုိခ်င္တာနဲ႔ အန္၀င္ခြင္က် မျဖစ္တာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းကုိ အျပစ္ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ အျပစ္တင္ေစာတတ္ၾကပါတယ္။ အျပစ္တင္တတ္တဲ့ ဒီအက်င့္ကေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ေရာ အမ်ားအတြက္ပါ မေကာင္းသလုိ အခုဘ၀ေရာ ေနာင္ဘ၀အတြက္ပါ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ေသခ်ာစဥ္းစား စုံစမ္းျခင္းမရွိဘဲ အျပစ္တင္မေစာၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အျပစ္တင္တတ္တဲ့ အက်င့္ရွိတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျပစ္တင္တတ္တယ္ဆုိကတည္းက အျပစ္ၾကည့္တတ္လုိ႔ အျပစ္တင္တတ္တာပါ။ အျပစ္ၾကည့္တတ္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကုသုိလ္စိတ္နဲ႔ ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ အကုသုိလ္ပဲေပါ့။ ဟုတ္ပါတယ္။ အျပစ္ဆုိတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပစ္ကုိ ၾကည့္တတ္တဲ့သူဆုိရင္လည္း မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိ ျမင္တတ္တဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့စိတ္ပဲ အရင္ျဖစ္မွာပါ။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ရင္ အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ၿပီး အေယာနိေသာ မနသိကာရ ဆုိတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ႏွလုံးသြင္းစိတ္ထား ျဖစ္ပါတယ္။ အေယာနိေသာမနသိကာရ ျဖစ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ ကုသုိလ္ျဖစ္ဖုိ႔လည္း ခက္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲၾကည့္ၾကည့္ ဘာပဲေတြးေတြး အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ေယာနိေသာမနသိကာရ စိတ္ေလးနဲ႔ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္တတ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ဘာကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ႔ကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမွီျပဳၿပီး အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔ ခက္ခဲသြားတတ္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြျဖစ္ဖုိ႔မ်ား အကုသုိလ္ေတြျဖစ္ဖုိ႔မ်ား ကိေလသာအာ႐ုံေတြမ်ားတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ သာမန္ပုထုဇင္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔တေတြဟာ ကုသုိလ္မျဖစ္ခ်င္ေနပါေစ အကုသုိလ္ေတြမျဖစ္ေအာင္ အကုသုိလ္ေတြ အျဖစ္နည္းေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကုိယ့္စိတ္ေလးကုိ သတိတရားေလးနဲ႔ ထိန္းေပးၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိ ထိန္းေပးတဲ့အခါမွာ အရင္ဆံုးရွိရမွာက ေယာနိေသာမနသိကာရဆုိတဲ့ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ေတြးတတ္တဲ့ စိတ္ေလးရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီစိတ္ေလးသာ လူတုိင္းမွာ ရွိထားၾကမယ္ဆုိရင္ ေလာကႀကီးမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပစ္ျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြ၊ အျပစ္တင္ေစာတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြ တျဖည္းျဖည္း နည္းသြားၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ မွ်စ္တစ္ေခ်ာင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အျပစ္တင္ေစာတတ္တဲ့၊ အေယာနိေသာ မနသိကာရေၾကာင့္ အျပစ္တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဒကာေလးရဲ႕ အျဖစ္ေလးကုိ အတုယူၿပီး ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေနရတဲ့အခုိက္ေလးမွာ ကုိယ္သႏၲာန္မွာ အကုသုိလ္အျပစ္ေတြ အျဖစ္နည္းေစဖုိ႔ ဘာကုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူ႔ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္တင္မေစာၾကဖုိ႔၊ သူတပါးကုိ အမွီျပဳၿပီး ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ အကုသုိလ္ေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ သတိပညာတရားေလးမ်ားျဖင့္ ကုိယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံးကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကပါဟု ဒီ “မွ်စ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အျပစ္တစ္ေၾကာင္း” ဆုိတဲ့ စာစုေလးနဲ႔ ဓမၼလက္ေဆာင္ ပါးလုိက္ရပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဒီစာစုေလး ေရးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာတဲ့ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ေ၀ယ်ာ၀စၥေတြလုပ္ေပးတဲ့ ဒကာေလးကုိ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ဤစာစုေလးနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား… (၁)

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

စကားလုံး…
စကားလုံးေတြေနာက္ကုိ လုိက္ၿပီး မခံစားပါနဲ႔။ စကားလုံးဆုိတာ ပညတ္ေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ ခ်စ္ရင္ အေကာင္းေျပာၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မုန္းရင္ေတာ့ အဆုိးေျပာၾကမွာပါ။

တကယ္ၿမဲခ်င္ရင္…
ရားထူဌာနႏၲရေတြ ၿမဲဖုိ႔အတြက္ ေဗဒင္၊ ဓာတ္႐ုိက္ဓာတ္ဆင္ေတြ မလုိပါဘူး။ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ လုိပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ အက်င့္သီလၿမဲဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ကုိယ္က်င့္ၿမဲမွ ကိုယ္လည္းၿမဲမွာပါ။

ၾကည္ညိဳတတ္ပါေစ…
ဘယ္ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္လုိၾကည္ညိဳစရာေကာင္းတယ္ ဆုိတာထက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းေနဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ၾကည္ညိဳႏုိင္မွ သူမ်ားရဲ႕ ၾကည္ညိဳမႈကုိ ခံႏုိင္ပါမယ္။ အဲလုိမွ မဟုတ္ရင္ သူမ်ားရဲ႕ ၾကည္ညိဳခံမႈဟာ ခဏပဲျဖစ္မွာပါ။

ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံ…
ကုိယ္လုပ္သမွ် သူမ်ားေတြ မသိႏုိင္ေပမယ့္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ သိေနၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိုယ္ကုိ မညာမိဖုိ႔ ကုိယ့္အလုပ္ေတြကုိ ႐ုိးသားစြာ လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ကုိယ္လုပ္တဲ့ အေကာင္းအဆုိးကုိ ကုိယ္ပဲခံရမွာ ျဖစ္လုိ႔ပါ။

ဒီလုိေနၾကည့္ပါ…
အခ်စ္ရွိရင္ အျပစ္ရွိတတ္သလုိ အမုန္းရွိရင္လည္း အ႐ႈံးရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းဖုိ႔နဲ႔ အ႐ံႈးမရွိဖုိ႔အတြက္ မခ်စ္မမုန္းဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အျပစ္မျဖစ္ေအာင္…
အျပစ္ဆုိတာဟာ ကုိယ့္ကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္တတ္ၾကသလုိ သူမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးလည္း ျဖစ္တတ္တယ္ဆုိတာ သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္တတ္တဲ့ အျပစ္ေတြကုိေတာင္ မျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေသးပဲနဲ႔ သူမ်ားအျပစ္ေတြကုိၾကည့္ၿပီး ကုိယ္မွာ အကုသုိလ္ အျပစ္ေတြ ထပ္တုိးေအာင္ မလုပ္သင့္ပါဘူး။

အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္…
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းေတာင္ အကုသုိလ္ေတြက မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတာ သူမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး၊ သူမ်ားကုိအမွီျပဳၿပီး အကုသုိလ္ေတြထပ္ျဖစ္မယ္၊ အကုသုိလ္ေတြ ထပ္တုိးေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနရတဲ့ အခုိက္ဟာ အကုသုိလ္ေတြနဲ႔ခ်ည္း ျဖစ္ေနၾကေတာ့မွာပါ။

ကုိယ္ေကာင္းေအာင္အရင္လုပ္…
ပုထုဇင္ေတြျဖစ္ေနသမွ် ရမ္းေနၾကမွာပါ။ ရမ္းေနသမွ် အျပစ္အနာအဆာေတြလည္း ရွိေနၾကမွာပါ။ ဒီေတာ့ကား ရမ္းေနၾကတဲ့သူခ်င္း အတူတူ ဘာျဖစ္လုိ႔ သူမ်ားရမ္းတာ၊ သူမ်ားအျပစ္အနာ အဆာျဖစ္တာ၊ သူမ်ားရဲ႕ မေလ်ာ္တာ၊ သူမ်ားရဲ႕ ေကာင္း၊ မေကာင္းတာေတြကို လုိက္ၾကည့္ေနၾကမွာလဲ…။ ဘုရားရွင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသလုိ ကိုယ့္ရဲ႕ ေကာင္းမေကာင္းတာေတြကုိသာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၊ ကိုယ္ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳမျပဳကုိသာၾကည့္ၿပီး ကုိယ္ေကာင္းေအာင္ အရင္လုပ္သင့္ၾကတာေပါ့။

အမွန္ၾကည့္တတ္ပါေစ…
သူမွားတယ္ ကုိယ္မွန္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္အေတြးဟာ ျပႆနာကုိ ေျပလည္ေစတဲ့ သေဘာမရွိဘဲ သံသရာကုိသာ ရွည္ေနေစတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ပုထုဇင္ လူသားမ်ားျဖစ္၍ အလုံးစုံျပည့္စုံတဲ့ သူဆုိတာ မရွိႏုိင္သလုိ အမွားမလုပ္မိတဲ့သူ၊ မမွားဖူးတဲ့သူဆုိတာလည္း မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိအမွားေတြ ရွိတတ္တဲ့သူအခ်င္းခ်င္း သူမွားတယ္၊ ကုိယ္မွန္တယ္ဆုိၿပီး ျငင္းခုံၾက၊ ခုိက္ရန္ျဖစ္ၾက၊ အၿငိဳးအေတးထားၾကမယ္ဆုိရင္ ဒီသံသရာႀကီးဟာ ဒီဘ၀မွာေရာ ေနာင္ဘ၀ဘ၀မ်ားအထိပါ ပါသြားၾကေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းရွိလုိ႔ အက်ိဳးအေနနဲ႔ ေခတၱလာေတြ႕ၾကတဲ့ အခုိက္မွာ အမွားေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ အမွန္ေလးေတြကုိသာ ၾကည့္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြ လုပ္ေပးသင့္ၾကပါတယ္။

အေပါင္းအသင္း…

အေပါင္းအသင္းဆုိတာ အမ်ားႀကီးရွိဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ မေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွိတာထက္ ေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရွိတာက ပုိၿပီး ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွိေနတာထက္ ေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း အနည္းငယ္ရွိေနတာက ဒီဘ၀ေရာ ေနာင္သံသရာပါ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစတာပါ။ မေကာင္းတဲ့အရာေတြမွာ အေဖာ္မြန္ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွိတာထက္ ေကာင္းတဲ့အရာေတြမွာ ညႊန္ၾကားျပသေပးတဲ့ အေပါင္းအသင္း နည္းနည္းေလးရွိတာက ပုိၿပီးတန္ဘုိးရွိလွပါတယ္။ ေသာက္မွစားမွ ေကၽြးႏုိင္ေမြးႏုိင္ ေပးႏုိင္ကမ္းႏုိင္မွ အေဖာ္ျဖစ္တဲ့ အေပါင္းအသင္းမ်ား ေပါမ်ားေနတာထက္ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ ႏႈတ္၏ေစာင္မျခင္း ကုိယ္၏ေစာင္မျခင္း ျပဳတတ္တဲ့ အေပါင္းအသင္း အနည္းငယ္က ပုိၿပီးအားကုိးရပါတယ္။ ေသာက္မွစားမွ မဟုတ္တာလုပ္မွ အေပါင္းအသင္းေတြ ေပါမ်ားတာထက္ အေပါင္းအသင္းမေပါေပမယ့္ အကုသုိလ္မျဖစ္္ဘဲ ရွိေနတာက ပုိၿပီး အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။

Read more »

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍…

Q. အရွင္ဘုရား…
ခင္ပြန္းၾကီး ၁၀ ပါးမွာ ၁-ဘုရား၊ ၂-ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ၃-ရဟႏၱာ၊ ၄-အဂၢသာဝက၊ ၅-အမိ၊ ၆-အဘ၊ ၇-အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာ ဆရာ၊ သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုဂုဏ္ၾကီးျမတ္၍ ရိုေသသင့္သူမ်ား၊ ၈-လမ္းမွန္ကို ေျဖာင့္မွန္စြာ သြန္သင္ေပးအပ္ေသာဆရာ၊ ၉-ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာ( ေပးကမ္းဖူးသူ )၊ ၁၀-တရားေဟာ ပုဂၢိဳလ္ လုိ႔ ဖတ္ရႈရပါတယ္ဘုရား။ ရဟႏၱာႏွင့္ အဂၢသာဝကမ်ား ပါေသာ္လည္း ေသာတာပန္စသည့္ က်န္သံဃာမ်ား မပါသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ၇ ႏွင့္ ၈ မွာလဲ အေလးအျမတ္ ျပဳအပ္ေသာ ဆရာႏွင့္ လမ္းမွန္ကုိ ေျဖာင့္မွန္စြာ သြန္သင္ေပးေသာ ဆရာမွာ တစ္မ်ိဳးတည္းဟု ထင္ပါသည္။ သမာဓိႏွင့္ျပည့္စံု ဂုဏ္ၾကီးျမတ္၍ ရုိေသသင့္သူမ်ား- ဆုိသည္မွာလည္း ဘာကုိ ဆုိမွန္း နားမရွင္းပါ။ ၁၀- တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ဆုိသည္မွာလည္း အဓမၼဝါဒ ေၾကညာသတ္မွတ္ခံရေသာ ဝါဒမ်ားကုိ ေဟာေျပာေနသူမ်ားမွာလည္း တရားေဟာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပဲ ျဖစ္သျဖင့္ နားမရွင္းပါ။ တပည့္ေတာ္အား သနားသျဖင့္ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါ ဘုန္းဘုန္း။
ေအာင္ျမင့္


A. ခင္းပြန္းႀကီးဆယ္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခုတေလာ လူေတြၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးေျပာဆုိလာၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေကာင္းလည္းေကာင္းပါတယ္။ ပိဋကတ္စာေပေတြမွာေတာ့ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ ဒီဆယ္ပါးလုံးကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေဟာထားဖြင့္ဆုိထားတာေတြ အမ်ားႀကီး မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒီခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကုိ စာေပမွာကေတာ့ မိတၱပူဇာ တရားဆယ္ပါးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေတမိယဇာတ္ေတာ္မွာ ေတမိမင္းသားက သူ႔ကုိေျမျမွပ္သတ္ခါနီးအခ်ိန္က်မွ ရထားမွဴးအား ဒီမိတၱပူဇာတရားဆယ္ပါးကုိ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ မိတၱပူဇာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ေက်းဇူးမေမ့အပ္ မျပစ္မွားအပ္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းႀကီး ဆယ္ေယာက္လုိ႔ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ ဒီဆယ္ပါးကုိ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး အေနျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ေဖာ္ျပၾကရမွာ စကားလုံးေ၀ါဟာရ အသုံးအႏႈန္းေလးေတြေၾကာင့္ အနည္းငယ္ကဲြျပားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကုိ စာေပမွာလာတဲ့ အတုိင္းဒီေနရာမွာ ထပ္ၿပီး ေဖာ္ျပရရင္

(၁) ဗုဒၶ-= သဗၺညဳဘုရားသခင္
(၂) ပေစၥကဗုဒၶ= ဘုရားငယ္ေခၚ ပေစၥကဗုဒၶ
(၃) အရဟႏၲ= အာသေ၀ါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာ
(၄) အဂၢသာ၀က= ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ယာေတာ္ရံ လက္၀ဲေတာ္ရံ သာ၀ကမ်ား
(၅) မာတာ= မိခင္
(၆) ပိတာ-= ဖခင္
(၇) ၀ုဒၶါ၀စာယန= အသက္သိကၡာ ဂုဏ္၀ါသီလ အာစာရ အမ်ိဳးစသည္တုိ႔၌ မိမိထက္ႀကီးျမတ္၍ ႐ုိေသအပ္သူမ်ား
(၈) အာစရိယ= သြန္သင္ဆုံးမ ပညာသင္ေပးတတ္ေသာ ဆရာျမတ္
(၉) ဟိတကရ= ထမင္းအေဖ်ာ္ အိပ္ယာေနရာ အ၀တ္ပုဆုိးစေသာ အာမိသႏွင့္တကြ တစ္စုံတစ္ခု ေက်းဇူးရွိဖူးသူမွန္သမွ်
(၁၀) ဓမၼကထိက= ေကာင္းက်ိဳးရေရးအတြက္ တရားေဟာေပးသူ တရားေဟာဆရာ
ဆုိတဲ့ ဒီတရားဆယ္ပါးပဲျဖစ္ပါတယ္။ (ေတမိယဇာတက၊ ပါ၊ ဒု၊ ၁၅၀)

ေဖာ္ျပပါ ဒီခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးလုံးကုိ ၾကည့္ရင္ ကုိယ့္အေပၚ အနည္းငယ္မွ် ေက်းဇူးျပဳဖူးတဲ့သူ မွန္သမွ် မပါဘဲ က်န္ေနခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ ၿခဳံၾကည့္လုိက္ရင္ အားလုံးပါ၀င္ေနပါတယ္။ နံပါတ္စဥ္ေတြ ေရွ႕ေနာက္မညီ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနေပမယ့္ ေက်းဇူးျပဳဖူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ေျပာဆုိၾကမယ္ဆုိရင္ ဒီဆယ္ပါးထဲမွာ တစ္ေနရာရာမွာေတာ့ သြားၿပီးအႀကဳံး၀င္ေနပါတယ္။ အမည္နာမ အေနျဖင့္သာ အတိအက် ေဖာ္ျပပါရွိျခင္း မရွိတာပဲ ရွိရင္ရွိတတ္ပါတယ္။ ေသာတာပန္ သကာဒါဂါမ္ အနာဂါမ္စသည္ျဖင့္ တိက်တဲ့အမည္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ နံပါတ္ (၇) ျဖစ္တဲ့ အသက္သိကၡာဂုဏ္၀ါသီလ အက်င့္ အမ်ိဳးစသည္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ႐ုိေသရမည့္သူမ်ား စာရင္းမွာပါ၀င္ေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ အေမးမွာေမးထားတဲ့ သမာဓိနဲ႔ ျပည့္စုံဂုဏ္ႀကီးျမတ္၍ ႐ုိေသသင့္သူမ်ား ဆုိတာဟာလည္း ကိုယ့္ထက္သီလသမာဓိ ပညာဂုဏ္တုိ႔နဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ သူမ်ားကုိပဲ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ “တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ဆုိသည္မွာလည္း အဓမၼဝါဒ ေၾကညာသတ္မွတ္ခံရေသာ ဝါဒမ်ားကုိ ေဟာေျပာေနသူမ်ားမွာလည္း တရားေဟာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပဲ“လုိ႔ ဆုိတဲ့ နားလည္မႈကေတာ့ အေတြးလြန္တဲ့ နားလည္မႈပါ။ စာေပမွာ တုိက္႐ုိက္လာတဲ့ စကားနဲ႔ ေျပာရင္ ဓမၼကထိကလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီမွာပါတဲ့ ဓမၼဆုိတဲ့ စကားကုိက ရွင္းေနပါတယ္။ တရားတဲ့။ တရားဆုိကတည္းက မတရားတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကန္႔ၿပီးသားပါ။ မတရားတာဆုိတာ အကုသုိလ္တရားေတြ မေကာင္းတဲ့အပါယ္လားေစမယ့္ တရားေတြ လဲြမွားေနတဲ့ မိစၧာဒိ႒ိဆန္တဲ့ အယူအဆေတြကုိ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရားလုိ႔ဆုိလိုက္တဲ့အတြက္ ဒီမတရားတာေတြကုိ အလုိလုိကန္႔လုိက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမတရားတာေတြကုိ ပယ္ရွားၿပီး တရားတာေတြကုိ ေဟာေျပာျပသေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဓမၼကထိက (တရားေဟာ ဆရာ)ပါပဲ။ ဒီလုိနားလည္လုိက္ရင္ ရွင္းသြားပါၿပီ။

အမွန္ေတာ့ ဒီခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးဆုိတာ ေလာကသားမ်ားအတြက္ မျပစ္မွားသင့္တဲ့ မျပစ္မွားေကာင္းတဲ့ ေက်းဇူးျပဳသင့္တဲ့ ေက်းဇူးဆပ္သင့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကသားတုိင္း ဒီဆယ္ပါးနဲ႔ မႀကဳံဖူးတဲ့သူ မရွိတဲ့အတြက္ ႀကဳံတဲ့အခါမွာ မျပစ္မွားမိေအာင္၊ ျပစ္မွားမိရင္လည္း ျပန္လည္ေတာင္းပန္ႏုိင္ေအာင္၊ ေက်းဇူးတရားရွိသူမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုိေက်းဇူးမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆပ္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။

Read more »

တရားအားထုတ္ေနသည့္ ေယာဂီမ်ား သိလုိလွသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍…

Q. ဆရာေတာ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားဓမၼကုိ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ သိလုိသည္မ်ားကုိ ရုိေသစြာ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းလုိပါသည္။

၁။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ မိမိ မေရာက္ေသးေသာ တရားအဆင့္ကုိ ေရာက္ျပီဟု ထင္တတ္သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ တရားက်င့္ၾကံအားထုတ္၍ တရားတန္ခုိးေၾကာင့္ ကိေလသာတုိ႔ ေခတၱ ငုပ္လ်ိဳးအားနည္းေနျခင္းႏွင့္ အရိယာမဂ္ေၾကာင့္ သူ႔အဆင့္ႏွင့္သူ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရ-အားနည္းရမည့္ ကိေလသာမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္းကုိ မည္သုိ႔ ခြဲျခားႏုိင္ပါသလဲဘုရား။


A. ေျဖ။ ။ မွန္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သမာဓိအစြမ္းမ်ား၊ နိမိတ္မ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္မေရာက္ေသးတဲ့ တရားအဆင့္ကုိ ေရာက္ၿပီဟု ထင္တတ္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္စဥ္မွာ ကိေလသာမ်ား ေခတၱငုတ္လ်ိဳးအားေနျခင္းနဲ႔ အရိယာမဂ္ေၾကာင့္ သူအဆင့္နဲ႔သူ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းအားနည္းရမည့္ ကိေလသာမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းအားနည္းေနျခင္းကုိ လက္ေတြ႕ဘ၀မ်ား၊ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ားနဲ႔ စမ္းသတ္ႏုိင္ပါတယ္။ မဂ္နဲ႔ ကိေလသာေတြ ၿငိမ္းေနမႈမွာေတာ့ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တဲ့အခုိက္မွာလည္း တရားအားထုတ္စဥ္က အတုိင္းပဲ ျပန္လည္ေပၚလာျခင္း ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ တစ္သမွတ္တည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တရားတန္ခုိးေၾကာင့္ ေခတၱငုတ္လ်ိဳးေနမႈမွာေတာ့ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ စိတ္အစဥ္ဟာ သာမန္လူမ်ားလုိ၊ တရားအားမထုတ္ခင္က အေျခအေနလုိပဲ ကိေလသာမ်ား ျပန္လည္ထၾကြတတ္တာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေယာဂီမ်ား တရားရိပ္သာမွာ အားထုတ္ေနတုန္းကေတာ့ ကိေလသာမ်ား မေပၚေတာ့ဘူးလုိ႔ေတာင္ ထင္ရတဲ့အထိ စိတ္အဆင္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္ျပန္ေရာက္သြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဒုံရင္းဒုံရင္းအတုိင္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါဟာ အရိယာမဂ္နဲ႔ တကယ္မသတ္ႏုိင္ေသးဘဲ တရားအားထုတ္မႈအားေကာင္း ေနတုန္းမွာသာ ေခတၱငုတ္လ်ိဳးေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေသာတာပတၱိမဂ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ႏွင့္သူ တစ္ဦးသည္ ကာမရာဂႏွင့္ ေဒါသ အားနည္းျခင္းကုိ မိမိသႏၱာန္၌ ေရရွည္ ေတြ႔ေနရလွ်င္ တရားအားထုတ္ေန၍ တရားတန္ခုိးျဖင့္ ကာမရာဂႏွင့္ ေဒါသတုိ႔ အားနည္းေနျခင္းေလာ၊ သကဒါမိမဂ္ေၾကာင့္ အားနည္းျခင္းေလာကုိ မည္သုိ႔ ခြဲျခားႏုိင္ပါသလဲဘုရား။

ေျဖ။ ။ သကဒါဂါမိမဂ္ေၾကာင့္ အားနည္းေနျခင္းကေတာ့ ကိေလသာအားလုံး လုံး၀နီးပါး ပယ္သတ္သြားသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ရဟႏၲာမ်ားလုိ အလုံးစုံးအၾကြင္းမဲ့ မပယ္သတ္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ ေပၚလာခဲပါတယ္။ ေပၚရင္လည္း ခဏပဲ အျဖစ္သေဘာေလာက္ေပၚၿပီး ကိေလသာမ်ား မရွိသေလာက္ အားနည္းေနတတ္ပါတယ္။ ခဏခဏလည္း ေပၚေလ့မရွိဘဲ အလြန္ၾကာရွည္စြာေနမွသာ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္တဲ့ အခုိက္ေပၚလာတတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ အားနည္းသြားတတ္ပါတယ္။

၃။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ေလာကီအမႈကိစၥမ်ားကုိ ျငီးေငြ႔ျခင္း၊ တရားအားထုတ္ေဖာ္ခ်င္းနဲ႔မွတစ္ပါး လူႏွင့္ေဝးေဝး ေနလုိျခင္း၊ ယခင္က ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ ေလာကီၾကီးပြားေရးမ်ားကုိ စိတ္မဝင္စား မၾကိဳးစားလုိေတာ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ ထိန္းညွိရပါသလဲဘုရား။

ေျဖ။ ။ တရားအစြမ္းမ်ား အားေကာင္းလာတဲ့အခါ ေလာကီကိစၥမ်ားအေပၚ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိအခါမ်ိဳးမွာ ကုိယ့္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနကုိ ျပန္ၿပီး သုံးသပ္ဆင္ျခင္ ညႇိႏုိင္ရပါမယ္။ ကုိယ့္အေျခအေနဟာ ေလာကီမွ အျပီးခြာလုိ႔ရမရ၊ မခြာႏုိင္ေတာင္ ေလာကီကိစၥမ်ားနဲ႕ ကင္းလုိ႔ရမရ ၾကည့္ရပါမယ္။ ေလာကီကိစၥမ်ားနဲ႔ မကင္းႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ေတာ့ တာ၀န္၀တၱရား တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ သမၼာအာဇီ၀က်တဲ့ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ၿပီး ေလာကီနယ္မွာ ေနလုိ႔ရပါတယ္။ ဘုရားလက္ထက္ကလည္း ေသာတာပန္ျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳသားေမြးရင္းနဲ႔ ေလာကီေကာင္းက်ိဳးေတြ လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အထင္ရွားဆုံးကေတာ့ ၀ိသာခါ ဒကာမႀကီးပါ။ ေသာတာပန္ဘ၀နဲ႔ သားသမီးေျမးျမစ္အစုံ မိသားစုဘ၀ စုိစုိေျပေျပ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဃဋိကာရ အုိးထိန္းသည္ဆုိရင္လည္း အနာဂါမ္ဘ၀နဲ႔ကုိပဲ ေလာကရဲ႕တာ၀န္ေတြကုိ ၀တၱရားတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ၿပီးေနသြားခဲ့တဲ့ သာဓကေတြရွိပါတယ္။ ေလာကီအလုပ္ေတြမွာ စိတ္မ၀င္စား မႀကိဳးစားခ်င္ေတာ့ေပမယ့္ ေလာကီနယ္နဲ႔ မကင္းႏုိင္ေသးရင္ေတာ့ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးရမယ့္ ေလာက၀တ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သမၼာအာဇီ၀က်တဲ့ အလုပ္မ်ားကုိလုပ္ရင္း တစ္ဘက္ကလည္း တရားအားထုတ္ၿပီး ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္ပါတယ္။

၄။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ကုိ ရႈရင္း လကၡဏာေရးမ်ား ထင္ရွားလာေသာအခါ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ သံုးပါးစလံုးကုိ ရႈျခင္းႏွင့္ မိမိသန္ရာ တစ္ပါးတည္းကုိသာ ရႈျခင္း ဘယ္အရာက ပုိခရီးေရာက္ပါသလဲဘုရား။

ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ ကုိယ္အားသန္တဲ့ လကၡဏာကုိ အဓိကထားၿပီး ႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ မရင့္သန္ေသး၊ မသန္႔ရွင္းေသးတဲ့ ေယာဂီအေနနဲ႔ကေတာ့ သုံးမ်ိဳးလုံးကုိ အားထုတ္ႏုိင္ရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္။ အဲလုိအားထုတ္ႏုိင္မွသာ လကၡဏာေရး သုံးပါးက ပယ္သတ္ေပးႏုိင္၊ ပယ္ခြာေပးႏုိင္တဲ့ ပပဥၥတရားေတြကုိ အသီးသီး ပယ္ခြာေပးႏုိင္မွာပါ။ ဉာဏ္စဥ္ျမင့္လာရင္၊ သန္႔ရွင္းလာရင္ေတာ့ တစ္ခုတည္းကုိ အားစုိက္ၿပီး႐ႈရင္း မဂ္ဉာဏ္ဖုိလ္ဉာဏ္ ရႏုိင္ပါတယ္။

၅။ အနိစၥကုိ စီးျဖန္းရ စိတ္ထက္သန္ျပီး ရႈမွတ္သူ၊ ဒုကၡကုိ စီးျဖန္းရသန္ျပီး ရႈမွတ္သံုးသပ္သူ၊ အနတၱကုိ စီးျဖန္းရသန္ျပီး ရႈမွတ္သံုးသပ္သူ သံုးဦးသည္ တရားတက္ရာတြင္ မည္သုိ႔ ကြာျခားပါသလဲဘုရား။

ေျဖ။ ။ ဒါကလည္း ခုနေျပာသလုိ ၀ိပႆနာဉာဏ္ မသန္႔ရွင္းေသး၊ မရင့္သန္ေသးခင္ေတာ့ သိပ္ၿပီးထူးျခားမႈ မရွိလွေသးပဲ တရားတက္ရာတြင္လည္း ကြာျခားမႈ မရွိလွေသးပါဘူး။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ မသန္႔ရွင္းေသးတဲ့ ေယာဂီအေနနဲ႔ သုံးမ်ိဳးလုံးကုိ ႐ႈမွတ္ႏုိင္ရင္ပုိေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွ အနိစၥလကၡဏာျဖင့္ မာနကုိ ပယ္ခြာေစႏုိင္၊ ဒုကၡလကၡဏာျဖင့္ တဏွာကုိ ပယ္ခြာႏုိင္၊ အနတၱလကၡဏာျဖင့္ ဒိ႒ိကုိ ပယ္ခြာႏုိိင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ သန္႔ရွင္းသြားရင္ေတာ့ ကုိယ္အားသန္ရာကုိ ႐ႈရင္းႀကိဳးစားမႈနဲ႔ ပါရမီအရွိန္အလုိက္ တရားတက္မႈ ကြားျခားတတ္ပါတယ္။

၆။ တရားအားထုတ္ရာတြင္ ယခင္က အျပစ္ဟု မျမင္ခဲ့သည့္ အႏုစား ကိေလသာမ်ားကုိပါ အျပစ္မွန္း သိလာေသာအခါ ကိေလသာအားလံုးကုိ စက္ဆုတ္ရြံရွာျပီး အျမန္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းလုိစိတ္ ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ကိေလသာႏွင့္ ေနရသည့္ ဘဝကုိ အလုိမရွိျခင္း ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအခါ တရားနာျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္းမွတစ္ပါး ေလာကီကိစၥမ်ားကုိ စိတ္မဝင္စားေတာ့ပါ။ ဤသည္မွာ မဇၥ်ိမပဋိပဒါမက်ဘဲ အစြန္းေရာက္သြားႏုိင္ပါသလား သိလုိပါသည္။

ေျဖ။ ။ အစြန္းေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါ။ တရားသေဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဉာဏ္အဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာေျပာခဲ့သလုိ မကင္းႏုိင္ေသးရင္ေတာ့ ေလာကီကိစၥမ်ားအေပၚ အစြန္းမေရာက္ေအာင္ စိတ္မ၀င္စားေသာ္လည္း တာ၀န္၀တၱရားတစ္ခု အေနျဖင့္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ပုိေကာင္းပါတယ္။

၇။ အခ်ိဳ႕ေယာဂီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ျမတ္ႏုိးေသာတရားကုိ ပုိ၍ ေျဖာင့္ျဖဴးစြာ က်င့္ၾကံႏုိင္ရန္ ေသခါနီးတြင္ ေနာင္ဘဝ ရဟန္း ျဖစ္လုိေၾကာင္း ဆုပန္သြားပါသည္။ ထုိသူမ်ားဆုေတာင္း ျပည့္ႏုိင္ပါသလားဘုရား။ ရဟန္းျပဳလုိေသာ္လည္း မိဘေဆြမ်ိဳး အသုိင္းအဝုိင္းက သေဘာမတူသျဖင့္ ရဟန္းဘဝ မေရာက္သူမ်ား မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေတြ႔ေနရရာ ဆႏၵရွိျပီး ပါရမီလည္း ပါလာပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းမျပည့္ၾကသလဲ သိလုိပါသည္။

ေျဖ။ ။ ျပင္းျပတဲ့စိတ္ဆႏၵႏွင့္ အမွန္တကယ္လုိလုိခ်င္ခ်င္ ထပ္ခါထပ္ခါ ဆုေတာင္းသြားပါက ရဟန္းျဖစ္လုိတဲ့ ဆုေတာင္းျပည့္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ဒီဘ၀မွာ ရဟန္းျပဳလုိတဲ့ ဆႏၵရွိၿပီး ပါရမီပါလာေပမယ့္ အတိတ္ဘ၀က ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ စိတ္နဲ႔ ရဟန္းျဖစ္ရပါလုိ၏ဆုိတဲ့ ဆုေတာင္းမပါခဲ့ရင္လည္း ဒီဘ၀မွာ ဘယ္လုိပဲ ရဟန္း၀တ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ပဲ ပ်က္တတ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟာ ဘုန္းဘုန္းတစ္ပါးတည္းရဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ ေျဖၾကားေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ တတ္သိနားလည္ေသာ ဆရာေတာ္ႏွင့္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေက်နပ္မႈ မရွိခဲ့ပါက ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အားနည္းမႈသာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံပါတယ္။

ရုိေသစြာ ရွိခုိးဦးခုိက္ပါသည္ဘုရား။
အရွင္ဘုရား က်မ္းမာခ်မ္းသာစြာ သာသနာျပဳႏုိင္ပါေစဘုရား။
ဓမၼခရီးသည္မ်ား

Read more »

အေပါင္းအသင္း…

အတူတကြ သြားလာေနထုိင္ စားေသာက္ေလ့ရွိတဲ့သူကုိ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီအေပါင္းအသင္းဟာလည္း ေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း မေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္းလုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ စာလုိေျပာရင္ေတာ့ ကလ်ာဏမိတၱ (ေကာင္းတဲ့အေဆြခင္ပြန္း) နဲ႔ ပါပမိတၱ (မေကာင္းတဲ့အေဆြခင္ပြန္း)တုိ႔ပါပဲ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀အေကာင္းအဆုိးဟာ သူေပါင္းတဲ့အေပါင္းအသင္းနဲ႔လည္း ပတ္သက္မႈ ရွိပါတယ္။ သူေပါင္းသင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး သူဘယ္လုိသူဆုိတာလည္း အကဲခက္လုိ႔ ရပါတယ္။ ခဏတစ္ျဖဳတ္ေပါင္းသင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္းမဟုတ္ရင္ လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ၀ါသနာစ႐ုိက္တူမွပဲ ေရရွည္လက္တဲြ ေပါင္းသင္းလုိ႔ရပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အက်င့္စ႐ုိက္ အေလ့အက်င့္ ရွိတဲ့သူနဲ႔ေပါင္းရင္ ကုိယ္လဲေကာင္းတဲ့ အက်င့္စ႐ုိက္ေလးေတြ ကူးစက္လာတတ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ အက်င့္စ႐ုိက္ရွိတဲ့သူန႔ဲ႔ ေပါင္းရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေလးေတြ ကူးစက္ခံရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စ႐ုိက္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိတာကုိ သတိျပဳရပါမယ္။ ေမြးလာတဲ့စ႐ုိက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း ေပါင္းသင္းက်င္လည္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က မေကာင္းဘူးဆုိရင္ မေကာင္းတဲ့ စ႐ုိက္ေလးေတြ ကူးစက္ခံရပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ေမြးလာတဲ့စ႐ုိက္က မေကာင္းေပမယ့္ ေပါင္းသင္းက်င္လည္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္က ေကာင္းေနရင္လည္း ေကာင္းတဲ့အက်င့္ေလးေတြ ရလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးနဲ႔ ဘ၀အတက္အက်ေတြမွာ ေပါင္းသင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္းဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါက တရားပဲြတစ္ခုကုိ ၾကြတုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ တရားပဲြမစခင္ ဘုန္းဘုန္းကုိ ပင့္တဲ့ဒကာေလးက အခန္းထဲမွာ သီတင္းသုံးဖုိ႔ ေလွ်ာက္လုိ႔ အခန္းထဲမွာ ေနေနတဲ့အခ်ိန္ အျပင္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြဆုံေတာ့ ေျပာၾကဆုိၾကတာေလးေတြကုိ အခန္းထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ ၾကားမိေနပါတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဘုန္းႀကီးအခန္းထဲမွာ ရွိေနတာကုိ သတိထားမိဟန္ မတူပါဘူး။ ဒကာေလးေတြထဲက တစ္ေယာက္က က်န္တဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားအျပန္အလွန္ ျငင္္းခုံေျပာဆုိေနပါတယ္။ သူက “ကၽြန္ေတာ္ဒီႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ခါစက ဘာမွမလုပ္တတ္ဘူး.. အရက္လည္း မေသာက္တတ္ဘူး.. ဖဲလည္းမ႐ုိက္တတ္ဘူး.. ေဘာလုံးလည္း မေလာင္းတတ္ဘူး.. ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြ႕မွ၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေပါင္းမိမွပဲ အခုဆုိ ဖဲလည္း႐ုိက္တတ္ေနၿပီ၊ အရက္လည္းေသာက္တတ္ေနၿပီ၊ ေဘာလုံးလည္း ေလာင္းတတ္ေနၿပီ“ ဆိုၿပီး အမူးသမားေလသံနဲ႔ အားရပါးရ ေျပာဆုိေနတာကုိ ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ တစ္ေလာကလည္း အရက္အလြန္ေသာက္တဲ့ ဒကာေလးနဲ႔ေတြ႕လုိ႔ အရက္ေလွ်ာ့ေသာက္ဖုိ႔ အေၾကာင္းေျပာျဖစ္ေတာ့ သူက “တပည့္ေတာ္ ျဖတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္၊ အမွန္ေတာ့ တပည့္ေတာ္ ေရာက္ခါစက အရက္မေသာက္တတ္ပါဘူး… တပည့္ေတာ္နဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္တဲ့ စီနီယာအစ္ကုိႀကီးနဲ႔ တဲြျဖစ္ရာက သူႀကိဳက္တဲ့အရက္ကုိ နည္းနည္းစလုပ္မိရင္းက ခုလုိအမ်ားႀကီး ေသာက္မိသြားတာပါ၊ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ ဘုရား..“ လုိ႔ ေတာင္းပန္ရွာပါတယ္။

ေနာက္တရားပဲြ တစ္ခုမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားပဲြၿပီးေတာ့ အေပၚထပ္အခန္းမွာ ခဏအနားယူေနခ်ိန္ အခန္းထဲကုိ ဒကာေလး ေလးေယာက္ေလာက္ စာရြက္ေလးကုိယ္စီနဲ႔ ၀င္လာၿပီး ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးပါတယ္။ အရြယ္ငယ္ၿပီး ႐ုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔လွတဲ့ ဒီကေလးေတြကုိ ၾကည့္ရတာ စိတ္ထဲမွာ အားရမိပါတယ္။ မိ႐ုိးဖလာလြန္ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွ အႏွစ္ရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ သူတုိ႔ေလးေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ပီတိျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဘုန္းဘုန္းလည္း သူတုိ႔ေလးေတြဘာေၾကာင့္ စိတ္တူကုိယ္တူနဲ႔ ဒီအရြယ္ေလးမွာ ဘာသာေရးေတြ လုပ္ျဖစ္တာလဲ…၊ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ စိတ္တူကုိယ္တူ ေလးေယာက္လုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း တစ္စိတ္တည္း ျဖစ္သြားၾကတာလဲ ေမးေတာ့ သူတုိ႔ထဲက တစ္ေယက္က “တပည့္ေတာ္တုိ႔လည္း အရင္က ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွမသိပါဘူးဘုရား..၊ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လာလုပ္ရင္း စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္လုိ႔ ဟုိစာအုပ္ဖတ္၊ ဒီစာအုပ္ဖတ္၊ ဟိုတရားနာ ဒီတရားနာလုပ္ရင္း ေနာက္ဆုံး မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကုိ နာလုိက္ရေတာ့ တပည့္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ အရမ္းကုိသေဘာက် ေက်နပ္သြားမိၿပီး ေနာက္ပုိင္းဆရာေတာ္ႀကီး တရားေတြ ဆက္တုိက္နာျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ်ားမ်ား နာမိေလေလ ေလာကရဲ႕ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကုိ ခံႏုိင္လာေလေလျဖစ္ကာ ေနာက္ပုိင္း တရားပါ အားထုတ္လာမိေတာ့ စိတ္ဟာပုိၿပီး ေအးခ်မ္းလာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ တပည့္ေတာ္လည္း တပည့္ေတာ္နဲ႔ စိတ္တူကုိယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ တပည့္ေတာ္ နာရတဲ့ တရားေတြ ျပန္ေျပာျပကာ သူတုိ႔ကုိလည္း တရားေတြ နားခုိင္းေတာ့ သူတုိ႔လည္း တပည့္ေတာ္လုိ ဘာသာေရးအေပၚ စိတ္၀င္စားခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိ တပည့္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္အားတာနဲ႔ တရားနာ၊ တရားထုိင္ပဲ လုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္ဖုိ႔အထိေတာင္ စဥ္းစားထားပါတယ္ဘုရား..“ စသျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းေလးေတြကေတာ့ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ေတြ႕ရတဲ့ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႕ေလးေတြပါ။ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ ဒီအေၾကာင္းေလးေတြ ျပန္ေျပာျပေနတာက အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေလးေတြကုိ လက္ေတြ႕နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးထင္ရွားေစလုိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ အေပါင္းအသင္းက႑ဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာ သိေစလုိတာပါ။ သံသရာမွာမေျပာနဲ႔ ဒီဘ၀ အခုိက္ေလးမွာကုိပဲ အေပါင္းအသင္းေကာင္းေတာ့ ကုိယ္လည္းေကာင္းလာၿပီး အေပါင္းအသင္းဆုိးေတာ့ ကိုယ္ပါဆုိးလာတာကုိ လက္ေတြ႕ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ အေပါင္းအသင္းမေကာင္းေတာ့ ဘ၀မွာ မလုပ္ဖူးတဲ့ အကုသုိလ္အျပစ္ မရွိသေလာက္ေအာင္ လုိက္လုပ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ၾကျပန္ေတာ့ အေပါင္းအသင္းအမ်ားႀကီး မရွိဘဲ ေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္နဲ႔ ကုိယ့္က်ိဳးလည္းလုပ္ အမ်ားအက်ိဳးလည္း လုပ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ အေပါင္းအသင္းဆုိတာ အမ်ားႀကီးရွိဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ မေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွိတာထက္ ေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရွိတာက ပုိၿပီး ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာတတ္ပါတယ္။ “ဒီႏုိင္ငံမွာက မေသာက္မစား ေနရင္အေပါင္းအသင္း မရွိဘူး“တဲ့။ ဒါက ေသာက္တတ္စားတတ္သူေတြရဲ႕ အေၾကာင္းျပေလးပါ။ မေသာက္မစားဘဲ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အျပင္ မေသာက္မစား တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ရွိတဲ့အတြက္ အမ်ားရဲ႕ ႐ုိေသေလးစားမႈကုိ ရေနတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေသာက္တဲ့သူေတြက အမ်ားစုျဖစ္တဲ့အတြက္ မေသာက္မစားတဲ့သူေတြဟာ အေပါင္းအသင္းမရွိ နည္းေနရင္နည္းေနႏုိင္ေပမယ့္ သူတုိ႔လုိ စိတ္တူကုိယ္တူရွိသူ အေပါင္းအသင္းေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာေတာ့ ဒီအနည္းစုဟာ အက်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ထြန္းေနတာကုိ ေတြ႕ရမွာပါ။ မေသာက္မစား၊ အေလာင္းအစား မလုပ္တ့ဲအတြက္ ရွာသမွ်ေငြေၾကးေလးေတြကုိ စုမိေစာင္းမိျဖစ္ကာ အိမ္မွာလည္း ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရွိ၊ ကုသုိလ္ေရးအတြက္လည္း လွဴခ်င္သလုိ လွဴႏုိင္တမ္းႏုိင္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အေသာက္အစား အေလာင္းအစား လုပ္ေနသူေတြကေတာ့ တစ္လနဲ႔တစ္လ အလ်ဥ္မမီသလုိ အေၾကြးေတြသာ၀ုိင္းေနၿပီး အိမ္လည္မပုိ႔ျဖစ္၊ ဘာမွလည္း လက္ဆုတ္လက္ကုိင္မရွိ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ အဲလုိ ဒုကၡေလးေတြ ျဖစ္လာေတာ့ ရွိတုန္းက ေပါင္းသင္းလာတဲ့ ေကာင္းပါတယ္ဆုိတဲ့ အေပါင္းအသင္းဆုိတာေတြဟာ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ကုန္ၾကပါတယ္။ အေပါင္းအသင္းေကာင္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ သာတဲ့အခ်ိန္မွာေပါင္းၿပီး နာတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ေဂ်ာင္းကုန္ေတာ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းဟာ သာေပါင္းညာစား အေပါင္းအသင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာထက္ မရွိအတူ ရွိအတူ ျဖစ္တဲ့အေပါင္းအသင္း နည္းနည္းေလးရွိတာက ပုိေကာင္းတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးထက္ အေကာင္းဆုံး အေပါင္းအသင္းကေတာ့ မေကာင္းတာေတြ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ကုိျပဳျပင္ တည့္မတ္ေပးၿပီး ကုိယ္ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေပးတဲ့ အေပါင္းအသင္းပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ အေပါင္းအသင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္ေလးကုိ သတိရမိပါတယ္။ အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ဘုရားရွင္က မဂၤလာတရားေတာ္မ်ားမွာ အစဆုံးမဂၤလာမ်ားအျဖစ္ “အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နံ= လူမုိက္ကုိ မေပါင္းသင္းရန္ႏွင့္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းကုိသာ ေပါင္းသင္းရန္“ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမုိက္ကုိ မေပါင္းသင္းဖုိ႔အတြက္ ဓမၼပဒမွာ ေဟာၾကားထားခ်က္ေလးကလည္း မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဟာၾကားခ်က္ေလးက “လူမုိက္၌ တရားက်င့္ရန္ အေဆြခင္ပြန္းအျဖစ္ မရွိရကား တရားက်င့္သူသည္ မိမိထက္သာလြန္သူ မိမိႏွင့္တူမွ်သူကုိ မရႏုိင္ပါမူ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ျခင္းကုိသာ ၿမဲၿမံစြာ ျပဳက်င့္ရာ၏“ တဲ့။ အေပါင္းအသင္းဟာ အဲေလာက္ကုိ အေရးႀကီးတာပါ။ အေပါင္းအသင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ အေပါင္းအသင္းေကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဖုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆုံးမေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေပါင္းအသင္းေကာင္းကုိ ေပါင္းမိၾကလုိ႔ ပစၥဳပၸန္ ေကာင္းက်ိဳးမွ နိဗၺာန္အထိ အက်ိဳးျဖစ္သြားၾကသူမ်ား ရွိသလုိ မေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲက်သြားသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္ႏွစ္ပါးအေၾကာင္းႏွင့္ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ႏွင့္ အဇာတသတ္ဘုရင္တုိ႔ အေၾကာင္းကေတာ့ အေပါင္းအသင္း အေကာင္းအဆုိးရဲ႕ စံျပဳစရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မေထရ္ႏွစ္ပါးဟာ လူ႔ဘ၀မွာတည္းက အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ဦးတရားသိတဲ့အခါလည္း တစ္ဦးကုိ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ မွ်ေ၀ကာ ေနာက္ဆုံးဘုရားသာသနာမွာ အျမင့္ျမတ္ဆုံး အဂၢသာ၀ဘဲြ႕ထူးမ်ားနဲ႔အတူ နိဗၺာန္အထိ မ်က္ေမွာက္ျပဳသြားၾကတဲ့ အေပါင္းအသင္းေကာင္းမ်ားရဲ႕ ျပယုဂ္အျဖစ္ စံတင္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရွင္ေဒ၀ဒတ္လုိ မေကာင္းတဲ့ဆရာ၊ မေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္းကုိ ေပါင္းမိတဲ့ အဇာတသတ္ဘုရင္ကေတာ့ အေဖကုိသတ္တဲ့ ပိတုဃာတကကံကုိ က်ဴးလြန္မိတဲ့အတြက္ ငရဲလားရတဲ့အထိ ဆုိးက်ိဳးကုိျဖစ္ေစကာ မေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္းကုိ ေပါင္းရျခင္းရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ ျပယုဂ္အျဖစ္ ထင္က်န္ေစခဲ့ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အေပါင္းအသင္းဆုိတာ လူေတြအတြက္ လုိအပ္လွတဲ့ အေဖာ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္း ရွိဖုိ႔လုိအပ္လွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္းပါ။ မေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွိေနတာထက္ ေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း အနည္းငယ္ရွိေနတာက ဒီဘ၀ေရာ ေနာင္သံသရာပါ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစတာပါ။ မေကာင္းတဲ့အရာေတြမွာ အေဖာ္မြန္ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွိတာထက္ ေကာင္းတဲ့အရာေတြမွာ ညႊန္ၾကားျပသေပးတဲ့ အေပါင္းအသင္း နည္းနည္းေလးရွိတာက ပုိၿပီးတန္ဘုိးရွိလွပါတယ္။ ေသာက္မွစားမွ ေကၽြးႏုိင္ေမြးႏုိင္ ေပးႏုိင္ကမ္းႏုိင္မွ အေဖာ္ျဖစ္တဲ့ အေပါင္းအသင္းမ်ား ေပါမ်ားေနတာထက္ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ ႏႈတ္၏ေစာင္မျခင္း ကုိယ္၏ေစာင္မျခင္း ျပဳတတ္တဲ့ အေပါင္းအသင္း အနည္းငယ္က ပုိၿပီးအားကုိးရပါတယ္။ ေသာက္မွစားမွ မဟုတ္တာလုပ္မွ အေပါင္းအသင္းေတြ ေပါမ်ားတာထက္ အေပါင္းအသင္းမေပါေပမယ့္ အကုသုိလ္မျဖစ္္ဘဲ ရွိေနတာက ပုိၿပီး အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘ၀မွာ အေပါင္းအသင္းဟာ ပစၥဳပၸန္ေရာ သံသရာမွာပါ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးက်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ ပစၥဳပၸန္သံသရာ ႏွစ္ျဖာေကာင္းက်ိဳးကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အေပါင္းအသင္းမ်ိဳးကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းၾကဖုိ႔ ဒီစာစုေလးျဖင့္ အသိေပးစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

မသူေတာ္ေဘး ႀကဳံရရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ…

Q. ဘုန္းဘုန္း
တပည့္ေတာ္ ေရာက္ေနတဲ့ ျမိဳ႕မွာ ၾကီးစုိးေနတဲ့ ျမန္မာသံုးေလးေယာက္က ပညာျပလုိ႔ တပည့္ေတာ္ စိတ္ဆင္းရဲေနရလုိ႔ မသူေတာ္ေဘး ၾကံဳရရင္ ဘယ္လုိ လုပ္ရမလဲ သိခ်င္ပါတယ္။
တပည့္ေတာ္ ျပႆနာ တစ္ခုခု ျဖစ္ရင္ ကုိယ္မွားတာ ကုိယ္လြန္တာလဲ ရွိႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ တစ္ဖက္ကုိပဲ အျပစ္မေျပာပါဘူး။ ဒါေပမယ္လုိ႔ ဒီကုိ ေရာက္စမွာ သူတုိ႔က သူတုိ႔ ကုိယ္ေရးကိစၥေတြအတြက္ ေငြေတာင္းတာ၊ လူကုိ ဟုိဟာဒီဟာ ခုိင္းတာ၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ႔ဆုိျပီး အလွဴခံတာေတြကုိ ပထမ အမုန္းမခံခ်င္လုိ႔ ေပးေပမယ့္ အၾကိမ္မ်ားလာေတာ့ ေငြလဲ မေပး၊ ခုိင္းလဲ လုပ္မေပးဘဲ ေနမိပါတယ္။ ဗိုလ္က်လာတယ္ ထင္လုိ႔ပါ။ သူတုိ႔ဟာ ဒီျမိဳ႕မွာ လူတြင္က်ယ္ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ျပီး လုပ္မေပးရင္ ျပႆနာရွာႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ မသိပါဘူး။ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာခ်င္း ဒီလုိ ဗိုလ္က်လုိ႔ ရမယ္ မထင္လုိ႔လဲ ပါပါတယ္။
အလုပ္ေတြ လစ္လပ္ရင္ တပည့္ေတာ္ကုိ အသိမေပးဘဲ ဖံုးထားတာတုိ႔၊ က်န္တဲ့လူေတြက အလုပ္သြားေလွ်ာက္လုိ႔ရေၾကာင္း လာမေျပာခ်င္ေအာင္လဲ တပည့္ေတာ္ဟာ ဒီအလုပ္ကုိ လုပ္ႏုိင္မယ္ မထင္ေၾကာင္း ခဏခဏ ခ်ဴခ်ာေၾကာင္း သတင္းလႊင့္တာတုိ႔ လုပ္ပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ ေရာက္စက ေနထုိင္မေကာင္းလုိ႔ စိတ္ညစ္ရတာကုိ အနားမွာ မိသားစု မရွိေတာ့ သူတုိ႔ျမန္မာခ်င္းကုိပဲ ရင္ဖြင့္မိတာ ပါပါတယ္။ အခုေတာ့ ေနထုိင္မေကာင္းရင္ေတာင္ အလုပ္မရေအာင္ သတင္းလႊင့္မွာ စုိးလုိ႔ ဖံုးထားရပါတယ္။ က်န္တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဗမာေတြက ဒီလုိ မလုပ္ဘဲ လူတြင္က်ယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ သံုးေလးေယာက္ထဲပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က လူတြင္က်ယ္ဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္ စိတ္ညစ္ေနရပါတယ္။
သူတုိ႔က အေျမွာက္အပင့္ၾကိဳက္၊ ေငြၾကိဳက္ေတာ့ ေျမွာက္ပင့္ေပါင္းရင္၊ ေငြေပးရင္ ေျပလည္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျမွာက္တာပင့္တာကုိ ဘုရားမၾကိဳက္၊ သူေတာ္ေကာင္းေတြလဲ မၾကိဳက္ဘူးလုိ႔ သိထားေတာ့ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ေငြေပးရင္လဲ တၾကိမ္နဲ႔ မျပီးဘဲ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျဖစ္ေနမွာေရာ၊ သူတုိ႔ ျမန္မာ့အေရး လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြက သူတုိ႔ ေငြကုန္မခံပဲ သူမ်ားေတြပုိက္ဆံပဲ လုိက္ေတာင္းေနတာ ျမင္ေနရတာေၾကာင့္ေရာ မေပးခ်င္ပါဘူး။ အလုပ္မရွိေသးလုိ႔ ဝင္ေငြအဆင္မေျပတဲ့ လူေတြကုိေတာင္ အလုပ္မရွိေၾကာင္း၊ အသံုးမက်ေၾကာင္း ကြယ္ရာမွာ အတင္းေျပာလုိက္၊ ဆင္းရဲတယ္ဆုိျပီး သူတုိ႔အတင္းေျပာခဲ့တဲ့လူဆီ ပုိက္ဆံသြားေကာက္လုိက္ လုပ္ေနတာလဲ သိလုိ႔ပါ။
တပည့္ေတာ္ သူတုိ႔အပါအဝင္ ဘယ္သူ႔ကုိမွ ဒုကၡမေပးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔က လူတြင္က်ယ္ေတြဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကုိ မလုိက္ေလ်ာရင္ ဘာဒုကၡမွ မေပးလဲ အဲဒီလူကုိ လူေတာမတုိးေအာင္၊ ဝင္မဆံ့ေအာင္ ညစ္ထားေတာ့ စိတ္ညစ္ရပါတယ္။ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာအသုိင္းအဝုိင္းေလးက က်ဥ္းေတာ့ ဒီအသုိင္းအဝုိင္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲမွာ ညစ္ထားရင္ ေနစရာမရွ္ိ စိတ္ညစ္ရပါတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ အၾကံေပးပါဘုရား။
(ဝင္းေဇာ္)


A. အင္း… ဒီလုိျပႆနာေတြကေတာ့ ျမန္မာေတြ ရွိတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနမွာပါပဲ။ ဘာသာတရား ႐ႈေထာင့္ကေျပာရရင္ နိဗၺာန္မရေသးသမွ်ေတာ့ ဒုကၡေတြက ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဒုကၡေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဒုကၡနဲ႔ ယွဥ္လုိက္ရင္ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ အေသးအဖဲြ ဒုကၡေလးေတြပါ။ ဗုဒၶေဟာတဲ့ ဒုကၡသစၥာ အဖြင့္မွာ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူေတြနဲ႔ အတူေနထုိင္ရျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူတုိ႔နဲ႔ ေကြကြင္းရျခင္း၊ အလုိရွိတဲ့အရာကုိ မရျခင္းစတာေတြဟာ ဒုကၡရဲ႕ တစ္စိပ္တစ္ပုိင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းအားျဖင့္ စဲြလန္းတတ္တဲ့ ဒီခႏၶာငါးပါးဟာ ဒုကၡပဲျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ဒုကၡေတြ မေျပာနဲ႔ ခႏၶာကုိယ္ႀကီး ရေနတာကုိက ဒုကၡႀကီး ရထားတာပါ။ ေလာကေၾကာင္းအရ ၾကည့္ရင္ ဒါလည္းပဲ ေလာကဓံပါပဲ။ အေကာင္းအဆုိး အတက္အက် အဆင္ေျပမႈ မေျပမႈ စတာေတြဟာ ေလာကသားတုိင္း ေရွာင္လဲြမရဘဲ ေတြ႕ႀကံဳရမယ့္ အရာေတြပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီအရာေတြဟာ အၿမဲျဖစ္မေနဘူး ဆုိတာပါ။ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ ေက်ာ္လႊားသြား၊ ၿပီးဆုံးသြားၾကမွာေတြပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မေရာက္ခင္ အခုိက္အတန္႔ကုိသာ ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေလာကဓံခံႏုိင္တယ္ဆုိတာလည္း ဒီအခုိက္အတန္႔ေလးကုိ မတုန္မလႈပ္ေနႏုိင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိတာပါ။

ဆုိလုိတာက အရာရာဟာ ကုိယ္ထင္သလုိ ကုိယ္လုိခ်င္သလုိ လုပ္လုိ႔မရဘူးဆုိတာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းေတာင္ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနၾကေလေတာ့…။ ထားပါေတာ့ ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ ဒုကၡအတြက္ အေကာင္းဆုံး အႀကံျပဳခ်င္တာက ဒီပတ္၀န္းက်င္ ဒီလူေတြေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းတယ္၊ အကုသုိလ္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ မေတြ႕မျမင္ေအာင္ ေနၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပတ္၀န္းက်င္ ဒီလူေတြနဲ႔ မကင္းႏုိင္ေသးဘူး ဆုိရင္ေတာ့ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနထုိင္သင့္ပါတယ္။ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ဆုိလုိ႔ သူတုိ႔အရက္ေသာက္လုိ႔ လုိက္ေသာက္တာ၊ သူတုိ႔ဖဲကစားလုိ႔ လုိက္ကစားတာ စတာေတြကုိ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ဘက္က သူတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ သူတုိ႔နဲ႔ ဆက္ဆံရတဲ့အခါမွာလည္း အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး သီးခံခြင့္လႊတ္တာ၊ ေမတၱာထား ဆက္ဆံေပးတာေတြကုိ ေျပာတာပါ။ ၿပီးေတာ့ အမ်ားနဲ႔ေနတဲ့အခါလည္း ေနတတ္ေအာင္၊ ဘယ္သူမွမရွိ တစ္ေယာက္တည္း ေနတဲ့အခါလည္း ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သီးခံႏုိင္ေအာင္ေပါ့။

အကုသိုလ္ဆုိတာ တစ္ခါတစ္ေလ မျမင္ရတဲ့အခါ၊ မၾကားရတဲ့အခါ မျဖစ္တတ္ပါဘူး။ ျမင္ၾကားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္တတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသူတစ္ေယာက္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရင္စိတ္မခ်မ္းသာဘူး၊ အကုသုိလ္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ မျမင္မေတြ႕ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကည့္ပါ။ ေရွာင္လုိ႔မရ ေတြ႕ျမင္ရရင္လည္း သီးခံၿပီး အေကာင္းျမင္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကာ ေမတၱာထား ဆက္ဆံၾကည့္ပါ။ အခ်ိန္တန္လာရင္ အားလုံးၿပီးသြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ သူကကုိယ့္ကုိ ဘယ္လုိေျပာတယ္၊ ဘာျဖစ္တယ္ စတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ စကားလုံးေတြေနာက္ကုိ လုိက္ၿပီး မခံစားမိပါေစနဲ႔။ အဲလုိ အာ႐ုံေတြေနာက္ကုိ စိတ္ကလုိက္ၿပီး ခံစားရင္ ၿပီးမွာမဟုတ္ေတာ့တဲ့အျပင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ခံစားတုိင္းခံစားတုိင္း ပင္ပန္းမႈေတြပဲ တုိးေနပါလိမ့္မယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ေရွာင္လဲြမရတဲ့ အေကာင္းအဆုိး ေလာကဓံမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္မယ္ဆုိရင္ ၿပီးသြားမွာပါ။ တစ္သက္လုံးေတာ့ ဒီအတုိင္းျဖစ္မေနပါဘူး။ ဒီအခုိက္အတန္႔ေလးပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါလည္းပဲ ေလာကဓံပါလားလုိ႔ စိတ္ကုိတင္းၿပီး သီးခံၾကည့္လုိက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အထူးေျပာလုိတာက ခႏၶာကုိယ္ရလာတဲ့ သူမွန္သမွ် ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကေတာ့ ရွိေနၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သီးခံၿပီး အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔နဲ႔ ဒီဒုကၡေတြ မခံႏုိင္လုိ႔ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္မိပါက ဒီထက္ဆုိးတဲ့ သံသရာဘ၀ဒုကၡေတြကလည္း အဆင္သင့္ရွိေနတယ္ဆုိ မေမ့ဘဲ သံသရာပါေစႏုိင္မယ့္ အကုသုိလ္ေတြကုိ မလုပ္ဘဲ ဒီဘ၀ဒီခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ဒုကၡေတြကုိ သီးခံကာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါဟုပဲ တုိက္တြန္းလုိက္ပါရေစ…

Read more »

သဒၶါ ပညာ သမာ ၀ီရိ ေစာင္းႏွယ္ညႇိေလာ့…

``သဒၶါ ပညာ သမာ ၀ီရိ ေစာင္းႏွွယ္ညႇိေလာ့`` ဤစာသားေလးကား မန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ မဃေဒ၀လကၤာသစ္ စာအုပ္တြင္ ပါရွိသည့္ စာသားေလးျဖစ္၏။ ဗုဒၶဓမၼကုိ အေျခခံ စပ္ဆုိထားသည့္ စာစုေလးလည္း ျဖစ္၏။ ဤစာစုအျပည့္အစုံမွာ ``သဒၶါ ပညာ၊ သမာ ၀ီရိ၊ ေစာင္းႏွယ္ညႇိေလာ့၊ ေလာကီဓမၼတာ၊ လူတုိ႔မွာလွ်င္၊ သဒၶါမဆြန္႔၊ ကြန္႔၍ၿဖိဳး၀ွန္၊ ဉာဏ္မလြန္ႏွင့္၊ သားမြန္လိမၼာ၊ ဤအရာ၌၊ ပညာမဘက္၊ သဒၶါထက္က၊ နက္၏ဆင္းရဲ၊ အၿမဲမွန္စြာ၊ သဒၶါႏု႔ံဆြန္႔၊ တြန္႔၍ဉာဏ္ကြန္၊ ပညာလြန္ေသာ္၊ ၀ကႍေကာက္က်စ္၊ က်ိဳးမျဖစ္ဘူး၊ စင္စစ္ထုိၿပီး၊ သမာဓိမ်ား၊ ပ်င္းရိပြား၏၊ အားထုတ္လြန္က၊ ျပန္႔တတ္စြရွင္၊ ၀ီရိဆုိး၊ ညဥ္႔ကုိႏုိးမူ၊ သူခုိးျဖစ္တတ္၊ ဟူတုံလတ္၏၊ မျပတ္စိတ္က၊ သတိမေလာ့၊ ညီမွ်ေသာ္သာ၊ က်ိဳးထင္ရာခဲ့`` (မဃေဒ၀လကၤာသစ္၊ ပုိဒ္၊ ၁၉၂၊ ႏွာ ၁၂၃) ဟူ၍ျဖစ္၏။

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဤလကၤာေလးကား ဘုရားေဟာတရားကုိ ကဗ်ာလကၤာအျဖစ္ ျပန္လည္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္၏။ ေလာကသားတုိ႔၏ ပစၥဳပၸန္ ေကာင္းက်ိဳး၊ သံသရာေကာင္းက်ိဳးကုိ ရည္ညြန္းေဟာၾကားထားသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဤဓမၼသည္ မည္သည့္အရာမဆုိ အစြန္းမေရာက္ၾကရန္ သတိေပးစကား ေျပာၾကားေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္သည့္အခါ တစ္ခုတည္းကုိသာ စဲြကုိင္ၿပီး မလုပ္မိၾကရန္ႏွင့္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္၊ တစ္ဘက္က အားေကာင္းၿပီး တစ္ဘက္မွာ အားနည္းေနမႈ မျဖစ္ေစဘဲ ႏွစ္ဘက္ညီမွ်ေစရန္ ဆင္ျခင္လုပ္ကုိင္သင့္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားမႈေပးထား၏။ ဤဓမၼတြင္ ႏွစ္ဘက္ညီေနရမည့္ တရားႏွစ္စုံရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ သဒၶါ ပညာ ညီညြတ္မွ်တေစမႈႏွင့္ သမာဓိ ၀ီရိယ ညီမွ်ေနမႈဟူေသာ ႏွစ္ဘက္ညီတရား ႏွစ္စုံကုိ ေဟာၾကားေပးထား၏။ ထုိတရားမ်ားကုိ ညီမွ်ေစရန္ သတိတရားသည္ အခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ျပသေတာ္မူ၏။

ဤသဒၶါ၊ ပညာ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိဟူေသာ တရားငါးကုိ အဘိဓမၼာတြင္ ဣေျႏၵငါးပါးအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗလ (ဗုိလ္)ငါးပါး အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပကာ ေဗာဓိပကၡိယတရားမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထား၏။ ေဗာဓိဉာဏ္ကုိ ရရာရေၾကာင္း အေထာက္အကူျပဳ တရားမ်ားအျဖစ္ ဖြင့္ျပထား၏။ ေဗာဓိဉာဏ္ဟူသည္ သစၥာေလးပါးကုိ သိေၾကာင္းတရားျဖစ္သျဖင့္ ဤတရားမ်ားကုိ လက္ကုိင္ထားၿပီး မွန္ကန္စြာ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ပါလွ်င္ ေလာကီအက်ိဳးမ်ားသာမက ေလာကုတၱရာအက်ိဳးမ်ားအထိ ရရွိႏုိင္ေစမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခုခုလြန္ကဲသြားပါကလည္း အစြန္းေရာက္ကာ လမ္းလဲြသြားတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိတရားမ်ားကုိ ညီမွ်ေစရန္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္၏။ မည္မွ်အထိ ညီမွ်ရန္လုိသနည္းဆုိေသာ္ ေစာင္းႀကိဳးကဲ့သုိ႔ ညီရန္လုိ၏ဟုဆုိ၏။ ေစာင္းႀကိဳးမညီပါက ေစာင္းသံသည္လည္း ေကာင္းမြန္စြာ ထြက္ေပၚမလာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ သဒၶါႏွင့္ ပညာ၊ သမာဓိႏွင့္ ၀ီရယအတဲြမ်ား မညီပါကလည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ား အျပည့္အ၀ အစစ္အမွန္ မရွိႏုိင္ဘဲ ရွိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစာင္းႀကိဳးကုိ ညီေအာင္ညႇိသကဲ့သုိ႔ သဒၶါပညာ၊ သမာဓိ၀ီရိယတုိ႔ကုိလည္း ညီေအာင္ညွိေပးရ၏။ ထုိတရားမ်ားညီမွ်ေစရန္ သတိတရားျဖင့္ ညႇိေပးရ၏။ ထိမ္းေပးရ၏။ တည့္ေပးရ၏။ သတိဟူသည္ကား ပုိသည္မရွိ လုိသည္သာ ျဖစ္၍ သတိမရွိဘဲ မည္သည့္အရာမွ် မွန္ကန္တည့္မတ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

မွန္၏။ အတဲြညီမွ အက်ိဳးရ၏ဆုိသကဲ့သုိ႔ သဒၶါႏွင့္ ပညာအတဲြသည္လည္း ညီမွ်ရ၏။ ညီမွ်မွသာ မွန္ကန္သည့္ အက်ိဳးကုိျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္၏။ ဤ၌ သဒၶါသည္ ယုံၾကည္မႈျဖစ္ၿပီး ရတနာသုံးပါးႏွင့္ ကံကံ၏အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္မႈျဖစ္၏။ ပညာသည္ကား စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆုိးကုိ ခဲြျခားေ၀ဘန္ စိစစ္ေပး၏။ ဤႏွစ္ပါးတြင္ တပါးပါးက အားေကာင္းသြားလွ်င္ အစြန္းေရာက္သြားတတ္၏။ သဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈအားေကာင္းၿပီး ဆင္ျခင္တတ္သည့္ ပညာအားနည္းပါက အလဲြကုိးကြယ္မိတတ္၏။ ကုိးကြယ္သင့္ မကုိးကြယ္သင့္ မစဥ္းစားဘဲ သူမ်ားေယာင္သည့္အတုိင္း လုိက္ေယာင္မိတတ္၏။ မည္သူက မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ စြမ္းသည္စသည္ျဖင့္ ေျပာလာလွ်င္ မွန္မမွန္ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မိတတ္၏။ ေနာင္မွ ဖြတ္ထြက္မွ ေတာင္ပုိ႔မွန္း သိၾကရသည့္ အျဖစ္မ်ားလည္း ေတြ႕ႀကဳံၾကဖူးမည္ ျဖစ္၏။ ပညာမပါဘဲ သဒၶါခ်ည္းအားေကာင္းသြားလွ်င္ ထုိသုိ႔ျဖစ္တတ္၏။

ယုံၾကည္မႈဟူသည္ကလည္း အခက္သားပင္။ ယုံမိၿပီဆုိလွ်င္ ဇြတ္မွိတ္ၿပီး ယုံမိတတ္ၾက၏။ ပညာဉာဏ္အားနည္းၿပီး အစဲြတရားႀကီးသူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ပုိ၍ပင္ ယုံၾကည္မႈ အားေကာင္းတတ္၏။ ထုိသူမ်ားသည္ ယုံၾကည္မိလွ်င္ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္မိတတ္ၾကသျဖင့္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈဟုပင္ ေျပာရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္တတ္၏။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ထုိသုိ႔ ပညာအားနည္းၿပီး သဒၶါအားေကာင္းသူမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ား ေတြ႕ေနရ၏။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုသည္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေန၏။ အားကုိးရာအစစ္ကုိ ပယ္ၿပီး ေရလုိက္လဲြေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ဘုရားကေအာက္ ေမ်ာက္ကအထက္ဆုိသကဲ့သုိ႔ အိမ္တြင္ ဘုရားစင္ထက္ နတ္စင္က ေတာက္ပေန၏။ ပန္းသစ္သီး အရက္တုိ႔ျဖင့္ ေ၀ဆာေန၏။ ရတနာသုံးပါးထက္ အတြင္းအျပင္နတ္မ်ားကုိ ပုိ၍ယုံၾကည္မႈ၊ အားကုိးမႈျဖစ္ေနၾက၏။ သဒၶါတရားသည္ တစ္လဲြအားေကာင္းေနၾက၏။ မိမိတုိ႔လုပ္ရပ္သည္ သဘာ၀က်မက်၊ ယုတၱိရွိမရွိ၊ မွန္မမွန္ မစဥ္းစားမိၾကဘဲ ဇြတ္အတင္း ယုံၾကည္ေနမိၾကေတာ့၏။ ပညာအားနည္းၿပီး သဒၶါအားေကာင္းေနမႈက အလဲြေတြကုိ ကုိးကြယ္မိေစေလေတာ့၏။ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ ရတနာသုံးပါးထက္ ဘုိးေတာ္၊ ဘြားေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ အေသထြက္၊ အရွင္ထြက္၊ ေဗဒင္ယၾတာ၊ ဓာတ္ရုိက္ဓာတ္ဆင္ ဂုိဏ္းဆရာမ်ားအထိ ကုိးကြယ္အားကုိးရာမ်ား အျဖစ္ အားကုိးတႀကီး ယုံၾကည္လာေနၾက၏။ တစ္ဘ၀တစ္ႏွစ္စာ အဆင္ေျပေစရန္ ဘုရားပစ္၊ တရားပစ္၊ သံဃာပစ္ၿပီး သံသရာႏွစ္ေစမည့္ အရာမ်ားေနာက္ကုိ ပညာမပါသည့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ အားကုိးတႀကီး လုိက္ေနၾက၏။ ထုိသုိ႔ အလဲြကုိးကြယ္မိၾကသျဖင့္လည္း ေနာင္ဘ၀မဆုိထားဘိ ယခုဘ၀တြင္ပင္ အမွားမ်ား၊ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ေနရ၏။ နတ္ကေတာ္ရုိက္လုိ႔၊ ဘုိးေတာ္ကုိင္လုိ႔၊ ေဗဒင္ဆရာ ေမႊလုိ႔စသည္ျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားပင္ျဖစ္၏။ ပညာအားနည္းၿပီး ယုံၾကည္မႈအားေကာင္းၾကသျဖင့္ ဆရာအလဲြကုိ ကုိးကြယ္မိၾက၏။ ဆရာတစ္ပါး လဲြေခ်ာ္သြားက တပည့္အမ်ား အပါယ္လား၏ဟု ဆုိသကဲ့သုိ႔ ဆရာအမွားေၾကာင့္ သံသရာအထိ ဒုကၡေတြျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ ဤသည္မွာ သဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈအားေကာင္းၿပီး ပညာအားနည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ကား ပညာအားေကာင္းၾက၏။ ပညာအားေကာင္းသျဖင့္ အရာရာမွာ ေတြးေတာဆင္ျခင္ေနသည္သာ မ်ားေန၏။ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေန၏။ လက္ေတြ႕မလုပ္ျဖစ္ဘဲ ဒႆနဆန္ဆန္ အေတြးမ်ားျဖင့္သာ ဟုိလုိလုိဒီလုိလုိ ျဖစ္ေနတတ္ၾက၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ``ကုသုိလ္ေကာင္းမႈဆုိတာ လုပ္စရာမလုိပါဘူး၊ စိတ္ထဲရွိရင္ ၿပီးတာပဲ``ဟု ေျပာတတ္ၾက၊ ဆင္ျခင္ေပးတတ္ၾက၏။ ပညာအားေကာင္းသျဖင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစၾက၏။ သဒၶါအားနည္းျပီး ပညာအားေကာင္းသျဖင့္ မည္သည့္အရာ၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကုိ ၾကည့္ၾကည့္ ေ၀ဖန္အၾကည့္၊ အဆုိးျမင္ အၾကည့္မ်ားကသာ ဦးေဆာင္ေနကာ မေကာင္းသည့္ဘက္ကုိသာ ဦးတည္ေနမိတတ္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဒၶါအားနည္းၿပီး ပညာအားေကာင္းလ်င္လည္း စဥ္းလဲေကာက္က်စ္တတ္၏ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ႏြားႏုိ႔ပုိ႔သည့္ကုလားႀကီး ႏြားႏုိ႔လွဴသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္မိတတ္ၾက၏။ ကုလားၾကီးသည္ ႏြားႏုိ႔ပုိ႔သြားစဥ္ စက္ဘီးေမွာက္ၿပီး ႏြားႏုိ႔အုိးႀကီးပါ ေျမျပင္ေပၚက်ေမွာက္သြား၏။ ထုိအခါမွ ႏြားႏုိ႔ပုိ႔ကုလားႀကီးက ``ေမွာက္သြားသည့္ ႏြားႏုိ႔အုိး ေရႊတိဂုံဘုရားအား လွဴပါ၏``ဟု ဆုိကာ လွဴလုိက္ေလသတဲ့..။ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္၏။ ကုလား၏ ႏြားႏုိ႔အလွဴသည္ ကုသုိလ္ျဖစ္မျဖစ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ယုံၾကည္မႈအားနည္းၿပီး စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈ အားေကာင္းလွ်င္ ကုလားႀကီး ႏြားႏုိ႔လွဴသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္တတ္၏။ ဆုိလုိသည္မွာ သဒၶါအားနည္းၿပီး ပညာအားေကာင္းလွ်င္လည္း လမ္းလဲြၿပီး အစြန္းေရာက္တတ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္းျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကီေကာင္းက်ိဳး၊ ေလာကုတၱရာ ေကာင္းက်ိဳးအမွန္ျဖစ္လုိလွ်င္ သဒၶါႏွင့္ပညာ ညီမွ်ရန္လုိေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ တစ္ခုခုအားေကာင္းသြားလွ်င္ အစြန္းေရာက္တတ္သျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ညီရန္ လုိေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ ထုိတရားႏွစ္ခု ညီမွ်ရန္အတြက္ကား ၾကားမွသတိတရားက ထိန္းေပးရ၏။ သဒၶါအားေကာင္းၿပီး ပညာအားနည္းေနလွ်င္ ပညာအားေကာင္းလာေစရန္၊ ပညာအားေကာင္းၿပီး သဒၶါအားနည္းေနလွ်င္ သဒၶါအားေကာင္းလာေစရန္ သတိတရားျဖင့္ခ်ိန္ကာ ထုိတရားႏွစ္ခု ညီမွ်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရ၏။ ဤကား သဒၶါပညာ ႏွစ္ပါးညီရာညီေၾကာင္း ႏွစ္ဘက္ညီတရား တစ္ခုျဖစ္၏။

ထုိ႔အတူပင္။ သမာဓိႏွင့္ ၀ီရိယအတြဲလည္း ညီရန္လုိအပ္လွ၏။ သမာဓိဟူသည္ တည္ၾကည္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀ိရီယကား လုံ႔လအားထုတ္မႈျဖစ္၏။ သမာဓိသည္ ပ်င္းရိျခင္း ေကာသဇၨ၏ ဘက္ေတာ္သားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သမာဓိအားေကာင္းၿပီး ၀ီရိယ အားနည္းေနလွ်င္ စိတ္အစဥ္ကုိ ပ်င္းရိျခင္း ေကာသဇၨတရားက လႊမ္းမုိးဖိစီးသြားတတ္၏။ ဤအတူ ၀ီရိယသည္လည္း စိတ္ပ်ံ႕လြင္မႈ ဥဒၶစၥ၏ အသင္းအပင္း ဘက္ေတာ္သားျဖစ္သျဖင့္ ၀ီရိယအားေကာင္းၿပီး သမာဓိအားနည္းေနလွ်င္ စိတ္အစဥ္ကုိ ပ်ံ႕လြင့္မႈ ဥဒၶစၥတရားက လႊမ္းမုိးဖိစီးတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ``သမာဓိလြန္ေသာ္ ေကာသဇၨ၊ ၀ီရိယလြန္ေသာ္ ဥဒၶစၥ``ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ သမာဓိကုိ ၀ီရိယႏွင့္ ယွဥ္တဲြေပးလုိက္ေသာ္ ယင္းသမာဓိသည္ ပ်င္းရိျခင္း ေကာသဇၨသုိ႔ က်ေရာက္ရန္ အခြင့္မရႏုိင္၊ ၀ီရိယကုိ သမာဓိႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေပးလုိက္ေသာ္ ယင္း၀ီရိယသည္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ဥဒၶစၥုသို႔ က်ေရာက္ရန္ အခြင့္မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိသုိ႔ သမာဓိ ၀ီရိယ ညီမွ်ေနပါက အစြန္းေရာက္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ေကာင္းက်ိဳးကုိသာ ျဖစ္ေစႏုိင္ေပ၏။ ထုိတရားမ်ားညီမွ်ရန္အတြက္ သတိကပင္ ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ဤသဒၶါ၊ ပညာ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ၀ီရိယဟူေသာ ဣေျႏၵငါးပါးသည္ ဘာ၀နာတရားအားထုတ္ ေနသည့္သူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန ညီညြတ္ေနရမည့္ တရားမ်ားျဖစ္၏။ တရားအားထုတ္စဥ္သာ မဟုတ္ ေလာကီအလုပ္မ်ားတြင္ အမွားနည္းၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းကာ အစြန္းမေရာက္ေစရန္ အတြက္လည္း ဤတရားမ်ား၏ ညီညြတ္မႈက အေထာက္အပံ့ျပဳေပးေန၏။ သဒၶါႏွင့္ပညာ၊ သမာဓိႏွင့္ ၀ီရိယကုိ အတြဲညီစြာ မွ်မွ်တတ က်င့္သုံးႏုိင္လွ်င္ မိမိတုိ႔ အလုိရွိသည့္ ေလာကီေလာကုတ္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိသာ ျဖစ္ေစႏုိင္ေပ၏။ ထုိအတဲြမ်ား ညီညြတ္မႈ၏ အခ်ဳပ္ကား သတိတရားပင္ျဖစ္ပါ၏။ သတိသည္ကား သဒၶါႏွင့္ပညာ၊ သမာဓိႏွင့္၀ီရိယ ညီမွ်ေရးအတြက္ အခါခပ္သိမ္း အၿမဲတမ္း အလုိရွိအပ္ေသာ တရားျဖစ္၏။ သတိတရားသည္ အခါခပ္သိမ္း ေနရာတုိင္းတြင္ အားေကာင္းမွသာလွ်င္ သင့္ျမတ္လွေပ၏။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေလာကတြင္ အစြန္းေရာက္ၿပီး တစ္ခုတည္းကုိသာ လြန္လြန္ကဲကဲျဖစ္ေနပါက လမ္းလဲြေနမည္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အရာမွ် အစြမ္းမေရာက္ေစရန္ သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ ေလာကီကိစၥမ်ား၊ ေလာကုတၱရာ အလုပ္မ်ားတြင္ သဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈ၊ ပညာဟူသည့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈကုိ ညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ပ်င္းရိျခင္း၏ ဘက္ေတာ္သား တည္ၾကည္မႈဟူေသာ သမာဓိႏွင့္ ပ်ံ႕လြင္ျခင္း၏ ဘက္ေတာ္သား ဥဒၶစၥဟူေသာ ၀ီရိယတုိ႔ကုိ ညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးလုိအပ္လွ၏။ အတဲြမညီဘဲ သဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည့္မႈအားေကာင္းၿပီး စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း ပညာအားနည္းပါက အလဲြကုိးကြယ္မိတတ္ၿပီး ပညာအားေကာင္းၿပီး သဒၶါအားနည္းပါက စဥ္းလဲေကာက္က်စ္တတ္၏။ ထုိ႔အတူ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိအားေကာင္းၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ၀ီရိယ အားနည္းပါက ပ်င္းရိတတ္ၿပီး ၀ီရိယအားေကာင္းၿပီး သမာဓိ အားနည္းပါကလည္း ပ်ံ႕လြင့္တတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိအတဲြမ်ားညီမွ်ေစရန္ ညႇိေပးသည့္ အရာကား သတိတရားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ``ေစာင္းႀကိဳးပမာ ညီမွ်ရမည့္ သဒၶါ ပညာ သမာ ၀ီရိယ`` တရားမ်ားကုိ သတိတရားလက္ကုိင္းထားၿပီး ညီမွ်ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္လွေပသည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္….။

Read more »

တရားအားထုတ္ၾကည့္ၾကစုိ႔…

တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ ``တရားတဲ့အားေတြကုိ ထုတ္တာ``ပါ။ တရားတဲ့အားဆုိတာက ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စတဲ့ မတရားတဲ့အရာေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟစတာေတြပါပဲ။ အလြယ္ေျပာရရင္ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ ကိေလသာဆုိတဲ့ မတရားတဲ့အားေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္၊ မတုိးပြားေအာင္၊ တျဖည္းျဖည္းနည္းလာေအာင္ သူ႔ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္းတဲ့အားေတြနဲ႔ အႏုိင္ယူႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္တာလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ မေကာင္းတဲ့ ကိေလသာတရားေတြ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္တာကုိ တရားအားထုတ္တာလုိ႔ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ ``ပုထုကိေလေသ ဇေနတီတိ ပုထုဇၨေနာ- ကိေလသာေတြ မျပတ္ျဖစ္ေနတာကုိပဲ ပုထုဇင္``လုိ႔ ဆုိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိကိေလသာေတြ မျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ပုထုဇင္ဘ၀မွ ကိေလသာကင္းရာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ အရိယာအျဖစ္ ေရာက္ေစဖုိ႔အတြက္ တရားအားထုတ္တာလုိ႔လည္း မွတ္ယူႏုိင္တယ္။

မွန္ပါတယ္။ ပုထုဇင္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကိေလသာေတြျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိေလသာေတြ ျဖစ္ေနတာဟာ မတရားးတဲ့အားေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီေတာ့ ဒီမတရားတဲ့အားေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနတာလဲဆုိရင္ မသိၾကလုိ႔ ျဖစ္ေနတာပါ။ သိရင္မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း သိေအာင္လုပ္ေစခ်င္တာပါ။ သိေအာင္လုပ္တာဟာ တကယ္ေတာ့ တရားတဲ့အားေတြကုိ ထုတ္တာပါ။ တရားတဲ့အားေတြ ျဖစ္ေနသမွ် မတရားတဲ့အားေတြ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သိေအာင္လုပ္ပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သိေနတာဟာ သတိရွိေနတာပါ။ သတိရွိေနသမွ် တရားတဲ့အားေတြျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီလုိသတိရွိေနတာကုိပဲ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားအားထုတ္ေနတာလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာလုိကေတာ့ အဲဒါကုိ္ ``သတိပ႒ာန္``လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

သတိပ႒ာန္ဆုိတာ ``သတိမျပတ္ျဖစ္မႈ၊ စဲြၿမဲတဲ့ အမွတ္ရမႈ``ကုိ ဆုိပါတယ္။ ဘာေတြကုိ အမွတ္ရရမွာလဲ၊ သိေနရမွာလဲ ဆုိရင္ စိတ္နဲ႔ ကုိယ္မွာ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကုိယ္အမူအရာ ႐ုပ္အေပါင္း၊ ခံစားမႈ ေ၀ဒနာအေပါင္း၊ ႀကံစည္စဥ္းစားမႈႏွင့္ သေဘာတရားေတြကုိ ျဖစ္ခုိက္ျဖစ္ခုိက္မွာလုိက္ၿပီး အမွတ္ရေနရမွာ သိေနရမွာကုိ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိသိေနရမယ့္ အရာေတြကုိ ဗုဒၶစာေပမွာေတာ့ ကာယာႏုပႆနာ (ကုိယ္အမူအရာ ႐ုပ္အေပါင္း၌ အမွတ္သတိရွိမႈ)၊ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ (ခံစားမႈေ၀ဒနာအေပါင္း၌ အမွတ္သတိရွိမႈ၊ စိတၱာႏုပႆနာ (ႀကံစည္စဥ္းစားမႈမ်ား၌ အမွတ္သတိရွိမႈ)နဲ႔ ဓမၼာႏုပႆနာ (သေဘာတရားတုိ႔၌ အမွတ္သတိရွိမႈ)လုိ႔ သတိပ႒ာန္ အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ ထင္သေလာက္ မခက္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဆုိလုိတာက တရားအားထုတ္တဲ့ နည္းကမခက္တာကုိ ေျပာတာပါ။ လက္ေတြ႕အားထုတ္ဖုိ႔ကေတာ့ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္မွ ရမယ့္အေနအထား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ အားထုတ္နည္းက မခက္တာလဲဆုိရင္ ``ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အရာ မွန္သမွ်ကုိ အလုိက္သင့္ အရွိအတုိင္း လုိက္သိေနေပးတာကုိပဲ တရားအားထုတ္တာ``လုိ႔ ဆုိထားတဲ့အတြက္ က်န္တာေတြ ဘာမွသိစရာ၊ စဥ္းစားစရာ၊ သင္အန္ေလ့က်က္စရာ မလုိဘဲ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း သိေနရင္ၿပီးလုိ႔ မခက္ဘူးလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိျဖစ္ခုိက္ျဖစ္ခုိက္ေတြမွာ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း လုိက္သိေနရမယ့္ အေၾကာင္း ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက မဟာသတိပ႒ာနသုတ္မွာ အျပည့္အစုံ ရွင္းလင္းေဟာၾကား ေပးေတာ္မူပါတယ္။ မိတ္ဆက္အေနျဖင့္ ေျပာရရင္ ကာယာႏုပႆနာလုိ႔ ေခၚတဲ့ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကုိ အႀကိမ္အႀကိမ္ ရႈ၍ေနျခင္းဆုိတဲ့ အဖြင့္မွာ အာနာပါနဆုိတဲ့ ၀င္ေလ၊ ထြက္ေလကုိ ႐ႈပုံေလးအျဖစ္ ဘုရားရွင္က ``၀င္ေလကုိ ရွည္ရွည္႐ႈသြင္းရင္လည္း ရွည္ရွည္ရႈသြင္းတယ္၊ တုိတုိရႈသြင္းရင္လည္း တုိတုိရႈသြင္းတယ္၊ ထြက္ေလကုိ ရွည္ရွည္ရိႈက္ထုတ္ရင္လည္း ရွည္ရွည္႐ိႈက္ထုတ္တယ္၊ တုိတုိရႈိက္ထုတ္ရင္လည္း တုိတုိရႈိက္ထုတ္တယ္လုိ႔ အလုိက္သင့္ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း အစအဆုံး လုိက္သိေပးရမယ္၊ ႐ုပ္တရားရဲ႕ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆုိ ျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားအတုိင္း လုိက္သိေပးရမယ္``လုိ႔ အလြယ္ဆုံးနည္းနဲ႔ ညႊန္ျပေတာ္မူပါတယ္။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာလုိ႔ေခၚတဲ့ ခံစားမႈအေပါင္း၌လည္း ခံစားမႈအေပါင္းကုိ အႀကိမ္အႀကိမ္ရႈရမယ္ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ``ေကာင္းတဲ့ခံစားမႈ ျဖစ္ရင္ ေကာင္းတဲ့ခံစားမႈ၊ မေကာင္းတဲ့ခံစားမႈ ျဖစ္ရင္ မေကာင္းတဲ့ ခံစားမႈ၊ ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္ မေကာင္းတာလည္း မဟုတ္တဲ့ ခံစားမႈျဖစ္ရင္ ဒီခံစားမႈကုိ အရွိအတုိင္း သိရမယ္၊ ဘယ္လုိခံစားမႈမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခံစားတဲ့အခါ ခံစားတယ္``လုိ႔ အလုိက္သင့္ လုိက္ၿပီးသိမွတ္ေနရမယ္လုိ ဆုိပါတယ္။ စိတၱာႏုပႆနာလုိ႔ ေခၚတဲ့ စိတ္အေပါင္း၌ စိတ္အေပါင္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရႈမွတ္ေနရမယ္ ဆုိတာလည္း `` ရာဂစိတ္ျဖစ္ရင္ ရာဂစိတ္ျဖစ္တယ္၊ ရာဂကင္းတဲ့ စိတ္ျဖစ္ရင္ ရာဂကင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္တယ္၊ ေဒါသစိတ္ျဖစ္ရင္ ေဒါသစိတ္ျဖစ္တယ္၊ ေဒါသကင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ရင္ ေဒါသကင္းတဲ့ စိတ္ျဖစ္တယ္၊ ေမာဟစိတ္ျဖစ္ရင္ ေမာဟစိတ္ျဖစ္တယ္၊ ေမာဟကင္းတဲ့ စိတ္ျဖစ္ရင္ ေမာဟကင္းတဲ့ စိတ္ျဖစ္တယ္`` စသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ျဖစ္စဥ္ကုိ တစ္ခ်က္ျခင္း လုိက္သိေနရမွာကုိ ရည္ညြန္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဓမၼာႏုပႆနာလုိ႔ ေခၚတဲ့ သေဘာတရားတုိ႔၌ သေဘာတရားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈမွတ္ရယ္ ဆုိတာလည္း ``ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ကာမစၦႏၵလုိ႔ဆုိတဲ့ ကာမဂုဏ္ကုိ အလုိရွိျခင္းျဖစ္ရင္လည္း ငါ၏အတြင္းသႏၲာန္မွာ ကာမစၦႏၵ ရွိတယ္၊ ဗ်ာပါဒလုိ႔ဆုိတဲ့ သူတပါးကုိ ပ်က္စီးေစလုိျခင္း သေဘာရွိရင္လည္း ဗ်ာပါဒျဖစ္တယ္၊ ထိနမိဒၶလုိ႔ဆုိတဲ့ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းျခင္း ရွိရင္လည္း ထိနမိဒၶရွိတယ္ ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥလုိ႔ဆုိတဲ့ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ ႏွလုံးမသာယာျခင္း ျဖစ္ရင္လည္း ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥ ရွိတယ္ျဖစ္တယ္`` စသျဖင့္ ဘယ္လုိသေဘာတရားမ်ိဳးကို မဆုိ အရွိအတုိင္း လုိက္ၿပီးသိရွိ ႐ႈမွတ္ေပးရမယ္လုိ႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေဟာၾကားခ်က္အတုိင္း ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ တရားတဲ့အားေတြ ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာပဲေပၚေပၚ ျဖစ္ခုိက္ေပၚခုိက္ေတြမွာ လုိက္ၿပီး သိမွတ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းပါ။ ဒီနည္းဟာ ဘုရားေပးတဲ့ တကယ့္အလြယ္ဆုံး တရားအားထုတ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဟာ ျပင္းထန္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လူေတြရဲ႕ စိတ္ကုိ မခ်ဳပ္ထားပါဘူး။ ခက္ခဲတဲ့နည္းေတြနဲ႔လည္း အခက္မေတြ႕ေစပါဘူး။ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္မွာ ေဟာေတာ္မူတဲ့အတုိင္း ဘာမွပင္ပင္ပန္းပန္း သင္ယူေနစရာမလုိဘဲ စိတ္မွာ ခႏၶာကုိယ္မွာ၊ ကုိယ့္မွာ သူ႔မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အရာမွန္သမွ်ကုိပဲ အရွိအတုိင္း၊ ျဖစ္တဲ့အတုိင္း လုိက္သိ႐ႈမွတ္ပါဆုိတဲ့ တစ္ခ်က္ပဲ နည္းေပးပါတယ္။ ဒီအတုိင္း ျဖစ္စဲအခုိက္၊ ေပၚစဲအခုိက္မွာ အလုိက္သင့္လုိက္ၿပီး သိသိေပးေနတာဟာ တရားမွတ္တာပါ။ သိပ္ကုိလြယ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားအားထုတ္တာဟာ မခက္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာပါ။ မသိလုိ႔ခက္တာျဖစ္ၿပီး သိရင္လြယ္လြယ္ေလး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သိေအာင္ႀကိဳးစားပါလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ခုိက္ျဖစ္ခုိက္မွာ လုိက္သိေစတဲ့နည္းကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ဖူးတဲ့သူေတြ သိၾကပါတယ္။ ေပၚလာတဲ့အရာတစ္ခုကုိ ျဖစ္ခုိက္မွာ လုိက္ၿပီးသိလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီအရာဟာ ေရွ႕ဆက္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔သြားတာ၊ ရပ္သြားတဲ့အတြက္ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္မယ့္ ေလာဘျဖစ္စရာ၊ ေဒါသျဖစ္စရာ စတာေတြဟာ ဆက္မျဖစ္ေတာ့တာေတြ သိရွိခံစားရမွာပါ။ အဲဒီလုိ ျဖစ္ခုိက္ေပၚခုိက္မွာ လုိက္လုိက္သိေပးေနတာဟာ မတရားတာေတြ ျဖစ္ခြင့္မရွိေအာင္ တရားတာေတြရွိလာေအာင္ အားထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ ဒါပါပဲ…။

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ ျဖစ္ခုိက္ေပၚခုိက္ေတြမွာ ထပ္ၾကပ္မကြာ လုိက္သိေနႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကား တည္ၾကည္မႈ သမာဓိ ရွိမွျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စၿပီး တရားအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီဟာ အရင္ဆုံး သမာဓိ ရွိေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ သမာဓိရွိဖုိ႔အတြက္ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့ နည္းကုိအေျခခံၿပီး သမာဓိ တည္ေအာင္လုပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ သမာဓိကမၼ႒ာန္းရဲ႕ သေဘာကုိက တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံမွာ စူးစူးစုိက္စုိက္ ႐ႈသိမွတ္တာကုိ ဆုိပါတယ္။ စအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီဟာ သမာဓိတည္ဖုိ႔အတြက္ တျခားအရာေတြကုိ ေခတၱ လစ္လ်ဴ႐ႈထားၿပီး နားသီးဖ်ားမွာ စိတ္ကုိထားကာ ၀င္ေလထြက္ေလကုိ လုိက္ၿပီးစိတ္နဲ႔ သိမွတ္ေနရပါမယ္။ စိတ္ကုိ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးထားၿပီး ပုံမွန္အသက္႐ႈေနက်ေလးကုိပဲ အလုိက္သင့္ လုိက္ၿပီး သိေနေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ ၀င္သြားတဲ့ေလရဲ႕ နားသီးဖ်ား ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အေပၚႏႈတ္ခမ္းမွာ တုိး၀င္လာမႈ သေဘာေလးကုိ အဲဒီေနရာေလးက ေစာင့္ၾကည့္သိမွတ္ ေပးေနရပါမယ္။ ထြက္ေလကုိလည္း အဲဒီေနရာကပဲ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အစအဆုံး လုိက္သိေန႐ုံပါပဲ။ စမွတ္ခါစမွာ သမာဓိမရွိေသးတဲ့အတြက္ အေတြးေပါင္းစုံ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အဲဒီအေတြးေတြေနာက္ကုိ မလုိက္ႏုိင္ေအာင္ ၀င္ေလထြက္ေလမွာပဲ ျပန္ျပန္အာ႐ုံျပဳ သိမွတ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ စိတ္မွာ အေတြးေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနတာကုိ သိတုိင္းသိတုိင္း ၀င္ေလထြက္ေလမွာ ျပန္ျပန္ရႈမွတ္ၾကည့္ပါ။ ဒီသေဘာဟာ အစပုိင္းမွာ မၾကာမၾကာ ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာ တျဖည္းျဖည္းရလာပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ကုိတျဖည္းျဖည္း အမွတ္အာ႐ုံျဖစ္တဲ့ ၀င္ေလထြက္ေလမွာပဲ တည္ေနႏုိင္ေအာင္ ထိန္းလာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းအတုိင္း သမာဓိတည္လာၿပီ နာရီ၀က္ မွတ္ခ်ိန္မွာ နာရီ၀က္လုံး၊ တစ္နာဆုိ တစ္နာရီလုံး စိတ္ကုိထိန္းလာႏုိင္ၿပီဆုိရင္ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ စိတ္မွာေပၚလာတဲ့ အရာေတြကုိ ျဖစ္ခုိက္ေပၚခုိက္မွာ လုိက္သိေနေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။ ဒါကုိပဲ ၀ိပႆနာ အားထုတ္တယ္၊ တရားအားထုတ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာပါ။

ဒီေတာ့ကား တရားအားထုတ္တာဟာ မခက္ပါလားလုိ႔ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ သတိျပဳရမွာက တရားအားထုတ္တာဟာ ရိပ္သာမွာသြားၿပီး ဓမၼာ႐ုံထဲမွာ ထုိင္ႏုိင္မွ တရားအားထုတ္လုိ႔ ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္မွာေနရင္း၊ လမ္းသြားေနရင္း၊ အလုပ္လုပ္ေနရင္းလည္း အားထုတ္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဆုိၾကပါစုိ႔ မီးဖုိေခ်ာင္မွာ ဟင္းခ်က္ေနတုန္းမွာလည္း လႈပ္ရွားေနတဲ့ အမူအရာေတြကုိ လုိက္သိေန၊ ျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အစဥ္ေတြကုိ လုိက္သိေန၊ အစဥ္ေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ နာသီးဖ်ားက ၀င္သက္ထြက္သက္ေလးေတြကုိ လုိက္လုိက္ၿပီး သိေပးေနႏုိင္တာဟာ တရားအားထုတ္တာပါ။ ကားစီးရင္း၊ ရထားစီးရင္းလည္း စိတ္နဲ႔၀င္ေလထြက္ေလကုိ လုိက္သိေနတာဟာ တရားအားထုတ္တာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း အလုပ္မရွိတဲ့အခ်ိန္ ေလးေတြမွာ နားသီးဖ်ားမွာ စိတ္ကုိထားၿပီး ၀င္ေလထြက္ေလကုိ လုိက္သိႏုိင္သလုိ အလုပ္ခြင္လုပ္ရွားမႈေတြကုိလည္း သတိကပ္ၿပီး လုိက္သိေအာင္ ႀကိဳးစားကာ တရားအားထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ အိပ္ရာ၀င္တဲ့အခါမွာလည္း နားသီးဖ်ားမွာ စိတ္ကုိကပ္ၿပီး ၀င္ေလထြက္ေလေလးကုိ လုိက္လုိက္သိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေလ့က်င့္ေပးတာဟာ တရားအားထုတ္တာပါ။ ဒီအတုိင္းပဲ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာလည္း လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းတုိင္းမွာ သိၿပီးလွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါတယ္။

ေယာဂီတစ္ေယာက္ေျပာဖူးတာကုိ သတိရမိပါတယ္။ လမ္းသြားရင္ ဘယ္လွမ္းရင္ ဘယ္လွမ္းတယ္လုိ႔သိ ညာလွမ္းရင္ ညာလွမ္းတယ္လုိ႔ သိေအာင္ႀကိဳးစားလုိ႔ ေျပာေတာ့ သူက ``စစ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္း ဘယ္ညာ လုပ္ေနရာတာပဲ၊ ဒါကုိ အထူးအဆန္းလုပ္ၿပီး တရားအားထုတ္တယ္လုိ႔ ေျပာတာလား``လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔ကုိ ျပန္ေမးရပါတယ္။ အဲဒီ ဘယ္လွမ္းတယ္ ညာလွမ္းတယ္လုပ္တုန္းက လွမ္းတုိင္းလွမ္းတုိင္း သိၿပီး လွမ္းေနတာလာလုိ႔ ဆုိေတာ့ မသိဘူး..တဲ့။ ေအး.. အခုဟာက သိၿပီးလွမ္းရမွာကုိ ေျပာတာလုိ႔ ေျပာမွ သေဘာက်ေက်နပ္သြားပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ေန႔စဥ္လုပ္ေနက်ေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ မသိဘဲ ျဖစ္ေနၾကလုိ႔ မတရားေတြ ျဖစ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားတာေတြျဖစ္ေအာင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သိခုိင္းတာပါ။ ထားပါေတာ့။ ဒီနည္းအတုိင္း ဘယ္လုိေနရာ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပၚသမွ် ျဖစ္သမွ်ကုိ ေပၚစဲျဖစ္စဲ ေပၚခုိက္ျဖစ္ခုိက္မွာ အရွိအတုိင္း လုိက္သိေပးေနႏုိင္ရင္ စိတ္ကုိထိန္းလာႏုိင္ၿပီး သမာဓိအားေတြေကာင္းလာကာ မတရားတဲ့အားေတြ မေပၚလာႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ တရားတဲ့အရာေတြ ေပၚလာေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းကုိ တရားအားထုတ္နည္းလုိ႔ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ တရားအားထုတ္တာဟာ မိမိသႏၲာန္မွာ မတရားတဲ့ အရာေတြ မေပၚလာေအာင္၊ တရားတဲ့အရာေတြ တုိးပြားလာေအာင္ အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရွိအတုိင္း လုိက္သိေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မသိလုိ႔ မတရားတဲ့အရာေတြ ျဖစ္ေန၊ ရွိေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိေအာင္ ႀကိဳးစားေစျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ခုိက္ေပၚခုိက္မွာ သိေနႏုိင္ရင္ ေရွ႕ဆက္မျဖစ္ေတာ့ပဲ ရပ္တန္႔သြားကာ မတရားတာေတြ မတုိးေတာ့ပါဘူး။ မတရားတဲ့ ကိေလသာေတြ၊ အကုသုိလ္ေတြ ထပ္ၿပီးမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ မတရားတာေတြ နည္းလာေလ်ာ့လာတာဟာ တရားတာေတြ မ်ားလာလုိ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္လာေပၚလာတာေတြကုိ ျဖစ္ခုိက္ေပၚခုိက္မွာ အရွိအတုိင္း လုိက္သိေနျခင္းဟာ တရားတဲ့အားေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္စိတ္စြမ္းအား တုိးပြားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘယ္လုိေနရာ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တရားအားထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါေၾကာင္း…

Read more »

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ…

တရားပဲြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တရားပဲြၿပီးလုိ႔ ေမးခြန္းေတြ ေမးပါလုိ႔ ဆုိလုိက္တဲ့အခါ ေမးတတ္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုက ``တစ္ခ်ိဳ႕ဗုဒၶစာေပေတြကုိ ဖတ္ရတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေကာင္းေၾကာင္း ေဟာထားတာေတြ၊ တန္းတူအခြင့္ အေရးမရွိတာေတြကုိ သိရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ခံစားရတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ..`` ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေလးတစ္ခုပါ။ ဟုိတစ္ေလာကလည္း ကေလးမေလးေတြက ''ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အၿမဲနိမ့္က်ၿပီး ခဲြျခားခံရတယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာဆုိ ပုိလုိ႔ေတာင္ဆုိးေသးတယ္၊ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနရာေတြဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မသြားရ၊ မတက္ရဆုိတဲ့ ေနရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ စသျဖင့္ ေျပာၿပီး အဲဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ…''တဲ့။

မွန္ပါတယ္။ ဒီလုိျပႆနာမ်ိဳးက ေနရာတုိင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ျပႆနာပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘက္ကၾကည့္ရင္ သူတုိ႔ကုိ ခဲြျခားဆက္ဆံတယ္၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးေတြ ၀င္မိၾကမွာပါ။ ဒီလုိ၀င္မိတာလည္း အျပစ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဒါဟာ ဘာသာတရားေၾကာင့္ ဘာသာတရားမွာ ေဟာၾကားထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ ဒီလုိ ခဲြျခားခံရတာလုိ႔ ေတြးၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶစာေပေတြမွာ ေဖာ္ျပတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း ဇာတ္ေတာ္နိပါတ္ေတာ္ စတာေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ မေကာင္းျမင္တဲ့သေဘာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ယုတ္နိမ့္တဲ့သေဘာစသည္ျဖင့္ ျမင္ေနၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း မခံမရပ္ႏုိင္ ေျပာဆုိလာၾကပါတယ္။ လူလူခ်င္းအတူတူ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရတဲ့ အတြက္ စိတ္ထဲမွာ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္မိတယ္လုိ႔လည္း တစ္ခ်ိဳ႕က ရင္ဖြင့္လာၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီလုိျဖစ္လာတာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘူးလုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမဆုိတဲ့ သဘာ၀နိယာမ သေဘာက ခဲြျခားေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအျဖစ္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျဖစ္ ကဲြျပားလာေစတဲ့ ကုိယ္အဂၤါ အစိပ္အပုိင္းမ်ားေၾကာင့္ပဲ ေနရာတကာမွာ ရင္ေဘာင္တန္းလုိ႔ မရတဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီသဘာ၀ နိယာမေတြေၾကာင့္ပဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားလုိ လြတ္လပ္မႈမရွိတာ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိတဲ့ခႏၶာ၀န္ ဒုကၡေတြ ရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ဒုကၡေတြ ပုိမ်ားတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ထင္ရွားေအာင္ ျပရရင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရတဲ့ ဒုကၡ၊ လစဥ္ဓမၼတာ ဆင္းရတဲ့ဒုကၡ၊ သားသမီးေမြးဖြားရတဲ့ ဒုကၡ စတာေတြဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပုိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာသာ ရွိေနတဲ့ ဒုကၡေတြပါ။ ဗုဒၶဘာသာလာ ကမၼနိယာမ သေဘာတရားအရ ၾကည့္ရင္ အတိတ္ကျပဳခဲ့တဲ့ ကမၼသတၱိ ကံစြမ္းေတြအရ ဒီလုိ ဒုကၡပုိမ်ားတဲ့ လူသားအျဖစ္ ေမြးဖြားလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡပုိမ်ားတာဟာ မေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးေတြ ပုိမ်ားလုိ႔ပါ။ မေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးပုိမ်ားတာဟာ မေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရွိခဲ့လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္အတိတ္ဘ၀ေတြက လုပ္ခဲ့တဲ့ မေကာင္းတဲ့ ကံေတြ၊ စဲြလမ္းတပ္မက္တတ္တဲ့ တဏွာေတြ၊ မသိမႈ အ၀ိဇၨာေတြေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အမရပူရ ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး အျဖစ္ေမြးဖြားလာရတာ အတိတ္ဘ၀ တစ္ခုခုက က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ကာေမသုမိစၦာစာရကံေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါက အတိတ္ကုိ ေျပာျပတာပါ။ ဒီသေဘာအရ ၾကည့္ရင္ ေယာက္်ားအျဖစ္၊ မိန္းမအျဖစ္ ေမြးဖြားမႈဟာ ကံအက်ိဳးေပး ကြာျခားမႈေၾကာင့္လုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း အမ်ိဳးသမီးဘ၀ကုိပဲ တပ္မက္တတ္တဲ့ တဏွာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ျပန္ေမြးေနၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ထားပါေတာ့။ ဒါက အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ကုိ ရလာတတ္တဲ့ အေၾကာင္းေလးကုိ ေျပာျပတာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ မိန္းမေယာက္်ား အျဖစ္ကဲြျပားေနေပမယ့္ တူညီတဲ့ တန္ဖုိးမျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ ရခဲတဲ့ လူ႕ဘ၀ကုိ ရလာျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ပါ။ ရခဲ့တဲ့ လူဆုိတဲ့ ဒုလႅဘတရားမွာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးလုိ႔ ခဲြျခားမႈမရွိပါဘူး။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ခဲြျခားမႈ မရွိသလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတဲ့သေဘာ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံတဲ့ သေဘာ၊ ယုတ္ညံ့တဲ့ လူသားအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားတဲ့ သေဘာမ်ား မရွိခဲ့ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း လူသားမ်ားအျဖစ္ လူ႔တန္ဖုိး၊ လူ႕သိကၡာ၊ လူ႔အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ သူမ်ားအျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ပါတယ္။ တရားေဟာတဲ့အခါမွာလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္လုိ႔ ေဟာတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္လုိ႔ မေဟာဘူး စတာေတြ မရွိပါဘူး။ အမ်ိဳးသားမ်ား ေသာတာပန္ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ေသာတာပန္ ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၲာျဖစ္ႏုိင္သလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ရဟႏၲာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ား နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္သလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အမ်ိဳးသမီးမ်ား သာသနာ့ေဘာင္၀င္လာရင္ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာႏုိင္တာ၊ အမ်ိဳးသမီးရဟန္းမမ်ားရဲ႕ သာသနာဟာ ၾကာၾကာမတည္ႏုိင္တာကုိ သိရွိေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အခြင့္အေရး ေပးလုိတဲ့အတြက္ ဘိကၡဳနီသံဃာ့ အဖဲြ႕အစည္းကုိ ခြင့္ျပဳၿပီး ဘိကၡဳသံဃာ အဖဲြ႕အစည္းအတုိင္း သာသနာေေတာ္မွာ အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္အေနနဲ႔့ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အခြင့္အေရး မေပးျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဟုိဟုိဒီဒီ ေျပာစရာမလုိဘဲ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အဓိက အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ လြတ္ေျမာက္ေရးဆုိတဲ့ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရတဲ့ ေနရာမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ေနလုိ႔ တရားမရဘူး ဆုိတာမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအခ်က္တစ္ခ်က္တည္းကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ပဲ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ က်မႈ၊ တန္းတူအခြင့္ အေရးရွိမႈ၊ တစ္ေျပးညီတည္း ဆက္ဆံမႈကုိ သိႏုိင္ပါတယ္။ သဘာ၀က ေပးလုိက္တဲ့ ခႏၶာကုိယ္ ဖဲြ႕စည္းမႈ အေနအထားအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အားနည္းတဲ့ သူမ်ားအျဖစ္သာ သေဘာထားပါတယ္။ ယုတ္ညံ့တဲ့ သူမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ကဲြျပားတဲ့အတြက္ အရိယာသူေတာ္စင္ မျဖစ္ရဘူးလုိ႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ပါရမီအဟုန္ရွိၿပီး အက်င့္သိကၡာျပည့္စုံစြာနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါက တရားရႏုိင္တယ္ဆုိတာ သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ရဟန္းမမ်ားကုိလည္း အမ်ိဳးသား ရဟန္းေတာ္မ်ား နည္းတူ ဧတဒဂ္ ရထူးမ်ားနဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာမွာ အဆင့္ျမင့္မႈ မျမင့္မႈ ခဲြျခားမႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ေယာက်္ား မိန္းမဆုိတဲ့ သဘာ၀နိယာမ ကဲြျပားမႈ၊ ပညာတတ္မႈ မတတ္မႈ စတာေတြကုိ လုိက္ၿပီး ခဲြျခားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္က်င့္သီလ ျမင့္မႈ၊ မျမင့္မႈကုိ ၾကည့္ၿပီး တစ္လင္တစ္မယားထဲမွာပဲ အမ်ိဳးသမီးက အမ်ိဳးသားထက္ အက်င့္သိကၡာျမင့္ျမတ္ရင္ အမ်ိဳးသားထက္သာသူအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေပမယ့္ အက်င့္သိကၡာ မေကာင္းရင္ ဘယ္မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူတဲ့အခါ သုံးတဲ့စကားက ``ေမာဃပုရိသ- မဂ္ဖုိလ္မၿပီး အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက်္ား`` ဆုိတဲ့စကားပါ။ ၿပီးေတာ့ တစ္အိမ္ေထာင္တည္း ျဖစ္ေပမယ့္ လင္ေယာက္်ားက သီလလုံၿခဳံၿပီး မယားက သီလမလုံၿခဳံရင္္ နတ္သားလင္ႏွင့္ ေသသူမယားတုိ႔ ေပါင္းသင္းျခင္းႏွင့္ တူေၾကာင္း၊ မယားက သီလလုံၿခဳံၿပီး ေယာက်္ားက သီလမလုံၿခဳံရင္္ နတ္သမီးမယားႏွင့္ ေသသူလင္တုိ႔ ေပါင္းသင္းျခင္းႏွင့္ တူေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ မိန္းမေယာက်္ား မခဲြျခားဘဲ အက်င့္သီလကုိသာ အဓိကထားကာ အဆင့္အနိမ့္အျမင့္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ လူတန္းစား ခဲြျခားတတ္တဲ့၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ႏွိမ္ခ်တတ္တဲ့ ဘာသာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာ နားလည္သေဘာေပါက္ ႏုိင္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာခ်င္တာက ကံအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ေယာက်္ားအျဖစ္၊ မိန္းမအျဖစ္ ေမြးဖြားလာခဲ့ရၿပီး ရရွိလာတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားဟာလည္း အနည္းငယ္ကဲြျပားေနတာ၊ ဒုကၡေတြ ပုိေနတာ၊ နည္းေနတာ ရွိတတ္ေပမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ သေဘာသဘာ၀ အေနျဖင့္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ နိဗၺာန္မရေသးသမွ်ေတာ့ ခႏၶာကုိယ္ရလာတဲ့သူ မွန္သမွ် ဒုကၡေတြကေတာ့ ရွိေနၾကမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါ။ အမ်ိဳးသားဘ၀ဟာ ဘုရားျဖစ္ႏုိင္၊ စၾကာ၀ေတးမင္းေတြ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ျမင့္ျမတ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ေပမယ့္ ဒုကၡအေပါင္းမွ ၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ကုိ ၀င္ၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း အမ်ိဳးသားမ်ား တန္းတူရႏုိင္၊ ေရာက္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ ျငင္းလုိ႔မရတဲ့ အမွန္တရားျဖစ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျဖစ္ဘ၀ကုိ ရရွိလာမႈႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဒုကၡမ်ားလည္း ခံစားလာရမႈေတြ ရွိေနၾကတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ အားနည္းသူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ႏုိင္ၾကေပမယ့္ ယုတ္နိမ့္တဲ့သူမ်ား၊ အဆင့္နိမ့္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ မဟုတ္ၾကဘူးဆုိတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အက်င့္သိကၡာေတြ ပ်က္ျပားေနမယ္၊ အကုသုိလ္ေတြမ်ားေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုိသူမ်ိဳးကုိ နိမ့္က်တဲ့သူမ်ားလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနိမ့္က်မႈကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရလုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္က်င့္ပ်က္ရင္ေတာ့ အကုန္နိမ့္က်သူေတြ ျဖစ္ေနမွာပါ။ အဲလုိမ်ိဳးသူေတြ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေနရာသြားသြား ခဲြျခားဆက္ဆံခံေနၾကရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ကံေပးမႈနဲ႔ သဘာ၀တရားအရ ရလာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားတန္းတူ အရာရာ ရင္ေဘာင္မတန္းႏုိင္ၾကေပမယ့္ အက်င့္သီလေကာင္းၿပီး ကိေလသာကုန္ရာ လမ္းစဥ္ကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးေနမယ္ဆုိရင္ နိဗၺာန္ဆုိတဲ့ အခြင့္အေရး တံခါးက အၿမဲဖြင့္လစ္ထားေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟုိေတြးဒီေတြး ကေလးအေတြးေတြ မေတြးၾကဘဲ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္သာေအာင္၊ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ကုိယ့္ရဲ႕ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ သိကၡာတရားမ်ား ျမင့္မားေအာင္သာ ႀကိဳးစားသင့္ပါေၾကာင္း…

Read more »

ကမၼ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္က်င့္တရား ေၾကာင္းက်ိဳးနိယာမ…

ကမၼ (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္က်င့္တရား ေၾကာင္းက်ိဳးနိယာမ…
(အရွင္နာရဒမေထရ္ (သီရိလကၤာ)၏ အဂၤလိပ္လုိ ေရးသားမႈအား အရွင္ေကလာသ (ျမန္မာ)မွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိပူေဇာ္သည္။)
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုံး၀ညီမွ်မႈမရွိသည့္ ကမၻာေလာကႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူသားတုိ႔၏ မညီမွ်မႈမ်ား ဘ၀ကံၾကမၼာ အေထြေထြႏွင့္ စၾကာ၀ဠာအတြင္းရွိ သတၱ၀ါ အဆင့္အတန္း အဖုံဖုံတုိ႔ကုိ ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ စိတ္ထားေကာင္းမြန္လ်က္ ကုိယ္က်င့္တရား ႐ုပ္ပုိင္းအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံၾကြယ္၀သည့္ အေျခအေနတြင္ ေမြးဖြားလာသူမ်ားႏွင့္ မဲြေတဆင္းရဲၿပီး ပ်က္ဆီးယုိယြင္းသည့္ အေျခအေနျဖင့္ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ားကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။ စိတ္ႏွလုံးေကာင္းၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ္လည္း ၎၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္လ်က္ ကံမေကာင္းျခင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္း ဆုံေတြ႕ေနရသူရွိသည္။ ေကာက္က်စ္ေသာေလာကသည္ ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လုိအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိ၏ ႐ုိးသားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဘာသာတရား ကုိင္း႐ိႈင္းမႈတုိ႔ ရွိလင့္ကစား ဆင္းရဲၿပီး စိတ္ဆင္းရဲရသည္။ စ႐ုိက္ဆုိးၿပီး မုိက္မဲေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ ကံၾကမၼာ၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းခံရသည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္လည္း ရွိျပန္သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ၎၏ယုတ္နိမ့္ၿပီး အကုသုိလ္ျဖင့္ ဘ၀ေနနည္းအစား ေကာင္းျခင္းပုံစံမ်ိဳးစုံႏွင့္ ႀကံဳဆုံရသည္။


အဘယ့္ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္က နိမ့္ၿပီး အျခားတစ္ေယာက္မူ အထက္တန္းျဖစ္ရသနည္းဟု ေမြးခြန္းထုတ္ႏုိင္သည္။ တစ္ေယာက္မႈ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ မိခင္၏လက္တြင္းမွ ဆဲြယူျခင္းခံရၿပီး၊ အျခားတစ္ေယာက္မူ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေနႏုိင္လ်က္၊ အျခားတစ္ေယာက္မူ လူ႔စည္းစိမ္ခံစားရင္း ေသဆုံး သုိ႔မဟုတ္ အသက္ရွစ္ဆယ္ တစ္ရာ ႀကီးရင့္ခ်ိန္၌ ေသဆုံးၾကသနည္း။ တစ္ေယာက္မူ ဖ်ားနာမက်န္းမာျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ေယာက္မူ ခြန္အားဗလႏွင့္ က်န္းမာသနည္း။ တစ္ေယာက္က ေခ်ာေမာလွပၿပီး အျခားတစ္ေယာက္မူ ႐ုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္ အားလုံး၏ ရြံရွာျခင္း ခံရသနည္း။ တစ္ေယာက္မူ စည္းစိမ္ရင္ခြင္မွာ ႀကီးျပင္းရလ်က္ တစ္ေယာက္မူ လုံး၀ဆင္းရဲၿပီး အၿမဲ၀မ္းနည္းဖြယ္ႏွင့္ ႀကဳံရသည္။ တစ္ေယာက္က သန္းၾကြယ္သူေဌး တစ္ေယာက္က လူမဲြျဖစ္ရသနည္း။ တစ္ေယာက္မူ စိတ္ပုိင္းအရ အလြန္အဆင့္ျမင္သူျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္မူ ည့ံဖ်င္းသနည္း။ အခ်ိဳ႕မွာ ေမြးကတည္းက ဘာသာေဗဒ ပညာရွင္ အႏုပညာရွင္ သခ်ၤာပါရဂူ သုိ႔မဟုတ္ ဂီတပညာရွင္ ျဖစ္ရသနည္း။ အခ်ိဳ႕မွာ ေမြးရာပါ မ်က္မျမင္မ်ား၊ နားမၾကားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသနည္း။ အခ်ိဳ႕မွာ ေမြးကတည္းက ေကာင္းခ်ီးေပးခံရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ က်ိန္စာမိၾကရသနည္း။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တတ္သူ အားလုံး၏စိတ္ကုိ ႐ႈတ္ေထြးေစသည့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရွိၾကသည္။ ေလာက၏ ယင္းမမွ်တမႈ အားလုံးႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ ဆုိခဲ့ပါ မညီမွ်တမႈ အေထြေထြကုိ မည္သုိ႔စဥ္းစားမည္နည္း။ ယင္းတုိ႔မွာ မ်က္ကန္း အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသေလာ။

ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္အရာမွ် မ်က္ကန္းအခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ အရာဟူ၍ မရွိေခ်။ မည္သည့္အရာမဆုိ တုိက္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဆုိမူ သင္ဖတ္ေနေသာ စာအုပ္သည္ ဤေနရာသုိ႔ သူ႔အလုိလုိ ေရာက္လာသည္ဟု ဆုိျခင္းထက္ ပုိ၍မွန္မည္မဟုတ္ေခ်။ အတိအက်ဆုိရေသာ္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေသာ အေၾကာင္းတရားအတြက္ မျဖစ္ထုိက္တန္ဘဲ မည္သည့္အရာမွ လူသားတုိ႔မွာ ျဖစ္ေပၚသည္မဟုတ္ေခ်။ ယင္းသည္ တာ၀န္မယူသူ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ေယာက္၏ အမိန္႔ျဖစ္သေလာ။

ဟပ္စေလ (Huxley)က ဤသုိ႔ ေရးသည္။ ``အကယ္၍ ဤအ့ံဖြယ္ စၾကာ၀ဠာကုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္ (ဖန္ဆင္းသူ)က တမင္သက္သက္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ဟု ယူဆလွ်င္ ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္နားလည္သမွ်ျဖင့္ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲၿပီး မမွ်တျခင္းထက္ပုိ၍ သေဘာေကာင္းျခင္း၊ မွ်တျခင္း လုံး၀မရွိသည္မွာ လုံး၀ ထင္ရွား၏။``

အုိင္စတုိင္း (Einstein)၏ အလုိမွာ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ ``အကယ္၍ ထုိသတၱ၀ါ (ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရ)သည္ အနႏၲတန္ခုိး ရွိသည္ဆုိမူ လူသားတုိ႔ အျပဳအမူ အေတြးအႀကံ ခံစားမႈႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္အားလုံး အပါအ၀င္ ျဖစ္ရပ္အားလုံးလည္း ထုိပုဂၢိဳလ္၏ လက္ခ်က္ပင္ျဖစ္ရမည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အနႏၲတန္ခုိးရွင္ ပုဂၢိဳလ္၏ ေရွ႕ေမွာက္က လူသားတုိ႔အား ၎တုိ႔၏ အျပဳအမူ အႀကံအစည္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆရန္ မည္သုိ႔ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ဆုလာဘ္မ်ားေပးရာက ယင္းထာ၀ရသည္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ မိမိကုိမိမိ စီရင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျဖတ္သန္းေရလမ့္မည္ျဖစ္။ ယင္းသည္ ၎ဖန္တီးသည္ဟု ယူဆရေသာ ေကာင္းျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ဆက္စပ္ ပတ္သက္လိမ့္မည္နည္း။``

စပင္စာ လီ၀စ္စ္ (Spencer Lewis)က ေအာက္ပါအတုိင္းဆုိသည္။ ``ဘုရားသခင္ယုံၾကည္သည့္ ဘာသာေရး အေျခခံမ်ားအရ လူသားတစ္ေယာက္သည္ တမင္သက္သက္ မိမိ၏ ဆႏၵမရွိဘဲ ဖန္ဆင္းခံရၿပီး ဖန္ဆင္းဆဲခဏက ထာ၀ရေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုိလည္း ခံရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လူသည္ ကိုယ္ခႏၶတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ ပထမအဆင့္မွစ၍ ေနာက္ဆုံးေသသည့္ခဏတုိင္ေအာင္ ၎၏ပုဂၢလိက ဆႏၵမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳမႈမ်ားကုိ မငဲ့ကြက္ဘဲ ေကာင္းသူ၊ ဆုိးသြင္းသူ၊ ကံေကာင္းသူ၊ ကံေခသူ၊ ျမင့္ျမတ္သူ၊ ယုတ္နိမ့္သူ ျဖစ္ရ၏။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းကား ဘာသာေရး (ယုံၾကည္မႈ)ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဘုရားသခင္ယုိးမယ္စဲြ၀ါဒ ျဖစ္၏။``

ခ်ားလ္စ္ ဗရက္ေလာက္ (Charles Bradlaugh) ကမူ ဤသုိ႔ဆုိ၏။ ``မေကာင္းမႈတည္ရွိျခင္းသည္ ထာ၀ရဘုရား ယုံၾကည္သူမ်ားအဖုိ႔ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ျဖစ္၏။ နာက်င္မႈ၊ ၀မ္းနည္းပက္လက္ ျဖစ္ရမႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈတုိ႔က ထာ၀ရေကာင္းျခင္း သေဘာကုိ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေစၿပီး အလုံးစုံေကာင္း၊ အလုံးစုံ ပညာရွိ၊ အႏၲတန္ခုိးရွင္ ထာ၀ရဘုရားအျဖစ္ ေၾကျငာခ်က္အေပၚ အေျဖမေပးႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ကုိ စိန္ေခၚ၏။``

႐ႈိပင္ေဟာင္၀ါ (Schopenhauer)၏ စကားျဖင့္ ဆုိရမူ ဤသုိ႔ျဖစ္သည္။ ``မိမိကုိယ္ကုိ ဘာမွမဟုတ္သည့္အရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ယူဆသူ မည္သူမဆုိသည္ ဘာမွ်ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ဟူသည္ကုိလည္း စဥ္းစားသင့္၏။ အေၾကာင္းမူ ထာ၀ရျဖစ္ေသာ အရာသည္ ၎မရွိမီကတည္းက လြန္သြားၿပီးေနာက္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ၎အေနျဖင့္ လုံး၀မရပ္မစဲ ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ေသာ ဒုတိယထာ၀ရ အရာတစ္ခု စတင္ခဲ့ျပန္လ်က္ ၎အေနျဖင့္ အလြန္စပ္ဆုပ္ဖြယ္ ေတြးေခၚမႈ တစ္ရပ္သုိ႔ က်ေရာက္သြား၏။ အကယ္၍ ေမြးဖြားျခင္းသည္ လုံး၀အစျဖစ္သည္ဆုိမူ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ပါက ေသျခင္းသည္ လုံး၀ယင္း၏ အဆုံးျဖစ္ရမည္။ ဘာမွ်မဟုတ္သည့္ အရာျဖင့္ လူကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆျခင္းသည္ ေသျခင္းတရားသည္ ယင္း၏ လုံး၀အဆုံးျဖစ္သည္ဟု ယူဆျခင္းသုိ႔ မျဖစ္မေန ဦးတည္ေစ၏။``

လူသားတုိ႔၏ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ ထာ၀ရဘုရားကုိ မွတ္ခ်က္ျပဳရာ၌ ပါေမာကၡ ေဂ် ဘီ အက္စ္ ဟာလ္ဒန္ (J.B.S. Haldane)က ဤသုိ႔ေရးသည္။ ``လူသားတုိ႔၏ စ႐ုိက္လကၡဏာ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဒုကၡကုိ အလုိရွိအပ္၏။ သုိ႔မဟုတ္ ထာ၀ရဘုရားသည္ အနႏၲစြမ္းအားရွိသူမဟုတ္။ ပထမအဆုိမွာ ဒုကၡကုိ အနည္းငယ္မွ်သာ ခံးစားၾကၿပီး ၎တုိ႔၏ မ်ိဳး႐ုိးႏွင့္ ပညာေရးကံေကာင္းၾကသူ အခ်ိဳ႕မွာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ သြင္ျပင္မ်ား ရွိၾကသည့္ အခ်က္က မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္၏။ ဒုတိယအဆုိအား ျငင္းဆုိရျခင္းမွာ အနႏၲစၾကာ၀ဠာႏွင့္ အလုံးစုံ ပယ္သတ္သမွ်တြင္ တန္ခုိးရွင္တစ္ေယာက္၏ မွန္ကန္ေၾကာင္း အဆုိျပဳခ်က္ျဖင့္ ျဖည့္သြင္းရန္ တစ္ုခုခုေသာ အသိပညာ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ ကြက္လပ္ရွိျခင္းျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္ ဖန္ဆင္းရွင္ တစ္ေယာက္သည္ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ သူ သုိ႔မဟုတ္ ၎အလုိရွိတုိင္း ဖန္ဆင္းႏုိင္၏။``

ပညာရွိ ရပ္ဆယ္လ္ (Lord Russell)က ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပသည္။ ``ကမၻာေလာကကုိ ေကာင္းျမတ္ၿပီး အလုံးစုံသိ တန္ခုိးရွင္ ထာ၀ရဘုရားက ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ေျပာၾက၏။ ကမၻာေလာကကုိ မဖန္ဆင္းမီက သူသည္ ယင္းကမၻာေလာက၌ ပါ၀င္မည့္ နာက်င္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံကုိ ႀကိဳတင္သိျမင္ခဲ့၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိထာ၀ရသည္ ထုိအရာအားလုံးတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္၏။ ကမၻာေပၚရွိ နာက်င္ခံခက္မႈသည္ (လူသားတုိ႔ က်ဴးလြန္သည့္) အျပစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟူသည္ကုိ ျငင္းခုံေနျခင္းမွာ အသုံးမက်ေခ်။ အကယ္၍ ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားတုိ႔ က်ဴးလြန္မည္ျဖစ္ေသာ အျပစ္မ်ားကုိ ႀကိဳသိခဲ့မူ လူသားတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ေသာအခါ ထုိျပစ္မႈအားလုံးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ၎ကတာ၀န္ရွိသည္မွာ ထင္ရွား၏။``

ပညာရွိ တင္ႏုိင္ဆန္ (Lord Tennyson)က ၎အသက္ႀကီးၿပီးမွ ေရးေသာ `ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ကုန္ဆုံးျခင္း (Despair) ` ကဗ်ာတြင္ ေဟရွာယအနာဂတၱိက်မ္း (၄၅း၇)၌ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အတုိင္း ``ငါသည့္ ၿငိမ္သက္ျခင္း (ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ)ကုိ ျဖစ္ေစၿပီး အမဂၤလာ (မေကာင္းမႈ)ကိုလည္း ဖန္ဆင္း၏``ဟုဆုိေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ဤသုိ႔ရဲရင့္စြာ တုိက္ခုိက္ထားသည္။ ``မည္သုိ႔နည္း၊ ငါတုိ႔အား ယင္းသုိ႔ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ အနႏၲေမတၱာရွင္ထံ ဆုေတာင္းသင့္ပါသေလာ၊ အမွန္ဆုိရလွ်င္ ထာ၀ရငရဲကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ အဆုံးစြန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူ၊ ငါတုိ႔ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ငါတုိ႔ကုိ ႀကိဳ၍သိခဲ့ေသာ ႀကိဳ၍ဒဏ္ခတ္ခဲ့ေသာ ထုိ႔ထက္ ၎ဆႏၵရွိသည္ကုိ ၎ဘာသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆုံးစြန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူ၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ညည္းညဴသံကုိ လုံး၀ ၾကားသိေတာ္ မမူေသာ ေသဆုံးသူ ၾကမ္းၾကဳတ္မိခင္အား ပုိ၍ေကာင္းေအာင္ ျပဳေပးပါ။``

``လူအားလုံးမွာ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အာဒမ္၏ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ျပစ္မႈရွိသည္ဟူေသာ ေဟာၾကားခ်က္သည္ မွ်တမႈ က႐ုဏာ ေမတၱာႏွင့္ အၾကြင္းမဲ့ ညီမွ်မႈ ဆုိသည္တုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္``မွာ ေသခ်ာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရွးေဟာင္းစာေရးသူမ်ားက ထာ၀ရဘုရားသည္ ၎ကုိယ္ပုိင္ ႐ုပ္သြင္ျဖင့္ လူကုိဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ယုံၾကည္ခ်က္ ျပင္းျပစြာဆုိသည္။ အခ်ိဳ႕ေခတ္သစ္ ေတြးေခၚရွင္မ်ားကမူ ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ လူက ထာ၀ရဘုရားကုိ ၎၏စိတ္ကူးျဖင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတုိ႔၏ ထာ၀ရဘုရား အယူအဆသည္လည္း ပုိ၍ပုိ၍ ရွင္းလင္းလာသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရကား ယင္းသုိပ သတၱ၀ါတစ္ေယာက္အား ဤစၾကာ၀ဠာအတြင္းမွာ ျဖစ္ေစ၊ အျပင္မွာျဖစေစ တည္ရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။

ဤပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါမ်ိဳးစုံသည္ မ်ိဳး႐ုိးစဥ္ဆက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သေလာ။ သိပၸံပညာရွင္တုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ဤဓာတု ႐ုပ္ပုိင္းျဖစ္စဥ္အားလုံးမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သည္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီး၌ တည္ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕သည့္ ျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ မတူညီမႈမ်ားအတြက္ လုံး၀ဥႆုံ တာ၀န္ယူ(ေျဖရွင္း) ႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ တူညီၿပီး တူညီသည့္ မ်ိဳးဗီဇကုိ ရရွိၾကလ်က္ တူညီသည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အခြင့္အေရး ရရွိၾကေသာ ထပ္တူညီအျမြာမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဗီဇစိတ္ရင္း ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ အသိဉာဏ္အားျဖင့္ လုံး၀ကဲြျပား ျခားနားရသနည္း။

မ်ိဳးဗီဇတစ္ခုတည္းျဖင့္ ယင္းကဲြျပားျခားနားမႈမ်ိဳးစုံကုိ မရွင္းျပႏုိင္ေခ်။ အတိအက်ဆုိမူ မ်ိဳးဗီဇအေၾကာင္း တရားသည္ ယင္း(အျမြပူး)တုိ႔၏ ျခားနားမႈ အမ်ားစုကုိထက္ ဆင္တူညီမႈမ်ားကုိသာ ပုိမုိယုတၱိရွိစြာ ဆုိသည္။ မိဘမ်ားထံမွ ဆက္ခံရရွိသည့္ အလြန္႔အလြန္ ေသးငယ္လွသည့္ တစ္လက္မ၏ သန္းေပါင္းသုံးဆယ္ပုံ တစ္ပုံမွ်ေလာက္ရွိေသာ ဓာတု႐ုပ္၀တၳဳ မ်ိဳးေစ့သည္ လူသား၏ ႐ုပ္ပုိင္းတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အစိပ္အပုိင္း တစ္ခုကုိသာ ရွင္းျပႏုိင္သည္။ ပုိမုိ႐ႈတ္ေထြးၿပီး သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္ စိတ္ပုိင္း၊ အသိဉာဏ္၊ ကုိယ္က်င့္တရား ျခားနားမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အသိပညာ ပြင့္လင္းရန္ မ်ားစြာလုိေသးသည္။ မ်ိဳးဗီဇသီအုိရီသည္ ရွည္လ်ားသည့္ မိေကာင္းဖခင္ မ်ိဳး႐ုိးစဥ္ဆက္အတြင္း ရာဇ၀တ္သား ေမြးဖြားလာျခင္း၊ မေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ေစာသည့္ မိသားစုက သူေတာ္စင္ သုိ႔မဟုတ္ ျမင့္ျမတ္သူ ေမြးဖြားလာျခင္း၊ အရြယ္ႏွင့္မလုိက္ေအာင္ ထူးခၽြန္သည့္ ကေလးမ်ား၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ဆရာအရွင္မ်ား ေမြးဖြားလာျခင္းတုိ႔အေပၚ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အေျဖေပးႏုိင္စြမ္း မရွိေခ်။

ဗုဒၶ၀ါဒအလုိအရ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ျခင္းသည္ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇ၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ သဘာ၀ႏွင့္ ဖန္တီးဓမၼတုိ႔ေၾကာင့္သာမက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆုိရမူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆက္ခံရရွိသည့္ အတိတ္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခုျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရြင္မႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈတုိ႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ငရဲကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ တည္ေဆာက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ နတ္ျပည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဖန္ဆင္းသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကံၾကမၼာ၏ ဗိသုကာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကံ(အျပဳအမူ)မ်ား ျဖစ္သည္။

အခါတစ္ပါး၌ သုဘအမည္ရွိ လုလင္ငယ္တစ္ေယာက္သည္ ဗုဒၶထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အဘယ္မည္ေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ လူသတၱ၀ါမ်ားအတြက္ အနိမ့္အျမင့္ သေဘာရွိသနည္းဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎က ဆက္လက္၍ ``အေၾကာင္းမွာ လူသားတုိ႔အၾကား အသက္ရွည္သူ၊ အသက္တုိသူ၊ အဆင့္အတန္းနိမ့္သူ၊ အဆင့္အတန္းျမင့္သူ၊ အသိဉာဏ္ ကင္းမဲ့သူ အသိဉာဏ္ ၾကြယ္၀သူမ်ားကုိ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္``ဟု ေလွ်ာက္ထားသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ေအာက္ပါအတုိင္း အတုိခ်ဳပ္ေျဖၾကားသည္။ ``သက္ရွိသတၱ၀ါအားလုံးသည္ ၎ျပဳုလုပ္ေသာကံကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾက၏၊ ကံအေမြကုိ ခံၾကရ၏၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းတရားရွိ၏၊ ကံသာလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္၏၊ ကံသာလွ်င္ ကုိးကြယ္အားထားရာျဖစ္၏၊ ကံတရားသည္ အနိမ့္အျမင့္အားျဖင့္ သတၱ၀ါအားလုံးကုိ ခဲြျခားေပး၏။`` ယင္းေနာက္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ကုိယ္က်င့္တရား၊ ေၾကာင္းက်ိဳးနိယာမအရ ယင္းသုိ႔ေသာ ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ား၏ အေၾကာင္းတရားကုိ ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶ၀ါဒ ႐ႈေထာင့္အရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္ စိတ္အေျခအေန၊ အသိပညာ၊ ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ စ႐ုိက္လကၡဏာ ျခားနားမႈမ်ားသည္ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ ႏွစ္ရပ္လုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္ေစတနာမ်ားေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ရသည္။ ကမၼ(ကံ)ဟူသည္ စာေပးနည္းအရ ျပဳလုပ္မႈဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎၏တရားကုိယ္အရမွာ ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္ေစတနာ ျဖစ္သည္။ ကမၼ(ကံ)သည္ ေကာင္းဆုိးႏွစ္မ်ိဳးကုိ တည္ေဆာက္သည္။ ေကာင္းေသာကံသည္ ေကာင္းေသာအရာ ျဖစ္ေစသည္။ မေကာင္းေသာကံသည္ မေကာင္းေသာအရာကုိ ျဖစ္ေစသည္။ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈသည္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကုိ ဆဲြငင္သည္။ ဤသည္မွာ ကမၼနိယာမျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေနာက္တုိင္း စာေရးဆရာအခ်ိဳ႕ ဆုိလုိခ်င္သကဲ့သုိ႔ပင္ ကမၼဟူသည္ ``ျပဳလုပ္မႈၾသဇာ လႊမ္းမုိးျခင္း``ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရိပ္သိမ္းသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၾကဲခ်ခဲ့သည္ကုိ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ တစ္ေနရာရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရိပ္သိမ္းသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးဆုိမူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အတိတ္ (ျဖစ္ခဲ့သည္)၏ အက်ိဳးဆက္ၿပီးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပစၥဳပၸန္(ျဖစ္ဆဲ)၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အျခားတစ္မ်ိဳးဆုိရမူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အတိတ္၏ အက်ိဳးဆက္လည္း လုံးလုံးလ်ားလ်ား မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပစၥဳပၸန္၏ အက်ိဳးဆက္လည္း အၾကြင္းမဲ့ ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ ယေန႔ ရာဇ၀တ္သမား တစ္ေယာက္သည္ မနက္ျဖန္တြင္ သူေတာ္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ ကဲြျပားျခားနားမႈကုိ ဗုဒၶ၀ါဒက ကံေၾကာင့္ဟု ယူဆေသာ္လည္း အရာခပ္သိမ္းကုိ ကံေၾကာင့္ဟု ယူဆရန္ မႀကိဳးစားေခ်။

အကယ္၍ အရာခပ္သိမ္း ကံေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ္ ဆုိးသြမ္းရျခင္းမွာ ၎၏ ကံေၾကာင့္ျဖစ္သျဖင့္ ထုိလူဆုိးသည္ ထာ၀စဥ္ လူဆုိးသာ ျဖစ္ရခ်ိန္မည္။ ေရာဂါကုိ ကုသဖုိ႔ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္ရန္ပင္ မလုိေတာ့ေခ်။ အေၾကာင္းမူ မိမိ၏ကံသည္ ယင္းသုိ႔သေဘာရွိခဲ့ေသာ္ (ယင္းကံကပင္) ေရာဂါကုိ ကုသမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဗုဒၶ၀ါဒအလုိအရ ႐ုပ္ပုိင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္းနယ္ပယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္နိယာမတရား ငါးမ်ိဳးရွိသည္။
၁။ ကမၼနိယာမ - ျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးတရား ျဖစ္စဥ္ (ဥပမာ- ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အျပဳအမူမ်ားသည္ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚေစသည္။)
၂။ ဥတုနိယာမ - ဥတုရာသီတုိ႔၏ ျဖစ္စဥ္ (ဥပမာ- ေလတုိက္ျခင္း၊ မုိးရြာျခင္းတုိ႔၏ ဥတုရာသီအလုိက္ ျဖစ္ေပၚျခင္း သဘာ၀)
၃။ ဗီဇနိယာမ - မ်ိဳးေစ့တုိ႔၏ ျဖစ္စဥ္ (သက္မဲ့႐ုပ္ျဖစ္စဥ္)။ (ဥပမာ- ဆန္ေစ့မွ ဆန္ကုိေပါက္ေရာက္ေစသည္။ ႀကံပင္သည္ ခ်ိဳေသာအရသာကုိ ေပးသည္။ သိပၸံနည္းက် ကလာပ္စည္း မ်ိဳးဗီဇသီအုိရီႏွင့္ အျမြပူးႏွစ္ေယာက္၏ ႐ုပ္ပုိင္းတူညီမႈသည္ ဤနိယာမအရ ျဖစ္ႏုိင္သည္။)
၄။ စိတၱနိယာမ - စိတ္ျဖစ္စဥ္ နိယာမ။ (ဥပမာ- စိတ္တုိ႔၏ျဖစ္စဥ္၊ စိတ္စြမ္းအင္စသည္။)
၅။ ဓမၼနိယာမ - ဓမၼသဘာ၀ျဖစ္စဥ္၊ (ဥပမာ - ေနာက္ဆုံးဘ၀က ေဗာဓိသတၱတစ္ဆူ ပြင့္ေပၚလာျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ သဘာ၀တရား၊ ကမၻာ့ဆဲြငင္အားစသည္။) စိတ္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပုိင္းသေဘာတရားတုိင္းကုိ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ နိယာမတစ္ခုျဖစ္သည့္ အကုန္ၿခဳံငုံမိေသာ ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္ငါးမ်ိဳးျဖင့္ ရွင္းျပႏုိင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ကံဟူသည္ စၾကာ၀ဠာအတြင္း တည္ရွိေနသည့္ ေဖာ္ျပပါ သဘာ၀နိယာမ ငါးမ်ိဳးအနက္ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ကံဟူသည္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ ဆုိလုိက္သျဖင့္ ယင္းသဘာ၀ျဖစ္စဥ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးသူ ရွိရမည္ဟု မဆုိလုိေခ်။ ကမၻာဆဲြငင္အားကဲ့သုိ႔ေသာ သာမန္ သဘာ၀နိယာမမ်ားသည္ ယင္းသဘာ၀နိယာမကုိ ခ်မွတ္မည့္သူ မလုိေခ်။ ယင္းနိယာမသည္ လြတ္လပ္သည့္ ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖဲြ႕၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိဘဲ မိမိ၏နယ္ပယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သည္။

ဥပမာဆုိေသာ္ မီးသည္ပူရမည္ဟု မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် စီမံသည္မဟုတ္ေခ်။ ေရသည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ ညီေနရမည္ဟု မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အမိန္႔ေပးသည္ မဟုတ္ေခ်။ ေရ၌ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ႏွစ္ဆ ေအာက္ဆီဂ်င္တစ္ဆ ပါရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအးျမျခင္းသည္ ၎ပုိင္ဆုိင္ေသာ သတၱိျဖစ္ရမည္ဟု မည္သည့္ သိပၸံပညာရွင္ကမွ အမိန္႔ေပးသည္ မဟုတ္ေခ်။ ယင္းတုိ႔မွာ သူ႔အလုိလုိ ျဖစ္ေနေသာ သဘာ၀လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကံဟူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စြာ လက္ေျမွာက္အ႐ႈံးေပးရမည့္ စိတ္ကူးယဥ္ မသိမျမင္ႏုိင္ေသာ စြမ္းအင္တစ္ခု၏ ျခယ္လွယ္ျခင္းခံရေသာ ယုံၾကည္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ျခယ္လွယ္ခံရမႈကုိ မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံမႈလည္း မဟုတ္ေခ်။ ယင္းသည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္တုိင္ အျပဳအမူအတြက္ တန္ျပန္ျဖစ္ေပၚမႈ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ ကံအေၾကာင္းတရားကုိ ေရွာင္လဲြရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ေရွာင္လဲြႏုိင္သနည္းဟူသည္မွာ ထုိပုဂၢိဳလ္အေပၚ၌သာ တည္မွီသည္။

ကံအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားဟူေသာ စကားစုမ်ားကုိ ထည့္သြင္းခြင့္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒအဖုိ႔မူ ဖန္ဆင္းခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စုိးမုိးၿပီး ယင္းစုိးမုိးမႈေၾကာင့္ ဆုလာဘ္ႏွင့္ ဒဏ္ေပးတတ္ေသာ အနႏၲတန္ခုိးရွင္ တည္ရွိမႈကုိ အသိအမွတ္ မျပဳေခ်။ ယင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ ဗုဒၶ၀ါဒီတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရသည့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ျပဳလုပ္ေသာ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈတုိ႔၏ သဘာ၀ရလာဒ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ ကမၼသဘာ၀တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေသာ တန္ျပန္ခံရေသာ အေျခခံရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ကံတရား၌ ရွိေနေသာ သဘာ၀ကား သင့္ေတာ္ေသာ အက်ိဳးဆက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျချဖစ္သည္။ အေၾကာင္းတရားသည္ ယင္း၏ အက်ိဳးတရားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အက်ိဳးတရား၌ ယင္း၏ အေၾကာင္းတရားကုိ ရွင္းျပသည္။ မ်ိဳးေစ့က အသီးကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယင္းအသီးက အေစ့ႏွင့္အသီးတုိ႔ၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈကုိ ရွင္းျပသည္။ ထုိ႔အတူပင္ ကံႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈရွိသည္။ အက်ိဳးတရားသည္ အေၾကာင္းတရား၌ ပြင့္လင္းေနၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၼ၀ါဒကုိ ျပည့္စုံစြာ ယုံၾကည္သူ ဗုဒၶ၀ါဒီတစ္ေယာက္အဖုိ႔ ကယ္တင္ခံရရန္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ထံ ဆုေတာင္းျခင္း မျပဳဘဲ ယင္းကမၼ၀ါဒသည္ မိမိကုိယ္ကုိ အားကုိးရန္ သင္ၾကားသည့္အတြက္ မိမိ၏စင္ၾကယ္မႈအတြက္ မိမိအေပၚမွာသာ တည္မွီေၾကာင္း ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယုံၾကည္သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္အား ေျဖသိမ့္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ မိမိကုိယ္ကုိ မွီခုိအားထားမႈႏွင့္ ကုိယ္က်င့္သီလ ျဖည့္စြမ္းမႈ သတၱိတုိ႔ကို ေပးသည္မွာ ကံကုိယုံၾကည္သည့္ တရားအဆုံးအမပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏လုံ႔လကုိ ျပည့္စုံေစ၍ ၎၏စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပမႈကုိ ထြန္းညွိေပးၿပီး ၎အား ထာ၀စဥ္ ၾကင္နာေစ၊ သည္းခံေစ၊ ညွာတာေထာက္ထားေစသည္မွာ ကံယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မေကာင္းမႈမွ ေရွာင္ရွားရန္ ေကာင္းမႈကုိျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ မည္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခက္မႈကုိမွ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ မည္သည့္ ေကာင္းခ်ီးေပးခံရမႈကုိမွ ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္မလုိဘဲ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ မိမိအား တုိက္တြန္းေပးသည္မွာလည္း ၿမဲၿမံေသာ ဤကံယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဘာသာတရားမ်ား၏ စီမံခ်မွတ္ၿပီးသား ၾကမၼာဟုဆုိေသာ အရာ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူသားတုိ႔၏ မညီမွ်မႈတုိ႔ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္မွာ ကမၼ၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။ ကမၼႏွင့္ ဘ၀သံသရာကုိ နဂုိမွန္အဆုိအျဖစ္ လက္ခံသည္။

Read more »

ျမတ္ဗုဒၶ…

ျမတ္ဗုဒၶ…
(အရွင္နာရဒမေထရ္ (သီရိလကၤာ)၏ အဂၤလိပ္လုိ ေရးသားခ်က္ကုိ၊ အရွင္ေကလာသ (ျမန္မာ) မွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိပူေဇာ္သည္။)
ဘီစီ ၆၂၃ခုႏွစ္ ေမ(ကဆုန္လ)၏ လျပည့္ေန႔တြင္ ကမၻာေပၚ၌ အႀကီးျမတ္ဆုံးေသာ ဆရာအရွင္ျဖစ္ရန္ ပါရမီပါလာသည့္ သိဒၶတၳအမည္ရွိ အိႏၵိယမင္းသားတစ္ပါး နီေပါေဒသအတြင္း ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ စည္းစိမ္ရင္ခြင္တြင္ ႀကီးျပင္းရလ်က္ မင္းသားတစ္ပါး တတ္ေျမာက္သင့္ေသာ အတတ္ပညာကုိ ရရွိၿပီးေနာက္ လူသားတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မင္းသားသိဒၶတၳသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ သားတစ္ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။


မင္းသား၏ စဥ္းစားေျမာ္ျမင္တတ္ေသာ သဘာ၀ႏွင့္ အႏႈိင္းမဲ့ က႐ုဏာ တရားက မင္းသားဘ၀ရွိ မတည္ၿမဲသည့္ ႐ုပ္ပုိင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားရန္ မင္းသားအား ခြင့္မျပဳခဲ့ပါေခ်။ မင္းသားသိဒၶတၳသည္ ဘ၀ဒုကၡကုိ နားမလည္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲေနၾကသည့္ ေလာကသားတုိ႔အေပၚ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း သနားက႐ုဏာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သာယာခ်မ္းေျမ႕ၿပီး ျပည့္စုံေသာဘ၀တြင္ မင္းသားသိဒၶတၳသည္ ေသာက၏ က်ယ္ေျပာနက္႐ိႈင္းပုံကုိ သေဘာေပါက္ခဲ့သည့္။ က႐ုဏာရွင္ မင္းသားသိဒၶတၳအဖုိ႔ ေလာကီေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အလုံးစုံႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ စံနန္းေဆာင္သည္ ႏွစ္လုိဖြယ္ေနရာ တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ထြက္ေတာ္မူ နန္းကခြာရန္ အခ်ိန္ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။ အာ႐ုံငါးပါးဆုိင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၏ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ပုံကုိ သိျမင္သြားျခင္းက သက္ေတာ္ ၂၉ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ေလာကီေပ်ာ္ရႊင္မႈ အားလုံးကုိစြန္႔ၿပီး အ၀ါေရာင္ ရဟန္း၀တ္႐ုံကုိ ၀တ္ဆင္လ်က္ သစၥာတရားကုိ ရွာေဖြရင္း အသျပာမရွိ တစ္ကုိယ္တည္း လွည့္လည္ခ့ဲသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ကား မျဖစ္စဖူးထူးကဲေသာ ဥဒါန္းတြင္ရစ္သည့္ မဟာဘိနိကၡမန (ႀကီးျမတ္ေသာ ေတာထြက္ျခင္း) ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ မင္းသားသိဒၶတၳသည္ အသက္အရြယ္ အုိမင္းရင့္ေရာ္ခ်ိန္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာပင္ ေတာထြက္ခဲ့ျခင္း၊ ဆင္းရဲ႕မဲြေတ၍ မဟုတ္ဘဲ ၾကြယ္၀ကုံလုံ ျပည့္စုံစဥ္မွာပင္ ေတာထြက္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တင္းက်ပ္ၿပီး အျပင္းအထန္ ၿခိဳးၿခံသည့္ ရဟန္းက်င့္စဥ္ (ဒုကၠရစရိယ)ကုိ မက်င့္သုံးဘဲ ၀ိမုတၱိ (လြတ္ေျမာက္မႈ)ကုိ မရႏုိင္ဟု ေရွးေခတ္က ယုံၾကည္ယဆၾကေသာေၾကာင့္ မင္းသားသိဒၶတၳသည္ ျပင္းထန္သည့္ က်င့္စဥ္ပုံစံအားလုံးကုိ အသည္းအသန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ ``ႏုိးၾကားၿပီးရင္း ႏုိးၾကားရင္း၊ ၿခိဳးၿခံၿပီးရင္း ၿခိဳးၿခံရင္းတုိ႔ျဖင့္ ထပ္ေလာင္းလ်က္`` မင္းသားသည္ ေျခာက္ႏွစ္တုိင္တုိင္ မဟာပုရိသတုိ႔၏ အားထုတ္မႈကုိ ျပဳေတာ္မူသည္။

မင္းသား၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ အ႐ုိးစုနီးပါးသုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ မိမိခႏၶာကုိယ္ကုိ ညွဥ္းဆဲေလ မိမိ၏ပန္းတုိင္းသည္ မိမိမွ ပုိမုိေ၀းစြာ က်န္ခဲ့ေလျဖစ္သည္။ မင္းသား ျပင္းထန္စြာအားထုတ္ခဲ့သည့္ နာက်င္ခံခက္ၿပီး မေအာင္ျမင္ေသာ ဒုကၠရစရိယသည္ လုံး၀အခ်ည္းႏီွးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မင္းသားသည္ ယခုအခါ (ယင္း) ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕အႀကံဳအားျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အားနည္းေစၿပီး စိတ္ဓာတ္ၿငီးေငြ႕ ဆုတ္ယုတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အတၱကိလမထ (မိမိကုိယ္ကုိညွဥ္းပန္းျခင္း)၏ လုံး၀အက်ိဳး မရွိပုံကုိ အၾကြင္းမဲ့ သိျမင္သြားသည္။

အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ ယင္းကုိယ္ပုိင္ေတြ႕ႀကဳံသိရွိမႈ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာမင္းသားသည္ ေနာက္ဆုံး၌ ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂ (ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားမႈ)ႏွင့္ အတၱကိလမထာႏုေယာဂ (ကုိယ္ခႏၶာကုိ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ) ဟူေသာ အစြန္းတရားႏွစ္ပါးကုိ ေရွာင္ရွားလ်က္ ဒုကၠရစရိယ မဟုတ္သည့္ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ကုိ လုိက္နာရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ကာမသုခလႅိကာႏုေယာဂသည္ စိတ္ပုိင္းဘ၀ တုိးတက္မႈကုိ ဆုတ္ယုတ္ေစၿပီး အတၱကိလမထာႏုေယာဂမူကား ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ ဆုတ္ယုတ္ေစသည္။ ဗုဒၶေလာင္းလ်ာ မင္းသားကုိယ္တုိင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ နည္းလမ္းသစ္ကား မစၨ်ိမပဋိပဒါ (အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္) ျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ေနာင္အခါတြင္ ဗုဒၶဓမၼ၏ ၀ိေသသလကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏွစ္လုိဖြယ္ တစ္နံနက္တြင္ ကမၼ႒ာန္း႐ႈမွတ္မႈ၌ နက္႐ိႈင္းစြာ အာ႐ုံ၀င္းစားခုိက္ မည္သည့္တန္ခုိးစြမ္းအားရွင္၏ ကူညီျခင္း လမ္းညႊန္ျခင္းမွ်မရွိဘဲ မိမိ၏လုံ႔လ အားထုတ္မႈႏွင့္ အသိပညာကုိသာ အမွီသဟဲျပဳ၍ ကိေလသာ အလုံးစုံကုိ ပယ္ရွားပစ္ျခင္း၌ စိတ္ဓာတ္စင္ၾကယ္လ်က္ သဘ၀အမွန္ကုိ အရွိအတုိင္း သိျမင္သြားၿပီးေနာက္ သက္ေတာ္ ၃၅ႏွစ္အရြယ္၌ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိရ (ဗုဒၶျဖစ္) ေတာ္မူသည္။ ဗုဒၶဘုရားအျဖစ္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည္ မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈျဖင့္ ဗုဒၶျဖစ္လာသည္။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ က်င့္စဥ္အားလုံး၏ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ စံျပပုံစံအေနျဖင့္ အႏႈိင္းမဲ့ မဟာက႐ုဏာေတာ္အားေလ်ာ္ေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မည္သည့္ တစ္ကုိယ္ရည္ ပုဂၢလိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိမွ် အဓိကမထားဘဲ မိမိ၏ အဖုိးတန္လွသည့္ က်န္ရွိသည့္ဘ၀ သက္တမ္းကုိ ေလာကအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

၄၅ႏွစ္ၾကာ အလြန္ေအာင္ျမင္သည့္ ဘ၀သက္တမ္း ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ အျခားလူသား သတၱ၀ါ အားလုံးကဲ့သုိ႔ပင္ ေရွာင္လဲြမရသည့္ မတည္မၿမဲေျပာင္းလဲမႈ ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေနာက္ဆုံး၌ မိမိ၏ တပည့္သာ၀ကမ်ားအား မိမိေဟာၾကားခဲ့သည့္ ဓမၼကုိ ဆရာအျဖစ္ မွန္ယူရန္ မိန္႔ၾကားလ်က္ သက္ေတာ္၈၀ အရြယ္၌ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူသည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး လူသားတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္လ်က္ လူသားတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဘ၀အဆုံးသတ္ေတာ္မူသြားသည္။ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶသည္ အံ့ဖြယ္မဟာလူသား (အစၦရိယမႏုႆ) ျဖစ္လ်က္ နတ္ဘုရားအေနျဖင့္ (မိမိကုိယ္ကုိ) လုံး၀မိန္႔ဆုိျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ဤအေရးပါသည့္အခ်က္ကုိ အေလးေပး မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီး ကုိယ္ေတာ္ျမတ္အေနျဖင့္ ထာ၀ရတည္ၿမဲသူ နတ္ျဗဟၼာျဖစ္သည့္ဟု မည္သူမွ် မွားယြင္းစြာ ထင္ျမင္ယူဆသြားေစရန္ တစ္စြန္းတစ္စမွ် ခ်န္မထားခဲ့ေခ်။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ နတ္ဘုရားကဲ့သုိ႔ ကုိးကြယ္ပသျခင္းမ်ိဳး မရွိသည္မွာ ကံေကာင္းသည္။ သုိ႔တေစ ``ဖန္ဆင္းရွင္ ထာ၀ရဘုရားကုိ တစ္စက္မွ် မယုံေသာ္လည္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ကဲ့သုိ႔ အလုံးစုံသိ ဘုရားႏွင့္တူသူ`` ဆရာမ်ိဳး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေၾကာင္း မွတ္သင့္သည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ အခ်ိဳ႕ယူဆသကဲ့သုိ႔ ဟိႏၵဴဘုရား ဗိသွ်ႏု၀င္စားသူ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ကုိယ္ေရ လြတ္ေျမာက္မႈျဖင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မိမိစိတ္တုိင္းက် ကယ္တင္ေပးသူလည္း မဟုတ္ေခ်။ စင္ၾကယ္မႈေရာ ညစ္က်ဴမႈပါ မိမိတုိ႔အေပၚတြင္သာ တည္မွီေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္လည္း မိမိတုိ႔အေပၚတြင္သာ တည္မွီေၾကာင္း တပည့္သာ၀ကမ်ားအား ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ မိမိႏွင့္ မိမိသာ၀ကတုိ႔၏ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးမႈႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရ လုံ႔လႀကိဳးကုတ္မႈ၏ အေရးပါမႈကုိ အထူးျပဳ ျမြက္ဟလ်က္ ``ဘိကၡဳတုိ႔ … ကုိယ္တုိင္အားထုတ္ၾကရမည္။ တထာဂတ (ဘုရားရွင္)တုိ႔ကား လမ္းညႊန္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏``ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေတာ္မူသည္။

ဗုဒၶသည္ လမ္းစဥ္ကုိ ညႊန္ျပလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စင္ၾကယ္မႈကုိ ရရွိေရးအတြက္ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ ယင္းလမ္းစဥ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖုိ႔ ထားခဲ့သည္။ ``ကယ္တင္ခံရျခင္းအတြက္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အားကုိးျခင္းမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ အားကုိးျခင္းကား အက်ိဳးရွိသည္။`` သူတစ္ပါးအား အားကုိးျခင္းဟူသည္ မိမိ၏လုံ႔လ စြမ္းပကားကုိ အ႐ႈံးေပးျခင္းဟု ဆိုလုိရာေရာက္သည္။

မိမိကုိယ္ကုိ အားကုိးရန္ တပည့္သာ၀ကမ်ားအား ရွင္းလင္းရာ၌ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ေတာ္၌ ``သင္တုိ႔သည္ မိမိကုိယ္ကုိ ကၽြန္းကဲ့သုိ႔ျပဳ၍ ေနထုိင္ၾကေလာ့။ မိမိကုိယ္ကုိ အားကုိးရာျပဳ၍ ေနထုိင္ၾကေလာ့။ အျခားအရာမ်ား၌ အားကုိးရာကုိ မရွာၾကႏွင့္``ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ယင္းျမင့္ျမတ္လွသည့္ စကားေတာ္မ်ားကား ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိၾကသည္။ မိမိ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔ မိမိကုိယ္တုိင္ လုံ႔လအားထုတ္ရန္ မည္မွ်အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္သည္ဆုိသည့္ ကယ္တင္ရွင္မ်ားထံမွ ထုတ္ႏႈတ္ေရြးခ်ယ္ခံရမႈကုိ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ နတ္ဘုရားမ်ားအား ေတာင္းပန္၀ပ္လွ်ိဳးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးမတုံ႕ျပန္ေသာ ေတာင္းဆုေခၽြမႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္မဲ့ ယဇ္ပူေဇာ္မႈမ်ားျဖင့္ ေနာက္ဘ၀တစ္ခုက မေသခ်ာ မေရရာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ေတာင့္တျခင္းတုိ႔မွာ မည္မွ်ေပါ့ပ်က္ၿပီး အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစကားေတာ္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

တစ္ဖန္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ဗုဒၶအျဖစ္ကုိ ငါသာပုိင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ မေတာင္းဆုိေခ်။ အမွန္စင္စစ္ ဗုဒၶအျဖစ္ဟူသည္ မည္သည့္အထူးေကာင္းခ်ီးေပးခံရသူ၏ သီးျခားပုိင္ဆုိင္မႈမွ် မဟုတ္ေခ်။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ မည္သူမဆုိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တႏုိင္ေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိ ပါရမီတုိ႔၏ အျမင့္ဆုံးအဆင့္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆရာစား (အာစရိယမု႒ိ) မခ်န္ဘဲ ယင္းေနာက္ဆုံး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေျဖာင့္လမ္းမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားအရ မည္သူမဆုိ လုိအပ္သည့္ လုံ႔လႀကိဳးကုတ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့မူ ယင္းအျမင့္ဆုံး ျပည့္စုံမႈအဆင့္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားတုိ႔အား ေကာက္က်စ္သည့္ အျပစ္ရွိသူမ်ားဟု ေခၚေ၀ၚလ်က္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳဘဲ ယင္းသုိ႔ျပဳမည့္အစား လူသည္ သေႏၶပါအရ ႏွလုံးသားစင္ၾကယ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားလ်က္ လူသားတုိ႔ကုိ ႏွစ္သိမ့္ အားေပးေတာ္မူသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ အျမင္တြင္ ေလာကသည္ မေကာက္က်စ္၊ သုိ႔တေစ အ၀ိဇၨာ ဖုံးလႊမ္းေျမွးယွက္ျခင္း ခံၾကရသည္။ မိမိတပည့္မ်ားအား စိတ္ပ်က္ေစျခင္းႏွင့္ ျမင့္ျမတ္သည့္ အေျခအေနကုိ မိမိသာထုိက္တန္ေၾကာင္း ျပဆုိျခင္းတုိ႔အစား လူတုိင္းတြင္ ဗုဒၶအျဖစ္ အႏုသယဓာတ္ တည္ရွိေနသျဖင့္ တပည့္သာ၀ကတုိ႔အား မိမိကုိ အတုလုိက္၍ က်င့္သုံးရန္ အားေပးတုိက္တြန္းေတာ္မူသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳး ဆုိရမူ လူတုိင္းဗုဒၶဘုရား ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဗုဒၶျဖစ္ရန္ စိတ္အားထက္သန္သူအား ေဗာဓိသတၱဟုေခၚၿပီး စာေပနည္းျဖင့္ အသိပညာ (ပြင့္လန္းမည့္) ပုဂၢိဳလ္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ယင္းဘုရားေလာင္းအယူအဆသည္ ဤအတၱဗဟုိျပဳေလာကအား ထာ၀စဥ္ အပ္ႏွင္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အလွပဆုံး အရည္မြန္ဆုံးေသာ ဘ၀က်င့္စဥ္ ဘ၀ေနနည္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမူ (ေလာကအား) အလုပ္အေကၽြးျပဳလ်က္ စင္ၾကယ္သည့္ ဘ၀တစ္ခုထက္ ပုိမုိျမင့္ျမတ္သည့္ မည္သည့္အရာ အဘယ္မွာရွိပါအံ့နည္း..။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဗုဒၶအျဖစ္ကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ကိန္း၀ပ္ေနသည့္ မျမင္ႏုိင္ေကာင္းေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ လူသား၏ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းကုိ ေလာကသုိ႔ ေၾကျငာေတာ္မူခဲ့သည္။ လူသား၏ ကံၾကမၼာကုိ စိတ္တုိင္းက် ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသူ မျမင္ေတြ႕ရသည့္ အနႏၲတန္ခုိးရွင္ တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိ လူသားတုိ႔ အေပၚမွာ ထားရွိၿပီး လူသားအား အနႏၲတန္ခုိးတစ္ရပ္ကုိ က်ိဳးႏြံေစမည့္အစား လူ႔တန္ဖုိးကုိ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ လူသည္ မိမိ လြတ္ေျမာက္မႈ (၀ိမုတၱိ)ႏွင့္ စင္ၾကယ္မႈ (၀ိသုဒၶိ)တုိ႔ကုိ ျပင္ပရွိ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ သုိ႔မဟုတ္ ေဟာေျပာသူ ဓမၼဆရာမ်ားကုိ အမွီအခုိမျပဳဘဲ ကုိယ္ပုိင္က်င့္ႀကံ အားထုတ္မႈျဖင့္ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္မူသည္မွာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ အတၱဗဟုိျပဳ ေလာကအား ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္မႈဟူေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အယူအဆကုိ ေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶပင္ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္က်က္သေရကုိ သိမ္ငယ္ေစသည့္ အမ်ိဳးဇာတ္စနစ္ကုိ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ၿပီး လူသားခ်င္း တန္းတူညီမႈကုိ ေဟာၾကားလ်က္ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္အား ေတာက္ေျပာင္ေစရန္ အားလုံးအတြက္ တူညီသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶပင္ ျဖစ္သည္။

ဘ၀က႑သစ္ဖြင့္ၿပီး ျပည့္စုံမႈကုိ လုိလားသူျဖစ္မည့္ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ သူေတာ္စင္ လူသတ္သမားဟူေသာ ဘ၀အေျခအေနတုိင္းမွ လူအားလုံးတုိ႔အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈ တံခါးကုိ ဖြင့္ထားေၾကာင္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က ျမြက္ဟေတာ္မူသည္။ အမ်ိဳးဇာတ္ အသားေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးတုိ႔ကုိ ခဲြျခားျခင္းမျပဳဘဲ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ထုိက္တန္သူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ မိမိ၏တပည့္မ်ားအား ဓမၼ၏ေက်းကၽြန္ျဖစ္ရန္ေရာ မိမိကုိယ္တုိင္၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ရန္အတြက္ပါ တြန္းအားမေပးဘဲ လုံး၀အေတြးအျမင္ လြတ္လပ္မႈကုိ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္၏ အားေပးစကားမ်ားျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေကြကြင္းသူမ်ားအား သက္သာရာ ရေစေတာ္မူခဲ့သည္။ စြန္႔ပစ္ခံ နာမက်န္းသူမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ လမ္းေပ်ာက္ေနသူမ်ားအား ဂုဏ္တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူတုိ႔၏ စာရိတၱပ်က္ျပားမႈဘ၀ကုိ စင္ၾကယ္ေစသည္။ အားငယ္သူမ်ားအား အားေပးၿပီး ကဲြျပားေနသူမ်ားအား ညီညြတ္ေစသည္။ မသိမုိက္မဲသူမ်ားအား အသိဉာဏ္ပြင့္လင္းေစသည္။ နက္နဲသည့္အရာကုိ ေျဖဆုိရွင္းလင္းေပးသည္။ အသိပညာ နည္းပါးသူမ်ားအား လမ္းညြန္ေပးသည္။ ေအာက္ေျခမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ျမင့္တင္ေးသည္။ ျမင့္ျမတ္သူမ်ားအား ပုိမုိက်က္သေရ ရွိေစသည္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ သူေတာ္စင္ လူမုိက္မဟူ ရွင္ေတာ္ျမတ္အား ထပ္တူညီမွ် ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးၾကသည္။ အာဏာထန္ျပင္းသူ၊ ေျဖာင့္မတ္သူ ဘုရင္မ်ား၊ ထင္ရွားမထင္ရွား မင္းညီမင္းသားမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းလႊာမ်ား၊ ရက္ေရာသူ ကပ္ေစးႏွဲသူ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ား၊ မာနေထာင္လႊားသူ နိမ့္ခ်သူ ပညာရွင္မ်ား၊ ခုိကုိးရာမဲ့ သူဆင္းရဲမ်ား၊ ေအာက္တန္းက်သူ အမႈိက္ပုံတြင္ ရွာေဖြစားေသာက္ရသူမ်ား၊ ေကာက္က်စ္သူ၊ လူသတ္သမာမ်ား၊ အထင္ေသးခံရသူ ျပည့္တန္ဆာမ်ား၊ ယင္းသုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလုံးသည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ပညာ၊ က႐ုဏာ (ျပ႒ာန္းသည့္) စကားလုံးမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၾကသည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ စံနမူသည္ သတၱ၀ါအားလုံးအဖုိ႔ အားတက္ဖြယ္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ သြင္ျပင္သည္ ၾကည္ညိဳသူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အျမင္တြင္ စိတ္သက္သာရာ ရေစသည့္ ႐ုပ္ပုံတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သည္းခံေရး တရားေတာ္အား လူအားလုံးက ေဖာ္မျပႏုိင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကၿပီး ယင္းသည္ ၾကားနာခြင့္ လုိက္နာက်င့္သုံးခြင့္ ရွိခဲ့သူတုိင္းအား ထာ၀ရ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။

ဗုဒၶဓမၼ ထုိးေဖာက္ထြန္းေတာက္ခဲ့သည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ ယင္းဓမၼသည္ အသီးသီးေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ စ႐ုိက္လကၡဏာအေပၚ ခုိင္ၿမဲသည့္ စဲြမက္ဖြယ္ ထင္ဟပ္မႈတစ္ရပ္ကုိ ထားပစ္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ အားလုံး၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဗုဒၶ၏ အထက္တန္းက်ေသာ အဆုံးအမမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ အမွန္ေသာ္ သီဟုိဠ္၊ ျမန္မာ၊ ယုိးဒယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နာမ္၊ ေလာ၊ နီေပါ၊ တိဗက္၊ တ႐ုတ္၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္စသည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံအားလုံးသည္ ဗုဒၶ၀ါဒတည္းဟူေသာ ပုခက္အတြင္းက ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကသည္။ ဤျမင့္ျမတ္သည့္ ဆရာအရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ အႏႈိင္းမဲ့ ႏွစ္လုိဖြယ္ လကၡဏာသည္ ရွင္ေတာ္ျမတ္အား သိလာသူ အားလုံးအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈတစ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္၏ သံမဏိစိတ္ဓတ္၊ နက္နဲသည့္ ပညာ၊ အနႏၲေမတၱာ၊ မဟာက႐ုဏာ၊ ကုိယ္က်ိဳးမဲ့ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သမုိင္းတြင္ရစ္သည့္ မဟာဘိနိကၡမန (ေလာကီစည္းစိမ္ကုိ စြန္႔လြတ္မႈ)၊ အလုံးစုံစင္ၾကယ္မႈ၊ ဆဲြေဆာင္သည့္ ဥပဓိ႐ုပ္၊ ဓမၼျပန္႔ပြားရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စံျပနည္းစနစ္ႏွင့္ ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ အဆုံးစြန္ ေအာင္ျမင္မႈ ဤအလုံးစုံေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ ငါးပုံတစ္ပုံခန္႔မွ်အား ရွင္ေတာ္ျမတ္အား မိမိတို႔၏ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ ဆရာအရွင္အျဖစ္ ၀မ္းသာစြာ လက္ခံရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္အား ေတာက္ေျပာင္သည့္ ေထာမနာေပးျခင္းျပဳလ်က္ သီရိရာဓကရစ္ရွနာ (Sri Radhakarishna)က ဤသုိ႔ေဖာ္ျပသည္။ ``ဗုဒၶေဂါတမႏွင့္ စပ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဘ၀အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးသေလာက္ မည္သူမဆုိ (ယွဥ္လွ်င္) ဒုတိယေနရာတြင္ မရွိသူ၊ ၎၏လႊမ္းမုိးမႈသည္ အျခားမည္သူထက္မဆုိ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္းမႈ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္း မရွိဘဲ ဘာသာတရား အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကုိ တည္ေထာင္သူအျဖစ္ အားလုံး၏ ေလးစား႐ုိေသမႈကုိ ခံရသူ အေရွ႕တုိင္းမွ ပညာရွိတစ္ဆူ ရရွိၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္အား ကမၻာအေတြးအေခၚ သမုိင္း၏ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းကုိ ခံရသူ၊ ရည္မြန္သည့္ လူသားအားလုံး၏ အမ်ားဆုိင္ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေခ်၏။ အေၾကာင္းမူ အသိပညာဂုဏ္ရွိန္၊ ကုိယ္က်င့္တရားေရးရာ ျပင္းျပမႈႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဘ၀ ထုိးထြင္းသိျမင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခံရပါမူ ဗုဒၶသည္ သမုိင္းတြင္ အႀကီးျမတ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ တစ္ဆူျဖစ္ရသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မလုိေသာေၾကာင့္တည္း။``

အိပ္ခ်္ ဂ်ီ ၀ဲလ္ (H.G. Wells) က ``သမုိင္းတြင္ အႀကီးျမတ္ဆုံး ပုဂၢိဳလ္သုံးေယာက္ (Three greatest Men in History)``က်မ္း၌ ဤသုိ႔ေရးသည္။ ``ဗုဒၶအား ႐ုိးသားေသာ ကုိင္း႐ိႈင္းေသာ တစ္ကုိယ္တည္းေနေသာ ဉာဏ္အလင္းအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ လူသားတစ္ေယာက္၊ ထင္ရွားသည့္ လူသားဥပဓိ႐ုပ္ ရွိသူအျဖစ္ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ရၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ နတ္ေဒ၀ါအျဖစ္ မေတြ႕ရေခ်။ ဗုဒၶသည္ လူသားအားလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကုိယ္က်င့္တရားေရးရာ တရားဓမၼကုိလည္း လူသားတုိ႔အား ေပးအပ္ခဲ့၏။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အေကာင္းဆုံးေသာ ေခတ္သစ္ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ ဓမၼႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိ၏။ ဗုဒၶက ဆင္းရဲဒုကၡအားလုံးႏွင့္ မေက်နပ္မႈ အားလုံးသည္ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့၏။ လူသားတစ္ဦးသည္ တည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္မလာႏုိင္မီတြင္ ၎၏အာ႐ုံတရားမ်ားအတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ၎ကုိယ္တုိင္အတြင္း အသက္ရွင္ရမႈကုိ ရပ္စဲရမည္ျဖစ္၏။ ယင္းေနာက္လူသားသည္ ႀကီးျမတ္သူအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ၏။ ဗုဒၶသည္ ခရစ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ခန္႔ကပင္ မတူျခားနားသည့္ ေ၀ါဟာျဖင့္ လူသားတုိ႔အား ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔မႈတရားကုိ ေဟာၾကားတုိက္တြန္းေတာ္မူခဲ့၏။ အျခားတစ္နည္း ဆုိရမူ ဗုဒၶသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုိမုိနီးစပ္ခဲ့၏။ ဗုဒၶသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တစ္ကုိယ္ေရ အေရးပါမႈ အက်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ခရစ္ေတာ္ထက္ ပိုမုိရွင္းလင္းၿပီး ထာ၀ရတည္ၿမဲသူ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သေလာဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ (ခရစ္ေတာ္ထက္) သံသယျဖစ္စရာ ပုိနည္း၏။ စိန္႔ဟီေလရီ (St. Hilaire) က ``ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ ကိုယ္က်င့္တရား အားလုံး၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ပုံစံျဖစ္သည့္ ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ဘ၀သည္ ယင္းကုိယ္က်င့္တရားအေပၚ စြန္းထင္မႈ မရွိေခ်။``ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ေဖာ့စ္ဗုိးလ္ (Fausboll)က ``ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိရေလ ရွင္ေတာ္ျမတ္အေပၚ ၾကည္ညိဳေလ ျဖစ္ပါ၏။``ဟု ဆုိသည္။ ရွင္ေတာ္ျမတ္၏ က်ိဳးႏြံသူ တပည့္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ``ရွင္ေတာ္ျမတ္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိရေလ ရွင္ေတာ္ျမတ္အေပၚ ၾကည္ညိဳရေလ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္အေပၚ ၾကည္ညိဳရေလ ရွင္ေတာ္ျမတ္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိရေလ`` ျဖစ္ပါ၏ဟု ဆုိမည္ျဖစ္သည္။

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား