ေမတၱာကမၼ႒ာန္း ပြားမ်ားနည္း (၁)…

ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကို ပြားမ်ားအားထုတ္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ဟာ မပြားခင္ သိထားရမွာက (၁) အရင္ဆုံး အစျပဳၿပီး မပြားမ်ားသင့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ (၂) သီးသန္႔ မပြားမ်ားသင့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ (၃) လုံး၀ မပြားမ်ားသင့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ သိထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စပြားမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ
၁။ မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္
၂။ အရမ္းခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္
၃။ မခ်စ္မမုန္း အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္
၄။ ရန္သူပုဂၢိဳလ္
ျဖစ္တဲ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ကုိ အရင္ဆုံးစၿပီး မပြားမ်ားသင့္ပါဘူး။ မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္အရာမွာထားၿပီး ပြားမ်ားတဲ့အခါ၊ အလြန္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကုိ မခ်စ္မမုန္း အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ပြားမ်ားတဲ့အခါ၊ အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေလးစားထုိက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေနရာေတြမွား ထားၿပီး ပြားမ်ားတဲ့အခါ ပင္ပန္းတတ္သလုိ၊ ရန္သူပုဂၢိဳလ္ကုိ အဖန္ဖန္ ပြားမ်ားေနပါကလည္း ေဒါသျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကုိ စၿပီး ပြားမ်ားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေလးေယာက္ကစၿပီး မပြားသင့္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


ေနာက္ လိင္မတူတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကုိလည္း သီးသန္႔ေမတၱာ မပြားသင့္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးကုိ သီးသန္႔ေမတၱာပုိ႔တာ၊ အမ်ိဳးသမီးက အမ်ိဳးသားကုိ သီးသန္႔ေမတၱာပုိ႔တာ အခ်ိန္ၾကာလာပါက ကာမရာဂျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ လိင္မတူတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကုိ သီးသန္႔မပြားသင့္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေမတၱာစ်ာန္ကုိ ရရွိၿပီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ သဗၺာဣတၳိေယာ- အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလုံ၊ သေဗၺပုရိသာ- အမ်ိဳးးသားအားလုံး စသည္ျဖင့္ ပြားမ်ားႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေသသြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကုိ အာ႐ုံျပဳ၍လည္း ေမတၱာ မပြားရပါဘူး။ ေသတဲ့သူကုိ အာ႐ုံျပဳ ပြားမ်ားျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ မရွိတဲ့အျပင္ ေမတၱာစ်ာန္လည္း မရႏုိင္တဲ့အတြက္ ေသသူကုိ လုံး၀ေမတၱာမပြားရဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စ်ာန္ဆုိလုိ႔ ေကာင္းကင္ပ်ံႏုိင္တဲ့ စ်ာန္မ်ိဳးလုိ႔ မေတြးမိပါေစနဲ႔။ ဒီေနရာမွာ ေျပာတဲ့စ်ာန္ဆုိတာ ၀ိတက္၊ ၀ိစာရ၊ ပီတ၊ သုခစတဲ့ စ်ာန္အဂၤါမ်ားနဲ႔ ျပည့္စုံေနတာကုိ ေျပာတာပါ။

ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္ (၆) ေယာက္ဟာ ပြားနည္းမက် အစဥ္မက်ပါက ေမတၱာဘာ၀နာကုိ ပ်က္ဆီးေစတတ္၊ ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕ေလးေယာက္ကုိ အရင္ဆုံး စတင္မပြားမ်ားမိၾကရန္၊ လိင္တူပုဂၢိဳလ္ကုိ သီးသန္႔ မပြားမိၾကရန္ႏွင့္ ေသသူကုိ လုံး၀ေမတၱာမပြားၾကရန္ အထူးသတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးပါက ေမတၱာပြားမ်ားရမယ့္ အစဥ္အတုိင္း ပြားမ်ားရပါမယ္။ ေမတၱာပြားရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္အစဥ္ကေတာ့
၁။ မိမိကုိယ္
၂။ မိမိခ်စ္ခင္ေလးစား္ျမတ္ႏုိးအပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္
၃။ မခ်စ္မမုန္း အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္
၄။ ရန္သူပုဂၢိဳလ္
တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း စတင္ပြားမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီအစဥ္အတုိင္း မိမိကုိယ္ကုိ မိမိအရင္စတင္ၿပီး ေမတၱာပြားမ်ားရပါမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ အရင္ပြားမ်ားရန္ လုိသလဲဆုိေတာ့ မိမိနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး မိမိရဲ႕ စီးပြားခ်မ္းသာကုိ မိမိ လုိလားေတာင့္တသလုိ အျခားေသာ သတၱ၀ါတုိ႔ရဲ႕ ခ်မ္းသာေရးကုိ လုိလားေတာင့္တကာ မညွင္းဆဲေစလုိတဲ့ အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အရင္ဆုံး အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူ၍ ေမတၱာပြားမ်ားရပါတယ္။ “ငါသည္ ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိ၏ခႏၶာ၀န္ကုိ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ”လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အာ႐ုံျပဳကာ ေမတၱာပြားေပးရပါတယ္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပြားမ်ားၿပီးေနာက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြ ႏူးည့ံေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာ၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားမ်ား စြမ္းအားၾကီးမားလာတဲ့အခါ တစ္ျခားသတၱ၀ါမ်ားကုိ ေျပာင္းၿပီး ေမတၱာပြားရပါတယ္။

ဒီလုိပြားတဲ့အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစဥ္အတုိင္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ခ်စ္ခင္ေလစား ျမတ္ႏုိးရတဲ့ လိင္တူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးကုိ လွမ္းၿပီးအာ႐ုံျပဳကာ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ထုိင္ေနတဲ့ပုံ၊ ရပ္ေနတဲ့ပုံ စတဲ့ ကုိယ္အႏွစ္သက္္ဆုံး စိတ္အခ်မ္းသာဆုံးပုံကုိ ေရြးခ်ယ္ကာ စိတ္နဲ႔လွမ္းၿပီး အာ႐ုံယူရပါမယ္။ ကုိယ္နဲ႔ေလးေတာင္ခန္႔ ငါးေတာင္ခန္႔မွာ တည္ရွိေနေအာင္ အာ႐ုံယူၾကည့္ပါ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ကုိ စိတ္အာ႐ုံထဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အာရုံယူႏုိင္တဲ့အခါမွာ “ဤသူသည္ ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိခႏၶာ၀န္ကုိ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ” ဟု ဒီေလးခ်က္လုံးကုိ သုံးေလးငါးေခါက္ေလာက္ ပြားၾကည့္ေပးပါ။ အဲဒီေနာက္မွ ဒီေလးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးစီကုိ စ်ာန္ဆုိက္တဲ့အထိ ပြားမ်ားေပးရပါမယ္။ တစ္မ်ိဳးစီပြားတယ္ဆုိရာမွာ သေဘာကေတာ့ “ဤသူသည္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ”ဟု ေမတၱာပြားတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းၿပီး ၿပဳံးရႊင္ေနတဲ့ပုံကုိ အာ႐ုံယူကာ စိတ္ပါလက္ပါ “ဤသူသည္ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ… စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ…” ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမတၱာပြားရပါမယ္။ သူ၏ပုံမွာ ဘာ၀နာစိတ္ဟာ အလြန္ၿငိမ္သက္စြာ ကပ္ၿပီးတည္လာပါက ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္ဆုိက္ေအာင္ ပြားမ်ားေပးရပါမယ္။ စ်ာန္ဆုိက္ေအာင္ ပြားတယ္ဆုိတာ ပြားရင္းနဲ႔ စ်ာန္အဂၤါေတြျဖစ္တဲ့ ၀ိတက္ (နိမိတ္အာ႐ုံအေပၚ စိတ္ကုိေရွး႐ႈတင္ျခင္း သေဘာ)၊ ၀ိစာရ (နိမိတ္အာ႐ုံကုိ ထပ္ကာထပ္ကာ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္းသေဘာ)၊ ပီတိ (နိမိတ္အာ႐ုံကုိ ႏွစ္သက္ျခင္း ပီတိသေဘာ)၊ သုခ (အာ႐ုံရဲ႕ အရသာကုိ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ခံစားျခင္းသေဘာ)၊ ဧကဂၢတာ (အာ႐ုံတစ္ခုတည္းအေပၚမွာ စိတ္က်ေရာက္တည္ၿငိမ္ေနျခင္း သေဘာ) လုိ႔ ေခၚတဲ့ သေဘာလကၡဏာမ်ား ထင္ရွားလာတာကုိ ေျပာတာပါ။ ဒီသေဘာလကၡဏာေတြကုိ ဆင္ျခင္သိရွိၿပီး သေဘာလကၡဏာမ်ားအလုိက္ ပထမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္ဟု အဆင့္ဆင့္ ဆုိက္ေရာက္တဲ့အထိ ပြားမ်ားမႈကုိ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ တစ္ခ်က္တည္းကုိ တတိယစ်ာန္ဆုိက္တဲ့အထိ ပြားမ်ားၿပီးပါက က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကုိလည္း အစဥ္အတုိင္း တတိယစ်ာန္ဆုိက္တဲ့ အထိပြားေပးရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ပြားတဲ့အခါမွာ “ေဘးရန္ကင္းပါေစလုိ႔ ပြားတဲ့အခါ ေဘးရန္ကင္းေနတဲ့ပုံ၊ စိတ္ဆင္းရျခင္း ကင္းပါေစလုိ႔ ပြားတဲ့အခါ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းေနတဲ့ပုံ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစလုိ႔ ပြားတဲ့အခါ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းေနတ့ဲပုံ၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိခႏၶာ၀န္ကုိ ရြက္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ပြားတဲ့အခါ ခ်မ္းသာစြာ ခႏၶာ၀န္ကုိ ရြက္ေဆာင္ေနတဲ့ပုံမ်ား ေပၚေနေအာင္ အာ႐ုံျပဳ ပြားမ်ားေပးရပါတယ္။

ဒီနည္းအတုိင္း ခ်စ္ခင္ေလးစား ျမတ္ႏုိးရတဲ့ လိင္တူပုဂၢိဳလ္ (၁၀)ေယာက္ေလာက္ကုိ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ အရွိန္ယူကာ ပြားမ်ားၾကည့္ေပးပါ။ ဒီလုိ ခ်စ္ခင္ေလးစားတဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ အေပၚ ေမတၱာပြားမႈ ေအာင္ျမင္လာတဲ့အခါ မခ်စ္မမုန္း အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္ကုိ အထက္ပါနည္းအတုိင္း အလားတူ ပြားမ်ားေပးရပါတယ္။ (၁၀) ေယာက္ေလာက္အထိေပါ့။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ရန္သူပုဂၢဳိလ္ကုိ အထက္ပါနည္းအတုိင္း အစဥ္လုိက္ တတိယစ်ာန္ဆုိက္ေအာင္ ပြားမ်ားရပါတယ္။ ဒီအ႐ႈခံ၊ အာ႐ုံခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အားလုံး လိင္တူပုဂၢဳိလ္မ်ားပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္အစဥ္လုိက္ကုိ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း ႏုိင္ေအာင္ ပြားမ်ားႏုိင္လွ်င္ မိမိ၊ မိမိကခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္၊ မခ်စ္မမုန္း အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ရန္သူပုဂၢိဳလ္ဆုိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးအေပၚ ထားတဲ့့ေမတၱာဟာ တစ္သီးတစ္ျခားစီ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီပုဂၢဳိလ္ေလးဦးအေပၚ ေမတၱာစိတ္ကုိ ညီမွ်ေအာင္ ျပဳက်င့္ႏုိင္တဲ့အထိ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကုိ စီးျဖန္းရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိမိကုိယ္ကုိ အာ႐ုံျပဳပြားမ်ားတာဟာ စ်ာန္သုိ႔မေရာက္ႏုိင္ေပမယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ိဳး ေမတၱာတစ္သားတည္း တစ္ညီတည္းျဖစ္ေအာင္ သီးသန္႔ထည့္ ပြားမ်ားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္အပုိင္းအျခားကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ ပြားမ်ားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေမတၱာကမၼ႒ာန္း ပြားမ်ာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ မိမိကုိယ္၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ရန္သူပုဂၢိဳလ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အစဥ္ကုိ မိမိကုိယ္ကစၿပီး အရွိန္ရေအာင္ အခ်ိန္ယူပြားမ်ား၊ အဲဒီေနာက္ ခ်စ္ခင္ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ အဲဒီေနာက္ အလယ္အလတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ေနာက္ဆုံး ရန္သူပုဂၢိဳလ္ဆုိတဲ့ အစဥ္အတုိင္း တစ္ဦးခ်င္းအာ႐ုံယူကာ ပြားမ်ားမႈကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ သမာဓိအားေကာင္းၿပီး စ်ာန္အဂၤါမ်ား ထင္ရွားလာကာ တတိယစ်ာန္ ဆုိက္တဲ့အထိ တစ္ခ်က္ခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္း ပြားမ်ားေပးရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ပြားမ်ားဖန္မ်ားတဲ့အတြက္ သမာဓိစ်ာန္ ထင္ရွားျဖစ္လာ၊ တစ္သမွတ္တည္း တည္လာပါက ေမတၱာစိတ္ဟာလည္း ဒီပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးအေပၚ ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိေတာ့ဘဲ တစ္ေျပးညီတည္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီနည္းအတုိင္း ညီမွ်ေသာ ေမတၱာစိတ္၊ ညီမွ်ေသာ ေမတၱာစ်ာန္ကုိ ရေအာင္ ပြားမ်ားႏုိင္ခဲ့ပါက သီမာသေမၻဒေခၚ ပုဂၢိဳလ္အပုိင္း အျခားကုိ ၿဖိဳခဲြဖ်က္ဆီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢဳိလ္အစဲြမရွိ ေမတၱာစိတ္ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီအစဥ္ဟာ ေမတၱာကမၼ႒ာန္းကုိ စၿပီးပြားမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ပြားမ်ားရမယ့္ ေမတၱာ ကမၼ႒ာန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဆင့္ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ပြားမ်ားႏုိင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အေနာဓိသ ဖရဏေမတၱာေခၚ ရည္ညြန္းပုိင္းျခားျခင္း မရွိဘဲ ျပန္႔ႏွံ႔ေစတဲ့ ေမတၱာ၊ ၾသဓိသ ဖရဏေမတၱာေခၚ ရည္ညြန္းပုိင္းျခား ျပန္႔ႏွံ႕ေစတဲ့ ေမတၱာနဲ႔ ဒိသာဖရဏ ေမတၱာေခၚ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတုိ႔၌ ျပန္႔ႏွံ႔ေစတဲ့ ေမတၱာတုိ႔ကုိ ပြားမ်ားရပါမယ္။ ဒီေမတၱာေတြကုိ မပြားမ်ားခင္ အေနာဓိသ(၅)မ်ိဳး၊ ၾသဓိသ(၇)မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ (၁၂)မ်ိဳးကုိ သိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အပုိင္း (၂) တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္....

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား