အေရးႀကီးသည္မွာ…

ေလာက၌ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ပညာအားေကာင္းၾက၏။ အခ်ိဳ႕သည္ ေတြးေခၚမႈ အားေကာင္းၾက၏။ အခ်ိဳ႕သည္ ၀ီရိယအားေကာင္းၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကား လက္ေတြ႕အားသန္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကား ႀကံစည္မႈ အားသန္ၾက၏။ မည္သုိ႔ပင္ အားသာခ်က္ ကုိယ္စီရွိျငားေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းကုိသာ စဲြကုိင္ထားပါက လဲြယုိင္သြားတတ္၏။ ပညာအားေကာင္းေသာ္လည္း က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈပါမွသာ လက္ေတြ႕အက်ိဳး ရႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အေတြးအေခၚ အႀကံအစည္ အားသန္သူသည္လည္း ေတြးေတာႀကံစည္ေန႐ုံမွ်ႏွင့္မၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ၾကည့္မွသာ ၿပီးႏုိင္၏။ အဓိကမက်သည့္ အရာမ်ားတြင္ ေတြးေတာႀကံစည္ကာ ပညာဉာဏ္ အားေကာင္းေနသည္ထက္ အဓိကက်သည့္ အရာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္သုံးျခင္းကသာ အလုိရွိရာ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ အက်ိဳးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးအရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ ပင္ပန္းေနၾကသည္ထက္ အဓိကက်ၿပီး လက္ေတြ႕အက်ိဳးႀကီးႏုိင္သည့္ အရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ရွိခုိက္ အားစုိက္လုိက္ၾကသည္က ပုိၿပီးအက်ိဳးစီးပြားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ၏။ ဘ၀သံသရာ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ေဆာင္ႏုိင္ေပ၏။

ဗုဒၶလက္ထက္က မာလုက်ပုတၱဟူေသာ မေထရ္တစ္ပါးသည္ အေတြးအေခၚ အားေကာင္းသည့္ မေထရ္တစ္ပါး ျဖစ္၏။ မည္မွ်အားေကာင္းသည္ဆုိေသာ္ ရဟန္းဘ၀တြင္ အားထုတ္ရမည့္ ရဟန္းတရားကုိ လက္ေတြ႕အားမထုတ္ဘဲ အေရးမႀကီးသည့္ အခ်ည္းအႏွီး အေတြးမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနသည္အထိ အားေကာင္းခဲ့၏။ မိမိဉာဏ္ျဖင့္ လုိက္မမီသည့္ အရာမ်ားတြင္ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ကာ ေတြးေတာအေျဖရွာေနတတ္၏။ ေတြးေတာႀကံစည္ေနျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အက်ိဳးမွ် မျဖစ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ရဟန္းတရား အားထုတ္ေရးတြင္ အေရးမႀကီးသည့္ အႀကံအစီမ်ားျဖင့္သာ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ကုန္ေနေတာ့၏။

တစ္ေန႔ ထုိမေထရ္သည္ တစ္ပါးတည္းထုိင္ကာ “ေလာကသည္ ၿမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ မၿမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆုံးရွိ၏ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေလာကသည္ အဆုံးမရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္ပင္ ကုိယ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္တစ္ျခား ကုိယ္သည္တစ္ျခား ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱ၀ါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျပန္ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱ၀ါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျပန္မျဖစ္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သတၱ၀ါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သတၱ၀ါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဟာၾကားဘဲ ထိမ္ခ်န္ထား၊ ပယ္ထားသည့္ အယူမ်ားရွိ၏၊ ထုိအယူတုိ႔ကုိ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား ေဟာၾကားေတာ္မမူ၊ ထုိသုိ႔ မေဟာၾကားဘဲ ခ်န္ထားသည္ကုိ ငါမႏွစ္သက္၊ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ည္းကပ္၍ ဤအေၾကာင္းကုိ ေမးေလွ်ာက္အ့ံ၊ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျဖၾကားေပးျခင္း မရွိပါက ငါသည္ ရဟန္းသိကၡာကုိစြန္႔ကာ လူထြက္ေတာ့အံ့…” စသည္ျဖင့္ ေတြးေတာႀကံစည္ေန၏။ မာလုက်ပုတၱမေထရ္သည္ မိမိအႀကံအတုိင္းပင္ ျမတ္စြာဘုရား သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္ကုိေစာင့္ကာ သြားေရာက္၍ ေမးေလွ်ာက္ေလေတာ့၏။ ဘုရားထံသြားကာ အၾကပ္ကုိင္ေလေတာ့၏။

ဘုရားထံေမွာက္ ေရာက္သည့္အခါ မာလုက်ပုတၱမေထရ္သည္ မိမိႀကံစည္ထားသည့္ အေတြးမ်ား၏ အေျဖကုိ ေမးေလွ်ာက္ေလေတာ့၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထုိအေျဖမ်ားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မမူဘဲ ခ်န္ထားသည္ဟုထင္ကာ အျပစ္တင္သည့္ သေဘာမ်ားျဖင့္ လူထြက္မည္ဟုပင္ အၾကပ္ကုိင္ေလ၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “မာလုက်ပုတၱ… ငါသည္ သင့္ကုိ မာလုက်ပုတၱ သင္လာခဲ့ေလာ့..၊ ငါဘုရားအထံမွာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ေလာ့၊ သင္သိခ်င္သည့္ ေလာကသည္ၿမဲျခင္း၊ မၿမဲျခင္း၊ သတၱ၀ါသည္ ေသသည္မွေနာက္၌ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ သင့္ကုိ ငါဘုရား ေဟာၾကားေပးမည္ဟု ဆုိခဲ့ဖူးသေလာ..” ဟု ေမးေတာ္မူလုိက္၏။
“အရွင္ဘုရား… မဆုိခဲ့ဖူးပါဘုရား…”

“သင္ကလည္း ငါဘုရားကုိ သင္အလုိရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေျဖေပးမွ ရဟန္းျပဳမည္၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္မည္ဟု ဆုိခဲ့ဖူးသေလာ…”
“အရွင္ဘုရား မဆုိခဲ့ဖူးပါဘုရား..”

“မာလုက်ပုတၱ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ငါကလည္း သင့္ကုိ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မဆုိခဲ့၊ သင့္ကလည္း ငါ့ကုိ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မဆုိခဲ့ပါပဲလွ်က္ အဘယ္သူ ေတာင္းပန္သည္ျဖစ္၍ အဘယ္သူ႔ကုိ တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားရမည္နည္း..၊ စင္စစ္ သင္သည္ ရဟန္းဘ၀ရေနေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္အရာကုိ မလုပ္ဘဲ မလုိအပ္သည္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ေနသျဖင့္ မဂ္ဖုိလ္မၿပီး အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေန၏…”ဟု ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘုရားရွင္က မာလုက်ပုတၱအား ျပစ္တင္ေျပာဆုိ ဆုံးမကာ အေရးႀကီးသည့္အရာႏွင့္ အေရးမႀကီးသည့္ အရာမ်ားကုိ ခဲြျခားျပသ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။

ဗုဒၶက “မာလုက်ပုတၱ… အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ ေလာကသည္ ၿမဲမၿမဲ၊ သတၱ၀ါ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္မျဖစ္ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မေဟာၾကားေပးသမွ် ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ ငါမက်င့္ဟု ဆုိလာျငားအံ့၊ ထုိသူသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ မက်င့္မီ သုိ႔မဟုတ္ မက်င့္ရဘဲႏွင့္ပင္ ေသလြန္ရာ၏၊ အေၾကာင္းကား ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ည္းႏွီးကိစၥမ်ားအား ငါဘုရားသည္ ေဟာၾကားေပးမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏…” “မာလုက်ပုတၱ… ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္းထန္သည့္ အဆိမ္လူးျမားျဖင့္ အပစ္ခံရသူသည္ ေရွးဦးစြာ အဆိပ္လူးျမားကုိ ႏႈတ္ကာအသတ္ အရင္ကယ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ အရာကုိမလုပ္ဘဲ ဤအဆိပ္လူးျမားကုိ မည္သူကပစ္လုိက္သည္၊ ဤျမားသည္ မည္သည့္ေနရာက လာသည္၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အပစ္ခံရသည္ စသည္ျဖင့္ ျမားပစ္သူကုိ လုိက္ရွာေနပါက ထုိသူကုိ မေတြ႕မီပင္ အသက္ေသသြားရာ သကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူ သင္သည္လည္း အဓိကအေရးႀကီးသည့္ ရဟန္းတရားကုိ အားမထုတ္ေသးဘဲ ေလာကအေၾကာင္း သတၱ၀ါအေၾကာင္း စၾကာ၀ဠာအေၾကာင္း စသည္မ်ားကုိ ဘုရားမေဟာေသးသမွ် ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ မက်င့္ဟု ေတြးေတာေနပါက ထုိျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ မက်င့္ရေသးမီပင္ ေသလြန္သြားႏုိင္ရာ၏…”

“မာလုက်ပုတၱ… ေလာကသည္ ျမဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မျမဲသည္ျဖစ္ေစ၊ သတၱ၀ါသည္ ဘ၀သစ္တြင္ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ ထုိအေတြးမ်ားရဲ႕ အေျဖကုိ တိက်စြာ သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ေတြးေခၚသူအတြက္ တစ္စံုတစ္ခုမွ် ထူးျခားလာမည္မဟုတ္၊ ထုိအေတြးမ်ား၊ အေျဖမ်ား မွန္မွားျဖစ္ေနျငားလည္း ပဋိသေႏၶေနရမႈမ်ား၊ အုိရမႈမ်ား၊ ေသရမႈမ်ား၊ ပူေဆြးငိုေၾကြးျခင္းမ်ား၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္ ရွိေနၾကမည္သာ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ ေလာကအေၾကာင္း သတၱ၀ါအေၾကာင္းစသည္ ေတြးေနျခင္းထက္ ေရွးဦးစြာ လုပ္သင့္သည္မွာ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာပင္ ဖ်က္စီးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုိင္ျခင္းကသာ ပုိၿပီးအေရးႀကီး၏၊ ထုိအရာမ်ားကုိ ဖ်က္စီးပစ္ႏုိင္ရန္ကုိသာ ငါဘုရားပညတ္ေတာ္မူ၏…”

“မာလုက်ပုတၱ… ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္တြင္ သင္သည္ ငါဘုရား မေဟာၾကားသည္ကုိ မေဟာၾကားသည့္အတုိင္း၊ ေဟာၾကားသည္ကုိ ေဟာၾကားသည့္အတုိင္းသာ မွတ္သားေလာ့၊ ေလာကသည္ ၿမဲ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မၿမဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္သည္ပင္ ကုိယ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အသက္တစ္ျခား ကုိယ္တစ္ျခား စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သတၱ၀ါ ေသသည္မွေနာက္၌ ျဖစ္၏၊ မျဖစ္၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္ စသည္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေလာကအေၾကာင္း သတၱ၀ါအေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ ငါဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မမူ၊ အေၾကာင္းကား ေဟာၾကားျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္မစပ္၊ ျမတ္ေသာသာသနာေတာ္၏ အစအနမွ်လည္း မျဖစ္၊ ၀ဋ္ဆင္းရဲကုိ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ၊ ရာဂကင္းျခင္းငွါ၊ ရာဂခ်ဳပ္ျခင္းငွါ၊ ကိေလသာ ၿငိမ္းျခင္းငွါ၊ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ျခင္းငွါ စသည္ျဖင့္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း..” “မာလုက်ပုတၱ… ဤကား ဆင္းရဲတည္း၊ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းတည္း၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာတည္း၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း စသည္ျဖင့္ ငါဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အေၾကာင္းကား ထုိတရားသည္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စပ္ယွဥ္၏၊ သာသနာအတြက္ အားအင္ျဖစ္၏၊ ၀ဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ၊ ကိေလသာရာဂ ကင္းၿငိမ္းျခင္းငွါ၊ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ျခင္းငွါစသည္ျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ငါဘုရား မေဟာၾကားသည္ကုိ မေဟာၾကားသည့္အတုိင္း၊ ေဟာၾကားသည္ကုိ ေဟာၾကားသည့္အတုိင္း မွတ္သားလုိက္နာ က်င့္ႀကံေလေလာ့...” စသည္ျဖင့္ အက်ယ္မိန္႔ေတာ္မူလုိက္၏။ ေနာက္ဆုံးတြင္ မာလုက်ပုတၱမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ ႏွစ္သက္ေက်နပ္စြာ လက္ခံသြားေလေတာ့၏။ (မဇၥ်ိမပဏၰာသ၊ ဘိကၡဳ၀ဂ္၊ စူဠမာလုက်သုတ္) ဤကား ဗုဒၶလက္ထပ္ အေတြးအေခၚပုိင္းတြင္ အားသာကာ အေရးႀကီးသည့္ အပုိင္မ်ားတြင္ မလုပ္ျဖစ္ဘဲ အခ်ည္းႏွီး အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့သည့္ မာလုက်ပုတၱ မေထရ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းသာ ျဖစ္၏။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း မာလုက်ပုတၱကဲ့သုိ႔ အေတြးနယ္လြန္သူမ်ားရွိ၏။ အေရးႀကီးသည္ကုိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ မိမိအတြက္လည္း အက်ိဳးမၿပီး အမ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အကူ မျပဳသည့္ အရာမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနသူမ်ား ရွိ၏။ ထုိသူမ်ားသည္ ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔ပင္ အဆိပ္လူျမားကုိ အရင္မႏႈတ္ဘဲ ျမားပစ္သူကုိ လုိက္ရွာေနသူႏွင့္ တူေနေပ၏။ စင္စစ္ မလုိအပ္သည္မ်ား၊ မိမိဉာဏ္ႏွင့္ လုိက္မမီသည္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ေနမည့္အစား လက္ေတြ႕က်သည့္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္သာ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္လွ၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားသည္ သဗၺညဳတဉာဏ္ျဖင့္ ေဟာၾကားထားသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ မိမိ၏ အသိဉာဏ္ႏွင့္ လုိက္မမီႏုိင္သည္မ်ား ရွိတတ္၏။ ထုိသုိ႔ေသာ အရာမ်ားတြင္ မရရေအာင္ ေတြးေတာၾကံစည္ေနၾကလွ်င္ အခ်ိန္သာကုန္ၿပီး အက်ိဳးမၿပီး ျဖစ္ေနတတ္၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ မိမိလုပ္ႏုိင္သည့္၊ လုပ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္၏။ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံမႈျဖင့္သာ သိရန္ႀကိဳးစားသင့္၏။ ျမတ္ဗုဒၶက ေ၀ဘန္စိစစ္ လက္ခံရန္ ေဟာၾကားထားေသာ္လည္း အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မစပ္သည့္ အရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္ခံကာ ေ၀ဘန္စိစစ္ေနေစရန္ ေဟာေတာ္မူျခင္း မဟုတ္ေပ။ မိမိသူတစ္ပါး အက်ိဳးမ်ားေစၿပီး ကိေလသာကုန္ရာ အက်င့္တရားမ်ားကုိသာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ စနစ္မွန္ျဖင့္ က်င့္ႀကံပြားမ်ားႏုိင္ေစရန္ ပညာႏွင့္စိစစ္ကာ လက္ေတြ႕လုိက္နာေစလုိျခင္း ျဖစ္၏။ အသိတရားတြင္သာ ရပ္တန္႔မေနဘဲ အက်င့္တရားပါ က်င့္ႀကံေစရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ အေရးမႀကီးသည့္အရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္မကုန္ေစဘဲ အေရးႀကီးသည္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိျခင္း ျဖစ္၏။ အဓိကက်သည္မွာ အသိေနာက္ကုိ အက်င့္လုိက္ေစလုိရင္း ျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မာလုက်ပုတၱကဲ့သုိ႔ စၾကာ၀ဠာႀကီး ဘယ္ကစသည္၊ လူသားမ်ား ဘယ္ကစသည္၊ ကံတရား၏ အတုိင္းအဆ မည္မွ်ရွိသည္ စသည္ျဖင့္ သိျခင္း၊ မသိျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး၌ အေထာက္အကူ မျဖစ္သည့္ အခ်ည္းအႏွီး အေတြးအေခၚမ်ားတြင္ အခ်ိန္ေပးကာ ေတြးေနၾကသည္ထက္ သံေယာဇဥ္ကုန္ရာ၊ ကိေလသာကုန္ရာ၊ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္၊ ေမြးျခင္း၊ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းစသည္ ကင္းရာျဖစ္သည့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္ၾကံရမည့္ အရာမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံး ေနထုိင္ျခင္းကသာ အေရးႀကီးသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ျမားပစ္သူကုိ လုိက္ရွာမေနၾကဘဲ ျမားကုိသာ အရင္ဆုံး ႏႈတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရင္း အခ်ိန္ရွိခုိက္၊ လုပ္ႏုိင္သည့္အခုိက္တြင္ မိမိ၏ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး၊ သံသရာအက်ိဳး ပြားတုိးေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိသာ အသိႏွင့္အက်င့္ ထပ္တူျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပလုိက္ပါ၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈသာ အဓိက ျဖစ္ပါေပေတာ့၏။

Read more »

မိန္းမဘ၀မွ လြန္ေျမာက္ခ်င္ရင္…

Q. အရွင္ဘုရားကို ေမးခြန္းတစ္ခုေလာက္ ေမးခ်င္ေနမိတာ ဘယ္မွာ ေမးရမွန္းမသိလို႕ ဒီcomment မွာပဲ ေမးလုိက္ပါတယ္ဘုရား....။ တပည္႕ေတာ္ သူငယ္ခ်င္း မိန္းခေလး တစ္ေယာက္က ေနာက္ဘဝမွာ ေယာက်ာ္းေလး အရမ္းၿဖစ္ခ်င္ေနပါသည္ ဘုရား၊ အဲဒါ ဒီဘဝမွာ ဘာေကာင္းမွဳ ကုသိုလ္ကို အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာကို က႐ုဏာေရွ႕ထား ေျဖၾကား ေပးေတာ္မူပါဘုရား.....။
ကိုဗညား(ေခတၱ စင္ကာပူ)

A. ဒကာေတာ္ေရ… ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြကုိ ဒီစာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဆက္သြယ္ရန္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အီးေမးလ္မွပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီစာမ်က္ႏွာရဲ႕ ေအာက္ဆုံးမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Live Questions and Answers က႑မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ရရင္ ရသလုိ ေျဖေပးသြားပါမယ္။ အခု ဒကာေတာ္ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေျဖၾကားေပးရမယ္ဆုိရင္ အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္ သံေယာဂသုတ္မွာ ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတာ္ကုိပဲ ကုိးကား ေျဖၾကားေပးပါမယ္။ ဒီသုတ္ေတာ္မွာ မိန္းမအျဖစ္၊ ေယာက္်ားအျဖစ္မွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ရဲ႕မိန္းမ ဘ၀ကုိ မလုိခ်င္ဘူး ဒီဘ၀ကေန လြန္ေျမာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ရွိေနတဲ့ မိန္းမဣေျႏၵ၊ မိန္းမအမူအရာ၊ မိန္းမအသြင္အျပင္၊ မိန္းမမာန၊ မိန္းမအလုိဆႏၵ၊ မိန္းမအသံ၊ မိန္းမအ၀တ္တန္ဆာေတြ အေပၚမွာ တပ္မက္တဲ့ တဏွာဆႏၵနဲ႔ ႏွလုံးမသြင္းဖုိ႔ လုိသလုိ မိန္းမတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေပၚမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ အဲဒီေယာက်္ားရဲ႕ ဣေျႏၵ၊ အမူအရာ၊ အသြင္အျပင္၊ မာန၊ အလုိဆႏၵ၊ အသံ၊ အ၀တ္တန္ဆာ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တြယ္တာတပ္မက္မႈ မရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကုိ မျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ဘယ္လုိကုသုိလ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုသုိလ္လုပ္တုိင္းလုပ္တုိင္း ေယာက်္ားဘ၀ကုိ ရလုိတဲ့ ဆႏၵဆုေတာင္းနဲ႔ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ဟာ ေတာင္းတတဲ့အတုိင္း ျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုိခ်င္တဲ့ ေယာက္်ားဘ၀ကုိ ရႏုိင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ရရွိထားတဲ့ မိန္းမဘ၀အေပၚမွာ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ စဲြလန္းတပ္မက္မႈ မျဖစ္ဖုိ႔ရယ္ ဒီလုိမိန္းမဘ၀ကုိ ေက်နပ္ေနမႈနဲ႔ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အေပၚမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္က တပ္မက္စဲြလန္းတတ္တဲ့ စဲြလန္းေနမႈမ်ိဳး မျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ရရွိထားတဲ့ ဘ၀အေပၚမွာ တပ္မက္ႏွစ္သက္ေနရင္ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ဒီဘ၀မွာပဲ ျပန္လည္ျဖစ္တတ္တဲ့ ဘ၀တဏွာက ရွိေနတဲ့အတြက္ မိန္းမဘ၀ကုိ မလုိခ်င္ရင္ မိန္းမနဲ႔ပတ္သက္တာေတြအေပၚ မတပ္မက္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါက ေမးသူရွိလုိ႔ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ ေျဖေပးလုိက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သံသရာနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လုိဘ၀မ်ိဳးမွ မေကာင္းပါဘူး။ ေယာက္်ားဘ၀မွာလည္း ဒုကၡေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရမွာ ျဖစ္သလုိ မိန္းမဘ၀မွာလည္း ဆင္းရဲဒုကၡေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ကုိျဖတ္ႏုိင္မွ ဒီဘ၀ေတြရဲ႕ ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဘ၀ကင္းရာ နိဗၺာန္ကုိ ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ကုိ လုိခ်င္တပ္မက္ေနသမွ် ရလာတဲ့ဘ၀မွာ ဒုကၡေပါင္းစုံ၊ ကိေလသာအစုံနဲ႔ တစ္ခါျပန္ၿပီး က်င္လည္ၾကရဦးမွာ ဆုိတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ မိန္းမဘ၀ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေယာက်္ားဘ၀ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိရထားတဲ့ ဘ၀မွာ ေနာက္ထပ္ျပန္ၿပီး ဘ၀မျဖစ္ေရး ႀကိဳးစားလုိက္ျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိရထားတဲ့ ဘ၀အရ မိန္းမဘ၀ဟာ အရာရာ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတတ္ေပမယ့္ နိဗၺာန္ရေရး၊ ကိေလသာကုန္ေရးမွာေတာ့ မိန္းမျဖစ္လုိ႔ ကိေလသာ မကုန္ရဘူး၊ နိဗၺာန္မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ မရွိပါဘူး။ မိန္းမဘ၀မွာပဲ ကိေလသာကုန္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လုိဘ၀မ်ိဳးကိုမွ ေတာင့္တမေနေတာ့ဘဲ အခုဘ၀မွာပဲ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းကုိ ႀကိဳးစားရွာေဖြတာက အေကာင္းဆုံးပဲလုိ႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။ အင္း… ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဘ၀ေတြမွာ ေယာက္်ားဘ၀ကုိပဲ ရခ်င္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခုနေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔အညီသာ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါလုိ႔ ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။

Read more »

Live Questions and Answers (3)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ေျခမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Live Questions and Answers က႑တြင္ ေမးေျဖထားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ အမ်ားဖတ္၍ အျမတ္ျဖစ္ေစဖုိ႔္၊ နဲနဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရရွိႏုိင္ၾကေစဖုိ႔အတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

22 Apr 10, 01:50 PM
Reader:
နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝ ဆုိတာ ဘာကုိ ဆုိလုိပါသလဲဘုရား။ ေဝမာနိက ျပိတၱာမ်ားကုိ ဆုိလုိတယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တာ ပါဠိအဓိပၸာယ္က ဒီလုိ မထြက္ဘူးလုိ႔ သိရလုိ႔ အမွန္ကုိ သိလုိပါတယ္ဘုရား…

22 Apr 10, 03:00 PM
မနာပဒါယီ>>> Reader:
နာနာဘာ၀ ၀ိနာဘာ၀ဆုိတာ ေသကဲြရွင္ကဲြ ကဲြကြာျခင္းကုိ ဆုိပါတယ္။ ပါဠိတစ္ပုဒ္ခ်င္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္က နာနာဘာ၀ဆုိတာ အသီးအသီးျဖစ္ျခင္း၊ ဇာတိအားျဖင့္ အထူးထူးအျပားျပား ျဖစ္ျခင္း၊ အရပ္တစ္ပါး ေ၀းကြားသြားသျဖင့္ ေကြကြင္းရျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရၿပီး ၀ိနာဘာ၀ဆုိတာ ကင္း၍ျဖစ္ျခင္း၊ ေသဆုံးသြားသျဖင့္ ေကြကြင္းရျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသကဲြရွင္ကဲြ ကဲြကြာျခင္းကုိ ပါဠိလုိ နာနာဘာ၀ ၀ိနာဘာ၀လုိ႔ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

23 Apr 10, 10:45 PM
ကိုျမင့္ေမာင္:
အရွင္ဘုရား.တပည့္ေတာ္ရြာျပန္တုန္းက သီလရွင္ေတြတင္လာတဲ့ကားကို တားစီးမိပါတယ္ဘုရား။ အထဲမွာ သီလရွင္ေတြျပည့္ေနလို႕ အေပၚတက္ခုိင္းလို႕ တက္ထုိင္ျပီး လုိက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအတြက္ အကုသုိလ္ ျဖစ္ပါသလား ဘုရား...
23 Apr 10, 11:35 PM
မနာပဒါယီ>>> ကုိျမင့္ေမာင္
:
အကုသုိလ္ျဖစ္မျဖစ္ဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ေစတနာ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ခရီးသြားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခအေနအရ ဆရာေလးေတြစီးလာတဲ့ ကားအေပၚတက္ထုိင္လုိက္ရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေစာ္ကားလုိတဲ့ ေစတနာ မရွိတဲ့အတြက္ အကုသုိလ္ မျဖစ္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ စိတ္ေစတနာပါပဲ။ အေပၚေအာက္ဆုိတာေတြကေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေလးငါးထပ္ရွိတဲ့ တုိက္ေတြကုိ ဆြမ္းခံၾကြတဲ့အခါ ဆြမ္းစားၾကြတဲ့ အခါေတြမွာ လူေတြက အေပၚထပ္မွာ ရွိေနတာေတြ၊ ကုိယ့္အထပ္နဲ႔ကုိယ္ ဘုရားစင္ေလးေတြ လုပ္ထားတဲ့အတြက္ အေပၚထပ္ကလူေတြက ေအာက္ထပ္ ဘုရားစင္ေတြေပၚမွာ ရွိေနတာေတြ စသျဖင့္ အမ်ားႀကီးပါ။ ေနာက္ဆုံးေကာက္ခ်က္ခ်ဖုိ႔က ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ေစတနာနဲ႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ခ် ဆုံးျဖတ္ရမွာပါ။ ေစတနာ မပါတဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ ကံမေျမာက္ပါဘူး။ ကံမေျမာက္ရင္ အက်ိဳးေပးလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္စစ္ၿပီး ေစတနာဆုိးနဲ႔ ဟုတ္မဟုတ္ သုံးသပ္ကာ စိတ္အစဥ္ကုိ သက္သာေအာင္ ေလ့က်င့္ပါလုိ႔ အႀကံျပဳပါတယ္..

24 Apr 10, 10:15 AM
Jaram:
ဒုလႅဘ ဝတ္ေပးလုိက္တဲ့ သားက သာသနာ့ေဘာင္ထဲမွာ ဝိနည္းနဲ႔မေလ်ာ္တာေတြ ျပဳမူေပ်ာ္ပါးေနတယ္ တုိင္ၾကားခံရလုိ႔ သားကုိ ဇြတ္လူဝတ္လဲေစရင္ မိဘ အျပစ္ရွိပါသလားဘုရား။
24 Apr 10, 02:08 PM
မနာပဒါယီ>>> Jaram:
သာသနာေတာ္မွာ သာသနာ့တာ၀န္ကုိ ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးပါးကုိ လူထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရင္ေတာ့ အျပစ္ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ ဒီလုိ ကုိယ့္သားတစ္ေယာက္အေပၚမွာ သူရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ပုိၿပီးအျပစ္မႀကီးေစဖုိ႔၊ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိ အမွီျပဳၿပီး သာသနာေတာ္ မညိဳႇႏြမ္းေစဖုိ႔ စတဲ့ ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ လူထြက္ေစတယ္ဆုိရင္ အျပစ္မႀကီးႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာစုံစမ္းၿပီး ဆုံးျဖတ္လုပ္တတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ဆရာဥပဇၥ်ာယ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈလည္း ခံယူဖုိ႔လုိပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့၊ အာပတ္ေျဖရင္ ေပ်ာက္မယ့္ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ ေသးေသးေလးေတြနဲ႔ မညီညြတ္တာေၾကာင့္ အတင္းလူ၀တ္လဲ ေစတာမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အက်င့္အားေကာင္းသြားမႈေတြ ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာတုိင္ပင္ စဥ္းစားဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္သားဟာ တကယ့္ကုိပဲ သာသနာေတာ္မွာ ႀကီးမားတဲ့ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြ က်ဴးလြန္ၿပီးေနတာဆုိရင္ေတာ့ သူ႔သံသရာ ေကာင္းေစေရးကို ေရး႐ႈတဲ့ စိတ္နဲ႔လူထြက္ေစတာမွာ အျပစ္မရွိႏုိင္ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ့္သားေလး ရဟန္း၀တ္နဲ႔ ျမင္ေနရရင္ၿပီးေရာ သူဘာလုပ္လုပ္ ေနပါေစလုိ႔ လႊတ္ထားလုိက္ရင္ သူ႔အတြက္လည္း ပုိၿပီးအျပစ္ႀကီးသလုိ ရဟန္း၀တ္နဲ႔ အျပစ္ေတြလုပ္ေနတာကုိ သိေနရတဲ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔၀တ္ေၾကာင္နဲ႔ ကုိယ့္သားသမီးဆုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ႐ုိက္ပုတ္ဆုံးမလည္း လုိသလုိ ျပဳျပင္ၾကည့္ႏုိင္လုိ႔ ရတဲ့အတြက္ ဒီလုိ သူ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ မိဘေတြအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ သာသနာေတာ္ အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိတဲ့ သားမ်ိဳးဆုိ လူထြတ္ေစတာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ပုိၿပီးႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ေတြ မျဖစ္ေစဖုိ႔ဆုိတဲ့ ေစတနာနဲ႔ ဇြတ္အတင္း လူထြက္ေစတာျဖစ္လုိ႔ ဒီအတြက္ အျပစ္မျဖစ္ပါဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖၾကားလုိပါတယ္။

Read more »

ပယ္ျဖတ္ပုံ မတူၾကသူမ်ား…

ဗုဒၶပိဋကတ္ စာေပေတြဖတ္ရင္း မဇၥ်ိမပဏၰာသ ပါဠိေတာ္မွာပါတဲ့ ေပါတလိယသုတ္ကုိ အႀကိမ္အႀကိမ္ ျပန္ဖတ္မိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုတ္မွာပါတဲ့ ေပါတလိယသူၾကြယ္နဲ႔ ဘုရားရွင္တုိ႔ အျပင္အလွန္ ေမးေျဖထားတာေလးေတြက ဖတ္မိသူတုိင္းကုိ အဓိကနဲ႔ သာမည ခဲြျခားျပသေနသလုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျမင္ျခင္း မတူတဲ့ သူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ယူဆခ်က္ေတြမွာ ဗုဒၶရဲ႕ တင္ျပခ်က္က လြတ္ေျမာက္မႈကုိ အသားေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေပါတလိယ သူၾကြယ္ရဲ႕ လူမႈကိစၥပယ္ျဖတ္ထားပုံနဲ႔ ဘုရားရွင္ဆုိလုိတဲ႔ ပယ္ျဖတ္ပုံခ်င္း မတူညီတာက ဖတ္တဲ့သူကုိ အမွန္ေရြးခ်ယ္ခုိင္းေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ရွင္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ ပုထုဇင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္မွာ ပယ္ျဖတ္ပုံကအစ မတူညီၾကဘဲ ကြဲျပားေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အဂၤတုိင္း အာပဏၰနိဂုံံးမွာ သီတင္းသုံးေနစဥ္က ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ဘုရားရွင္ ဆြမ္းခံရာမွအျပန္ ေတာအုပ္တစ္ခုအနီးမွာ ကုိယ္လက္သန္႔စင္ၿပီး အနားယူ ေနတဲ့အခ်ိန္ ေပါတလိယဆုိတဲ့ သူၾကြယ္တစ္ေယာက္ ဘုရားထံပါး ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အနီးေရာက္ေနေပမယ့္ မထုိင္ဘဲ တစ္ေနရာမွာ ရပ္ေနတဲ့ေပါတလိယကုိ ဘုရားရွင္ကပဲစၿပီး “သူၾကြယ္…ဒီမွာ ေနရာအလြတ္ရွိတယ္၊ လာထုိင္ပါ…”လုိ႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပါတလိယသူၾကြယ္ဟာ လာမထုိင္တဲ့အျပင္ ဘုရားရွင္သုံးလုိက္တဲ့ “သူၾကြယ္”ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေပၚမွာ မေက်မနပ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘာမွမေျပာေပမယ့္ ရင္ထဲမွာေတာ့ ခံျပင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ကလည္း သူ႔အေျခအေနကုိ သိသိနဲ႔ပဲ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ခါသုံးခါ ထပ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေပါတလိယသူၾကြယ္ဟာ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ “အရွင္ေဂါတမ… ကၽြႏ္ုပ္ကုိ သူၾကြယ္ဆုိတဲ့ အေခၚေ၀ၚနဲ႔ ေခၚဆုိဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး..”လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

“သူၾကြယ္… သင့္ရဲ႕အမူအရာ အသြင္အျပင္က သူၾကြယ္ပုံေပါက္ေနလုိ႔ သူၾကြယ္လုိ႔ ေခၚတာပါ…”လုိ႔ ဘုရားရွင္က မိန္႔တဲ့အခါ “အရွင္ေဂါတမ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ လူမႈကိစၥအားလုံးကုိ ပယ္ထားၿပီးပါၿပီ၊ လူ႔အသုံးအႏႈန္းအားလုံးကုိလည္း ျဖတ္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကုိ သူၾကြယ္ဆုိတဲ့ အသုံးနဲ႔ ေခၚလုိ႔မသင့္ပါ…”လုိ႔ ေပါတလိယက ဆုိပါတယ္။ “ဘယ္လုိဘယ္နည္းနဲ႔ လူမႈကိစၥေတြကုိပယ္ၿပီး လူ႔အသုံးအႏႈန္းအားလုံးကုိ ျဖတ္ေတာက္လဲ…”လုိ႔ ဘုရားရွင္က ထပ္ေမးေတာ့ “အရွင္ေဂါတမ… ကၽြႏ္ုပ္မွာရွိတဲ့ ပုိင္ဆုိင္သမွ် စည္းစိမ္မွန္သမွ်ကုိ သားသမီးေတြကုိ အေမြးေပးၿပီး အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာမွ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္မႈမရွိဘဲ စားေလာက္ ၀တ္ေလာက္႐ုံေလာက္နဲ႔ပဲ ကၽြႏု္ပ္ေနပါတယ္၊ ဒီနည္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ လူမႈကိစၥေတြကုိပယ္ၿပီး လူ႔အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္တဲ့နည္း ျဖစ္ပါတယ္…”လုိ႔ သူၾကြယ္က ျပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။

“ဒါဆုိရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လူ႔အသုံးအႏႈန္း ျဖတ္ပုံက တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္၊ ငါဘုရား အဆုံးအမရဲ႕ လူ႔အသုံးအႏႈန္းျဖတ္ပုံကေတာ့ သင္နဲ႔မတူဘူး”လုိ႔ ဆုိကာ ဘုရားရွင္က ျဖတ္သင့္တဲ့ လူ႔အသုံးအႏႈန္း ဆုိတာေတြကုိ ဆက္လက္မိန္႔ၾကား ေတာ္မူပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ပယ္ရမယ့္အခ်က္ (၈)ခ်က္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
(၁) အသက္မသတ္ျခင္းကုိမွီ၍ အသက္သတ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၂) ေပးေသာဥစၥာ ယူျခင္းကုိမွီ၍ မေပးေသာဥစၥာ ယူျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၃) မွန္ေသာစကားကုိမွီ၍ မမွန္ေသာစကားကုိ ပယ္ရမည္
(၄) ကုန္းမတုိက္ေသာ စကားကုိမွီ၍ ကုန္းတုိက္ေသာ စကားကုိ ပယ္ရမည္
(၅) မတပ္မက္ မလုိခ်င္မႈကုိမွီ၍ တပ္မက္လုိခ်င္မႈကုိ ပယ္ရမည္
(၆) မကဲ့ရဲ႕ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိမွီ၍ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၇) အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းကုိမွီ၍ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကုိ ပယ္ရမည္
(၈) လြန္စြာမာန္မမူျခင္းကုိမွီ၍ လြန္စြာမာန္မူျခင္းကုိ ပယ္ရမည္။

ဒီ (၈)ခ်က္က ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့ လူ႔အသုံးအႏႈန္း ပယ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါတလိယ သူၾကြယ္ဟာ သူနဲ႔မတူတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ ပယ္ျဖတ္နည္းအေပၚ စိတ္၀င္စားသြားၿပီး အက်ယ္ထပ္မိန္႔ဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ဘုရားရွင္က

“သူၾကြယ္… အသက္မသတ္ျခင္းကုိမွီ၍ အသက္သတ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္ဆုိတာက တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဒီလုိ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ရပါမယ္။ ငါဟာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ အသက္ကုိ သတ္ေလ့ရွိေနမိေပမယ့္ ဒီအေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ဖုိ႔လည္း က်င့္ႀကံေနတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ငါဟာ အသက္သတ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီအသက္သတ္ျခင္းကပဲ ငါ့ကုိငါ ျပန္စြပ္စဲြမိၿပီး ပညာရွိေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကုိလည္း ခံရမယ္၊ အသက္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀မွာ ျပန္ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီအသက္သတ္ျခင္းကပဲ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ နီ၀ရဏတရား ျဖစ္ေနမယ္၊ အသက္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာသေ၀ါတရား၊ ပင္ပန္းျခင္း ပူပန္ျခင္းတရားေတြဟာ အသက္မသတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့သူ အတြက္ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ စသျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ အသက္မသတ္ပဲ ေနျခင္းနဲ႔ပဲ အသက္သတ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေၾကာင္း၊

သူၾကြယ္… ေပးေသာဥစၥာကုိမွီ၍ မေပးေသာ ဥစၥာယူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္ဆုိတာက တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဒီလုိ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ရပါမယ္။ ငါဟာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ မေပးေသာ ဥစၥာကုိ ခုိးယူေလ့ရွိေနမိေပမယ့္ ဒီအေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ဖုိ႔လည္း က်င့္ႀကံေနတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ငါဟာ မေပးတဲ့ ဥစၥာကုိ ခုိးယူေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီခုိးယူျခင္းကပဲဲ ငါ့ကုိငါ ျပန္စြပ္စဲြမိၿပီး ပညာရွိေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကုိလည္း ခံရမယ္၊ ခုိးယူျခင္းေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀မွာ ျပန္ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီခုိးယူျခင္းကပဲ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ နီ၀ရဏတရား ျဖစ္ေနမယ္ ခုိးယူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာသေ၀ါတရား၊ ပင္ပန္းျခင္း ပူပန္ျခင္းတရားေတြဟာ ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့သူအတြက္ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ စသျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ ေပးေသာဥစၥာကုိယူျခင္းနဲ႔ပဲ မေပးေသာဥစၥာ ယူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေၾကာင္း၊

ဒီအတုိင္းပဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မမွန္တဲ့ စကားကုိ ဆုိျခင္းရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြနဲ႔ မွန္တဲ့စကားကုိ ဆုိျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မွန္ကန္ေသာစကားကုိ ဆုိျခင္းနဲ႔ မမွန္ကန္ေသာ စကားကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္းတုိက္တဲ့ စကားကုိ ဆုိျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြနဲ႔ မဆုိျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး ကုန္းတုိက္တဲ့ စကားကုိ မဆုိျခင္းနဲ႔ပဲ ကုန္းတုိက္တဲ့စကား ဆုိျခင္းကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မက္လုိခ်င္မႈရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးနဲ႔ မတပ္မက္ မလုိခ်င္မႈရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မတပ္မက္ မလုိခ်င္မႈနဲ႔ပဲ လုိခ်င္တပ္မက္မႈကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြနဲ႔ မကဲ့ရဲ႕ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မကဲ့ရဲ႕ မခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ပဲ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြနဲ႔ အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး အမ်က္မထြက္ျခင္း မပင္ပန္းျခင္းနဲ႔ပဲ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကုိ ပယ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ သူၾကြယ္ … လြန္စြာမာန္မမူျခင္းကုိမွီ၍ လြန္စြာမာန္မူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္ဆုိတာက တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဒီလုိ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ရပါမယ္။ ငါဟာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ အလြန္မာန္မာန ႀကီးေလ့ရွိေနမိေပမယ့္ ဒီအေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္ဖုိ႔လည္း က်င့္ႀကံေနတယ္၊ တကယ္လုိ႔ ငါဟာ အလြန္မာန္မာန ႀကီးူေလ့ရွိသူ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီမာန္မူျခင္းကပဲဲ ငါ့ကုိငါ ျပန္စြပ္စဲြမိၿပီး ပညာရွိေတြရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကုိလည္း ခံရမယ္၊ မာန္မူျခင္းေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္မွာလည္း မေကာင္းတဲ့ ဘုံဘ၀မွာ ျပန္ျဖစ္ရမယ္၊ ဒီမာန္မူူျခင္းကပဲ အေႏွာင္အဖဲြ႕ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ေနၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့ နီ၀ရဏတရား ျဖစ္ေနမယ္ မာန္မူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အာသေ၀ါတရား၊ ပင္ပန္းျခင္း ပူပန္ျခင္းတရားေတြဟာ မာန္မူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ သူအတြက္ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ စသျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ လြန္စြာမာန္မမူျခင္းနဲ႔ပဲ လြန္စြာမာန္မူျခင္းကုိ ပယ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေၾကာင္း..” မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶက “သူၾကြယ္ ဒီတရားရွစ္ပါးကုိ ပယ္တာေတာင္မွ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္သတ္တာ မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ တကယ္အၾကြင္းမဲ့ ပတ္သတ္ႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ ကာမဂုဏ္ငါးပါးကုိ အမွန္အတုိင္း ပညာနဲ႔ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ဒီကာမဂုဏ္တရားေတြကုိ စဲြလန္းတတ္ေစတဲ့ ဆႏၵရာဂကုိ အၾကြင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေစတဲ့ ဥေပကၡာတရားကုိ ပြားမ်ားႏုိင္မွပဲ အၿပီးပယ္ျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..၊ ဒီးနည္းကပဲ အသုံးအႏႈန္းမွန္သမွ် လုံး၀ျပတ္ေစ ႏုိင္ပါတယ္..”လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူလုိက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ေပါတလိယ သူၾကြယ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ပယ္ျဖတ္နည္းကုိ စြန္႔ၿပီး ဗုဒၶနည္းနဲ႔အတူ သရဏဂုံတည္ကာ ဥပါသကာအျဖစ္ ခံယူသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ဒီသုတ္ေတာ္မွာလာတဲ့ မတူညီတဲ့ ပယ္ျဖတ္မႈေတြထဲက သူၾကြယ္ရဲ႕ ပယ္ျဖတ္မႈဟာ စစ္မွန္တဲ့ ပယ္ျဖတ္မႈ မဟုတ္ဘဲ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ မျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့အတြက္ သူၾကြယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ပယ္ျဖတ္မႈကုိ အရယူသြားတာဟာ အတုယူလုိက္နာစရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ဆုိလုိတာက ေလာကီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ ပယ္ထားတာထက္ အသက္သတ္ျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး အသက္သတ္တာကုိပယ္တာ၊ သူမ်ားဥစၥာကုိ ခုိးျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး သူမ်ားပစၥည္းဥစၥာ ခုိးယူတာကုိပယ္တာ၊ မုသားစကားရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မမွန္တဲ့စကား ေျပာဆုိတာကုိပယ္တာ၊ တပ္မက္လုိခ်င္မႈရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး တပ္မက္လုိခ်င္မႈကုိပယ္တာ၊ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကုိ ပယ္တာ၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းရဲ႕ အျပစ္ေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းကုိပယ္တာ၊ မာနရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး မာနေထာင္လႊားတာကုိ ပယ္တာေတြကပဲ အစစ္အမွန္ ပယ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မတူညီတဲ့ ပယ္ျဖတ္မႈေတြနဲ႔ ပယ္ျဖတ္ၾကရာမွာ တစ္ျခားေလာကီေရးရာေတြကုိ ပယ္ျဖတ္ၾကတာထက္ ဗုဒၶမိန္႔ေတာ္မူတဲ့ ပယ္ျဖတ္ရမယ့္ အရာရွစ္မ်ိဳးကုိ ပယ္ျဖတ္တာကသာ လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ လမ္းမွန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွန္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဗုဒၶအလုိက် ပယ္ျဖတ္နည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ သူမ်ားအသတ္သက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ သူမ်ားဥစၥာကုိ ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ မုသားစကား ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္၊ သူမ်ားအက်ိဳး ပ်က္စီးႏုိင္တဲ့ ကုန္းတုိက္စကား ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္၊ မတရားလုိခ်င္ တပ္မက္မႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ သူတစ္ပါးကုိ ကဲ့ရဲ႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္၊ လြန္စြာမာန္မာန ႀကီးရင့္ျခင္းမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါေတာ့ေၾကာင္း ေပါတလိယသုတ္ကုိ ကုိးကား၍ ႐ုိးသားစြာ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

ကံေကာင္းလုိေသာ္…

“ဘုန္းဘုန္းဘုရား… အခုတေလာ တပည့္ေတာ္ကံေတြ အရမ္းနိမ့္ၿပီး အဆုိးေတြနဲ႔ပဲ ႀကဳံေနရပါတယ္ဘုရား…၊ အဲဒါ ဘုန္းဘုန္း တပည့္ေတာ္ကုိ ကံေကာင္းလာေအာင္ ေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္းေပးပါဦးဘုရား…” ဆုိတဲ့ အားကုိးသံေတြနဲ႔ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားၾကတဲ့ ဒကာဒကာမမ်ားကုိ မၾကာမၾကာ ႀကဳံဖူးပါတယ္။ အဲဒီလုိအခါတုိင္းလည္း ဘုန္းဘုန္းက “ေကာင္းပါၿပီ ေမတၱာပုိ႔တာ၊ ဆုေတာင္းေပးတာေတာ့ ပုံမွန္လုပ္ေပးေနတာထက္ အထူးပုိၿပီး ေမတၱာပုိ႔ေပးပါမယ္၊ ကံေတြေကာင္းလာေအာင္ေတာ့ ဘုန္းဘုန္းလုပ္ေပးတာထက္ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္စစ္ၿပီး ကုိယ့္ကံကုိ ကုိယ္ျမႇင့္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ…”လုိ႔ အႀကံေပး တုိက္တြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းခ်င္ရင္ ကံေျပာင္းျပင္မွ ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မေကာင္းတာကုိ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ ေျပာင္းကာျပင္ၾကဖုိ႔ သတိေပးျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းလုိေသာ္ မေကာင္းမေပ်ာ္ဘဲ အေကာင္းေပ်ာ္ၾကဖုိ႔ ေဟာေျပာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေလာကမွာ အေကာင္းအဆုိးဆုိတာ တစ္ျခားသူက လုပ္ေပးလုိ႔ ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ေကာင္းခ်င္ရင္ ကုိယ္ေကာင္းျပင္ဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ ကုိယ္မေကာင္းခ်င္ရင္လည္း ကုိယ္မေျပာင္းဘဲ ေနလုိ႔ရပါတယ္။ အေကာင္းအဆုိး အနိမ့္အျမင့္ဆုိတာ အေၾကာင္းအက်ိဳးရဲ႕ နိယာမတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးေကာင္းေအာင္ အေၾကာင္းေကာင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆုိတာ ကမၼဖလျဖစ္ၿပီး ကံရဲ႕ရလာဘ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကံဆုိတာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းရင္ အက်ိဳးရလာဘ္ေကာင္းမွာ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိးရင္ အက်ိဳးရလာဘ္ ဆုိးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆုိးတာဟာ ကံနိမ့္တာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေကာင္းတာဟာ ကံျမင့္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံနိမ့္ေနရင္ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းနဲ႔ပဲ ျမႇင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ကံျမႇင့္ရာ နည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပအလုိအရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္လုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးခဲြျခားႏုိင္ၿပီး ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိင္းမွာလည္း ကုိယ္နဲ႔လုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ႏႈတ္နဲ႔ေျပာတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ စိတ္နဲ႔ႀကံစည္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိၿပီး သုံးမ်ိဳးသုံးစား ရွိေနပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မေကာင္းလုိ႔ ကံနိမ့္ေန ကံဆုိးေနတဲ့ သူေတြဟာ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပန္ဆင္ျခင္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အစားထုိး ျပင္ဆင္ကာ ကံျမႇင့္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျပင္လုိက္တာနဲ႔ ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ လုပ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ စာေပက ဒုစရိတလုိ႔ေခၚၿပီး ျမန္မာလုိ ဒုစ႐ုိက္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီဒုစ႐ုိက္ဟာ ကုိယ္နဲ႔လုပ္တဲ့ ကာယဒုစ႐ုိက္ (ကာယကံ)၊ ႏႈတ္နဲ႔ေျပာဆုိတဲ့ ၀စီဒုစ႐ုိက္ (၀စီကံ)၊ စိတ္နဲ႔ႀကံစည္တဲ့ မေနာဒုစ႐ုိက္ (မေနာကံ)ရယ္လုိ႔ သုံးမ်ိဳးရွိၿပီး ကာယဒုစ႐ုိက္ သုံးပါး၊ ၀စီဒုစ႐ုိက္ ေလးပါး၊ မေနာဒုစရုိက္ သုံးပါးလုိ႔ ထပ္ၿပီးခဲြျခား ထားပါတယ္။ ကာယဒုစ႐ုိက္ သုံးပါးက သူ႔အသက္သတ္ျခင္း (ပါဏာတိပါတ)၊ သူ႔ဥစၥာခုိးယူျခင္း (အဒိႏၷဒါန)နဲ႔ သူမ်ားသားမယားကုိ ေဆာ္ကားဖ်က္စီးျခင္း (ကာေမသု မိစၧာစာရ)တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး၊ ၀စီဒုစ႐ုိက္ ေလးပါးကေတာ့ လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္း (မုသာ၀ါဒ)၊ သူတစ္ပါး အဆင္မေျပျဖစ္ေအာင္ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္ျခင္း (ပိသုဏ၀ါစာ)၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း (ဖ႐ုသ၀ါစာ)နဲ႔ အက်ိဳးမရွိ အႏွစ္မဲ့တဲ့ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း (သမၹပၸလာပ)တုိ႔ျဖစ္ကာ မေနာဒုစ႐ုိက္ သုံးပါးကေတာ့ သူတစ္ပါး စီးစိမ္္ဥစၥာအေပၚမွာ မတရား ရယူရန္ ႀကံစီျခင္း (အဘိဇၥ်ာ)၊ သူတစ္ပါး အသက္နဲ႔ စည္းစိမ္ကုိ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ႀကံစည္ျခင္း (ဗ်ာပါဒ)နဲ႔ ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိပယ္ကာ လဲြမွားစြာ ယုံၾကည္ျခင္း (မိစၧာဒိ႒ိ)တုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးဟာ သတၱ၀ါေတြကုိ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးေတြကုိ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ကံနိမ့္ေစျခင္း အေၾကာင္းတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကံနိမ့္ေနတဲ့ သူေတြဟာ ကံျမင့္ေစဖုိ႔၊ ကံေကာင္းေစဖုိ႔ ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ အခုေျပာခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြ ပါမပါ ေသခ်ာဆင္ျခင္ၿပီး ပါေနရင္ ဒီအလုပ္ေတြကုိ ျပင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီမေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ျပင္မွ ေကာင္းတာေတြ ျဖစ္လာကာ ကံျမင့္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ျပင္လုိက္တာနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေျပာင္းလုိ႔ အလုပ္ေကာင္းသြားရင္ အေၾကာင္းေကာင္းသြားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေၾကာင္းေကာင္းရင္ အက်ိဳးလည္း ေကာင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးေကာင္းလာတာဟာ ကံေကာင္းလာတာပါပဲ။ ဒါဟာ တစ္ျခားသူလုပ္လုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေျပာင္းလုိက္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ဒီဒုစ႐ုိက္ဆယ္ပါးဟာ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံး သုံးပါးလုံးနဲ႔ က်ဴးလြန္ႏုိင္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ကံေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီကံသုံးပါးကုိ မက်ဴးလြန္မိေအာင္ ထိန္းဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ သီလနဲ႔ ဘာ၀နာ အလုပ္ကုိပဲ လုပ္ေနလုိက္ရင္ ၿပီးပါတယ္။ သီလေဆာက္တည္ျခင္းဟာ ကာယကံနဲ႔ ၀စီကံကုိ ထိန္းေနတာျဖစ္ၿပီး ဘာ၀နာ အားထုတ္ျခင္းကေတာ့ မေနာကံကုိ ထိန္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီလလုံေနရင္ ကာယဒုစ႐ုိက္ ၀စီဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ လုံေနတာျဖစ္ၿပီး ဘာ၀နာပြားေနရင္ မေနာဒုစ႐ုိက္ကုိ တားေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သီလနဲ႔ဘာ၀နာကုိ ေစာင့္ထိန္းေလ့က်င့္ အားထုတ္ေနတဲ့ သူေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ မက်ဴးလြန္သူေတြ ျဖစ္သလုိ ေကာင္းတဲ့သုစ႐ုိက္နဲ႔ ေနသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ေနသူေတြဟာ ကံျမင့္ေနသူေတြျဖစ္ၿပီး ကံေကာင္းေနသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကံေကာင္းခ်င္တဲ့သူဟာ ကုိယ္က်င့္သီလကုိ လုံေအာင္ထိန္းၿပီး သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တစ္ခုခုကုိ ပြားမ်ားေနဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က ဒါကုိ သေဘာမေပါက္ေတာ့ ကံနိမ့္ေနတာကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မစစ္ဘဲ ကံပစ္ကာ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဘယ္၀ါေၾကာင့္ဆုိၿပီး သူမ်ားပုံခ်တတ္ၾကတဲ့အျပင္ ကုိယ္အလုပ္မေကာင္းလုိ႔ ကံဆုိးေနတာကုိ အေကာင္းေတြနဲ႔ မျပင္ဘဲ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ အဆုိးေတြထပ္လုပ္ျဖစ္ေတာ့ ကံကျမင့္မလာဘဲ နိမ့္ပဲနိမ့္ေန ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ကံနိမ့္ေလ အဆုိးေတြလုပ္မိေလ၊ အဆုိးလုပ္ေလ အေကာင္းေ၀းေလျဖစ္ၿပီး ဘ၀ဟာ နိမ့္ၿပီးရင္း နိမ့္ရင္းပဲ ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ကံေကာင္းခ်င္ေပမယ့္ အေကာင္းမျပင္ဘဲ မေကာင္းျမင္ကာ မေျပာင္းခ်င္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စကားစပ္လုိ႔ အသိႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အျဖစ္ေလးကုိ သတိရမိပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံးဟာ အတူေန လုပ္ငန္းတူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ အက်င့္စ႐ုိက္ကေတာ့ ကြာျခားပါတယ္။ တစ္ေယာက္က ဘာသာတရားကုိ အထူးသက္၀င္ ယုံၾကည္ေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ၀တ္ေက်တန္းေက်ေလာက္ပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံး အဆင္မေျပတာေတြနဲ႔ ႀကဳံခဲ့ၾကပါတယ္။ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈေတြ၊ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈေတြ၊ လုပ္သမွ် အရာမထင္မႈေတြနဲ႔ အတူ အေျခအေနဟာ သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ ဘ၀ကုိ လက္ေျမႇာက္ အ႐ႈံးေပးရေလာက္တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လုံး ဒီအေၾကာင္းေတြ ဘုန္းဘုန္းကုိ အသိေပးၿပီး ကံေကာင္းေအာင္ ေမတၱာပုိ႔ေပးဖုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ထုံးစံအတုိင္း ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ ကုိယ့္ကံကုိယ္ျမႇင့္ဖုိ႔ပဲ ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္မွာ ဘာသာတရားကုိ သက္၀င္ယုံၾကည္တဲ့သူက ဘုန္းဘုန္းေျပာသလုိ အဆင္မေျပေလ သီလနဲ႔ဘာ၀နာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး မေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔အတူ မဟုတ္တာေတြပဲ လုိက္လုပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ေန႔ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ခရီးသြားရင္း ကားအက္စိဒင့္ျဖစ္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ အဆုိးေတြပဲ လုပ္ျဖစ္တဲ့သူက ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး အဆုိးေတြႀကဳံေပမယ့္ အေကာင္းေတြပဲ ဖိလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ သူကေတာ့ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရတာေလာက္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ သူလည္း ပဲြခ်င္းၿပီး ေသႏုိင္ေလာက္ေပမယ့္ အေကာင္းေတြနဲ႔ ကံကုိျမႇင္ေနေလေတာ့ အဆုိးထဲက အေကာင္းအေနနဲ႔ အသက္မေသဘဲ ကံေကာင္းသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကံေကာင္းေအာင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ျမႇင့္တင္ခဲ့တဲ့ သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လက္ေတြ႕က်တဲ့ နိယာမတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘ၀မွာ အဆုိးေတြနဲ႔ ႀကဳံေနေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ကံေတြတစ္ခါ ျပန္ေကာင္းလာေအာင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ကုိယ့္ကံကုိ ကုိယ္ျမႇင့္ၿပီး အေကာင္းေတြနဲ႔ ျပင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကံနိမ့္ကံျမင့္ဆုိတာ ဘ၀မွာ လူတုိင္းႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံသေဘာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံနိမ့္ေနတဲ့အခါ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ အေကာင္းေတြပဲ ႀကိဳးစားလုပ္ႏုိင္တာဟာ ကံေကာင္းခ်င္တဲ့သူေတြရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံျမင့္ႏုိင္မယ့္ လုပ္ရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုိက္အမႈေတြကုိ ေရွာင္ၿပီး ေကာင္းတဲ့သုစ႐ုိက္ေတြနဲ႔ ေနထုိင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ နိမ့္က်တာေတြကုိ တစ္ခါျပန္ဆယ္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မထိခုိက္တဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိးေတြႀကဳံေလေလ သီလကုိ အထူးလုံေအာင္ ထိန္းေလေလ၊ မေကာင္းတဲ့ တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔ မ်ားမ်ား တုိက္ခုိက္ခံရေလေလ ကုိယ့္စိတ္ကုိ မယိမ္းယုိင္ေအာင္ သမထအလုပ္ ၀ိပႆနာ အလုပ္ေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေလေလ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္လုိနိမ့္က်မႈမ်ိဳးမဆုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီး အျမင့္ကုိ တစ္ခါျပန္တက္ႏုိင္မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာလွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွလုိ႔ မေကာင္းေတြက်ေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ကံတစ္ခါေကာင္းလုိ႔ အေၾကာင္းလွၿပီး အေကာင္းရရေလေအာင္ ကုိယ့္ကံကုိယ္စစ္ကာ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကံနိမ့္ေနလုိ႔လုိဆုိကာ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ အဆိပ္ျဖစ္ေစမယ့္ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိ ေလွ်ာက္မလုပ္မိၾကဘဲ အဆုိးမ်ားအတြက္ အတုိးပြားၿပီး အက်ိဳးမ်ားေစမယ့္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိပဲ ႀကိဳးစားလုပ္ေနၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဘယ္အရာမဆုိ အခ်ိန္ဆုိတာ ရွိတ့ဲအတြက္ အခ်ိန္တန္ရင္ အဆုိးေတြေပ်ာက္ၿပီး အေကာင္းေရာက္လာမွာကုိ သေဘာေပါက္ ဆင္ျခင္ကာ အခုိက္အတန္႔ ကံနိမ့္ေနတဲ့ ကာလေလးမွာ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ စိတ္မညစ္ဘဲ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔သာ ကုိယ့္ကံကုိယ္ျမႇင့္ၾကဖုိ႔ ကံေကာင္းနည္းလက္ေဆာင္အျဖစ္ အသိေပးစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။ အားလုံး ကုိယ့္ကံကုိယ္စစ္ၿပီး ေကာင္းကံေတြ ျမႇင့္ႏုိင္ၾကပါေစ..

Read more »

စြမ္းအားကုိယ္စီ…

ေလာကမွာ ကုိယ့္အစြမ္းအစကုိ အသုံးမခ်ဘဲ သူမ်ားကုိ အမွီျပဳၿပီး သူမ်ားရဲ႕ အားကုိးကုိပဲ ရွာေနတတ္ၾကတဲ့ သူေတြရွိတတ္ၾကသလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးလြန္ကာ ငါမပါ ဘာမွမၿပီးလုိ႔ ဆုိတတ္သူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း “သူမရွိလုိ႔ မျဖစ္ဘူး၊ သူမရွိရင္ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရဘူး…” စသျဖင့္ ဆုိတတ္တဲ့ သူေတြရွိသလုိ တစ္ခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း “ငါမရွိရင္ မျဖစ္ဘူး၊ ငါမပါရင္ ဘာမွလုပ္လုိ႔ မရဘူး…” စသျဖင့္ ဆုိလာသူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူတုိင္းလူတုိင္း စြမ္းအားကုိယ္စီ ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္မွာမရွိတဲ့ စြမ္းအားမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားဟာ သူ႔မွာ ရွိေနတတ္သလုိ သူ႔မွာမရွိတဲ့ အားသားခ်က္မ်ား၊ အစြမ္းအစမ်ားဟာလည္း ကုိယ့္မွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ စြမ္းအားေလးေတြ ရွိေနၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ အားကုိးရပါတယ္ဆုိတဲ့ သူေတြမရွိတဲ့အခါ သူ႔အထုိက္အေလ်ာက္ သူ႔အစြမ္းအေလ်ာက္ ျဖစ္သြားၾကတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ငါမရွိရင္ မျဖစ္၊ ငါမပါၿပီး၊ သူမရွိမျဖစ္၊ သူမပါ မၿပီးဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔တစ္ဘက္သက္ စဲြယူမထားဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ငါမရွိလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူ ျဖစ္သြားတတ္သလုိ၊ သူမရွိရင္ ငါ့ဟာနဲ႔ငါေတာ့ ျဖစ္သြားတာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မရွိရင္မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ တစ္ယူသန္အစဲြ မထားမိၾကဖုိ႔ပါပဲ။ လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးၾကမယ္ဆုိရင္ စြမ္းအားကုိယ္စီ ရွိေနၾကတယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကဖုိ႔ပါပဲ။

သာမန္လူမ်ားမေျပာနဲ႔ အလုံးစုံကုိ သိေတာ္မူတဲ့ အနႏၲတံခုိးရွင္ အႏႈိင္းမဲ့ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ပင္ “ငါဘုရားကုိခ်ည္းပဲ အားကုိးကာ ငါဘုရားကုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္မေနၾကဖုိ႔နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးၾကဖုိ႔၊ ကုိယ့္တရားကုိယ္ မွီခုိၾကဖုိ႔” မွာတမ္းေခၽြေတာ္မူ သြားတာကုိၾကည့္ရင္ စြမ္းအားကုိယ္စီရွိေနတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတိျပဳမိႏုိင္ပါတယ္။ သူမ်ားခ်ည္းပဲ အားကုိးေနလုိ႔ မျဖစ္သလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိလည္း အစြန္းမေရာက္ဖုိ႔ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ စြမ္းအားကုိယ္စီ ရွိေနတယ္ဆုိကတည္းက ကုိယ့္အစြမ္းကုိယ္ အားကုိးကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။ သူမရွိလည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕အစြမ္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ စြမ္းအားေတြကုိ ျပဳစုလုိ႔ ရတယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးတာနဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္းႀကီးတာ ကဲြျပားဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ “ငါလုပ္ရင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္”ဆုိတာက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးတာျဖစ္ၿပီး “ငါလုပ္မွပဲ ျဖစ္တယ္”ဆုိတာက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးဖုိ႔၊ ကုိယ့္တရားကုိ ကုိယ္မီွခုိဖုိ႔”ဆုိတဲ့ ဒီစကားကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခါနီး ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေလးမွာ မိန္႔ေတာ္မူသြားပါတယ္။ ဒီတုန္းက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ေ၀ဠဳ၀ရြာမွာ ၀ါကပ္ၿပီးခ်ိန္က ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ေသလုေမ်ာပါး ခံစားခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္္။ ေနာက္ဆုံး ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ပဲ ဒီေရာဂါကုိ ဘာ၀နာအလုပ္ အားထုတ္တဲ့ ၀ီရိယအျပင္ သမာပတ္အစြမ္းမ်ားနဲ႔ သက္သာမႈကုိ ရယူေတာ္မူခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ေရာဂါက သက္သာလာၿပီဆုိေတာ့မွပဲ အလုပ္အေကၽြးျဖစ္တဲ့ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ဟာ သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘုရားရွင္အနားကပ္ၿပီး “ျမတ္စြာဘုရား… ဘုရားရွင္အခုလုိ က်န္းက်န္းမာမာ ရွိေတာ္မူမွပဲ တပည့္ေတာ္မွာ စိတ္သက္သာရာ ရပါေတာ့တယ္ဘုရား…၊ အရွင္ဘုရား မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနတုန္းကဆုိ တပည့္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ခႏၶာကုိယ္ေလးလံ ေတာင့္တင္းေနၿပီး အရပ္မ်က္ႏွာေတြလည္း မသဲကဲြ၊ သတိပ႒ာန္အလုပ္လည္း အားမထုတ္ႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ဘုရား၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ရဟန္းသံဃာေတြအတြက္ မွာတမ္းေခၽြစရာ မွာထားခ်က္ေတြ၊ မိန္႔မွာခ်က္ေတြကုိ မိန္႔ၾကားေတာ္မမူရေသးသမွ် ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ေျဖလုိက္မွ သက္သာရာ နဲနဲရသြားပါတယ္ဘုရား…”လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။

ဒီအခါမွာ ဘုရားရွင္က “အာနႏၵာ… ရဟန္းသံဃာဟာ ငါဘုရားထံက ဘာကုိမ်ား ထပ္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကေသးသလဲ…၊ ငါဘုရားဟာ အတြင္းအျပင္မထား၊ ဆရာစားမခ်န္ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဟာၾကားေပးခဲ့ၿပီးၿပီ၊ တရားေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတာဆုိတာ ငါ့မွာမရွိ…” ၿပီးေတာ့ “အာနႏၵာ… ရဟန္းသံဃာကုိ ငါကပဲ လႊမ္းမုိးထားရမယ္၊ ရဟန္းသံဃာဟာ ငါ့ကုိပဲ အားကုိးရာျဖစ္ေစရမယ္ ဆုိတဲ့အေတြး ရွိတဲ့ သူေတြကသာ ရဟန္းသံဃာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မိန္႔မွာခ်က္ကုိ မွာၾကားတတ္ၾကတယ္၊ ငါဘုရားမွာ ဒီလုိလုိလားေတာင့္တခ်က္ မရွိတဲ့အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ မိန္႔မွာခ်က္ မရွိေတာ့ဘူး.. ခ်စ္သား…”လုိ႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဘုရားရွင္က အရွင္အာနႏၵာကုိ ထပ္ၿပီးမိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။ “အာနႏၵာ… အခုအခ်ိန္မွာ ငါဘုရားဟာ အုိမင္းရင့္ေရာ္လာေနေပၿပီ၊ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေနေပၿပီ၊ အသက္အရြယ္ အဆုံးအပုိင္းျဖစ္တဲ့ ရွစ္ဆယ္အရြယ္ေရာက္ေနေပၿပီ။ အာနႏၵာ… လွည္းအုိဟာ ဖဲြ႕စည္းတုတ္ေႏွာင္မႈေတြနဲ႔ တည္တံ့ေနရသလုိ ငါဘုရားရဲ႕ ခႏၶာကုိယ္ဟာလည္း ဖဲြစည္းတုတ္ေႏွာင္ျခင္းနဲ႔တူတဲ့ ဖလသမာပတ္နဲ႔ပဲ တည္တ့ံေနရေပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါဘုရားရဲ႕ တပည့္သာ၀ကမ်ား အေနနဲ႔ ကုိယ္ကုိယ္ကုိပဲ မွီခုိရာျပဳၿပီး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မွလဲြၿပီး အားကုိရာ မရွိေစဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ ကုိးကြယ္ရာရွိကာ ေနၾကေပေတာ့၊ တရားကုိပဲ မွီခုိရာျပဳၿပီး၊ တရားမွလဲြၿပီး အာကုိးရာ မရွိေစဘဲ တရားကုိသာ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ ရွိေနၾကေပေတာ့..”။

“အာနႏၵာ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးရာ၊ မွီခုိရာ၊ တရားေတာ္ကုိ အားကုိရာ မွီခုိရာအျဖစ္ ရွိေနရမွာလည္း ဆုိရင္… တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ၀ီရိယ၊ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈ ဉာဏ္ပညာ၊ မေမ့မေလ်ာ့မႈ သတိတရားနဲ႔ ႐ုပ္ကုိ ႐ုပ္၊ ခံစားမႈေ၀ဒနာကုိ ေ၀ဒနာ၊ ေတြးေတာႀကံစီမႈ စိတ္ကုိ စိတ္၊ သေဘာတရားကုိ သေဘာတရားလုိ႔ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈတ္မွတ္ၿပီး ေလာကမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္းနဲ႔ ႏွလုံးမသာယာျခင္းကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီး ေနရပါမယ္၊ ဒီလုိ ေနျခင္းမ်ိဳးကုိပဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မွီခုိရာျပဳၿပီး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မွလဲြၿပီး အားကုိရာ မရွိေစဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ ကုိးကြယ္ရာရွိကာ ေနျခင္း၊ တရားကုိပဲ မွီခုိရာျပဳၿပီး၊ တရားမွလဲြၿပီး အာကုိးရာ မရွိေစဘဲ တရားကုိသာ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ ရွိေနျခင္းပါပဲ..”။

“အာနႏၵာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ အခုအခ်ိန္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ငါဘုရား ကြယ္လြန္တဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မွီခုိရာျပဳၿပီး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္မွလဲြၿပီး အားကုိရာ မရွိေစဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ ကုိးကြယ္ရာရွိကာ ေနမယ္၊ တရားကုိပဲ မွီခုိရာျပဳၿပီး၊ တရားမွလဲြၿပီး အာကုိးရာ မရွိေစဘဲ တရားကုိသာ ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ အားလုံးဟာ အက်င့္သိကၡာ လုိလားသူေတြထဲမွာ အျမတ္ဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၾကမွာပါပဲ…” (မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

ဒါကေတာ့ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ကုိ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာၾကားခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶမိန္႔ေတာ္မူခ်က္မွာ အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားကုိးဖုိ႔နဲ႔ တရားမေမ့ဖုိ႔၊ တရားနဲ႔အညီ ေနထုိင္ကာ မေမ့မေလ်ာ့တဲ့ သတိရွိေနဖုိ႔ပါပဲ။ ဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူခ်က္က လူတုိင္းဟာ စြမ္းအားကုိယ္စီ ရွိေနသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ မွီမေနဘဲ ကုိယ့္အစြမ္းကုိယ္စီနဲ႔ ကိုယ္ကုိယ္ကုိ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနပါတယ္။ အားကုိးရွာတဲ့အခါ တစ္ျခားသူကုိ အားကုိးရွာတာထက္ ကုိယ္ကုိယ္ကုိ အားကုိးတတ္ၾကဖုိ႔၊ အမွီတစ္ခုခုနဲ႔ ေနခ်င္ရင္လည္း တစ္ျခားအရာေတြ မီွခုိေနတာထက္ တရားကုိပဲ မွီခုိအားထားၾကဖုိ႔ သတိေပးေနပါတယ္။

ဟုတ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ လက္ေတြ႕ပုိင္းမွာ အားကုိးၾကတဲ့ သူတစ္ေယာက္ေယာက္ မရွိတဲ့အခါ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးလုိ ထင္တတ္ၾကေပမယ့္ သူမရွိတဲ့အခါ သူ႔အလုိလုိ ျဖစ္သြားတာလည္း အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရပါတယ္။ မရွိေတာ့လည္း ရွိတဲ့သူနဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုိက္ၾကေတာ့ သူ႔အတုိင္းအတာနဲ႔သူေတာ့ ျဖစ္သြားတာပါပဲ။ ပါရမီနဲ႔ စြမ္းအားေတြေၾကာင့္ နဲနဲကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိတတ္ေပမယ့္ မျဖစ္ဘူးဆုိတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ သူ႔ဟာနဲ႔သူေတာ့ ျဖစ္သြားတာပါပဲ။ မလုပ္ဘဲ ေနလုိ႔ရလုိ႔ ေနေနၾကေပမယ့္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္ ဆုိေတာ့လည္း ရသြားတာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔ဟာနဲ႔သူ အစြမ္းကုိယ္စီက ရွိေနၾကၿပီးသား ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ သူမရွိေပမယ့္ ကုိယ့္အစြမ္းနဲ႔ကုိယ္လုပ္ရင္း သူ႔ထက္ေတာင္ ပုိျဖစ္သြားတာလည္း ရွိပါတယ္။ လူတုိင္းမွာ မတူညီတဲ့ စြမ္းအားေတြနဲ႔ မတူညီတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြ ရွိေနသမွ် မျဖစ္ဘူးဆုိတာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူမ်ားကုိပဲဲ ျဖစ္ျဖစ္ မရွိရင္ မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ အထင္ႀကီးမႈ မျဖစ္ဖုိ႔နဲ႔ စြမ္းအားကုိယ္စီ ရွိေနတဲ့သူေတြခ်ည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္အစြမ္းနဲ႔ကုိယ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေလာကမွာ လူတုိင္းလူတုိင္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစမ်ားနဲ႔ ကုိယ္တုိင္လွမ္းၾကြႏုိင္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အစြမ္းအစဆုိတာ အစလုပ္လုိက္မွ စြမ္းလာတတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္ဆုိတာ မေမ့ၾကဘဲ သူမ်ားကုိ အားကုိးမွီခုိေနတာထက္ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစ ကုိယ္စီရွိေနၾကတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိပဲ အားကုိးမွီခုိၾကဖုိ႔၊ အမွီတစ္ခုခုနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းကုိ အားျပဳတဲ့အခါမွာလည္း တစ္ျခားအရာမ်ားထက္ တရားကုိပဲ အားျပဳၾကဖုိ႔၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္နဲ႔ တရားမွတစ္ပါး ကုိးကြယ္ရာ မရွိဘူးဆိုတာ သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စမိဖုိ႔က အေရးႀကီးၿပီး စၿပီးရင္ စြမ္းလာမွာျဖစ္လုိ႔ အစနဲ႔အစြမ္းကုိ အစြမ္းအစျဖစ္ဖုိ႔ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးရင္း ကုိယ့္အစြမ္းကုိယ္ ျပႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။ အားလုံးစြမ္းအားကုိယ္စီနဲ႔ တရားကုိယ္စီ ရွိႏုိင္ၾကပါေစ…

Read more »

အစားလုပ္ေပးလုိ႔ ရ/မရ…

Q. ဘုန္းဘုန္းဘုရား…
တပည့္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းေဖာ္တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ခါမွ ဘုရားရွိခုိးတာ မေတြ႕လုိ႔ ဘုရားရွိခုိးဖုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ သူက “သူ႔အေနနဲ႔ အရမ္းပင္ပန္းလုိ႔ မရွိခုိးႏုိင္ေၾကာင္း၊ သူ႔အတြက္ အိမ္ကသူေတြက လုပ္ေပးေၾကာင္း” အေၾကာင္းျပ ေျပာဆုိပါတယ္။ အဲဒါ သူေျပာတဲ့အတုိင္း ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ အစားလုပ္ေပးလုိ႔ ရ၊ မရ သိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား…။ ဘုန္းဘုန္း က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ…
(သိလုိသူ)

A. သိလုိသူေရ… ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဟာ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္မႈကုိ အဓိကထားတဲ့ ဘာသာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစားထုိးလုပ္ေပး၊ အစားထုိးခံေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ကုိယ္လုပ္မွကုိယ္ရ၊ ကုိယ္က်င့္မွ ကုိယ္ရတဲ့ ဘာသာျဖစ္သလုိ၊ ကုိယ္ျဖစ္ရင္လည္း ကုိယ္ခံရတဲ့ ဘာသာျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္လည္း အစားထုိးခံယူေပး၊ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ အျပစ္ကုိ တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ ေခ်ဖ်က္ေပး၊ ကယ္တယ္မဆေပးတဲ့ ကယ္တင္ရွင္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားရွင္ေတာ္တုိင္ ဒါက ကုသုိလ္၊ ဒါက အကုသုိလ္၊ ဒါကုိေရွာင္၊ ဒါကုိေဆာင္ စသျဖင့္ နည္းလမ္းကုိသာ ညြန္ေပးႏုိင္တဲ့ လမ္းညြန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးက ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္က်င့္ႀကံမွပဲ ရႏုိင္ပါတယ္။

ပုိၿပီး ရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ကုသုိလ္တရားမ်ားမွာ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာ၀နာကုသုိလ္လုိ႔ သုံးမ်ိဳးရွိတဲ့အထဲမွာ ဒါနကုသုိလ္လုိ ကုသိုလ္မ်ိဳးကေတာ့ သူမ်ားကုိ ကုိယ္က လွဴဖြယ္၀တၳဳေပးၿပီး အစားလွဴဒါန္းခုိင္းတာ၊ သူမ်ားလွဴတာကုိ စိတ္ေစတနာမွန္နဲ႔ ၀မ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚတာ စတာေတြအတြက္ေတာ့ အထုိက္အေလ်ာက္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေစ၊ ကုသုိလ္ရေစႏုိင္ေပမယ့္ ကုိယ္တုိင္က်င့္ႀကံရမယ့္ သီလသိကၡာပုဒ္မ်ိဳး၊ နိဗၺာန္အထိ ေရာက္ေစႏုိင္၊ ကိေလသာ ၿငိမ္းေစႏုိင္တဲ့ ဘာ၀နာကုသုိလ္မ်ိဳးကေတာ့ သူမ်ားက အစားထုိး လုပ္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္ႀကံႏုိင္မွသာ ရႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ကာယကံေျမာက္၊ ၀စီကံေျမာက္၊ မေနာကံေျမာက္ လုပ္မွရမယ့္ ကုသုိလ္မ်ိဳးကုိ ကံေျမာက္ေအာင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေပးႏုိင္မွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဘုရားရွိခုိးျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္း စတာေတြဟာ လက္ေတြ႕ ကံေျမာက္ေအာင္ လုပ္ၾကရတာေတြ ျဖစ္လုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာ၊ က်င့္ယူမွ ရႏုိင္မယ့္ ကုသုိလ္တရား ဆုိင္ရာမ်ားကေတာ့ အိမ္ကလူေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ေပးလုပ္ေပး သူတုိ႔လုပ္တာ သူတုိ႔အတြက္ပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံမႈမ်ားကုိ ကုိယ္လုိခ်င္ရင္၊ ကုိယ္ရခ်င္ရင္ေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္သုံးၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း အသိေပး ေျဖၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။

Read more »

အတုံ႔အလွည့္…

တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိမွ် ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကုိ မဆုိလင့္၊
အဆုိခံရေသာ သူတုိ႔သည္ သင့္ကုိ ျပန္လွန္ဆုိကုန္ရာ၏။
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ စကားသည္ ဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္းတည္း၊
သူတစ္ပါးကုိ ဒဏ္ျပဳက အတုံ႔အလွည့္တုိ႔သည္ သင့္ထံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ကုန္ရာ၏။
(ေဂါတမဘုရားရွင္)

လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္း၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကုိဆုိျခင္း၊ အက်ိဳးမရွိ အခ်ည္းႏွီးေသာ စကားကုိဆုိျခင္းဟူေသာ ႏႈတ္ျဖင့္လြန္က်ဴးတတ္သည့္ ၀စီဒုစ႐ုိက္ ေလးပါးတုိ႔တြင္ ဖ႐ုသ၀ါစာေခၚ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကုိဆုိျခင္းသည္လည္း မေကာင္းသည့္ ဒုစ႐ုိက္တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။ ႏႈတ္မွထြက္ေပၚတတ္သည့္ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားမ်ားသည္ ေျပာသည့္သူႏွင့္ အေျပာခံရ သူမ်ားပင္မက ၾကားရသူမ်ားအထိ နားမခ်မ္းသာဖြယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏႈတ္ကုိ ေစာင့္စည္းၾကရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔အျပင္ မည္သည့္အလုပ္ပင္ ျဖစ္ပါေစ တူေသာအက်ိဳးကုိ ေပးတတ္သည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ မိမိက ၾကမ္းတမ္းသည့္ စကားကုိ ဆုိလွ်င္ အဆုိခံရသူသည္လည္း ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကုိ ျပန္ဆုိတတ္သည္ကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရန္ လုိအပ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးထံမွ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းမ်ား ျပန္ေရာက္လာေစရန္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရွးဦးစြာ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိက မေကာင္းလွ်င္ သူတစ္ပါးကလည္း ေကာင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အတုံ႔အလွည့္ဟူသည္ ျပဳလုပ္သူထံသုိ႔ တစ္ဖန္ျပန္လာတတ္ေၾကာင္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ မိန္႔မွာေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။

ဗုဒၶလက္ထက္တြင္ ေကာ႑ဓာနအမည္ရွိသည့္ မေထရ္တစ္ပါး ရွိခဲ့၏။ ထုိမေထရ္ ရဟန္းျဖစ္သည့္ေန႔မွစ၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ အရိပ္သည္ မေထရ္ႏွင့္အတူ ထပ္ၾကပ္မကြာ ရွိေနေလ့ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအမ်ိဳးသမီးပုံရိပ္ကုိ မေထရ္မွတပါး အျခားသူမ်ား အားလုံးေတြ႕ျမင္ၾကရ၏။ မေထရ္ကား ဘာမွ်မသိရွာေပ။ ဆြမ္းခံသြားလွ်င္လည္း ဆြမ္းေလာင္းသူမ်ားက ဤဆြမ္းသည္ အရွင္ဘုရားတုိ႔ အလုိ႔ငွါ ျဖစ္ပါေစ…၊ အရွင္ဘုရားႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္မတုိ႔ အလုိ႔ငွါ ျဖစ္ပါေစဟုဆုိကာ ေလာင္းလွဴေလ့ရွိၾက၏။ မေထရ္သည္ ထုိအျခင္းအရာကုိ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ ျဖစ္ေနေပ၏။ ရဟန္းႏွင့္ မာတုဂါမ အတူရွိေနသကဲ့သုိ႔ မေထရ္ႏွင့္ထပ္ၾကပ္မကြာ ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးအရိပ္ေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ အထင္လဲြျခင္းကုိ ခံေနရ၏။ သတင္းသုံးေဖာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း ထုိ႔အတူပင္ ေကာ႑ဓာန မေထရ္သည္ မာတုဂါမႏွင့္အတူ သြားလာေနသည္ဟု ထင္မွတ္ေနၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ အျခားရဟန္းမ်ားသည္ ေကာသလမင္းထံသုိ႔ သြားေရာက္က ထုိမေထရ္ကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးရန္အထိ ေျပာဆုိၾကေလ၏။ ေကာသလမင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကုိ နားေထာင္ၿပီး မေထရ္ရွိရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ မေထရ္ကုိဖမ္းရန္ ထြက္လာခဲ့၏။ ေက်ာင္းေရာက္သည့္အခါ မေထရ္ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးပုံရိပ္ကုိ ေတြ႕ေနရ၏။ မေထရ္ကုိ ေမးသည့္အခါ မသိေၾကာင္း၊ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေကာသလမင္းကုိယ္တုိင္ မာတုဂါမအစစ္မဟုတ္ အတုသာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သြားကာ အေရးမယူဘဲ နန္းေတာ္မွာပင္ ဆြမ္းခံၾကြရန္ ဖိတ္ၾကား ျပန္သြားေလ၏။

စင္စစ္ ထုိမေထရ္ႏွင့္ အတူတကြျဖစ္ေပၚေနသည့္ မာတုဂါမပုံရိပ္သည္ မေထရ္ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကုသုိလ္၏ အက်ိဳးရလာဘ္ပင္ ျဖစ္၏။ ကႆပျမတ္စြာဘုရား လက္ထပ္ေတာ္အခါက ျဖစ္၏။ ယခုေကာ႑ဓာန မေထရ္သည္ ထုိအခ်ိန္က တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္ရွိ နတ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ထုိနတ္သားသည္ ကႆပဘုရားရွင္၏ တပည့္သာ၀က ရဟန္းႏွစ္ပါး၏ ညီညြတ္ေနမႈ၊ တရားေတာ္မ်ားတြင္ အတူတကြ က်င့္သုံးေနထုိင္ေနမႈ၊ တစ္မိ၀မ္းတြမ္းမွ သက္ဆင္းသည့္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ စိတ္တူကုိယ္တူ ရွိမႈမ်ားအေပၚတြင္ မနာလုိ မ႐ႈစိမ့္ျဖစ္ကာ ထုိမေထရ္ႏွစ္ပါး ညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစရန္ ေသြးခဲြခဲ့ေလ၏။ မေထရ္ႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးေသာ ရဟန္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ပုံကုိဖန္တီးကာ မျမင္ကြယ္ရာတြင္ မေထရ္ႏွင့္ မာတုဂါမ အတူရွိၿပီး မသင့္ေလ်ာ္သည့္ အေနအထုိင္မ်ိဳး ျဖစ္ေစရန္ အားထုတ္၏။ ထုိအျခင္းအရာကုိ အျခားေသာ ရဟန္းတစ္ပါးက ျမင္ေသာ္လည္း ဖန္တီးလုပ္ႀကံခံရသည့္ မေထရ္ကုိယ္တုိင္ကား မျမင္ရေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမင္ရေသာ ရဟန္းက အရွင္ဘုရားသည္ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားသြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အရွင္ဘုရားႏွင့္အတူ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းငွါ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အျခားတစ္ပါးကလည္း မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းစသျဖင့္ ျငင္းခုံၾကရာမွ မေထရ္ႏွစ္ပါး ကဲြျပားသြားေလေတာ့၏။ ထုိမေထရ္ႏွစ္ပါး ကြားျပားမႈကုိ ဖန္တီးခဲ့သည့္ နတ္သားသည္ မိမိလုပ္ခဲ့သည့္ အကုသုိလ္အက်ိဳးေၾကာင့္ အ၀ီစိငရဲတြင္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဘ၀မ်ားစြာ အကုသုိလ္အျပစ္ကုိ ခံရကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ယခုေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထပ္္ ေကာ႑ဓာနရဟန္းအျဖစ္ သာသနာေဘာင္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ရဟန္းဘ၀ရခဲ့ေသာ္လည္း ကႆပဘုရားရွင္ လက္ထက္ နတ္သားဘ၀က လုပ္ခဲ့သည့္ အကုသုိလ္၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ထုိမေထရ္၏ ေနာက္တြင္ မာတုဂါမ ပုံရိပ္က အၿမဲထပ္ၾကပ္မကြာ ရွိေနခဲ့ကာ လူအမ်ား၊ ရဟန္းအမ်ား၏ အထင္လဲြမႈကုိ ခံေနခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။

ယခု ေကာ႑ဓာန ဘ၀တြင္ ထင္ဟပ္ေနသည့္ မာတုဂါမပုံရိပ္ေၾကာင့္ ေကာသလမင္းကုိယ္တုိင္ ဖမ္းရန္အားထုတ္ေသာ္လည္း အစစ္အမွန္ မဟုတ္သျဖင့္ မဖမ္းဘဲ နန္းေတာ္သုိ႔ ဆြမ္းခံၾကြရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အေပၚ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားက နားမလည္ႏုိင္ဘဲ မေထရ္ကုိ တုိက္႐ုိက္ေျပာဆုိကာ ေက်ာင္းေတာ္မွ ႏွင္ထုတ္ရန္ အားထုတ္ၾကျပန္၏။ ထုိအခါတြင္ ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေကာ႑ဓာန မေထရ္က သူ႔ကုိလာေျပာသည့္ အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိေလေတာ့၏။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ၾကားသည့္ အခါတြင္ ျမတ္ဗုဒၶက ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားတုိ႔ျဖင့္ ျပန္လွန္တုံ႔ျပန္တတ္သည့္ ေကာ႑ဓာန ရဟန္းကုိ ျပစ္တင္ေျပာဆုိကာ “ေကာ႑ဓာန… သင္၏ေရွးဘ၀က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယုတ္မာေသာ အမႈကုိ အမွီျပဳ၍ သင္သည္ ဤေဖာက္ျပန္ေသာ အျခင္းအရာသုိ႔ ေရာက္ရ၏၊ ယခုအခါ သင့္အားတစ္ဖန္ ထုိသုိ႔သေဘာရွိသည့္ ၾကမ္းၾကဳတ္ယုတ္မာသည့္ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူမ်ိဳး ျပဳမူေျပာဆုိျခင္းငွါမသင့္၊ ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္အတူတကြ ယုတ္မာၾကမ္းတမ္းေသာ တစ္စုံတစ္ခုေသာ စကားကုိမွ် မဆုိလင့္၊ အဆုိခံရေသာသူတုိ႔သည္ သင့္ကုိတစ္ဖန္ ျပန္လွန္ဆုိကုန္ရာ၏။ သူတစ္ပါးကုိ ဒဏ္ျပဳက အတုံအလွည့္တုိ႔သည္ သင့္ထံသုိ႔ ျပန္ေရာက္ကုန္ရာ၏။ အနားေရးျပတ္ေသာ ေၾကးခြက္သည္ အသံမထြက္သကဲ့သုိ႔ သင္သည္လည္း ထုိေၾကးခြက္ႏွင့္တူစြာ အသံမရွိသည္ ျဖစ္ဘိေလာ့၊ ဤသုိ႔ျပဳသည္ရွိေသာ္ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေသာသူမည္သည္ ျဖစ္လတၱ႔ံ… (ဓမၼပဒ၊ ဒ႑၀ဂ္၊ ေကာ႑ဓာနေထရ၀တၳဳ)”ဟု အႏုသေႏၶစပ္ကာ တရားစကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူလုိက္၏။ ဘုရားရွင္ တရားစကားအဆုံးတြင္ ေကာ႑ဓာန မေထရ္သည္ ရဟႏၲာျဖစ္ကာ အျခားေသာ တရားနာပရိတ္သတ္မ်ားသည္ ထုိက္သင့္သည့္ တရားမ်ား ရသြားၾကေလ၏။

ဤကား တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိမွ် ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကုိ မဆုိလင့္စေသာ ဘုရားစကားေတာ္ ေဟာၾကားခဲ့ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း၀တၳဳပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားကုိ ဆုိျခင္းႏွင့္ မဟုတ္မမွန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အတုံ႔အျပန္ကုိ ျဖစ္ေစတတ္သည္ကုိ ထင္ရွားေစခဲ့၏။ မိမိက ျပဳလုပ္လုိက္သည့္ အကုသုိလ္အလုပ္ေလးသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခံရသည့္အခါတြင္ကား ဘ၀အဆက္ဆက္မွသည္ ေနာက္ဆုံး ရဟန္းဘ၀အထိပင္ ခံရတတ္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္လွ၏။ စင္စစ္ ၾကမ္းတမ္းသည့္စကားႏွင့္ မေကာင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သံသရာအထိ ပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ယခုဘ၀မွာပင္လွ်င္ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္မႈကုိ ခံရတတ္၏။ မိမိက တစ္စုံတစ္ေယာက္အား အျပစ္မရွိဘဲ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကုိ ဆုိလုိက္လွ်င္ အဆုိခံရသူသည္လည္း တစ္ဖန္ျပန္ဆုိမည္ဆုိသည္မွာ အတုံ႔အလွည့္ပင္ ျဖစ္၏။ မွန္ၾကည့္သကဲ့သုိ႔ မိမိက မွန္ၾကည့္ၿပီး မဲ႔ျပလွ်င္ မွန္တြင္ထင္ဟပ္လာမည့္ ပုံရိပ္သည္လည္း မဲ့ျပမည္သာျဖစ္၏။ မိမိက ၿပဳံးျပလွ်င္ တစ္ဖန္ျပန္ၿပဳံးျပမည္သာ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အတူ မိမိက ခ်ိဳသာသည့္ စကားကုိ ဆုိလွ်င္ အဆုိခံရသူသည္လည္း ခ်ိဳသာသည့္ စကားျဖင့္ ျပန္ဆုိေပးမည္သာ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အျပင္ အျခားအျခားေသာ အျပဳအမူ အေနအထုိင္မ်ားတြင္လည္း ထုိ႔အတူသာျဖစ္၏။ သူတစ္ပါးကုိ ဒဏ္ျပဳကာ ဒုကၡျဖစ္ေစလွ်င္ မိမိသုိ႔လည္း ထုိဒဏ္ျပဳမႈမ်ား၊ ဒုကၡတရားမ်ားသည္ ျပန္လည္ ေရာက္လာမည္သာ ျဖစ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက မည္သူ႔အေပၚမွ် ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားမ်ားကုိ မဆုိရန္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကုိ မျပဳရန္၊ မေကာင္းသည့္ သေဘာမ်ားျဖင့္ ဒုကၡမေပးမိေစရန္ မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။

မွန္၏။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားဆုိလွ်င္ လူမေျပာႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ားပင္လွ်င္ မႀကိဳက္တတ္ေပ။ ေမတၱာဓာတ္ပါသည့္ ခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆုိတတ္သည့္ စကားမ်ားဆုိလွ်င္ကား တိရိစၧာန္မ်ားလည္း နာခံတတ္၏။ ေခ်ာ့ေျပာလွ်င္ လူမေျပာႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားသည္ပင္ စကားနာခံတတ္၏။ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းၿပီး လုပ္ေစသည္ထက္ အစ္ကုိျဖစ္ေစ၊ အစ္မျဖစ္ေစ၊ ညီျဖစ္ေစ၊ ညီမျဖစ္ေစ စသည့္ ခ်ိဳသာသည့္ အေျပာအဆုိ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ေစသည္က အခုိင္းခံရသူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈ ေကာင္းမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္၏။ အရင္းစစ္လွ်င္ မိမိႏွစ္သက္သည္ကုိ သူတစ္ပါးအား ေရွးဦးစြာေပးႏုိင္မွသာ သူတစ္ပါးထံမွလည္း ျပန္လည္ရႏုိင္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္၏။ မိမိကႏူးည့ံမွ အျခားသူလည္း ႏူးည့ံမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိက ၾကမ္းၾကဳတ္လွ်င္ အျခားသူလည္း ၾကမ္းၾကဳတ္မည္သာ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ သဘာ၀က်သည့္ အတုံ႔အလည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါ၏။

သက္ေရာက္မႈတုိင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရွိ၏ဟု ဆုိသကဲ့သုိ႔ ေစတနာပါသည့္ လုပ္ရပ္တုိင္းတြင္လည္း တန္ျပန္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အတုံ႔အလွည့္ဟူသည္ ရွိေနေပ၏။ ထုိ႔အတုံ႔အလွည့္သည္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္သူ၏ အေပၚတြင္သာ တည္မွီေလ၏။ ျပဳလုပ္သူက အေကာင္းျပဳလုပ္လွ်င္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ၏ အတုံ႔အလွည့္သည္ ေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳလုပ္သူက မေကာင္းျပဳလုပ္လွ်င္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ၏ အတုံ႔အလွည့္သည္ မေကာင္းျဖစ္မည္သာ ျဖစ္၏။ ကုိယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေျပာဆုိႀကံစီမႈမ်ားသည္ မိမိကုိယ္တုိင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈသာျဖစ္ၿပီး ထုိအျပဳအမူ အေျပာအဆုိ အႀကံအစီမ်ား၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈသည္လည္း ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မိမိထံသုိ႔သာ ျပန္လာမည့္ အတုံ႔အလွည့္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ အျပဳအမူေကာင္းလွ်င္ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူဆုိးလွ်င္ အတုံ႔အလွည့္ ဆုိးမ်ားသာ ျဖစ္၏။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မည္သူမဆုိ အေကာင္းကုိသာ အလုိရွိတတ္ၾကရာတြင္ အေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရွးဦးစြာ ေကာင္းျပရန္ လုိအပ္ေပ၏။ မိမိက မေကာင္းလွ်င္ သူတစ္ပါးလည္း မေကာင္းမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ မေကာင္းမျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားသင့္လွ၏။ အေကာင္းအစစ္ဟူသည္ မေကာင္းမျဖစ္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ အေၾကာင္းအျပစ္ကုိ ေကာင္းျပစ္ရန္ လုိအပ္ေပ၏။ အေၾကာင္းေကာင္းလွ်င္ အက်ိဳးေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေကာင္းျခင္းသည္ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းျခင္းျဖစ္၏။ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းျခင္းသည့္ အေကာင္းလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ထုိအတုံ႔အလွည့္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ မိမိ၏ အလုပ္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အလုပ္လက္နက္ေကာင္းျဖင့္ အေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားကာ မိမိက ေရွးဦးစြာ အေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေကာင္းျပရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳရမည္ ျဖစ္ပါေပေတာ့၏။ အားလုံး… အတုံ႔အလွည့္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ တု႔ံျပန္ႏုိင္ၾကပါေစ…

Read more »

အေရးႀကီး၏…သုိ႔ေသာ္ အေရးမႀကီး…

“Money makes everything. ေငြဟာ အရာရာကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္” ဆုိတဲ့ စကားကုိ ၾကားရတုိင္း ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကုိပဲ ၾကည့္ေလ့ရွိတတ္တဲ့ သူေတြကုိ သတိရမိပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ ဘ၀အတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေငြအတြက္ ဦးစားေပးေနၾကရတဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ ေခတ္ကာလ အေျခအေနကလည္း ေငြမရွိရင္ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘဲ ျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့ ဟုိနာသြားလည္းေငြ၊ ဒီနားသြားလည္းေငြ၊ ဟုိလူေတြ႕လည္းေငြ၊ ဒီလူေတြ႕လည္းေငြ၊ ဟုိဟာလုပ္ခ်င္လည္းေငြ၊ ဒါလုပ္ခ်င္လည္းေငြ စသျဖင့္ ေငြကုိေရွ႕တန္းတင္ေနရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြဟာအဲဒီေလာက္ အေရးပါေနေပမယ့္ ဒီေငြေၾကာင့္ပဲ ဆင္းရဲေပါင္းစုံႀကဳံ၊ ျပႆနာေပါင္းစုံတက္၊ အခ်င္းခ်င္း ခုိက္ရန္ေဒါသျဖစ္နဲ႔ ေနာက္ဆုံး အက်င့္သိကၡာတရားေတြပါ ပ်က္ကုန္တဲ့အထိ ျဖစ္ၾကျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အရာရာကုိ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ေငြဟာလည္း ဘာမွလုပ္မေပးႏုိင္ျပန္ပါဘူး။ စိတ္ဒုကၡေပါင္းစုံကုိ ကုစားေပးဖုိ႔ ေငြကအစြမ္း မရွိျပန္ပါဘူး။ ေငြေတြဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိေနေပမယ့္ ႐ုပ္တရားကုိ အမွီျပဳျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေရာဂါေတြက်ျပန္ေတာ့ ေငြကကုသေပးႏုိင္စြမ္း မရွိျပန္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေငြဟာ “အေရးႀကီး၏… သုိ႔ေသာ္ အေရးမႀကီး”ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခါက တရားပြဲတစ္ခုကပင့္လုိ႔ ၾကြေရာက္ၿပီး ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတရားပဲြမွာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားေရာ ျမန္မာျပည္သြားေရာက္ကာ ေထရ၀ါဒ ရဟန္းေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခံယူ က်င့္သုံးေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ရဟန္းေတာ္မ်ားပါ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ဆုံးမၾသ၀ါဒစကား ေျပာၾကားေပးရမယ့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ျမန္မာမ်ား ဦးစီးၿပီး လုပ္တဲ့ပဲြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာလုိပဲ ၾသ၀ါဒေပးၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္ကုိေတာ့ ဘုန္းဘုန္းက ဘာသာျပန္ေပး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပဲြမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း၁၇ႏွစ္ေလာက္တည္းက ျမန္မာျပည္ၾကြေရာက္ၿပီး ေထရ၀ါဒ အသြင္နဲ႔ ၀ိပႆနာတရားေတြ အားထုတ္ကာ ခုေတာ့သူ႔ႏုိင္ငံမွာ တရားျပန္ျပေပးေနတဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးရဲ႕ ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးတာေလးကုိ သတိရမိ ေနပါတယ္။

ဆရာေတာ္က တရားနာသူေတြကုိ “ျမန္မာျပည္ကေန ထြက္လာၿပီး ခုလုိပင္ပင္ပန္းပန္း ဘ၀စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနတာေတြ ေတြ႕ရေတာ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူး၊ ဒီမွာလာၿပီး အလုပ္လာလုပ္ၾကတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က မိသားစု စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ ကုိယ့္ဘ၀ ေရွ႕ေရးေတြအတြက္ ေငြလာရွာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေငြလာရွာၾကတာ ဆုိတဲ့အတြက္ ေငြတစ္ခုတည္းကုိ ေရွ႕တန္းတင္ထား၊ ေငြတစ္ခုတည္းကုိပဲ ကုိးကြယ္ထား၊ ေငြရရင္ၿပီးေရာဆုိတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ ေငြေနာက္ကုိပဲ လုိက္ေနတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္မေနဖုိ႔ေတာ့ သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္၊ ဘုန္းႀကီးတုိ႔လည္း အရင္တုန္းကေတာ့ ေငြရွိရင္ ဘာမဆုိ ၿပီးတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔ ေငြကုိပဲ မရမက ရွာေဖြခဲ့ဖူးပါတယ္၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေငြေၾကာင့္ အဆင္ေျပတာကနဲနဲရယ္၊ ဒီေငြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ၊ ခံစားရတဲ့ ေ၀ဒနာ၊ ဆုံး႐ႈံးရတဲ့ အက်င့္သိကၡာ စတာေတြက ပုိမ်ားေတာ့ ဒီေငြေတြနဲ႔ သံေယာဇဥ္အားလုံးကုိ ျဖတ္ၿပီး အခုလုိ ဒကာဒကာမတုိ႔ ႏုိင္ငံကုိသြားၿပီး အၿပီးအပုိင္ သာသနာ့ေဘာင္ထဲကုိ ၀င္ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေျပာခ်င္တာက ေငြေနာက္ခ်ည္းပဲ လုိက္မေနၾကဖုိ႔ပါ၊ ေငြလည္းရွာ၊ ကုသုိလ္လည္းရွာ၊ ကုိယ္က်င့္တရားကုိလည္း ထိန္းၾကဖုိ႔ပါ၊ အဲဒီလုိ ေနႏုိင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္…” စသျဖင့္ ၾသ၀ါဒ ေပးတာေလးကုိ ဘာသာျပန္ေပးရင္ နာျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ အဲဒီဆရာေတာ္ အမိန္႔ရွိသလုိပါပဲ။ အရာရာ ေငြကအေရးႀကီးေပမယ့္ ေငြေနာက္ခ်ည္းပဲ လုိက္ေနလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ျပန္ပါဘူး။ ေငြရွိရင္ ဘာမဆုိျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိေနၾကသူေတြကုိယ္တုိင္ ေငြရွိလာျပန္ေတာ့ မျဖစ္တာေတြကုိ သေဘာေပါက္ၿပီး ဘ၀လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ရွာတတ္ၾကတာလည္း လက္ေတြ႕ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေငြမရွိလုိ႔ မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ ေငြရေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း အပူမီး ေလာင္ၿမိဳက္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေငြရွိေပမယ့္ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္တဲ့ ဒုကၡေတြႀကဳံလာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသတဲ့အဆင့္အထိ ျဖစ္သြားတဲ့ သူေတြလည္း ရွိေနၾကျပန္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေငြဟာအေရးႀကီးေပမယ့္ ေငြကလုပ္မေပးႏုိင္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ေလ ဘုန္းဘုန္းက Money makes everything ဆိုတဲ့စကားေလးကုိ Money makes almost everything လုိ႔ေတာင္ ေျပာင္းၿပီး ေျပာျဖစ္ပါေသးတယ္။ ေငြကလုပ္ေပးႏုိင္တာေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလုံးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံးနီးပါးပါ။ ဒါက ေလာကေၾကာင္းအရ ေျပာတာပါ။ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းနဲ႔ ေျပာရရင္ ေငြက မလုိအပ္ျပန္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕လိုက္နာ က်င့္သုံးမႈပဲ လုိအပ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ဖုိ႔ ေငြကအေရးႀကီးေပမယ့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ေငြကလုပ္မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ၊ ကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေနႏုိင္မႈကပဲ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လည္း ျပည္ပမွာ အေနၾကာလာ၊ ျပည္ပမွာ ေငြလာရွာၾကတဲ့ ဒကာဒကာမမ်ားနဲ႔ ထိေတြ ဆက္ဆံလာတာေတြ မ်ားလာေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘ၀အေျခအေနကုိ ပုိပုိသိလာရပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အရပ္ေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအားလုံးဟာ ေငြတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ သူမ်ားတုိင္းျပည္မွာ လာအလုပ္လုပ္ ေငြရွာေနၾကရၿပီး ဒီတစ္ခု ရဖုိ႔အတြက္ စြန္႔လြတ္ထားရတာေတြက အမ်ားႀကီးပဲဆုိတာ မၾကာမၾကာ သတိျပဳမိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အလုပ္လာလုပ္ေနတဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ေတြ႕တုိင္း ကုိယ့္ဘ၀ အေျခအေနနဲ႔ ကုိယ္လာေနရတဲ့ အေနအထား၊ ကုိယ့္ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ၿပီးေတာ့ စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့ရ တာေတြကုိ မေမ့ၾကဖုိ႔နဲ႔ ေငြေနာက္ပဲ လုိက္မေနၾကဖုိ႔၊ ေငြရွာရင္း ဘ၀မနစ္မြန္းၾကဖုိ႔၊ ေငြလည္းရွာ၊ ၀တၱရားလည္းျဖည့္၊ ကုသုိလ္လည္း ဆည္းပူး၊ အက်င့္တရားလည္း ထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ စသျဖင့္ သတိေပး ဆုံးမျဖစ္ေနပါတယ္။ ေငြဟာ အေရးႀကီးေပမယ့္ ေငြနဲ႔မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အရာေတြကုိလည္း မေမ့ၾကဖုိ႔၊ ေငြဟာအေရးႀကီးေပမယ့္ ေငြေၾကာင့္ ဘ၀နစ္မြန္းရတာေတြအထိ မလုပ္္မိၾကဖုိ႔၊ ေငြဟာအေရးႀကီးေပမယ့္ ေငြေၾကာင့္ အက်င့္သီလ ပ်က္စီးတဲ့အထိ မျဖစ္ၾကဖုိ႔ စသျဖင့္ အသိေပး လမ္းညႊန္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ေငြဟာအေရးႀကီးေပမယ့္ အေရးမႀကီးဘူးဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေငြေနာက္ကုိလုိက္ရင္း ဘ၀မွာ ဘာမွရမသြားတာေတြကုိ ေတြ႕ရျပန္ေတာ့ ေငြကုိေရွ႕တန္းတင္၊ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကို အဟုတ္ထင္ေနသူေတြအတြက္ သတိျပဳစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ေန႔ကပဲ ဒကာေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ သူက “တပည့္ေတာ္က ဒီမွာ ၾကာၾကာေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ ေရာက္တည္းက အလုပ္ပဲ ေခါင္းထဲမွာ ရွိေနတယ္ဘုရား၊ ေငြရရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ရလုပ္ရ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ အေတြးပဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္၊ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ တပည့္ေတာ္ အခုလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္က ေအာ္ဒါေတြက အရမ္းက်ၿပီး့ အလုပ္က ေန႔မနားညမနားကုိ လုပ္ေနရတယ္၊ အစေတာ့ တပည့္ေတာ္ အႀကိဳက္ေပါ့ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ ၾကာလာေတာ့ ေန႔ညမနားရဘဲ အလုပ္လုပ္ရ၊ ခႏၶာကုိယ္ အနားေပးမႈမရွိ၊ အစားအေသာက္ မမွန္ျဖစ္ၿပီး တပည့္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ေတြ ျဖစ္လာ၊ ေနာက္ဆုံး က်န္းမာေရးပါ ထိခုိက္လာလုိ႔ မျဖစ္မေန အနားယူၿပီး ေဆးကုေနလုိက္ရတာ ဆင္းထားသမွ် အခ်ိန္ပုိခနဲ႔ ရထားသမွ် လုပ္ခကုန္ပါေလေရာဘုရား၊ ပုိဆုိးတာက က်န္းမာေရးက အရင္လုိ မေကာင္းေတာ့ဘဲ ခဏခဏ ျဖစ္ျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ ဘုရား…” စသျဖင့္ သူ႔အေတြ႕အႀကဳံကုိ ေျပာျပေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

တကယ္ပါပဲ။ သူလုိဒကာေလးေတြ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ေငြရွာမွျဖစ္မယ္၊ ေငြစုမွ ျဖစ္မယ္ဆုိတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ ေငြရေရး၊ အလုပ္ေကာင္းေရးကုိ ေရွးတန္းတင္ထားတဲ့ ဒကာေလးေတြ အမ်ားႀကီး ႀကဳံဖူးပါတယ္။ အဲဒီလုိ ႀကဳံတုိင္းလည္း ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ “ေငြရွာဖုိ႔လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြရွာရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေငြေနာက္ပဲ လိုက္မေနၾကဖုိ႔၊ ေငြလည္းရွာ၊ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း သတိျပဳၾကဖုိ႔၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစြန္းမေရာက္ၾကဖုိ႔၊ တစ္ဘ၀တစ္နပ္စာ မၾကည့္ဘဲ သံသရာအတြက္လည္းၾကည့္ဖုိ႔၊ ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာထားတာေတြထဲက ဘ၀သံသရာအတြက္ အႏွစ္ထုတ္ၾကဖုိ႔…” စသျဖင့္ ေမတၱာ၊ ေစတနာ အျပည့္နဲ႔ ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကလည္း သူတုိ႔ေလးေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနေတြကုိ သိေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ႏုိင္ငံျခားမွာ လာၿပီးအလုပ္လုပ္ေနရတဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခအေနကုိ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ သူတုိ႔မိဘေတြထက္ ဘုန္းဘုန္းက ပုိသိပါတယ္။ မိဘေတြ စိတ္ဆင္းရဲမွာစုိးလုိ႔ မေျပာဘဲထားတဲ့ အရာေတြဟာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရာက္မွ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ တရားစကားေတြနဲ႔ ေျဖဖုိ႔အတြက္ အကုန္ရင္ဖြင့္ၾကတာဆုိေတာ့ ဘုန္းဘုန္းက သူတုိ႔မိဘေတြထက္ ပုိသိတာေပါ့။ ပုိသိေလ၊ ပုိသနားေလ၊ ပုိၿပီးေမတၱာပုိ႔ရေလ၊ ပုိငဲ့ရေလပါပဲ။ တစ္ခါတစ္ေလ ျမန္မာျပည္ျပန္ဖုိ႔ စဥ္းစားမိေပမယ့္ သူတုိ႔ေလးေတြအေပၚ ထားတဲ့ေစတနာက “ဘုန္းႀကီးမရွိရင္ ေမတၱာငတ္ၿပီး အဆုံးအမမဲ့ကာ ကုသုိလ္ေတြပါ ေလ်ာ့သြားမွျဖင့္…”လုိ႔ေတြ႕ၿပီး မျပန္ျဖစ္ေသးတာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ျပန္တာေတာ့ ျပန္ရမွာပါ။ လူေတြလည္း စြန္႔လြတ္ထားရတာေတြရွိသလုိ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း စြန္႔ထားရတာေတြ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ပုိင္းေတြေပါ့။

ထားပါေတာ့။ ဒီေနရာ ဘုန္းဘုန္းအဓိက ေျပာခ်င္တာက ေငြဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္မေရးမႀကီးဘူး ဆုိတာ သိေစခ်င္တာပါ။ အရာရာမွာ ေငြလုိအပ္ေပမယ့္ ေငြေနာက္ပဲ လုိက္ေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူးဆုိတာ သေဘာေပါက္ေစခ်င္တာပါ။ ေငြေနာက္ကုိလုိက္ရင္း ဆုံး႐ႈံးတတ္တာေတြကုိ နားလည္ေစခ်င္တာပါ။ ေငြကလုပ္မေပးႏုိင္တဲ့ အရာေတြကုိ သတိျပဳေစခ်င္တာပါ။ ေငြရွားရင္း ေငြပုိကုန္မယ့္ အေနအထားေတြကုိ ေရွာင္ေစခ်င္တာပါ။ ေငြကုိေရွ႕တန္းတင္ရင္း ေငြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ အက်င့္သီလေတြကုိ မပ်က္စီးေစခ်င္တာပါ။ ေငြရွားရင္း ဘ၀အႏွစ္သာရေတြကုိ ရေအာင္ယူေစခ်င္တာပါ။ အဓိကကေတာ့ ေငြတစ္ခုတည္း ေရွ႕တန္းတင္ ေငြေနာက္ခ်ည္းပဲ လုိက္ေနတတ္တဲ့ အစြန္းေရာက္သူေတြ မျဖစ္ၾကဘဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလယ္အလတ္က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ အသိေပးလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘ၀မွာ လုိအပ္တဲ့အရာေတြ ရွိသလုိ မလုိအပ္တဲ့ အရာေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အထဲမွာ ေငြဟာလည္း လုိအပ္တဲ့အရာထဲမွာ ပါေပမယ့္ ေငြေနာက္ပဲလုိက္ကာ ေငြကုိပဲ ဦးစားေပးေနတဲ့အထိ မျဖစ္ၾကေစဖို႔၊ ေငြဟာ အေရးႀကီးေပမယ့္ တကယ့္ဘ၀သံသရာ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေငြထက္ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္ႀကံမႈကသာ ပုိအေရးႀကီးတဲ့အတြက္ အမ်ားထင္သလုိ အေရးႀကီးေပမယ့္ အေရးမႀကီးဘူးဆုိတာ မေမ့ၾကဖုိ႔၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစြန္းမေရာက္ေစဘဲ ဘုရားလမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ အလယ္အလတ္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ “အေရးႀကီး၏၊ သုိ႔ေသာ္.. အေရးမႀကီး..”ဆုိတဲ့ စကားေလးနဲ႔ အသိေပးတင္ျပ လုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံး… တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ အရာေနာက္ကုိ လုိက္ႏုိင္ၾကပါေစ…

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား… (၅)

ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

အသိအက်င့္ ထပ္တူျဖစ္မွ
သညာသိနဲ႔ ပညာသိ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္္ စာအသိနဲ႔ အက်င့္အသိ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေလ့လာသိႏွင့္ က်င့္ႀကံသိမ်ားဟာ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ သိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ပိဋကတ္စာေပနဲ႔ ေလာကီပညာရပ္ေတြကုိ ေကာင္ေကာင္းသိရွိေန႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ အဲဒီအသိေနာက္ကို အက်င့္ပါလုိက္ဖုိ႔္ လုိအပ္ပါတယ္။ အက်င့္အားသန္လုိ႔ အက်င့္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္တဲ့ အခါမွာ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ အက်င့္မွန္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ တစ္ပုိင္းတစ္စ အက်င့္မွ်ေလာက္နဲ႔ မွန္တယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး အဟုတ္မထင္ဖုိ႔္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရပါမယ္။ အဲလုိမွ မဟုတ္ရင္ စာသမားလည္း အက်င့္မပါက မာန္ေထာင္မိတတ္သလုိ အက်င့္သမားလည္း စာအသိမရွိ၊ အက်င့္မမွန္ပါက အဆုံးမေရာက္ဘဲ တလဲြမာန ၀င္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အသိေရာအက်င္ပါ့ နဲနဲေလးေလာက္နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဟုတ္ထင္ကာ မာန၀င္မိပါက အမွန္မနီး အခ်ည္းႏွီးျဖင့္ ဆင္းရဲအတိျဖစ္ကာ အပါယ္အထိပင္ သက္ဆင္းႏုိင္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိဋကတ္အစြယ္ မေထာင္ဘဲ အပါယ္ေဘာင္မွ ေရွာင္ႏုိင္ၾကေစရန္ အသိနဲ႔အက်င့္ ထပ္တူဆင့္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိစစ္ ကံမျပစ္ႏွင့္…

ေလာကမွာ အဆုိးေတြႀကဳံတုိင္း ကုိယ္ကုိယ္ကုိ မစစ္ဘဲ ကံနိမ့္ေနတယ္ဆုိကာ ဟုိေမးဒီေမး ဟုိလုပ္ဒီလုပ္ လုိက္လုပ္တတ္တဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ ကုိယ္အားကုိယ္ကုိးဖုိ႔ထက္ သူမ်ားကုိ သြားအားကုိးမိတတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မယုံဘဲ သူမ်ားကုိ သြားယုံၿပီး သူေျပာတဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသားမ်ားဟာ ယုံၾကည္မႈကုိ စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ ေနရာတကာ အယုံၾကည္ မလြယ္သင့္ပါဘူး။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိသလုိ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ အဆင္ေျပမႈ မေျပမႈဆုိတာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလာဘ္ပါပဲ။ အေကာင္းအဆုိး ဆုိတာက လူတုိင္းႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံပါ။ ေလာကမွာ ရွိေနရင္ေတာ့ အေကာင္းေတြနဲ႔ ႀကဳံေနတတ္ရသလုိ အဆုိးေတြလည္း ေရာက္ေနမွာပါပဲ။ ဒီေလာကဓံကုိ ဘာပဲလာလာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ လုပ္ရမွာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ကုိယ္ဆင္ျခင္ရမွာပါ။ အဲဒါကုိ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ အားမကုိးဘဲ သူမ်ားသြားအားကုိးေတာ့ “ကံနိမ့္ေနတာ အိမ္မွာကုိးကြယ္ထားတဲ့ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္က ခုိက္လုိ႔ပါ၊ အဲဒီဆင္းတုကုိ သြားစြန္႔လုိက္ပါ” ဆုိလုိ႔ ခုိင္းတဲ့အတုိင္း လုပ္ရင္းက ကုိယ္ပါအျပစ္ျဖစ္ကာ ဘုရားမေၾကာက္၊ ကံမေၾကာက္ ျဖစ္ကုန္တဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အားကုိးအရွာလဲြၿပီး ေဗဒင္ဆရာ၊ ေလာကဓာတ္ဆရာေတြကုိ အားကုိးမိလုိ႔ အဲဒီဆရာမ်ား ႐ုိက္တာခံရတဲ့အတြက္ မလုပ္သင့္တဲ့ အကုသုိလ္ အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါ။ အမွန္ျဖစ္သင့္တာက အဆုိးေတြ ႀကဳံေန၊ အဆုိးေတြ မ်ားေနရင္ အေကာင္းကုိ မ်ားမ်ားလုပ္သင့္တာပါ။ အဆုိးေတြၿပီးရင္ အေကာင္းေတြ လာလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အဆုိးဒဏ္ကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး အေကာင္းေတြပဲ ဖိလုပ္သင့္ပါတယ္။ အေကာင္းေတြ လုပ္ေနရင္း အဆုိးေတြ ႀကဳံခဲ့ရင္ေတာင္ တအားဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲ အဆုိးေတြႀကဳံလုိ႔ သူမ်ားအားကုိးၿပီး ခုိင္းတဲ့အတုိင္းလုိက္လုပ္မိရင္ အဆုိးေတြဟာ ပုိၿပီးဆုိးလာတတ္ပါတယ္။ အပါယ္လားေစႏုိင္တဲ့ အဆုိးေတြအထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္စိစစ္ပါ၊ ကံကုိခ်ည္းပဲ အျပစ္ပုံမခ်ပါနဲ႔လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစ္ရွိေသာ ႀကီးရင့္ျခင္း..
တကယ္ေတာ့ အသက္အရြယ္ႀကီးတုိင္း အႏွစ္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ခုိက္မွာ အႏွစ္ရွိေအာင္ ေနထုိင္သြားႏုိင္ျခင္းကသာ အႏွစ္ရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္သာရရွိရွိနဲ႔ တစ္ရက္တစ္မနက္ ေနထုိင္သြားႏုိင္ျခင္းကသာ အႏွစ္မရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ေနသြားျခင္းထက္ သာလြန္ပါတယ္။ စာလုိေျပာရရင္ ကုိယ္က်င့္တရားမေကာင္း၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းအၾကာၾကီး အသက္ရွင္ ေနရျခင္းထက္ ကုိယ္က်င့္သိကၡာအျပည့္နဲ႔ တစ္ေန႔တစ္ရက္ တစ္မနက္ေလာက္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္သြားရျခင္းက ပုိအႏွစ္သာရရွိပါတယ္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားနဲ႔ တစ္ေန႔တစ္မနက္ ေန႔ထုိင္ျခင္းကသာ အကုသုိလ္တရားမ်ားနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္မက အသက္ရွင္ ေနထုိင္ရျခင္းထက္ သာလြန္ေကာင္းျမတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ႀကီးရင့္သြားေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါေတြဟာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာတာနဲ႔အမွ် ကုိယ့္သႏၲာန္မွာလည္း ကုသုိလ္အႏွစ္သာရမ်ား တုိးပြားေနေအာင္္ ႀကိဳးစားႏုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသရမယ့္အခ်ိန္ကုိ တျဖည္းျဖည္းကူးသြားေနတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ ႀကီးရင့္ျခင္းဟာ ကုသုိလ္တရား၊ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားနဲ႔ အႏွစ္ရွိတဲ့ ႀကီးရင့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ဖုိ႔္ လုိအပ္လွပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ရွိတုန္း ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။

သူ႔ကုိသတ္မွ တကယ္ျပတ္မွာ…
ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ဒုကၡမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကဳံေတြရတဲ့အခါ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အဆုံးစီရင္ကာ သတ္ေသတဲ့အထိ ဘ၀ကုိ အ႐ႈံးေပးတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒုကၡေတြၿငိမ္းဖုိ႔ အတြက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသလုိ႔ မၿပီးပါဘူး။ သူ႔ကုိ သတ္ႏုိင္မွ ၿပီးမွာ၊ ၿငိမ္းမွာ၊ အဆုံးသတ္မွာပါ။ သူဆုိတာက တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ဒုကၡေတြကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ တြယ္တာမႈ သံေယာဇဥ္လုိ႔ေခၚတဲ့ တဏွာပါ။ အမွန္ဒုကၡၿငိမ္းခ်င္ရင္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းတရားကုိ သတ္ရပါမယ္။ ဒီအေၾကာင္းတရားကုိ သတ္ႏုိင္မွ အက်ိဳးတရားျဖစ္တဲ့ ဒုကၡက ၿငိမ္းမွာပါ။ စာလုိေျပာရင္ သမုဒယသစၥာလုိ႔ေခၚတဲ့ တြယ္တာမႈ တဏွာကုိ ပယ္ႏုိင္မွ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ေခၚတဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွ ၿငိမ္းေအးႏုိင္မွာပါ။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္နည္း အရေျပာရရင္ မသိမႈအ၀ိဇၨာ၊ တြယ္တာတပ္မက္မႈ တဏွာေတြေၾကာင့္ ဘ၀သံသရာ က်င္လည္မႈေတြ တုိးပြားေနၿပီး အဆုံးမရွိျဖစ္ကာ ဒီဒုကၡသံသရာမွကင္းရာ နိဗၺာန္နဲ႔ ပုိပုိေ၀းေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီသေဘာတရားကုိ တစ္လဲြနားလည္ၿပီး ``ခႏၶာရွိတဲ့အတြက္ ဒီလုိဒုကၡေတြ ႀကဳံေနရတာျဖစ္တယ္၊ ဒီခႏၶာမရွိရင္ ဒီဒုကၡေတြလည္း ၿငိမ္းမွာပဲ``ဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔ ခႏၶာမရွိေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသတာေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းဟာ အလြန္လဲြမွားတဲ့ နည္းပါ။ ဒီလုိ သတ္ေသ႐ုံနဲ႔ ဒီဒုကၡေတြက မၿငိမ္းပါဘူး။ ဒီဘ၀အဆုံး သတ္သြားေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ဘ၀တစ္ခုက ထပ္ရေနဦးမွာပါ။ ေနာက္ထပ္ဘ၀ထပ္ရလုိ႔ ခႏၶာျပန္ရလာရင္ ဒီဒုကၡေတြကလည္း ထပ္ၿပီးျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ အမွန္ဒုကၡၿငိမ္းခ်င္ရင္ ဒီဒုကၡေတြ ျဖစ္ေအာင္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ျဖစ္ေစတတ္၊ ခႏၶာအိမ္ကုိ ဖဲြ႕တတ္တဲ့ တဏွာဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရားကုိသတ္မွ အမွန္ၿငိမ္းမွာပါ။ ရရွိလာတဲ့ ခႏၶာအစုျဖစ္တဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသတ္လုိ႔ ဒုကၡက မျပတ္ပါဘူး။ ဒီဒုကၡကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ တဏွာဆုိတဲ့ သူ႔ကုိသတ္မွ ဒုကၡအမွန္ ျပတ္မွာပါ။

ေနာင္တကင္းရာသုိ႔…
ေလာကမွာ ရွိတဲ့ပုထုဇင္မွန္သမွ် ေနာင္တမရဖူးတဲ့သူ မရွိပါဘူး။ နဲနဲေလး၊ အခုိက္အတန္႔ေလးေလာက္ ျဖစ္ျဖစ္ ရဖူးတဲ့သူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ေနာင္တ အားလုံးရဲ႕ တရားခံဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ မလုပ္မိလုိက္ျခင္းနဲ႔ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္မိလုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ကုိယ္ပဲျဖစ္သလုိ ေနာင္တမျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ကုိပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သင့္တာကုိ မလုပ္မိတဲ့ ေနာင္တထက္ ပုိဆုိးတာက မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္တဲ့ အမွားကုိ က်ဴးလြန္မိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေနာင္တက ပုိဆုိးပါတယ္။ အမွားလုပ္မိတယ္ဆုိတာ အမွားအမွန္ကုိ မခဲြျခားႏုိင္မိလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားအမွန္ မခဲြျခားႏုိင္ျခင္းဟာ အၿငိဳးအေတး အာဃာတေတြနဲ႔ စိတ္ဆုိးစိတ္တုိတတ္တဲ့ ေဒါသစိတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါေသာ အတၳံ နဇာနာတိလုိ႔ ဆုိသလုိ ေဒါသျဖစ္ရင္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆုိးကုိ မသိဘဲ၊ အမွားအမွန္ကုိ မခဲြျခားတတ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနာင္တဟာ လြန္က်ဴးမိၿပီးမွ ျဖစ္တတ္ၾကတာဆုိေတာ့ ကုိယ့္လုပ္ရပ္အတြက္ ျပန္ေတာ့ေပးဆပ္ရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဒီေနာင္တေတြရဲ႕ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ အမွားက်ဴးလြန္မႈကုိ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ရင္၊ အမွားမက်ဴးလြန္ခင္ စိတ္ကုိ ထိန္းႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီလုိ ေနာင္တရတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္တမျဖစ္ခ်င္ရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားမက်ဴးလြန္မိခင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ထိန္းၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တုံ႔ျပန္မႈကုိ တုံ႔ျပန္မျပဳနဲ႔…
လူအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အတြက္ တုံ႔ျပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိမွာပါပဲ။ ႀကိဳက္တဲ့လူက ေကာင္းတာေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္မွာျဖစ္ၿပီး မႀကိဳက္တဲ့သူကေတာ့ အဆုိးနဲ႔ တုံ႔ျပန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေလာကဓံ သေဘာပါပဲ။ ေလာကဓံရွစ္ပါးလုံး ႀကဳံရတတ္ေပမယ့္ အမ်ားဆုံး ႀကဳံရတာက ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကဓံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္း ခံဖူးၾကသလုိ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းလည္း ခံဖူးၾကပါတယ္။ ခံေနရဦးမွာပါပဲ။ မတူညီတဲ့သူ၊ မတူညီတဲ့ စ႐ုိက္၊ မတူညီတဲ့ အေတြးအေခၚ ရွိေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနသမွ်ေတာ့ ဒီလုိက့ဲရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုိတဲ့ မတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြက ရွိေနၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါတရား ဓာတ္ခံရွိတဲ့သူေတြဟာ ေကာင္းတဲ့သေဘာေတြနဲ႔ တုံျပန္ေနၾကမွာျဖစ္ၿပီး သဒၶါတရား မရွိသူေတြကေတာ့ အဆုိးေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္ၾကမွာ မလဲြပါဘူး။ ဒါဟာ ေရွာင္လဲြမရတဲ့ ေလာကဓံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးပဲလာလာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးလာလာ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္မယိမ္းယုိင္ေအာင္၊ မတုန္မလႈပ္ ခံႏုိင္ေအာင္ ေလက်င့္ေနထုိင္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

ပ်က္ေပမယ့္ မဖ်က္မိေစနဲ႔…
ေလာကမွာ ပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ ဖ်က္စီးျခင္းလုိ႔ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပ်က္စီးျခင္းဟာ အလုိအေလ်ာက္ သဘ၀အတုိင္း ျဖစ္တတ္တ့ဲ့ သေဘာျဖစ္ၿပီး ဖ်က္စီးျခင္းကေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္နဲ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပေယာဂပါလာရင္္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါလာၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိလာရင္္ ေစတနာလည္း ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ေစတနာပါတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ရင္္ ကံေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး ကံေျမာက္လာရင္္ တန္ျပန္အက်ိဳးေပးမႈလည္း ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ သေဘာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပ်က္စီးမႈမွာ ဘာမွု ထိခုိက္မႈ မရွိႏုိင္ေပမယ့္ ဖ်က္စီးမႈေၾကာင့့္ ပ်က္စီးသြားတဲ့ သေဘာဆုိရင္ေတာ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေပမွာ ဗ်သနေခၚ ပ်က္စီးျခင္းတရား ငါးပါးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီဗ်သနတရားငါးပါးမွာ ဉာတိဗ်သန (အမ်ိဳးမ်ားပ်က္စီးျခင္း)၊ ေဘာဂဗ်သန (စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း)၊ ေရာဂဗ်သန (အနာေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း) ေတြေၾကာင့္ သတၱ၀ါေတြကုိ အပါယ္ငရဲအထိ္ က်ေရာက္မႈကုိ မျဖစ္ေစေပမယ့္ သီလဗ်သန (သီလပ်က္စီးျခင္း)၊ ဒိ႒ိဗ်သန (အယူ၀ါဒ ပ်က္စီးျခင္း) ေတြေၾကာင့္ကေတာ့ အပါယ္ငရဲအထိ က်ေရာက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လုိ႔ ပ်က္စီးၾကတဲ့ သေဘာတရားေတြမွာ တုန္လႈပ္မႈ မရွိၾကေစဘဲ ဖ်က္စီးမွ ပ်က္စီးတတ္တဲ့ ပ်က္စီးမႈေတြကုိေတာ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မပ်က္ေအာင္ ထိန္းၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အလုိက်ခ်င္ရင္ မလုိၾကနဲ႔…
လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ခုခုေတာ့ အလုိမက် ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အလုိမက် ျဖစ္တယ္ဆုိတာ အလုိရွိေနၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိရွိေနတဲ့အတြက္ ကုိယ္လုိတဲ့အတုိင္း မျဖစ္ေတာ့ အလုိလုိ အားမရျဖစ္ကာ မလုိခ်င္တာရၿပီး အလုိမက် ျဖစ္ကုန္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိေနသမွ် အလုိမက် ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ လုိခ်င္ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မ်ားေလေလ အလုိမက်တာေတြ မ်ားေလေလပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တုိင္း ျဖစ္လုိ႔မရတဲ့ ေလာကမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ မၿမဲျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ဘဲ ၿမဲျခင္းသေဘာပဲ ရွိေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေလာကႀကီးဟာ ၿမဲတာတစ္ခုမွ မရွိဘဲ မၿမဲတာေတြပဲ ရွိေနေလေတာ့ အတၱမဟုတ္၊ အနတၱဆုိတာ အထင္အရွား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါကုိ မသိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္မႈလုိခ်င္မႈေတြနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္လုိခ်င္ေနၾကလုိ႔လည္း သတၱ၀ါေတြဟာ လုိတာမရဘဲ အလုိမက် ျဖစ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အလုိက်ခ်င္ရင္ မလုိၾကနဲ႔”လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကံေကာင္းလုိေသာ္…
ကံေကာင္းခ်င္တဲ့သူဟာ ကုသုိလ္မ်ားမ်ာလုပ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကုသုိလ္လုပ္ျခင္းဟာ အေကာင္းလုပ္ျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ေကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ေကာင္းရင္ အက်ိဳးေပးေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးေကာင္းျခင္းဟာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္သူကမွ လုပ္ေပးလုိ႔ ျဖစ္လာျခင္း မဟုတ္၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကံေကာင္းခ်င္ရင္ ဘာေဗဒင္ ယၾတာမွ မလုိဘဲ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈပဲ မ်ားမ်ားဖိလုပ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အတုယူတတ္ဖုိ႔လုိ….
ေလာကႀကီးမွာ ေန႔စဥ္က်င္လည္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကပဲ ယူတတ္၊ ျမင္တတ္တဲ့ သူေတြအတြက္ ေကာင္းတာေတြ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေန၊ ရွိေနတယ္ဆုိတာ သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ပါ။ ဘယ္လုိေနရာ၊ ဘယ္လုိအခ်ိန္၊ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးဆီကမဆုိ ေကာင္းတဲ့၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြဆုိ အတုလုိက္ၿပီး က်င့္သုံးယူတတ္ဖုိ႔နဲ႔ အျပစ္ျဖစ္ေစ၊ အကုသုိလ္ျဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြဆုိ ေရွာင္ပယ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳစားၾကဖုိ႔ပါ။ အမွန္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေနေန ေကာင္းတဲ့ဘက္က ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ ယူတတ္ရင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ယူတတ္ရင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ စာလုိေတာ့ ေယာနိေသာမနသိကာရလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေယာနိေသာမနသိကာရဆုိတာ ႏွလုံးသြင္းမွန္ကန္တာကုိ ဆုိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႏွလုံးသြင္းတတ္တာကုိ ဆုိပါတယ္။ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႏွလုံးသြင္းဖုိ႔ဆုိတာ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္၊ ျမင္တတ္မွ ျဖစ္တာပါ။ ဒီလုိၾကည့္တတ္ဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္ရွိမွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဘက္က ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ရင္ အကုသုိလ္မျဖစ္ဘဲ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာပါတယ္။ ေကာင္းတာကုိ ၾကည့္တတ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတာေလးေတြျမင္ၿပီး ေကာင္းတာေတြ ယူလာတတ္ပါတယ္။ ဒါကုိပဲ အတုယူတာလုိ႔ ဆုိႏုိင္တာေပါ့။ ေကာင္းတဲ့အတုလုိက္မႈပါပဲ။

Read more »

ေနာင္တကင္းရာသုိ႔…

“အရွင္ဘုရားေရ အဲဒီတုန္းက အရွင္ဘုရား ေျပာတဲ့အတုိင္း မလုပ္မိဘဲ သူေျပာတဲ့အတုိင္း လုိက္လုပ္မိလုိ႔ အခုေတာ့ တပည့္ေတာ္ ဒုကၡလွလွႀကီး ေတြ႕ေနရတဲ့အျပင္ ဆင္းရဲေပါင္းစုံနဲ႔ ေနာင္တေတြပဲ ျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္ဘုရား…”ဆုိၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေလာက္က အျဖစ္ေတြ ျပန္ေျပာကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ သူ႔ဘ၀ အေျခအေနေတြကုိ ရင္ဖြင့္သြားခဲ့တဲ့ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ လူပ်ံေတာ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ရင္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိပါတယ္။ သူ႔လုပ္ရပ္အတြက္ ေနာင္တေတြျဖစ္ေနတဲ့ သူ႔ကုိၾကည့္ၿပီး သံေ၀ဂေတြ ျဖစ္မိျပန္ပါတယ္။ သူ႔အေျခအေနကုိၾကည့္ၿပီး ေနာင္တဆုိတာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ မလုပ္လုိက္ရတဲ့အတြက္ ရတဲ့ေနာင္တနဲ႔ မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္လုိက္မိတဲ့အတြက္ ရတဲ့ေနာင္တရယ္လုိ႔ ရွိတတ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသေဘာ ေပါက္မိလုိက္ပါတယ္။ ဘယ္လုိေၾကာင့္ရတဲ့ ေနာင္တမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေနာင္တရဲ႕ေနာက္မွာ စုိရိမ္းပူေဆြး ငုိေၾကြးမႈေတြနဲ႔အတူ စိတ္အစဥ္ဟာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္း ေနတတ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ေလာကမွာ ရွိတဲ့ပုထုဇင္မွန္သမွ် ေနာင္တမရဖူးတဲ့သူ မရွိပါဘူး။ နဲနဲေလး၊ အခုိက္အတန္႔ေလးေလာက္ ျဖစ္ျဖစ္ ရဖူးတဲ့သူေတြခ်ည္းပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အခုိက္အတန္႔ျဖစ္တဲ့ ေနာင္တ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္သက္လုံး စဲြထင္ေနတဲ့ ေနာင္တ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က အခ်ိန္မီျပင္လုိ႔ရတဲ့ ေနာင္တ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ျပင္မရေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွရတဲ့ ေနာင္တ စသျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနာင္တ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ဖူးရဖူးၾကတဲ့ သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိမွာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေျပာမွားမိလုိ႔ ေနာင္တျဖစ္ေနၾကသလုိ တစ္ခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္မိလုိ႔ ေနာင္တရေနတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူမဆုိ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေနာင္တရဖူးၾကတာေတြ ရွိေပမယ့္ ကုိယ္ရတဲ့ ေနာင္တဟာ ျပင္မရတဲ့အခ်ိန္၊ ျပင္မရတဲ့ ေနာင္တမ်ိဳး မျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ အမွားတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေနာင္တျပန္ရၿပီး ျပင္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္မက်ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မွားလုိက္တဲ့အမွားဟာလည္း ေနာင္တရတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပင္မရတဲ့ အမွားမ်ိဳးအထိ မမွားမိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မွားတတ္တဲ့ သတၱ၀ါေတြျဖစ္လုိ႔ မွားမိၾကေပမယ့္ ဘယ္လုိမွ ျပဳျပင္လုိ႔ မရတဲ့ အမွားမ်ိဳး မျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလုိ ျပင္လုိ႔ရၿပီး ျပင္ခ်ိန္ရတဲ့ အမွားမ်ိဳးနဲ႔ ေနာင္တမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏဆုိသလုိ ေနာင္တရလုိ႔ ျပင္လုိက္ႏုိင္ရင္ အေကာင္းျပန္ျဖစ္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္မရတဲ့အမွားေတြနဲ႔ ျပင္မရတဲ့ အခ်ိန္မွ ေနာင္တရမိတဲ့အတြက္ ေနာက္က်သြားၿပီး ဘုရားေတာင္ ကယ္လုိ႔မရတဲ့ သူေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားမိေတာ့ ဘုရားလက္ထက္က နာမည္ႀကီး ေနာင္တရသူ ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း သြားၿပီးသတိရမိ လုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ အားလုံးသိၿပီးသား ျဖစ္ၾကတဲ့ အရွင္ေဒ၀ဒတ္နဲ႔ အဇာတသက္ ဘုရင္တုိ႔ပါပဲ။ ရွင္ေဒ၀ဒတ္ဟာ သက္ရွိထင္ရွား ရွိစဥ္မွာ ဘုရားရွင္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့အျပင္ အရမ္းအျပစ္ႀကီးတဲ့ ဘုရားကုိ ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္လုပ္မိ၊ သံဃာကုိ သင္းခဲြမိတဲ့အထိ အနႏၲရိယကံႀကီးေတြကုိ က်ဴးလြန္မိခဲ့ပါတယ္။ သူက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြကုိ ေနာက္ဆုံးမွာ ေနာင္တေတြ၊ သတိသံေ၀ဂေတြရၿပီး ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ဖုိ႔နဲ႔ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ဖုိ႔အသြားမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အမွားအျပစ္ေတြက အရမ္းႀကီးေလေတာ့ လမ္းမွာပဲ ေျမၿမိဳခံလုိက္ရပါတယ္။ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ ရခဲ့တဲ့ ေနာင္တဟာ ျပင္မရတဲ့ ေနာင္တနဲ႔၊ ျပင္မရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရခဲ့တဲ့ ေနာင္တျဖစ္ခဲ့ေလေတာ့ ဘုရားလည္းမကယ္ႏုိင္တဲ့ အမွားမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဇာတသတ္ဘုရင္ဆုိလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ဖခင္ဘုရင္ႀကီးကုိ သတ္မိခဲ့တဲ့ ေနာင္တဟာ သူကုိယ္တုိင္ သူ႔သားေလးေမြးေတာ့မွပဲ ဖခင္ေမတၱာကုိ အျပည့္အ၀ နားလည္ခဲ့ၿပီး အေဖရွိရာသြားခဲ့ေပမယ့္ အေဖက သူညွင္းစဲႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ေတြနဲ႔ ေသသြားခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီေနာင္တေတြနဲ႔အတူ ေနာင္ပုိင္းသတိသံေ၀ဂရလုိ႔ ဘုရားသာသနာမွာ အႀကီးအက်ယ္ခ်ီးေျမွာက္ ေထာက္ပံ့၊ ဘုရားသာသနာကုိ နက္နက္နဲနဲ သက္၀င္ယုံၾကည္မႈ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အေဖကုိသတ္ခဲ့တဲ့ ပိတုဃာတက ကံႀကီးက ရွိခဲ့ေလေတာ့ ဘုရားရွင္လည္း မကယ္ႏုိင္တဲ့ အထိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဇာတသက္ဘုရင္ဟာ အမွားအတြက္ အခ်ိန္မီ ေနာင္တရခဲ့ေပမယ့္ ျပင္မရတဲ့ အမွားျဖစ္ခဲ့လုိ႔ ျပင္မရတဲ့ ေနာင္တနဲ႔အတူ ငရဲက်သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွားက်ဴးလြန္မိတတ္ေပမယ့္ က်ဴလြန္လုိက္တဲ့အမွားဟာ ေနာင္တရတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပင္မရတဲ့ေနာင္တမျဖစ္ဖုိ႔၊ ေနာင္တရခ်ိန္ဟာ ေနာက္က်သြားခ်ိန္မျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္လုိက္ရင္ ဒီေနာင္တ အားလုံးရဲ႕ တရားခံဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ မလုပ္မိလုိက္ျခင္းနဲ႔ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္မိလုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ကုိယ္ပဲျဖစ္သလုိ ေနာင္တမျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း ကုိပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သင့္တာကုိ မလုပ္မိတဲ့ ေနာင္တထက္ ပုိဆုိးတာက မလုပ္သင့္မလုပ္ထုိက္တဲ့ အမွားကုိ က်ဴးလြန္မိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေနာင္တက ပုိဆုိးပါတယ္။ အမွားလုပ္မိတယ္ဆုိတာ အမွားအမွန္ကုိ မခဲြျခားႏုိင္မိလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားအမွန္ မခဲြျခားႏုိင္ျခင္းဟာ အၿငိဳးအေတး အာဃာတေတြနဲ႔ စိတ္ဆုိးစိတ္တုိတတ္တဲ့ ေဒါသစိတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါေသာ အတၳံ နဇာနာတိလုိ႔ ဆုိသလုိ ေဒါသျဖစ္ရင္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆုိးကုိ မသိဘဲ၊ အမွားအမွန္ကုိ မခဲြျခားတတ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အၿငိဳးအေတး အာဃာတေတြနဲ႔ မလုိမုန္းထားစိတ္ေတြေၾကာင့္ ျငင္းခုံခုိက္ရန္ျဖစ္ကာ ရန္ျဖစ္ၾကရာမွ ႐ုံးေရာက္ဂတ္ေရာက္၊ အခ်ဳပ္ေရာက္၊ ေထာင္ေရာက္ေတြ ျဖစ္ကုန္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိအခ်ိန္က်ေတာ့မွ ေသြးအားသြားၿပီး ငါလုပ္ခဲ့တာ မွားပါလားလုိ႔ ေနာင္တရမိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနာင္တဟာ လြန္က်ဴးမိၿပီးမွ ျဖစ္တတ္ၾကတာဆုိေတာ့ ကုိယ့္လုပ္ရပ္အတြက္ ျပန္ေတာ့ေပးဆပ္ရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဒီေနာင္တေတြရဲ႕ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ အမွားက်ဴးလြန္မႈကုိ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ရင္၊ အမွားမက်ဴးလြန္ခင္ စိတ္ကုိ ထိန္းႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီလုိ ေနာင္တရတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္တမျဖစ္ခ်င္ရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားမက်ဴးလြန္မိခင္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ထိန္းၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ စိတ္ဆုိတာက ေလက်င့္ေပးရင္ ထိန္းလာႏုိင္တတ္ပါတယ္။ စိတ္ဆုိးလြယ္တဲ့သူ၊ စိတ္တုိလြယ္တဲ့ သူေတြလည္း သတိေလးထားၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ေလးကုိ ထိန္းေၾကာင္းေပးၾကည့္ရင္ တျဖည္းျဖည္း ရလာတတ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ဆုိရင္ အရင္တုန္းက စိတ္ေတာ္ေတာ္ ျမန္တတ္ပါတယ္။ ႐ုိးေျဖာင့္ၿပီး မဟုတ္မခံ စိတ္ရွိတဲ့အတြက္ ေျပာဆုိတဲ့အခါလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဒဲ့တုိးေျပာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္း တစ္ခါတစ္ေလ အမ်ားအထင္ လဲြတာေလးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိလည္း တစ္ခါတစ္ေလ ဘုန္းဘုန္းက “သည္းခံတတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔၊ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူဟာ သူမ်ားထက္ပုိၿပီး စိတ္ရွည္ဖုိ႔၊ အလုပ္မလုပ္တဲ့ သူေတြအတြက္ ဘာသံမွ၊ ဘာတုိက္ခုိက္မႈမွ မရွိတတ္ေပမယ့္ အလုပ္လုပ္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေျပာတာဆုိတာ တုိက္ခုိက္တာေတြ ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ေက်ာင္းအေပၚထားတဲ့ ေစတနာ၊ အမ်ားအတြက္ လုပ္ေပးတဲ့ ေစတနာေတြနဲ႔ အေကာင္းဆုံး သည္းခံႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကည့္ဖုိ႔..” ေျပာျပျဖစ္ပါတယ္။ ဒကာေလးကလည္း အရင္လုိမဟုတ္ေတာ့ဘဲ သူကုိယ္တုိင္ “ငါ့ကုိ ဦးဇင္းကလည္း ဒီလုိေျပာထားတယ္၊ ငါ့စိတ္ကုိ ငါထိန္းမွ ျဖစ္မယ္..”ဆုိတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ စိတ္တုိတတ္တာ၊ သည္းမခံတတ္တာေတြကုိ သည္းခံလာႏုိင္ေအာင္၊ စိတ္ရွည္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စိတ္ဆုိးစိတ္တုိျဖစ္စရာ ေနရာေတြ၊ အလုပ္ေတြ၊ လူေတြကုိေရွာင္ၿပီး ေနလုိက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တကယ္လည္း သူအဲလုိျဖစ္ေအာင္ေနတာကုိ ဘုန္းဘုန္း သတိထားမိပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ အဲဒီလုိစိတ္ထားေလးေတြနဲ႔ သူ႔စိတ္ကုိ သူျပဳျပင္ လာတာေတြကေတာ့ သူ႔အတြက္ေရာ အမ်ားအတြက္ပါ ေနာင္တကင္းရာ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။

ဆုိလုိတာက ေနာင္တဆုိတာ ပုထုဇင္တုိင္း ျဖစ္တတ္ေပမယ့္ အဲဒီေနာင္တကင္းေအာင္ ေနာင္တျဖစ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ မလုပ္ျဖစ္ခင္ စိတ္ကုိ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၿပီး ထိန္ေၾကာင္းေပးၾကည့္ၾကဖုိ႔ ဆုိခ်င္တာပါ။ အကယ္၍ မထိန္းႏုိင္လုိ႔ က်ဴးလြန္မိခဲ့မယ္ ဆုိရင္လည္း ျပဳျပင္လုိ႔ မရတဲ့အခ်ိန္၊ ျပဳျပင္လုိ႔ မရတဲ့ ေနာင္တမ်ိဳးအထိ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ကုိယ့္စိတ္ကုိ သတိကပ္ကာ ေလ့က်င့္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေနာင္တရတဲ့အခ်ိန္ဟာ ေနာက္မက်တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမွားအတြက္ ေနာင္တရတဲ့အခါမွာလည္း “မွားခဲ့မိေလျခင္း…”ဆုိၿပီး အမွားအေပၚမွာ ေနာင္တတရားေတြနဲ႔ ပူေဆြးေနဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ မွားမွန္းသိတာနဲ႔ အဲဒီအမွားကုိ သခၤန္းစာယူၿပီး ေနာင္မမွားေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ျပဳျပင္လုိ႔ ရတဲ့အမွားမ်ိဳးဆုိရင္ ေနာင္တရလုိ႔ ျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ေနာက္က်တယ္ဆုိတာ မရွိပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ျဖစ္သမွ် ေနာင္တမ်ားဟာ လုပ္သမွ် အမွားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွားမလုပ္မိေအာင္၊ အမွားလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ျဖစ္တဲ့အခါ အဲဒီစိတ္ကုိ စိတ္ေလးနဲ႔ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး တစ္မိနစ္ ႏွစ္မိနစ္စသျဖင့္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ေနၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေသြးစူေနတဲ့စိတ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ၿငိမ္လာတတ္ပါတယ္။ စိတ္ၿငိမ္လာရင္ အမွားလုပ္မိေတာ့မယ့္ စိတ္ကုိလည္း မလုပ္မိေအာင္ ထိန္းလာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အမွားမလုပ္မိရင္ ေနာင္တဆုိတာလည္း မရွိႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အၾကြင္းမဲ့ ေနာင္တကင္းဖုိ႔ဆုိတာ အာသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၲာျဖစ္မွပဲ ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ ပုထုဇင္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ေနာင္တနည္းေအာင္၊ ျပဳျပင္မရတဲ့ ေနာင္တမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္၊ ေနာင္တရခ်ိန္ဟာ ေနာက္က်တဲ့ အခ်ိန္မျဖစ္ရေလေအာင္ လက္ရွိ ကုိယ့္ရဲ႕ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူ အေနအထုိင္မ်ားကုိ သတိနဲ႔ ထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကုိ ေဒါသတရား၊ အၿငိဳးအေတးမ်ားနဲ႔ မလႊမ္းမိုးမိေစဘဲ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး အမွားကင္းေအာင္၊ အမွားနည္းေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲပဲ ေနာင္တကင္းရာလမ္းမွန္ကုိ ေလွ်ာက္လမ္းၾကပါစုိ႔လုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ အားလုံးအမွားကင္းၿပီး ေနာင္တရွင္းၾကပါေစ…

Read more »

ဒီမွာလည္းလုိအပ္ေန…

တစ္ေန႔က ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ရဟန္းဒကာမႀကီးဆီ ဖုန္းဆက္ေတာ့ ဒကာမႀကီးက “အရွင္ဘုရား… ဒီႏွစ္၀ါဆုိလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ျပန္၀ါဆုိျဖစ္မွာလားဘုရား…”လုိ႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ “သိပ္ေတာ့မေသခ်ာဘူး ဒကာမႀကီး…၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ..”လုိ႔ ေမးေတာ့ “ေအာ္ တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူးဘုရား… အရွင္ဘုရား ျပန္ၾကြလာရင္ တပည့္ေတာ္မွာ ရွိတာေလးေတြ စုေဆာင္းၿပီး အရွင္ဘုရားနဲ႔အတူ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွာ သြားၿပီးေတာ့ ကင္ဆာဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္အတြက္ အလွဴခံေနတာကုိ သြားလွဴမလုိ႔ စဥ္းစားထားလုိ႔ပါ၊ အရွင္ဘုရားလည္းလွဴ၊ တပည့္ေတာ္လည္း လွဴေပ့ါဘုရား”လုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ပါတယ္။ “ေကာင္းပါၿပီ ဒကာမႀကီး ျပန္၀ါဆုိျဖစ္ေတာ့ သြားလွဴၾကတာေပ့ါ”လုိ႔ ဘုန္းဘုန္းက ျပန္ေျပာရင္း ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္နဲ႔ ဓာတ္ကင္ထားဖူးတဲ့ ဒကာမႀကီးကုိ တရားအားထုတ္ၿပီးပဲ ေသဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္၊ ေ၀ဒနာကုိ သတိပ႒ာန္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနဖုိ႔ တုိက္တြန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒကာမႀကီးနဲ႔ ဖုန္းေျပာၿပီးေတာ့ ဘုန္းဘုန္းေခါင္းထဲမွာ ျပည့္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးနဲ႔ ကင္ဆာဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္ အေၾကာင္း အေတြးေတြပဲ ေရာက္ေနမိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာျပည္ ျပန္ၾကြတဲ့အခါ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လွဴဖုိ႔လည္း အာ႐ုံျပဳမိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားသူမ်ားရွိရင္လည္း လွဴႏုိင္ဖုိ႔ အသိေပးတဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီအေၾကာင္းေလးကုိ စာေရးၿပီး တင္ျပလုိက္ရင္ ေကာင္းမွာပဲဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔ အခုဒီစာေလးကုိ ေရးတင္ျဖစ္တယ္ ဆုိပါေတာ့။

အားလုံးသိတဲ့အတုိင္းပဲ။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာက တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုိအပ္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားပဲလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ လုိအပ္ေနတဲ့ အသံေတြပဲ ၾကားေနရပါတယ္။ အခုလည္း အမ်ားျပည္သူ အားထားရာျဖစ္တဲ့ ဒီေဆး႐ုံႀကီးမွာ လုိအပ္ေနျပန္ပါတယ္။ တစ္ျခားလုိအပ္ခ်က္ အေသးအဖဲြေလးေတြက အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ဒီလုိအႀကီးႀကီးအတြက္ကေတာ့ တစ္ေယာက္အားနဲ႔ မရႏုိင္ အမ်ား၀ုိင္းလွဴမွ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားပါ။ ဒီကင္ဆာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္ အေၾကာင္းကုိ ဘုန္းဘုန္းက ကုိယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ေတာ့ ပုိသိပါတယ္။ ခုနေျပာတဲ့ ဘုန္းဘုန္းဒကာမႀကီးကုိယ္တုိင္ အဲဒီမွာ အပတ္စဥ္သြားၿပီး ဓာတ္ကင္ေနရတာကုိ ေတြ႕ေနျမင္ေနရတဲ့အျပင္ တစ္ႏွစ္ကပဲ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ အသည္းကင္ဆာေတြနဲ႔ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ ဘုန္းဘုန္းဆရာသမားကုိလည္း ကုိယ္တုိင္လုိက္ၿပီး ေန႔စဥ္ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကင္ေပးခဲ့ရဖူးေတာ့ ပုိသိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀ွန္းလုံးမွာ ဒီလုိကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာသည္ေတြအတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္နဲ႔ ကုတဲ့စက္က စုစုေပါင္းမွ သုံးလုံးပဲ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တစ္ခု၊ မႏၲေလးတစ္ခုနဲ႔ ေတာင္းႀကီးမွာတစ္ခု ဒါပဲရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံေတြမွာေတာင္ မရွိလုိ႔ အဲဒီေဆး႐ုံက ကင္ဆာေ၀ဒနာသည္ေတြလည္း ဓာတ္ကင္မယ္ဆုိ ဒီေဆး႐ုံႀကီးကုိပဲ လာကင္ေနရတဲ့ အျဖစ္ပါ။ ရွိတဲ့စက္ေတြကလည္း အရမ္းသက္တမ္း ၾကာေနတဲ့အျပင္ မႏၲေလးက တစ္ခုက ပ်က္ေနၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးက တစ္ခုက်ျပန္ေတာ့ အရမ္းေ၀းေနျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံၾကီးကုိပဲ အားကုိးေနၾကရပါတယ္။ ခုေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္မွာ ကင္ဆာျဖစ္သူေတြက ပုိပုိမ်ားမ်ားလာေတာ့ ဒီစက္ႀကီးတစ္ခုတည္းကုိ စုေပါင္းအားကုိၿပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကင္ဖုိ႔ တန္းစီေနၾကရပါတယ္။ စက္ကေဟာင္းလည္းေဟာင္း လည္ပတ္ေနရတာလည္း မရပ္မနားဆုိေတာ့ တျဖည္းျဖည္း အစြမ္းအာနိသင္ေတြ ေလွ်ာ့လာပါတယ္။ တစ္ခါကင္ရမွာကုိ ႏွစ္ခါ၊ သုံးခါျပန္ကင္ေနရတဲ့အထိပါပဲ။ ဒီလုိ ကင္ဖုိ႔ကုိလည္း လူနာေတြက အရမ္းမ်ာေတာ့ အလွည့္နဲ႔ ေစာင့္ရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ စက္ပ်က္လုိ႔ ျပင္ေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကုိ ထပ္ေစာင့္ေနရတာေတြလည္း ရွိျပန္ပါတယ္။ ကင္ဆာျဖစ္သူေတြ၊ ဓာတ္ကင္မယ့္သူေတြက မ်ားေတာ့ ဓာတ္ကင္မယ့္ရက္ကုိ ကင္ဆာဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးတဲ့ အမည္စာရင္းအတုိင္း ေစာင့္ၿပီးကင္ၾကရပါတယ္။ လူနာေတြကမ်ားေတာ့ ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္ေတြဟာ သူတုိ႔နာမည္ပါမယ့္ေန႔ကုိ သြားသြားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနရာတာလည္း ေန႔စဥ္လုိလုိပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ နာမည္စာရင္း ပါလာတာကုိပဲ စာေမးပဲြေအာင္စာရင္းမွာ ပါလာတဲ့ေက်ာင္းသားေတြလုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး ျဖစ္သြားတာကုိ သတိထားမိပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသာကျဖစ္ေနေပမယ့္ အရင္ဆုံး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကင္ဖုိ႔ စာရင္းေစာင့္ရတာလည္း ေသာကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနၾကေတာ့ ဒီစာရင္းပါလာတာကုိပဲ အဆုိးထဲက အေကာင္းအေနနဲ႔ မရွိရွိတာ ရွာႀကံၿပီး ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကရတဲ့ အျဖစ္ပါ။

အခုဆုိ လက္ရွိရွိေနတဲ့ အဲဒီစက္က အသစ္မလဲလုိ႔ုကုိ မျဖစ္ေတာ့တဲ့အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစုိးရကလည္း စက္တန္ဘုိးက အရမ္းေစ်းႀကီးလုိ႔လားမသိ မျဖည့္ေပးႏုိင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ အားကုိၿပီး အခုလုိ အလွဴခံေနရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းဆရာေတာ္ႀကီးကုိ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကင္ေနတဲ့အခ်ိန္က အလွည့္က် ဆရာ၀န္နဲ႔ေတြ႕ၿပီး ဒီစက္ေတြအေၾကာင္း ေမးျဖစ္ေတာ့ စက္တန္ဘုိးက ေဒၚလာသိန္းနဲ႔ခ်ီ ေပးရမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဒၚလာ သိန္းရာေထာင္ေပးရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက လွဴမယ့္အလွဴရွင္ ရွိတယ္ဆုိတာေတာင္မွ သူတုိ႔ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ ေက်ာ္လုပ္လုိ႔ မရတဲ့အေၾကာင္းေတာင္ ေျပာျဖစ္ပါေသးတယ္။ ခုေတာ့ မျဖစ္မေနလုိအပ္ေနၿပီဆုိေတာ့ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးကုိယ္တုိင္ သူ႔႐ုံးခန္းမွာ အလွဴခံဌာနဖြင့္ၿပီး အလွဴခံေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တန္ဘုိးက အရမ္းႀကီးေနေတာ့ ဒီစက္၀ယ္ဖုိ႔ ဘယ္ေတာ့ျပည့္မယ္ဆုိတာ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္လုိ႔ မရဘူးနဲ႔တူပါတယ္။ ရွိတာေလးကုိ ျဖစ္သလုိလည္ပတ္ေပးၿပီး ခုကတည္းက စက္အသစ္အတြက္ အလွဴေငြ စုေစာင္းေနရတဲ့ သေဘာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းဘုန္းဒကာမႀကီးက “အရွင္ဘုရား ၀ါဆုိျပန္ၾကြလာမွ အတူသြားလွဴၾကတာေပါ့ ဘုရား..”လုိ႔ ေလွ်ာက္တာေနမွာပါ။

ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ အားလုံးကုိ သိေစခ်င္တာက ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ လုိအပ္ေနတာကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုိအပ္ေနတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီထဲက အဓိက လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာေလးေတြကုိ တတ္ႏုိင္တဲ့သူေတြက တတ္ႏုိင္သေလာက္ ၀ုိင္း၀န္းအားျဖည့္ေပးၾကဖုိ႔ပါ။ ျပည့္စုံၿပီးသား ေနရာေတြမွာ အားျဖည့္ေပးၾကတာနဲ႔စာရင္ မျပည့္ေသးတဲ့ ေနရာေတြကုိ အားျဖည့္ေပးေစခ်င္တာပါ။ တစ္ေန႔တာ စားၿပီးကုန္သြားတာထက္စာရင္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမယ့္ အရာမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ အမွန္ေတာ့ ဒီရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွာ ရွိတဲ့ မရွိဆင္းရဲသား၊ ေတာသူေတာင္သားေတြရဲ႕ အားထားရာေနရာ၊ ကင္ဆာေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ေတြအတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာတည္းၿပီး ေဆး႐ုံႀကီးမွာ သြားဓာတ္ကင္ဖုိ႔အတြက္ အထူးအားကုိးရာေနရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ အထူးကုေဆးခန္းဆုိတာ၊ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားထြက္ၿပီး ကုသဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ၾကေတာ့ မရွိရွိတဲ့ေနရာေလးပဲ အားကုိးအားထား ျပဳေနရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဒီလုိစက္ပစၥည္းေတြ မျပည့္စုံတဲ့အခါဆုိေတာ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြအတြက္ ေရာဂါျဖစ္ရင္ ေသရမလုိကုိပဲ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဘယ္၀ါေၾကာင့္လုိ႔ အျပစ္ဖုိ႔ေနမယ့္အစား ျဖစ္လာတဲ့ အေနအထားအရ အားလုံးတစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ၀ုိင္း၀န္းပံ့ပုိးေပးၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာေလးေတြဟာ ဘယ္သူမွ မျဖည့္တာထက္စာရင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာေလးေတြ အမ်ားႀကီးထဲက ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွာရွိတဲ့ ကင္ဆာဌာန ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးစက္ ၀ယ္ယူႏုိင္ဖုိ႔ကလည္း အခုအခ်ိန္မွာ လုိအပ္ေနတဲ့ ေနရာဌာန တစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ အသိေပးရင္း ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ႐ုံးခန္းမွာဖြင့္ထားတဲ့ ကင္ဆာဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္ ၀ယ္ယူႏုိင္ေရး အလွဴေငြ လက္ခံရာဌာနမွာ သြားေရာက္ကာ မိမိတုိ႔ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ၾကဖုိ႔ အသိေပး တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကုိယ္တုိင္လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ၾကြေရာက္၀ါဆုိျဖစ္တဲ့အခါ ဒကာမႀကီးကုိ ကတိေပးထားတဲ့အတုိင္း အဲဒီမွာ သြားလွဴျဖစ္မွာပါ။ မၾကြျဖစ္လည္း အလွဴေငြပုိ႔ၿပီး ဒကာမႀကီးကတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းခုိင္းျဖစ္မွာပါ။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ တစ္က်ပ္တစ္ျပားသည္ အမ်ားစုေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ တစ္သိန္းတစ္သန္းမက ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ တစ္က်ပ္တစ္ျပား အျမတ္ထားလုိ႔ အားျဖည့္အလွဴ ကုသုိလ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ… အားလုံး ေဆးအလွဴေၾကာင့္ အနာေရာဂါ ကင္းႏုိင္ၾကပါေစ…

Read more »

တုံ႔ျပန္မႈ မတူၾကသူမ်ား…

ေလာကမွာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စ႐ုိက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသလုိ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေတြးအေခၚအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္ခံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တုံ႔ျပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လူခ်င္းတူေပမယ့္ အျမင္ခ်င္းမတူ၊ အေတြးအေခၚခ်င္းမတူ၊ တုံျပန္မႈခ်င္း မတူတတ္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕က အေကာင္းဘက္က ျမင္တတ္သလုိ တစ္ခ်ိဳ႕က အဆုိးဘက္က ျမင္တတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အေကာင္းကုိရွာၿပီး တုံ႔ျပန္တတ္သလုိ တစ္ခ်ိဳ႕က အဆုိးကုိရွာၿပီး တုံ႔ျပန္တတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ယူတတ္သလုိ တစ္ခ်ိဳ႕က အကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ယူတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ သေဘာ၊ ေလာကရဲ႕ သေဘာပါပဲ။ အမွန္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ခ်ီးမြမ္းတတ္တဲ့သူနဲ႔ ကဲ့ရဲ႕တတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ သေဘာလကၡဏာေတြပါပဲ။ စာလုိေျပာရင္ေတာ့ သဒၶါတရား ဓာတ္ခံရွိသူနဲ႔ သဒၶါတရား ဓာတ္ခံမရွိသူေတြရဲ႕ ျခားနားခ်က္ေတြပါပဲ။ သဒၶါတရား အားေကာင္းသူရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈဟာ ကုသုိလ္ျဖစ္စရာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္တတ္ၿပီး သဒၶါတရား ေခါင္းပါးသူရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈကေတာ့ အကုသုိလ္ျဖစ္စရာ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္တတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သဒၶါတရား ရွိတဲ့သူဟာ ရတနာသုံးပါးနဲ႔ ပတ္သက္မႈမ်ားမွာ ကုသုိလ္စိတ္မ်ားနဲ႔ ျမင္တတ္၊ၾကည့္တတ္၊ ေတြးေခၚတတ္၊ ရယူတတ္၊ တုံ႔ျပန္တတ္ေပမယ့္ သဒၶါတရားမရွိသူကေတာ့ ရတနာသုံးပါးအေပၚလည္း အျပစ္ျမင္တတ္၊ မေကာင္းေတြးတတ္၊ မေကာင္းယူတတ္၊ အဆုိးတုံ႔ျပန္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မတူညီတဲ့သူေတြရဲ႕ မတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ ေလာကမွာရွိတဲ့လူတုိင္း အၿမဲမၾကာမၾကာ ႀကဳံတတ္တဲ့ ေလာကဓံက ဒီကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကဓံပါပဲ။ ေလာကဓံရွစ္ပါးလုံး ႀကဳံရတတ္ေပမယ့္ အမ်ားဆုံး ႀကဳံရတာက ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုိတဲ့ ေလာကဓံေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္း ခံဖူးၾကသလုိ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းလည္း ခံဖူးၾကပါတယ္။ ခံေနရဦးမွာပါပဲ။ မတူညီတဲ့သူ၊ မတူညီတဲ့ စ႐ုိက္၊ မတူညီတဲ့ အေတြးအေခၚ ရွိေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနသမွ်ေတာ့ ဒီလုိက့ဲရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုိတဲ့ မတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြက ရွိေနၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါတရား ဓာတ္ခံရွိတဲ့သူေတြဟာ ေကာင္းတဲ့သေဘာေတြနဲ႔ တုံျပန္ေနၾကမွာျဖစ္ၿပီး သဒၶါတရား မရွိသူေတြကေတာ့ အဆုိးေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္ၾကမွာ မလဲြပါဘူး။ ဒါဟာ ေရွာင္လဲြမရတဲ့ ေလာကဓံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးပဲလာလာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုိက္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးလာလာ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္မယိမ္းယုိင္ေအာင္၊ မတုန္မလႈပ္ ခံႏုိင္ေအာင္ ေလက်င့္ေနထုိင္ျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

ဘုန္းဘုန္းကုိယ္တုိင္လည္း ဒီလုိမတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြကုိ အမ်ားႀကီး ႀကဳံဖူးပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးဆုိၿပီး လူတုိင္းက ၾကည္ညိဳၾကမယ္၊ ေလးစားၾကမယ္၊ ခ်ီးမြမ္းၾကမယ္လုိ႔ေတာ့ မထင္လုိက္ပါနဲ႔။ ဘုန္းႀကီးလည္း ၾကည္ညိဳတဲ့သူရွိသလုိ မၾကည္ညိဳတဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးကုိလည္း ခ်ီးမြမ္းၾကသူေတြရွိသလုိ အျပစ္ေျပာ ကဲ့ရဲ႕ၾကတဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ တုိက္႐ုိက္မဟုတ္တာေတာင္မွ ကြယ္ရာမွာ သြားပုတ္ေလလြင့္ ေျပာခံရတာေတြရွိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီလုိ ကဲရဲ႕ခ်ီးမြမ္းခံရတာေတြဟာ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လုိ သာမန္ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ မဆုိထားနဲ႔ အလုံးစုံ ျပည့္စုံတာ္မူတဲ့ အနႏၲတန္ခုိးရွင္ သဗၺညဳ ဘုရားရွင္မ်ားအထိပါပဲ။ ဘုရားရွင္ေတြလည္း ကဲ့ရဲ႕ခံပါေသးတယ္။ အပုတ္ခ်ခံရပါေသးတယ္။ ေလာကဓံကုိ ခံရပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ေတြေတာင္ မလြတ္တဲ့ ဒီလုိကဲ့ရဲ႕မႈ၊ ခ်ီးမြမ္းမႈဆုိတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြမွာ ရဲရဲရင္ဆုိင္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒါဟာ မတူညီတဲ့သူေတြရဲ႕ မတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ႀကဳံဖူးခဲ့တာမ်ားေပမယ့္ ထူးထူးျခားျခား သတိထားမိတဲ့ ဒကာေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေလးေတြကေတာ့ စိတ္အစဥ္ ရင့္က်က္မႈကုိ ပုိမုိျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ မႏွစ္က ျဖစ္မွာပါ။ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ အလုပ္အဆင္မေျပ၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းမွာခဏ ေနထုိင္တည္းခုိၿပီး ေဆးခန္းျပခ်င္တယ္ဆုိလုိ႔ အခန္းအပုိမရွိေပမယ့္ အဆင္ေျပသလုိ ေနႏုိင္ရင္ေနဖုိ႔ အခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဒကာေလးဟာ ပင္ကုိယ္သဒၶါတရား ဓာတ္ခံေကာင္းတယ္လုိ႔ပဲ ဆုိရမလား ေက်ာင္းမွာေနရတာကုိ သူသေဘာက် ေက်နပ္ေနပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးနဲ႔အတူ ေနၿပီး ဘုန္းႀကီးေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္လုိက္၊ ဘုရားရွိခုိးလုိက္၊ ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္လုိက္၊ ဘုန္းဘုန္းအားတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း သူသိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြေမးလုိက္၊ မွတ္သားနာယူလုိက္နဲ႔ သူ႔ဘ၀ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း ဘုန္းဘုန္းနဲ႔ အေနနီးတာနဲ႔အမွ် ဘုန္းဘုန္းအေပၚ ၾကည္ညိဳမႈေတြ တုိးတုိးလာေၾကာင္း၊ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ တစ္ေန႔တာ ေနထုိင္မႈေတြအေပၚ ၾကာေလၾကည္ညိဳေလ ျဖစ္ရေၾကာင္း ႏႈတ္ကဖြင့္ေလွ်ာက္တဲ့ အထိျဖစ္သြားသလုိ အျပင္မွာလည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ရခဲ့တဲ့အသိတရား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေနရတဲ့ ေက်းဇူး၊ အရိပ္ခုိကာ ေကၽြးထားေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီးရဲ႕ ေစတနာေတြကုိ တစ္ျခားသူမ်ား ၀မ္းသာပီတိပြား သဒၶါတရားတုိးေအာင္ ေျပာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ခုေတာ့ ဒီဒကာေလးဟာ ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္သြားၿပီး ဘုန္းႀကီး၀တ္ေနတယ္လုိ႔ ၾကားရပါတယ္။ ထားပါေတာ့ ဒါက သဒၶါတရား အားေကာင္းတဲ့ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေလးအေၾကာင္းပါ။

ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ မၾကာေသးပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ျပန္ခါနီး ေနစရာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဘုန္းဘုန္းေက်ာင္းမွာပဲ ေနခြင့္ေပးထားျဖစ္ပါတယ္။ ေနခြင့္ေပး႐ုံတင္မဟုတ္ပါဘူး။ သူလုိအပ္တဲ့ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကိစၥ၊ ပစၥည္းပစၥယကိစၥ စတာေတြကအစ ဘုန္းဘုန္းတတ္ႏုိင္သမွ်ေလးေတြပါ အကူအညီ ေပးျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ အခန္းအပုိ မရိွေပမယ့္ အျပင္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခြင့္ရေအာင္ အခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကုိယ္တုိင္လည္း အျပင္မွာဆုိရင္ သူမလြတ္လပ္မွာစုိးလုိ႔ အခန္းထဲမွာပဲ အေနမ်ားပါတယ္။ ဆြမ္းကိစၥအတြက္ သူအပန္းႀကီးမွာစုိးလုိ႔ တစ္ျခားဘာမွ မလုပ္ေစဘဲ ေက်ာင္းမွာလာပုိ႔တဲ့ ဆြမ္းခ်ိဳင့္ေတြကုိပဲ အဆင္ေျပသလုိ ေႏႊးကပ္ဖုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ အေျခအေနအရ ဆြမ္းခ်ိဳင့္လာမပုိ႔ႏုိင္တဲ့ ဒကာေလးေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီး က်န္တဲ့ဟင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေနာက္ေန႔အတြက္ ခ်န္ထားၿပီး သူလည္းစားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးပါတယ္။ သဒၶါတရားအားနည္းတာကေတာ့ သူ႔ေရွ႕မွာထုိင္ၿပီး ဘုရားရွိခုိ၊ တရားထုိင္ျပေနတာေတာင္ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး သူပါလုိက္ရွိခုိးျခင္း မျပဳတာပါပဲ။ ေက်ာင္းမွာ၀တ္ရြတ္စဥ္ စာအုပ္ရွိတဲ့အတြက္ အားရင္ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ရြတ္ဆုိရွိခုိးဖုိ႔ ေျပာေပမယ့္ မထူးျခားခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘုန္းဘုန္းကေတာ့ အတင္းခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မျပဳခဲ့ပါဘူး။ သူ႔သေဘာအတုိင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ ေနေစပါတယ္။ အဲလုိသူ႔အတြက္ လြတ္လြပ္လပ္လပ္ေလး ထားေပးတာေတာင္ ေနာက္အျပင္မွာ ျပန္ၾကားတဲ့ သူ႔ရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈက ဘုန္းႀကီးအေပၚ အျပစ္ေျပာတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေလးေတြ၊ ဘုန္းႀကီးအေပၚ ကဲ့ရဲ႕တဲ့ အေျပာအဆုိေလးေတြ ေျပာတယ္ဆုိတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈပါပဲ။ ျမန္မာစကားနဲ႔ ေျပာရရင္ အရိပ္ေနေန အခက္ခ်ိဳးခ်ိဳး ပုံစံေလးေတြနဲ႔ တုံ႔ျပန္မႈေတြပါပဲ။ အင္း… သူ႔အေပၚ ဘာစိတ္မွ မျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕အျပစ္ေတြအတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ရဟန္းတစ္ပါးအေပၚ ေရေရရာရာ တိတိက်က် မသိ၊ အေျခအျမစ္မရွိဘဲ မ်ားမ်ားေ၀ဘန္ေလေလ သူ႔အတြက္ အျပစ္ႀကီးႀကီးေလးေလးဆုိတာ သူမသိတာကုိေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာပါပဲ။ ခုေတာ့ သူလည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားပါၿပီ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သဒၶါတရား ဓာတ္ခံအားနည္းတဲ့ ဒီဒကာေလးရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈကေတာ့ အျပစ္ျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆုိတာပါပဲ။

ထားပါေတာ့။ ဒီေနရာမွာ ဘုန္းဘုန္းေျပာခ်င္တာက လူခ်င္းတူေပမယ့္ ခံယူခ်က္ခ်င္းမတူ၊ သဒၶါတရားခ်င္းမတူ၊ တုံ႔ျပန္မႈခ်င္း မတူတတ္တာေလးေတြကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။ ေလာကမွာေနသမွ် ဒီလုိမတူညီတဲ့ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းခံရ၊ ကဲ့ရဲ႕ခံေနရမယ္ဆုိတာ သတိျပဳေစခ်င္တာပါ။ ဒီဒကာေလးႏွစ္ေယာက္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မတူညီတဲ့ ခံယူခ်က္၊ မတူညီတဲ့ သဒၶါတရားေၾကာင့္ ရရွိတဲ့အက်ိဳး ရလာဘ္လည္း ကြားျခားသြားေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕အေနအထုိင္နဲ႔ သေဘာထားက တစ္သမွတ္တည္း အတူတူရွိေနေပမယ့္ ခံယူတတ္တဲ့သူ၊ သဒၶါတရားရွိတဲ့သူနဲ႔ မခံယူတတ္တဲ့သူ၊ သဒၶါတရားမရွိတဲ့သူေတြရဲ႕ သူတုိ႔သူတုိ႔ အသီးသီးအျမင္ အေပၚလုိက္ၿပီး ဒီလုိခ်ီးမြမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေတြ ျဖစ္ေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနထုိင္မႈက တစ္သမွတ္တည္း ျဖစ္ေပမယ့္ အျမင္မတူမႈေတြေၾကာင့္ တုံ႔ျပန္မႈေတြက ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါ။ အရင္းစစ္ေတာ့ ဒါဟာ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳက္ရင္အျပစ္မျမင္၊ ခ်စ္ရင္အျပစ္မျမင္တတ္ေပမယ့္ မႀကိဳက္ရင္၊ မုန္းရင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အေကာင္းမျမင္တတ္တဲ့ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာဟာ ေလာကမွာရွိတဲ့သူေတြ မျဖစ္မေန ေရွာင္လဲြမရ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ သူတုိ႔ေလးေတြကုိ ေက်းဇူးတင္မိတာက ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ေလာကဓံေတြနဲ႔ စိတ္အစဥ္ ရင့္က်က္ေစေအာင္၊ ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ျဖစ္ေစခဲ့တာေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိသေဘာမ်ိဳးဟာ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔တင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကမွာရွိတဲ့ လူတုိင္းေတြ႕ႀကဳံရမယ့္ သေဘာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဘယ္လုိ ေလာကဓံပဲလာလာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ခံႏုိင္ရည္ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပါ။ ခ်ီးမြမ္းခံရတဲ့ အခါလည္း အလြန္အက်ဴး မေက်နပ္ဖုိ႔၊ ကဲ့ရဲ႕ခံရတဲ့အခါလည္း အရမ္းမတုန္လႈပ္ဖုိ႔ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကုိ ေလ့က်င့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕မႈနဲ႔ တုံ႔ျပန္လာတဲ့အခါ “ဤကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ေရွး႐ုိးအစဥ္အလာေပတည္း၊ ဤကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ ယခုမွျဖစ္သည္မဟုတ္၊ ဆိတ္ဆိတ္ေနသူကုိလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ မ်ားစြာေဟာေျပာသူကုိလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႏႈိင္းခ်ိန္၍ ေျပာေသာသူကုိလည္း ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ေလာက၌ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ေသာ သူမည္သည္မရွိ။ လုံး၀အကဲ့ရဲ႕ ခံရသူ၊ လုံး၀အခ်ီးမြမ္းခံရသူမည္သည္ ေရွးကလည္းမရွိခဲ့ဘူး၊ ေနာင္လည္းရွိမည္မဟုတ္၊ ယခုလည္းမရွိ..”ဆုိတဲ့ ဘုရားစကားေတာ္အတုိင္း ကဲ့ရဲ႕မႈကုိ ေလာကဓံတစ္ခုအျဖစ္ မတုန္မလႈပ္တဲ့စိတ္နဲ႔ ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အက်င့္စ႐ုိက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့ လူေတြၾကားမွာ ေနေနရတဲ့ ေလာကသားမ်ားအေနနဲ႔ လူခ်င္းမတူရင္ တုံ႔ျပန္မႈခ်င္းလည္း မတူတတ္တာကုိ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ ဆင္ျခင္ၿပီး ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးပဲလာလာ လူတုိင္းႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ အခုိက္အတန္႔ ေလာကဓံမ်ားအျဖစ္ မတူညီတဲ့ ဒီတုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ အသုံးခ်ကာ ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀တက္လမ္းအတြက္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရင္း အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ား ရယူႏုိင္ၾကဖုိ႔႔ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ကုိယ္ေတြေလးကုိ အေျခခံကာ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးျခင္း…

ဗ်သနဟူေသာ ပါဠိစကားလုံးကုိ ပ်က္စီးျခင္းဟု ျမန္မာျပန္ဆုိၾက၏။ ဤစကားလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုႏွင့္ ရင္ႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား စကားလုံးျဖစ္၏။ ဘာသာေရးပြဲမ်ားရွိတုိင္း၊ ေန႔စဥ္အိမ္မွာ ဘုရားရွိခုိင္းတုိင္း ရြတ္ဆုိရွိခုိးေနသည့္ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး၏ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆုေတာင္းမ်ားမွ တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။ ၾသကာသ ကန္ေတာ့တုိင္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီးေနာက္ ဆုိေလ့ရွိသည့္ “ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သုံးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတုိ႔မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းၾက ကုန္သည္ျဖစ္၍…” စသည္ျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကသည့္ ဆုေတာင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ စကားျဖစ္၍လည္း မသိေသာ္လည္း သိေန၏၊ နားမလည္ေသာ္လည္း ၾကားေနက်ျဖစ္၏ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာအမ်ား ရြတ္ဆုိဆုေတာင္းေလ့ ရွိၾကသည့္ ဤဗ်သနတရား ငါးပါးကုိ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထား၏။ ယင္းဗ်သန တရားငါးပါးမွာ
(၁) ဉာတိ ဗ်သန = ေဆြးမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း
(၂) ေဘာဂ ဗ်သန= စည္းစိမ္ဥစၥပ်က္စီးျခင္း
(၃) ေရာဂ ဗ်သန = အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္၍ ပ်က္စီးျခင္း
(၄) သီလ ဗ်သန = ကုိယ္က်င့္ သီလပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္
(၅) ဒိ႒ိ ဗ်သန = မွန္ကန္ေသာ အယူ၀ါဒ ပ်က္စီးျခင္း
ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဤငါးပါးတုိ႔တြင္ ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္း၊ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္သျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သတၱ၀ါတုိ႔အား အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ လားေရာက္ေစမႈ၊ က်ေရာက္ေစမႈ မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ကုိယ္က်င့္သီလပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အယူ၀ါဒပ်က္စီးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ကား အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ က်ေရာက္ေစႏုိင္ေပ၏။ ဤေနရာတြင္ အထူးနားလည္ ထားသင့္သည္မွာ ပ်က္စီျခင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးျခင္း မတူညီသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

မွန္၏။ ပ်က္စီးျခင္းသည္ အလုိအေလ်ာက္ သဘ၀အတုိင္း ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး ဖ်က္စီးျခင္းသည္ကား မိမိကုိယ္တုိင္ႏွင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ သေဘာျဖစ္၏။ ပေယာဂပါလာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါလာၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိလာလွ်င္ ေစတနာလည္း ရွိလာႏုိင္၏။ ေစတနာပါသည့္ အလုပ္ျဖစ္လွ်င္ ကံေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး ကံေျမာက္လာလွ်င္ တန္ျပန္အက်ိဳးေပးမႈလည္း ရွိလာႏုိင္ေပ၏။ ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာျဖစ္သျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းတြင္ တစ္စုံတစ္ခု ထိခုိက္မႈ မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ဖ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ သေဘာဆုိလွ်င္ကား တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ ခံရမည္သာ ျဖစ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗ်သနတရားငါးပါးတြင္ ဉာတိဗ်သန၊ ေဘာဂဗ်သန၊ ေရာဂဗ်သနမ်ားေၾကာင့္ သတၱ၀ါတုိ႔အား အပါယ္ငရဲစသည္ က်ေရာက္မႈကုိ မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ္လည္း သီလဗ်သန၊ ဒိ႒ိဗ်သနမ်ားေၾကာင့္ကား အပါယ္ငရဲ စသည္တုိ႔သုိ႔ က်ေရာက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဆြမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရာဂါႏွိပ္စက္သျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔သည္ ဖ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ တန္ျပန္အက်ိဳးတရား မရွိေသာ္လည္း သီလပ်က္စီျခင္း အယူ၀ါဒပ်က္စီးျခင္းသည္ကား မိမိကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ ဖ်က္စီးသျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တန္ျပန္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးျခင္းအေပၚ ေကာင္းစြာနာလည္ သေဘာေပါက္ဟန္ မရွိၾကေပ။ သုိ႔ျဖစ္၍လည္း ပ်က္စီးခ်ိန္တန္၍ ပ်က္စီးသြားၾကသည့္ အရာမ်ားအေပၚ အလြန္စုိးရိမ္ေသာက ျဖစ္ကာ ယူႀကဳံးမရ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး မပ်က္စီးသင့္သည့္ အရာမ်ားကုိကား လစ္လ်ဴ႐ႈကာ ဖ်က္စီးေနၾကသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေပ၏။ အမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးသည့္အခါ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးသည့္အခါ၊ ေရာဂါႏွိပ္စက္သျဖင့္ ပ်က္စီးသည့္အခါမ်ားတြင္သာ အလြန္တုန္လႈပ္ၿပီး မအိပ္ႏုိင္ မစားႏုိင္ တမႈိင္မႈိင္ ျဖစ္တတ္ၾကေသာ္လည္း သီလပ်က္စီးသည့္အခါ၊ အယူ၀ါဒပ်က္စီးသည့္ အခါတြင္ကား ဘာမွမျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေနတတ္ၾက၏။ တဒဂၤပ်က္စီးမႈအေပၚတြင္သာ စုိးရိမ္မႈ လြန္ကဲတတ္ၾကၿပီး သံသရာႏွင့္ခ်ီကာ ခံရမည့္ ပ်က္စီးမႈ အေပၚတြင္ကား ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္မႈ မရွိၾကေပ။ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ေစ်းဆုိသကဲ့သုိ႔ ေနာင္ခံရမည့္ အေရးအေပၚ အေလးမမူမိၾကဘဲ တဒဂၤခဏ ယခုဘ၀အတြက္သာ အာ႐ုံထားေနေလၾက၏။ ဤသုိ႔သာဆုိလွ်င္ ေနာင္ခံရသည့္အခါတြင္ကား ျပန္ရစရာ မရွိေအာင္ပင္ ျဖစ္ေနၾကေပေတာ့၏။

စင္စစ္ ဗ်သနတရားငါးပါးတုိ႔တြင္ ဉာတိဗ်သနေခၚ အမ်ိဳးမ်ား ပ်က္စီးသည့္အခါ တုန္လႈပ္ဖြယ္ မရွိလွေပ။ သံသရာႏွင့္ ခ်ီသည့္ ဘ၀မ်ားစြာတြင္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ၾကရၿပီးသည္သာ ျဖစ္၏။ နိဗၺာသုိ႔ မ်က္ေမွာက္မျပဳ ႏုိင္ေသးသမွ် ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးအေဆြမ်ား၏ ေသဆုံးပ်က္စီးျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း လြန္ဆန္၍ မရႏုိင္ေပ။ ေမြးဖြားျခင္း၏ အဆုံးသည္ ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေမြးလာခဲ့ၿပီ ဆုိကတည္းက ေသဆုံးရန္ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိေသဆုံးပ်က္စီးမႈသည္ တံဆိပ္ကပ္ထားျခင္း မရွိသျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး၊ အရြယ္မေရြး၊ ေနရာမေရြး၊ ပုဂၢိဳလ္မေရြး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘထက္ အရင္ ေသဆုံးသြားသည့္ သားသမီးမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ဆရာ့ေရွ႕က ေသသြားသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ သားသမီးမ်ား၏ အသုဘကုိ လုိက္ပုိ႔ေပးရသည့္ မိဘမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ တပည့္၏ ေနာက္ဆုံးခရီးတြင္ အသုဘ ႐ႈခဲ့ရသည့့္ ဆရာသမားမ်ားလည္း ရွိ၏။ သားသမီးအတြက္ ရက္လည္ဆြမ္းသြပ္ၿပီး ကုသုိလ္ျပဳေပးေနရသည့္ မိဘမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ တပည့္အတြက္ သက္ေပ်ာက္ဆြမ္းကပ္ကာ သရဏဂုံတင္ေပးရသည့္ ဆရာသမားမ်ားလည္း ရွိ၏။ ဤသည္မွာ မိမိတုိ႔အလုိအတုိင္း မျဖစ္ သူ႔သေဘာအတုိင္း သူျဖစ္ေနသည့္ ပ်က္စီးျခင္း၏ နိယာမပင္ ျဖစ္၏။ အၿမဲမရွိ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနတတ္သည့္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာတြင္ အမ်ိဳးဟူသည္မရွိ သတၱ၀ါအားလုံးမွာပင္ ထုိပ်က္စီးျခင္းက ရွိေန၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ သတၱ၀ါ စာရင္း၀င္ မိမိသည္ပင္ ေသဆုံးပ်က္စီးျခင္းကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္သည့္ အေပၚတြင္ အမ်ိဳးမ်ားပ်က္စီးမႈႏွင့္စပ္၍ကား မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္သည့္ သဘ၀မွ်သာ ျဖစ္သျဖင့္ ဉာတိဗ်သနႏွင့္ ႀကဳံၾကရာတြင္ မတုန္မလႈပ္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။

ထုိ႔အတူ ေဘာဂဗ်သနေခၚ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးမႈအေပၚတြင္လည္း သဘာ၀ နိယာမကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ေပ၏။ စည္းစိမ္ဥစၥာဟူသည္ ထိုက္မွရသည့္ သေဘာရွိသည့္အျပင္ ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခုိးသူ၊ အေမြခံသားသမီးဆုိးဟူေသာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတုိ႔ႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးေပ်ာက္ပ်က္ သြားႏုိင္ေပ၏။ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လွ်င္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္မွ်လုံၿခဳံေအာင္ ထားပါေသာ္လည္း ပ်က္စီးသြားတတ္ေပ၏။ မိမိက မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြ စုေဆာင္းေနပါေသာ္လည္း အခ်ိန္တန္သည့္အခါ မိမိႏွင့္မဆုိင္ အမ်ားပုိင္ ျဖစ္သြားသည္မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ မိမိရွာေဖြထားမႈမ်ားအား မိမိမစားရဘဲ ထားခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိ၏။ ဤသေဘာကုိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပ ေပးေနေပ၏။ ျမန္မာျပည္အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀ွန္းတြင္ ေန႔စဥ္ၾကားေနရသည့္ သတင္းမ်ားက မီးေလာင္မႈမ်ား၊ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ ငလ်င္လႈပ္မႈမ်ား စသည့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လူမည္မွ်ေသသည္၊ ပစၥည္းဥစၥာ ဆုံး႐ႈံးမႈ မည္မွ်ရွိသည္ စသည္ျဖင့္ ပ်က္စီးမႈကုိ သက္ေသျပေနေပ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္း တစ္တုိင္းလုံးနီးပါး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရ၏။ စည္းစိမ္ဥစၥာအျပည့္ျဖင့္ ခ်မ္းသာခဲ့သူမ်ားသည္ သဘာ၀ နိယာမ သေဘာမ်ားေၾကာင့္ ကုန္းေကာက္စရာ မရွိေအာင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရ၏။ စင္စစ္ဤသည္မွာ ရွာေဖြစုေစာင္းထားသည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား၏ မၿမဲျခင္း သေဘာမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား၏ အဆုံးပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျဖစ္ရွိလွ်င္ အပ်က္ရွိတတ္သကဲ့သုိ႔ ပုိင္ဆုိင္မႈရွိလွ်င္ ဆုံး႐ႈံးမႈ ရွိတတ္သည့္ ေလာကသဘာ၀အရ ပ်က္စီးတတ္သည့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားအေပၚတြင္ မတုန္မလႈပ္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။

ေရာဂဗ်သနေခၚ အနာေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည့္အေပၚတြင္လည္း အလားတူ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ၾကရန္ လုိအပ္ေပ၏။ စင္စစ္ အနာေရာဂါဟူသည္ အျခားမဟုတ္ မိမိတုိ႔ အသီးသီး ရရွိထားသည့္ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကပင္ အနာေရာဂါ အစုႀကီး ျဖစ္ေနေပ၏။ ႐ုပ္တရားႀကီးကပင္ အနာေရာဂါႀကီး ျဖစ္ေနေပ၏။ အနာေရာဂါဟူသည္ ႐ုပ္တရားအေပၚ အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေဖာက္ျပန္မႈပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရာဂါဟူသည္ ႐ုပ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ႐ုပ္တရားရွိ၍ ေဖာက္ျပန္မႈသေဘာအျဖစ္ ထင္ရွားလာသည့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာကုိ ေကာင္းစြာနာလည္ၿပီး မတုန္မလႈပ္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္္ ႀကိဳးစားရန္သာ ရွိေပ၏။ ႐ုပ္တရားရွိ၍ ေဖာက္ျပန္မႈ ရွိျခင္းကုိ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းဟု ဆုိသျဖင့္ ေရာဂါစုျဖစ္သည့္ ႐ုပ္တရား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္သည့္ ႐ုပ္တရားမ်ား ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ အေပၚတြင္ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းကုိ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္သာ ရင္ဆုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ၏။

ဗ်သနတရား ငါးပါးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထူးျပဳ ဆင္ျခင္ရမည့္ ဗ်သနမ်ားကား သီလဗ်သနႏွင့္ ဒိ႒ိဗ်သနမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ပ်က္စီးျခင္းတရားငါးပါးတုိ႔တြင္ အမ်ိဳးပ်က္စီးျခင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာပ်က္စီးျခင္း၊ အနာေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားသည္ တုန္လႈပ္ဖြယ္၊ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ မလုိသည့္ ဗ်သနမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း သီလဗ်သနေခၚ သီလပ်က္စီးသည့္အခါ၊ ဒိ႒ဗ်သနေခၚ အယူ၀ါဒ လဲြမွားသည့္ အခါမ်ားတြင္ကား အလြန္ေၾကာက္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ ေကာင္းေပေတာ့၏။ သီလပ်က္လွ်င္ အျခားအျခား ဒါနစသည့္ ကုသုိလ္မ်ားကုိ မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း အပါယ္လားမႈေဘးမွ မလြန္ေျမာက္ႏုိင္သည္အထိ ျဖစ္ရတတ္၏။ ကုိယ္က်င့္သီလျဖစ္သျဖင့္လည္း ကုိယ္က်င့္ရမည့္အျပင္ သီလပ်က္လွ်င္လည္း ကုိယ္ကဖ်က္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ခံရလွ်င္လည္း ကုိယ္သာပင္ ျဖစ္ေနေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီလပ်က္စီးသည့္အခါ မတုန္မလႈပ္ဘဲ ေန၍မျဖစ္ အလြန္ပင္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈ မျဖစ္ေစဖုိ႔္ သီလမပ်က္ေစရန္သာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

ထုိ႔အတူ ဒိ႒ိဗ်သနေခၚ အယူ၀ါဒ ပ်က္စီးမႈသည္လည္း တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အယူတစ္ပါးလဲြေခ်ာ္သြားပါက အပါယ္မွတစ္ပါး လားရာမရွိ ျဖစ္တတ္ေပ၏။ အယူ၀ါဒ အစဲြတရားဟူသည္ကလည္း အခက္သားပင္ ယုံၾကည္မိၿပီ စဲြလန္းမိၿပီဆုိလွ်င္ အသက္ပင္ အေသခံသည္အထိ စဲြကုိင္ထားတတ္၏။ ထုိသုိ႔သာ အယူမွားကုိ စဲြကုိင္ထားမိလွ်င္ မွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒ ပ်က္စီးၿပီး အမွန္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လဲြကာ နိဗၺာန္ႏွင့္ ေ၀းသထက္ ေ၀းေနေပတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမတ္ဗုဒၶက နိဗၺာန္သြားရာလမ္းျဖစ္သည့္ မဂၢင္လမ္းစဥ္တြင္ သမၼာဒိ႒ိဟူသည့္ အယူ၀ါဒမွန္ကန္ေရး လမ္းစဥ္တစ္ခုကုိ အဦးျပဳကာ ေဟာၾကားသမႈ ျပဳေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပ၏။ အယူ၀ါဒ မွန္ကန္မႈရွိမွ အေတြးအေခၚ အႀကံအစီ၊ အေျပာအဆုိ၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အားထုတ္မႈ စသည္တုိ႔သည္လည္း မွန္ကန္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထုိအယူ၀ါဒ မမွားၾကရန္ႏွင့္ အယူ၀ါဒ မပ်က္စီးၾကရန္ အထူးတုိက္တြန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ အကယ္၍ မိမိသည္ ထုိအယူ၀ါဒသာ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီဆုိပါက အလဲြအမွားလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သံသရာ၀ဲၾသဃတြင္ အမွန္ပင္ ေမွ်ာေနၿပီး ေအာက္ေအာက္ဘုံ၀တြင္ က်င္လည္ေနရသျဖင့္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ေ၀းၿပီးရင္းေ၀းေနမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အယူ၀ါဒ ပ်က္စီးသည့္အခါ အလြန္တုန္လႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေၾကာင့္ ထုိအယူ၀ါဒကုိ မပ်က္စီးေစရန္ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ကာ မွန္ကန္သည့္ အယူ၀ါဒျဖင့္ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ဤ၌ ဆုိလုိသည္မွာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးျခင္းအေပၚ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ၾကရန္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ ပ်က္စီးျခင္းသည္ သဘာ၀ နိယာမတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဖ်က္စီးျခင္းသည္ကား လုပ္ေဆာင္ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္သည့္ ပ်က္စီးမႈအေပၚမ်ားတြင္ စုိးရိမ္ဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း ဖ်က္စီးသျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား အေပၚတြင္ကား အလြန္ေၾကာက္မက္ တုန္လႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္၏။ ပ်က္စီးတတ္သည့္ အမ်ိဳး၊ ဥစၥာ၊ ေရာဂါမ်ားသည္ သဘာ၀ တရားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ပ်က္စီးမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖ်က္စီးမွသာ ပ်က္စီးတတ္သည့္ အက်င့္သီလႏွင့္ အယူ၀ါဒမ်ားသည္ကား ပ်က္စီးရန္ မသင့္သည့္အရာ၊ မပ်က္စီးေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည့္ အရာဆုိသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။ သဘာ၀အေလ်ာက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈသည္ အခုိက္အတန္႔သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖ်က္စီးသျဖင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ကား တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈသည္ အပါယ္လားေစႏုိင္သည္ အထိ ႀကီးေလးတတ္ေပ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနရသည့္ ဘ၀အခုိက္အတန္႔၌ မျဖစ္မေန ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ ဖ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ိဳး မျဖစ္ၾကေစရန္ လုိအပ္ေပ၏။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား ပ်က္စီးမႈတြင္ မတုန္မလႈပ္ရင္ဆုိင္ရန္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်င့္သီလ အယူ၀ါဒမ်ား ပ်က္စီးမႈတြင္ကား သတိတရားႏွင့္ မပ်က္စီးေအာင္္ ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေပ၏။ အကယ္၍ ထုိပ်က္စီးမႈမ်ား ေရာက္လာသည့္အခါတြင္လည္း အျခားအရာမ်ားထက္ သီလႏွင့္အယူ၀ါဒကုိသာ မပ်က္စီးေစရန္ အားထုတ္သင့္ေပ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ သဘာ၀တရားျဖစ္သည့္အျပင္ အပါယ္လားေစႏုိင္သည့္ အရာမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း သီလအက်င့္ႏွင့္ အယူ၀ါဒ ပ်က္စီးမႈသည္ကား အပါယ္လားေစႏုိင္သည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဖ်က္စီးျခင္းတြင္ ပ်က္စီးတတ္သည့္ အရာမ်ားအေပၚ ခံႏုိင္ရည္ ရွိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ဖ်က္စီးမွသာ ပ်က္စီးကာ အဖ်က္ခံရသျဖင့္ ပ်က္စီးတတ္သည့္ အရာမ်ားအေပၚတြင္ကား မပ်က္စီးေစရန္ မိမိကုိယ္တုိင္သာ ပဓာနက်သျဖင့္ မိမိ၏ အက်င့္သီလ အယူ၀ါဒမ်ားကုိ ဖ်က္စီးျခင္းျဖင့္ မပ်က္စီးေအာင္ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္ကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္သာ ျဖစ္ပါေပေတာ့ေၾကာင္း…

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား