တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း…

လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိတုိ႔၏ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္မ်ားကုိ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း၊ တရားနာျခင္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ စာသင္ျခင္း၊ စာခ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကုန္သြားတတ္သည့္ အခါမ်ား ရွိတတ္၏။ အထူးသျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ စာသင္စာခ်၊ တရားေဟာ၊ တရားျပ အလုပ္မ်ားျဖင့္ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္မ်ားကုိ ကုန္လြန္ေစတတ္သည္ကုိ သတိျပဳမိ၏။ စာေရးသူလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ထုိသုိ႔ ကုန္ဆုံးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိတတ္၏။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္လ်င္ ထုိသုိ႔ ဗုဒၶစာေပမ်ားကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ် ေဟာေျပာျပသရင္းျဖင့္ ကုန္ဆုံးသြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားသည္ စာေရးသူတုိ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ ကုန္ဆုံးသြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းေသာကုန္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ ကုန္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာေနထုိင္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္းဟု ေတြးႏုိင္ဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိသူဟု ေျပာလုိက ေျပာႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶအလုိေတာ္ အားျဖင့္ကား ထုိသုိ႔မဟုတ္။ တရားေဟာ၊ တရားျပ၊ စာသင္စာခ် စသည္မ်ားသည္ တရားေဟာ၊ တရားျပ၊ စာသင္စာခ်ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္၏။ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းဟုကား မဆုိႏုိင္လွေပ။ ဗုဒၶအလုိရွိသည့္ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းမွာ အက်င့္တရားကုိ ဦးစားေပးသည့္ ေနထုိင္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိေပ၏။

တစ္ခါက ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ည္းကပ္၍ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေမးေလွ်ာက္ဖူး၏။

ထုိရဟန္းက
“အရွင္ဘုရား… တရားႏွင့္ေနေလ့ရွိသူ၊ တရားႏွင့္ေနေလ့ရွိသူဟု ဆုိေလ့ရွိပါ၏၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ျဖင့္ ရဟန္းသည္ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိသူ ျဖစ္ပါသနည္း ဘုရား” ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။

ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
“ရဟန္း … ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သုတ္၊ ေဂယ်၊ ေ၀ယ်ာကရဏ၊ ဂါထာ၊ ဥဒါန္း၊ ဣတိ၀ုတ္၊ ဇာတ္၊ အဗၻဳတ၊ ေ၀ဒလႅဟူေသာ တရားကုိသင္ယူ၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ထုိတရားေတာ္ကုိ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ေန႔ကုိကုန္လြန္ေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းမႈကုိ စြန္႔လႊတ္၏၊ မိမိအတြင္း သႏၲာန္၌ စိတ္၏ ကိေလသာမွ ၿငိမ္းမႈကုိ မႀကိဳးစား။ ရဟန္း… ဤရဟန္းကုိ သင္ၾကားမႈ ပရိယတၱိမ်ားသူဟုသာ ဆုိအပ္၏၊ တရားႏွင့္ ေန႔ေလ့ရွိသူဟူ၍ကား မဆုိအပ္။

ရဟန္း… ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ရဟန္းသည္ ၾကားနာအပ္ သင္ယူအပ္ၿပီးတုိင္းေသာ တရားကုိ အက်ယ္အားျဖင့္ သူတပါးတုိ႔အား ေဟာ၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ထုိတရားကုိ သူတပါးတုိ႔အား သိေစျခင္းျဖင့္ ေန႔ကုိကုန္လြန္ေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းမႈကုိ စြန္႔လႊတ္၏၊ မိမိ၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္၏ကိေလသာမွ ၿငိမ္းမႈကုိ မႀကိဳးစား။ ရဟန္း… ဤရဟန္းကုိ သိေစျခင္း မ်ားသူဟုသာ ဆုိအပ္၏၊ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိသူဟူ၍ကား မဆုိအပ္။

ရဟန္း… ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ရဟန္းသည္ ၾကားနာအပ္ သင္ယူအပ္ၿပီးတုိင္းေသာ တရားကုိ အက်ယ္အားျဖင့္ ရြတ္အံသရဇၥ်ာယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေန႔ကုိကုန္လြန္ေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းမႈကုိ စြန္႔လႊတ္၏၊ မိမိ၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္၏ကိေလသာမွ ၿငိမ္းမႈကုိ မႀကိဳးစား။ ရဟန္း.. ဤရဟန္းကုိ ရြတ္အံသရဇၥ်ာယ္ျခင္း မ်ားသူဟုသာ ဆုိအပ္၏၊ တရားႏွင့္ ေန႔ေလ့ရွိသူဟူ၍ကား မဆုိအပ္။

ရဟန္း… ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ရဟန္းသည္ ၾကားနာအပ္ သင္ယူအပ္ၿပီးတုိင္းေသာ တရားကုိ စိတ္ျဖင့္ႀကံ၏၊ သုံးသပ္၏၊ စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈ၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ထုိတရားကုိ ႀကံစည္ျခင္း ၀ိတက္တုိ႔ျဖင့္ ေန႔ကုိ ကုန္လြန္ေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းမႈကုိ စြန္႔လႊတ္၏၊ မိမိ၏ အတြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္၏ကိေလသာမွ ၿငိမ္းမႈကုိ မႀကိဳးစား။ ရဟန္း… ဤရဟန္းကုိ ႀကံစည္ျခင္း၀ိတက္ မ်ားသူဟုသာ ဆုိအပ္၏၊ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိသူဟူ၍ကား မဆုိအပ္။

ရဟန္း … ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သုတ္၊ ေဂယ်၊ ေ၀ယ်ာကရဏ၊ ဂါထာ၊ ဥဒါန္း၊ ဣတိ၀ုတ္၊ ဇာတ္၊ အဗၻဳတ၊ ေ၀ဒလႅဟူေသာ တရားကုိသင္ယူ၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ထုိတရားေတာ္ကုိ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ေန႔ကုိမကုန္လြန္ေစ၊ တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းမႈကုိ မစြန္႔လႊတ္၊ မိမိအတြင္း သႏၲာန္၌ စိတ္၏ ကိေလသာမွ ၿငိမ္းမႈကုိ ႀကိဳးစား၏။ ရဟန္း… ဤသုိ႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိသူျဖစ္၏။

ရဟန္း… ဤသုိ႔လွ်င္ ငါသည္ သင္ၾကားျခင္းမ်ားသူကုိ ေဟာၿပီးၿပီ၊ သူတပါးတုိ႔အား သိေစျခင္းမ်ားသူကုိ ေဟာၿပီးၿပီ၊ ရြတ္အံသရဇၥ်ာယ္ျခင္း မ်ားသူကုိ ေဟာၿပီးၿပီ၊ ႀကံစည္ျခင္းမ်ားသူကုိ ေဟာၿပီးၿပီ၊ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိသူကုိ ေဟာၿပီးၿပီ။ ရဟန္း အစီးအပြားကုိ ရွာေလ့ရွိ၍ သနားေစာင့္ေရွာက္တတ္သည့္ ဆရာျဖစ္ေသာ ငါသည္ တပည့္တုိ႔အား သနားေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ သင္တုိ႔အတြက္ ျပဳဖြယ္ကုိ ငါျပဳၿပီးၿပီ။ ဤသည္တုိ႔ကား သစ္ပင္ရင္းတုိ႔တည္း၊ ဤသည္တုိ႔ကား ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္တုိ႔ပင္တည္း၊ ရဟန္း ကပ္၍႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္၊ ေနာက္မွ အားမထုတ္လုိက္ရဟု ေနာင္တပူပန္ျခင္း မျဖစ္ၾကေစကုန္လင့္၊ ဤသည္ကား သင္တုိ႔အား ငါတုိ႔၏ အဆုံးအမပင္တည္း…”
ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤကား ဓမၼ၀ိဟာရီ သုတ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကား ေတာ္မူသည့္ တရားႏွင့္ေနေလ့ရွိသူ၏ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤေဒသနာေတာ္အရ ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ေတာ္မူသည့္ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းဟူသည္ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ျပည့္ နာယူမွတ္သား သင္အံပုိ႔ခ် ေဟာေျပာျပသ ေနသည္မ်ားကုိ ဆုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းသႏၲာန္၀ယ္ စိတ္၏ကိေလသာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ႀကိဳးစားေနထုိင္မႈကုိသာ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း၊ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိျခင္းဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာ တရားမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ား သင္ယူေလ့လာ ပုိ႔ခ်ေနျခင္းထက္ မိမိ၏ အတြင္းစိတ္တြင္ ကိေလသာတရားတုိ႔၏ ပူေလာင္လုိက္စားမႈမွ ၿငိမ္းေအးေအာင္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကုိသာ တရားႏွင့္ေနေလ့ရွိျခင္းဟု မိန္႔ေတာ္မူလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ အမ်ားႏွင့္ ေရာေရာေႏွာေႏွာ ကိေလသာ ထူေျပာစြာ ေနထုိင္ျခင္းထက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ေနထုိင္ကာ ကိေလသာ နည္းပါးေအာင္ က်င့္ႀကံေနထုိင္ျခင္းကုိသာ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း၊ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိျခင္းဟု သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ စာတတ္ေပတတ္ က်မ္းဂန္တတ္ကာ စာေပမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသည္ထက္ ကိေလသာကုန္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ရွာေဖြႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနျခင္းကသာ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ေပ၏။

မွန္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ စာေရးသူတုိ႔သည္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ သတိျပဳမိသည့္ အခါမ်ား ရွိတတ္၏။ ေန႔စဥ္စာေပမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနသျဖင့္ တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆုံးမႈသည္ ကုသုိလ္အလုပ္မ်ားျဖင့္ ကုန္ဆုံးမႈမ်ားျဖစ္၍ တန္ဘုိးရွိသည့္ ကုန္သြားျခင္းဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ပုထုဇင္တုိ႔ သဘာ၀အရ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းသႏၲာန္တြင္ ရွိေနသည့္ ေလာဘေဒါသ ေမာဟစသည့္ ကိေလသာမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ေနရင္း၊ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ေနရင္းပင္ စိတ္အစဥ္တြင္ အကုသုိလ္စိတ္မ်ားက ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ေပၚလာတတ္သည့္ အခါမ်ား ရွိေနတတ္၏။ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ မည္မွ်ပင္ ထုံလႊမ္းပြားမ်ားေနေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္သႏၲာန္၀ယ္ ကိေလသာ တရားမ်ားက မေလ်ာ့ပါးဘဲ ရွိေနသျဖင့္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ေလာဘတရား၊ ေဒါသတရား၊ ေမာဟတရားမ်ားျဖင့္ ပူေလာင္ေနတတ္သည့္ အခါမ်ားလည္း ရွိတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ စာတတ္ေပတတ္ က်မ္းဂန္တတ္သည့္ ပညာရွိႀကီးမ်ား၏ ေလာဘႀကီးတတ္သည့္ အျဖစ္၊ ေဒါသအားႀကီးသည့္ အျဖစ္၊ မနာလုိမႈ၊ ၀န္တုိမႈ အားႀကီးသည့္ အျဖစ္ စသည္မ်ားေၾကာင့္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္၀ယ္ ကိေလသာတရားမ်ား မေလ်ာ့ပါးလွ်င္ကား စာေပက်မ္းဂန္မ်ားျဖင့္ ထုံလႊမ္းထား႐ုံမွ်ျဖင့္ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အေတြးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚမိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက စာေပက်မ္းဂန္မ်ား ထုံလႊမ္းၿပီး တစ္ေန႔တာ ကုန္လြန္သြားျခင္းသည္ တရားႏွင့္ေနေလ့ရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ အတြင္းစိတ္၀ယ္ ကိေလသာမွ ၿငိမ္းေအးေအာင္ အားထုတ္ေနထုိင္ျခင္းသည္သာ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေပ၏။

ျမတ္ဗုဒၶအလုိရွိသည္မွာ သင္အံေလ့က်က္မႈမ်ားထက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အလုိရွိေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ သင္အံေလ့လာသျဖင့္ သိရွိလာသည့္ အသိမ်ားသည္ သညာသိသာျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံအားထုတ္သျဖင့္ သိရွိလာသည့္ အသိသည္ကား စစ္မွန္သည့္ ပညာဉာဏ္ျဖင့္ သိသည့္ ပညာသိ ျဖစ္သျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္မႈမရွိသည့္ အမွန္သစၥာအသိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သညာသိထက္ ပညာသိႏွင့္ သိေစႏုိင္ရန္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ ဤသေဘာကုိ ဗုဒၶစာေပ တစ္ေနရာတြင္ ျမတ္ဗုဒၶ မိန္႔ေတာ္မူသည့္ ဓမၼစကားက သက္ေသျပေန၏။ ျမတ္ဗုဒၶက “ႏြားရွင္တုိ႔အား ႏြားတုိ႔ကုိ ေရတြက္အပ္ႏွင္း လုိက္ရေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားႏုိ႔အရသာကုိ မခံစားလုိက္ရသကဲ့သုိ႔ နိဗၺာန္ေရာက္သည္အထိ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္စပ္ေသာ ပိဋကတ္သုံးပုံဟူေသာ ဘုရားစကားေတာ္ကုိ မ်ားစြာေဟာေျပာ ေနေသာ္လည္း မက်င့္မႀကံ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့တန္ေနသူသည္ ျပဳထုိက္သည္ကုိ ျပဳသည္မမည္၊ မဂ္ဖုိလ္၏ အရသာကုိ မခံစားရ…” (ဓမၼပဒ၊ ေဒြသဟာယက ဘိကၡဳ၀တၳဳ)ဟု မိန္႔ေတာ္မူထား၏။ ဤစကားျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶအလုိရွိသည့္ သင္အံေလ့က်က္မႈမ်ားထက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈကသာ အဓိကက်ၿပီး စိတ္အစဥ္တြင္ ကိေလသာၿငိမ္းေအာင္ အားထုတ္ေနျခင္းသည္ တရားသျဖင့္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။

ဆုိလုိသည္မွာ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း၊ တရားႏွင့္ ေနေလ့ရွိျခင္းဟူသည္မွာ သုတ္၀ိနည္း အဘိဓမၼာစသည့္ က်မ္းဂန္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ဖတ္႐ႈေလ့လာ၊ သင္အံပုိ႔ခ်၊ ေဟာေျပာျပသျခင္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးၿပီး ေနထုိင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္မဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းစိတ္သႏၲာန္၀ယ္ ကိေလသာတရားမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းၿငိမ္းေအးေအာင္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆုံးသြားျခင္းကုိသာ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ အမ်ားႏွင့္ေရာေႏွာကာ စာသင္စာခ်၊ တရားေဟာ တရားျပ စသည့္အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရင္း အခ်ိန္ကုိ ကုန္ဆုံးသြားၾကသည္ထက္ တစ္ပါးတည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေနကာ မိမိ၏ စိတ္အစဥ္ကုိ ကိေလသာတရားမ်ား၏ ပူေလာင္မႈမွ ၿငိမ္းေအးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနထုိင္ရင္း အခ်ိန္ကုိ ကုန္ဆုံးသြားၾကသည္ကသာ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း၊ တရားႏွင့္အညီ ကုန္ဆုံးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အခ်ိန္မ်ားကုိ ကုန္လြန္ေစလုိသူမ်ားသည္ သုတ္၀ိနည္း အဘိဓမၼာစသည့္ တရားမ်ားကုိ သင္အံေလ့လာ ပြားမ်ားကာ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အခ်ိန္မ်ားကုိ ကုန္ဆုံးေနၾကသည္ထက္ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းစိတ္၀ယ္ ကိေလသာတရားမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ကိေလသာမွ ၿငိမ္းေအာင္အားထုတ္ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္မ်ားကုိ ကုန္လြန္သြားေစျခင္းကသာ စစ္မွန္သည့္ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ သင္အံေလ့လာ ေဟာေျပာပုိ႔ခ် ေနမႈမ်ားထက္ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ေနမႈမ်ားကုိသာ အဓိက ျပဳလုပ္ရင္းျဖင့္သာ မိမိတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ေနထုိင္ျခင္းကုိ တရားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါသည္။

Read more »

Live Questions and Answers (11)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ေျခမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Live Questions and Answers က႑တြင္ ေမးေျဖထားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ အမ်ားဖတ္၍ အျမတ္ျဖစ္ေစဖုိ႔္၊ နဲနဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရရွိႏုိင္ၾကေစဖုိ႔အတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

19 Sep 10, 02:30 AM
သဲသဲ
အရွင္ဘုရား... တပည့္ေတာ္မ အေပၚမဟုတ္မမွန္တဲ့ အၾကာင္းတရားေတြနဲ့ စြပ္စြဲျခင္း ခံေနရတယ္ဘုရား။ ေျဖရွင္းလို႔ကလည္း စြပ္စြဲတဲ့သူက mail ကေနတဆင့္ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြေရးျပီး တျခားလူေတြဆီ လိုက္ျဖန္႔ျပီး ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္ဘုရား တပည့္ေတာ္မ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရင္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။

19 Sep 10, 03:36 PM
မနာပဒါယီ >>> သဲသဲ
အေကာင္းဆုံးကေတာ့ မဟုတ္မတရား စြပ္စဲြလာတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ် အရာေတြမွာ လုိက္ၿပီးခံစားမေနဘဲ အဲဒီအရာေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ သူတုိ႔စြပ္စဲြသလုိ မဟုတ္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းအဆုိး ဆုိတဲ့ေလာကဓံဟာ အၿမဲတစ္သမွတ္တည္း မရွိတဲ့အတြက္ ႀကဳံလာတဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာ ကုိယ္ဘက္က ဘယ္သူေတြ ဘာပဲေျပာေျပာ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္ အားလုံးၿပီးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုိးပဲျဖစ္ျဖစ္ ရင္ဆုိင္ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒီလုိစြပ္စဲြလုိ႔ ဒီလုိေျဖရွင္းတယ္ဆုိၿပီး လုိက္ခံစား၊ လုိက္လုပ္ေနရင္ေတာ့ စြပ္စဲြတဲ့သူေတြက ဒါမဟုတ္လဲ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စြပ္စဲြေနဦးမွာပါပဲ။ အဲဒီလုိ သူတုိ႔က တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး စြပ္စဲြေနတုိင္းသာ လုိက္ခံစား လုိက္ေျဖရွင္းေနမယ္ဆုိရင္ ၿပီးမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ္ကသူတုိ႔ စြပ္စဲြသလုိ မျဖစ္ေအာင္ ေနျပလုိက္ဖုိ႔ပါပဲ။ ေနျပတယ္ဆုိတာထက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္၊ အကုသုိလ္ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ ေနလုိက္တယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ေလာကဓံကုိ အေကာင္းဆုံး ရင္ဆုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္ရင္ ၿပီးသြားမွာျဖစ္တဲ့ အေကာင္းအဆုိး ေလာကဓံ တရားေတြရဲ႕ ႐ုိက္ခတ္မႈမွာ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္က ယုိင္လဲမသြားေစဖုိ႔ ႀကဳံလာသမွ် အေကာင္းအဆုိး အခုိက္အတန္႔ကုိ သတိနဲ႔ရင္ဆုိင္ၿပီး အေကာင္းေတြလုပ္ျခင္းနဲ႔ပဲ ေက်ာ္လႊားၾကည့္ပါလုိ႔ အႀကံျပဳလုိပါတယ္။

21 Sep 10, 04:47 AM
ဘုိကိ
ဆရာေတာ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားသား ဆရာကုိ ဝုိင္နဲ႔ ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္။ သုရာေမရယ စာရင္းဝင္ေနလုိ႔ ဒီပစၥည္းနဲ႔ မကန္ေတာ့ခ်င္ေပမယ့္ အဝတ္အစားတုိ႔ ဘာတုိ႔က သူတုိ႔လူမ်ိဳးအတြက္ မလုိအပ္ေၾကာင္း ဝုိင္သာ လက္ေဆာင္ ေပးသင့္ေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းကလဲေျပာ၊ တျခားပစၥည္းလဲ မၾကံတတ္တာနဲ႔ ဝုိင္ပဲ ကန္ေတာ့ခဲ့ရပါတယ္။ အျပစ္ရွိပါသလားဘုရား။

22 Sep 10, 06:09 AM
မနာပဒါယီ >>> ဘုိကိ
အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီလုိေပးတဲ့လက္ေဆာင္ဟာ မေပးလွဴေကာင္းတဲ့ အလွဴငါးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ (၁) မဇၨဒါန = ေသရည္အရက္ ဘိန္းစတဲ့ ယစ္မ်ိဳးအလွဴ ၊ (၂) သမဇၹဒါန = ဇာတ္၊ ႐ုပ္ေသး၊ အၿငိမ့္စတဲ့ အဆုိအတီးကေခ်သည္ သဘင္အလွဴ၊ (၃) ဣတၳိဒါန = ကာမအမႈအတြက္ အလုိျဖည့္ေစရန္ မိန္းမအလွဴ၊ (၄) ဥသဘဒါန = ႏြားမတုိ႔အလယ္တြင္ ထယ္၀ါခန္႔ျငားတဲ့ ႏြားလား၊ ႏြားသုိးႀကီးတုိ႔ကုိ လႊတ္ေပးတဲ့ အလွဴ၊ (၅) စိတၱကမၼဒါန = ကာမရာဂစိတ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုရုပ္ စတဲ့ သုခုမအႏုပညာ အလွဴ ဆုိတဲ့ အလွဴထဲမွာ နံပါတ္ (၁) အလွဴမွာ အက်ဳံး၀င္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

23 Sep 10, 02:34 AM
ဘုိကိ
တင္ပါ့ဘုရား။ ဆင္ျခင္ပါ့မယ္။ အရက္ကုိ မိတ္ေဆြကုိ လက္ေဆာင္ေပးတာနဲ႔ ဆရာသမားကုိ ကန္ေတာ့တာေရာ ဘယ္ဟာ ပုိအျပစ္ၾကီးျပီး ဘယ္ဟာပုိ အျပစ္ေပါ့ပါသလဲဘုရား။ တပည့္ေတာ္က ပညာသင္ေပးျခင္းနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ ကန္ေတာ့လုိစိတ္နဲ႔ ျပဳတာမုိ႔ အျပစ္အၾကီးအေလးကုိ သိလုိပါသည္ဘုရား။ ျမန္မာဆရာေတြကု္ိ ပုဆုိးတုိ႔ ကိတ္မုန္႔တုိ႔နဲ႔ ကန္ေတာ့သလုိမ်ိဳးပါဘုရား...။

23 Sep 10, 02:09 PM
မနာပဒါယီ >>ဘုိကိ
ဘယ္ဟာက ပုိအျပစ္ႀကီးတယ္ဆုိတာကေတာ့ ဒီအရက္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဆုိးက်ိဳးအျပစ္ အကုသုိလ္နဲ႔ ကိေလသာတရားမ်ား ပုိမုိတုိးသြားတဲ့သူကုိ ေပးလွဴတဲ့ အျဖစ္က ပုိအျပစ္ႀကီးတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေက်းဇူးတုံ႔ ျပန္လုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ျပဳတဲ့အတြက္ ေစတနာရည္ရြယ္ခ်က္က မေကာင္းတဲ့ သေဘာမဟုတ္လုိ႔ အျပစ္ႀကီးတယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ပစၥည္း၀တၳဳက အပ္စပ္တဲ့ ပစၥည္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ႐ႈေထာင့္အရ အကုသုိလ္ကုိ အားေပးသလုိ ျဖစ္ေစလုိ႔ အကုသုိလ္ အျပစ္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လုိအပ္လုိ႔ ေဆးအျဖစ္ေပးလွဴတာမ်ိဳးမွာေတာ့ အျပစ္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲလုိမွမဟုတ္ရင္ ကိေလသာကုိတုိးပြားေစ၊ အကုသုိလ္အျပစ္ကုိ ျဖစ္ပြားေစတဲ့အတြက္ အျပစ္ကေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။

26 Sep 10, 01:31 AM
သဲသဲ
ေက်းဇူးၾကီးလွပါတယ္ အရွင္ဘုရား။ မေကာင္းၾကံေနတဲ့ သူဆီကို ေမတၱာပို့ခ်င္ရင္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပို႔ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား..။

26 Sep 10, 03:25 PM
မနာပဒါယီ >>သဲသဲ
ကုိယ့္ကုိမေကာင္းႀကံတဲ့ သူရဲ႕အေပၚမွာ တကယ့္ကုိ အက်ိဳးလုိလားတဲ့ စိတ္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အသြင္အျပင္ အမူအရာကုိ စိတ္မွာထင္ျမင္ေအာင္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္းကင္းပါေစ၊ ခ်မ္းသာစြာ မိမိခႏၶာ၀န္ကုိ ေဆာင္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ထပ္ခါထပ္ခါ ေမတၱာပြားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုထုဇဥ္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ ကုိယ့္ကုိမေကာင္းႀကံမွန္း သိေနရဲ႕နဲ႔ သူ႔အေပၚစိတ္ေကာင္းထားၿပီး ေမတၱာပြားဖို႔ဆုိတာ အေတာ္ မလြယ္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကုိ ေမတၱာမပြားခင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အရင္ ေဘးရန္ကင္းဖုိ႔၊ ကုိယ္၊ စိတ္ဆင္းရဲ ကင္းဖုိ႔စသျဖင့္ ေမတၱာပြားၿပီး ကုိယ့္စိတ္ေလးက ႏူးညံ့လာတဲ့အခါမွ ကုိယ့္အေပၚမေကာင္းႀကံတဲ့သူကုိ ကုိယ့္လုိသေဘာထားၿပီး သူ႔အေပၚ ေမတၱာပြားၾကည့္မယ္ဆုိ ပုိၿပီးထိေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သူ႔အေပၚဘာအာဃာတမွ မရွိဘဲ တကယ့္ကုိ သူ႔အက်ိဳးလုိလားတဲ့ စိတ္နဲ႔သူ႔ကုိျမင္ေအာင္ အာ႐ုံျပဳၿပီး ပြားၾကည့္ဖုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီလုိ စိတ္နဲ႔သာ ထပ္ခါထပ္ခါ ပြားမ်ားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

ေတာထြက္ရဟန္း…

တစ္ခါက အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အသက္အရြယ္ၾကီးမွ ရဟန္းျဖစ္လာတဲ့ ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ေတာထြက္ ဦးဇင္းႀကီးတစ္ပါးကုိ လူထြက္ခုိင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ လူထြက္ခုိင္းရတာက ရဟန္းဘ၀မွာ သူ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိဘဲ ေန႔စဥ္အကုသုိလ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အမ်ားကုိ ငဲ့ၿပီးသူ႔ကုိ လူထြက္ခုိင္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားေလာကမွာ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အသက္ႀကီးမွ သာသနာ့ေဘာင္ကုိ ၀င္လာတဲ့ ရဟန္းကုိ ေတာထြက္ရဟန္းလုိ႔ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ လူ႔ေလာကမွထြက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ရွာဖုိ႔အတြက္ ကာမဂုဏ္ေတာက ခြာဖုိ႔ရည္ရည္ခ်က္နဲ႔ ထြက္လာတဲ့သူ ဆုိတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေတာထြက္လုိ႔ ေျပာတာဆုိရင္ တကယ့္ကုိပဲ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀တဲ့ ေ၀ါဟာရ ပညတ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အသက္ႀကီးမွ ရဟန္း၀တ္လာတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဒီအေခၚကုိ သေဘာက်ဟန္ မရွိပါဘူး။ မရွိဆုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ဒီေတာထြက္ဆုိတဲ့ စကားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ မသိသလုိ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ တကယ္လုိခ်င္လုိ႔ ကာမဂုဏ္ေတာက ထြက္လာခဲ့တဲ့ သေဘာလည္း မဟုတ္ေလေတာ့ ဒီေတာထြက္ဆုိတဲ့ စကားကုိ တစ္ျခားမေကာင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ နားလည္ၿပီး သေဘာမက်တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေခတ္ကာလ အေျခအေနအရ သဒၶါ၊ သီလ၊ ပညာ၊ ၀ိရိယ တရားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့လာတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ သာသနာေတာ္ရဲ႕ အားနည္းဆုတ္ယုတ္မႈေတြလည္း ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ သာသနာေတာ္ရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္မႈဆုိတာ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းမ်ားရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆုတ္ယုတ္မႈဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ သာသနာ့အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ပရိယတ္အလုပ္နဲ႔ ပဋိပတ္အလုပ္ေတြမွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့လာၿပီး တျခား သာသနာေတာ္နဲ႔ မအပ္စပ္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ပုိၿပီးအားထုတ္ လာေနတာေတြဟာ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းျပန္႔ပြားေရးအတြက္ အားယုတ္စရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲက သာသနာ့ေဘာင္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္း အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ သာသနာေတာ္နဲ႔ မေလ်ာ္တဲ့ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ သာသနာရဲ႕ ညစ္ႏြမ္းမႈေတြဟာ တစ္စတစ္စ မ်ားမ်ားလာခဲ့ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ သာသနာမွာရွိတဲ့ ရိပ္သာမဟုတ္တဲ့ ႐ုိး႐ုိးေက်ာင္းမွာ ေနၾကတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ သာသနာမွာ အပုိသက္သက္လုိ ျဖစ္ေနၿပီး ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ သာသနာအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တကယ့္သံေ၀ဂရၿပီး သာသနာ့ေဘာင္မွာ တရားဘာ၀နာကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္ေနၾကတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီရဟန္းေတာ္ေတြကုိေတာ့ အထူးမေျပာလုိဘဲ ေက်နပ္စြာ အားေပးလုိပါတယ္။ တကယ္လည္း အဲဒီလုိပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္ရလာမွ ရဟန္းျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ပရိယတ္သင္ဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္၊ တရားေဟာ တရားျပဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာ ကုိယ့္အတြက္ တရားရွာၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား တရားဘာ၀နာပဲ ပြားမ်ားတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ကေတာ့ အဲဒီလုိ အသက္ႀကီးႀကီး ဒကာႀကီးေတြ သာသနာ့ေဘာင္မွာ ၾကာၾကာေနဖုိ႔ စိတ္ကူးရင္ ရိပ္သာေတြမွာပဲ သြားၿပီးရဟန္း၀တ္ကာ တရားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာဆုိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မႏွစ္က ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ျမန္မာျပည္ ျပန္ၾကြတုန္းက သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႕ဆုိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ဘုန္းႀကီးေတြ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ကာ ကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းကုိယ္ လုိက္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္ သန္႔ရွင္းေရးေတြ လုပ္ၾကတာနဲ႔ ႀကဳံလုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက ဆရာေတာ္ရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ ခဲ့ရပါေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းက လက္ဘက္ရည္ဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ လွည့္လည္ၿပီး အလွဴခံတဲ့ ရဟန္းေတြ၊ ညဘက္ဆုိင္ထုိင္တဲ့ ရဟန္းေတြ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လွည့္ၿပီး အလွဴခံေနတဲ့ ရဟန္းေတြကုိ ေတြ႕ရင္ဖမ္းၿပီး သံဃနာယက အဖဲြ႕ကုိ အပ္ခဲ့ရတာေတြ လုပ္ခဲ့ရပါေသးတယ္။ မ်ားေသားအားျဖင့္ အဲဒီလုိ မရွက္မေၾကာက္ လွည့္လည္အလွဴခံ ေနၾကတာေတြဟာ အသက္ႀကီးႀကီး ေတာထြက္ရဟန္းႀကီးေတြပဲ ျဖစ္ေနတာ မ်ားပါတယ္။ ၀ိနည္းေတာ္လည္းမသိ၊ သဒၶါတရားလည္းမရွိ၊ တကယ့္သံေ၀ဂရလုိ႔ ၀တ္လာတာလည္း မဟုတ္ေတာ့ လာဘ္လာဘ ရလုိမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ သာသနာေတာ္ကုိ ခုတုံးလုပ္ၿပီး လုပ္စားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ လူဒကာေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ကုိယ္လက္အဂၤါ တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး ပတ္တီးစီးကာ ဒကာကတဲြလုိ႔ ေဆးဖုိးဆုိၿပီး လုိက္အလွဴခံ ေနတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး ေတာထြက္ရဟန္းႀကီးေတြေၾကာင့္ သာသနာေတာ္ဟာ တျခားဘာသာေတြရဲ႕ ေစာ္ကားေျပာဆုိ ခံေနရတာ ေတြနဲ႔လည္း ႀကဳံေတြ႕ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးမွ ဘုန္းႀကီး၀တ္လာတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းအခ်ိဳ႕ရဲ႕ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ သဒၶါတရားနည္းၿပီး သာသနာနဲ႔ မေလ်ာ္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ မရွက္မေၾကာက္ လုပ္တတ္တဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းေတြေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက သာသနာေတာ္မွာ ရခဲလွတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶက ၀ုၯပဗၺဇိတသုတ္မွာ ေတာထြက္ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔

“ရဟန္းတုိ႔… တရားငါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။ အဘယ္တရား ငါးမ်ိဳးတုိ႔နည္း ဟူမူ-
ရဟန္းတုိ႔ သိမ္ေမြ႕ေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
ရဟန္းအသြင္အျပင္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
အၾကားအျမင္ ဗဟုႆုတႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
တရားေဟာတတ္ေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
၀ိနည္းဓုိရ္ (၀ိနည္းေလးစား လုိက္နာေသာ) ေတာထြက္ ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
ရဟန္းတုိ႔ ဤတရားငါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏” ဟုလည္းေကာင္း…

“ရဟန္းတုိ႔…. တရားငါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။ အဘယ္ငါးမ်ိဳးတုိ႔နည္း ဟူမူ-
ရဟန္းတုိ႔ ဆုိဆုံးမလြယ္ေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
ေကာင္းေသာ အယူကုိ ယူတတ္ေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
ဆုံးမစကားကုိ အျမတ္တႏုိး ခံယူတတ္ေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
တရားေဟာတတ္ေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။
၀ိနည္းဓုိရ္ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤတရားငါးမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေတာထြက္ရဟန္းကုိ ရခဲ၏”
ဟု လည္းေကာင္း မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ဆုိရင္ သာသနာ့ေဘာင္ ေရာက္လာတဲ့ ရဟန္းေတြဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကာမဂုဏ္ေတာက ထြက္လာၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ရွာလုိတဲ့ တကယ့္ေတာထြက္ ရဟန္းဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ဆုိရင္ ရဟန္းဘ၀ဟာ လူ႔ဘ၀ထက္ပုိၿပီး ကုသုိလ္လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ရပါတယ္။ လူ႔ဘ၀က ထြက္လာၿပီးမွေတာ့ ကုသုိလ္လုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ရတဲ့ရဟန္းဘ၀မွာ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ လြတ္ေျမာက္မႈ တစ္ခုခုကုိရေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါတယ္။ ေယာင္တစ္လုံး အဆုံးခံၿပီးမွ မေကာင္းမႈက ပုိမ်ားေနတယ္ဆုိရင္ ဘ၀ဟာ ႏွစ္ခါနာသလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္လာၿပီးမွ ၀ိနည္းေတာ္နဲ႔မညီဘူး၊ ရဟန္းတရားကုိ အားမထုတ္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ လူ႔ဘ၀မွာေနၿပီး ငါးပါးသီလေလးေလာက္ လုံၿခဳံေအာင္ ထိန္းကာ တတ္ႏုိင္သမွ် ဒါနသီလဘာ၀နာ အလုပ္ လုပ္ေနတာက ပုိၿပီး အက်ိဳးႀကီးေနပါေသးတယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ စ၀င္လာကတည္း အေနေခ်ာင္ အစားေခ်ာင္ဖုိ႔ ဆုိရင္ေတာ့ ေသရင္ေခ်ာင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ျမင့္ရာကက်ရင္ ပုိနာတယ္လုိ႔ ဆုိသလုိ ရဟန္းဘ၀ရေနၿပီးမွ ရဟန္းတရားနဲ႔ မေလ်ာ္ရင္ေတာ့ အဆမ်ားစြာ နာေနၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာထြက္ရဟန္းမ်ား အေနနဲ႔ ကိေလသာေတာက ထြက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားရင္း တကယ့္ေတာထြက္ ရဟန္းပီသေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပါပဲ။ ငယ္ျဖဴရဟန္း (ငယ္ငယ္တည္းက မထြက္ေတာ့ဘဲ သာသနာ့ေဘာင္မွာ ၿမဲေနသူ)၊ ေတာင္ျပန္ရဟန္း (အသက္ႀကီးမွ ရဟန္းျဖစ္လာေပမယ့္ အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူ) ေတြအေနနဲ႔လည္း ကာမဂုဏ္ေတာက ထြက္လာတဲ့ တကယ့္ေတာထြက္ ရဟန္းေတြအျဖစ္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္သုံးသင့္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ေတာထြက္ရဟန္းဆုိတဲ့ စကားဟာ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးမွ သာသနာ့ေဘာင္ကုိ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ရဟန္းကုိ ဆုိတာျဖစ္ေပမယ့္ ေတာထြက္ရဟန္းေတြမွ မဟုတ္ဘဲ သာသနာ့ေဘာင္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ ရဟန္းေတာ္မွန္သမွ် ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြက ထြက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ကုိ ရွာေဖြၾကတဲ့ တကယ့္ေတာထြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အျဖစ္ က်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာ့ေဘာင္ကုိ ေရာက္လာၿပီးမွေတာ့ ကိေလသာေတာက ထြက္ႏုိင္ေအာင္ ရဟန္းတရားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ေၾကာင္း သိေစလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္ဆုိးနဲ႔ အျပစ္အေျပာခံရတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းအျဖစ္မွ ခြဲထြက္ကာ ရခဲတဲ့ တန္ဘုိးရွိတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းအျဖစ္၊ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ကာ အေျပာအဆုိလြယ္တဲ့ ၀ိနည္းဓုိရ္ ရဟန္းအျဖစ္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အရြယ္လြန္ၿပီး အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀မွ ရဟန္းျဖစ္လာတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား အေနနဲ႔ ေတာထြက္ေတာထြက္လုိ႔ အမ်ားက မေကာင္းတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ဘယ္လုိပဲ ေျပာဆုိေနၾကပါေစ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ကာမဂုဏ္ေတာက ထြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့ တကယ့္ေတာထြက္ ရဟန္းအျဖစ္နဲ႔ ရခဲတဲ့ ရဟန္းဘ၀မွာ ရဟန္းတရားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ကာ လြတ္ေျမာက္ရာအမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ တက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း ဘုရားေျပာတဲ့ ရခဲတဲ့ ေတာထြက္ရဟန္းအျဖစ္ကုိ အရယူၾကပါလုိ႔ ေစတနာထား ေမတၱာအားျဖင့္ အသိတရား ပါးလုိက္ရပါတယ္…။

Read more »

သံေ၀ဂယူတတ္မယ္ဆုိရင္ျဖင့္…

ဦးေခါင္းမွာ ဆံပင္ျဖဴတစ္ပင္ေတြ႕လုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ သံေ၀ဂျဖစ္ကာ ေတာထြက္သြားတဲ့ ဘုရားအေလာင္း မဃေဒ၀ မင္းႀကီးအေၾကာင္း ေရးသားစပ္ဆုိေတာ္မူထားတဲ့ မန္လည္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ မဃေဒ၀ လကၤားႀကီးကုိ ဖတ္ရင္း ဒီေန႔ေခတ္ လူေတြရဲ႕ အေျခအေနေလးေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္မိပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ လူေတြကေတာ့ ဆံပင္ျဖဴတစ္ပင္ေတြ႕လုိ႔ သံေ၀ဂ ျဖစ္ဖုိ႔ေနေနသာ ကုိယ့္ေရွ႕မွာကုိပဲ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ျဖစ္ျဖစ္သြားၾကတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ ပ်က္စီးမႈ၊ အသက္ခႏၶာေတြရဲ႕ ပ်က္စီးမႈေတြကုိ လက္ေတြ႕ျမင္ေတြ႕ ေနရတာေတာင္ သံေ၀ဂမျဖစ္ၾကပါဘူး။ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ ကုိယ့္အနီးအနားမွာကုိပဲ တရားျပသြားၾကတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ သံေ၀ဂယူတတ္မယ္ဆုိရင္ အလြယ္တကူယူလုိ႔ ရေပမယ့္ သံေ၀ဂယူဖုိ႔၊ သံေ၀ဂရဖုိ႔ စိတ္ကူးေတာင္ မျဖစ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ ကိေလသာ တရားေတြက ဖုံးလႊမ္းထားေလေတာ့ ဘယ္သူေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ တရားျပျပ တရားမရၾကတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ သံေ၀ဂယူတတ္မယ္ဆုိရင္ ယူဖုိ႔ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ႕နဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ၾကေပမယ့္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က မယူမိၾကေတာ့ အကုသိုလ္ေတာထဲပဲ တုိးေနသလုိ ျဖစ္ေနၾကျပန္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမင္တတ္မယ္ဆုိရင္ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕ ေရွ႕မွာ၊ လူတုိင္းလူတုိင္းရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ တရားျပသြားၾကတာေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ ကုိယ့္ေရွ႕မွာပဲ ေသေၾကပ်က္စီး သြားလုိက္ၾကတာ မနည္းလွပါဘူး။ ရွာေဖြထားတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ ေပ်ာက္ပ်က္သြားတာလည္း မေရတြက္ႏုိင္ၾကသလုိ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ျဖစ္သြားၾကတဲ့ သတၱ၀ါေတြကလည္း နည္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္မိသားစု၊ ကုိယ္ေဆြမ်ိဳး ကုိယ့္သားသမီး၊ ကုိယ့္မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားရဲ႕ ပ်က္စီးမႈေတြဟာ တစ္ခါတေလ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚေနတတ္တဲ့ အတြက္ သံေ၀ဂယူတတ္မယ္ဆုိရင္ တကယ့္ကုိ ရစရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိကားသိ၏ တကယ္မသိလုိ႔ ဆုိသလုိ သံေ၀ဂရဖြယ္ေတြ ရွိေနၾကေပမယ့္ ဘာမွမျဖစ္သလုိ ရွိေနၾကျပန္ေတာ့ သံေ၀ဂမရဘဲ လုပ္ၿမဲအကုသုိလ္ အလုပ္ေတြပဲ လုပ္ေနၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း အခ်ိန္အတုိအတြင္းမွာကုိပဲ သံေ၀ဂရဖြယ္ေတြ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပ်က္ သြားတာကုိ သတိထားမိပါတယ္။ စည္းပြားရွာေနၾကတဲ့ သူေတြရဲ႕ စည္းပြားေရးေတြ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ၿပီး ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားနဲ႔ ႀကဳံရတာ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ႐ုိက္ပုတ္ရန္ျဖစ္ၾကလုိ႔ ျပန္ၾကရတဲ့သူေတြက ျပန္ၾကသလုိ က်န္ခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြကလည္း ခံၾကရတာ၊ ခံလုိက္ရတဲ့သူေတြက ျပန္႐ုိက္ရမွ ေက်နပ္ခ်င္ၾကသလုိ ျပန္အ႐ုိက္မခံရေအာင္ လက္ဦးမႈ ယူသူေတြကလည္း ယူၾကျပန္ပါတယ္။ ယုံၾကလုိ႔ ပုံအပ္ၾကရာမွ ပုံမက်လုိ႔ ကုန္ၾကရသူေတြ ရွိသလုိ အကုန္မရလုိ႔ သူ႔ပုံခ် ကုိယ့္ပုံခ်ၾကသူေတြလည္း ရွိၾကျပန္ပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာရဲ႕ သေဘာကလည္း ဘယ္ေလာက္ပဲရွာရွာ ထုိက္မွရတတ္တဲ့ သေဘာကုိ ေတြးမထားမိ၊ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္မထားမိေတာ့ ႀကိဳးစားပမ္းစား ရွာေဖြထားတာေတြ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ေပ်ာက္ပ်က္ဆုံး႐ႈံးသြားၾကတဲ့အခါ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားၿပီး စားမ၀င္အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ၾကရသူမ်ား ရွိသလုိ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဘယ္၀ါေၾကာင့္ဟု အျပစ္ပုံခ်က ေဒါသူပုံထားသူမ်ားလည္း ရွိၾကျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒါဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးတတ္တဲ့ သေဘာ၊ ထုိက္မွရတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာကုိ သတိမျပဳ၊ သံေ၀ဂမယူမိၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈကေတာ့ စည္းစိမ္ဥစၥာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ခႏၶာေတြလည္း အခ်ိန္မေရြးပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အသက္ခႏၶာေတြရဲ႕ ပ်က္စီးမႈဟာ ဘယ္အရြယ္မွာ ျဖစ္ရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ရမယ္ စတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မရွိတဲ့အတြက္ ငယ္တဲ့သူေတြလည္း ေသဆုံးပ်က္စီးၾကမွာ ျဖစ္သလုိ၊ အလယ္အလတ္သူေတြ၊ ႀကီးတဲ့သူေတြလည္း ေသဆုံးပ်က္စီးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေသဆုံးၾကတဲ့ အခါမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါေသးတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အသက္အရြယ္ႀကီးၿပီး သက္တမ္းကုန္လုိ႔ ေသၾကရေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ သက္တမ္းမေစ့ခင္ ကံကုန္လုိ႔ ေသၾကရသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က သက္တမ္းေရာ၊ ကံစြမ္းေရာကုန္လုိ႔ ေသေၾကပ်က္စီးၾကေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႐ုတ္တရက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ထင္မထားတဲ့အခ်ိန္၊ ထင္မထားတဲ့အရြယ္၊ ထင္မထားတဲ့ ေနရာမွာ ေသဆုံးပ်က္စီးၾကရ ျပန္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြအတြက္ သံေ၀ဂယူမယ္ဆုိရင္ ယူခ်င္စရာ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေလာကေတာင္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ အဲဒီလုိ ပ်က္စီးေသဆုံးမႈ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ တစ္ေယာက္က အရက္အေသာက္မ်ားၿပီး ဆုိင္ကယ္စီးရင္း ဆုိင္ကိုင္ေမွာက္လုိ႔ ဒဏ္ရာအနာတရ ျပင္းထန္စြာရကာ အေရးေပၚခန္းထဲ ေရာက္ခဲ့ရသလုိ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆုိင္ကယ္တျခား၊ လူတျခားျဖစ္ကာ ေျမာင္းထဲမွာေမွာက္ၿပီး လူမသိ သူမသိ ေသသြားခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြပါ။ ေသသြားတဲ့ သူဆုိရင္ ျမန္မာျပည္ကုိျပန္ဖုိ႔ အားလုံးစီစဥ္ၿပီး၊ အားလုံးေျပာဆုိ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ခ်ိန္က်မွ ျမန္မာျပည္ေတာင္ ျပန္မေရာက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ ေမွာက္ရင္း ေပ်ာက္သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းတရား ဖန္လာေတာ့ ဘာမဟုတ္တာေလးေတြနဲ႔လည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာမဟုတ္တာေလးဆုိေပမယ့္ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ အဲဒီဘာမဟုတ္တာေလးေတြကုိ ဟုတ္ေအာင္ လုပ္လုိက္မိတဲ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိရင္ မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ ဆုိသလုိ ဒီလုိျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကပဲ လုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသသြားတဲ့သူ၊ အေရးေပၚခန္းကုိ ေရာက္ေနသူေတြဟာ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ၿပီး ဆုိင္ကယ္စီးခဲ့ၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ပ်က္စီးေသဆုံး သြားၾကသူေတြကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္ ကံကုန္လုိ႔ ေသရတာထက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေသာက္ၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ စီးခဲ့ၾကတဲ့ အရက္နဲ႔ ဆုိင္ကယ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အရက္မေသာက္ဘဲ ဆုိင္ကယ္ကုိ သတိထား စီးမယ္ဆုိရင္ ဒီလုိ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ႏုိင္သလုိ အရက္ေသာက္ထားေပမယ့္ ဆုိင္ကုိင္မစီးဘဲ သြားခဲ့ရင္လည္း ဒီလုိ ျဖစ္ခ်င္မွာ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေတာ့ အရက္လည္းေသာက္ေသး ဆုိင္ကယ္လည္း စီးလုိက္ေသးဆုိေတာ့ ခုလုိ မျဖစ္သင့္တဲ့ ေသဆုံးပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ၾကရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ျပန္ေျပာေနရတာဟာ ေသသူကုိ အျပစ္ပုံခ်လုိတဲ့ သေဘာမဟုတ္ဘဲ က်န္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ အရက္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေပၚ သံေ၀ဂယူစရာ တစ္ခုအေနနဲ႔ သတိထားမိေစဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ မလုိလားအပ္တဲ့ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြ အလြယ္တကူ မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ေစလုိတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုိ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြ၊ ဒုကၡသုကၡႀကဳံရမႈေတြ၊ ေသေၾကပ်က္သုဥ္းမႈေတြ ႀကဳံေနရတာေတြေၾကာင့္ တစ္ေလာကေတာင္ ေက်ာင္းကုိေရာက္လာတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္က “အရွင္ဘုရား အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ေလးဘာေလးရြတ္ရင္ မေကာင္းဘူးလား ဘုရား…”လုိ႔ ေလွ်ာက္ပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ဘုန္းဘုန္းက သူ႔ကုိ “အင္း… အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ရြတ္တာ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းပါတယ္ ဒကာေရ…၊ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အႏၲရာယ္ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အေသာက္အစား၊ အေပ်ာ္အပါး၊ အေလာင္းအစား၊ အကုသုိလ္ အလုပ္ေတြကုိ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္မရွိဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္ လုပ္ေနလုိ႔ကေတာ့ ပရိတ္ပ႒ာန္း ရြတ္လည္း ရြတ္တာပါပဲ၊ အဲဒီအခုိက္မွာ ကုသုိလ္ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကုိ မျဖတ္ႏုိင္ေသးသမွ်ေတာ့ အႏၲရာယ္ေတြက ေရာက္လာေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒကာတုိ႔ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ပါ အခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ မျမင္ရတဲ့ သရဲတေစၧ စုန္းကေ၀ေတြက လုပ္လုိ႔ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၾက ရတာေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ၾကတဲ့ အေသာက္အစား၊ အကုသုိလ္တရားေတြနဲ႔ မဆင္မျခင္ ထင္သလုိ လုပ္ခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေတြကုိ ျပင္ၿပီး ကုသုိလ္ေတြနဲ႔ဆင္မွ အႏၲရာယ္ဆုိတာ ကင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးပင့္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္ပ႒ာန္း ရြတ္တာလည္း ရြတ္ေပါ့၊ တစ္ဘက္ကလည္း ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိ ျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္တာေတြလည္း လုပ္ၾကေပါ့၊ အဲဒီလုိ လုပ္ႏုိင္ၿပီး ကုသုိလ္ေလးေတြနဲ႔ ထုံလႊမ္းထားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ပရိတ္ပ႒ာန္းေတြရဲ႕ အစြမ္းေတြက ပုိလုိ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစမွာေပါ့ေနာ္…” စသျဖင့္ ျပန္ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘုန္းဘုန္းကဆက္ၿပီး “ဒကာတုိ႔လည္း ခုလုိ ဒကာတုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာေလးေတြကုိ သင္ခန္းစာနဲ႔ သံေ၀ဂယူၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အဲဒီလုိ မလုိအပ္တဲ့ ပ်က္စီးဆုံ႐ႈံးမႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ အရက္နဲ႔ဆုိင္ကယ္ကုိေတာ့ အထူးဆင္ျခင္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္…” လုိ႔ သတိေပး ျဖစ္လုိက္ပါေသးတယ္။

ထားပါေတာ့။ ဆုိလုိတာက ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္ဆန္လွတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ သံေ၀ဂယူၿပီး ဆင္ျခင္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြနဲ႔ အသက္အုိးအိမ္ ဆုိတာေတြဟာ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ ျမင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ကုိယ့္ထံကုိ ေရာက္မလာခင္ ကုိယ့္ေရွ႕မွာ ျဖစ္ပ်က္သြားတာေတြကုိ သံေ၀ဂယူၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ထားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္အသက္နဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ ဉာဏ္နဲ႔ဆင္ျခင္ကာ ကံနဲ႔ျပင္ၿပီး ရႏုိင္သမွ် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သံေ၀ဂဆုိတာ ယူတတ္ရင္ ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဘက္ကုိ ဦးတည္သြားေစၿပီး လြတ္ေျမာက္မႈအထိ အေထာက္အပံ့ ေပးေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ေရာ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာေရာ အခ်ိန္မေရြး ေသဆုံးပ်က္စီးသြားၾကတဲ့ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ ဆုံး႐ႈံးပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ သတိတရားနဲ႔ သံေ၀ဂပြားကာ အဲဒီပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ကုိယ့္ထံကုိေရာက္မလာခင္၊ ေရာက္လာရင္လည္း ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကဖုိ႔နဲ႔ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအေပၚ တကယ့္ကုိ လြတ္ေျမာက္လုိတဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ သံေ၀ဂဉာဏ္ပြားႏုိင္ၾကဖုိ႔ သံေ၀ဂယူႏုိင္စရာ သေဘာတရားေလးမ်ားကုိ ေရးသားတင္ျပရင္း “သံေ၀ဂယူတတ္မယ္ဆုိရင္ျဖင့္…” ဆုိတဲ့ သတိေပးေဆာင္းပါးေလးကုိ က႐ုဏာထား ေမတၱာအားျဖင့္ တစ္ဆင့္ပါးလုိက္ရပါတယ္။ အားလုံးစစ္မွန္တဲ့ သံေ၀ဂဉာဏ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ၾကပါေစ…။

Read more »

ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ (သုိ႔) ဂ႐ုဓမၼအခါေတာ္ေန႔….

ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ လ ၁၂လကုိ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားနဲ႔ ထူးျခားစြာ သတ္မွတ္ထားၾကရာမွာ ေတာ္သလင္းလရဲ႕ လျပည့္ေန႔ကုိ ဂ႐ုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ ျဖစ္တဲ့ ဒီေန႔ကုိ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေန႔အျဖစ္ ဂ႐ုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔လုိ႔ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္ေတြထဲက ကု႐ုဓမၼဇာတကကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ကုိ ဂ႐ုဓမၼ အခါေတာ္ေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းစကားမွာ ကု႐ုဓမၼျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းေ၀ါဟာရ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု အေနနဲ႔ ဂ႐ုဓမၼလုိ႔ ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အ႒ကထာမ်ားမွာေတာ့ ကု႐ုတုိင္းသားတုိ႔ က်င့္သုံးတဲ့ တရားျဖစ္တဲ့အတြက္ ကု႐ုဓမၼလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိရွင္းျပပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကုရုဓမၼေခၚ ဂ႐ုဓမၼဆုိတာ ပဥၥသီလ ေခၚ ငါးပါးသီလကုိ ဆုိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ဘ၀တစ္ခုမွာ ဘုရားေလာင္းဟာ ဣႏၵပတၱနဂုိရ္ျပည္ရဲ႕ ေကာရဗ်ဘုရင္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါက တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံးကုိ ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ညႊန္ၾကားၿပီး သီလတရားနဲ႔ ျပည့္စုံေစပါတယ္။ တစ္တုိင္းျပည္လုံး ပဥၥသီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကတဲ့အတြက္ အဲဒီတုိင္းျပည္မွာ မုိးေလ၀သ မွန္ကန္ၿပီး ေကာက္ပဲသီးႏွံနဲ႔ ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားကာ တုိင္းသူျပည္သားေတြဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့အျပင္ သီလလုံၿခဳံၾကတဲ့အတြက္ အသက္ရွည္ၿပီး ေရာဂါဘယမ်ားလည္း ကင္းေ၀းၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ကာလိဂၤမင္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဒႏၲပူရျပည္မွာေတာ့ မုိးေခါင္ေရရွားျဖစ္ကာ ဆန္ေရစပါးရွားပါၿပီး တုိင္းသူျပည္သားေတြဟာလည္း ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကဳံေနရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကလိဂၤမင္းဟာ ေကာရဗ်မင္းရဲ႕ တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိ စုံစမ္းၿပီး ေကာရဗ်မင္း က်င့္သုံးတဲ့ ကု႐ုဓမၼကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးေစကာ မိမိတုိင္းသူျပည္သားေတြကုိလည္း သီလနဲ႔ ျပည့္စုံေစပါတယ္။ ဒီလုိ ကု႐ုဓမၼကုိ က်င့္သုံးတဲ့အတြက္ ကလိဂၤမင္းရဲ႕ တုိင္းျပည္မွာလည္း မုိးေလ၀သမွန္ကန္ကာ တုိင္းျပည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ က႐ုဓမၼေခၚ ငါးပါးသီလကုိ လုံၿခဳံေစာင့္ထိန္းေစလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကု႐ုဓမၼဇာတ္ေတာ္ရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇာတ္ေတာ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားဟာလည္း ဆန္ေရစပါး စုိက္ပ်ိဳးရာျဖစ္တဲ့ မုိးရာသီရဲ႕ ေတာ္သလင္းလမွာ မုိးေလ၀သ မွန္ကန္ေစဖုိ႔နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြ အေနနဲ႔ ဂ႐ုဓမၼေခၚ ငါးပါးသီလကုိ အေလးထားၿပီး ေစာင့္ထိန္းေစဖုိ႔ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ကုိ ဂ႐ုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ အျဖစ္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တစ္ခု သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အဓိက အေရးႀကီးဆုံး တရားက ဂ႐ုဓမၼ တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးပါးသီလရဲ႕ အစြမ္းထက္ျမက္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း အနည္းဆုံး သူ႔အသက္ကုိ သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာ၊ သူ႔ဥစၥာခုိးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာ၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာ၊ လိမ္ညာေျပာဆုိတာေတြမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာ၊ အရက္ေသစာ မူးယဇ္ေဆး၀ါး ေသာက္စားသုံးစဲြတာေတြမွ ေရွာင္ၾကဥ္တာေတြကုိ ေပ်ာက္ျပက္မႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီး အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္းေတြ ကင္းေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းရဲ႕ စိတ္အစဥ္မွာ သီလေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းလုိ႔ ၿငိမ္းေနၾကမယ္ဆုိရင္ အဲဒီႏုိင္ငံ၊ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၾကတဲ့ နတ္ေဒ၀တာေတြဟာလည္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားေကာင္းၿပီး အဆုိးေတြမျဖစ္ေအာင္ မစၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားရဲ႕ အေစာင့္အေရွာက္ကုိ ခံၾကရတဲ့ တုိင္းျပည္ဟာ မုိးေလ၀သ ရာသီဥတုမွအစ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ၿပီး ရာသီဥတု မွန္တဲ့အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးရတဲ့ သီးႏွံစပါးဟာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ကာ စား၀တ္ေနေရးမွ အစ အစစအရာရာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေျခခံျဖစ္တဲ့ ဂ႐ုဓမၼေခၚ ငါးပါးသီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းေနထုိင္ၾကလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက အရာရာဟာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ အေၾကာင္းေကာင္းရင္ အက်ိဳးလည္းေကာင္းမွာျဖစ္လုိ႔ အက်ိဳးေပးေကာင္းခ်င္သူေတြ အေနနဲ႔ အေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾကဖုိ႔နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အေၾကာင္းေတြ ေကာင္းေနရင္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အက်ိဳးလည္းေကာင္းေနၿပီး အေၾကာင္းေကာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္း ေပါင္းထားတဲ့ အမ်ားဟာလည္း အက်ိဳးေကာင္းတဲ့ အစုအဖဲြ႕ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ကာ အစုအဖဲြ႕မ်ားနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ကမၻာႀကီးဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ တုိးတက္၀ေျပာေနမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းေကာင္းဆုိတဲ့ ဂ႐ုဓမၼလုိ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေကာင္းေအာင္ အားထုတ္ၾကဖုိ႔ အသိေပးလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ႐ုဓမၼေခၚ ငါးပါးသီလကုိ အေျခခံ အဆင့္အေနနဲ႔ တည္တံ့ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး အျမတ္ဆုံးပန္းတုိင္ကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အက်င့္တရားေတြ အားနည္းၿပီး သီလတရားေတြ ေလ်ာ့ရဲလာတဲ့ ဒီေန႔လုိ ေခတ္ႀကီးမွာ အမ်ားမုိးခါးေရ ေသာက္လုိ႔ ကုိယ္လည္းလုိက္ေသာက္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစၾကဘဲ အမ်ားမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ကုိ တစ္ဦးခ်င္း အရင္ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ရင္း အမ်ားအားျဖစ္လာေအာင္ အားထုတ္တဲ့အေနနဲ႔ လူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရဟန္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ အေျခခံအဆင့္ သီလမ်ားကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကဖုိ႔၊ လူေတြအေနနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ဂ႐ုဓမၼ တရားေတြ ထြန္းကားလာေအာင္ ေန႔စဥ္ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ ငါးပါးသီလကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔၊ ဒီလုိ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ဂ႐ုဓမၼေတြ ထြန္းကားလာမယ္ဆုိရင္ အဲဒီသူ၊ အဲဒီမိသားစု၊ အဲဒီလူမ်ိဳး၊ အဲဒီတုိင္းျပည္ဟာ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာလာမွာ ျဖစ္လုိ႔ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အနည္းဆုံး ဒီဂ႐ုဓမၼကုိေတာ့ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လုံၿခဳံၾကေစဖုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဂ႐ုဓမၼတရားေတြ မ်ားမ်ားထြန္းကားေလ ကမၻာေလာကႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေလ ျဖစ္မယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဂ႐ုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ရဲ႕ ထူးျခားမႈတစ္ခုအျဖစ္ အသိေပးတင္ျပရင္း ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ အနည္းဆုံး အေျခခံျဖစ္တဲ့ ငါးပါးသီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ က်င့္သုံးၾကဖုိ႔ ေစတနာစကား ေမတၱာအားျဖင့္ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

ဒါန၏ အားသာခ်က္…

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူစဥ္က ျဖစ္၏။ တစ္ေန႔ သုမနမင္းသမီးသည္ အၿခံအရံမ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားရွင္ထံသုိ႔ အဖူးေမွ်ာ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား မိမိသိလုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးေလွ်ာက္ေလ၏။
သုမန
“အရွင္ဘုရား… သာသနာေတာ္မွာ တူညီတဲ့ သဒၶါ၊ တူညီတဲ့ သီလ၊ တူညီတဲ့ ပညာ ရွိတဲ့ ဘုရားတပည့္ ႏွစ္ဦးရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါစုိ႔ဘုရား..။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ သဒၶါ၊ သီလ၊ ပညာ တူေပမယ့္ တစ္ဦးက ေပးလွဴတတ္ၿပီး တစ္ဦးက မေပးလွဴတတ္ပါဘူးဘုရား။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ေသဆုံးတဲ့အခါ ႏွစ္ဦးလုံး သုဂတိနတ္ျပည္ကုိ ေရာက္ၾကပါတယ္။ နတ္ျဖစ္ၾကတဲ့ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ထူးျခားကြာျခားမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိႏုိင္ပါသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ထူးျခားမႈမရွိ အက်ိဳးေပး အတူတူပဲ ျဖစ္ပါသလားဘုရား..”

ျမတ္ဗုဒၶ
“သုမန… ထူးျခားကြာျခားခ်က္ ရွိပါတယ္၊ သဒၶါ၊ သီလ၊ ပညာတူေပမယ့္ အလွဴဒါန ေပးလွဴတတ္တဲ့သူဟာ မေပးလွဴတတ္တဲ့ သူထက္ နတ္အသက္၊ နတ္အဆင္း၊ နတ္ ခ်မ္းသာ၊ နတ္ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာ၊ နတ္ရဲ႕ အစုိးရျခင္းဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရားငါးပါးမွာ သာလြန္ၿပီး မေပးလွဴတတ္တဲ့သူကုိ ဒီငါးပါးနဲ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္ပါတယ္..”

သုမန
“အရွင္ဘုရား… ဒီလုိ သဒၶါ၊ သီလ၊ ပညာတူၿပီး အလွဴဒါနပုိင္းမွာ ကဲြျပားသြားတဲ့ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ နတ္ျပည္ကေနစုေတၿပီး လူ႔ျပည္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါစုိ႔ဘုရား..။ လူျဖစ္လာတဲ့ သူတုိ႔ႏွစ္ရဲ႕ ထူးျခားကဲြျပားမႈေရာ ရွိႏုိင္ပါသလား…၊ ဒါမွမဟုတ္ ကဲြျပားမႈမရွိ အတူတူပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလားဘုရား…”

ျမတ္ဗုဒၶ
“သုမန… ထူးျခားကြာျခားခ်က္ ရွိပါတယ္၊ သဒၶါ၊ သီလ၊ ပညာတူေပမယ့္ အလွဴဒါန ေပးလွဴတတ္တဲ့သူဟာ မေပးလွဴတတ္တဲ့ သူထက္ လူ႔အသက္၊ လူ႔အဆင္း၊ လူ႔ခ်မ္းသာ၊ လူ႔ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာ၊ လူရဲ႕ အစုိးရျခင္းဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရားငါးပါးမွာ သာလြန္ၿပီး မေပးလွဴတတ္တဲ့သူကုိ ဒီငါးပါးနဲ႔ လႊမ္းမုိးႏုိင္ပါတယ္..”

သုမန
“အရွင္ဘုရား… တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ လူ႔ေဘာင္ကထြက္ၿပီး ရဟန္း၀တ္သြားၾကတယ္ ဆုိ႔ပါစုိ႔ဘုရား..။ ရဟန္းျဖစ္လာတဲ့ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ထူးျခားကဲြျပားမႈ ကြာျခားခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိႏုိင္ပါသလား…၊ ဒါမွမဟုတ္ ထူးျခားမႈမရွိ အတူတူပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလားဘုရား..”

ျမတ္ဗုဒၶ
“သုမန… ထူးျခားမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ သဒၶါ၊ သီလ၊ ပညာ တူၾကေပမယ့္ အလွဴဒါနကုိ ေပးလွဴတတ္တဲ့သူဟာ ရဟန္းဘ၀မွာလည္း ဆြမ္းသကၤန္းေက်ာင္းေဆး ပစၥည္းေလးပါးမွာ မိမိက အထူးလုိက္ၿပီး ရွာေဖြအလွဴခံစရာ မလုိဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ လူဒကာ၊ ဒကာမမ်ားရဲ႕ ေတာင္းပန္မႈျဖင့္သာ သကၤန္းကုိ သုံးေဆာင္ရပါတယ္၊ လူဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖင့္သာ ဆြမ္းကုိ သုံးေဆာင္ရပါတယ္၊ လူဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖင့္သာ ေက်ာင္းကုိ သုံးေဆာင္ရပါတယ္၊ လူဒကာဒကာမမ်ားရဲ႕ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖင့္သာ ေဆးပစၥည္းကုိ သုံးေဆာင္ရပါတယ္၊ အတူေန သီတင္းသုံးေဖာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္သက္လုိလားဖြယ္ ကုိယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာတုိ႔နဲ႔ ပူေဇာ္ဆက္ဆံမႈကုိသာ ခံယူရတတ္ပါတယ္၊ ဒီငါးမ်ိဳးဟာ အလွဴဒါန ေပးလွဴတတ္တဲ့သူရဲ႕ အားသာခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…”

သုမန
“အရွင္ဘုရား… အကယ္၍ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးဟာ ရဟႏၲာအျဖစ္ကုိ ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါစုိ႔ဘုရား..။ အဲဒီရဟႏၲာ ဘ၀မွာလည္း ထူးျခားကဲြျပားမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးလားဘုရား…”

ျမတ္ဗုဒၶ
“သုမန ကိေလသာကုန္ခမ္းၿပီး ရဟႏၲာျဖစ္သြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ သူတုိႏွစ္ဦးမွာ တစ္ပါးရဲ႕ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖုိလ္နဲ႔ တစ္ပါးရဲ႕ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ အရဟတၱဖုိလ္တုိ႔ရဲ႕ ထူးျခားကဲြျပားမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ အရဟတၱဖုိလ္ အရာမွာေတာ့ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါ့တယ္…”

ဤကာား သုမနမင္းသမီး အေမးႏွင့္ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ အေျဖမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိအေျဖကုိ ၾကားနာရသည့္အခါ သုမနမင္းသမီးက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား “အရွင္ဘုရား… အံ့ၾသဖြယ္ပါပဲ ဘုရား၊ အလွဴဒါနဟာ တကယ့္ကုိပဲ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ သင့္တဲ့ကုသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား၊ အလွဴဒါန ကုသုိလ္ေကာင္းမႈဟာ နတ္ျဖစ္သူကုိလည္း ေက်းဇူးျပဳတတ္၊ လူျဖစ္သူကုိလည္း ေက်းဇူးျပဳတတ္၊ ရဟန္းျဖစ္သူကုိလည္း ေက်းဇူးျပဳတတ္တယ္ဆုိတာ အမွန္ပါပဲဘုရား…” ဟု အားရ၀မ္းသာ ေလွ်ာက္ထား၏။

ထုိအခါ ျမတ္ဗုဒၶက သုမနမင္းသမီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းမိန္႔ေတာ္မူကာ ေအာက္ပါတရားစကားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ၏။

“ေလာက၌ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္သြားေသာ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ လမင္းသည္ အလုံးစုံေသာ ၾကယ္တာရာ အေပါင္းတုိ႔ကုိ အေရာင္အလင္းျဖင့္ သာလြန္၍ တင့္တယ္သကဲ့သုိ႔ ထုိ႔အတူပင္ ေလာက၌ သီလႏွင့္ျပည့္စုံ၍ သဒၶါတရားရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ႏွစ္ေျမာ၀န္တုိျခင္း ရွိသူအားလုံးကုိ စြန္႔ႀကဲေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ သာလြန္တင့္တယ္ေပ၏။

လွ်ပ္စစ္ပန္းႏြယ္ရွိသည့္ အရာမကေသာ တိမ္ထြတ္တိမ္ေတာင္တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မုိးသည္ ၾကည္းကုန္းေျမကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းေျမကုိလည္းေကာင္း၊ ထစ္ခ်ဳံးရြာသြန္းလ်က္ ျပည့္ေစသကဲ့သုိ႔ ဤအတူသာလွ်င္ ေသာတာပတၱိ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တပည့္သာ၀ျဖစ္သည့္ ပညာရွိသည္ ႏွစ္ေျမာ၀န္တုိသူကုိ အေၾကာင္းငါးမ်ိဳးတုိ႔ျဖင့္ လႊမ္းမုိးႏုိင္၏။

ထုိသူသည္ စင္စစ္ ေပးလွဴအပ္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔က ေထာက္ပံ့တင္ပုိ႔အပ္သည္ျဖစ္၍ အသက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္အဆင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာက၀ယ္ နတ္ျပည္ေလာက၌ ၀မ္းေျမာက္ရေလသတည္း..”

(အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ပဌမပဏၰာသ၊ သုမန၀ဂ္၊ သုမနသုတ္ကုိ ကုိးကား၍ နားလည္လြယ္ေစရန္ ျပန္လည္ေရးသား တင္ျပပါသည္။)

Read more »

Live Questions and Answers (10)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ေျခမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Live Questions and Answers က႑တြင္ ေမးေျဖထားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ အမ်ားဖတ္၍ အျမတ္ျဖစ္ေစဖုိ႔္၊ နဲနဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရရွိႏုိင္ၾကေစဖုိ႔အတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

13 Sep 10, 12:30 AM
ထက္
(၁) တပည့္ေတာ္ သိတဲ့သူ အခ်ိဳ႕က 'သူတပါးအေပၚ မေကာင္းတာ မလုပ္ဖူး' ဆိုတာနဲ႔တင္ ျပီးေနပါတယ္ ဘုရား။ ဒါနကေတာ့ လုပ္ပါတယ္ ဘုရား။ သီလကေတာ့ ငါးပါးသီလပါ အထူးတလည္ေတာ့ မေစာင္႔ပါဘူး ဘုရား။ ဘာဝနာကေတာ့ ပုတီးစိပ္ ဂုဏ္ေတာ္ပြါးပါတယ္ ဘုရား။ ဝိပႆနာ တရား မနာ အားမထုတ္ပါ ဘုရား။ လူၾကီးေတြဆိုေတာ့ စိတ္ဆိုးမွာစိုးတာ ေျပာရခက္ပါတယ္ ဘုရား။ အနည္းဆုံး စိတ္ထားမွန္ အယူမွန္ေစခ်င္ ပါတယ္ဘုရား...။

မနာပဒါယီ>>>ထက္
(၁) ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာကုိ ပြားမ်ားအားထုတ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕က ပင္ကုိယ္သဒၶါတရားရယ္၊ ပါရမီရယ္ေတြေၾကာင့္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္တာထက္ တစ္ျခားကုသုိလ္ေတြကုိ လုပ္ရတာ ပုိ၀ါသနာ ပါေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ ကုိယ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအားထုတ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းတဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိယ္တုိင္လည္း အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ လူႀကီးသူမေတြလည္း အကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ အတတ္ဆုံး သင့္ေလ်ာ္သလုိ တုိက္တြန္းေျပာဆုိ လုပ္ေဆာင္တာ ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ိန္အခါမသင့္၊ ကၽြတ္ခ်ိန္မသင့္ေသးရင္လည္း ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ မရတတ္ဘဲ သူ႔အခ်ိန္က်ရင္ သူ႔အလုိလုိ ေျပာင္းလဲလာတတ္တာေတြ ရွိတတ္တဲ့အတြက္ တုိက္တြန္းတဲ့ကုိယ္ကပဲ ႏွစ္ဘက္အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ တဖက္ကျပန္ၾကည့္ေတာ့လည္း ၀ိပႆနာ တရားသာ အားမထုတ္တာ က်န္တဲ့ ကံငါးပါးလုံတာတုိ႔၊ မေကာင္းမႈ မလုပ္တာတုိ႔၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားတာတုိ႔ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ဒီဘ၀မွာ တရားထူး မရႏုိင္ေပမယ့္ သံသရာမွာ သုဂတိဘ၀မွာ ျဖစ္ဖုိ႔ အားေတြအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ေျဖမယ္ဆုိရင္ ေျဖလုိ႔ရပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ တုိက္တြန္းပါေစ ကာယကံရွင္ကုိယ္တုိင္က အဓိကပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တုိက္တြန္းျပဳျပင္သူ အေနနဲ႔ကေတာ့ စြမ္းႏုိင္သေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထက္
(၂) တပည့္ေတာ္ကလည္း ခုမွ တရားနာျဖစ္ရုံပါဘုရား။ မွန္မွန္အားထုတ္ျဖစ္ေအာင္ သတိထားျပီး ၾကိဳးစားေနပါတယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႕ တရားနာ အားထုတ္တဲ့အခါ တပါးသူေတြ အကုသိုလ္မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေရွာင္ျပီး ေျပာဆိုသင့္ပါသလဲဘုရား...။

မနာပဒါယီ>>>ထက္
(၂) တရားနာ၊ တရားအားထုတ္တာ သူမ်ားေတြ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္သင့္တယ္ ဆုိတာထက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ အရင္လုပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ သူမ်ားကုိ ဂ႐ုစုိက္တာထက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဂ႐ုစုိက္တာ ပုိေကာင္းပါတယ္။ သူမ်ားကုိ ျပင္တာထက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အရင္ျပင္တာက ပုိသင့္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္တဲ့အတြက္ သူမ်ားေတြက ဘယ္လုိပဲ ေျပာဆုိေနထုိင္ ဆက္ဆံၾကပါေစ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အဲဒါေတြ အေပၚမွာ လုိက္ၿပီး အကုသုိလ္ မျဖစ္မိေစဖုိ႔၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သီးခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားအားမထုတ္ခင္က ကုိယ့္ရဲ႕အမူအရာေတြကုိ တရားအားထုတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေျပာင္းႏုိင္ေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အရင္ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္ၾကည့္တဲ့ ေနာက္ပုိင္း ကုိယ့္ရဲ႕ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံေတြဟာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲႏူးည့ံလာတယ္၊ အရင္က ျဖစ္တတ္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္ေလးေတြကုိ ထိန္းသိမ္းလာႏုိင္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္ကုိၾကည့္တဲ့ သူတပါးေတြကလည္း အလုိလုိ ေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ္က အမွန္အကန္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းလာတဲ့သူ ျဖစ္လာတယ္ဆုိရင္ သူတပါးေတြကလည္း ကုိယ့္ကုိၾကည့္ၿပီး အကုသုိလ္ျဖစ္ၾကမွာ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ကုိယ့္ဘက္က အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျပဳျပင္ၾကည့္လုိ႔မွ သူတပါးေတြက မေျပာင္းဘဲ ရွိေနတယ္ဆုိေတာ့ သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာလုိ႔ပဲ သေဘာထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အကုသုိလ္ မျဖစ္မိဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထက္
(၃) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သေဘာကို နားမလည္ရင္ မိစာၦဒိ႒ိလို႔ ေခၚတာလား ဘုရား တရား သံဃာ အျပင္တျခား ယုံၾကည္တာကို မိစာၦဒိ႒ိလို႔ေခၚတာလား ဘုရား။ မိစာၦ ဒိ႒ိဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါဘုရား။

မနာပဒါယီ>>>ထက္
(၃) မိစၦာဒိ႒ိဆုိတာ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္ၿပီး ျမင္တာကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကံကံရဲ႕ အက်ိဳးကုိပယ္ၿပီး လဲြမွားစြာ ယုံၾကည္မႈလုိ႔ နားလည္ထားႏုိင္ပါတယ္။ နဲနဲခ်ဲ႕ေျပာမယ္ဆုိရင္ ခႏၶငါးပါးမွာ တစ္ပါးပါးကုိ အတၱဟု စဲြလမ္းတတ္တဲ့ သကၠာယဒိ႒ိလုိ အယူမ်ိဳး၊ ေနာက္ေနာက္ဘ၀၌ အက်ိဳးမရွိဟု အက်ိဳး၀ိပါက္ကုိ တားျမစ္ေလ့ရွိတဲ့ နတၳိကဒိ႒ိလုိ အယူမ်ိဳး၊ သတၱ၀ါေတြဟာ ေသရင္ျပတ္ၿပီ ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးလုိ႔ အယူရွိတဲ့ ဥေစၧဒဒိ႒ိလုိ အယူမ်ိဳး၊ အေၾကာင္းလည္းမရွိ အက်ိဳးလည္းမရွိဟု အေၾကာင္းအက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိ တုိက္႐ုိက္ပယ္တဲ့ အေဟတုကဒိ႒ိလုိ အယူမ်ိဳး၊ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေသာ္လည္း ျပဳအပ္သည္မမည္၊ ျပဳရာမေရာက္လုိ႔ အေၾကာင္ကံကုိ တားျမစ္တတ္တဲ့ အႀကိယဒိ႒ိလုိ အယူမ်ိဳးကုိ မိစၧာဒိ႒ိ အယူလုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ စာေပမွာေတာ့ ဒိ႒ိအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဖြင့္ျပထားေပမယ့္ အဓိက ကမၼပထေျမာက္တဲ့ အယူေတြကေတာ့ နတၳိကဒိ႒ိ၊ အေဟတုကဒိ႒ိ၊ အႀကိယဒိ႒ိသုံးမ်ိဳးပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလုိအေၾကာင္းအက်ိဳး၊ ကံကံရဲ႕ အက်ိဳးေတြကုိ ပယ္တဲ့အယူ၀ါဒမ်ိဳးကုိ ဒီေနရာမွာ မိစၧာဒိ႒ိလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထက္
(၄) အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ အလုပ္အားတဲ့အခါ အသံၾကားတာ ျမင္တာ လႈပ္ရွားတာ စိတ္မွာစဥ္းစားတာျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ျပီး ပ်က္သြား ဆင္ျခင္ရင္ ဝိပႆနာလား သတိပ႒ာန္လား ဘုရား။ ဘယ္လို ကြဲလဲ ဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါ ဘုရား...။

မနာပဒါယီ>>>ထက္
(၄) ၀ိပႆနာနဲ႔ သတိပ႒ာန္ဆုိတာ ေ၀ါဟာရ အသုံးအႏႈန္းပဲ ကြဲျပားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္က အတူတူပါပဲ။ သတိပ႒ာနသုတ္မွာ လာတဲ့နည္းအတုိင္း ႐ုပ္နာမ္ေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ အရွိအတုိင္း အမွတ္သတိ မလြတ္ေစဘဲ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားေနတာကုိပဲ ၀ိပႆနာ ႐ႈမွတ္တယ္လုိ႔ ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီလုိတရားအားထုတ္တာကုိ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာနည္းလုိ႔ ဆုိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္အရ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀ိပႆနာဆုိတာ အထူးထူးအျပားျပား ျမင္တာၾကည့္တာ ႐ႈမွတ္တာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္တရားေတြကုိ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟု ႐ႈမွတ္တာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရၿပီး သတိပ႒ာန္ ဆုိတာကေတာ့ သတိကပ္ၿပီးတည္တာ၊ သတိမလြတ္တာ၊ သတိကုိ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္တာလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အာ႐ုံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ျမင္တယ္ၾကည့္တယ္ဆုိတာ သတိရွိမွ ျမင္ႏုိင္ၾကည့္ႏုိင္မွာ ျဖစ္သလုိ ႐ုပ္နာမ္မွာ ျဖစ္ပ်က္တာေတြကုိ ၾကည့္ဖုိ႔ဆုိတာလည္း သတိကုိ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္မွသာ ျမင္ႏုိင္ၾကည့္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ဳပ္ေျပာရင္ ၀ိပႆနာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သတိပ႒ာန္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႐ုပ္နာမ္တုိ႔ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ျဖစ္စဲျဖစ္ခုိက္ ေပၚစဲေပၚခုိက္မွာ အရွိအတုိင္း သတိနဲ႔ လုိက္လုိက္ၿပီး သိမွတ္ေပးေနမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေမးခြန္းရွင္ေမးသလုိ အသံၾကားတာ ျမင္တာ လႈပ္ရွားတာ စိတ္မွာစဥ္းစားတာျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ျပီး ပ်က္သြား ဆင္ျခင္ရင္တာေတြဟာ သတိပ႒ာန္လုိ႔ ဆုိလည္းျဖစ္သလုိ ၀ိပႆနာလုိ႔လည္း ဆုိလည္းရတဲ့ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာနည္းပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။

ထက္
(၅) အရွင္ဘုရား လူၾကီးမိဘေတြကို တရားအားထုတ္ဖို႔ တရားနာဖို႔ကို သိရဲ့နဲ႔ မေျပာရင္ ေျပာလို႔မရရင္ မေျပာေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေက်းဇူးမဆပ္ရာေရာက္ ပါသလားဘုရား။ စိတ္ေစတနာက အဓိကဆိုေပမယ့္ အေျပာမတတ္ေတာ့ တပည့္ေတာ္ေရာ လူၾကီးေတြပါ အကုသိုလ္ျဖစ္မွာ စိုးပါတယ္ ဘုရား...။

မနာပဒါယီ>>>ထက္
(၅) မိဘေက်းဇူးဆပ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတဲ့အထဲမွာ တရားနဲ႔ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းကေတာ့ အေကာင္းဆုံး နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ မိဘေတြက ပင္ကုိယ္ ဓာတ္ခံက သဒၶါတရား နည္းတတ္သလုိ၊ ပါရမီလည္း နည္းတတ္တဲ့အတြက္ တရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာမရတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ သားသမီးက ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ နားမ၀င္တတ္ဘဲ ၾကာရင္အျပစ္ေတာင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အခ်ိန္က်လာလုိ႔ သိလာမွပဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမွာပါ။ ကုိယ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကုသုိလ္လုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ တရားအားထုတ္ျဖစ္ေအာင္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းကပဲ တုိက္တြန္းေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ တရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်းဇူးမဆပ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ မိဘေက်းဇူးကုိ ဆပ္ရာမေရာက္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ သားသမီး၀တ္တရားနဲ႔ အညီပံ့ပုိး လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာလည္း ေလာကေၾကာင္းအရ ေက်းဇူးဆပ္တာလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ မိဘေက်းဇူးကုိ အေက်ဆပ္ဖုိ႔ကေတာ့ တရားန႔ဲ ဆပ္မွပဲ ေက်ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရေပမယ့္ တစ္ျခားေလာကေၾကာင္းအရ လုိအပ္သလုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး ေဆာင္ရြက္ေပးတာေတြလည္း ေက်းဇူးဆပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဘာ၀နာ အားထုတ္ဖုိ႔ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဒါနလုပ္ႏုိင္ေအာင္ သီလေဆာက္တည္ႏုိင္ေအာင္ တျခားကုသုိလ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့ေပးတာလည္း ေက်းဇူးဆပ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနကုိၾကည့္ၿပီး ေလာကေၾကာင္းအရ ေက်းဇူးဆပ္လုိ႔ရတဲ့အခါ ေလာကေၾကာင္းအရ ေက်းဇူးဆပ္ၿပီး ဓမၼေၾကာင္းအရ ေက်းဇူးဆပ္လုိ႔ရတဲ့အခါ ဓမၼေၾကာင္းအရ ေက်းဇူးဆပ္ၾကည့္ပါလုိ႔ အႀကံျပဳလုိပါတယ္။

Read more »

ေရႊသေဘာနဲ႔ ေရႊမေနာ…

ျမန္မာအမ်ားစုဟာ ေရႊကုိ သေဘာက် ႏွစ္သက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အၿမဲေရႊနဲ႔ တင္စားၿပီး ေျပာဆုိေလ့ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ “ေရႊျမန္မာ၊ ေရႊလူမ်ိဳး၊ ေရႊညီအစ္ကုိ” စသျဖင့္ တင္စားေျပာဆုိေလ့ ရွိပါတယ္။ အေနစုပ္ေပမယ့္ ေရႊထုတ္တဲ့ ျမပ၀ါဆုိသလုိ တုိင္းျပည္မဲြ၊ လူမဲြျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ တင္စား ေျပာဆုိၾကတာ ေတြကေတာ့ မမဲြၾကပါဘူး။ ခက္တာက အေျပာတျခား အလုပ္တျခား ျဖစ္ေနၿပီး ေရႊစိတ္ေတြ မဲြေနတာ၊ ေရႊစိတ္ေတြ ေပ်ာက္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊအစစ္မျဖစ္ဘဲ ေရႊညစ္ေတြ ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့ ေရႊရဲ႕တန္ဘုိးလည္း က်ေနၾကသလုိ ေရႊညစ္ေတြနဲ႔ ရွိေနတဲ့ စိတ္ဟာလည္း ေရႊစိတ္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အညစ္အေၾကး အျပည့္နဲ႔ ရႊံ႕စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ေရႊအစစ္ဆုိတာ အညစ္အေၾကးကင္းမွ ေတာက္ပလာမွာ ျဖစ္သလုိ ျမန္မာတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ မေနာလုိ႔ေခၚတဲ့ စိတ္မွာလည္း အညစ္အေၾကးကင္းမွ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ကာ ေရႊမေနာလုိ႔ေခၚတဲ့ ေရႊစိတ္ရွိတဲ့ ေရႊျမန္မာေတြ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ ေရႊနဲ႔ အညစ္အေၾကကင္းတဲ့ စိတ္ ေပါင္းစပ္ႏုိင္မွသာ သန္႔စင္ေတာက္ပတဲ့ ေရႊစိတ္ေတြ ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေရႊစိတ္ေတြရွိမွလည္း ေရႊျမန္မာဆုိတဲ့ အေခၚအေ၀ၚ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ ကုိက္ညီမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပမွာ ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္ “သတၱ၀ါမ်ား အေနနဲ႔ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔စင္တဲ့ စိတ္ေတြ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ေရႊစိတ္ရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေစဖုိ႔” ေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတာ္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ ဥပကၠိေလသသုတ္ကေတာ့ အထင္ရွားဆုံး သုတ္တစ္သုတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုတ္ေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က စိတ္ကုိ ေရႊနဲ႔တင္စားၿပီး ေဟာၾကားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရႊစိတ္ရွိတဲ့ ေရႊလူေတြျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနထုိင္ က်င့္ႀကံသင့္တာေတြကုိ ညႊန္ျပေတာ္မူပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶက
“ရဟန္းတုိ႔ ေရႊ၏ အညစ္အေၾကးတုိ႔သည္ ငါမ်ိဳးတုိ႔တည္း။ အဘယ္ငါးမ်ိဳးတုိ႔နည္းဟူမူ-
၁။ သံ
၂။ ေၾကး
၃။ သလဲြစင္ (ခဲမျဖဴ)
၄။ သလဲြမည္း (ခဲပုပ္)
၅။ ေငြ
တုိ႔တည္း။ ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္တုိ႔ကား ေရႊ၏ အညစ္အေၾကးတုိ႔တည္း။

ရဟန္းတုိ႔ ယင္းအညစ္အေၾကးတုိ႔ျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းေသာေရႊသည္ ႏူးညံ့မႈလည္းမရွိ၊ လက္ေကာက္နားေတာင္း စသည္ျပဳလုပ္၍လည္း မျဖစ္၊ အေရာင္လည္း မထြက္၊ ၾကြပ္ဆပ္ေသာ သေဘာလည္းရွိ၏၊ အလုပ္ခြင္သုိ႔လည္း ေကာင္းစြာ မေရာက္ႏုိင္။ ရဟန္းတုိ႔ ဤအညစ္အေၾကး ငါးမ်ိဳးတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေသာ အခါ၌မူကား ထုိေရႊသည္ ႏူးလည္းႏူးည့ံ၏၊ လက္၀တ္တန္ဆာမ်ားလည္း ျပဳလုပ္၍ျဖစ္၏၊ အေရာင္လည္းထြက္၏၊ ၾကြပ္ဆတ္ေသာ သေဘာလည္း မရွိ၊ အလုပ္ခြင္သုိ႔လည္း ေကာင္းစြာေရာက္ႏုိင္၏။ အကယ္၍ အလုိရွိမူ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာ ထုိေရႊျဖင့္ အလုိရွိရာ အက်ိဳးကုိ ၿပီးေစႏုိင္၏။

ရဟန္းတုိ႔ ဤအတူသာလွ်င္ စိတ္၏ အညစ္အေၾကးတုိ႔သည္ ဤငါးမ်ိဳးတုိ႔တည္း။ အဘယ္ငါးမ်ိဳးတုိ႔နည္း ဟူမူ
၁။ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံမ်ား၌ လုိလားတပ္မက္မႈ ကာမစၧႏၵ
၂။ သူတပါးအက်ိဳးကုိ ပ်က္စီးေစလုိမႈ ဗ်ာပါဒ
၃။ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းမႈ ထိနမိဒၶ
၄။ ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ ေနာင္တရမႈ ဥဒၶစၥ ကုကၠဳစၥ
၅။ သံသယႏွင့္ မေ၀ခဲြႏုိင္မႈ ၀ိစိကိစၧာ
တုိ႔တည္း။ ရဟန္းတုိ႔ ဤသည္တုိ႔ကား စိတ္၏အညစ္အေၾကး ငါးမ်ိဳးတုိ႔တည္း။

ရဟန္းတုိ႔ ယင္းအညစ္အေၾကးတုိ႔ျဖင့္ ညစ္ႏြမ္းေသာ စိတ္သည္ ႏူးညံ့မႈလည္းမရွိ၊ အလုိရွိသည္ကုိ ျပဳလုပ္၍လည္း မျဖစ္၊ အေရာင္လည္း မထြက္၊ ၾကြပ္ဆတ္ေသာ သေဘာလည္းရွိ၏၊ အာသေ၀ါတရားတုိ႔ ကုန္ခမ္းရန္လည္း ေကာင္းစြာမတည္ၾကည္။ ရဟန္းတုိ႔ ဤအညစ္အေၾကး ငါးမ်ိဳးတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေသာ အခါ၌မူကား ထုိစိတ္သည္ ႏူးလည္းႏူးည့ံ၏၊ အလုိရွိသည္ကုိ ျပဳလုပ္၍လည္း ျဖစ္၏၊ အေရာင္လည္းထြက္၏၊ ၾကြပ္ဆတ္ေသာ သေဘာလည္းမရွိ၊ အာသေ၀ါတရားတုိ႔ ကုန္ခမ္းရန္လည္း ေကာင္းစြာတည္ၾကည္၏။ အကယ္၍ အလုိရွိမႈ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ ထုိစိတ္ျဖင့္ အလုိရွိရာ အက်ိဳးကုိ ၿပီးေစႏုိင္၏…”
(အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္၊ ပဌမပဏၰာသ၊ ပဥၥဂႋက၀ဂ္၊ ဥပကၠိေလသသုတ္) စသျဖင့္ ေရႊနဲ႔စိတ္ကုိ တင္စားၿပီး အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ ေရႊစိတ္ေတြရွိဖုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။ ဒါက ဥပကၠိေလသသုတ္မွာ ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူတဲ့ ေရႊနဲ႔ စိတ္အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဒသနာေတာ္အရ ေရႊကုိခ်စ္တဲ့ ေရႊခ်စ္သူေတြ အေနနဲ႔ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ ေရႊအစစ္ကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိသလုိ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ စိတ္ကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ထားဖုိ႔ လုိေၾကာင္း၊ ဒါမွသာ တန္ဘုိးရွိတဲ့ ေရႊစိတ္ပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူမဆုိ ေရႊကုိခ်စ္ေပမယ့္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိတဲ့ ေရႊအတုကုိေတာ့ ခ်စ္လုိၾကမွာ မဟုတ္သလုိ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ခ်စ္လုိေပမယ့္ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မေကာင္းတဲ့ သူကုိေတာ့ ခ်စ္လုိၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရႊအစစ္ကုိ ခ်စ္လုိၾကသလုိ ေရႊစိတ္ရွိတဲ့သူကုိပဲ ခ်စ္လုိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ေရႊစိတ္ေတြ ရွိၾကဖုိ႔ အရင္ဆုံးလုိအပ္တာက ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ပါပဲ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အရင္ဆုံး ေရႊစိတ္ေတြရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္စိတ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး အျပစ္ကင္းကာ သန္႔ရွင္းတဲ့ စိတ္ပုိင္ရွင္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ စိတ္အစဥ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစႏုိင္တဲ့ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြမွာပဲ အခ်ိန္ျပည့္လုိလား လုိက္စားတတ္တဲ့ သေဘာေတြ၊ သူတပါးအက်ိဳးကုိ ပ်က္စီးေစႏုိင္တဲ့ သေဘာေတြ၊ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းတဲ့ သေဘာေတြ၊ တည္ၾကည္မႈမရွိ ပ်ံ႕လြင့္ၿပီး ေနာင္တရမႈ သေဘာေတြ၊ သုိ႔ေလာသုိ႔ေလာ သံသယေတြနဲ႔ ေ၀ခဲြမရႏုိင္တဲ့ သေဘာေတြ မရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ စိတ္အစဥ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ ဒီတရားေတြ ၀င္မလာေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာေတြ ရွိေနလုိ႔ကေတာ့ စိတ္အစဥ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သန္႔ရွင္းမႈ ရွိမွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ျပန္စစ္ၾကည့္ရင္ တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ့္စိတ္မွာ ဒီသေဘာတရားေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ စိတ္ဟာၾကည္လင္မႈမရွိ ျဖစ္ေနတတ္တာကုိ သတိျပဳမိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕သေဘာကလည္း သိတဲ့အတုိင္း အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႕အထိဆုိတဲ့ အာ႐ုံေတြကုိ အမွီျပဳၿပီး ကိေလသာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါကုိ ကုိယ္က သတိမထားမိဘဲ အာ႐ုံရဲ႕ စဲြရာေနာက္ကုိ စိတ္ကပါသြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြမွာ လုိလားတပ္မက္တတ္တဲ့ သေဘာေတြ၊ ဒီအာ႐ုံေတြကုိ အမွီျပဳၿပီး သူတပါးအေပၚ ပ်က္စီးေစလုိတဲ့ သေဘာေတြ၊ ဒီအာ႐ုံေတြကုိ အမွီျပဳၿပီး ကုိယ့္စိတ္မွာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းတတ္တဲ့ သေဘာေတြ၊ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္တတ္၊ ေနာင္တရတတ္တဲ့ သေဘာေတြ၊ ကုသုိလ္အကုသုိလ္ကုိ မခဲြျခားတတ္တဲ့ သေဘာေတြ စသျဖင့္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာေတြ ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ စိတ္အစဥ္ဟာ သန္႔ရွင္းမႈမရွိဘဲ ေကာင္းမႈကုသုိလ္နဲ႔ ေ၀းေနတတ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစတဲ့ ဒီအညစ္အေၾကးေတြေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ မေကာင္းမႈမွာ ေပ်ာ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဟာ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိတဲ့အတြက္ တန္ဘုိးရွိတဲ့ ေရႊစိတ္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္လွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းၿပီး အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ ေရႊစိတ္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္ကုိညစ္ႏြမ္းေစႏုိင္တဲ့ ဒီစိတ္အညစ္အေၾကး ငါးမ်ိဳးကုိ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္မွာဒီလုိ အညစ္အေၾကးေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တစ္ခုခုကုိ ပြားမ်ား အားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တရားအားထုတ္ေနတဲ့ ေယာဂီဟာ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြကုိ တုိက္ဖ်က္ေနတဲ့သူ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အတုိင္း ဘယ္သူမဆုိ မေကာင္းမႈမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကုိ ဂုဏ္ေတာ္ပြားျခင္း၊ ေမတၱာပြားျခင္း စတဲ့ ကမၼ႒ာန္း တစ္ခုခုကုိ ပြားမ်ားေပးတာတုိ႔ ႐ုပ္နာမ္မွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အရာေတြကုိ သတိကပ္ၿပီး လုိက္မွတ္ေပးတဲ့ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ေပးတာတုိ႔ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ သန္႔ရွင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိအပ္လွပါတယ္။ စိတ္ကုိ သမထ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာေတြနဲ႔ ထုံလႊမ္းထားတဲ့ သူဟာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈကုိ ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ သန္႔ရွင္းၿပီး ခြန္အားျပည့္တဲ့ စိတ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ ေရႊစိတ္ပုိင္ရွင္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အညစ္အေၾကး ကင္းတဲ့ ေရႊရဲ႕ သေဘာဟာ လုိသလုိ တန္ဆာဆင္ႏုိင္သလုိ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ မေနာဟာလည္း ကိေလသာကုိ ပယ္ခြာၿပီး လုိရာကုိ အရယူႏုိင္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ တရားဘာ၀နာ တစ္ခုခုကုိ အားထုတ္ရင္း ေရႊမေနာပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။

ဆုိလုိတာက ေရႊကုိတန္ဘုိးထားၿပီး ေရႊကုိခ်စ္ၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ေရႊရဲ႕သေဘာဟာ အညစ္အေၾကးကင္းမွ တန္ဘုိးရွိၿပီး ႏူးညံ့ကာ လုိရာကုိ ၿပီးႏုိင္တဲ့အျဖစ္ကုိ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ကာ သန္႔စင္တဲ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရႊကုိ တန္ဘုိးထားၾကသလုိ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကုိလည္း ကာမစၧႏၵ၊ ဗ်ာပါဒ၊ ထိနမိဒၶ၊ ဥဒၵစၥကုကၠဳစၥ ၀ိစိကိစၧာဆုိတဲ့ နီ၀ရဏ တရားေတြနဲ႔ ညစ္ႏြမ္းေစမႈကေန ကာကြယ္ၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့ ေရႊစိတ္ေခၚ ေရႊမေနာအျဖစ္ တန္ဘုိးရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ေရႊစိတ္ပုိင္ရွင္မ်ားအျဖစ္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကမၺည္းထုိးႏုိင္ေအာင္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ၾကဖုိ႔ ဆုိလုိရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေရႊသေဘာကုိသိၿပီး ေရႊမေနာရွိသူလုိ႔ ဆုိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ ေရႊစိတ္ပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ကုိ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တစ္ခုခုနဲ႔ ထုံလႊမ္းကာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြကုိ တုိက္ဖ်က္တြန္းလွန္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ေရႊသေဘာလည္းသိ ေရႊမေနာလည္း ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳကာ ဓမၼအႏွစ္နဲ႔ ႏွစ္သက္မႈတစ္ခု ျပဳလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

တည္၊ အုိ၊ ေသမႈ ဤသုံးခု အဆုံးျပဳလုိေသာ္…

ပုထုဇဥ္ သတၱ၀ါမ်ားအဖုိ႔ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း ဆင္းရဲ၊ အုိရျခင္းဆင္းရဲ၊ ေသရျခင္း ဆင္းရဲတုိ႔သည္ ဆင္းရဲတကာ ဆင္းရဲတုိ႔တြင္ အႀကီးမားဆုံး ဆင္းရဲသုံးမ်ိဳးျဖစ္၏။ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဖန္ဖန္ ပဋိသေႏၶ ေနခဲ့ရသျဖင့္ အဖန္ဖန္အုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အဖန္ဖန္လည္း ေသခဲ့ၿပီး ျဖစ္၏။ ဤပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း သုံးမ်ိဳး အဆုံးမသပ္ေသးသမွ် ဘ၀သံသရာ က်င္လည္မႈသည္လည္း အဆုံးသပ္ဦးမည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ သံသရာလည္မႈ အဆုံးမသပ္ေသးလ်င္ ဆင္းရဲဒုကၡသည္လည္း အဆုံးသပ္ဦးမည္ မဟုတ္လွေပ။ ဤသုိ႔ေသာ အႀကီးမားဆုံး ဆင္းရဲသုံးမ်ိဳးေၾကာင့္ပင္ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက ဆင္းရဲလြတ္ရာလမ္းကုိ ရွာေဖြသြားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ အႏႈိင္းမဲ့ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ကား မိမိတုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္ရာကုိ ရွာေဖြ႐ုံမွ်မက သတၱ၀ါမ်ား၏ လြတ္ရာလမ္း အတြက္လည္း ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေပးသြားေသး၏။ ျမတ္ဗုဒၶ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ပင္ “ရဟန္းတုိ႔ ေလာက၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္းတရားမ်ား မရွိပါက ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ ပြင့္ေပၚဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိသက့ဲသုိ႔၊ သုတ္၀ိနည္းအဘိဓမၼာ တရားတုိ႔သည္လည္း ထြန္းကားဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္းဟူေသာ ဤတရားသုံးပါး ရွိေနၾကသျဖင့္သာ ဘုရားရွင္တုိ႔ ပြင့္ေပၚရျခင္းျဖစ္ၿပီး သုတ္၀ိနည္းအဘိဓမၼာ တရားမ်ားလည္း ထြန္းကားရျခင္း ျဖစ္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူဖူး၏။

အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္၊ ဒသကနိပါတ္၊ အာကခၤ၀ဂ္တြင္ တေယာဓမၼဟူေသာ ဘုရားေဟာ သုတၱန္ တစ္ခုရွိ၏။ ထုိသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္းဟူသည့္ ဆင္းရဲတရား သုံးပါးကုိ မပယ္သတ္ ႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပ ေဟာၾကားေတာ္မူထား၏။ ပယ္သတ္ရမည့္ တရားမ်ားကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္လွ်င္ ထုိဆင္းရဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ပယ္သတ္ရမည့္ တရားမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ ပယ္သတ္ႏုိင္လ်င္ကား ထုိဆင္းရဲမ်ား အဆုံးသတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည့္အစုံ ေဖာ္ထုတ္ေတာ္မူထား၏။

ျမတ္ဗုဒၶက “ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း သကၠာယဒိ႒ိ (ခႏၶာငါးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးကုိ အတၱဟု စဲြလန္းမႈ)၊ ၀ိစိကိစၧာ (ရတာနာသုံပါးနဲ႔ ကံကံ၏ အက်ိဳးအေပၚ ယုံမွားသံသယ ရွိမႈ)၊ သီလဗၺတပရာမာသ (ႏြားေခြးစေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်င့္သည္ သံသရာလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း အက်င့္ဟု မွားယြင္းစြာ ယုံၾကည္က်င့္သုံးမႈ) ဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသကၠာယဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၧာ၊ သီလဗၺတပရာမာသ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ၊ လမ္းမွားကုိမွီ၀ဲမႈ၊ စိတ္၏ဆုတ္နစ္မႈ ဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈ၊ လမ္းမွားကုိမွီ၀ဲမႈ၊ စိတ္၏ဆုတ္နစ္မႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း သတိေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကင္းမႈ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသတိေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကင္းမႈ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အရိယာတုိ႔အား ဖူးျမင္ရန္ အလုိမရွိမႈ၊ အရိယာတုိ႔၏ တရားကုိ ၾကားနာရန္ အလုိမရွိမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္ရွိမႈဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိအရိယာတုိ႔အား ဖူးျမင္ရန္ အလုိမရွိမႈ၊ အရိယာတုိ႔၏ တရားကုိ ၾကားနာရန္ အလုိမရွိမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္ရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေစာင့္စည္းမႈ၊ သီလမရွိမႈ ဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေစာင့္စည္းမႈ၊ သီလမရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း မယုံၾကည္မႈ၊ ေျပာဆုိသည္ကုိ မသိမႈ၊ ပ်င္းရိမႈဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမယုံၾကည္မႈ၊ ေျပာဆုိသည္ကုိ မသိမႈ၊ ပ်င္းရိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း မ႐ိုေသမႈ၊ ဆုိဆုံးမခက္မႈ၊ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိမႈ ဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိမ႐ိုေသမႈ၊ ဆုိဆုံးမခက္မႈ၊ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အရွက္မရွိမႈ၊ အေၾကာက္မရွိမႈ၊ ေမ့ေလ်ာ့မႈ ဟူေသာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ပယ္သတ္ရမည့္ တရားမ်ားကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္သျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္းတရားသုံးမ်ိဳးကုိလည္း မပယ္သတ္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ရပုံကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဆက္လက္၍ ဘုရားရွင္က “ရဟန္းတုိ႔… အရွက္မရွိ၊ အေၾကာက္မရွိေသာ သူသည္ ေမ့ေလ်ာ့သူျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ ေမ့ေလ်ာ့သူျဖစ္ရကား မ႐ုိေသမႈကုိပယ္ရန္၊ ဆုိဆုံးမခက္မႈကုိပယ္ရန္၊ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိမႈကုိ ပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိသူျဖစ္ရကား မယုံၾကည္မႈကုိပယ္ရန္၊ ေျပာဆုိသည္ကုိ မသိမႈကုိပယ္ရန္၊ ပ်င္ရိျခင္းကုိ ပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ပ်င္းရိသူျဖစ္ရကား ပ်ံ႕လြင့္မႈကုိပယ္ရန္၊ မေစာင့္စည္းမႈကုိပယ္ရန္၊ သီလမရွိမႈကုိ ပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ သီလမရွိသူျဖစ္ရကား အရိယာတုိ႔ကုိ ဖူးျမင္ရန္ အလုိမရွိမႈကုိ ပယ္ရန္၊ အရိယာတုိ႔၏ တရားကုိ ၾကားနာရန္ အလုိမရွိမႈကုိ ပယ္ရန္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္ရွိမႈကုိပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္ရွိသူျဖစ္ရကား သတိေမ့ေလ်ာ့မႈကုိ ပယ္ရန္၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကင္းမႈကုိ ပယ္ရန္၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈကုိ ပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ စိတ္ပ်ံ႕လြင္သူျဖစ္ရကား မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကို ပယ္ရန္၊ လမ္းမွားမွီ၀ဲမႈကုိ ပယ္ရန္၊ စိတ္ဆုတ္နစ္မႈကုိ ပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ စိတ္ဆုတ္နစ္သူျဖစ္ရကား သကၠာယဒိ႒ိကုိ ပယ္ရန္၊ ၀ိစိကိစၧာကို ပယ္ရန္၊ သီလဗၺတပရာမာသကုိ ပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ယုံမွားရွိသူျဖစ္ရကား ရာဂကုိပယ္ရန္၊ ေဒါသကုိ ပယ္ရန္၊ ေမာဟကုိ ပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ရာဂကုိ မပယ္ဘဲ၊ ေဒါသကုိ မပယ္ဘဲ၊ ေမာဟကုိ မပယ္ဘဲ ပဋိသေႏၶေနျခင္းကုိ ပယ္ရန္၊ အုိျခင္းကုိပယ္ရန္၊ ေသျခင္းကုိပယ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ထုိဆင္းရဲသုံးမ်ိဳး မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္း၏ အေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ကုိ အေသးစိပ္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ဤကား ဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း တရားသုံးမ်ိဳးကုိ မပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ ျဖစ္၏။

ဤနည္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ထုိတရားမ်ားကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္မည့္ နည္းကုိလည္း ဗုဒၶကုိ ညႊန္ျပေတာ္မူ၏။ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္လုိက ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟာ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတုိ႔ကုိ ပယ္သတ္လုိက သကၠာယဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၧာ၊ သီလဗၺတပရာမာသ သုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိသကၠာယဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၧာ၊ သီလဗၺတပရာမာသတုိ႔ကုိ ပယ္သတ္လုိက မသင့္မတင့္ႏွလုံးသြင္းမႈ၊ လမ္းမွာကုိမွီ၀ဲမႈ၊ စိတ္ဆုတ္နစ္မႈ သုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိ မသင့္မတင့္ႏွလုံးသြင္းမႈ၊ လမ္းမွာကုိမွီ၀ဲမႈ၊ စိတ္ဆုတ္နစ္မႈ သုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္လုိက သတိေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကင္းမႈ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ သုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိ သတိေမ့ေလ်ာ့မႈ၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကင္းမႈ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ သုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္လုိက အရိယာတုိ႔အား ဖူးျမင္ရန္ အလုိမရွိမႈ၊ အရိယာတုိ႔၏ တရားကုိ ၾကားနာရန္ အလုိမရွိမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္ရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိအရိယာတုိ႔အား ဖူးျမင္ရန္ အလုိမရွိမႈ၊ အရိယာတုိ႔၏ တရားကုိ ၾကားနာရန္ အလုိမရွိမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္ရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္လုိက ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေစာင့္စည္းမႈ၊ သီလမရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိ ပ်ံ႕လြင့္မႈ၊ မေစာင့္စည္းမႈ၊ သီလမရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္လုိက မယုံၾကည္မႈ၊ ေျပာဆုိသည္ကုိ မသိမႈ၊ ပ်င္းရိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထိုမယုံၾကည္မႈ၊ ေျပာဆုိသည္ကုိ မသိမႈ၊ ပ်င္းရိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္လုိက မ႐ုိေသမႈ၊ ဆုိဆုံးမခက္မႈ၊ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မ႐ုိေသမႈ၊ ဆုိဆုံးမခက္မႈ၊ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိမႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္လုိက အရွက္မရွိမႈ၊ အေၾကာက္မရွိမႈ၊ ေမ့ေလ်ာ့မႈ တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ရန္လုိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း သုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္မည့္ အဆင့္ဆင့္ပယ္သတ္ပုံကုိ ေဟာၾကားညြန္ျပေတာ္မူ၏။

ဘုရားရွင္က “ရဟန္းတုိ႔… အရွက္အေၾကာက္ ရွိေသာသူသည္ မေမ့မေလ်ာ့သူ ျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ မေမ့မေလ်ာ့သူ ျဖစ္ရကား မ႐ုိေသမႈကုိပယ္ရန္၊ ဆုိဆုံးမခက္မႈကုိပယ္ရန္၊ မိတ္ေဆြယုတ္ရွိမႈကုိ ပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ရွိသူျဖစ္ရကား မယုံၾကည္မႈကုိပယ္ရန္၊ ေျပာဆုိသည္ကုိ မသိမႈကုိပယ္ရန္၊ ပ်င္ရိျခင္းကုိ ပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူျဖစ္ရကား ပ်ံ႕လြင့္မႈကုိပယ္ရန္၊ မေစာင့္စည္းမႈကုိပယ္ရန္၊ သီလမရွိမႈကုိ ပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ သီလရွိသူျဖစ္ရကား အရိယာတုိ႔ကုိ ဖူးျမင္ရန္ အလုိမရွိမႈကုိ ပယ္ရန္၊ အရိယာတုိ႔၏ တရားကုိ ၾကားနာရန္ အလုိမရွိမႈကုိ ပယ္ရန္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္ရွိမႈကုိပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လုိေသာ စိတ္မရွိသူ ျဖစ္ရကား သတိေမ့ေလ်ာ့မႈကုိ ပယ္ရန္၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကင္းမႈကုိ ပယ္ရန္၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈကုိ ပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ စိတ္မပ်ံ႕လြင့္သူ ျဖစ္ရကား မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းမႈကို ပယ္ရန္၊ လမ္းမွားမွီ၀ဲမႈကုိ ပယ္ရန္၊ စိတ္ဆုတ္နစ္မႈကုိ ပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ စိတ္မဆုတ္နစ္သူ ျဖစ္ရကား သကၠာယဒိ႒ိကုိ ပယ္ရန္၊ ၀ိစိကိစၧာကို ပယ္ရန္၊ သီလဗၺတပရာမာသကုိ ပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ယုံမွားမႈ မရွိသူ ျဖစ္ရကား ရာဂကုိပယ္ရန္၊ ေဒါသကုိ ပယ္ရန္၊ ေမာဟကုိ ပယ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသူသည္ ရာဂကုိပယ္လွ်င္၊ ေဒါသကုိပယ္လွ်င္၊ ေမာဟကုိပယ္လွ်င္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္းကုိလည္း ပယ္သတ္ႏုိင္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ထုိဆင္းရဲသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ကုိ အေသးစိပ္ ရွင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ဤကား ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူသည့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း တရားသုံးမ်ိဳးကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။

အထပ္ပါ ေဒသနာေတာ္အရ ပုထုဇင္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ သႏၲာန္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲတကာ ဆင္းရဲအေပါင္းတြင္ အဆင္းရဲဆုံးျဖစ္သည့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ဆင္းရဲ၊ အုိျခင္းဆင္းရဲ၊ ေသျခင္းဆင္းရဲ တရားမ်ား ရွိေနၾကျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ အရိယာသူတုိ႔ေကာင္းတုိ႔သည္ ထုိဆင္းရဲမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ အဆင့္ဆင့္ ပယ္သတ္၍ ဆင္းရဲကင္းရာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳသြားၾကျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။

အခ်ဳပ္ေကာက္ၾကည့္လွ်င္ ေမ့ေလ်ာမႈႏွင့္၊ မေမ့ေလ်ာမႈတုိ႔၏ ကြားျခားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကုိ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္တရားမ်ားတြင္ ရွက္ေၾကာက္တတ္သည့္ သတိျဖင့္ မေမ့မေလ်ာ့ ေနထုိင္ႏုိင္သူသည္ ႐ုိေသျခင္း၊ ဆုိဆုံးမလြယ္ျခင္း၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပဳစုံႏုိင္ၿပီး မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားရွိျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ သိလြယ္ျခင္း၊ လုံ႔လ၀ီရိယရွိျခင္း တုိ႔ႏွင့္လည္း ျပည့္စုံႏုိင္၏။ လုံ႔လ၀ီရိယရွိျခင္းေၾကာင့္ တည္ၾကည္မႈ ရွိျခင္း၊ ဣေျႏၵတုိ႔ကုိ ေစာင့္စည္းႏုိင္ျခငး္၊ ကုိယ္က်င့္သီလ လုံၿခဳံျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္၏။ သီလရွိသျဖင့္လည္း အရိယာတုိ႔ကုိ ဖူးျမင္လုိျခင္း၊ အရိယာတုိ႔၏ တရားကုိ ၾကားနာလုိျခင္း၊ စိတ္အေႏွာင္အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကင္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္၏။ စိတ္အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မရွိသျဖင့္လည္း သတိရွိျခင္း၊ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိျခင္း၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္၏။ စိတ္တည္ၾကည္သျဖင့္လည္း ႏွလုံးသြင္း မွန္ကန္ျခင္း၊ အယူအဆမွန္ကန္ျခင္း၊ စိတ္ဆုတ္နစ္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္၏။ စိတ္မဆုတ္နစ္သူ ျဖစ္သျဖင့္လည္း သကၠာယဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၧာ၊ သီလဗၺတပရာမာသတုိ႔ကုိ ခြာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္၏။ ယုံမွားမႈ ၀ိစိကိစၧာကင္း သျဖင့္လည္း ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတုိ႔ကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္၏။ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတုိ႔ကုိ ပယ္သတ္ႏုိင္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္း၊ ေသျခင္း ဆင္းရဲတရားမ်ား မရွိႏုိင္ေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေပ၏။ ဤသည္မွာ သတိရွိျခင္းကုိ အေျချပဳကာ ျပည့္စုံသင့္သည့္တရား၊ ခြာသင့္သည့္တရားမ်ားကုိ ျပည့္စုံႏုိင္ျခင္း၊ ပယ္ခြာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္း၊ အုိရျခင္း၊ ေသရျခင္း ဆင္းရဲမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ မလုိခ်င္ေတာ့ဘဲ ဆင္းရဲအားလုံကုိ အဆုံးသတ္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶအလုိေတာ္အတုိင္း မေမ့မေလ်ာ့သည့္ အပၸမာဒ သတိတရား လက္ကုိင္ထားကာ မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္၍ က်င့္သင့္က်င့္ထုိက္၊ ျပည့္စုံသင့္ျပည့္စုံထုိက္သည့္ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးးစားအားထုတ္ က်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ အလုိရွိသည္ကုိ ရယူႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးစကားပါးကာ တေယာဓမၼသုတ္ကုိ ကုိးကား၍ အက်ိဳးမ်ားေစရန္ တဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေ၀လုိက္ရပါေတာ့သည္။

Read more »

Live Questions and Answers (9)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ေအာက္ေျခမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Live Questions and Answers က႑တြင္ ေမးေျဖထားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ အမ်ားဖတ္၍ အျမတ္ျဖစ္ေစဖုိ႔္၊ နဲနဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရရွိႏုိင္ၾကေစဖုိ႔အတြက္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

22 Aug 10, 08:44 AM
ashinwimalawuntha
အရွင္ဘုရား ငရဲသူ ငရဲသားေတြကုိ ငရဲထိန္းဆုိသူက ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၾကေတာ့ အဲဒီကံေၾကြးေတြကုိ ငရဲထိန္းမ်ား တစ္ဖန္ျပန္ခံရပါသလား၊ ဘယ္လုိကံေတြကုိလုပ္ခဲ့လုိ႔ ငရဲထိန္းေတြက ငရဲသူ ငရဲသားမ်ားကုိ ႏွိပ္စက္ခြင့္ရပါသလဲဘုရား..။

25 Aug 10, 05:24 AM
မနာပဒါယီ >>Ashin Vimala
ယမမင္းတုိ႔ ငရဲထိန္းတုိ႔ဆုိတာ စာမဟာရာဇ္နတ္စာရင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ ေ၀မာနိကၿပိတၱာ၊ နတ္ဘီးလူး၊ နတ္ရကၡိဳရ္မ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘာသာဋီကာ ဆရာေတာ္ကေတာ့ ဆုိပါတယ္။ ယမမင္းဆုိရင္ ေ၀မာနိကၿပိတၱာမင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ နတ္စည္းစိမ္ဥစၥာခံစားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ႐ုိး႐ုိးၿပိတၱာေတြလုိပဲ မေကာင္းမႈအက်ိဳးကုိ ခံစားရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ယမမင္းဟာ ငရဲျပည္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳခဲ့မႈရွိမရွိ တရားမွ်တေအာင္ စစ္ေပးရတဲ့အတြက္ တရားေစာင့္မင္းေကာင္းလုိ႔ေတာင္ ေျပာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဘာသာဋီကာမွာ အဆုိရွိထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ငရဲထိန္းေတြဟာလည္း ငရဲခံရတဲ့သူေတြကုိ တာ၀န္အရ သတ္ပုတ္ႏွိပ္စက္ေပးရတာ ရွိေပမယ့္ သူတုိ႔လည္း သာတစ္ခါ စံတစ္လွည့္ရွိပါတယ္။ တာ၀န္အရ သတ္ပုတ္ေပးရေပမယ့္ ေစတနာမပါတဲ့အတြက္ ဒီကံေတြေၾကာင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ငရဲထိန္းမ်ားဟာ ငရဲခံရမယ့္သူေတြကုိ ငရဲမီးစတာေတြနဲ႔ ေလာင္ၿမိဳက္ေစရေပမယ့္ ဒီငရဲမီး စတာေတြဟာလည္း ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ကမၼပစၥယဥတုဇ႐ုပ္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခံရမယ့္သူကုိပဲ ပူေစၿပီး ငရဲထိန္းေတြကုိ ပူေလာင္မႈ မျဖစ္ေစဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအခ်က္အရ ငရဲထိန္းေတြဟာ ဒီငရဲထိန္းဘ၀ကုိ ရေနတာကုိက သူတုိ႔ရဲ႕ ကံတစ္ခုခုေၾကာင့္ျဖစ္ေနၿပီး ဒီဘ၀မွာ ငရဲထိန္းအလုပ္ကုိ လုပ္ေနရတာေတြဟာလည္း ကံေၾကြးေတြကုိ ဆပ္ေနရတာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ေစတနာနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီကံေတြေၾကာင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ အက်ယ္ကုိေတာ့ သၿဂႌဳဟ္ဘာသာဋီကာမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

3 Sep 10, 06:04 PM
မီ
ဒု-သ-န-ေသာ ပို.စ္ ေလးကိုဖတ္ျပီး တစ္ခုေမးေလွ်ာက္ပါရေစပါဘုရား။ အိမ္ေထာက္ရိွလွ်က္ တျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ ေယာက္က်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ရိွမွန္းသိလွ်က္ ထိုေယာက္က်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ မိန္းမ မည္သူသည္ ဒု-သ-န-ေသာ ျဖစ္ပါသလဲ သိပါရေစ ဘုရား...

3 Sep 10, 07:48 PM
မနာပဒါယီ >>> မီ
ဒီေနရာမွာ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးကလည္း အိမ္ေထာင္ရွိတယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဦးလုံး ဒု သ န ေသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးက ကာမပုိင္လင္ေယာက်္ား မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွိၿပီး ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားပဲ ဒု သ န ေသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ား အေနနဲ႔ မိမိက အိမ္ေထာင္ရွိၿပီးသား ဆုိရင္ ဘယ္လုိအမ်ိဳးသမီးကုိမွ မသြားလာအပ္ပါဘူး။ သြားလာရင္ ဒု သ န ေသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုိ႔စ္ေလးကုိ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ http://www.venvicitta.com/2010/07/prostitute.htm


5 Sep 10, 05:31 PM
မီ
အရွင္ဘုရား... တပည့္ေတာ္ ခြင့္လႊတ္ လ်စ္လ်ဴရႈ တတ္သူျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ မည္ကဲ့သို စိတ္ႏွလံုးသြင္း ေနထိုင္ရမည္ကို သင္ျပေပးေတာ္မူပါဘုရား။

6 Sep 10, 04:26 AM
မနာပဒါယီ >>> မီ
ကုိယ့္စိတ္ကုိ အေကာင္းဆုံး ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ အာ႐ုံေတြမွာ အျပစ္မျဖစ္၊ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ေတြးျမင္တတ္တဲ့ ေယာနိေသာ မနသိကာရ ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အရာရာကုိ အကုသုိလ္ျဖစ္ေစတဲ့ အေတြးအၾကည့္ေတြနဲ႔ မၾကည့္ဘဲ အေကာင္းဘက္က ျမင္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေလးနဲ႔ ေလ့က်င့္ေနထုိင္သင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စိတ္အစဥ္ကုိ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ တစ္ခုခုကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ အားထုတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အရာရာကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေမတၱာဘာ၀နာကို အထူးျပဳပြားမ်ားၾကည့္ၿပီး ဥေပကၡာနဲ႔ ေနႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဥေပကၡာဘာ၀နာကုိလည္း ပြားမ်ားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ အလြယ္ေျပာရရင္ သမထဘာ၀နာနဲ႔ ၀ိပႆနာဘာ၀နာကုိ ႏုိင္ႏုိင္ပြားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့သူ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကည့္ပါလုိ႔ အႀကံျပဳလုိပါတယ္။

11 Sep 10, 07:42 PM
Undertaker
အရင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မရွင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို ေမးပါရေစဘုရား... ၁။ လူတေယာက္ဟာ ေဒါသစိတ္ၿဖစ္လိုက္တာနဲ႕အကုသိုလ္ကံ က်ဴးလြန္မိသြားၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါသလား ဘုရား…။ ၂။ ေဒါသစိတ္ဟာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အဂၤါ ၁၂-ပါးထဲမွာ ဘယ္ထဲမွာ ပါတယ္ဆိုတာ သိပါရေစဘုရား..။

12 Sep 10, 06:01 PM
မနာပဒါယီ >>> Undertaker
၁။ ေဒါသစိတ္ဟာ အကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေပမယ့္ ေဒါသျဖစ္႐ုံနဲ႔ အကုသုိလ္ကံကုိ က်ဴးလြန္လုိက္ၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ စိတ္မွာေဒါသစိတ္ ျဖစ္ျခင္းဟာ မေနာကံအဆင့္မွာပဲ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ေဒါသျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္မွာအကုသုိလ္ ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္အကုသုိလ္ကံ က်ဴးလြန္မႈကေတာ့ ႏႈတ္နဲ႔က်ဴးလြန္မႈ ၀စီကံအဆင့္၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ ကာယကံအဆင့္ ေရာက္မွက်ဴးလြန္ရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ေဒါသစိတ္ျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ေဒါမနႆေ၀ဒနာေတာ့ ခံစားရပါတယ္။ ေဒါသရဲ႕သေဘာက မိမိကိန္းရာ သတၱ၀ါကုိ ႏွိပ္စက္ဖ်က္စီးတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ေဒါသစိတ္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကုိ အရင္ဆုံးပူေလာင္မႈ ေ၀ဒနာကုိ ျဖစ္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေဒါသစိတ္နဲ႔ ေသရင္ေတာ့ မေကာင္းတဲ့အကုသုိလ္ အက်ိဳးကုိေတာ့ ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက စိတ္မွာေဒါသျဖစ္႐ုံနဲ႔ အကုသုိလ္ကံ က်ဴးလြန္ရာေရာက္တယ္လုိ႔ မဆုိႏုိင္ဘဲ ဒီေဒါသကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္ကုိ ၀စီကံေျမာက္၊ ကာယကံေျမာက္ က်ဴးလြန္မွသာ အကုသုိလ္ကံကုိ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေဒါသစိတ္ကုိ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အဂၤါ ၁၂ပါးမွာ ဘယ္မွာထည့္သြင္းရမယ္လုိ႔ တိတိက်က် ေျပာဖုိ႔ခက္လွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အားလုံးဟာ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနီးစပ္ဆုံးနဲ႔ အတိက်ဆုံးအျဖစ္ ထည့္သြင္းၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သခၤါရနဲ႔ ဘ၀မွာ ထည့္သြင္းလုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ သခၤါရမွာဖြင့္ဆုိတဲ့ အပုညာဘိသခၤါရအရ အကုသုိလ္စိတ္ ၁၂ပါးမွာယွဥ္တဲ့ ေစတနာကုိ ေကာက္ယူရမယ္လုိ႔ ဆုိထားသလုိ ဘ၀အဖြင့္မွာပါတဲ့ ကမၼဘ၀အရလည္း အကုသုိလ္စိတ္ ၁၂ပါး၊ မဟာကုသုိလ္စိတ္ ၈ပါး၊ မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္စိတ္ ၉ပါးမွာယွဥ္တဲ့ ေစတနာကံကုိ ေကာက္ယူရမယ္လုိ႔ ဆုိထားတဲ့အတြက္ အကုသိုလ္စိတ္မွာ အက်ဳံး၀င္တဲ့ ဒီေဒါသစိတ္ကုိလည္း သခၤါရနဲ႔ဘ၀မွာ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

ေလာကဓမၼႏွင့္ အရိယသာ၀က…

“လာဘ္ရမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ လာဘ္မရမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ အၿခံအရံ ရွိမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ အၿခံအရံ မရွိမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ကဲ့ရဲ႕မႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးမြမ္းမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာမႈသည္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈသည္ လည္းေကာင္း ဤသေဘာတရားတုိ႔သည္ လူတုိ႔၌ အၿမဲမရွိကုန္၊ အတည္မရွိကုန္၊ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ တတ္ေသာ သေဘာရွိကုန္၏။

သတိႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ပညာရွိသည္ ထုိတရားတုိ႔ကုိ သိ၍ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ တရားတုိ႔ကုိ ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈဆင္ျခင္၏။ ထုိသုိ႔ေသာ ပညာရွိ၏စိတ္ကုိ အလုိရွိအပ္ေသာ ေလာကဓံ တရားတုိ႔သည္လည္း မေခ်ာက္ခ်ားႏုိင္ကုန္၊ အလုိမရွိအပ္ေသာ ေလာကဓံ တရားတုိ႔ေၾကာင့္လည္း စိတ္ထိခုိက္ ပင္ပန္းျခင္းသုိ႔ မေရာက္ႏုိင္ေပ။

ထုိသူအား စိတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလာကဓံတရားတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း၊ စိတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ေလာကဓံတရားတုိ႔သည္ လည္းေကာင္း ပ်က္စီးၿပီး ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ၿပီးျဖစ္၍ မရွိကုန္။ ဘ၀၏ တဖက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ေသာသူသည္ ကိေလသာ ျမဴကင္း၍ စုိးရိမ္မႈ မရွိေသာ နိဗၺာန္ကုိသိလ်က္ ဘ၀၏ တဖက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္သည္၏ အျဖစ္ကုိ ေကာင္းစြာသိႏုိင္ေပ၏။”
(အံ၊ ၃၊ ဒုတိယ ေလာကဓမၼသုတ္)

ဤကား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ႏႈတ္ေတာ္မွ ထုတ္ေဖာ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ေလာကဓံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာက္ခ်က္ခ် ဓမၼစကား ျဖစ္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား စကားေတာ္အရ ေလာကဓမၼေခၚ ေလာကဓံတရားသည္ ေလာကရွိ ပုထုဇင္ျဖစ္ေစ၊ အရိယာျဖစ္ေစ မည္သုိ႔ေသာ သတၱ၀ါမဆုိ ေတြ႕ႀကဳံရမည့္ သဘာ၀တရား ျဖစ္ၿပီး ထုိတရားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခါ လက္ခံႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သုိ႔လုိက္၍သာ ေလာကဓံ တရား၏ ႐ုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အေကာင္းအဆုိး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္တတ္သည္ကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

မွန္၏။ ေလာကဓံတရားဟူသည္ ပုထုဇင္ျဖစ္ေစ၊ အရိယာျဖစ္ေစ ေတြ႕ႀကဳံေနရမည့္ တရားျဖစ္၏။ မည္သူမဆုိ တစ္ခါတစ္ရံ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားတတ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံ လာဘ္လာဘမရွိ ဗလာနတၳိ ျဖစ္ေနသည္လည္း ရွိတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ အၿခံအရံ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ေပါမ်ားေနတတ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံ အၿခံအရံ အေပါင္းအသင္းမရွိ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ေနသည္လည္း ရွိတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ကဲ့ရဲ႕ခံရသည္မ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ား ခံရတတ္၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်မ္းသာမႈမ်ား ရွိတတ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံ ဆင္းရဲအတိ ျဖစ္ေနသည္လည္း ရွိတတ္၏။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အေကာင္းအဆုိး ႏွစ္မ်ိဳးတုိ႔သည္ မည္သူမဆုိ ႀကဳံေနရမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ထုိႀကဳံေတြ႕မႈသည္လည္း အၿမဲမရွိ အခုိက္အတန္႔သာ ျဖစ္သည္ဟူသည္ကား ထင္ရွားလွ၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ ထုိတရားမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည့္အခါ မည္သုိ႔ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ကာ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ မည္သုိ႔ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္မည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္၏။

ဤသုိ႔ ေလာကဓံတရားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခါ ပုထုဇင္မ်ားႏွင့္ အရိယသာ၀ကမ်ား၏ လက္ခံႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္မႈကား ကြာျခားလွ၏။ ပုထုဇင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကား လာဘအလာဘစသည့္ ေလာကဓံတရားမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည့္အခါ “ဤတရားမ်ားသည္ ငါ့အားျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ထုိတရားမ်ားကား အၿမဲမရွိ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ သေဘာရွိ၏” စသည္ျဖင့္ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္မႈကုိ မျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း အရိယသာ၀တို႔ကား ထုိေလာကဓံတရားမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည္အခါ “ဤတရားမ်ားသည္ ငါ့အားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ ထုိတရားမ်ားကား အၿမဲမရွိ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ သေဘာရွိ၏”ဟု ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္မႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမတ္ဗုဒၶက “ပုထုဇင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေလာကဓံတရားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္အခါ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ၀မ္းနည္းျခင္း ၀မ္းသာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ အုိျခင္းေသျခင္း စုိးရိမ္ျခင္း ငုိေၾကြးျခင္း ႏွလုံးမသာယာျခင္း ျပင္းစြာပူပန္ျခင္းတုိ႔မွ မလြတ္ႏုိင္ဘဲ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မလြန္ေျမာက္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရိယာ သာ၀ကတုိ႔ကား ပုထုဇင္တုိ႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ေလာကဓံတရားမ်ား အေပၚတြင္ မၿမဲဆင္းရဲသည့္တရား၊ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ တရားဟု ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္ကာ ၀မ္းနည္းမႈ ၀မ္းသာမႈ ျဖစ္ေလ့မရွိဘဲ ထုိဒုကၡမ်ားမွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။

ပုထုဇင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားသည့္အခါ စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း ေျပာင္းသြားတတ္၏။ လာဘ္လာဘ အေပၚအမီျပဳ၍ မာနတရား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး လာဘ္လာဘကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ မနာလုိမႈ၊ ၀န္တုိမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိတတ္၏။ လာဘ္လာဘ မရွိသည့္အခါတြင္လည္း စိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်က္ျပားတတ္၏။ လာဘ္လာဘ မရွိသည့္ဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္မရွိဘဲ လာဘ္လာဘရမည္ဆုိလ်င္္ တရားေသာနည္း၊ မတရားေသာနည္း စသည္ျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆုိ မရရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾက၏။ ရွိသည့္အခါလည္း စိတ္အစဥ္ ေျပာင္းလဲတတ္သကဲ့သုိ႔ မရွိသည့္အခါတြင္လည္း စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ပ်က္သြားတတ္၏။ ထုိ႔အတူ အျခံအရံ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ေပါမ်ားလ်င္လည္း ေပါမ်ားသည့္အေလ်ာက္၊ မရွိလ်င္လည္း မရွိသည့္အေလ်ာက္၊ ကဲ့ရဲ႕ခံရလ်င္လည္း ကဲ့ရဲ႕ခံရသည့္အေလ်ာက္၊ ခ်ီးမြမ္းခံရလ်င္လည္း ခ်ီးမြမ္းခံရသည့္အေလ်ာက္၊ ခ်မ္းသာလ်င္လည္း ခ်မ္းသာသည့္အေလ်ာက္၊ ဆင္းရဲလ်င္လည္း ဆင္းရဲသည့္အေလ်ာက္ စိတ္အစဥ္မ်ား ေျပာင္းလဲ ပ်က္ျပားတတ္ၾက၏။ ထုိသုိ႔ အေျပာင္းအလဲ ျမန္သျဖင့္လည္း ပုထုဇင္မ်ားသည္ ေလာကဓံတရားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည့္အခါ ခံႏုိင္ရည္ မရွိျဖစ္ကာ ေကာင္းလ်င္၀မ္းသာၿပီး ဆုိးလ်င္၀မ္းနည္း တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ ျဖစ္တတ္လာလ်င္ ေနာက္ဆက္တဲြမ်ားအျဖစ္ တဒဂၤခ်မ္းသာႏွင့္ အဆင္ထာ၀ရ ဆင္းရဲမႈမ်ားလည္း ပါလာတတ္ၿမဲ ျဖစ္ေပ၏။ အမ်ားအားျဖင့္ ဒုကၡမ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကသည္သာ မ်ားေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကဓံ တရားမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည့္အခါ မတုန္မလႈပ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။

အရိယသာ၀ကတုိ႔ကား ထုိသုိ႔မဟုတ္။ ေလာကဓံတရားကုိ ေကာင္းစြာခံႏုိင္ရည္ရွိ၏။ လာဘ္လာဘေပါမ်ားမႈသည့္ အရိယာသာ၀ကတုိ႔၏ စိတ္အစဥ္ကုိ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားေအာင္ မလုပ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ လာဘ္လာဘမရွိမႈသည္လည္း အရိယသာ၀ကတုိ႔အဖုိ႔ ထူးျခားမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေပ။ ရွိမႈ၊ မရွိမႈ၊ အျခံအရံ ေပါမႈမေပါမႈ၊ ခ်ီးမြမ္းမႈ ကဲ့ရဲ႕မႈ၊ ခ်မ္းသာမႈ ဆင္းရဲမႈဟူသည္ အခိုက္အတန္႔သာ ျဖစ္ၿပီး အၿမဲေျပာင္းလဲေနသည့္ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိထားသည့္ အရိယသာ၀ကတုိ႔သည္ ထုိအခုိက္အတန္႔ကုိ ေကာင္းစြာခံႏုိင္ၾကေပ၏။ မၿမဲျခင္းသေဘာ၊ ဆင္းရဲျခင္းသေဘာ အမွန္ကုိ တုန္လႈပ္မႈမရွိ ေကာင္းစြာေက်ာ္လႊားႏုိင္ေပ၏။ ေကာင္းလွ်င္လည္း ၀မ္းသာမႈ မျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဆုိးလွ်င္လည္း ၀မ္းနည္းမႈ မျဖစ္သျဖင့္ အေကာင္းအဆုိးသည္ အရိယာတုိ႔၏ စိတ္ကုိ တုန္လႈပ္မႈ မျပဳႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔၀မ္းသာ၀မ္းနည္း မျဖစ္သျဖင့္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡဟူသည္ မျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကဓမၼသည္ အရိယသာ၀ကမ်ားအဖုိ႔ တစ္စုံတစ္ခုမွ် သက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ တရားမ်ား မဟုတ္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ကာ အရိယသာ၀ကမ်ားကဲ့သုိ႔ ပုထုဇင္တုိ႔သည္လည္း မိမိတုိ႔၏ စိတ္အစဥ္ကုိ ေလ့က်င့္သင့္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

မဂၤလသုတ္ေတာ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶက “ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ စိတၱံ ယႆ နကမၸတိ” စသည္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူထား၏။ ေလာကဓံတရားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံသည့္အခါ စိတ္အစဥ္ မတုန္လႈပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္သည့္ မဂၤလာ တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ မွန္၏။ ႀကဳံလာသမွ် ေကာင္းဆုိးႏွစ္တန္ ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ရည္ ရွိထားလွ်င္ ၀မ္းသာမႈ၊ ၀မ္းနည္းမႈ မျဖစ္ဘဲ စိတ္အစဥ္ တည္ၿငိမ္ေနသျဖင့္ ထုိေလာကဓံကုိ အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေလာဘေဒါသစသည့္ အကုသုိလ္တရားမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိႏုိင္ေတာ့ေပ။ အကုသုိလ္မျဖစ္ျခင္းသည္ ကုသုိလ္ျဖစ္ရန္ အေထာက္အပံ့တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ ကုသုိလ္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ မဂၤလာ ျဖစ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ျခင္းသည္ မဂၤလာတစ္ပါးဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေလာကဓံတရားကုိ မခံႏုိင္သျဖင့္ ပ်က္စီးသြားသူမ်ားကုိ အမ်ားအျပားေတြ႕ဖူး၏။ အေကာင္းအဆုိးဟူသည္ အခုိက္အတန္႔ ျဖစ္သည္ဟူသည့္ သေဘာကုိ ေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္ သျဖင့္ အခုိက္အတန္႔ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အေကာင္းေလာကဓံ၊ အဆုိးေလာကဓံမ်ားတြင္ စိတ္အစဥ္ ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ ဘ၀ပ်က္သြားသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိ၏။ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ ေပါမ်ားသည့္အခါ၊ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြေပါမ်ားသည့္အခါ၊ ခ်ီးမြမ္းသည့္အခါ၊ ခ်မ္းသာသည့္အခါမ်ားတြင္ အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ကာ ထုိသာယာမႈမ်ားေနာက္ကုိ လုိက္ရင္း ႐ုတ္တရက္ ထုိအရာမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္သြားသည့္အခါ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခား ပ်က္စီးသြားသူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ လာဘ္လာဘမရွိမႈ၊ အေပါင္းအသင္းမရွိမႈ၊ ကဲ့ရဲ႕မႈ၊ ဆင္းရဲမႈ စသည့္ အဆုိးေလာကဓံမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ၾကသည့္အခါ ခံႏုိင္ရည္မရွိျဖစ္ကာ ထုိအဆုိးဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္သျဖင့္ အေကာင္းမ်ားရေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ဆုိးသထက္ဆုိးသြားသူမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အရာမ်ားတြင္ နစ္မြန္းသြားသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေန၏။ ဤသည္မွာ အခုိက္အတန္႔ျဖစ္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ေလာကဓံကုိ ခံႏုိင္ရည္ မရွိသျဖင့္သာ ျဖစ္၏။ အတက္ရွိလွ်င္ အက်ရွိသကဲ့သုိ႔ အက်ရွိလွ်င္လည္း အတက္ရွိမည္ဟူသည့္ သေဘာကုိ ရင္မဆုိင္ႏုိင္သျဖင့္ အတက္အက် တဒဂၤတြင္ အဆင္မက် ျဖစ္ၾကရျခင္း ျဖစ္၏။

တစ္ခါက ဒကာမတစ္ဦးႏွင့္ ဆုံဖူး၏။ ထုိဒကာမႏွင့္ စေတြ႕စဥ္က ဒကာမသည္ စီးပြားေရး အလြန္ေကာင္းၿပီး အစစအရာရာ အဆင္ေျပေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေနသျဖင့္လည္း ထုိဒကာမ၏ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူ အေနအထုိင္မ်ားက မာနတရား၊ ေမာက္မာမႈတရား လႊမ္းမုိးထားသည့္ အသြင္ကုိ ေဆာင္ေနသည္ဟု ခံစားရ၏။ အလွဴအတမ္း လုပ္သည္ကအစ ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ လုပ္တတ္သည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ အျခားသူမ်ား လွဴႏုိင္သည္ထက္ အဆမ်ားစြာလွဴျပကာ ပရိတ္သက္အလယ္တြင္ ဂုဏ္ၾကြယ္လုိသည့္ သေဘာအေျပာမ်ားကုိ ျပသေလ့ရွိ၏။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာသည့္အခါ ထုိဒကာမႏွင့္ တစ္ခါဆုံ ျဖစ္ျပန္၏။ ထုိအခါတြင္ကား ယခင္ေတြ႕ခဲ့သည့္ အမူအရာ မဟုတ္ဘဲ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနသည့္အျပင္ စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း ပ်က္ျပားေနသည့္ အသြင္ကုိ ေဆာင္ေန၏။ တစ္ခါတစ္ရံ သတိလက္လြတ္ျဖင့္ စိတ္မမွန္သည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆုိတတ္သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရျပန္၏။ ေနာက္မွသိရသည္မွာ ထုိဒကာမ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ကာ ဆုိင္လည္းမီးေလာင္ၿပီး ကားတုိက္မႈပါ ထပ္ျဖစ္သျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ရင္း ရွိသမွ်အရာမ်ား ကုန္ဆုံးသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးလည္းမရွိ၊ စီးပြားေရးလည္း မရွိသည့္အခါ အၿခံအရံ အေပါင္းအသင္းမ်ားလည္း ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ေပ်ာက္သြားၾကေၾကာင္း၊ ဘာမွမရွိသျဖင့္ လုပ္သမွ်မ်ားလည္း ကဲ့ရဲ႕စရာမ်ားျဖစ္ကာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္သာ ႀကဳံေတြ႕သြားရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း တစ္ဆင့္စကား ၾကားသိရ၏။ ထုိဒကာမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမင္ၾကားရသည္မွာ အမွန္ပင္ အံၾသစရာ ေကာင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲ ေလာကဓံပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အခုိက္အတန္႔ကာလမွာပင္ ကေျပာင္းကျပန္ ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ ဤဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္သူမ်ားအဖုိ႔ ပ်က္စီးဖြယ္ရာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခုိက္အတန္႔ ျဖစ္သည့္ အေကာင္းအဆုိးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ဆုိလုိသည္မွာ ေလာကဓမၼေခၚ ေလာကဓံ တရားမ်ားသည္ အၿမဲမရွိ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ အေကာင္းျဖစ္ေစ၊ အဆုိးျဖစ္ေစ မည္သုိ႔ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ပါေစ ႀကဳံေတြ႕သည့္ အခုိက္တြင္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္အစဥ္ကုိ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားမႈ မျဖစ္ေစဘဲ အခုိက္အတန္႔ ကာလေလးကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အရိယာသာ၀ကမ်ား ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္သကဲ့သုိ႔ အေကာင္းအဆုိး တရားတုိ႔၏ မၿမဲျခင္းသေဘာ၊ ဆင္းရဲျခင္းသေဘာ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာမ်ားကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ သိရွိဆင္ျခင္ၿပီး “ဒါလည္းပဲ ၿပီးသြားမွာပါပဲ”ဟု မိမိကုိယ္ကုိ အထပ္ထပ္ သတိေပးကာ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္သင့္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အရိယာသာ၀ကမ်ားကဲ့သုိ႔ ေလာကဓံကုိ အၾကြင္းမဲ့ ခံႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မျဖစ္ႏုိင္ေသးေသာ္လည္း သာမန္ပုထုဇင္မ်ား အေနျဖင့္ကား မိမိတုိ႔ ျဖတ္သန္းက်င္လည္ရသည့္ ဘ၀အေျခအေနတြင္ အေကာင္းအဆုိး ေလာကဓမၼမ်ားကုိ မျဖစ္မေန ရင္ဆုိင္ေတြ႕ႀကဳံၾကရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႀကဳံသမွ် အရာမ်ားတြင္ “အရာရာ အၿမဲမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ သေဘာ”ကုိ ေကာင္းစြာ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ အေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည့္ အခါတြင္လည္း မာနမ၀င္ သတိဆင္၍ အဆုိးမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕သည့္ အခါတြင္လည္း မတုန္မလႈပ္ အေကာင္းလုပ္လ်က္ အေၾကာင္းဟုတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္း ေလာကဓမၼႏွင့္ အရိယသာ၀က တုိ႔၏ ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္မႈကုိ အတုယူႏုိင္ေစဖုိ႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေလာကဓမၼသုတ္ကုိ ကုိးကား၍ ႀကိဳးစား တင္ျပလုိက္ရပါ ေတာ့သည္။

Read more »

အသက္ဉာဏ္ေစာင့္၊ ဥစၥာကံေစာင့္…

“အရွင္ဘုရား… အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ့ ဆုံးသြားၿပီ ဘုရား”ဆုိတဲ့ သတင္းနဲ႔အတူ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ရဟန္းဒကာမႀကီး တစ္ေယာက္ဆီက ဖုန္း၀င္လာပါတယ္။ ဒီသတင္း နားေထာင္ၿပီး အစကတည္းက ဒီတပည့္တစ္ေယာက္ အေႏွးနဲ႔အျမန္ သြားေတာ့မယ္ဆုိတာ သိထားေတာ့ သိပ္မအံ့ၾသမိပါဘူး။ အံ့ၾသမိတာက အေျပာင္းအလဲျမန္တဲ့ ေသျခင္းတရားနဲ႔ အေပ်ာက္အပ်က္ျမန္တဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ အခ်ိန္မေရြး ေသဆုံးေပ်ာက္ပ်က္တတ္တဲ့ သေဘာကုိပါပဲ။ ဒီတပည့္ေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့အခ်ိန္ ေက်ာင္းမွာရဟန္းခဏ လာ၀တ္ကတည္းက ဆုံးမျပဳျပင္ ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကုိယ္တုိင္က ျပဳျပင္မႈ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ခုလုိ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ တစ္ဘ၀ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတပည့္ေလး ေသသြားရတာဟာ ကံစြမ္းကုန္လုိ႔ ေသသြားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရေပမယ့္ ဒီပစၥဳပၸန္မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထိန္းအကြပ္မရွိဘဲ အေသာက္အစား အေပ်ာ္အပါးေတြမွာ လြန္လြန္ကၽြံကၽြံ လုိက္စားခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ခုလုိအေသေစာတာလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ သူဟာ ၀င္ေငြအရမ္းေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အရာရွိတစ္ေယာက္ အျဖစ္နဲ႔ သေဘၤာလုိက္ေနတဲ့ သူျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြေကာင္းေတာ့ အေပ်ာ္အပါး အေသာက္အစား အေပါင္းအသင္းကလည္း ေပါပါတယ္။ သေဘၤာလုိက္ရင္း ေသာက္ရင္းစားရင္းနဲ႔ အေသာက္အစားအေပၚမွာ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာတဲ့အျပင္ မိန္းမကိစၥပါ လုိက္စားမိေတာ့ ခုခံအား က်ဆင္းတဲ့ ေရာဂါပါရၿပီး ၾကာေတာ့ အေသာက္အစားလည္း မေလ်ာ့ႏုိင္၊ ေရာဂါကလည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးႀကီးလာနဲ႔ သူရွာထားတာ သူ႔အတြက္ျဖစ္ကာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အသက္လည္းဆုံး စည္းစိမ္ဥစၥာလည္း ကုန္သြားေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အျဖစ္ဟာ ခုနေျပာခဲ့သလုိ ေသခ်ိန္က်လုိ႔ ေသရတာထက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အထိန္းအကြပ္ မရွိလုိ႔ ျမန္ျမန္ေသသြားရတယ္လုိ႔ ေျပာရင္ပုိမွန္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကံမကုန္ေသးေပမယ့္ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္ေတြက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကံကုန္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ေစာေစာစီးစီး ေသသြားၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီတပည့္ဟာ သူရွာေဖြစုေဆာင္းထားတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ သူကုိယ္တုိင္ သုံးျဖဳံးလုိက္တဲ့အျပင္ သူ႔ေရာဂါ သူျပန္ကုေနရတာနဲ႔ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈလည္း မျပဳႏုိင္ျဖစ္ကာ ပ်က္စီးေပ်ာက္ပ်က္ ကုန္ေစခဲ့ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျမန္ျမန္ေသေအာင္ လုပ္လုိက္သလုိ ျဖစ္ေနၿပီး ကုိယ္ရွာေဖြ ထားတာေတြဟာလည္း ကုိယ့္လုပ္ရပ္ ကံၾကမၼာေတြေၾကာင့္ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ဆုံးကုန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသက္ဉာဏ္ေစာင့္၊ ဥစၥာကံေစာင့္ဆုိသလုိ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ အတူ ေကာင္းတဲ့ကံေတြနဲ႔ အၿမဲထုံးလႊမ္း ေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊ အဲဒီလုိ ေနထုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ အတိတ္အကုသုိလ္ကံ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးႀကီး မရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ သက္တမ္းကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ ရွည္ေစတတ္ၿပီး စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာလည္း ကုသုိလ္ကံအရွိန္ေၾကာင့္ အက်ိဳးတရား ျဖစ္ထြန္းလာတတ္တယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သတၱ၀ါတုိင္းဟာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့အတြက္ ေမြးလာၿပီးရင္ ေသရမွာ အမွန္ပါပဲ။ ႐ုပ္တရားရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ နာမ္တရားရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔လည္း အၿမဲႀကဳံေတြ႕ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေဖာက္ျပန္မႈေတြဟာ ဉာဏ္နဲ႔ဆင္ျခင္ၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အထုိက္အေလ်ာက္ သက္သာတတ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ကုိလည္းျပင္ စိတ္လည္းျပင္မယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္လည္းသက္သာ စိတ္လည္းသက္သာ တတ္ပါတယ္။ ႐ုပ္သက္သာရင္ ႐ုပ္သက္ရွည္မွာျဖစ္ၿပီး စိတ္သက္သာရင္လည္း စိတ္သက္ရွည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ သတၱ၀ါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသက္ရွည္ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာမွာ ဉာဏ္ေလးနဲ႔ယွဥ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပမွာ ႐ုပ္တရား ေဖာက္ျပန္မႈဟာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းတရား ေလးပါးမွာ တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သတၱ၀ါတစ္ဦးခ်င္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အတိတ္ကံ ပစၥဳပၸန္ကံေတြေၾကာင့္ ႐ုပ္တရား ေဖာက္ျပန္တတ္သလုိ စိတ္ေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရာသီဥတုေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္တတ္သလုိ၊ အစားအစာေတြေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဆင္ျခင္ၿပီး စားၾကမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္မႈကုိ သိသိသာ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေရာဂါရၿပီး ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ၾကတာလည္း ဒီအစားအေသာက္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားမေတာ္တစ္လုပ္ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္းလုိ႔ ဆုိၾကသလုိ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာလုိ႔ ဆုိၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရဆုိတဲ့ ဒီတရားေလးပါးကုိ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ကုိယ့္႐ုပ္နဲ႔အဆင္ေျပမယ့္ အရာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္နာ က်င့္သုံး ေနထုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္တရား ေဖာက္ျပန္မႈကုိ အလြယ္တကူ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကေတာ့ သတၱ၀ါ အသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စတဲ့ ကိေလသာ တရားေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကုိလည္း သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ တရားအားထုတ္တဲ့ အလုပ္ဟာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ရင္ အားထုတ္ႏုိင္သေလာက္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ဉာဏ္စဥ္အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့ သႏၲိသုခကုိ ရရွိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အဆုံးပန္းတုိင္အထိ မေရာက္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ တရားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ဒီဘ၀မွာလည္း စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ သက္သာေအာင္ လုပ္ႏုိင္သလုိ သံသရာမွာလည္း ခ်မ္းသာသုခကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ႐ုပ္နာမ္ဆုိတဲ့ အသက္ကုိ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစဖုိ႔ အသက္ဉာဏ္ေစာင့္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥစၥာကံေစာင့္ဆုိတဲ့ စကားလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ သေဘာက ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခုိးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ ဆုိတဲ့ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ ဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး ဆုံး႐ႈံး ေပ်ာက္ပ်က္တတ္ပါတယ္။ ကံမရွိဉာဏ္ရွိတုိင္းမဲြ ဆုိသလုိ အတိတ္ကံ မပါလာရင္လည္း စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ ရရွိလာဖုိ႔ ခက္သလုိ ရလာတာေတြကုိလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔လည္း ခက္ျပန္ပါတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာဆုိတာကလည္း ကုိယ္နဲ႔ထုိက္မွ ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ေပ်ာက္ပ်က္ခ်ိန္တန္ၿပီဆုိရင္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိပဲထားထား ေပ်ာက္ပ်က္သြားတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အခ်ိန္မေရြး ေပ်ာက္ပ်က္ဆုံး႐ႈံးတတ္တဲ့အတြက္ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြမွာ ကံအကူအညီက အမ်ားႀကီးလုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကံဆုိတဲ့ေနရာမွာ အတိတ္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းကံေတြလုိသလုိ အခုဘ၀မွာ လုပ္တဲ့ ေကာင္းကံေတြလည္း ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဒီဘ၀မွာ ရွာေဖြစုေဆာင္း ထားတာေလးေတြကုိ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ကာ ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔ လုိသလုိ ရွာေဖြထားတာေလးေတြကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားမွာ လွဴဒါန္းေပးျခင္းနဲ႔လည္း ကံအကူအညီနဲ႔ ထိန္းေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေကာင္းကံေတြလုပ္ၿပီး သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားကုိ အမွ်အတမ္းေပးေ၀ကာ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားရဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိလည္း ရယူေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆုံးက စည္းစိမ္ဥစၥာရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ၿပီး ထုတ္ယူသြားႏုိင္ဖုိ႔က ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္စီးႏုိင္မယ့္ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွာေဖြထားသမွ်ကုိ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ လုပ္ေပးျခင္းနဲ႔ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါဟာ ဥစၥာကုိ ကံအကူအညီနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကံေတြရယ္ ပစၥဳပၸန္ကံေတြရယ္ဟာ ပစၥည္းဥစၥာကုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေစႏုိင္တဲ့အတြက္ ဥစၥာကံေစာင့္လုိ႔ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက အသက္နဲ႔ ဥစၥာေတြဟာ ဉာဏ္နဲ႔ကံေတြရဲ႕ ပံ့ပုိးေစာင့္ေရွာက္ ေပးမႈေၾကာင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ အရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးကတည္းက ေသျခင္းတရားဟာ ပါလာတယ္ဆုိေပမယ့္ အသက္ရွင္ေနတဲ့ အခုိက္အတန္႔မွာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ လုိက္ၿပီး သက္တမ္းေစ့ ေနႏုိင္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သလုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အျပဳအမူ အေနအထုိင္ အစားအေသာက္ ေတြေၾကာင့္လည္း သက္တမ္းမေစ့ခင္ ေသသြားတတ္တာလည္း ရွိတယ္ဆုိတာ သိေစလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရွာေဖြစုေစာင္းထားတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာလည္း အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးျခင္းတရားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနေပမယ့္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ အတိတ္ကံေတြရယ္၊ ဒီဘ၀မွာ လုပ္ေနတဲ့ ပစၥဳပၸန္ကံေတြရယ္ေၾကာင့္ အရွည္တည္တံ့ႏုိင္သလုိ လုပ္သမွ်မျဖစ္ဘဲ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြနဲ႔လည္း ႀကဳံႏုိင္တယ္ဆုိတာ သတိျပဳေစလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံဆုိတာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ေစတနာပါတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစတနာပါပါနဲ႔ ေကာင္းကံေလးေတြကုိလုပ္ၿပီး စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ အရွည္တည္တံ့မႈ၊ တုိးတက္မ်ားျပားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိသာ ဉာဏ္ေလးေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ကံေလးေတြ ဆင့္ေပးၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသက္ကုိလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သလုိ ဥစၥာကုိလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ေစလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ေသဆုံးသြားၿပီး ရွာေဖြထားတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြပါ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ရတဲ့ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ တပည့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတြးၾကည့္မိတဲ့ အသက္ဉာဏ္ေစာင့္တဲ့ သေဘာ၊ ဥစၥာကံေစာင့္တဲ့ သေဘာေလးေတြကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အေနနဲ႔လည္း က်န္ရွိေနတဲ့ အသက္နဲ႔ ရရွိထားတဲ့ ဥစၥာေလးေတြကုိ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ကာ ကံနဲ႔ျပင္ၿပီး သက္တမ္းေစ့ ေနႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏုိင္ဖုိ႔ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရေတြကုိ မွ်တေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း သမထဘာ၀နာ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တစ္ခုခုကုိ အားျပဳကာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ “အသက္ဉာဏ္ေစာင့္၊ ဥစၥာကံေစာင့္” ႏုိင္ေအာင္ သတိတရား လက္ကုိင္ထားၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၉)….

မနာပဒါယီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ…

ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမွာ အသက္အရြယ္မရွိ…
ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အႏွစ္သာရဆုိတာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မဆုိင္ဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ သဒၶါတရားနဲ႔ ရယူလုိမႈ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္လုိမႈ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြနဲ႔ပဲ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရတဲ့ အရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ငယ္တဲ့သူေတြလည္း ငယ္တဲ့အေလ်ာက္ ႀကိဳးစားရယူႏုိင္ၾကသလုိ ႀကီးတဲ့သူေတြလည္း ႀကီးတဲ့အေလ်ာက္ ႀကိဳးစားရယူႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ငယ္ေပမယ့္ အသိရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ အႏွစ္ရွိတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အသက္ႀကီးေပမယ့္ အသိမရွိ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္း မရွိဘဲ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ုံေတြမွာ ေပ်ာ္ေကာင္းတုန္း၊ မုိက္ေကာင္းတုန္းဆုိရင္ေတာ့ ႀကီးၿပီးအႏွစ္မရွိ၊ အနံ႔မေကာင္းတဲ့ ၾကက္သြန္နီလုိ ဘ၀မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းညြန္သူနဲ႔ က်င့္ႀကံသူ…
မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ေပ်ာ္ေကာင္းေန၊ အသက္အရြယ္ ရလာေပမယ့္ ကုသုိလ္တရားေတြမွာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖုိ႔ သတိမရ ျဖစ္ေနသူေတြကုိ အမ်ားႀကီး ႀကဳံဖူးေနပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ႀကဳံႀကိဳက္တဲ့အခါမွာ အသိေပးစကား၊ တုိက္တြန္းစကား ေျပာၾကားေပးေနေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က သံေ၀ဂမရ၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က ကုသုိလ္တရားေတြအေပၚမွာ ရယူလုိစိတ္မရွိ၊ အားထုတ္လုိစိတ္ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနၾကေလေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လည္း ရသမွ်ေလာက္ပဲ ေဟာေျပာျပဳျပင္ ေပးေနရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာက လမ္းညႊန္ေပးသူနဲ႔ လက္ေတြ႕လုိက္နာ က်င့္ႀကံသူဆုိတာ သူ႔အလုပ္ပဲ သူလုပ္ႏုိင္တာ ျဖစ္လုိ႔ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ လမ္းညြန္ေပး႐ုံ၊ ေဟာေျပာေပး႐ုံ၊ တုိက္တြန္းေပး႐ုံေလာက္ပဲ လုပ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံမႈ အပုိင္းမွာေတာ့ သူတုိ႔တစ္ဦးခ်င္း အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံးနည္း...
လူတုိင္းလူတုိင္း တစ္ခါတစ္ေလ ကုိယ္က်င္လည္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ဘယ္လုိပဲ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ ျပဳျပင္ေပမယ့္ ျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ား၊ လုိက္ေလ်ာလုိ႔ မရသူမ်ား၊ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံလုိ႔ မရသူမ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီသူေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာ စိတ္ပန္းလူပန္း ျဖစ္ၾကရၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ အကုသုိလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကတာကုိ ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုထုဇင္ေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကၿပီဆုိရင္ တဘက္သူ ဘာပဲလုပ္လုပ္၊ ဘာပဲေျပာေျပာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ သေဘာမရွိဘဲ မေကာင္းဘက္ကပဲ ေတြးေနမိတတ္ပါတယ္။ မေကာင္းအျမင္နဲ႔ မေကာင္းေတြးထင္ေနရင္ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊ အဆင္မေျပသူမ်ားနဲ႔ ေရွာင္လဲြမရ အတူတကြ ေနထုိင္ရသူမ်ား အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အကုသုိလ္ ျဖစ္ဖုိ႔ပဲ မ်ားေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ တဘက္သူကုိ ကုိယ့္အလုိက်၊ ကုိယ့္စိတ္တုိင္းက် ျဖစ္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးစားမေနဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ အကုသုိလ္မျဖစ္ဘဲ ေနႏုိင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အဆင္မေျပသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ၊ ဆုံးမျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ားကုိ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရာမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းကေတာ့ ဥေပကၡာျပဳလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ် ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုိက္ၿပီး ခံစားမေနဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာလုိ႔ ႏွလုံးသြင္း ေနလုိက္ျခင္းကသာ ကုသုိလ္မရေပမယ့္ အကုသုိလ္မျဖစ္တဲ့ အမွန္ကန္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး နည္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ...
တကယ္ေတာ့ အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္းဟာ အျပစ္အျဖစ္သက္သာတယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ္စီအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိတတ္ၾကတဲ့အတြက္ အဲဒီအားနည္းခ်က္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆက္ဆံၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပဖုိ႔ မလြယ္လွပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဆုိးျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြ ရွိေနျပန္တဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ အေတြးအျမင္က အရင္ဆုံး ေနရာယူထားတဲ့အတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိၾကည့္ၾကည့္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္၊ အားနည္းတဲ့ အခ်က္ကုိပဲ ေတြ႕ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အားနည္းခ်က္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကုိ ၾကည့္မိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္အေနနဲ႔ တဘက္သူအေပၚ အေကာင္းျမင္ေပးဖုိ႔ မလြယ္လွဘဲ မေကာင္းတဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားနဲ႔ အကုသုိလ္ အျပစ္မ်ားပဲ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္မရွိဘဲ အဆုိးကုိသာ ၾကည့္တတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္တတ္ရင္ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာတဲ့အတြက္ အေကာင္းျမင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္စစ္ပါ…
လူတုိင္းလူတုိင္း ကုိယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြ အေပၚမွာ အျပစ္ျဖစ္မျဖစ္ စိစစ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္ေရာ သူတပါးအတြက္ပါ အျပစ္ကင္းတယ္၊ အက်ိဳးရွိတယ္ဆုိရင္ ဒီအလုပ္ဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိတဲ့အျပင္ လုပ္သမွ် အျပစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုဟာ ေကာင္းရင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ၿပီး မေကာင္းရင္ အကုသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းလုပ္ရင္ အျပစ္ကင္းၿပီး မေကာင္းလုပ္ရင္ အျပစ္တြင္း ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္မကင္းဘဲ မေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္တဲ့ အကုသုိလ္ အလုပ္ေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အျပစ္ကင္းကာ ေကာင္းက်ိဳးျဖာေစမယ့္ ကုသုိလ္အလုပ္ေတြမွာ တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးေကာင္းတာ မဟုတ္…
တစ္ခ်ိဳ႕က အကုသုိလ္နဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္၊ ေလာင္းကစားနဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္လုိ႔ ဆုိကာ အကုသုိလ္အလုပ္၊ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပ္ေနတတ္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ိဳးေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ိဳးယုတ္ေနေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြ ျဖစ္ေနေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မတန္ေသးတဲ့အတြက္ ဒီအျပစ္ေတြကုိ မခံရေသးေပမယ့္ အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ ဘုရားလည္း မကယ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အျပစ္နဲ႔အတူ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မရွိတာထက္ မသိတာခက္…
“မရွိတာထက္ မသိတာခက္”ဆုိတဲ့ ဆုိ႐ုိးစကား တစ္ခုရွိပါတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာ မရွိတာထက္ အသိဉာဏ္မရွိတာက ပုိခက္တယ္လို႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရား ႐ႈေဒါင့္က ေျပာမယ္ဆုိရင္ မရွိတာဟာ ဒါနေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မသိတာဟာ ပညာေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါနမပါေတာ့ မရွိျဖစ္ေနၿပီး ပညာမပါေတာ့ မသိျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနမပါတဲ့သူေတြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀ေတြမွာ မဲြေနတတ္ၿပီး ပညာမပါတဲ့ သူေတြကေတာ့ ျဖစ္ေလရာဘ၀မွာ အသိမရွိျဖစ္ကာ ေမာဟအေမွာင္ ဖုံးေနတတ္ပါတယ္။ အမွားကုိ အမွန္ထင္၊ အမွန္ကုိ အမွားထင္ၿပီး စိတ္ထင္ရာ လုပ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက ကုသုိလ္ကုိ ကုသုိလ္လုိ႔ မသိ၊ အကုသုိလ္ကုိ အကုသုိလ္လုိ႔ မသိတာက ပုိဆုိးပါတယ္။ တစ္ျခားအရာေတြမွာ မသိတာထက္ ကုသုိလ္အကုသုိလ္ကုိ မသိတာက အဆုိးဆုံးျဖစ္ၿပီး အျပစ္ပုိႀကီးေၾကာင္း ဗုဒၶအဘိဓမၼာ သေဘာအရ ေလ့လာ စမ္းစစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့အလုပ္ရဲ႕ သေဘာ…
မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ရဲ႕ သေဘာက အဲဒီမေကာင္းတဲ့အလုပ္ကုိ လုပ္ပါမ်ားလာတဲ့အခါ မေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈလုိ႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ သာမန္ေန႔စဥ္ ထမင္းစား ေရေသာက္အလုပ္တစ္ခု အျဖစ္ ထင္လာတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ဟာ အေသးေလးဆုိၿပီး အထင္မေသးပါနဲ႔လုိ႔ ဗုဒၶဘုရားရွင္ မိန္႔ေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကုသုိလ္အားလုံးရဲ႕ တရားခံ…
မဟုတ္တာကုိ ေျပာတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ အကုသုိလ္ဆုိတာ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိသလုိ ပါးစပ္က မဟုတ္တာေတြ ေျပာလာတတ္ၿပီဆုိရင္ အဲဒီသူဟာ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကုိလည္း အလြယ္တကူ လုပ္ျဖစ္တတ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က သားေတာ္ ရာဟုလာကုိ “ခ်စ္သား ရာဟုလာ မုသားဆုိလ်င္ ရယ္ဖြယ္မွ်ပင္ မေျပာနဲ႔” လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႏႈတ္ကုိမေစာင့္စည္းဘဲ အလြယ္တကူ က်ဴးလြန္တတ္တဲ့သူေတြဟာ သူ႔စကားနဲ႔သူ႔ကုိျပန္ၿပီး ထိခုိက္ေစကာ စကားေနာက္ တရားပါကုန္တတ္တဲ့အတြက္ စကားေျပာတဲ့အခါ ေကာင္းတဲ့တရားေတြပါေအာင္ ေျပာဆုိၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိလူျဖစ္ခ်င္လဲ…
လူ႔ဘ၀ကုိ ရလာေပမယ့္ ရရွိလာတဲ့ လူ႔ဘ၀မွာ ကုိယ့္ရဲ႕အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေတြးအႀကံေတြေၾကာင့္ လူဟာ လူငရဲသားလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္၊ လူၿပိတၱာလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္၊ လူတိရစၧာန္လည္း ျဖစ္သြားႏုိင္၊ လူသားစင္စစ္လည္း ျဖစ္ေနႏုိင္တဲ့အတြက္ ဒီလူေလးမ်ိဳးထဲက ကုိယ္ကဘယ္လုိ လူမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္လဲဆုိတာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံရတဲ့ ဘ၀မွာ ကုိယ္ေရြးခ်ယ္ရာ ကုိယ္စံရမွာျဖစ္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္မႈ မမွားၾကဖုိ႔ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွားရင္ လူဟာလည္း အဆင့္နိမ့္သြားတတ္တဲ့အတြက္ အမွန္ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူပီသတဲ့ အဆင့္ျမင့္လူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အကုသုိလ္ ဒုစ႐ုိက္မ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတာေတြေၾကာင့္ လူမပီသတဲ့လူ၊ လူတိရစၧာန္၊ လူၿပိတၱာစတဲ့ လူေတြဘ၀ကုိ မေရာက္ေစၾကဘဲ ကုိယ္က်င့္သီလနဲ႔ ကုသုိလ္သုစ႐ုိက္ေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ လူပီသတဲ့ လူစင္စစ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ အသိသတိနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား