ထုိ႔ထက္အလြန္...

“ခုိးသူတစ္ေယာက္သည္ ခုိးသူတစ္ေယာက္ကုိ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳႏုိင္ရာ၏။
ရန္သူတစ္ေယာက္သည္ ရန္သူတစ္ေယာက္ကုိ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳႏုိင္ရာ၏။
မေကာင္းသျဖင့္ ထားအပ္ေသာစိတ္သည္ကား ထုိစိတ္ရွိသူကုိ ထုိရန္သူ၊ သူခုိးတုိ႔ထက္ပင္ ယုတ္ည့ံေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္၏”
(ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား)

သတၱဝါတုိင္း၊ သတၱဝါတုိင္း ဘဝတြင္ ရန္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ဆုံေတြ႕ရတတ္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္လည္း ႀကဳံေတြ႕ရတတ္၏။ အတြင္းရန္သူမ်ားႏွင့္လည္း ႀကဳံေတြ႕ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အျပင္ရန္သူမ်ားႏွင့္လည္း ႀကဳံေတြ႕ရတတ္၏။ အတြင္းရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အျပင္ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေပ၏။ သူခုိး၊ ဓားျပ၊ ရန္ဘက္ရန္ၿပိဳင္ စသည့္ အျပင္ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ စသည့္ မေကာင္းသည့္ အတြင္းရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ သူခုိးဓားျပစသည့္ ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ တစ္ဘဝမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္ ေစတနာ ဦးစီးထားသည့္ အကုသုိလ္စိတ္ထားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ပ်က္စီးမႈသည္ကား ထုိစိတ္ရွိသူအား အဆအေထာင္မက ဘဝေပါင္းမ်ားစြာအထိ ပ်က္စီးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္၏။ တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ တစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ပ်က္စီးမႈသည္ တဒဂၤအခုိက္အတံ့မွ်သာ ျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္ ဆုတ္ကုိင္ထားသည့္ မေကာင္းသည့္ စိတ္ထားသည္ကား မိမိအား သံသရာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပင္ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈထက္ အတြင္းရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈသည္ကား ထုိ႔ထက္အလြန္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

မွန္၏။ မိမိတုိ႔၏ လက္ေတြ႕ဘဝမ်ားတြင္လည္း ထုိအသက္ခႏၶာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ရားထူးဌာနႏၲရမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ခါတရံ “ဘယ္သူေတာ့ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ဘယ္လုိျဖစ္သြားၿပီ၊ ဘာျဖစ္သြားၿပီ၊ ဘယ္လုိပ်က္စီးသြားၿပီ” စသည့္ အေျပာအဆုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ဖူးၾကမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတရံ “ဘယ္သူေတာ့ျဖင့္ သူ႔တရားသူစီရင္သြားၿပီ၊ သူ႔လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ သူ႔ဘဝ သူဖ်က္သလုိ ျဖစ္သြားၿပီ၊ သူ႔လုပ္ရပ္က သူ႔ကုိဒုကၡေပးသြားၿပီ” စသည့္ အေျပာအဆုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ႀကဳံေတြ႕ဖူးၾကမည္ ျဖစ္၏။ မည္သုိ႔ပင္ ႀကဳံေတြ႕ၾကေသာ္လည္း အရင္းစစ္ေသာ္ သူတပါးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈထက္ မိမိေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈသည္ကား ပုိ၍တန္ဘုိးမ်ားၿပီး ပုိ၍ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္တစ္ခုသာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေပ၏။ မည္သူက မည္ကဲ့သုိ႔ ပ်က္စီးေစေသာ္လည္း ထုိပ်က္စီးမႈသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ျပစ္ေပၚေစသည့္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ကား အစအရာမက ကြာျခားေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မိမိ၏ မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ပ်က္စီးမႈသည္ကား မိမိအား သံသရာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပင္ ပ်က္စီးေစမည္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူစဥ္က အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။ ထုိစဥ္က သာဝတၱိျပည္တြင္ အနာထပိဏ္ သူေ႒း၏ ႏြားမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရသည့္ နႏၵအမည္ရသည့္ ႏြားေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ရွိ၏။ နႏၵသည္ ႏြားေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေတာ္အသင့္ ခ်မ္းသာသူလည္း ျဖစ္၏။ တစ္ခါတရံ နႏၵသည္ အနာထပိဏ္ သူေ႒းအိမ္သုိ႔သြားစဥ္ ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရၿပီး တရားမ်ားလည္း နားၾကခြင့္ ရတတ္၏။ တစ္ေန႔တြင္ နႏၵႏြားေက်ာင္းသားသည္ သူေ႒းအိမ္တြင္ ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေမွ်ာ္ၿပီး ဘုရားႏွင့္တကြ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မိမိအိမ္သုိ႔ ၾကြေရာက္ပါရန္ ပင့္ဖိတ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားရွင္သည္ နႏၵႏြားေက်ာင္းသား၏ ပါရမီဉာဏ္ရင့္သန္မႈ အေနအထားအရ အခ်ိန္မတန္ေသးဟုဆုိကာ နႏၵ၏ ပင့္ဖိတ္မႈကုိ ျငင္းပယ္ေတာ္မူခဲ့၏။

တစ္ခ်ိန္တြင္ကား ဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ပါတပည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ေနရာသုိ႔ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူရင္း နႏၵႏြားေက်ာင္းသား၏ ပါရမီဉာဏ္ ရင့္သန္ခ်ိန္အရ နႏၵ၏အိမ္သုိ႔လည္း ၾကြေတာ္မူေလ၏။ နႏၵသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြေတာ္မူလာသည္ကုိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခရီးႀကိဳဆုိၿပီး (၇)ရက္ပတ္လုံး ဆြမ္းအလုပ္အေကၽြး ျပဳေတာ္မူကာ တရားဓမၼ နာၾကားေလ၏။ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ နႏၵသည္ ေသာတာပန္တည္ခဲ့ေလ၏။ ထုိေန႔တြင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္း ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့၏။ နႏၵႏြားေက်ာင္းသားသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားအား အေတာ္အသင့္ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ေပးရင္း အျပန္ခရီးတြင္ ရန္သူမုဆုိးတစ္ေယာက္၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေလ၏။

နႏၵေသဆုံးသြားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ရဟန္းေတာ္အခ်ိဳ႕သည္ ဘုရားရွင္အား “ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ၾကြလာေတာ္မူသျဖင့္ ဤသုိ႔နႏၵႏြားေက်ာင္းသား ေသရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ရဟန္းတုိ႔… နႏၵႏြားေက်ာင္းသားသည္ ဘုရားရွင္ၾကြသည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကြသည္ျဖစ္ေစ ေသျခင္းတရားက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ၊ စင္စစ္ နႏၵ၏ ပ်က္စီးမႈသည္ကား ဘာမွေျပာပေလာက္စရာ မရွိ။ မေကာင္းသည့္ စိတ္ထားသည္သာလွ်င္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား ခုိးသူရန္သူမ်ားထက္ ပုိ၍နာက်င္ ပ်က္စီးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစ၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ
“ခုိးသူတစ္ေယာက္သည္ ခုိးသူတစ္ေယာက္ကုိ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳႏုိင္ရာ၏။
ရန္သူတစ္ေယာက္သည္ ရန္သူတစ္ေယာက္ကုိ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳႏုိင္ရာ၏။
မေကာင္းသျဖင့္ ထားအပ္ေသာစိတ္သည္ကား ထုိစိတ္ရွိသူကုိ ထုိရန္သူ၊ သူခုိးတုိ႔ထက္ပင္ ယုတ္ည့ံေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္၏” (ဓမၼပဒ၊ စိတၱဝဂ္၊ နႏၵေဃာပါလက ဝတၳဳ) ဟူေသာ အထက္ပါ တရားစကားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ၏။

ဤေဒသနာေတာ္အရ အျပင္ရန္သူႏွင့္ အတြင္းရန္သူတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျခားနားခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာသိႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ သူခုိး၊ ဓားျပ ရန္သူစသည့္ အျပင္ရန္သူတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည့္ ပ်က္စီးမႈထက္ မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည့္ ပ်က္စီးမႈက ပုိ၍ျပင္းထန္သည္ကုိ သတိျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ ရန္သူခုိးသူမ်ားသည္ မိမိအား တစ္ဘဝအတြက္သာ ေသေအာင္သတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိသႏၲာန္တြင္ရွိသည့္ မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာသည္ကား မိမိအား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသေအာင္သတ္ႏုိင္သည္ကုိ မေမ့ၾကရန္ လုိအပ္ေပ၏။ တစ္ဘဝတြင္ တစ္ခါေသေက် ပ်က္စီးၾကရမည့္ အေရးထက္ သံသရာတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသေက်ပ်က္စီးၾကရမည့္ အေရးကုိ ပုိ၍အေလးထားသင့္ေပ၏။ မည္သူ႔ေၾကာင့္၊ မည္သည့္အရာေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးၾကရသည္ထက္ မိမိ၏ မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးၾကရမည့္ အေရးကုိ ပုိ၍သတိျပဳသင့္ေပ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူခုိးဓားျပစသည့္ အျပင္ရန္သူမ်ားသည္ တဒဂၤ အခုိက္အတ့ံတြင္သာ ေသေက်ပ်က္စီးမႈကုိ ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာျဖစ္သည့္ အတြင္းရန္သူသည္ကား ထုိ႔ထက္အလြန္ သံသရာမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသေက်ပ်က္စီးမႈကုိ ျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေပ၏။

စင္စစ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လက္ရွိရရွိေနသည့္ ဘဝအေပၚတြင္သာ ပ်က္စီးမည့္အေရး ေတြးပူေနေလ့ရွိ၏။ ယခုဘဝအတြက္သာ အျပင္ရန္သူမ်ား၏ တုိက္ခုိက္ပ်က္စီးမႈေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ အားထုတ္ေလ့ရွိၾက၏။ သူခုိး၊ ဓားျပစသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိသာ အာ႐ုံထားၿပီး ထုိအႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေရးကုိသာ ႀကိဳးစားေလ့ရွိၾက၏။ သံသရာတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသေက်ပ်က္စီးရမည့္ အေရးထက္ တစ္ဘဝတစ္ခါ ေသေက်ပ်က္စီးရမည့္ အေရးကုိ အေလးေပးေလ့ရွိၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား မပ်က္စီးဖုိ႔၊ အသက္ခႏၶာ မပ်က္စီးဖုိ႔ဆုိလွ်င္ သူမ်ားအသက္ သတ္ရန္လည္း ဝန္မေလး၊ သူမ်ားပစၥည္း ခုိးယူရန္လည္း ဝန္မေလး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ဖ်က္ရန္လည္း ဝန္မေလး၊ လိမ္ညာေျပာဆုိရန္လည္း ဝန္မေလး၊ အရက္ေသစား မူးယဇ္ေဆးဝါး ေသာက္စားသုံးစဲြရန္လည္း ဝန္မေလးၾကျခင္း ျဖစ္ေနၾက၏။ အမွန္အားျဖင့္ ထုိသုိ႔ တဒဂၤအခုိက္ ပ်က္စီးမည္ကုိ ေၾကာက္သျဖင့္ ကုိယ္က်င့္သီလ ေဖာက္ဖ်က္သည္အထိ လုပ္လုိက္ျခင္းသည္ ဘဝတြင္ တစ္ႀကိမ္ေသေက်ပ်က္စီး ေစမႈထက္ သံသရာတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသေက်ပ်က္စီးမႈအထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။ ဤသည္မွာ မိမိကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မိမိ၏ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက အျပင္ရန္ထက္ အတြင္းရန္က ထုိ႔ထက္အလြန္ ေၾကာက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

တစ္ခါက တရားပဲြတစ္ခုတြင္ စာေရးသူက “စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါ ယွဥ္လာလွ်င္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ စြန္႔လႊတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုိယ္လက္အဂၤါႏွင့္ အသက္ယွဥ္လာလွ်င္၊ ကုိယ္လက္အဂၤါကုိ စြန္႔လႊတ္ရမည္ ျဖစ္ကာ၊ အသက္ႏွင့္ သီလယွဥ္လာလွ်င္ အသက္ကုိစြန္႔လႊတ္ၿပီး သီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္း” ေဟာေျပာသည့္အခါ ဒကာေလးတစ္ေယာက္က “အသက္ရွင္မွ သီလကုိ ထိန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္သျဖင့္ သီလႏွင့္ အသက္ယွဥ္လာလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသက္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရမည္ကုိ နားမလည္ေၾကာင္း” ေမးလာသျဖင့္ သူ႔အေမးကုိ အေျခခံကာ “သုိ႔ဆုိလွ်င္ အသက္ရွင္ေရးအတြက္ သူမ်ားအသက္ကုိ သတ္မလား၊ သူမ်ားဥစၥာခုိးမလား၊ သူမ်ားသားမယား ပစ္မွားမလား…၊ အဲဒီလုိ လုပ္လုိက္သည့္အတြက္ ဒီဘဝမေသေတာ့ဘူးလား…” စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ရင္း ရွင္းျပလုိက္ရေသး၏။ ထုိဒကာေလးမွာ မသိနားမလည္၍ ေမးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အေတာ္မ်ားမ်ားက တစ္ဘဝတစ္နပ္စာ မပ်က္စီးေရးအတြက္ သီလကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္မွာ ဝန္မေလးဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေနပါ၏။ တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ တစ္စုံတစ္ခုေၾကာင့္ ရာထူးဂုဏ္သိန္၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ အသက္မ်ား ပ်က္စီးမည့္အေရးသာ ေတြးပူေနၿပီး ဘဝသံသရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္စီးမည့္အေရးကုိကား ေတြးပူျခင္း မရွိသျဖင့္ မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာျဖင့္ မေကာင္းမႈလုပ္ရန္မွာလည္း ဝန္မေလးၾကျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ၏။ ဤသုိ႔သာဆုိေသာ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ ထုိ႔ထက္အလြန္ပင္ ျဖစ္ေနၾကမည္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။

ဆုိလုိသည္မွာ လူတုိင္းလူတုိင္း ဘဝတြင္ အသက္ခႏၶာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရတုိ႔၏ ေသေက်ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ၾကရမည္ကုိ ေၾကာက္ၾကေသာ္လည္း ေရွာင္လဲြ၍ မရသည့္ ထုိပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ သူခုိး၊ ဓားျပစသည့္ အျပင္ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးၾကရသည္ထက္ မေကာင္းသည့္ စိတ္ေစတနာျဖစ္သည့္ မိမိတုိ႔၏ အတြင္းရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးရမည့္ အေရးကုိ ပုိမုိေၾကာက္သင့္ေၾကာင္း ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ အျပင္ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည့္ ပ်က္စီးမႈသည္ တစ္ဘဝတစ္ခဏမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အတြင္းရန္သူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည့္ ပ်က္စီးမႈသည့္ကား ဘဝသံသရာတစ္ေလွ်ာက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္စီးမႈကုိ ေရာက္ေစသျဖင့္ အတြင္းရန္သူေၾကာင့္ ပ်က္စီးမည့္အေရးကုိ ပုိမိုအေလးေပးကာ အတြင္းစိတ္ထားမ်ား ေကာင္းေအာင္သာ ႀကိဳးစား အားထုတ္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ဘဝ တစ္ခဏ ပ်က္စီးၾကရမည့္ အေရးထက္ ထုိ႔ထက္အလြန္ ပ်က္စီးသြားမည့္အေရးကုိ ပုိမုိသတိျပဳသင့္ေၾကာင္း အသိေပးလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ လြန္ဆန္မရ ပ်က္စီးရမည့္ အသက္ခႏၶာ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္တုိ႔၏ ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ တဒဂၤပ်က္စီးမႈထက္ ထုိ႔ထက္အလြန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပ်က္စီးရမည့္ ပ်က္စီးမႈမ်ိဳး မျဖစ္ၾကေစရန္ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာအတြက္ မေတြးဘဲ ဘဝသံသရာအေရးေတြးကာ အက်င့္သီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရင္း စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ားကုိသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါဟု အေလးဂ႐ု တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ရပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား