ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္၏ မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အယူဝါဒ ပ်က္စီးမႈ

ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္သည္ ရတနာသုံးပါး၊ ကံကံ၏ အက်ိဳးတရား၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေလာက၊ တမလြန္ေလာက စသည္တုိ႔ကုိ ယုံၾကည္ၾကရေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္သည္ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္သည့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါး အေပၚအမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ရန္ လုိအပ္လွသည္။ ဘုရားဟုတ္ပါ့မလား၊ တရားဟုတ္ပါ့မလား စသည့္ သံသယမ်ား ကင္းရွင္းေစရန္ ရတနာသုံးပါးရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ေသခ်ာက်နစြာ သိရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ရတနာသုံးပါးအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ခုိင္ၿမဲေစရမည္။

ထုိ႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္သည္ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံႏွင့္ ယင္းကံတုိ႔၏ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးကုိ လည္းေကာင္း၊ ပစၥဳပၸန္ေလာကႏွင့္ တမလြန္ေလာကကုိ လည္းေကာင္း ယုံၾကည္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ “ေလာက၌ မည္သူမဆုိ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရမည္၊ မေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရမည္၊ မိမိျပဳလုပ္ေသာကံသည္ မိမိ၏ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာ မည္သည္၊ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကံအရ ဆုိးေမြေကာင္းေမြကုိ ခံယူရမည္” စသည္ျဖင့္ ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းကုိ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိဟု ေခၚသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဦးသည္ ထုိသုိ႔လက္ခံ ယုံၾကည္ေနပါက အမွန္ကုိ လက္ခံယုံၾကည္ေနျခင္း ျဖစ္၍ အယူဝါဒ မွန္ကန္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္သည္ အျမင္မွန္ဆယ္ခ်က္ (ဒသဝတၳဳက သမၼာဒိ႒ိ)ကုိလည္း လက္ခံယုံၾကည္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အျမင္မွန္ဆယ္ခ်က္မွာ
၁။ အလွဴဒါနျပဳလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရ၏ဟု ယုံၾကည္ျခင္း
၂။ ပူေဇာ္မႈ၏ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၃။ လက္ေဆာင္ေပးကမ္းပူေဇာ္ျခင္း၏ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၄။ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ ေကာင္းက်ိဳးဆုိက်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးရင္း အက်ိဳးဆက္ရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၅။ မိခင္အေပၚ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ျပစ္မွားျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၆။ ဖခင္အေပၚ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ျပစ္မွားျခင္း၏ ဆုိးက်ိဳးရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၇။ လူတုိ႔မျမင္ႏုိင္သည့္ ငရဲ၊ ၿပိတၱာ၊ နတ္သိၾကား ျဗဟၼာဟူေသာ (ၾသပပါတိက) သတၱဝါမ်ားရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၈။ ဤမ်က္ေမွာက္ေလာကရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၉။ ေသၿပီးေနာက္ဘဝ တမလြန္ေလာကရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း
၁၀။ ဤေလာက၌ ၿငိမ္သက္ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ႀကံၾကေသာ သမဏျဗဟၼဏတုိ႔ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔က ဤေလာက တမလြန္ေလာကကုိ ကုိယ္တုိင္သိျမင္၍ လူအမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဟာျပေပးေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္သည္ အထက္ပါ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကုိ ယုံၾကည္လက္ခံမႈ မရွိေတာ့ဘဲ
(၁) ေလာက၌ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိ၏၊ ေျမႀကီး၊ ေတာေတာင္၊ စၾကာဝဠာ၊ သမုဒၵရာတုိ႔ႏွင့္ သတၱဝါအားလုံးကုိ ထုိဖန္ဆင္းရွင္က ဖန္ဆင္း၏ဟု မွားယြင္းစြာ ယူဆသည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ (ဣႆရနိမၼာန) ဝါဒ
(၂) ေလာက၌ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံဟူသည္ မရွိ၊ ေကာင္းမႈကုိျပဳေသာ္လည္း ေကာင္းမႈကုသုိလ္မမည္၊ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေသာ္လည္း မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္မမည္ဟု ယူဆသည့္ အေၾကာင္းကုိပယ္ျခင္း အကိရိယဒိ႒ိ
(၃) ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ အက်ိဳးတရားဟူသည္ မရွိ၊ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳးကုိမွ် မခံစားရဟု ယူဆသည့္ အက်ိဳးကုိပယ္ျခင္း နတၳိကဒိ႒ိ
(၄) ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံဟူသည္ မရွိ၊ ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ အက်ိဳးဟူသည္လည္း မရွိဟု ယူဆသည့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကုိပယ္ျခင္း အေဟတုကဒိ႒ိ
(၅) ေလာက၌ အရာအားလုံးသည္ ေနာင္ဘဝဟူသည္ မရွိ ဒီဘဝၿပီးလွ်င္ အကုန္ျပတ္သည္၊ ေကာင္းတာမေကာင္းတာ မွန္သမွ်သည္လည္း ဒီဘဝၿပီးလွ်င္ ဘာမွမရွိ အကုန္ျပတ္သည္ စသည္ျဖင့္ ယူဆသည့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိ
ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ အယူမွား (မိစၧာဒိ႒ိ) တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လက္ခံယုံၾကည္လုိက္လွ်င္ ထုိသူသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္မွ ပ်က္စီး႐ုံမွ်မက မူလကရွိေနေသာ မွန္ကန္သည့္ အယူဝါဒ (သမၼာဒိ႒ိ)သည္လည္း ပ်က္စီးေတာ့သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ လက္ခံယုံၾကည္ထားၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ ယုံၾကည္လက္ခံထားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အယူဝါဒ ပ်က္စီးေစႏုိင္မည့္ လက္ခံမႈမ်ိဳးကုိ ေသခ်ာက်နစြာ ေလ့လာထားၿပီး မွန္ကန္သည့္ အယူဝါဒကုိ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ လက္ခံၿပီးသား အယူဝါဒ မပ်က္စီးေအာင္လည္း သဒၶါတရား၊ သတိတရားမ်ားနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္လွေပသည္။

Read more »

ကုသုိလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတယ္…

“ကုသုိလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္သလဲ”ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ကုိရီးယား ေယာဂီတစ္ေယာက္က ေမးဖူးပါတယ္။ “အကုသုိလ္ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္”လုိ႔ ေယဘုယ်သေဘာ အရင္ဆုံး အေျဖေပးၿပီး ကုသုိလ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နားလည္ေအာင္ အေသးစိပ္ ထပ္ေျပာျပေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကံကံရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္လက္ခံထားၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ ကုသုိလ္အကုသုိလ္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ သိပ္ကုိအေရးႀကီးတဲ့ ဘဝဖန္းတီးခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္ဟာ လုပ္ဖုိ႔ကုိ လုိအပ္တဲ့အတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ကုိလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္ဘဲေနရင္ေကာ မျဖစ္ဘူးလားဆုိေတာ့။ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုသုိလ္မလုပ္ရင္ေတာ့ အကုသုိလ္အလုပ္ေတြက အစားထုိးေနရာ ယူသြားဖုိ႔ မ်ားေနမွာျဖစ္ၿပီး အကုသုိလ္ေတြ မ်ားေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဘဝမွာလည္း အဆုိးေတြပဲ မ်ားလာေနေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကုသုိလ္ဆုိတာက သီးသန္႔လုပ္ယူမွကုိ ရတတ္တဲ့သေဘာရွိၿပီး အကုသုိလ္ကေတာ့ မလုပ္လည္းဘဲ အလုိလုိ ေရာက္ေရာက္လာတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ အျဖစ္လြယ္၊ အေရာက္လြယ္တဲ့ အကုသုိလ္ေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ယူၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ အေရာက္လွမ္းဖုိ႔အတြက္ ကုသုိလ္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ပန္းတုိင္က ဒုကၡအားလုံး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးပန္းတုိင္ျဖစ္ၿပီး ဒီပန္းတုိင္ကုိ မရမီစပ္ၾကား တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝ က်င္လည္ေနရတဲ့ သံသရာ ကာလမွာလည္း ဘဝအဆင့္အတန္းျမင့္ေရး၊ ဘဝခ်မ္းသာေရးေတြဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မျဖစ္မေန ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြကုိ လုပ္ရတာလုိ႔ဆုိရင္ ဒါဟာ မွန္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့ အေျဖပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသုိလ္ဆုိေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ လုပ္သင့္တဲ့ကုသုိလ္၊ ရည္မွန္းရာ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူေပးမယ့္ ကုသုိလ္ေတြက အမ်ိဳးအစားအေနနဲ႔ သုံးမ်ိဳးသုံးစား ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသုံးမ်ိဳးက အားလုံးၾကားဖူးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုံးမ်ိဳးထဲမွာ သီလကုသိုလ္ကေတာ့ အေျခခံအက်ဆုံး ကုသုိလ္ျဖစ္ၿပီး ဒီကုသုိလ္ကုိ ျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ထားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ခုနေျပာခဲ့တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြထဲက ဘဝအဆင့္ အတန္းျမင့္ေရးဆုိတဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနကုသုိလ္ကေတာ့ ရရွိလာတဲ့ ဘဝမွာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဘာဝနာကုသုိလ္ကေတာ့ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒုကၡၿငိမ္းရာကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္မယ့္ အထြတ္အထိပ္ ကုသုိလ္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ အေရးႀကီးဆုံး ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြကို စြမ္းႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီဘဝမွာ လူ႔ဘဝကုိ ရလာၾကတဲ့သူေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ ကံကံရဲ႕ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ၿပီး ကုိယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြအေပၚမွာ အေလးထားတတ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဘဝရဲ႕ ဒုကၡေတြကုိၿငိမ္းၿပီး သံသရာဇာတ္သိမ္းဖုိ႔အတြက္ ဒီဘဝမွာပဲ တရားဘာဝနာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ကာ ကိေလသာကုန္ခမ္း နိဗၺာန္နန္းကုိ သြားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ ရယူႏိုင္ၿပီလုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ပဋိသေႏၶေနရတဲ့ ဒုကၡ၊ အုိရနာရတဲ့ ဒုကၡ၊ ေသရတဲ့ဒုကၡ၊ ေသၿပီးတစ္ခါ ဘဝသံသရာ က်င္လည္ေနရတဲ့ ဒီလုိဒုကၡအေပါင္းကုိ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ေစဖုိ႔ဆုိတာ ဘာဝနာကုသုိလ္ တစ္ခုတည္းပဲ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဝနာဆုိတာေတာင္မွ ႐ုပ္နာမ္ေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဉာဏ္နဲ႔အမွန္ သိျမင္ႏုိင္တဲ့ ဝိပႆနာ ဘာဝနာနဲ႔မွပဲ ဒီအဆုံးစြန္ျဖစ္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဝန္လက္စသိမ္းၿပီး ဒုကၡၿငိမ္းလုိသူေတြအေနနဲ႔ ဘာဝနာကုသုိလ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ဒီဘဝမွာ ဒုကၡၿငိမ္းရာအမွန္ျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ပန္းတုိင္ကုိ မတက္လွမ္းႏုိင္ေသးဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ သံသရာလည္ေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာလည္တဲ့အခါ သတၱဝါေတြ အေနနဲ႔ ကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံေတြရဲ႕ အက်ိဳးရလာဘ္ကုိလုိက္ၿပီး လူ႔ဘုံ၊ နတ္ဘုံ၊ တိရစၧာန္ဘုံ၊ ၿပိတၱာဘုံနဲ႔ ငရဲဘုံေတြမွာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ ဒီဘုံေတြထဲက ေကာင္းတဲ့သုဂတိဘုံလုိ႔ ေခၚဆုိႏုိင္တဲ့ လူ႔ဘုံနဲ႔ နတ္ဘုံေတြကုိ ရေအာင္ႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိလာျပန္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာ က်င္လည္ရာကာလမွာ ဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္ဖုိ႔လုိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာ ခရီးသြားေတြအတြက္ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ ဘဝဆုိတာ ခုနေျပာခဲ့တဲ့ လူ႔ဘုံနတ္ဘုံလုိ႔ေခၚတဲ့ သုဂတိဘဝေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဘဝေတြကုိ ရဖုိ႔အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကုသုိလ္ကေတာ့ သီလကုသုိလ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလကုသုိလ္ဟာ မေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမွာ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ရဲ႕ ကာယကံ၊ ဝစီကံေတြကုိ ထိန္းေပးတဲ့ ကုသုိလ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းေန၊ သီလလုံၿခံဳေနတဲ့ သူေတြဟာ ေသၿပီးေနာက္ဘဝေတြမွာ ေကာင္းတဲ့သုဂတိ ဘဝေတြမွာပဲ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိဗၺာန္ေရာက္တဲ့အထိ ဒီဘဝမွာ မႀကိဳးစားႏုိင္ၾကေသးသူေတြ အေနနဲ႔ ဘဝသံသရာမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ ဘဝေတြမွာ ျဖစ္ေစဖုိ႔ သီလကုသုိလ္ကုိ အားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိေတာ့ကား သီလလုံၿခဳံတဲ့အတြက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဘဝေတြမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အဲဒီအဆင့္ျမင့္တဲ့ ဘဝေတြမွာ စားရမယ့္ေသာက္ရမယ့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ ေနၾကမယ္ဆုိရင္လည္း မျဖစ္ေသးျပန္ပါဘူး။ အဆင့္ျမင့္တဲ့ လူ႔ဘဝ၊ နတ္ဘဝ စတာေတြမွာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ရင္းနဲ႔ပဲ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းကာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္အားထုတ္ႏုိင္မႈ မရွိျပန္ဘူးဆုိရင္လည္း ဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္ေပမယ့္ ဘဝခ်မ္းသာမႈ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီလုိအဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ ဘဝကုိရေနေပမယ့္ ဆင္းရဲေနတဲ့ ဘဝမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ ဒါနကုသုိလ္ကုိ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနကုသုိလ္ဟာ ဘဝခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ကုသုိလ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြန္႔ႀကဲမႈ ျပဳေနသူေတြဟာ ႐ုပ္ဝတၳဳပုိင္းမွာ ခ်မ္းသာေနသူေတြ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါးလုိအပ္တာကုိ ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ကုိယ္လိုအပ္တဲ့အခါမွာလည္း ရရွိေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒါနကုသုိလ္ရဲ႕ မေျပာင္းလဲတဲ့ နိယာမပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ လုိေလေသးမရွိ ခ်မ္းသာေစဖုိ႔အတြက္ ဒါနကုသိုလ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ ကုသုိလ္လုပ္တယ္ဆုိတာ လုိအပ္တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လွမ္းကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡအားလုံး ၿငိမ္းေစဖုိ႔၊ ဒုကၡမၿငိမ္းႏုိင္ေသးလုိ႔ သံသရာ လည္ေနရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာလည္း ေကာင္းတဲ့ဘုံဘဝေတြမွာ ျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ေကာင္းတဲဘုံဘဝမွာလည္း စားရမယ့္ ေသာက္ရမယ့္ ဘဝမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ သက္ေသာင့္သက္သာ ခ်မ္းသာတဲ့ ဘဝျဖစ္ေစဖုိ႔ဆုိတဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္၊ လုပ္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြ အတြက္လည္း လုပ္ရမယ့္ ကုသုိလ္ေတြက ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ဆုိတဲ့ ကုသုိလ္သုံးမ်ိဳးလုံးပဲ ျဖစ္ၿပီး ဒီသုံးမ်ိဳးလုံးကုိ စုံေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့ သူေတြဟာ နိဗၺာန္မရေသးေတာင္မွ အဆင့္ျမင့္တဲ့ဘဝမွာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ဒီကုသုိလ္သုံးမ်ိဳးမွာ အဓိက အေျခခံအက်ဆုံး ကုသုိလ္က သီလကုသုိလ္ဆုိတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနေတြ လႈိင္လႈိင္လုပ္ေနေပမယ့္ သီလမျဖဴစင္ရင္ ဒါနရဲ႕ အက်ိဳးေပး အားနည္းေနတတ္ၿပီး တရားဘာဝနာအလုပ္ အားထုတ္တဲ့ အခါမွာလည္း သီလမျဖဴစင္ရင္ ဘာဝနာဉာဏ္ျဖစ္ဖုိ႔ပါ မလြယ္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရားအားထုတ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ အေျခခံျဖစ္တဲ့ သီလမျဖဴစင္ရင္ စိတ္လည္းျဖဴစင္မွာ မဟုတ္ဘဲ စိတ္မျဖဴစင္ရင္ သမာဓိ ျဖစ္ဖုိ႔လည္း မလြယ္ျဖစ္ကာ သမာဓိမတည္ရင္ ပညာျဖစ္ဖုိ႔လည္း ခက္ခဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနလုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာဝနာအလုပ္ အားထုတ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ သီလကုသုိလ္ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ အရင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သီလကုသုိလ္ကုိ အေျခခံတဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြကုိ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အလုံးစုံျပည့္စုံတဲ့ ကုသုိလ္ေတြ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အထူးသတိျပဳရမွာက ဒါနသီလဘာဝနာ ကုသုိလ္သုံးမ်ိဳးမွာ တစ္မ်ိဳးတည္း လုပ္ဖုိ႔ထက္ သုံးမ်ိဳးလုံး လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနလုပ္တာ သေဘာက်လုိ႔ ဒါနကုသုိလ္ တစ္ခုတည္းလုပ္ေနၿပီး သီလကုသုိလ္မပါ၊ သီလမလုံၿခဳံျပန္ရင္လည္း အဆင့္ျမင့္ျမင့္ သုဂတိ ဘဝမွာ ျဖစ္ဖုိ႔မလြယ္သလုိ သီလကုသုိလ္မပါ သီလမျဖဴစင္ဘဲနဲ႔ ဘာဝနာအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနျပန္ရင္လည္း တရားမတက္၊ ဉာဏ္မတက္ဘဲ အက်ိဳးထူးတရားရဖုိ႔ ခက္ခဲေနတတ္တယ္ဆုိတာ ႏွလုံးသြင္း ဆင္ျခင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ သီလကုိလုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၿပီး ဒါနနဲ႔ဘာဝနာ ကုသုိလ္ေတြကုိ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံ အားထုတ္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကုသိုလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္တာလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုသုိလ္ဆုိတာ ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ ဒုကၡၿငိမ္းေစဖုိ႔၊ ဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္ေစဖုိ႔နဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ဘဝမွာ ခ်မ္းသာေစဖုိ႔ဆုိတဲ့ ဆႏၵေတြေၾကာင့္ လုပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဆႏၵေတြျပည့္ဖုိ႔အတြက္ သီလကုသုိလ္ကုိ အေျခခံတဲ့ ဒါနကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္ေတြကုိ စြမ္းႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ဘာဝနာကုသုိလ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ တရားအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္း ဒီဘဝမွာပဲ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္ေသးရင္လည္း သီလကုသုိလ္ကုိ က်င့္ႀကံေစာင့္ထိန္းကာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ သုဂတိဘဝကုိ အရယူကာ အဲဒီသုဂတိဘဝမွာ ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္ ဒါနကုသုိလ္ကုိလည္း စြမ္းႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ အသိေပးတင္ျပရင္း လူတုိင္းလူတုိင္း ကုသုိလ္တရားေတြကုိ ရႏုိင္သမွ် ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ျခင္းသာ…

ခုတစ္ေလာ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဒယ္ဂူးမွာ ျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြက သိပ္ျမန္လြန္းတယ္လုိ႔ ထင္ရသလုိပါပဲ။ အေဝးေရာက္ ျမန္မာေတြ တစ္ပတ္ပဲျခားၿပီး ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆုံးပါးသြားၾကတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္ သတင္းေတြကုိၾကည့္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္မ်ားက “အရွင္ဘုရားတုိ႔ ဒယ္ဂူးလည္း ဘယ္လုိျဖစ္ေနတာလဲ” ဆုိတဲ့အေမးေတြ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဒကာ၊ ဒကာမေတြကလည္း “ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဒယ္ဂူးမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲ”ဆုိတဲ့ ေလွ်ာက္ထားသံေလးေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ရဲ႕ စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္းကလည္း မၾကာခင္ကမွ ေပၚေပါက္လာၿပီး ဒီအသင္းေပၚလာၿပီးမွ ဒီလုိအျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕က အသင္းအက်ိဳးေဆာင္ ကေလးေတြကုိျမင္တုိင္း ေျပာင္သလုိလုိ ေနာက္သလုိလုိ စကားေလးေတြနဲ႔ “မင္းတုိ႔ အသင္းေပၚလာမွ ဒီလုိျဖစ္လာတာ”လုိ႔ ဆုိလာတာေတြလည္း ရွိလာျပန္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ လူမႈကူညီေရး အသင္းကုိ “နာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕ကုိ “ကုိေက်ာ္သူ” စသျဖင့္ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေျပာလာတာ ေလးေတြေတာင္ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“ေျပာခ်င္သူေတြကေတာ့ ေျပာေနၾကမွာပါပဲ။ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာၾကပါေစ။ ဒါဟာ ဂုဏ္ယူစရာပါပဲ။ လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေလးေတြ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာတဲ့ သေဘာပဲေပါ့။ ဘာမွမလုပ္လုိ႔ ဘာမွမျဖစ္ရင္ ဘာမွလည္း ေျပာစရာ မရွိဘူးမဟုတ္လား၊ ခုေတာ့ ေျပာစရာ ရွိလာတယ္ဆုိေတာ့ ဒါဟာ အလုပ္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနလုိ႔ပဲေလ။ ဂ႐ုမစုိက္ပါနဲ႔၊ ကုိယ့္ေစတနာသာ အဓိကပဲ မဟုတ္လား၊ အလုပ္လုပ္ရင္ေတာ့ အေျပာခံရမွာ အေသအခ်ာပဲေလ၊ ဒါေတြကုိ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္မထားပါနဲ႔” လုိ႔ ကေလးေတြကုိ အားေပးရပါတယ္။

အဲဒါပါပဲ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ေတာ့ ဘာမွမလုပ္ျဖစ္ဘဲ သူမ်ားလုပ္ရင္ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ စသျဖင့္ ေျပာၾကတာ ဗမာေတြရဲ႕ ထုံးစံလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဗမာလုိ႔ေျပာေတာ့ လူမ်ိဳးေတြအထိ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြလုိ႔ပဲ ေျပာပါရေစေတာ့။ အေကာင္းျမင္သေဘာနဲ႔ ေဝဘန္ေထာက္ျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ လက္ခံႏုိင္ေပမယ့္ အဆုိးျမင္တဲ့ သေဘာနဲ႔ သြားပုတ္ေလလြင့္ ေျပာလာတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ ကေလးေတြ မခံႏုိင္ေသးတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အသက္အရြယ္လည္းငယ္၊ အေတြ႕အႀကဳံလည္း မရင့္က်က္ေသးၾကေတာ့ အေျပာအဆုိ ေဝဘန္မႈေလးေတြအေပၚမွာ လုိက္ခံစားၿပီး သူတုိ႔ေလးေတြ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကျခင္း ျဖစ္မွာပါ။ ဒီအတြက္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ေရွ႕သုိ႔သာ ဆက္ခ်ီတက္ပါလုိ႔ သူတုိ႔ေလးေတြကုိ ထပ္ၿပီးတုိက္တြန္း အားေပးရပါတယ္။ ထားပါေတာ့။ ဒါက အလုပ္လုပ္သူေတြကုိ မလုပ္တဲ့သူေတြက ျပစ္တင္ေျပာဆုိ ေဝဘန္တတ္တဲ့ သေဘာေလးေတြကုိ ေျပာျပတာပါ။

ဒီမွာအဓိက ေျပာခ်င္တာက အဆုိးေတြျဖစ္လာရင္ ဘယ္သူေၾကာင့္ ဘယ္ဝါေၾကာင့္ စသျဖင့္ အျပစ္တင္ ပုံခ်တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြ၊ ဘာလုပ္လုိ႔၊ ညာလုပ္လုိ႔ ဒီလုိျဖစ္တာ စသျဖင့္ စဲြတတ္တဲ့ ဥပါဒ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္ေရာက္တတ္တဲ့ သေဘာေလးေတြကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာေတြ တစ္ပတ္ပဲျခားၿပီး ေသသြားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က အစဲြေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဘာျဖစ္လုိ႔၊ ဘာေၾကာင့္ စသျဖင့္ေပါ့။ အမွန္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ဘယ္ဝါေၾကာင့္ရယ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အေၾကာင္းသူ ဖန္သြားၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေပၚခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပုံေသတြက္လုိ႔ မရတဲ့ မၿမဲျခင္းသေဘာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘာေရာဂါနဲ႔ ဘယ္လုိေသရမယ္ ဆုိတဲ့ တံဆိပ္ကပ္ထားလုိ႔ မရတဲ့ ေသျခင္းသေဘာေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူကေတာ့ျဖင့္ ေသခ်င္လုိ႔ ေသၾကရတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မေသခ်င္ဘဲ ေသဖုိ႔အေၾကာင္းဖန္လာလုိ႔ အက်ိဳးအေနနဲ႔ ေသျခင္းတရား ျဖစ္ေပၚသြားၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းဆုိေတာ့ ဒီဘဝအေၾကာင္းရယ္၊ အတိတ္အတိတ္က အေၾကာင္းေတြရယ္ ေပါင္းစုံသြားျခင္းလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါ တစ္ဦးဦး ေသၾကရတယ္ဆုိတာ ကံကုန္လုိ႔ေသျခင္း၊ သက္တမ္းကုန္လုိ႔ ေသျခင္း၊ အသက္ကံႏွစ္မ်ိဳးကုန္လုိ႔ ေသျခင္း၊ ဥပေစၧဒကေခၚ ႐ုတ္တရက္ လတ္တေလာ ေသဖုိ႔အေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာလုိ႔ ေသျခင္းဆုိတဲ့ ေသျခင္းေလးမ်ိဳးမွာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အတိတ္အေၾကာင္းလုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဒီဘဝမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိဘဲ အသြားအလာ၊ အေနအထုိင္ အစားအေသာက္ေတြမွာ မဆင္မျခင္ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံး အသက္ဆုံးတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကရတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သူတုိ႔သူတုိ႔ေတြရဲ႕ ပစၥဳပၸန္ အနီးဆုံး အေၾကာင္းေတြလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေသၾကရတဲ့သူ အားလုံးဟာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး ျဖစ္သြားခဲ့ၾကရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေမြးလာတာကုိက ေသဖုိ႔အေၾကာင္းျဖစ္လာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝသံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေမြးၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသခဲ့ၾကရတာေတြ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိဗၺာန္မရေသးသမွ်ေတာ့ သတၱဝါေတြဟာ ေမြးၾက၊ အုိၾက၊ နာၾက၊ ေသၾကရမွာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးျခင္းရွိလုိ႔ ေသျခင္းျဖစ္လာတဲ့ သေဘာမွာ အရင္းစစ္ေတာ့ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူေၾကာင့္မွ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ သံသရာက ထြက္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒါမွမဟုတ္ သံသရာလည္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွိေစေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ အေၾကာင္းအက်ိဳး စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈ မရွိဘဲ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ညာျဖစ္လုိ႔ စတဲ့ မခုိင္လႈံတဲ့ အေၾကာင္းျပေတြနဲ႔ အဆုိးဘက္က ေတြးေလ႔ေတြးထ၊ ျမင္ေလ့ျမင္ထရွိကာ အလြယ္တကူ အျပစ္ပုံခ်တတ္တာေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ အေကာင္း၊ သူမ်ားျဖစ္ရင္ေတာ့ မေကာင္း၊ ကုိယ္ဆုိရင္ေတာ့ မမွား၊ သူမ်ားဆုိရင္ေတာ့ အမွား၊ ကုိယ့္ဘက္ဆုိရင္ေတာ့ အျပစ္မရွိ၊ သူ႔ဘက္ဆုိရင္ေတာ့ အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ ထင္တတ္ျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြကုိ အမွန္ျမင္ၾကည့္ေစ၊ သူ႔ေနရာမွာကုိယ္ဆုိတဲ့ အေတြးေလးေတြနဲ႔ အစားထုိးခံစားကာ နားလည္ေပး ၾကည့္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာေလးေတြကုိ အမွန္သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းမေျပာရင္ေတာင္မွ အေစာင္းမေျပာၾကေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵသက္သက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအေၾကာင္းအက်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ရင္ အေသးအဖဲြေလးကစၿပီး ခုလုိေသျခင္းတရားမ်ိဳးအထိ ျမင္ၾကည့္တတ္ၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕လက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားရဲ႕ အနီးဆုံးအေၾကာင္း တရားနဲ႔ အေဝးျဖစ္တဲ့ အတိတ္အေၾကာင္းတရားအထိ ျမင္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ လူေတြဟာ ကုိယ့္ဘဝအေျခအေနကုိ အမွန္သိလာႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ ကမၼနိယာမ သေဘာတရားကုိလည္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သေဘာေပါက္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘဝမွာ ကုိယ္ရရွိေနရတဲ့ လက္ေတြ႕ဘဝ အက်ိဳးတရား၊ သူမ်ားနဲ႔ယွဥ္ရင္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ ကြာျခားမႈမ်ား၊ လူခ်င္းအတူတူ အက်ိဳးေပးခ်င္း ကဲြျပားမႈမ်ား စတာေတြကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္တတ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း အစစအရာရာ သတိထားလာတတ္မွာ ျဖစ္သလုိ သူတပါးအေပၚမွာလည္း ကုိယ္ခ်င္းစာ နားလည္လာတတ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ လူေတြဟာ ရရွိလာတဲ့ ဒီဘဝမွာ သူမ်ားနဲ႔မတူဘဲ ဘဝအေျခအေန နိမ့္က်ေနတာ၊ အဆုိးေတြနဲ႔ ျဖတ္သန္းေနရတာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရရွိလာတဲ့ ကုိယ့္ဘဝ နိမ့္က်ေနတာကုိ သတိမျပဳမိဘဲ ဒီဘဝမွာလည္း ကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြက အဆုိးဘက္ကုိ ဦးတည္သြားေနတာေတြလည္း ရွိေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြ ဒီဘဝမွာေတာင္ ကုိယ္ရဲ႕အက်ိဳးေပး သက္ေရာက္မႈက ဒီေလာက္နိမ့္က်ေန၊ ဒီေလာက္အဆုိးေတြ ျဖစ္ေနရင္ မေကာင္းတဲ့ အျမင္အေတြး အလုပ္မ်ားနဲ႔ ျဖတ္သန္းေနၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ အနာဂတ္မွာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းတရားရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ဒီထက္ကုိပုိၿပီး ဆုိးဝါးနိမ့္က်ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုိယ့္လုပ္ရပ္ကုိ ကုိယ့္ဘဝကုိ ဖန္တီးေနတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တတ္တဲ့ နိယာမပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ေလာကမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူမ်ားအျပစ္ေျပာဖုိ႔၊ သူမ်ားအျပစ္ေထာက္ျပဖုိ႔၊ သူမ်ားအျပစ္ေဝဘန္ဖုိ႔ လြယ္တတ္ၾကသေလာက္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ဆင္ျခင္ဖုိ႔၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာကုိ သတိျပဳမိဖုိ႔က်ေတာ့ အလြယ္တကူ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ သေဘာရွိတတ္တဲ့အတြက္ သူမ်ားမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ကုိ ကုိယ္ကႀကိဳးစားေလ့က်င့္ရင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္၊ အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ေရာက္မလာေအာင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူ႔ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းေလးေတြရွာၿပီး ၾကည့္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ၾကဖုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရွိရင္ အက်ိဳးရွိတတ္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ရင္း အက်ိဳးေကာင္းေအာင္ အေၾကာင္းေကာင္းေတြ လုပ္ၾကဖုိ႔ အသိေပးလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ အရာေတြဟာ ဘယ္သူေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါေၾကာင့္၊ ဘာေၾကာင့္ညာေၾကာင့္ စတာေတြထက္ ကာယကံရွင္ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အနီးအေဝး အေၾကာင္းတရားေတြရဲ႕ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ နိယာမ သေဘာတရားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ကာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္သာ ကုိယ့္ရဲ႕အက်ိဳးေပးေကာင္းဖုိ႔ လက္ရွိအလုပ္ေတြမွာ အေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ အသိသတိနဲ႔ ဆင္ျခင္ၿပီး ႀကိဳးစားေနထုိင္ ေလ့က်င့္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း အစစအရာရာ မေမ့မေလ်ာ့ သတိရွိၾကဖုိ႔ ေစတနာထား ေမတၱာအားျဖင့္ အသိေပးစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

လစဥ္ေဟာၾကား ျမတ္တရား (၃)

အႏွစ္ထုတ္ယူ စြမ္းတဲ့သူ
တစ္လတစ္ႀကိမ္ အထူးက်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးျဖစ္ေနတဲ့ လစဥ္တရားပဲြနဲ႔ ေရႊျမန္မာ ဆုံညီပဲြကုိ ေလးလပုိင္းမွာလည္း ပုံမွန္အတုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလမွာေတာ့ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ႏွစ္သစ္ကူးအလွဴပဲြ က်င္းပမယ့္ရက္နဲ႔ အခ်ိန္ကုိက္ယူၿပီး ၁၇-၄-၂၀၁၁၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ၁၃၇၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ျမန္မာ့ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔မွာပဲ လစဥ္တရားပဲြ၊ ႏွစ္ဦးအလွဴပြဲ၊ ဇီဝိတဒါနပဲြစတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ားနဲ႔ အေထြေထြ ကုသုိလ္ပဲြအျဖစ္ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကုသုိလ္အမ်ိဳးအစား စုံသေလာက္ ပရိတ္သတ္ကလည္း စည္ကားလွတဲ့အတြက္ တရားပဲြအခ်ိန္ကုိ ေတာ္ေတာ္ေလးညႇိၿပီး ေဟာၾကားေပးခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔အစီအစဥ္နဲ႔သူ အခ်ိန္ကုိက္ေအာင္ အပုိင္းေလးေတြခဲြၿပီး စီစဥ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားေဟာတာကုိ အရင္လုိ ေအးေအးေဆးေဆး မေဟာၾကားႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမယ့္ ေဟာၾကားခြင့္ရတဲ့ နာရီဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ လုိရင္းပါေအာင္ ေဟာၾကားေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကုိ စိတ္သစ္လူသစ္နဲ႔ ျဖတ္သန္းႏုိင္ဖုိ႔၊ အတိတ္က အရိပ္ေတြကုိ သင္ခန္းစာယူၿပီး အနာဂတ္မွာ အမွားမျဖစ္ဖုိ႔၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖတ္သန္းရတဲ့ အခ်ိန္ဟာ အလြန္တုိေတာင္းလွတဲ့အတြက္ အခ်ိန္တုိင္းမွာ အႏွစ္သာရရွိရွိ ျဖတ္သန္းႏုိင္ၾကဖုိ႔၊ အႏွစ္နဲ႔အကာ ခဲြျခားကာ အႏွစ္သာရကုိ အရယူႏုိင္ၾကေစဖုိ႔ စတ့ဲစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးေတြနဲ႔ ဒီလရဲ႕ တရားေခါင္းစဥ္ကုိလည္း “အႏွစ္ထုတ္ယူ စြမ္းတဲ့သူ”လုိ႔ အမည္ေပးကာ လစဥ္ေဟာၾကား ျမတ္တရား တစ္ပုဒ္အျဖစ္ ေဟာၾကားခ်ီးျမႇင့္ ေပးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အတိတ္အခ်ိန္ေတြကုိၾကည့္ရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဟုိလုိဒီလုိလုိပဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတာ မ်ားတတ္ပါတယ္။ တဒဂၤအခုိက္အတံ့ ႀကီးပြားေရးေနာက္ကုိလုိက္ၿပီး ပညာရွာသူကရွာ၊ ဥစၥာရွာသူကရွာ၊ မဆုိစေလာက္သူေတြက တရားရွာသူကရွာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြဟာ ကုန္ၿပီးရင္းကုန္ရင္း ျဖစ္ေနၾကတာ မ်ားလွပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ပညာရွာရင္း၊ စီးပြားရွာရင္းနဲ႔ပဲ ဘာမွမရလုိက္ဘဲ ဘဝဆုံးသြားသူေတြ ရွိသလုိ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း စီးပြားရွာရင္း စီးပြားလည္းပ်က္၊ အက်င့္တရားလည္းပ်က္ကာ ဘဝပါ ပ်က္သြားၾကတဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္ၾကသူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳဆုိရင္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ေနာက္ကုိလုိက္ရင္း စည္းစိမ္ဥစၥာလည္း မရ၊ ခႏၶာကုိယ္လည္း ႏြမ္းလ်ကာ အသက္ရွင္ေနရတဲ့ ဘဝဟာလည္း အဓိပၸါယ္မဲ့ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး ပစၥဳပၸန္မွာေရာ သံသရာမွာပါ ဘာမွအႏွစ္သာရ မရလုိက္ဘဲ ရရွိလာတဲ့ လူ႔ဘဝကုိ အ႐ႈံးနဲ႔ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၾကရတဲ့ သူေတြအထိ ျဖစ္သြားၾကတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိပ္မၾကာလွတဲ့ လူ႔ဘဝမွာ အႏွစ္သာရကုိ ရႏုိင္သမွ် ထုတ္ယူၿပီး အစြမ္းရွိတဲ့သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဝမွာ အႏွစ္သာရေတြ ထုတ္ယူၿပီး အစြမ္းရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ထုတ္ယူသင့္တဲ့ အႏွစ္သာရက အမ်ားႀကီး မရွိပါဘူး။ သုံးမ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီသုံးမ်ိဳးက
၁။ စည္းစိမ္းဥစၥာေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရ
၂။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔
၃။ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရ
ဆုိတဲ့ အႏွစ္သုံးမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုံးမ်ိဳးရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ရႏုိင္သမွ် ထုတ္ယူသြားႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ တကယ့္ကုိပဲ စြမ္းႏုိင္တဲ့သူ၊ အႏွစ္ရွိတဲ့သူ၊ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႀကီးပြားတုိးတက္မယ့္သူ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုံးမ်ိဳးကုိ အရင္းတည္ကာ ထုတ္လုိ႔ရသမွ် အႏွစ္သာရေတြကုိ ထုတ္ယူသြားႏုိင္တဲ့သူဟာ ဗုဒၶအလုိရွိေတာ္မူတဲ့ အႏွစ္ထုတ္ယူ စြမ္းတဲ့သူ ျဖစ္ေနမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိေတာ့ကား စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ဘယ္လုိထုတ္သင့္သလဲ ဆုိေတာ့ ဗုဒၶစာေပက “ပဥၥႏၷံ ေဝရာနံ သာဓာရဏ ဘာေဝန နိႆာရႆ ဣမႆ ဓနႆ ဒါနံ နာမ သာေရာ”လုိ႔ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပပါတယ္။ ဒီစကားရဲ႕ ဆုိလုိရင္းက “စည္းစိမ္ဥစၥာဆုိတာ ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခုိးသူ၊ အေမြခံ သားဆုိးသမီးဆုိ ဆုိတဲ့ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ ဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ အႏွစ္သာရ ရွာမရတဲ့ အဲဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းဆုိတဲ့ ဒါနတရားပဲ” လုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။ ဒီစာေပအဖြင့္အတုိင္းပါပဲ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြ စုေစာင္းထားတဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာဆုိတာ ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ သူခုိးဓားျပ စတဲ့ ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးသြားႏုိင္သလုိ ေသၿပီးေနာက္လည္း တပါတည္း ယူေဆာင္သြားလုိ႔မရ ထားခဲ့ရမယ့္ အရာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ပစၥည္းဥစၥာရဲ႕ သေဘာက ကုိယ္နဲ႔ထုိက္မွလည္း ရတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ကုိယ္ကဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားရွာေဖြ စုေစာင္းေပမယ့္ မရထုိက္ဘူးဆုိရင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ကုိ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘဝမွာ ကုိယ့္အတြက္ အဆင္မေျပလုိ႔ ေနာင္ဘဝအတြက္ ထုတ္ပုိးယူသြားလုိ႔ ရသလားဆုိေတာ့လည္း ေသသြားရင္ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ေတာ့ဘဲ ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္တာေတြကုိ သူမ်ားေတြက ရယူသြားၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိရန္သူတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္တဲ့သေဘာ၊ ကုိယ္နဲ႔ထုိက္မွ ရတတ္တဲ့သေဘာ၊ ေသရင္ယူသြားလုိ႔မရ ထားသြားရတဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ စည္းစိမ္ဥစၥာဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ဘာမွအႏွစ္သာရ မရွိတဲ့အရာေတြလုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ အႏွစ္သာရရွိသြားဖုိ႔၊ ထာဝရ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔၊ ေသရင္ကုိယ္နဲ႔ တပါတည္း ယူေဆာင္သြားဖုိ႔ဆုိတာ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဒါနလုပ္ကာသာ ယူေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါနလုပ္ျခင္းဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလုိစည္းစိမ္ဥစၥာေတြကုိ အရင္းျပဳၿပီး ဒါနလုပ္ကာ အႏွစ္ထုတ္သြားႏုိင္သူသည္ စြမ္းႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶစာေပမွာ ဖြင့္ဆုိထားတဲ့ အဖြင့္ေလးက “ဗဟုေရာဂါနံ သာဓာရဏ ဘာေဝန နိႆာရႆ ဣမႆ ကာယႆ သီလံ နာမ သာေရာ” ဆုိတဲ့ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြင့္ေလးရဲ႕ ဆုိလုိရင္းက “ခႏၶာကုိယ္ဆုိတာ အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ ဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ အႏွစ္သာရ ရွာမရတဲ့ ဒီခႏၶာရဲ႕ အႏွစ္သာရဆုိတာ ကုိယ္က်င့္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆုိတဲ့ သီလတရားပဲ” လုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖြင့္အတုိင္းပါပဲ။ ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ေနရတဲ့ ဒီခႏၶာကုိယ္ႀကီးဟာ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ အပုတ္ေကာင္ႀကီး ႐ုပ္ေဆာင္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားသေဘာအရ ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံးကုိ ၿခဳံၿပီးၾကည့္လုိက္ရင္ အႏွစ္သာရရွိတယ္ဆုိတာ ဘာတစ္ခုမွ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခႏၶာကုိယ္က ထြက္သမွ်အရာေတြဆုိရင္လည္း ဘယ္အေပါက္ကပဲ ထြက္ထြက္ ေကာင္းတယ္ဆုိတာ တစ္ခုမွ မရွိလွပါဘူး။ အေရျပားေလးဖုံးထားလုိ႔သာ ဒီခႏၶာကုိယ္ႀကီးက လွတပတ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ေနရေပမယ့္ အေပၚအေရျပားကုိ ခြာၾကည့္ရင္ အားလုံးဟာ စက္ဆုတ္ရြံရွာဖြယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိအပုတ္အစုေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဒီခႏၶာကုိယ္ႀကီးဟာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါရတယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ အပုတ္ေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ဒီ႐ုပ္ေကာင္ႀကီး ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြေျပာေျပာေနတဲ့ ေရာဂါေရာဂါဆုိတာ တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ႐ုပ္အစုကုိပဲ ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွိတဲ့အတြက္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာေတြရွိေနၿပီး ဒီလုိေဖာက္ျပန္ေနျခင္းဟာ ေရာဂါရွိေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ႐ုပ္တရားကုိ အမွီျပဳၿပီး ေရာဂါေတြ အၿမဲမျပတ္ ရွိေနတဲ့အတြက္ ခႏၶာကုိယ္ဆုိတာ အႏွစ္သာရ ဘာတစ္ခုမွ ရွာမရတဲ့ အပုတ္ေကာင္ႀကီးသာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့ အပုတ္ေကာင္ဆုိတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးဟာ အႏွစ္သာရ ရွာမရတဲ့အတြက္ ဒီခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ထုတ္ပါဆုိရင္ ခႏၶာအစုကုိ အရင္းျပဳၿပီး ကုိယ္က်င့္သီလ ေကာင္းေအာင္သာ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ အႏွစ္သာရမရွိတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အရင္းျပဳၿပီး အႏွစ္သာရ ထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခႏၶာကုိယ္ႀကီး ဒီထက္ပုိၿပီး မေဖာက္ျပန္ခင္၊ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ သယ္ေဆာင္သြားလုိ႔ ရေနေသးခင္၊ ေျခလက္အဂၤါေတြကုိ လုိသလုိ လႈပ္ရွားလုိ႔ ရေနေသးခင္ ကုိယ္က်င့္သီလကုိ ႀကိဳးစားေစာင့္ထိန္းၾကဖုိ႔၊ ကုိယ္က်င့္တရား မလုံၿခဳံဘဲ အႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ အသက္ရွင္ ေနရျခင္းထက္စာရင္ ကုိယ္က်င့္တရား လုံေအာင္ေစာင့္ထိန္းၿပီး တစ္ေန႔တစ္ရက္ တစ္မနက္ေလာက္ အသက္ရွင္ေနရျခင္းက ပုိၿပီးျမင့္ျမတ္လွတဲ့ အတြက္ အက်င့္သီလကုိ အထူးေစာင့္ထိန္းၾကဖုိ႔နဲ႔ ဒီလုိ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အရင္းျပဳၿပီး သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ အႏွစ္သာရကုိ ထုတ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစြမ္းရွိတဲ့သူေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သီလေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ စြမ္းႏုိင္သမွ် ထုတ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ စသျဖင့္ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအႏွစ္သာရ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စာေပက “အနိစၥာဒိ သဘာေဝဟိ အဘိဏွပၸဋိပီဠနတၱာ နိႆာရႆ ဣမႆ ဇီဝိတႆ ဘာဝနံ နာမ သာေရာ” လုိ႔ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပပါတယ္။ ဒီအဖြင့္ရဲ႕ ဆုိလုိရင္းက “အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝဟာဆုိတာ မၿမဲျခင္း အနိစၥစတဲ့ သေဘာတရားေတြနဲ႔ အၿမဲမျပတ္ ႏွိက္စက္ေနတဲ့အတြက္ အႏွစ္သာရ ရွာမရတဲ့ အသက္ရွင္ေနရတဲ့ ဒီဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ တရားဓမၼ က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္း ဆုိတဲ့ ဘာဝနာ အလုပ္ပဲ ျဖစ္တယ္”လုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာဖြင့္ဆုိျပတဲ့ အဖြင့္အတုိင္းပါပဲ။ အသက္ရွင္ေနတယ္ဆုိတဲ့ ဘဝဟာ အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးတတ္တဲ့ မၿမဲျခင္း အနိစၥသေဘာ၊ အသက္ရွင္ေနတဲ့ အခုိက္မွာ အခ်ိန္မေရြး ဆင္းရဲႏုိင္တဲ့ ဒုကၡသေဘာ၊ အသက္ရွင္ေနေပမယ့္ ကုိယ္လုိသလုိ ဖန္တီးလုိ႔ မရဘဲ သူ႔အလုိအတုိင္း၊ သူျဖစ္ခ်င္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္ေနတဲ့ အနတၱသေဘာ ေတြနဲ႔ အၿမဲႏွီးႏြယ္ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲေနတယ္ဆုိတာ ခံစားမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနတယ္ဆုိတဲ့ ဘဝဟာ အခ်ိန္မေရြး ေသႏုိင္တဲ့သေဘာ၊ အခ်ိန္မေရြး ဆင္းရဲႏုိင္တဲ့သေဘာ၊ အခ်ိန္မေရြး သူ႔သေဘာ သူေဆာင္သြားႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတရားေတြက ရွိေနတဲ့အတြက္ တကယ္ေတာ့ အႏွစ္သာရ ဘာမွမရွိဘူးဆုိတာ သိျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အႏွစ္သာရ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း အသက္ရွည္မႈ မရွည္မႈဟာ အဓိကမက်ဘဲ အသက္ရွင္ေနတဲ့ အခုိက္မွာ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ အမိအရ လုပ္လုိက္ႏုိင္ျခင္းဟာ အဓိကက်တယ္လုိ႔ ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝမွာ အဓိကက်တာက ဒီအခုိက္အတံ့ကုိ အရင္းျပဳၿပီး တရားအလုပ္ အားထုတ္ႏုိင္မႈဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားအားထုတ္ျခင္းဟာ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရွင္ေနတုန္းမွာ အႏွစ္သာရကုိ ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားရွာ ကုိယ္မွာေတြ႕ဆုိသလုိ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ခုနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားၿပီး သြားလာလႈပ္ရွား အသက္ထင္ရွား ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီဘဝမွာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဆုိတဲ့ လကၡဏာေရး သုံးပါးကုိ ဘာဝနာဉာဏ္နဲ႔ အမွန္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ သမထဘာဝနာ၊ ဝိပႆနာ ဘာဝနာဆုိတဲ့ ဘာဝနာ တစ္ခုခုကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔နဲ႔ ဒီလုိ တရားအလုပ္ အားထုတ္ေနျခင္းဟာ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ထုတ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာေပါက္ စြမ္းႏုိင္တဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက ဒီေနရာမွာ ေျပာလုိတဲ့ အစြမ္းရွိသူဆုိတာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာအလုပ္ကုိ ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏုိင္သူ၊ ဘယ္လုိလုပ္ႏုိင္သူ၊ ဘယ္လုိက်င့္ႀကံ အားထုတ္ႏုိင္သူကုိသာ ဆုိျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပစၥဳပၸန္ သံသရာဆုိတဲ့ ဘဝႏွစ္ျဖာမွာ အစြမ္းရွိတဲ့သူ၊ စြမ္းႏုိင္တဲ့သူျဖစ္ဖုိ႔ လူတုိင္းလူတုိင္း စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရ၊ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကုိ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ အလုပ္ေတြကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာဆုိတာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးနဲ႔ အၿမဲဆက္ဆံေနတတ္သလုိ၊ ခႏၶာကုိယ္ဟာလည္း ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အၿမဲဆက္ဆံေနတတ္ၿပီး အသက္ရွင္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ ဘဝဟာလည္း မၿမဲျခင္းသေဘာ၊ ဆင္းရဲျခင္းသေဘာ၊ အစုိးရမျခင္း သေဘာေတြနဲ႔ အၿမဲႏွိပ္စက္ေနတတ္တဲ့အတြက္ အႏွစ္မရွိတဲ့ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဒီခႏၶာနဲ႔ ဒီအသက္ရွင္ေနမႈေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ဒါနျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ တရားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္သာ စြမ္းႏုိင္သမွ် ထုတ္ယူၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီလုိအႏွစ္သာရမ်ားနဲ႔ပဲ ဘဝမွာအစြမ္းရွိတဲ့ သူေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလရဲ႕တရားပဲြမွာ အမည္ေပးထားတဲ့ “အႏွစ္ထုတ္ယူ စြမ္းတဲ့သူ”ဆုိတဲ့ တရားေခါင္းစဥ္အတုိင္း ဘဝသံသရာ ခရီးဆက္ၾကမယ့္ သံသရာ ခရီးသြားမ်ား အေနနဲ႔ သံသရာခရီးမွာ သက္ေသာင့္သက္သာ သြားႏုိင္ရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ ယူေဆာင္လုိ႔ရႏုိင္မယ့္ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလကုသုိလ္၊ ဘာဝနာကုသုိလ္မ်ားကုိသာ စည္းစည္ဥစၥာကုိ အရင္းျပဳကာ အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အရင္းျပဳကာ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝအခုိက္အတံ့ကုိ အရင္းျပဳကာ တရားဘာဝနာအလုပ္ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ရႏုိင္သမွ် အရယူကာ စြမ္းႏုိင္တဲ့သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း “အႏွစ္ထုတ္ယူ စြမ္းတဲ့သူ”ဆုိတဲ့ တရားေတာ္ကုိ ဒီတစ္လရဲ႕ လစဥ္ေဟာၾကား ျမတ္တရားတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

- စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ႏွစ္ဆုိတာ၊ ဒါနလုပ္ကာ ထုတ္ရသည္။
- ခႏၶာကုိယ္မွ၊ ႏွစ္သာရ၊ သီလေဆာက္ကာ ထုတ္ရသည္။
- သက္ရွင္ေနရ၊ ႏွစ္သာရ၊ ဘဝနာက်င့္ကာ ထုတ္ရသည္။

Read more »

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၁၁)…

မနာပဒါယီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးခဲ့တဲ့ ေတြးမိသမွ် စာစုမ်ားထဲက စာဖတ္သူမ်ားကုိ အားျဖစ္ေစမယ့္ သတိေပးစကား ႏွလုံးသား အာဟာရေလးမ်ားကုိ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ စာတစ္ပုဒ္လုံးကုိ ဖတ္ရတာထက္ စာတစ္ပုိဒ္ေလာက္၊ စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္၊ စကားလုံးတစ္လုံးေလာက္က စိတ္အားအင္ကုိ ပုိၿပီးျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္အင္အား အသိတရားေလးမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ခ်က္ေလးမ်ားကုိ ထပ္မံတင္ျပလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္မွတ္က်င့္ႀကံၿပီး တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကပါေစ

ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ဆယ္ သီအုိရီ…
လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ခံစားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ဆုိရင္ နည္းတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ၿပီး ဆုိးတဲ့ခံစားခ်က္ဆုိရင္ မ်ားတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားဖူးတဲ့ ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ဆယ္ သီအုိရီေလး တစ္ခုကုိ သတိရမိပါတယ္။ သူသူကုိယ္ကုိယ္ အတူတူ တစ္ေျပးညီခံစားရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အေကာင္းဆုိရင္ အလုိျပည့္တယ္မရွိဘဲ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကို ၂၀ရာခုိင္းႏႈန္းေလာက္ပဲ ထင္ေနတတ္ၿပီး အဆုိးဆုိရင္ေတာ့ ၂၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကုိ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ခံစားရတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ေကာင္းတဲ့ အရာေလးေတြ ရလာတဲ့အခါ အတူတူ ရလာၾကေပမယ့္ ကုိယ့္က်ေတာ့ နည္းတယ္လုိ႔ ထင္ေနတတ္ၿပီး မေကာင္းတဲ့ အရာေလးေတြဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္က်မွာ ဒီလုိျဖစ္ရတယ္လုိ႔ ပုိၿပီးထင္ျမင္ တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အသီးသီးမွာ ရွိတတ္တဲ့ အတၱေလးေတြ၊ ငါစဲြေလးေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္က်ေတာ့မွ နည္းရေကာင္းလား၊ ကုိယ့္က်ေတာ့မွ ျဖစ္ရေကာင္းလားဆုိတဲ့ ေကာင္းမေကာင္းအျမင္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ကုိင္ဆဲြထားတဲ့ ငါစဲြမ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားက ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ဆယ္ သီအုိရီလုိ မျဖစ္ဖုိ႔ ငါစဲြေလးေတြ ျဖဳတ္ၾကစုိ႔လုိ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္…
ေလာကမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုိယ္စီရွိၾကရာမွ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဆီက၊ အရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတာင့္တေနၾကတဲ့ သတၱဝါေတြဟာ အတၱဆန္တဲ့ ငါစဲြေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ေနသမွ် ေမွ်ာ္လင့္မႈဟာ အဆုံးသတ္ၾကမွာ မဟုတ္သလုိ အဲဒီေမွ်ာ္လက္ခ်က္မ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာလည္း စိတ္အစဥ္မွာ အကုသုိလ္တရားမ်ားနဲ႔ ေလးလံထုိင္းမႈိင္း ညစ္ႏြမ္းတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ တစ္ခုခုကုိ ေပးလုိသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုကုိ ရယူလုိသူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပးလုိရလုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့ ေပးကမ္းမႈနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္နည္းတဲ့ ရယူမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးတဲ့သူကလည္း တစ္ခုခုကုိ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေပးတဲ့အခါ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာရင္ ကုိယ့္ပစၥည္းနဲ႔ကုိယ္ အကုသုိလ္ ျဖစ္တတ္သလုိ၊ ယူတဲ့သူကလည္း ရသင့္တာထက္ ပုိေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုိင္း ျဖစ္မလာရင္ စိတ္အစဥ္ ပင္ပန္းရတတ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေပးသူယူသူမ်ားဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းတဲ့ စိတ္ေစတနာ အျပည့္နဲ႔သာ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ဦးတည္တဲ့ ေပးကမ္းမႈမ်ိဳးနဲ႔ ေမတၱာဓာတ္အျပည့္ပါတဲ့ ရယူမႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုံၿခဳံေရး
ဘဝမွာ သတၱဝါေတြဟာ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစားၾကတဲ့ ေနရာမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ဘဝခႏၶာရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စိတ္အစဥ္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကေတာ့ အထူးလုိလား ေတာင့္တတတ္တဲ့ ႀကိဳးစားမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ တျခားအရာေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကတာထက္ ဒါနသီလဘဝနာ အလုပ္မ်ားနဲ႔ ႀကိဳးစားတာက အေကာင္းဆုံး ဘဝလုံၿခဳံေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းစိမ္ဥစၥာဆုိတာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေတြနဲ႔ မျပတ္ဆက္ဆံေနတဲ့အျပင္ ေသရင္လည္း ထားခဲ့ရမယ့္ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီစည္းစိမ္ဥစၥာေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိ ဒါနျပဳလုပ္ေပးျခင္းနဲ႔ပဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ရရွိထားတဲ့ ဘဝခႏၶာဆုိတာလည္း အနာေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အၿမဲဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ ဘဝခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ လုံၿခဳံမႈဟာ ဒီဘဝလည္း လုံၿခဳံ၊ ေနာင္သံသရာမွာလည္း လုံၿခဳံမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ သီလေဆာက္တည္မႈနဲ႔ပဲ လုံၿခဳံေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ၿပီး စိတ္ဆုိတာကလည္း ကိေလသာအာ႐ုံေတြနဲ႔ အၿမဲႏွိပ္စက္ခံရတတ္တဲ့အျပင္ မေကာင္းတဲ့အာ႐ုံေတြမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ဒီစိတ္အစဥ္ လုံၿခဳံေရးအတြက္လည္း ကိေလသာၾကားခုိမႈကုိ တားျမစ္ေပးႏုိင္တဲ့ ဘာဝနာ အလုပ္နဲ႔ပဲ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္းစစ္ေတာ့ ကုိယ့္အျပစ္သာ…
ေန႔စဥ္က်င္လည္ေနရတဲ့ ကုိယ့္ဘဝ အေျခအေနကုိလိုက္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ အျမင္အေတြး မွန္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အျမင္အေတြးဆုိတဲ့ သေဘာကလည္း မွားျမင္၊ မွားေတြးမိၿပီဆုိရင္ မွားေျပာ မွားလုပ္တတ္တဲ့အထိ ျဖစ္ေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အမွားေတြ ျဖစ္ေစတာကလည္း ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ အမွားေတြကုိ လက္ခံမိလုိက္တဲ့ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္၊ ဘယ္ဝါေၾကာင့္၊ ဘာေၾကာင့္ညာေၾကာင့္ စတဲ့ အေၾကာင္းျပေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္မွာအျမင္အေတြးေတြ မွားလာၿပီး ဒီအေတြးအျမင္ အမွားမ်ားေၾကာင့္ အေျပာအလုပ္အမွားေတြ ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ဆုိေပမယ့္ အရင္းစစ္ေတာ့ ဒါေတြကုိလက္ခံမိတဲ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ဟာလည္း ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္စိတ္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကုိ မသိလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီမသိမႈေနာက္ကုိ လုိက္ရင္း အမွားေတြေရာက္လာတဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္သိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေဝဒနာႏွင့္အၿပိဳင္…
ေဝဒနာဆုိတဲ့ စကားလုံးရဲ႕ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္ဟာ ခံစားျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခံစားျခင္းမွန္သမွ် ေကာင္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုိးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္ ဆုိးတာလည္း မဟုတ္တဲ့ ခံစားျခင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ ေဝဒနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဝဒနာဟာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ သတၱဝါတုိင္းမွာ ရွိေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ႐ုပ္နာမ္ရွိလုိ႔ ေဝဒနာ ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ ေဝဒနာကုိ ေဝဒနာလုိ႔ မသိရင္ ေကာင္းတဲ့အခါ ေလာဘျဖစ္ၿပီး ဆုိးတဲ့အခါ ေဒါသျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ ေလာဘေဒါသစတာေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ဘယ္လုိခံစားျခင္းမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းရင္လည္း ေကာင္းတဲ့သေဘာ၊ မေကာင္းရင္လည္း မေကာင္းတဲ့သေဘာ၊ ေကာင္းတာလည္းမဟုတ္ မေကာင္းတာလည္း မဟုတ္ရင္လည္း ေကာင္းမေကာင္းတဲ့ သေဘာေတြကုိ အရွိအတုိင္း သိႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး သည္းခံျခင္းတရား၊ သတိတရား၊ ဝိရီယတရား စတာေတြနဲ႔ ေဝဒနာကုိ အန္တုလုိ႔ အၿပိဳင္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပဲခံစားခံစား၊ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ပဲ ခံစားခံစား၊ ဘယ္လုိမ်ိဳးပဲ ခံစားခံစား ခံစားျခင္းမွန္သမွ်ဟာ ေဝဒနာေတြပဲလုိ႔ အမွန္သိကာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြယ္တကူ ခံစားမႈေနာက္ကုိ မလုိက္ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေဝဒနာကုိ ေဝဒနာလုိ႔ သိလာႏုိင္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေဝဒနာကုိ အမွီျပဳၿပီး ကိေလသာ ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

အေတြးမွားရင္ အေဝးသြားမယ္
အေတြးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုကၡေရာက္တတ္ၾကတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ အေတြးဆုိတာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္တဲ့၊ စိတ္ရဲ႕လက္ခံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့၊ စိတ္ရဲ႕ မသိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အထင္အရွား ျပလုိ႔ရတဲ့အရာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီအေတြးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းတဲ့ အေျပာ၊ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြအထိ လုပ္လာမိတတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္လုိအေတြးမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ အေတြးမွန္သမွ်ကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး မေတြးမိေအာင္ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မလုပ္ႏုိင္ေသးရင္လည္း ေတြးသမွ် အေတြးေတြကုိ ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ေတြးတတ္တဲ့ ႏွလုံးသြင္းမွန္ကန္တဲ့ အေတြးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစၿပီး ကုသုိလ္ျဖစ္ေစတဲ့အေျပာ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္ေစတဲ့ အလုပ္မ်ားနဲ႔ ကုသုိလ္တရားမ်ားေအာင္၊ ကုသုိလ္တရားေတြနဲ႔ နီးသထက္နီးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေတြးမွားတဲ့ အေတြးမ်ားေၾကာင့္ ကုသုိလ္တရားမ်ားနဲ႔ ေဝးေဝးသြားရမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ရွိတုိင္းသာ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ျဖင့္…
စိတ္ဆုိတာ ေကာင္းတဲ့အာ႐ုံေတြထက္ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ုံေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပုထုဇဥ္အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ စိတ္မွာရွိေနတတ္တဲ့ အရာေတြကလည္း ေကာင္းတာေတြထက္ မေကာင္းတာေတြကပဲ ပုိမ်ားေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔၊ ေကာင္းတဲ့အေတြး အႀကံျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္အစဥ္ကုိ သတိနဲ႔ ႀကိဳးစားေပးရတတ္ေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့စိတ္ အႀကံအေတြးေတြကေတာ့ အထူးႀကိဳးစားစရာမလုိဘဲ အလုိလုိ အဆင္သင့္ ရွိေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမေကာင္းတဲ့ စိတ္အႀကံအေတြးေတြ အၿမဲရွိေနတတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ပုထုဇဥ္ေတြဟာ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္ၾကတဲ့အခါ၊ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္ၾကတဲ့အခါ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေတြဘဲ အျဖစ္မ်ားေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္လုိက္လုိ႔၊ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္လုိက္လုိ႔ အေကာင္းေတြျဖစ္သြားတယ္၊ ကုသုိလ္ေတြ ရသြားတယ္၊ ကုိယ့္အတြက္ေရာ အမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားတယ္ဆုိတာ မရွိတတ္ပါဘူး။ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္လုိက္လုိ႔ ဘယ္သူေတာ့ ဘာျဖစ္သြားတယ္၊ ဘယ္သူေတာ့ ဘယ္ေရာက္သြားတယ္ စတဲ့ ဆုိးက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္သြားၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတ္ရွိတဲ့အတုိင္းသာ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆုိးက်ိဳးပဲ အျဖစ္မ်ားတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထမ္းမထားနဲ႔…
ျမန္မာစကားမွာ “စိတ္ေထာင္းေတာ့ကုိယ္ေက်၊ စိတ္ပ်ိဳေတာ့ ကုိယ္ႏု”ဆုိတဲ့ ဆုိး႐ုိးစကားတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အလုပ္ပင္ပန္းလုိ႔ ကုိယ္ႏြမ္းရတဲ့ သေဘာေတြ ရွိတတ္ေပမယ့္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ စိတ္ပင္ပန္းေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတတ္ၿပီး ဒီလုိ စိတ္ပင္ပန္းမႈေတြ မ်ားလာတဲ့သူေတြမွာ ႐ုပ္အဆင္းအဂၤါေတြပါ ႏြမ္းလ်လာတတ္တဲ့အတြက္ စိတ္ပန္းရင္ ကုိယ္ႏြမ္းတတ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုိစိတ္ပင္ပန္းမႈေတြ ျဖစ္ေစၿပီး ကုိယ္ပါႏြမ္းေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ စိတ္အစဥ္ကုိ ႏြမ္းေစတတ္တဲ့ အေတြးေတြကုိ ထမ္းထားလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးေတြေနာက္လုိက္ရင္း အဲဒီအေတြးေတြကုိ ခံစားေနမိတဲ့အတြက္ စိတ္အစဥ္ေတြ ေလးလံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီလုိစိတ္ေတြ ေလးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဘာမွမလုပ္ခ်င္၊ မကုိင္ခ်င္၊ မေျပာခ်င္ျဖစ္ကာ ႐ုပ္ခႏၶာႀကီးပါ ေလးလံေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးဆုိေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြကသာ စိတ္ကုိပူေလာင္ေစ၊ ထိုင္းမႈိင္းေစ၊ ေလးလံေစတတ္တဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့ အေတြးေတြကုိ ေတြးေတာေနျခင္းျဖင့္ အေတြးေတြကုိ ထမ္းမထားမိဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တန္ေဆးလြန္ေဘး…
အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က သေဘာက်ႏွစ္သက္လုိ႔ အၿမဲမျပတ္ ရရွိေနေအာင္ ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ မႏွစ္သက္ေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကန္႔တစ္ခု၊ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိပဲ ျဖစ္ေစတာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘဲ ဒီအေပၚမွာ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုခုကုိ ျဖစ္ေစတတ္တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြဟာ ႀကိဳက္လုိ႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မႀကိဳက္ေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ လုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္သင့္႐ုံေလာက္ပဲ ျဖစ္သင့္ၿပီး ကုိယ္နဲ႔ကုိက္ညီသေလာက္ပဲ လုပ္သင့္ကာ အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္၊ မလုိက္စားသင့္ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစဲြမ်ားရင္ အလဲြသြားမယ္
အစဲြတရားမွန္သမွ် ႀကိဳက္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ လုိက္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ေကာင္းတယ္ထင္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ေျပာင္းမယ္ထင္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ဘယ္လုိပဲစဲြစဲြ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာပါက စဲြရာကေနလဲြလာၿပီး ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကန္႔တစ္ခုနဲ႔ ရပ္တံ့ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Read more »

သီလရွင္မဝတ္ဖုိ႔ တားျမစ္တာ၊ ကုသုိလ္အလုပ္ကုိ တားျမစ္တာ အျပစ္ရွိ၊ မရွိ

Q. ၁) ဘုန္းဘုန္း.. သီလရွင္ အျပီးဝတ္ခ်င္တဲ့ သူကုိ ကန္႔ကြက္ရင္ အျပစ္ရွိပါလား။ တပည့္ေတာ္ သီလရွင္ေတြကုိ ၾကည္ညိဳပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သီလရွင္ဆရာေလးေတြက ရဟန္းေတြလုိ လွဴမယ့္သူ မ်ားမ်ားမရွိေတာ့ မိသားစု အေထာက့္အပံ့မရွိရင္ ဒုကၡေရာက္တယ္ဆုိလုိ႔ပါ။ မိဘေတြကဆံုးပါး ေမာင္ႏွမေတြက သူ႔အိမ္ေထာင္နဲ႔သူမုိ႔ မေထာက္ပံ့ တာဝန္မယူႏုိင္ရင္ ေရရွည္မွာ ဒုကၡေရာက္မွာစုိးလုိ႔ တားမိရင္ အျပစ္ရွိပါလား။

၂) ေမးခ်င္ပါေသးတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ သူငယ္ခ်ုင္းတစ္စုထဲမွာ ရသမွ် လခကုိ ေနစရိတ္စားစရိတ္နဲ႔ မုန္႔ဖုိးပဲယူျပီး ဘုရားကုိ အကုန္လွဴေနသူရွိပါတယ္။ ဘုရားကုိလွဴတယ္လုိ႔ သူသတ္မွတ္ထားတဲ့ သူ႔ဝင္ေငြ အမ်ားစုကုိ သူ႔ဇာတိမွ သံဃာေတြကုိ ဆြမ္းေလာင္း၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ လုပ္ပါတယ္။ သူ႔ဖုိ႔ကုိေတာ့ ေဆးလိပ္မေသာက္ အရက္မေသာက္ အဝတ္အစားေတာင္ ျခိဳးျခံပါတယ္။ တရားလဲထုိင္ေတာ့ ဒီလုိစိတ္ ဝင္သြားတာ ထင္ပါတယ္။ ေနာင္ေရးစုေဆာင္းဖုိ႔ေျပာလဲ သူမရွာေဖြႏုိင္ နာမက်န္းျဖစ္လာမယ္ဆုိ စုသင့္စုမယ္။ ခုငယ္တုန္း သန္မာတုန္း ဘုရားကုိ လုပ္ေကၽြးႏုိင္တုန္း လုပ္ေကၽြးမယ္ ေျပာပါတယ္။ သူ အရမ္းကံေကာင္းေနတာေတြေတာ့ ေတြ႔ေတြ႔ေနရပါတယ္။ သူ႔ေနပံုကုိ တားရင္ေရာ သူဒီေလာက္ ကံေကာင္းပါ့ေတာ့မလား။ တားတဲ့သူေရာ အျပစ္ျဖစ္မလား ဘုန္းဘုန္း။
(ေက်ာ္လတ္)

A. ၁) သီလရွင္ဝတ္တာကုိ တားျမစ္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အျပစ္ရွိမရွိဆုိတာ တားျမစ္တဲ့သူရဲ႕ ေစတနာအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ေစတနာဆုိးနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ တားျမစ္တာျဖစ္လုိ႔ အျပစ္မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သီလရွင္ဘဝမွာ အေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္ ဆင္းရဲမွာစုိးတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ကုိယ္က ေလာကီအေရးကုိ ဦးစားေပးသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကာယကံရွင္ရဲ႕ စိတ္ေစတနာက သီလရွင္ဘဝမွာ အေနေခ်ာင္၊ အစားေခ်ာင္ခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ကုသုိလ္ရခ်င္လုိ႔ လူ႔ဘဝကဒုကၡေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းလုိ႔ စတဲ့စိတ္ဆႏၵေတြ ျပင္းျပေနရင္ ဝတ္ခြင့္ေပးတာ ေကာင္းပါတယ္။ သီလရွင္ဘဝဟာ ရဟန္းေတြေလာက္ ပစၥည္းလာဘ္လာဘ မျပည့္စုံေပမယ့္ ဘုရားအလုပ္ကုိ က်ိဳးစားလုပ္ေနရင္ ဘုရားက ေကၽြးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာနဲ႔သူေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ သီလရွင္မဝင္ခင္ ဝတ္မယ့္ဆရာနဲ႔ ဝတ္မယ့္ေနရာကုိ ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ၿပီး ဝတ္မယ္ဆုိရင္ ဒုကၡေရာက္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒုကၡေရာက္လည္း ဘဝဒုကၡ၊ သံသရာဒုကၡေတြနဲ႔စာရင္ မဆုိစေလာက္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂) သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ရတနာသုံးပါး အေပၚမွာ ထားတဲ့သဒၶါတရားကေတာ့ တကယ့္ကုိ ေလးစားထုိက္တဲ့ သဒၶါတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္ေတြကုိ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္လာရင္ အဲဒီလုိ သဒၶါတရားေတြ တုိးပြားလာတတ္ပါတယ္။ ရွာေဖြေသာက္စားၿပီး ပုိက္ဆံစုတာထက္စာရင္ ေသာက္မယ့္စားမယ့္ အရာေတြထဲက စုေဆာင္းၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုိလုိ႔ေတာင္ အက်ိဳးတရား မ်ားလွပါေသးတယ္။ ဒီလုိ သဒၶါတရား ေကာင္းေပမယ့္ သူ႔ေနာင္ေရးအတြက္ ကုိယ္ကပူလုိ႔ ေျပာတာဆုိေတာ့ အျပစ္ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ သူလုပ္ေနတဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈေတြ လက္ေတြ႕မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူအေနနဲ႔ သဒၶါတရားေၾကာင့္ အလွဴအတန္းအေပၚ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္တာေကာင္းေပမယ့္ မွ်မွ်တတ လုပ္တာေကာင္းပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ တရားကုိေစာင့္တဲ့သူကုိ တရားကျပန္ေစာင့္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္က ေသခ်ာေနတဲ့အတြက္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအေပၚမွာ သဒၶါအားေကာင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူအတြက္ သူ႔ရဲ႕ကုသုိလ္ကံေတြက သူ႔ကုိေစာင့္ေရွာက္ေနမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါေကာင္းတဲ့သူအတြက္ ကံေကာင္းေနမွာျဖစ္ၿပီး မေကာင္းခဲ့လည္းပဲ အခုိက္အတံ့ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

Read more »

တုိး၍မပ်ိဳ၊ အုိသာအုိခဲ့

“ခႏၶာကုိယ္ဆုိး၊ ဤ႐ုပ္မ်ိဳးကား၊ တုိး၍မပ်ိဳ၊ အုိသာအုိခဲ့၊
ပ်က္ၿပိဳမဆိတ္၊ တညိတ္ညိတ္ျဖင့္၊ တမွိတ္မစဲ၊ တည္မၿမဲရွင့္၊
ေဖာက္လဲျဖစ္ခ်ဳပ္၊ မီးဟုပ္ဟုပ္သုိ႔၊ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ခု၊ ပစၥည္းျပဳ၍၊ ေပါင္းစုျဖစ္ၾက၊ သခၤတဟု၊
သဘာဝမ်ိဳး၊ ေကာင္းအဆုိးျဖင့္၊ ေၾကာင္းက်ိဳးမွ်သာ၊ ထင္စပါ၏၊
အကာအတိ၊ ႏွစ္မရွိေၾကာင့္၊ ပကတိကုိယ္၊ မတည္လုိဘူး”
(မန္လည္ဆရာေတာ္)

တစ္ခါတုန္းက ျဖစ္ပါ၏။ မေတြ႕သည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာသြားသည့္ ဒကာမႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ျပန္ဆုံစဥ္ စာေရးသူကုိၾကည့္ၿပီး ဒကာမႀကီးက “အရွင္ဘုရား ေနေကာင္းလားဘုရား၊ မေတြ႕တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီေနာ္၊ မေတြ႕ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာေတြဘယ္လုိ ျဖစ္ခဲ့လဲေတာ့မသိဘူး၊ အရွင္ဘုရားကုိ ၾကည့္ရတာ အရင္ကထက္စာရင္ အမ်ားႀကီး အုိစာသြားသလားလုိ႔၊ ဘာမွေတာ့ မျဖစ္ဘူး မဟုတ္လားဘုရား” ဟု သတင္းလည္းေမး၊ သူေလွ်ာက္ခ်င္ရာလည္း ေလွ်ာက္ေနေလ၏။ ဒကာမႀကီး၏ စကားကုိ ၾကားရသည့္အခါ စာေရးသူမွာ ပုထုဇဥ္သဘာဝ အုိစာလာသည္ ဆုိသျဖင့္ ရင္ထဲမွာ ဘဝင္မက် ျဖစ္မိခဲ့၏။ ထုိ႔အတူ မခံခ်င္စိတ္ႏွင့္ ဒကာမႀကီးကုိျပန္ၿပီး “ဟုတ္လား ဒကာမႀကီး၊ ဒကာမႀကီးလည္း ဘာေတြဘယ္လုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ မသိေပမယ့္ အရင္ထက္ပုိၿပီး အုိမင္းလာသလားလုိ႔” စသည္ျဖင့္ ရိသဲ့သဲ့ပင္ ျပန္လုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသး၏။

ထုိဒကာမႀကီး ျပန္သြားၿပီး တစ္ပါးတည္း ေအးေအးေဆးေဆး ရွိေနသည့္အခ်ိန္က်မွ စဥ္းစားမိသည္မွာ ဒကာမႀကီး ေျပာသြားသကဲ့သုိ႔ပင္ စာေရးသူသည္ အမွန္ပင္ အုိစာလာခဲ့၏။ စာေရးသူသာမဟုတ္၊ အျခားအျခားေသာ သူမ်ားသည္လည္း တစ္စတစ္စ အုိလာေနၾကသည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မည္သူမဆုိ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔၊ တစ္လထက္တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းလာသည္ဟူသည္ မရွိလွေပ။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပုိ၍သာ အုိလာၾကမည္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။ ေမြးဖြားလာျခင္း၏ေနာက္ ေရွာင္လဲြမရ ေရာက္လာၾကမည့္ အရာမ်ားကား အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း တရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ စင္စစ္ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးတတ္သည့္ ႐ုပ္တရားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းကုိကပင္ အုိျခင္းတရား၊ နာျခင္းတရား၊ ေသျခင္းတရားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကျခင္း ျဖစ္၏။

မွန္၏။ ႐ုပ္တရား၏ သေဘာလကၡဏာသည္ ေဖာက္ျပန္တတ္ျခင္း သေဘာရွိ၏။ ထုိသုိ႔ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ သေဘာရွိသည့္ ႐ုပ္အစုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသျဖင့္လည္း မည္သူမဆုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ႐ုပ္တရား၏ ေဖာက္ျပန္မႈႏွင့္ ႀကဳံေနရၾကရျခင္း ျဖစ္၏။ ယေန႔လူအမ်ား ေျပာေနၾကသည့္ အုိလာသည္ဟူေသာ စကားသည္ ႐ုပ္တရား၏ ေဖာက္ျပန္လာျခင္း သေဘာလကၡဏာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ တစ္စတစ္စ ေဖာက္ျပန္ျပေနသည့္ ႐ုပ္တရား၏ မတည္ၿမဲျခင္းကုိပင္ အုိလာသည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ စာစကားျဖင့္ေျပာလ်င္ ဇရာ၏ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဇရာအရ အုိလာၾကရျခင္းသည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္ ႐ုပ္အစုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါေပ၏။ ပင္ကုိယ္သေဘာအားျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ ထုိ႐ုပ္တရားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ျပဳျပင္ပါေသာ္လည္း ထင္သလုိ ျပဳျပင္၍ မရၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ မည္မွ်ပင္ ျပဳျပင္ပါေသာ္လည္း ပုိ၍ႏုပ်ိဳ လာသည္ဟူသည္ မရွိဘဲ တုိး၍သာ အုိလာၾကမည္ ျဖစ္ပါ၏။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္လ်င္ သဘဝတရား၊ အမွန္တရားဟူသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရသည့္ အရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါ၏။ ႐ုပ္နာမ္အစုမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ သတၱဝါမွန္သမွ်တုိ႔၏ သဘာဝနိယမ တရားမွာ အုိ၊ နာ၊ ေသဟူေသာ တရားသာ ျဖစ္၏။ ထုိတရားမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရသည့္ တရားမ်ား ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ေရွာင္လဲႊ၍ မရသည့္ တရားမ်ားလည္း ျဖစ္ပါ၏။ သဘာဝဓမၼဟူသည္ ယေန႔ေခတ္ တုိးတက္ထြန္းကားေနသည့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရသည့္ တရားမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ မည္မွ်ေတာ္သည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိပညာရွင္မ်ား တီထြင္ေဖာ္စပ္၍ မရသည့္ အခ်က္မွာ အုိနာေသ တရားမ်ားကုိ မအုိမနာမေသေစရန္ တီထြင္ေဖာ္စပ္မႈ မျပဳႏုိင္ျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္၏။

ထုိအခ်က္ကုိ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ ႐ုပ္တရားကုိ ခဲြစိပ္ကုသနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳျပင္ေနၾကသည့္ သူမ်ားကုိ ၾကည့္ပါက အုိျခင္းသေဘာကုိ မအုိေစရန္ မည္သုိ႔မွ် မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ သိႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသေဘာကုိ အမွန္မသိၾကသူမ်ားကား ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ မိမိတုိ႔၏ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္ ႐ုပ္တရားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳေလ့ရွိၾက၏။ အုိျခင္းတရားကုိ မအုိေစရန္ ေငြႏွင့္ဝယ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾက၏။ နည္းပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္ အားထုတ္ၾက၏။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သေဘာတရား အမွန္ကုိ မသိသျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည့္ ထုိသူမ်ား၏ ျပဳျပင္မႈသည္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္သည့္ဟူသည့္ အခ်က္ကုိ တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ျပလာသည့္ ႐ုပ္တရားက သက္ေသျပေနေပ၏။ သဘာဝ နိယာမမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရသည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ မည္မွ်ပင္ ျပဳျပင္ေသာ္လည္း ပုိ၍ႏုပ်ိဳလာသည္ မရွိဘဲ တုိး၍သာ အုိစာလာသည့္ သေဘာရွိသည့္ ႐ုပ္တရားက ေဖာ္ညႊန္းျပေနေပ၏။ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္ ႐ုပ္တရားသည္ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ေနသည္ကုိ အုိနာေသ တရားမ်ားျဖင့္ အထင္အရွား ျပေနေပ၏။

အုိျခင္းတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ငယ္စဥ္အခါက သိသိသာသာ ခံစားမႈ၊ သတိထားမႈ မရွိေသာ္လည္း တစ္စတစ္စ အသက္အရြယ္ ရလာသည့္အခါတြင္ကား အုိျခင္းတရား၏ သေဘာလကၡဏာကုိ ေကာင္းစြာခံစားမိလာတတ္၏။ ငယ္စဥ္ကဆုိလ်င္ လူႀကီးေတြကုိ အားက်သျဖင့္ အသက္ပင္ ျမန္ျမန္ႀကီးခ်င္တတ္ၾကေသာ္လည္း အသက္အရြယ္ ရလာသည့္ အအုိပုိင္း ေရာက္လာသည့္ အခါတြင္ကား တစ္ဖန္ျပန္ၿပီး ႏုပ်ိဳခ်င္တတ္ၾက၏။ အုိရျခင္း၏ ဒုကၡကုိ သိရွိလာရသည့္အခါတြင္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳမႈကုိ ေတာင့္တလာတတ္ၾက၏။ ႐ုပ္အဆင္းအဂၤါ ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာမႈကုိ လုိခ်င္ေတာင့္တၾကျပန္၏။ အုိလာသည့္အခါ သြားလာလႈပ္ရွားသည္က အစဒုကၡ ျဖစ္လာၾကသည့္အျပင္ အုိလာလ်င္ မစြမ္းျဖစ္လာတတ္သည့္ သေဘာကုိလည္း ခံစားလာတတ္ၾက၏။ အထူးသျဖင့္ ေနာင္တတရားျဖင့္ တရားရွာၾကမည္ ဆုိသည့္အခါတြင္ စိတ္သာရွိၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႐ုပ္တရားက ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ လုိသလုိ မလုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ကား ႐ုပ္တရား၏ ဇရာသေဘာကုိ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ လာတတ္၏။

သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကား ထုိသေဘာကုိ တရားသေဘာျဖင့္ မျမင္ဘဲ ႐ုပ္အသြင္ကုိ ျပင္လုိ႔ရသမွ် ျပင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အုိလာသည့္ ႐ုပ္အသြင္အျပင္ အရည္အဆင္းကုိ ရသေလာက္ ျပဳျပင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ခဲြစိပ္ကုသၿပီး အရည္ျပားကုိ အစားထုိးႏုိင္သမွ် ထုိးလာၾက၏။ စင္စစ္ ထုိသုိ႔မည္မွ်ပင္ ျပဳျပင္အစားထုိးေသာ္လည္း ႐ုပ္တရားသည္ ႐ုပ္တရားသာ ျဖစ္သျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ၿမဲ ေဖာက္ျပန္ေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ အုိၿမဲအုိလာမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ အသက္ သုံးဆယ္အရြယ္သည္ ဆယ္ႏွစ္အရြယ္၊ အသက္ငါးဆယ္အရြယ္သည္ အသက္သုံးဆယ္ အရြယ္စသည္ျဖင့္ အုိရာမွ ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာမႈမ်ိဳး ရွိလာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တစ္စတစ္စ ပ်ိဳလာသည္ဟူသည္ မရွိႏုိင္ဘဲ ၿပိဳလာသည္သာ ရွိလာႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ အုိလာသျဖင့္ ခ်မ္းသာလာသည္ ဟူသည္ မရွိႏုိင္ဘဲ သြားလာလႈပ္ရွား ဣရိယာမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမ်ားသာ ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါေပ၏။ အုိသျဖင့္ ေကာင္းလာသည္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ အုိသျဖင့္ ေညာင္းညာျခင္းသာ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္မွ်ပင္ ျပဳျပင္ပါေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာရွိသည့္ ဤ႐ုပ္တရားသည္ တုိး၍သာ အုိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုကၡမ်ားသာ ပြားလာမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

အုိလာလ်င္ ေကာင္းသည့္အရာဟူသည္ မရွိႏုိင္ဟုဆုိေသာ္လည္း အုိသည့္တုိင္ေအာင္ ေကာင္းသည့္တရားကား ရွိေနပါ၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ားတြင္ “သုခံ ယာဝ ဇရာ သီလံ”ဟူေသာ ညြန္ျပထားခ်က္ တစ္ခုရွိ၏။ “အုိသည့္တုိင္ေအာင္ ေကာင္းသည့္တရားသည္ သီလတရားပင္ ျဖစ္၏”ဟု ထုိစကားရပ္၏ အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ထားႏုိင္၏။ အုိလာလ်င္ မေကာင္းႏုိင္ေသာ္လည္း အုိသည့္တုိင္ေအာင္ ေကာင္းသည့္တရား ျဖစ္သည့္ သီလရွိေနလ်င္ကား ေကာင္းေနႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ ႐ုပ္တရားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာျဖစ္သည့္ အုိျခင္းတရား ရွိေနေသာ္လည္း သီလတရား ရွိထားလ်င္ကား ဘဝေကာင္းေနမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဝေကာင္းျခင္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္းသာ ျဖစ္ပါေပ၏။ ထုိခ်မ္းသာမႈသည္ အုိသည့္တုိင္ေအာင္လည္း ခ်မ္းသာ၊ ေနသည့္အခုိက္တြင္လည္း ခ်မ္းသာ၊ ေသၿပီးေနာက္ဘဝမ်ား အထိပင္ ခ်မ္းသာေစမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အုိလာသည့္ ႐ုပ္အသြင္အျပင္ကုိ ခ်မ္းသာေအာင္ ျပင္ေနၾကသည္ထက္ အုိသည့္တုိင္ေအာင္ ခ်မ္းသာေစမည့္ သီလကုိသာ လုံေအာင္မိမိတုိ႔၏ စိတ္ႏွင့္႐ုပ္ကုိ သတိဝိရိယ တရားမ်ားျဖင့္ ျပင္ျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ဆုိလုိသည္မွာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ သတၱဝါမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ႐ုပ္တရားကုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မအုိရေအာင္ မည္မွ်ပင္ ျပဳျပင္ၾကပါေသာ္လည္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာရွိသည့္ ႐ုပ္တရားသည္ ပုိ၍ႏုပ်ိဳလာသည္ မရွိဘဲ တုိး၍သာ အုိလာေနမည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ႐ုပ္ကုိျပင္ၾကျခင္းထက္ စိတ္ကုိျပင္ၾကျခင္းကသာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးဖြားျခင္း ျဖစ္ေပၚလာၿပီးသည့္ေနာက္ ဤ႐ုပ္တရားသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ အုိအုိလာေနသည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ အုိမႈေနာက္ ၿပိဳမႈသာေရာက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး အုိလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒုကၡတရားလည္း ပုိလာေနမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အုိလာသည္ႏွင့္အမွ် ေကာင္းလာသည္ ခ်မ္းသာလာသည္ဟူသည္ မရွိႏုိင္ဘဲ တစ္ရိပ္ရိပ္ျဖင့္ ဆင္းရဲမႈသာ ပုိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အုိသည့္တုိင္ေအာင္ ေကာင္းသည့္တရားျဖစ္သည့္ သီလတရား ရွိထားလွ်င္ကား ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္သျဖင့္ ႐ုပ္မခ်မ္းသာေသာ္လည္း သီလလုံၿခဳံထားသျဖင့္ကား စိတ္လည္းလုံၿခဳံ၊ ဘဝလည္း လုံၿခဳံၿပီး ပစၥဳပၸန္သံသရာ အျဖာျဖာတြင္ ခ်မ္းသာေနမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အုိသည့္တုိင္ေအာင္ ခ်မ္းသာေစမည့္ သီလတရားကုိသာ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရင္း မိမိတုိ႔၏ ဘဝကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္သာ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။


အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အုိလာသည္ဟုေျပာလ်င္ မႀကိဳက္တတ္ၾကေသာ္လည္း အေသအခ်ာ ေတြးၾကည့္လ်င္ ေမြးလာၿပီးေနာက္ ပုိ၍ပ်ိဳလာသည္မွာ မရွိဘဲ တုိး၍သာ အုိလာမည္သာ ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူက မည္မွ်ပင္ အုိလာသည္ ဆုိလာပါေစ ထုိစကားသည္ အမွန္ျဖစ္သျဖင့္ မတုန္မလႈပ္ဘဲ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာက္ျပန္တတ္သည့္ ႐ုပ္အစုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသျဖင့္ ႐ုပ္တရား၏ ေဖာက္ျပန္မႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အုိျခင္းတရားကုိလည္း မလဲြမေသြ ႀကံေတြ႕ရမည့္ သဘာဝနိယတရား တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္လ်က္ ႐ုပ္တရားအုိလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒုကၡထက္ အုိသည့္အတုိင္ေအာင္ ခ်မ္းသာေစမည့္ အက်င့္သီလပုိင္းကုိသာ သတိဝီရိယ တရားမ်ားျဖင့္ အထူးလုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း ႐ုပ္နာမ္အစုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ သတၱဝါမွန္သမွ် တုိး၍မပ်ိဳ အုိသာအုိေနၾကမည့္ အခ်က္ကုိ မေမ့မေလ်ာ့ဖုိ႔ကုိလည္း အေလးအနက္ ထပ္မံ၍ အသိေပး တုိက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။

Read more »

ႏွစ္သစ္အတြက္ ခြန္းဆက္ေခၽြျခင္း

အားလုံး မဂၤလာပါ။

၁၃၇၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေခၽြလုိက္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြဟာ သိပ္ျမန္လြန္းတဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ကုန္သြားျပန္ပါၿပီ။ ခဏေလးလုိ႔ ထင္ရတယ္ေနာ္။ ကုန္သြားတဲ့ တစ္ႏွစ္မွာ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားၾကည့္ရင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ၊ အလုိျပည့္တာေတြ၊ အလုိမျပည့္တာေတြ စတဲ့ အေကာင္းအဆုိး ေလာကဓံေတြနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္ဆုိတာ လူတုိင္းပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရ တာေတြထဲမွာ ကုသုိလ္ေတြမ်ားသလား၊ အကုသုိလ္ေတြ မ်ားသလားလုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးၾကည့္ရင္ အင္း… အမ်ားအားျဖင့္ အကုသုိလ္ေတြက မ်ားေနၾကမွာပါ။

ထားပါေတာ့။ အတိတ္ဆုိတာ က်န္ခဲ့ၿပီေလ။ ဒီေတာ့ တုိ႔တစ္ေတြ အခုႏွစ္သစ္ကစၿပီး အနာဂတ္ အခ်ိန္ေတြအတြက္ ဘယ္လုိကုန္ၾကမယ္၊ဘယ္လုိ ျဖတ္သန္းၾကမယ္ဆုိတာကုိပဲ စဥ္းစားၾကတာေပါ့။ သိတဲ့အတုိင္း ဘ၀က ဘာမွၾကိဳတြက္လုိ႔ မရ၊ ႀကိဳျမင္လုိ႔လည္း မရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့ အနာဂတ္အတြက္ စိတ္သစ္လူသစ္နဲ႔ အစီအစဥ္အသစ္ေတြ ခ်တဲ့အခါ မွ်မွ်တတ စီစဥ္တတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မွ်မွ်တတဆုိတာ အစီအစဥ္ ခ်တဲ့အခါ ဒီဘ၀အတြက္ေရာ ေနာင္သံသရာအတြက္ပါ ထည့္ၿပီးခ်ရမယ္ဆုိတာကုိ ေျပာတာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဒီဘ၀တုိးတက္ေရးေတြ လုပ္ေနတုန္း ႐ုတ္တရက္ တစ္ခုခု ျဖစ္သြားခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေနာင္သံသရာအတြက္ ျပင္ဆင္ထားမႈေတြလည္း အဆင္သင့္ရွိေနေအာင္လုိ႔ပါ။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ အားလံုးဟာ ၿမဲတာတစ္ခုမွ မရွိသလုိ၊ ပုံေသတြက္လုိ႔ရတာလည္း တစ္ခုမွ မရွိဘူးဆုိတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္ေရာ သံသရာပါ ေကာင္းေစမယ့္ မွ်မွ်တတ ရွိမယ့္အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္ကစၿပီး စိတ္သစ္လူသစ္နဲ႔ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး တုိးတက္ေရးေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါ ပညာေရးအစီအစဥ္၊ စီးပြားေရး အစီအစဥ္၊ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္၊ ကုသုိလ္ေရး အစီအစဥ္ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ တစ္ခါတည္း ပါႏုိင္၊ တစ္ခါတည္းလုပ္ႏုိင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကုန္ဆုံးသြားတဲ့အခါ ဒီေလးခုလုံး ရႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ ေလးခုလုံး မရႏုိင္တာေတာင္မွ အနည္းဆုံး ကုသုိလ္ေလးေတာ့ ရမွျဖစ္မွာပါ။ ကုသုိလ္ရဖုိ႔အတြက္က ဘာမွ မခက္ပါဘူး။ အိပ္ရာက ႏုိးတာနဲ႔ သရဏဂုံေလး ရြတ္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလး လုပ္လုိက္႐ုံပါ။ ဒါဆုိ အဲဒီေန႔အတြက္ အျမတ္ထြက္သြားတာေပါ့။ ဒီလုိပဲ တစ္ျခား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီပြားေရးေတြလည္း ရေအာင္ယူႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားႏုိင္ရပါမယ္။ ဒီေလးခ်က္ညီမယ္ဆုိရင္ အခုဘ၀ေရာ ေနာင္သံသရာမွာပါ ၾကီးပြားခ်မ္းသာမွာ မလဲြပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္သစ္လူသစ္ အစီအစဥ္အသစ္ေတြနဲ႔ အခုဘ၀ေရာ ေနာင္ဘ၀မွာပါ ခ်မ္းသာရေအာင္ ကုသုိလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ၊ က်န္းမာဆုိတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ မွ်မွ်တတ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ အထူးတုိက္တြန္းရင္း ႏွစ္သစ္မဂၤလာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားပါးလုိက္ရပါတယ္။

အားလုံး ၁၃၇၃ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္သစ္မွစၿပီး ေနာင္ဘ၀သံသရာအထိ ကုိယ္က်န္းမွာ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ လုိအင္ဆႏၵ ျပည့္၀ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သရင္း..

ေမတၱာျဖင့္… အရွင္ဝိစိတၱ (မနာပ ဒါယီ)

Read more »

ျပည္ေတာ္ မျပန္ႏုိင္ေသးသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ေတာ္ မေနႏုိင္သူမ်ားအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း…

တစ္ေလာက ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ တရားမဝင္ အလုပ္သမားဘဝနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ အလုပ္လာလုပ္ေနတဲ့ ဒကာတစ္ေယာက္နဲ႔ စကားေျပာရင္း ဘုန္းဘုန္းက သူ႔ကုိ “အင္း ဒကာေတာ္လည္း ဒီမွာေရာက္ေနတာ အေတာ္ၾကာေရာေပါ့၊ ဘယ္အခ်ိန္ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ စိတ္ကူးထားလဲ”လုိ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ ဒကာေတာ္က “ျပန္ေတာ့ျပန္ခ်င္တာေပါ့ဘုရား၊ ဒါေပမယ့္ အရွင္ဘုရားသိတဲ့အတုိင္း ေရႊျပည္ေတာ္ကလည္း ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးေနေသးေတာ့ ျပန္လုိ႔မျဖစ္ေသးပါဘူးဘုရား”လုိ႔ ၿငီးရင္းေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ သူေလွ်ာက္ ထားတာကုိ နားေထာင္ၿပီး ဘုန္းဘုန္းမွာ ေရႊျပည္ေတာ္အေရး ေတြးေနမိျပန္ပါတယ္။ “ေရႊျပည္ေတာ္ႀကီးက ဘယ္ေတာ့ဘယ္လုိ…” စသျဖင့္ေပါ့။

မႏွစ္က ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားတုန္းကလည္း ျမန္မာျပည္ကေက်ာင္းမွာ ကုိရီးယားမွ ျပန္ခ်င္လုိ႔ ျပန္လာသူေတြရယ္၊ မျပန္ခ်င္ေသးေပမယ့္ ကုိရီးရားအစုိးရက ျပန္ပုိ႔လုိက္တဲ့အတြက္ ျပန္လာရတဲ့ သူေတြရယ္ ဆုံျဖစ္ၾကေတာ့ ဟုိေျပာဒီေျပာေျပာရင္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ကုိရီးယားကုိ ျပန္သြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိလည္း ဘုန္းဘုန္းက “ဒကာေတာ္တုိ႔က ဘာျဖစ္လုိ႔ ေရႊျပည္ေတာ္မွာ မေနႏုိင္ဘဲ ေရႊျပည္ေတာ္က ခြါေျပးခ်င္ၾကတာလဲ”လုိ႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔က “ဘုန္းဘုန္းကလည္း သိရဲ႕သားနဲ႔ ေမးေနျပန္ပါၿပီ၊ ဒီမွာဘာမွ လုပ္စရာမရွိတဲ့အျပင္ တပည့္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဒီေရာက္ၿပီး ဘာမွမလုပ္တတ္ေတာ့ ရွိတာေလးထုိင္စားၿပီး ဒီအတုိင္း ဟုိလုိလုိ ဒီလုိလုိေနေနရတာ၊ ၾကာေတာ့မခံႏုိင္ဘူးဘုရား၊ ဒါေၾကာင့္ သူမ်ားႏုိင္ငံကုိ ျပန္မသြားခ်င္ေပမယ့္ ျပန္သြားဖုိ႔ လုပ္ရတာပါဘုရား” စသျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ သူတုိ႔အေခၚ ၂၊က ၃၊က ေတြ ျပန္လုပ္ၾကမယ့္ သေဘာပါပဲ။

ျပည္ပမွာရွိတဲ့ သူေတြရဲ႕ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သူေတြရဲ႕ ျပည္ေတာ္မွာ မေနႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြ ၾကားရေတာ့ ဘုန္းဘုန္းလည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပည္ပမွာ အေနၾကာေနရတဲ့ အျဖစ္ေလးကုိ ေတြးေနမိျပန္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းျပည္ပမွာ ၾကာေနတဲ့ အေၾကာင္းကုိေတာ့ လူဒကာေတြလုိ မိသားစု အေရးေၾကာင့္လုိ႔ အေၾကာင္းမျပႏုိင္ေပမယ့့္ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ေရႊျမန္မာေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးရယ္၊ ဘုန္းေတာ္အနႏၲရွင္ရဲ႕ ဘုန္းဘုရားအေရးေတြေၾကာင့္လုိ႔ အေၾကာင္းျပရင္ မဆုိးဘူးလားေပါ့။ ဗုဒၶဘာသာ ေရႊျမန္မာေတြအေပၚ တစ္လုံးတစ္ပါဒ ေဟာေျပာဆုံးမကာ အသိတစ္ခုရၿပီး ကုသုိလ္ရေစခ်င္တာရယ္၊ ဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ ေရႊျမန္မာမဟုတ္တဲ့ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ ဘုန္းဘုရားရဲ႕ ဓမၼအႏွစ္သာရေတြ တစ္လုံးတစ္ပါဒ သိရွိခံစားေစခ်င္တာရယ္၊ ေနာက္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ လုိအပ္တဲ့ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး က႑ေတြမွာ တစ္ဘက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူ ျပဳေပးေစခ်င္တာရယ္ စတာစတာေတြက ေလာေလာဆယ္ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ ျပည္ေတာ္မွာ မေနႏုိင္ေသးဘဲ ျပည္ပမွာ ရွည္ၾကာေစတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ေရႊျမန္မာေတြရဲ႕ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္၊ ျပည္ေတာ္မွာ မေနႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိေတာ့ ေလာကီဓမၼတာ လူတုိ႔ရြာဆုိတဲ့အတုိင္း ေလာကီအေရး၊ မိသားစုအေရး စတာေတြေၾကာင့္လုိ႔ပဲ ေယဘုယ် ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအလုပ္ကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေနၾကရလုိ႔ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္၊ ျပည္တြင္းမွာ မေနႏုိင္တာေတြလည္း ရွိေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ အနည္းစုပါပဲ။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပုိင္း ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ပဲ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကသလုိ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနၾကသူေတြကလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္ပကုိ ထြက္ခြါဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာကုိ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္႐ုံမကဘဲ ျပည္ေတာ္နဲ႔ ေဝးသထက္ေဝးရာ တတိယႏုိင္ငံအထိေတာင္ သြားၾကဦးမယ္လုိ႔ ဆုိသူေတြလည္း ရွိေနေလရဲ႕။ ထားပါေတာ့။ ဒါက သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔ သူပဲေလ။

တျခားႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေရႊျမန္မာမ်ားရဲ႕ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ေသးတဲ့ အေၾကာင္းကုိ တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အခုလက္ရွိေနေနတဲ့ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ေရႊျမန္မာမ်ားရဲ႕ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ေသးတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္မ်ိဳးနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျမန္မာျပည္ ျပန္သြားရင္ ဘာလုပ္စားမွာလဲ ဆုိတဲ့သူေတြ ရွိသလုိ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျမန္မာျပည္မွာဆုိ ဒီေလာက္လခမ်ိဳး ဘယ္လုိလုပ္ ရႏုိင္မွာလဲလုိ႔ ဆုိလာသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဒီႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ေနေပမယ့္ ေရႊျပည္ေတာ္မွာက ဘာမွလက္ဆုတ္လက္ကုိင္ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနသူေတြ ရွိေနသလုိ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ႏွစ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဟုိလုိလုိ ဒီလုိလုိ ျဖစ္လာသူေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။ အဆုိးဆုံးက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေပ်ာက္ၿပီး ရရစားစား သြားသြားလာလာနဲ႔ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ရသမွ်အလုပ္ေလးနဲ႔ ရသမွ်သုံးၿပီး ႀကဳံသလုိေပ်ာ္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းနဲ႔သိတဲ့ ဒကာတစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ ေရႊျပည္ေတာ္က ထြက္လာတာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး အုိဗာစေတးအျဖစ္နဲ႔ အဖမ္းအဆီးကုိေရွာင္ကာ ေန႔အိပ္ညလုပ္ဘဝကုိ က်င္လည္ျဖတ္သန္းေနခဲတာ အေတာ္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အသိဒကာေလး တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ စေရာက္ကတည္းက သူေ႒းကုိ အလုပ္အေၾကြးျပဳခဲ့ရလုိ႔ သူတုိ႔ေက်းဇူးနဲ႔ သူေ႒းကသာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာၿပီး စက္ေတြတစ္လုံးၿပီး တစ္လုံးဝယ္၊ စက္႐ုံေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ကာ ရွိၿပီးရင္း ရွိသြားခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတုိ႔မွာေတာ့ ဒုံရင္းဒုံရင္းနဲ႔ပဲ အသက္သာႀကီးလာတယ္ ဘာမွျဖစ္မလာဘဲ ေပးသမွ်ေလးအေပၚမွာ အေက်နပ္ႀကီးေက်နပ္လုိ႔ ေပ်ာ္သလုိ ေနပစ္လုိက္ၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ ေရႊျပည္ေတာ္က မထြက္ခင္ကတည္း အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားသမီးေတြ ရွိခဲ့ၾကေပမယ့္ ရွာရင္းပုိ႔ရင္း၊ သုံးရင္းစဲြရင္းနဲ႔ပဲ သားသမီးအေရး၊ မိသားစုအေရးေတြးကာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္သာကုန္လုိ႔ သားသမီးေတြေတာင္ ဘဲြ႕ေတြရကုန္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ျပည္ေတာ္ျပန္ မေရာက္ႏုိင္ၾကေသးတဲ့ အျဖစ္ပါ။

ျပည္ေတာ္ မျပန္ႏုိင္ေသးသူမ်ားအေၾကာင္း သိသမွ် ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ သင္ခန္းစာ ယူမယ္ဆုိရင္ ယူစရာေကာင္းတဲ့သူေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ရွိသလုိ သံေဝဂယူမယ္ဆုိရင္ ယူစရာေကာင္းတဲ့ သူေတြရဲ႕ အျဖစ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိ ေရႊျပည္ေတာ္က ထြက္လာခါစမွာ ႐ုိး႐ုိးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ႏွစ္လည္းၾကာလာ အေပါင္းအသင္းလည္း ေပါလာတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အေသာက္အစား အေပ်ာ္အပါးေတြမွာ သာယာမိလုိက္တဲ့အတြက္ အရက္သမား လုံးလုံးျဖစ္ကာ ရရစားစား သြားသြားလာလာနဲ႔ ေရႊျပည္ေတာ္လည္း မျပန္ႏုိင္၊ သူမ်ားႏုိင္ငံမွလည္း စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ အႏုိင္ႏုိင္ျဖစ္ကာ ေရာဂါမ်ားေတာင္ စဲြကပ္သြားတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိလည္း ေရာက္လာတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ၾကာေနၿပီလဲဆုိ သူတုိ႔ဒီကုိ ေရာက္လာၿပီးမွ ေနာက္မွာအေဖဆုံး၊ အေမဆုံး၊ သားသမီးဆုံးတဲ့အထိ ျဖစ္သြားၾကပါၿပီ။

တကယ့္ကုိ သံေဝဂ ရစရာေကာင္းတာက သားသမီးေတြ ေလးငါးႏွစ္အရြယ္မွာ မိသားစုအေရး၊ သားသမီးေရးအတြက္ဆုိကာ ျပည္ပထြက္လာခဲ့တဲ့ အေဖဟာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သားသမီးက ႐ုတ္တရက္ ဆုံးသြားခဲ့ေပမယ့္ အခုိက္အတံ့ပဲ ႏွေမ်ာတသ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကရၿပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ဖုိ႔အထိေတာ့ ျဖစ္မလာခဲ့ၾကတာပါပဲ။ သက္တမ္းအရၾကည့္ရင္ အရင္ေသရမယ့္ အေဖက ျပည္ပကေနၿပီး သားအတြက္၊ သမီးအတြက္ ရည္စူးၿပီး ကုသုိလ္လုပ္ အမွ်ေပးေဝခဲ့ၾကရသူေတြရဲ႕ အျဖစ္ေတြဟာ တကယ့္ကုိ သံေဝဂရစရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကာယကံရွင္ေတြ႔ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ တဒဂၤ သံေဝဂ ျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ျပည္ေတာ္ကေတာ့ မျပန္ျဖစ္ခဲ့ၾကေသးျပန္ပါဘူး။

ထားပါေတာ့။ သူ႔အေၾကာင္းနဲ႔သူ၊ သူ႔အေျခအေနနဲ႔သူ ျပည္ပမွာႏွစ္ေတြၾကာၿပီး ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတာ မဆန္းေပမယ့္ ကုိယ္လည္းအက်ိဳးမရွိ၊ မိသားစုလည္း အက်ိဳးမရွိ၊ အမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိဘဲ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကတာကေတာ့ အဆန္းျဖစ္သြားပါၿပီ။ ျပည္ေတာ္လည္း မျပန္ႏုိင္၊ ဥစၥာလည္းမစုမိ၊ ကုသုိလ္လည္းမစုမိဘဲ အရက္ေၾကြး၊ ဖဲေၾကြးအေပ်ာ္အပါး အေၾကြးေတြသာ မ်ားလာၿပီး အက်င့္သိကၡာေတြပါ ပ်က္ျပားလာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္႐ုံမက ဘဝသံသရာမွာ လူဘုံ၊ နတ္ဘုံေတြအထိ မျပန္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ျပည္ပမွာအေနၾကာလုိ႔ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္တဲ့ သူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနေၾကာင့္ပဲ မျပန္ႏုိင္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ စားဝတ္ေနေရးဆုိတာ အသက္ရွင္ေနသမွ် လုိအပ္ေနတာ အမွန္ပဲျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီအေရးေတြပဲ ဦးစားေပးၿပီး ရွာလုိက္ေဖြလုိက္ စားလုိက္ေသာက္လုိက္ လုပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသက္သာဆုံးသြားမယ္ ဒီအေရးေတြက ၿပီးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရေလလုိေလ၊ လုိက္ေလေဝးေလ ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီစားဝတ္ေနေရး ကိစၥေတြေနာက္ပဲ တစုိက္မတ္မတ္ လုိက္ေနလုိ႔ကေတာ့ ဒီအေရးေတြ မျပည့္ခင္ဘဲ ကုိယ္နဲ႔ကုိယ့္အသုိင္းအဝုိင္းဟာ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားေနၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ေသးသူေတြ အေနနဲ႔ အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားဖုိ႔လုိလာတာက ျပည္ပမွာ အေနၾကာလာတဲ့ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ အေနၾကာသေလာက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရဲ႕လား ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊျပည္ေတာ္မွာ ေနတာထက္စာရင္ ျပည္ပမွာ အေနၾကာလုိက္တဲ့အတြက္ မိမိတုိ႔မွာ စားဝတ္ေနေရး ကုသုိလ္ေရးေတြမွာ ပုိၿပီးတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိမရွိနဲ႔၊ ျပည္ပမွာ အေနၾကာလာတဲ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အက်င့္သိကၡာေတြဟာ ေရႊျပည္ေတာ္မွာ ေနတာထက္ပုိၿပီး လုံၿခဳံမႈ၊ ပုိၿပီးျမင့္မားလာမႈ ရွိမရွိစတာေတြကုိလည္း အေလးအနက္ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ လုိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ရလုိက္တာနဲ႔ ေပးဆပ္လုိက္ရတာ ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားမမ်ား သုံးသပ္ဖုိ႔နဲ႔ တစ္ဘဝေကာင္းစားေရးထက္ သံသရာေကာင္းစားေရး အတြက္လည္း ထည့္တြက္ရမယ္ဆုိတာ သတိျပဳဖုိ႔ လုိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေကာင္းစားေရး ဘယ္ဝါေကာင္းစားေရးလည္း လုပ္ဖုိ႔လုိသလုိ မိမိရဲ႕ ပစၥဳပၸန္ သံသရာေကာင္းစားေရးလည္း လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတာ မေမ့ေလ်ာ့ၾကဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။


ဆုိလုိတာက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္သူေတြ၊ ျပည္ေတာ္မွာ မေနႏုိင္သူေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာေနတဲ့ ေရႊျပည္ေတာ္သားေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္တဲ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အေျခအေန၊ ျပည္ေတာ္မွာ မေနႏုိင္တဲ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အေျခအေနကုိ ေသခ်ာသုံးသပ္ ဆင္ျခင္ၿပီး လုိအပ္လုိ႔ မျပန္ႏုိင္၊ မေနႏုိင္ ျဖစ္ေနၾကရင္လည္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီသံသရာကေန ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကာ ဘယ္မွာပဲေနေန ကုိယ့္ရဲ႕ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ေကာင္းစားေရးအတြက္လည္း စြမ္းႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း ဆုိလုိခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အလုပ္မဆုိ အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္လြန္လာရင္ အစြန္းေရာက္သြားတတ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာေနရင္း မိမိတုိ႔ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကုိ အစြန္းေရာက္မသြားေအာင္ သတိျပဳဆင္ျခင္ ေနထုိင္ၾကဖုိ႔နဲ႔ ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္း၊ မျပန္ျခင္း၊ ျပည္ေတာ္ခြာျခင္း၊ မခြါျခင္းထက္ ေရာက္ရာေနရာ ျဖစ္ရာအေျခအေနမွာ ကုိယ္ကုိယ္ကုိ အ႐ႈံးမေပၚေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ အသိေပးလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္သူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ေတာ္မွာ မေနႏုိင္သူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူမဆုိ အေျခအေနအရ မိမိတုိ႔ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနထုိင္ရင္း မိမိအေရး၊ မိသားစုအေရး၊ ေဆြမ်ိဳးအေရးေတြအျပင္ သံသရာအေရးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာ ျမန္ျပည္ေတာ္နဲ႔ ေဝးေနေပမယ့္ နိဗၺာန္ေရႊျပည္နဲ႔ေတာ့ နီးေနသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

Read more »

သီလလုံျခင္း၊ မလုံျခင္းရဲ႕ အက်ိဳး၊ အျပစ္မ်ား…

ပါဏာတိပါတ
ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
ပါဏာတိပါတ္၊ သူ႔သက္သတ္က၊ ခ်ဳိ႕တတ္အဂၤါ၊ မဲြျပာ႐ုပ္သြင္၊ အားအင္ခၽြတ္ယြင္း၊ လ်င္ျခင္းလည္းေဝး၊ ေဘးကုိေၾကာက္တတ္၊ အသတ္ခံရာ၊ အနာမ်ားလ်က္၊ ေျခြရံပ်က္၍၊ အသက္တုိလ်၊ ျပစ္မ်ားစြာ့သည္၊ ေရွာင္က အျပန္အက်ိဳးတည္း။

ပါဏာတိပါတေခၚ သူ႔အသက္ကုိ သတ္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္
၁။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွားေခါင္းစတဲ့ ကုိယ္လက္အဂၤါ ခၽြတ္ယြင္းတတ္ျခင္း
၂။ ျဖစ္ရာဘဝ၌ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ မဲြျပာေျခာက္ခမ္း၍ စုိစုိေျပေျပ မရွိျဖစ္တတ္ျခင္း
၃။ အားအင္ခၽြတ္ယြင္းကာ အားနည္းတတ္ျခင္း
၄။ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ျခင္း မရွိျခင္း
၅။ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ျခင္း
၆။ သူမ်ားသတ္၍ ေသရျခင္း၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အဆိပ္စသည္စား၍ ေသရျခင္း
၇။ အနာေရာဂါမ်ားတတ္ျခင္း
၈။ အေျခြအရံမရွိ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း
၉။ အသက္တုိျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ပါဏာတိပါတမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

အဒိႏၷာဒါန

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
အဒိႏၷာဒါ၊ ခုိးမိပါမူ၊ ဥစၥနည္းမဲြ၊ ဆင္းရဲငတ္ဘိ၊ လုိရွိမရ၊ ေဘာဂပ်က္စီး၊ ေရမီးသူခုိး၊ ေမြခံဆုိးႏွင့္၊ မင္းဆုိးအျပား၊ ရန္မ်ိဳးငါးေၾကာင့္၊ ပ်က္ျပားဥစၥာ၊ ျပစ္မ်ားစြာသည္၊ ေရွာင္ကအျပန္အက်ိဳးတည္း။

အဒိႏၷာဒါနေခၚ သူတပါးပစၥည္းဥစၥာကုိ ခုိးယူလုယက္သူသည္
၁။ ဆင္းရဲမဲြေတျခင္း
၂။ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း
၃။ အလုိရွိသည့္အရာကုိ မရႏုိင္ျခင္း
၄။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးတတ္ျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

ကာေမသုမိစၧာစာရ

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
မိစၧာစာရ၊ က်ဴးလြန္ကလည္း၊ မုန္းၾကသူမ်ား၊ ရန္သူပြား၍၊ ရွားပါးလာဘ္တိတ္၊ ခ်မ္းသာဆိတ္၏။ ဣတၳိ ပ႑ဳက္၊ မ်ိဳးယုတ္ခါခါ၊ မ်က္ႏွာမလွ၊ အရွက္ရလ်က္၊ လကၡဏဣေျႏၵ၊ ယြင္းေသြခ်ိဳ႕သိမ္၊ စုိးရိမ္မ်ားစြာ၊ ခ်စ္သူကြာသည္၊ ေရွာင္ခါအျပန္အက်ိဳးတည္း။

ကာေမသုမိစၧာစာရေခၚ သူတပါးလင္သား သမီးသားႏွင့္ ဇနီးမယားကုိ ေမွာက္မွားဖ်က္စီးသူသည္
၁။ မလုိမုန္းထား ရန္သူမ်ားျခင္း
၂။ ပစၥည္းလာဘ္လာဘ ရွားပါးတိတ္ဆိတ္ျခင္း
၃။ ခ်မ္းသာမႈမရွိျခင္း
၄။ မိန္းမျဖစ္တတ္ျခင္း
၅။ မိန္းမမဟုတ္၊ ေယာက်္ားမဟုတ္ ျဖစ္တတ္ျခင္း
၆။ ေယာက်္ားျဖစ္လ်င္လည္း အမ်ိဳးယုတ္၌ ျဖစ္ရျခင္း
၇။ မ်က္ႏွာပ်က္၍ အရွက္ကဲြျခင္း
၈။ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ အားႀကီးျခင္း
၉။ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ေကြ႕ကြင္းရျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

မုသာဝါဒ

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
မုသားစကား၊ ေျပာဆုိျငားမူ၊ စကားမပီ၊ သြားမညီတည္း၊ ပုပ္ညႇီပါးစပ္၊ ေျခာက္ကပ္ကုိယ္ေရ၊ ဣေျႏၵေနာက္၊ ပုံယြင္းေဖာက္၏။ မေရာက္ၾသဇာ၊ ႏႈတ္လ်ာၾကမ္းေထာ္၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ၊ စိတ္မတည္သည္၊ ေရွာင္ၾကဥ္အျပန္အက်ိဳးတည္း။

မုသာဝါဒေခၚ မုသားစကားေျပာသူမ်ားသည္
၁။ စကားပီပီသသ မေျပာတတ္ျခင္း
၂။ သြားမ်ားမညီမညာ ျဖစ္တတ္ျခင္း
၃။ အာခံတြင္းပုပ္ညႇီနံေစာ္တတ္ျခင္း
၄။ ကုိယ္အေရအသား ေျခာက္ကပ္ျခင္း
၅။ ပုံဟန္မလွဘဲ ဆုိးဝါးခၽြတ္ယြင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း
၆။ သူတပါးအေပၚ ၾသဇာအာဏာမတည္ျခင္း
၇။ အေျပာအဆုိ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းတမ္းျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

သုရာေမရယ

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
ေသရည္ေသာက္လင့္၊ သင့္မသင့္၌၊ ေရးခြင့္မသိ၊ ပ်င္းရိေမ့႐ူး၊ ေက်းဆူးမဆပ္၊ ဟိေရာတၱပ္ကင္း၊ ခပင္းမ်ားထုိ၊ အကုသုိလ္ကုိ၊ မၿငိဳလြယ္စြာ၊ ျပဳက်င့္ရာသည္၊ ေရွာင္ခါအျပန္အက်ိဳးတည္း။

သုရာေမရယေခၚ အရက္ေသစာမူးယဇ္ေဆးဝါး ေသာက္စားသုံးစဲြေသာ သူသည္
၁။ အေရးအခြင့္ သင့္မသင့္ကုိ မသိတတ္ျခင္း
၂။ ပ်င္းရိတတ္ျခင္း
၃။ ေမ့ေလ်ာ့မူး႐ူးတတ္ျခင္း
၄။ သူ႔ေက်းဇူးကုိ မသိတတ္ျခင္း
၅။ အရွက္အေၾကာက္ ဟိရီ ၾသတၱပၸတၱတရား ကင္းျခင္း
၆။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမိသူမွာ မျပဳရဲသည့္ အကုသုိလ္မရွိျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

က်မ္းကုိး =
ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ)

Read more »

စႀကႍေလ်ာက္၍ တရားမွတ္ျခင္း…

စႀကၤံေလ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္တယ္ဆုိတာ အလြယ္ေျပာရရင္ ေျခလွမ္းတုိင္းကုိ သိၿပီးလွမ္းတာလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လမ္းေလ်ာက္တဲ့အခါတုိင္း ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မသိဘဲ လွမ္းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ မသိဘဲ လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းေတြကုိ အသိကပ္ၿပီး လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ စႀကံၤေလ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္ခုိင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စၾကၤံေလ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အာနာပါနကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းအပုိင္း၊ ဣရိယပုတ္ကုိ ဆင္ျခင္ျခင္းအပုိင္းတုိ႔လုိမ်ိဳး သီးသန္႔ျပထားတာ မဟာသတိပ႒ာန သုတ္ေတာ္မွာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဣရိယာပုတ္ကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း အပုိင္းထဲမွာကုိပဲ သြားရင္လည္း သြားတယ္လုိ႔ သိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္အေပါင္းရဲ႕ အမူအရာ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အရွိအတုိင္း သိရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတိသမၸဇဥ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္းအပုိင္းမွာလည္း သြားရာ၊ ရပ္ရာ၊ ထုိင္ရာ၊ အိပ္ရာ၊ ႏုိးရာ ဆိတ္ဆိတ္ေနရာ စသည္တုိ႔ကုိ သိေနရမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေဟာထားေပးတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိ ေဟာၾကားခ်က္ေတြကုိ ကုိးကားကာ စၾကႍေလွ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေယာဂီမ်ား အလြယ္နားလည္ေအာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက နည္းေပးလမ္းညႊန္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စၾကႍေလွ်ာက္ တရားမွတ္နည္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘုရားနည္းကုိ ကုိးကားၿပီး ပညာရွိ ဆရာအစဥ္အဆက္ရဲ႕ နည္းေတြကုိ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ စႀကံၤေလွ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္လုိတဲ့ ေယာဂီဟာ အရင္ဆုံး တိတ္ဆိတ္ညိမ္သက္တဲ့ ေနရာမွာရွိတဲ့ မတုိလြန္းမရွည္လြန္းတဲ့ ေလွ်ာက္လမ္းတစ္ခုကုိ ေရႊးခ်ယ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ရာသီဥတု သိပ္မေအးရင္ေတာ့ ေျခအိပ္ကုိ မဝတ္ဘဲ ေလွ်ာက္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ေျခဖဝါးရဲ႕ ခံစားမႈ အေတြ႕ကုိ အလြယ္တကူ သိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ခႏၶာကုိယ္ အေနအထားကုိ ျပင္ဆင္ရပါမယ္။ ေလွ်ာက္မယ့္လမ္းရဲ႕ အစပုိင္းမွာ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ေရွ႕ေလးေထာင္ခန္႔ေလာက္ပဲ ၾကည့္တဲ့အေနအထားနဲ႔ မ်က္လႊာကုိခ်ကာ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိေတာ့ လက္ဖဝါးႏွစ္ခုကုိ မသိမသာ ထပ္ထားရင္း ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ေရွ႕မွာပဲခ်ထားခ်ထား၊ ေနာက္မွာပဲ လက္ေနာက္ပစ္ၿပီး ထားလုိက ထားႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ျပင္ဆင္ၿပီးတာနဲ႔ စိတ္ကုိခႏၶာကုိယ္မွာ စုစည္းထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စၾကႍေလွ်ာက္ဖုိ႔ စတင္ၿပီး ေျခစုံရပ္ေနတဲ့ အခုိက္မွာလည္း ရပ္ေနတဲ့ အေနအထား တစ္ခုလုံးကုိ စိတ္ကျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ရပ္တယ္၊ ရပ္တယ္လုိ႔ အရင္ဆုံး သိမွတ္ရပါမယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းတာကုိ သိမွတ္ရပါမယ္။ မမွတ္ခင္ လွမ္းခ်င္တဲ့စိတ္ကုိ လွမ္းခ်င္တယ္ လွမ္းခ်င္တယ္လုိ႔ မွတ္ရပါမယ္။ အဲဒီလုိ မွတ္ၿပီးတာနဲ႔ စလွမ္းတဲ့ ေျခလွမ္းကစၿပီး ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္လုိ႔ လွမ္းတဲ့အမူအရာကုိ စိတ္ကတစ္ထပ္တည္း သိေအာင္မွတ္ေပးရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ၾကြတယ္လွမ္းတယ္၊ ၾကြတယ္ခ်တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိလည္း မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ ဒီဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိပဲ အလွမ္းနဲ႔အမွတ္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ မွတ္ေပးရပါမယ္။ လွမ္းတဲ့အခါ အရမ္းျမန္ေအာင္ မလွမ္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မေႏွးမျမန္ေလးေပါ့။ လူမမာတစ္ေယာက္ လွမ္းတဲ့ပုံစံေလးဆုိ အေတာ္ပါပဲ။ အဲဒီလုိ အမွတ္နဲ႔လွမ္းရင္း ေလွ်ာက္လမ္းဆုံးတဲ့အခါမွာ ေျခႏွစ္ဖက္စုံရပ္ၿပီး ရပ္တယ္ရပ္တယ္လုိ႔ ရပ္ေနတဲ့ အေနအထားကုိ စိတ္နဲ႔ျမင္ေအာင္ၾကည့္ကာ ခဏမွတ္ၾကည့္ရပါမယ္။ ၿပီးရင္ ခႏၶာကုိယ္လွည္တဲ့ အခါမွာလည္း မလွည့္ခင္ လွည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ကုိ လွည့္ခ်င္တယ္ လွည့္ခ်င္တယ္လုိ႔ အရင္မွတ္ၿပီး လွည့္ေနတဲ့အခါမွာလည္း လွည့္တယ္လွည့္တယ္လုိ႔ မွတ္ေပးရပါမယ္။ ေနာက္ အဲဒီမွာ ခ်က္ခ်င္းမလွမ္းေသးဘဲ ခဏစုံရပ္ကာ ရပ္တယ္ရပ္တယ္လုိ႔ မွတ္သိေပးရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ခဏမွတ္ၿပီး လွမ္းဖုိ႔လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ခုနေျပာသလုိ လွမ္းခ်င္တဲ့စိတ္ကုိ အရင္မွတ္ၿပီး လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းက စတင္ကာ အလွမ္းနဲ႔အမွတ္ တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ မွတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းအတုိင္း ဘယ္လွမ္းတယ္ ညာလွမ္းတယ္ဆုိတဲ့ အမွတ္ႏွစ္ခ်က္ကုိပဲ ျဖည္းျဖည္းနဲ႔မွန္မွန္ အမွတ္ႏုိင္ေအာင္ မွတ္ႏုိင္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ အမွတ္ကုိ စိပ္စိပ္မွတ္တဲ့အေနနဲ႔ ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္ဆုိၿပီး သုံးခ်က္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာလည္း စတင္တဲ့ ေျခေထာက္ကစၿပီး လွမ္းဖုိ႔ေျခဖဝါးၾကြတဲ့အခါ ၾကြတယ္၊ ၾကြၿပီးလွမ္းတဲ့အခါ လွမ္းတယ္၊ လွမ္းၿပီးခ်တဲ့အခါ ခ်တယ္လုိ႔ သုံးခ်က္မွတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ပုံမွန္လမ္းတဲ့ ဘယ္ညာေျခလွမ္းကုိပဲ အေသးစိပ္အေနနဲ႔ ေျခတစ္ဖက္ခ်င္းမွာ လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းတုိင္းကုိ ၾကြတယ္၊ လွမ္းတယ္၊ ခ်တယ္ဆုိတဲ့ သုံးခ်က္မွတ္နည္းနဲ႔ မွတ္ကာ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသုံးခ်က္မွတ္နည္းကေတာ့ အမွတ္စိပ္သြားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျခလွမ္းေတြလည္း အလုိလုိ ေႏွးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေႏွးရင္လည္း ေႏွးပါေစ အဓိကကေတာ့ အလွမ္းနဲ႔အမွတ္ မျပတ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့မွတ္နည္းကေတာ့ ေရွ႕ႏွစ္ခ်က္မွတ္နည္းအတုိင္း ရပ္ေနတဲ့အခုိက္လည္း ရပ္တယ္၊ လွည့္တဲ့အခါလည္း လွည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ကုိ အရင္မွတ္ၿပီး လွည့္ေနရင္းလည္း လွည့္တယ္စသျဖင့္ မွတ္ၿပီး လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းတုိင္းကုိ သိၿပီးလွမ္းကာ မွတ္ေပး႐ုံပါပဲ။

အဲဒီလုိ စႀကႍေလွ်ာက္ တရားမွတ္တဲ့အခါ ေယာဂီေတြ အျဖစ္မ်ားတာကေတာ့ လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းနဲ႔ အမွတ္လဲြေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ လွမ္းတာက ဘယ္ေျခ မွတ္လုိက္တာက ညာလွမ္းတယ္ဆုိတဲ့ အမွတ္မ်ိဳး၊ လွမ္းၿပီးမွ ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္ စသျဖင့္ မွတ္လုိက္မိတာမ်ိဳး၊ လွမ္းရင္းနဲ႔ ခႏၶာကုိယ္က ယိမ္းယုိင္သြားတာမ်ိဳး စသျဖင့္ ျဖတ္တတ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးကေတာ့ အမွတ္မႏုိင္ေသး၊ သမာဓိမခုိင္ေသးခင္ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာသတိ၊ ဝီရိယထား ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆုိရင္ အမွတ္မွန္ၿပီး သမာဓိတည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ တစ္ခ်ိဳ႕က လွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈသေဘာကုိ တကယ္မသိမွတ္မိဘဲ စိတ္ထဲကပဲ ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္ဆုိၿပီး ေရရြတ္ေနတတ္တာ ရွိတတ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေရတြက္ေနဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ လွမ္းေနတဲ့အမူအရာ သေဘာကုိ အရွိအတုိင္း သိေနဖုိ႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ counting မဟုတ္ဘဲ realizing ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ေနာက္စႀကႍေလွ်ာက္ရင္း ခုနေျပာခဲ့တဲ့ ေျခအိပ္မစြပ္ထားတဲ့ ေျခဖဝါးျပင္ေတြဟာ ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ထိေတြ႔တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားမႈသေဘာေလးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာလည္း အဲဒီခံစားမႈသေဘာကုိ အရွိအတုိင္း သိမွတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျခဖဝါးၾကြတဲ့အခါ ၾကြတဲ့အမူအရာရယ္၊ ၾကြလုိက္တဲ့အတြက္ ျဖစ္သြားတဲ့ ခံစားမႈရယ္ကုိ အရွိအတုိင္း သိမွတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွမ္းတဲ့အခါ၊ ခ်တဲ့အခါ၊ ဘယ္လွမ္းတဲ့အခါ၊ ညာလွမ္းတဲ့အခါ စတာေတြမွာလည္း ေျခဖဝါးျပင္ရဲ႕ ခံစားမႈသေဘာ၊ ေျခေထာက္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈသေဘာကုိ သူျဖစ္ေနတဲ့ အတုိင္းေလးပဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး မွတ္သိေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စမွတ္ခါစမွာေတာ့ ေျခလွမ္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြရယ္၊ ေျခဖဝါးရဲ႕ ခံစားမႈေတြရယ္ကုိ ကဲြကဲြျပားျပား မွတ္လုိ႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမွတ္သိလာပါလိမ့္မယ္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ လွမ္းေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ သေဘာကုိပဲ သိေအာင္၊ ႏုိင္ေအာင္ မွတ္ၾကည့္တာက အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တျဖည္းျဖည္း အလွမ္းနဲ႔အမွတ္ တစ္ထပ္တည္းက်လာတဲ့ အခါမွာ ထုံးစံအတုိင္း သမာဓိ ေကာင္းေကာင္းတည္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမာဓိတည္လာတာနဲ႔အမွ် သမာဓိနိမိတ္ေတြလည္း ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ေျခလွမ္းလွမ္းရင္း ေျခဖဝါးနဲ႔ ၾကမ္းျပင္မထိတာမ်ိဳး၊ ခ်လုိက္တဲ့ ေျခဖဝါးဟာ အျမင့္ႀကီးက ခ်ေနရတဲ့ သေဘာမ်ိဳး၊ ေျခလွမ္းေတြဟာ ေပါ့ပါးေနတာမ်ိဳး၊ တစ္ခါတေလ ေက်ာက္ခဲဆဲြထားသလုိ ေလးလံေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳး၊ ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိတဲ့ ေျခဖဝါးျပင္ဟာ ႏူးည့ံျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္းစတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး၊ ၾကမ္းျပင္မွာေလ်ာက္ေနေပမယ့္ ေကာင္ကင္မွာေရာက္ေနတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး စသျဖင့္ သမာဓိနိမိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိ နိမိတ္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာလည္း အရွိအတုိင္းပဲ သတိထားၿပီး ဝိရိယနဲ႔ အမွတ္မလြတ္ေအာင္ မွတ္ၾကည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိမွတ္ရင္း ေနာက္တျဖည္းျဖည္း အလွမ္းနဲ႔အမွတ္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ကာ မွတ္သိတဲ့စိတ္နဲ႔ လွမ္းေနတဲ့ ႐ုပ္ သူအလုပ္ သူလုပ္ေနတာကုိ သိျမင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သမာဓိအားေကာင္းၿပီး အမွတ္ႏုိင္သြားတဲ့အခါ အလုိလုိ ဉာဏ္ကသိလာမယ့္ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာ အဓိက သိထားဖုိ႔က စႀကႍအမွတ္ကုိ စမွတ္တဲ့ ေယာဂီမ်ားအေနနဲ႔ ေျခေထာက္မ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ မွတ္သိရတဲ့ စိတ္အမွတ္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ့္ အပုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စႀကႍေလွ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္နည္းဟာ ထုိင္ၿပီးတရားမွတ္နည္းကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့ တရားမွတ္နည္း ျဖစ္သလုိ ထုိင္မွတ္ရာက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သမာဓိကုိ မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ သမာဓိတစ္ဆက္တည္းျဖစ္ဖုိ႔ မွတ္ရတဲ့ မွတ္နည္းလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဣရိယာပုတ္ေလးမ်ိဳးမွာ လမ္းေလ်ာက္ၿပီးေတာ့လည္း တရားမွတ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစႀကႍေလ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္နည္းဟာလည္း လုပ္ဖုိ႔ခက္ေပမယ့္ အလြန္လြယ္တဲ့ နည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ လြယ္တယ္လုိ႔ ေျပာရတာလဲဆုိရင္ သူ႔နည္းကုိကာ ေျခလွမ္းေတြကုိ သိၿပီးလွမ္းေပးဖုိ႔ပဲ ဆုိေတာ့ ဒီထက္လြယ္တာေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက အဲဒီလုိ လြယ္တဲ့နည္းကုိ လႊတ္မသြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔က ခက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္တယ္ဆုိလုိ႔ မလုပ္ဘဲ ေနျပန္ရင္လည္း တရားအလုပ္မွာ သိပ္မဟုတ္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ လုပ္တာေတာ့ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းသိရင္ လုိက္လုပ္ဖုိ႔က သတိ၊ ဝီရိယထားလုိက္ရင္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ သတိထားၿပီး ႀကိဳးစားၾကည့္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက စႀကႍေလ်ာက္ၿပီး တရားမွတ္တဲ့အခါ ေျခလွမ္းတုိင္းကုိ သိၿပီးလွမ္းရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လွမ္းေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြမွာ အလွမ္းနဲ႔အမွတ္ မျပတ္ေစဖုိ႔ ဘယ္လွမ္းရင္လည္း ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းရင္လည္း ညာလွမ္းတယ္၊ ၾကြရင္လည္းၾကြတယ္၊ လွမ္းရင္လည္း လွမ္းတယ္၊ ခ်ရင္လည္းခ်တယ္၊ လမ္းေလ်ာက္ရင္း ရပ္ေနတဲ့အခါမွာလည္း ရပ္တယ္၊ လွည့္တဲ့အခါမွာလည္း လွည့္တယ္၊ လွမ္းခ်င္စိတ္ျဖစ္တဲ့ အခါမွာလည္း လွမ္းခ်င္စိတ္ျဖစ္တယ္၊ လွည့္ခ်င္စိတ္ျဖစ္တဲ့ အခါမွာလည္း လွည့္ခ်င္စိတ္ျဖစ္တယ္၊ ေျခဖဝါးျပင္မွာ တစ္ခုခု ခံစားမႈ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္လည္း ခံစားမႈျဖစ္တယ္ စသျဖင့္ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း၊ လႈပ္ရွားမႈကုိ လႈပ္ရွားမႈအတုိင္း၊ ခံစားမႈကုိ ခံစားမႈအတုိင္း၊ စိတ္ျဖစ္မႈကုိ စိတ္ျဖစ္မႈအတုိင္း သတိထားၿပီး ႀကိဳးစားမွတ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔နဲ႔ သမာဓိနည္းလုိ႔ မွတ္မရျဖစ္တဲ့အခါမွာလည္း စိတ္မေလ်ာ့ဘဲ ဝိရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကဖုိ႔ ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာတဲ့အတုိင္းလည္း လုပ္ၾကည့္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

Read more »

တန္ေဆးလြန္ေဘး…

“တန္ေဆးလြန္ေဘး”တဲ့။ ဒါက ျမန္မာဆုိ႐ုိးစကားေလးပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုရွိဖုိ႔လုိၿပီး အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ အရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိေကာင္းတဲ့ အရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လုိပဲ စိတ္နဲ႔ကုိယ္ကုိ ျပဳျပင္ေပးပါတယ္ဆုိတဲ့ အေထာက္အကူျပဳ အရာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာပါက အေကာင္းကေန အဆုိးျဖစ္သြားတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ယုတ္စြအဆုံး တရားအလုပ္ အားထုတ္တာေတာင္မွ ညီညြတ္ျပည့္စုံရမယ့္ အရာေတြညီညြတ္မွ တရားရႏုိင္သလုိ တစ္ခုတည္းကုိ စဲြကုိင္ၿပီး အလြန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုိက္နာက်င့္သုံးမိပါက လဲြယုိင္သြားတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ေသခ်ာတာေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္လြန္လာပါက ေဘးျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ၿပီး လြန္လာရင္ ကၽြံလာကာ ကၽြံလာရာကေန ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္ဆုိတဲ့ စကားဟာ စားဝတ္ေနေရး က်န္းမာေရးေတြမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဖုိ႔ လုိခ်င္ေတာင့္တ ႀကိဳးစားေနၾက သူေတြအတြက္ တကယ့္ကုိပဲ သတိျပဳရမယ့္ စကားျဖစ္ပါတယ္။ အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က သေဘာက်ႏွစ္သက္လုိ႔ အၿမဲမျပတ္ ရရွိေနေအာင္ ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ မႏွစ္သက္ေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကန္႔တစ္ခု၊ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိပဲ ျဖစ္ေစတာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲလုိမွမဟုတ္ဘဲ ဒီအေပၚမွာ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုခုကုိ ျဖစ္ေစတတ္တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြဟာ ႀကိဳက္လုိ႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မႀကိဳက္ေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ လုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္သင့္႐ုံေလာက္ပဲ ျဖစ္သင့္ၿပီး ကုိယ္နဲ႔ကုိက္ညီသေလာက္ပဲ လုပ္သင့္ကာ အတုိင္းအတာကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံျဖစ္ေအာင္ မလုပ္သင့္၊ မလုိက္စားသင့္ဘူးလုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ လူေတြဟာ အစဲြေလးေတြ ကုိယ္စီရွိေနၾကတဲ့အတြက္ စဲြမိစဲြရာေလးေတြ အေပၚမွာ လုိတာထက္ ပုိေနတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီလုိအပုိေတြေၾကာင့္လည္း စဲြမိရာက တျဖည္းျဖည္း လဲြလာကာ ပုိပုိလုိ႔သာ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ မဲြလာတတ္တဲ့ သေဘာေတြအထိ ျဖစ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစဲြအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတဲ့အထဲမွာ တစ္ခ်ိဳ႕က အစားအေသာက္စဲြတာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ေလာင္းကစားစဲြတာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးသမီးစဲြတာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က အရက္စဲြတာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က အင္တာနက္စဲြတာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ခ်က္တင္းစဲြတာ စသျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဝါသနာပါရာ နီးစပ္ရာကုိ စဲြေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိဝါသနာမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လုိပဲစဲြစဲြ အဲဒီအစြဲဟာ ၾကာေတာ့ျဖတ္ဖုိ႔ခက္လာၿပီး အလဲြေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစဲြကုိ မျဖတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အဲဒီအစဲြေနာက္ကုိလုိက္ရင္း အလြန္အကၽြံေတြ ျဖစ္ကုန္ကာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဘးဒုကၡေရာက္တဲ့အထိ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစကေတာ့ အတုိင္းအတာ သတ္မွတ္ခ်က္ေလးေတြနဲ႔ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရွိေနတုန္းမွာ ဘာမွထိခုိက္မႈမွ မရွိဘဲ စိတ္ေျဖေဆးတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ၾကာလာေတာ့ အဲဒီေဆးဆုိတာေတြက ေဘးအျဖစ္ ေရာက္ေစကုန္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အစဲြေနာက္ကုိလုိက္ရင္း လြဲလာရာက ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အစဲြေၾကာင့္ ေဘးျဖစ္ၾကရတဲ့ အျဖစ္ေတြကေတာ့ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္သလုိ၊ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ေနၾကတာေတြကုိလည္း ျမင္ဖူးၾကားဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိဗၺာန္ေရာက္ေရးအတြက္ ျဖတ္သင့္ျဖတ္ထုိက္တဲ့ အစဲြတရားေတြကုိ အၾကြင္းမဲ့ ျဖတ္ဖုိ႔အေရးထက္ လက္ရွိဒီဘဝမွာကုိပဲ ဒုကၡေရာက္ေစ၊ ေဘးျဖစ္ေစမယ့္ လက္ေတြ႕ျဖတ္ရမယ့္ အစဲြေတြကုိ ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးေနပါတယ္။ နိဗၺာန္မသြားမီ လက္ေတြ႕ဘဝမွာပဲ အစဲြတရားေတြေနာက္ အလြန္အကၽြံ ေလွ်ာက္မိတဲ့အတြက္ ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္ေနၾကတဲ့ သူေတြက ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအစဲြတရားေတြေနာက္ အလြန္အကၽြံ မလုိက္မိေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔က အဓိကလုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစဲြတရားမွန္သမွ် ႀကိဳက္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ လုိက္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ေကာင္းတယ္ထင္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ေျပာင္းမယ္ထင္လုိ႔ပဲ စဲြစဲြ၊ ဘယ္လုိပဲစဲြစဲြ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္လာပါက စဲြရာကေနလဲြလာၿပီး ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကန္႔တစ္ခုနဲ႔ ရပ္တံ့ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခုခုအေပၚ အလြန္အကၽြံျဖစ္ကာ ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တဲ့ အေၾကာင္းကုိေျပာရင္း ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ သူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အစဲြတရားေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့ အျဖစ္ေလးေတြကုိ သတိရမိပါေသးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အကၽြံျဖစ္ရင္ ဒုကၡေရာက္တယ္ဆုိေပမယ့္ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ခင္ သတိဝင္ကာ ျပဳျပင္သြားၾကသူေတြ ရွိသလုိ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ တုိက္တြန္းတုိက္တြန္း အစဲြကုိ မခဲြႏုိင္ေသးတဲ့ သူေတြလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မခဲြႏုိင္ရာက အစဲြကႏုိင္ၿပီး ၾကာလာေတာ့ ဘဝတစ္ခုလုံး ပ်က္စီးသြားၾကတဲ့အထိ ေဘးျဖစ္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ တပည့္ေလးေတြဆုိလည္းဟုတ္၊ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဒကာေလးေတြဆုိလည္း ဟုတ္တဲ့ ကုိရီးယားေရာက္ ကေလးေတြထဲမွာလည္း အစဲြႀကီးတဲ့ ကေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အေသာက္အစား အားသန္သလုိ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ေလာင္းကစားအားသန္ သူေတြရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အအိပ္ပ်က္ အစားပ်က္ခံကာ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳက္တတ္တဲ့ အရာေတြ ရွိေနတတ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မာတုဂါမ လုိက္စားမႈအေပၚ အစဲြႀကီးသူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ေလးေတြအေပၚမွာ ဘုန္းဘုန္းအေနနဲ႔ က႐ုဏာလည္းထားသလုိ၊ ေမတၱာလည္း ပြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ေလးေတြ စဲြစဲြလန္းလန္းျဖစ္ေနၾကတဲ့ အရက္ေသာက္တာ၊ ဖဲကစားတာ၊ အေပ်ာ္အပါးလုိက္စားတာ၊ ေလာင္းကစားလုပ္တာ စတဲ့အရာေလးေတြအေပၚမွာ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေအာင္ သူတုိ႔ေလးေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါတုိင္း သတိေပး ေျပာဆုိဆုံးမ ေပးေနျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔သဘာဝအရ ဆုံးမေျပာဆုိတာကုိ မႀကိဳက္ေပမယ့္လည္း လုိက္ႏုိင္သူေတြ လုိက္နာႏုိင္ဖုိ႔ အမုန္းခံၿပီး ေျပာဆုိျဖစ္ေနပါတယ္။ ခက္တာက ဒီလုိ ေျပာဆုိေပးေနတဲ့ ၾကားကကုိပဲ အလြန္အကၽြံျဖစ္သြားလုိ႔ ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္သြားသူေတြကလည္း တစ္ခါတရံ ရွိလာေနျပန္ပါတယ္။

အခုမၾကာေသးခင္ကပဲ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ အသက္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရျပန္ပါၿပီ။ သူ႔အသက္ၾကည့္ေတာ့ (၃၃)ႏွစ္တဲ့။ (၃၃)ႏွစ္ဆုိတာ သက္တမ္းအရၾကည့္ရင္ ေသရမယ့္ အရြယ္ေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေသဖုိ႔အေၾကာင္းဖန္လာေတာ့ ေသရျပန္ၿပီေပါ့။ ဖန္လာတဲ့အေၾကာင္းက ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိသလုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းဆုိလည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒီဒကာေလး ေသရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အရက္အေသာက္ မ်ားခဲ့တာရယ္၊ အအိပ္ပ်က္ အစားပ်က္ခံကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဂ႐ုစုိက္နည္းခဲ့တာ ေတြရယ္ေၾကာင့္လုိ႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အရက္ကုိ အရမ္းႀကိဳက္ၿပီး အရမ္းစဲြေနတဲ့ သူျဖစ္သလုိ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္တာနက္ကုိလည္း အအိပ္ပ်က္ခံ အစားပ်က္ခံၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္က တစ္ေန႔လုံးမွာဆုိရင္ အရက္ေသာက္ခ်ိန္နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ သုံးခ်ိန္ေတြက ပုိမ်ားေနေတာ့ အေကာင္းထက္ အဆုိးက ပုိမ်ားေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီဒကာေလးဟာ အရက္အေသာက္မ်ားတဲ့အတြက္ အဓိက အသည္းမွာေဖာက္ျပန္မႈေတြ ျဖစ္လာၿပီး အဲဒီကမွတဆင့္ အထဲကလီစာေတြအထိ ဒဏ္ျဖစ္ကုန္ကာ ကုိယ္ကုိယ့္ကုိ ဂ႐ုစုိက္မႈေတြပါ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့အတြက္ ၾကာေတာ့ အသက္ကုိပါ ႏႈတ္သြားျခင္း ခံရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒါဟာ ႀကိဳက္လုိ႔စဲြမိတဲ့ အစဲြအေပၚမွာ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္မိရာက ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူလုိအစဲြေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သြားတဲ့ မတူညီတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ တစ္ခါက ဒကာေလးတစ္ေယာက္ဆုိလည္း ဖဲကစားရင္း ဖဲအ႐ႈံးမ်ားကာ စိတ္ကေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ၿပီး ဖဲဝုိင္းမွာ ရန္ျဖစ္ရာက အခ်င္းခ်င္းသတ္လုိက္လုိ႔ ေသခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္လည္း ရွိခဲ့ဖူးသလုိ ဒကာေလးတစ္ေယာက္ဆုိလည္း မာတုဂါမတစ္ေယာက္ကုိ အလြန္အကၽြံ စဲြလန္းမိရာက အဲဒီအမ်ိဳးသမီးကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူတစ္ေယာက္ကုိ သတ္လုိက္မိကာ ေထာင္နန္းစံခဲ့ရတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတာလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ သြားတဲ့သူေတြက သြားၿပီပဲ ဘာလုိ႔ဒါေတြ ျပန္ေျပာေနတာလဲဆုိရင္ က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြ သတိျပဳမိေစဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သြားေလသူကုိ အျပစ္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူ။ က်န္တဲ့သူအတြက္ အခ်စ္ေပါလုိ႔ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့။ အားလုံးကုိ ခ်ဳံၾကည့္လုိက္ရင္ ျဖစ္ခဲ့သမွ် အရာေတြဟာ မတူညီတဲ့ အစဲြတရားေတြနဲ႔ အလဲြအမွားလုိက္ကာ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္ၾကရာက ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္သြားၾကတဲ့ သေဘာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာ ေျပာခ်င္တာက တန္ေဆးလြန္ေဘးဆုိတဲ့ စကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အကၽြံျဖစ္လာရင္ ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္တတ္တယ္ဆုိတာကုိ ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ေဆးျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ အရာေတြေတာင္မွ အတုိင္းအတာမရွိ အလြန္အၾကဴး ျပဳမူမိရင္ ေဆးအဆင့္ကုိေက်ာ္ၿပီး ေဘးျဖစ္ေပၚတတ္တယ္ဆုိတာ သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ကႀကိဳက္လုိ႔ လုိက္စားတဲ့အရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိယ္ကမႀကိဳက္ေပမယ့္လည္း ကုိယ့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုိက္စားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္႐ုံသင့္႐ုံပဲေကာင္းၿပီး အတုိင္းအတာကုိ မေက်ာ္မိေစဖုိ႔နဲ႔ အတုိင္းအဆကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလြန္အကၽြံျဖစ္ပါက ေဘးဒုကၡျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ပမာဏ ကုိယ္သိကာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိညႇိရင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႔ အသိေပး ေျပာၾကားလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္

အတုိင္းအတာတုိ႔၊ အကန္႔အသတ္တုိ႔ဆုိတာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ တစ္ဦးဦးကုိ အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ အရာေတြျဖစ္ၿပီး ေဘးမျဖစ္ဘဲ ေဆးျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာ ႀကိဳက္လုိ႔လုပ္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုိအပ္လုိ႔ လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ပါေစ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ထင္တဲ့အရာေတြေတာင္ လြန္ရင္မေကာင္းတဲ့ သေဘာရွိၿပီး မေကာင္းတဲ့ အရာေတြဆုိရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိေအာင္ကုိ ဒုကၡျဖစ္ေစတတ္တာကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ရင္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြန္အကၽြံ ျဖစ္တဲ့အထိ မလုပ္မိၾကဖုိ႔၊ မလုိက္စား၊ မေပ်ာ္ပါးမိၾကဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိသာ သတိပညာတရားမ်ား လက္ကုိင္ထားရင္း အကန္႔အသတ္ေလးမ်ားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

Read more »

အမိတာဘာဗုဒၶ…

Q. I would like to know about Amitabha Buddha. Please write and post about story of Amitabha Buddha. I just want to get knowledge.
(thwin)


A.
အမိတာဘာ ဘုရားဟာ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ကုိးကြယ္ၾကတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဟာ လက္ရွိသက်မုနိဗုဒၶကုိလည္း ကုိးကြယ္ၾကသလုိ ထာဝရ ဘုရားပုံစံမ်ိဳး ဘုရားမ်ား၊ ပြင့္ေတာ္မမူေသးတဲ့ အရိေမတၱယ်လုိ ဘုရားမ်ား၊ ဘုရားေလာင္းမ်ား၊ ဘုရားရဲ႕မယ္ေတာ္မ်ား စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း ပုံေတာ္႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဖန္တီးကား ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ကုိးကြယ္ရာေတြထဲမွာ အမိတာဘာဘုရားဟာလည္း ထာဝရတည္တံ့ေနတဲ့ ဘုရားအျဖစ္ ကုိးကြယ္တဲ့ ဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ေနပါတယ္။

အမိတာဘာရဲ႕ အဓိပၸါယ္က အတုိင္းမရွိေသာ အေရာင္အလင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ အဆုိအရ အမိတာဘာ ဘုရားဟာ အေနာက္ဘက္အရပ္ရွိ သုခဝတီဘုံးနန္းမွာ ကိန္းဝပ္စံပါယ္ေတာ္မူတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္က ဒီအမိတာဘာ ဘုရားဟာ ပါရမီေတြဘာေတြ ျဖည့္က်င့္စရာမလုိဘဲ အစကတည္းက သူ႔အလုိလုိ ဘုရားအျဖစ္ကုိ ရရွိထားတဲ့ ဘုရားမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမိတာဘာဘုရားကုိ အာဒိဗုဒၶ (အစဘုရား)လုိ႔လည္း ေခၚေလ့ရွိၾကပါတယ္။

အမိတာဘာဘုရားရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းအဆုိအရ အမိတာဘာဘုရားဟာ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာက ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူပဲ ျဖစ္ၿပီး ေဗာဓိသတၱအယူအဆနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနပါတယ္။ မဟာယာနတုိ႔ရဲ႕ ေဗာဓိသတၱအယူအဆဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကနိသွ်ကမင္းလက္ထပ္မွာ အလြန္ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအယူအဆဟာ ေနာက္ပုိင္းအိႏၵိယကေန တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ေရာက္ရွိျပန္႔ႏွံ႔လာၿပီး သာသနာႏွစ္ ၉၀၀ေလာက္မွာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာမွာ ထင္ရွာေက်ာ္ၾကားတဲ့ ပညာရွင္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ အရွင္နာဂဇၨဳနက ဂုဏ္ေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထင္ရွားထူးျခားတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ႏုိင္ရန္ “အမိတာဘာ” အမည္ရွိတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူကုိ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အရွင္နာဂဇၨဳန တီထြင္ဖန္တီးလုိက္တဲ့ ဒီအမိတာဘုရားဟာ ထာဝရမပ်က္စီးတဲ့ ဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ အေကာင္းဆုံး နိဗၺာန္ဘုံျဖစ္တဲ့ သုခဝတီဘုံမွာ တည္ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မွာ အလြန္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားကာ လူအမ်ားယုံၾကည္ ကုိးကြယ္တဲ့ ဘုရားႀကီးတစ္ဆူ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသုခဝတီ နိဗၺာန္ဘုံမွာ ရွိတဲ့ အမိတာဘာ ဘုရားႀကီးဟာ ေလာကနဲ႔ဆက္သြယ္ ကယ္ဆယ္မႈကုိ တုိက္႐ုိက္မလုပ္ဘဲ ၾကားခံအျဖစ္ ဘုရားေလာင္းမ်ားကုိထားကာ တစ္ဆင့္ခံ ဆက္သြယ္ ကယ္ဆယ္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဝေလာကိေတသြာရ ဘုရားေလာင္းဆုိတာ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဝေလာကိေတသြာရကုိ တ႐ုတ္လုိေတာ့ ကြန္ယင္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အဝေလာကိေတသြာရဟာ အမိတာဘာဘုရားႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ ပါ႑ရာ ဘုရားမတုိ႔မွ ေမြးဖြားလာတဲ့သူလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီလုိနဲ႔ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာမွာ အမိတာဘာဘုရား ႐ုပ္ပြားေတာ္၊ သက်မုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္နဲ႔ အဝေလာကိေတသြာရ ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြကုိ ထား႐ွိကုိးလာမႈဟာ တျဖည္းျဖည္းထင္ရွားလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမိတာဘာဘုရားႀကီးကုိ ေကာင္းကင္ဘုံဘုရားအျဖစ္ အလယ္တြင္ထား၍ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခါတေလ သက်မုနိ (ရွင္ေဂါတမ)ဘုရားရဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လက္ဝဲဘက္မွာျဖစ္ေစ ထားၿပီးကုိးကြယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ ေသခါနီးအခါမွာ တစ္ျခားအရာေတြကုိ အာ႐ုံမျပဳႏုိင္တာေတာင္မွ အမိတာဘာဘုရားကုိသာ အာ႐ုံျပဳႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အမိတာဘာဘုရားရွိတဲ့ သုခဝတီဘုံကုိ ေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္လက္ခံထားၾကပါတယ္။

မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အယူအဆအရ ေဂါတမဘုရားဟာလည္း လူသားဘုရား မဟုတ္၊ သေဘာတရား ပရမတ္ ဘုရားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဂါတမဘုရားအရင္ မေရတြက္ႏုိင္တဲ့ ဘုရားမ်ားရွိေၾကာင္း ေဂါတမဘုရားကုိလည္း ေကာင္းကင္ဘုံရွိ ပရမတ္ဘုရားအျဖစ္မွ ေလာကကုိကယ္ခၽြတ္ရန္ သိဒၶတၳအျဖစ္ လူ႔ျပည္ကုိ ေစလြတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာကတြင္ ကိစၥၿပီးလုိ႔ ပရိနိဗၺာန္ျပဳတဲ့အခါ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ျပန္ၾကြသြာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ဆုိေလ့ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အမိတာဘာဘုရားဟာ ေလာကကုိ သက်မုနိဘုရားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ဘုရားအားလုံးကုိ စုေပါင္းထားတဲ့ ပရမတ္ ဘုရားအျဖစ္သာ တည္ရွိေၾကာင္း စသျဖင့္ ဆုိပါတယ္။

အမိတာဘာ ဘုရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆုိၾကေပမယ့္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာမွာေတာ့ အလြန္ထင္ရွားတဲ့ ေကာင္းကင္ဘုံ ဘုရားတစ္ဆူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြကေတာ့ အမိတာဘာ ဘုရား အယူဝါဒဟာ ျဗဟၼဏဝါဒရဲ႕ ပုံတူကူးခ်ခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ျဗဟၼဏဝါဒအရ ေလာကႀကီးဟာ ဣႆရေခၚ ဖန္ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး တစ္ေလာကလုံးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ကာ သတၱဝါတုိင္းရဲဲ႕ ခႏၶာကုိယ္တြင္းမွာ ထာဝရ မပ်က္စီးတဲ့ ဝိညဥ္ေခၚ အတၱေကာင္ေလးရွိၿပီး အဲဒီအတၱေလးဟာ ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ႕ အတၱမာန္ အစိပ္အပုိင္းပင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ အဲဒီအတၱအစိပ္အပုိင္းဟာ ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ႕ အတၱမာန္ႀကီးနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းရာ သုခဘုံမွာ စံျမန္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾကပါတယ္။ ဒီအယူအဆဟာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာလာ အမိတာဘာနဲ႔ သုခဝတိဘုံ အယူအဆအတုိင္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျဗဟၼဏဝါဒေနာက္မွ ေပၚေပါက္လာတဲ့ မဟာယာန အယူအဆဟာ ျဗဟၼဏဝါဒကုိ ပုံတူကူးခ်ထားျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ျဗဟၼဏအယူအဆဟာ မဟာယာန အယူအဆထဲ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

ျဗဟၼဏဝါဒ လႊမ္းမုိးျခင္းကုိ ခံရတဲ့ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဟာ ျဗဟၼဏဝါဒကုိ အတုယူကာ အမိတာဘာဘုရားကုိ ျဗဟၼာႀကီးပုံစံ ဖန္တီးၿပီး အဝေလာကိေတသြာရနဲ႔ ေဂါတမဗုဒၶတုိ႔ကုိလည္း ျဗဟၼာႀကီးတစ္ျဖစ္လဲ အမိတာဘာက ဖန္ဆင္းၿပီး ေစလႊတ္ထားတဲ့ တမန္ေတာ္ပုံစံအျဖစ္ ပုံတူကူးခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား ထုလုပ္ကုိးကြယ္တဲ့ အခါမွာလည္း အမိတာဘာဘုရားကုိ အလယ္မွာထားၿပီး လက္ဝဲလက္ယာဘက္ေတြမွာ ေဂါတမဘုရားနဲ႔ အဝေလာကိေတသြာရကုိ ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါတယ္။

ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာလာ အမိတာဘာဘုရားနဲ႔ သုခဝတီဘုံ အယူအဆဟာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶမွာ မပါတဲ့ ေထရဝဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ ထာဝရဘုရားနဲ႔ ေကာင္းကင္ဘုံ အယူအဆ သက္သက္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမိတာဘာဘုရားဟာ ျဗဟၼဏေတြရဲ႕ ဣႆရကုိ အမည္ေျပာင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလာက၌ အတၱရွိတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ မဟာယာနတစ္ျဖစ္လဲ ျဗဟၼဏအယူအဆရဲ႕ လႊမ္းမုိးဖန္တီးထားခ်က္ ဘုရားတစ္ဆူသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အတၱဝါဒကုိပယ္ၿပီး အနတၱဝါဒအတုိင္း လက္ခံက်င့္သုံးၾကတဲ့ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာက ဒီအမိတာဘာဘုရား အယူအဆကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မခံျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိေစေတာ့။ အမိတာဘာ ဘုရားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေျပာမယ္ဆုိရင္ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး။ ဖြင့္ဆုိခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျငင္းခုံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ အမိတာဘာ ဘုရားအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယုတၱိက်မက် စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ပဲ အမိတာဘာ ဘုရား အယူဝါဒကုိ စိစစ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အမိတာဘာဗုဒၶသည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာမွ မပါတဲ့၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာက လက္မခံတဲ့၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသဝင္မ်ား မကုိးကြယ္တဲ့ ျဗဟၼဏဝါဒကုိ ပုံတူကူးခ်ထားတဲ့ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ဖန္တီးမႈ အယူအဆသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အမိတာဘာဘုရားအေၾကာင္း တစ္စိပ္တစ္ေဒသအျဖစ္ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

က်မ္းကုိး =
ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ ပုံေတာ္သမုိင္း (ဆရာဝန္တင္ေရႊ)
ေရွ႕ဘဝေနာက္ဘဝ ဗုဒၶမေဝဘန္ (ဝင္းသိန္းဦး)

Read more »

သမၼာအာဇီဝအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း…

သမၼာအာဇီဝဟူေသာ စကားကုိ ဗုဒၶဘာသာအမ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသား ျဖစ္၏။ ၾကားလည္း ၾကားဖူးၾကသကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳ ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိေနၾက၏။ ထုိစကား၏ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ၊ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈဟု နားလည္ထားႏုိင္၏။ မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြကာ အသက္ေမြးျခင္းဟူေသာ မိစၧာဇီဝမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ တရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြအသက္ေမြးမႈမ်ိဳးကုိ သမၼာအာဇီဝဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ အလြယ္ဆုိေသာ္ မိစၧာဇီဝမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ သမၼာအာဇီဝပင္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ဆုိလ်င္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေျပာဆုိအသုံးျပဳေနၾကသကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ အသက္ေမြးမႈ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ကုိ သိရွိရန္ လုိအပ္လွ၏။ ထုိသုိ႔ သိရွိႏုိင္ရန္ မွားယြင္းသည့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ နားလည္ထားရန္ လုိအပ္ၿပီး ထုိမိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ သိရွိေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွသာ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မည့္အခ်က္ကုိ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္၏။

စာေပအဖြင့္မ်ားအရ မုဆုိး၊ တံငါ အလုပ္မ်ားျဖင့္ သူ႔အသက္ကုိ သတ္ျဖတ္ကာ အသက္ေမြးရသည့္ ပါဏာတိပါတမႈ၊ သူခုိး၊ ဓားျပလုပ္၍ ပစၥည္းရွာေဖြရေသာ အဒိႏၷာဒါနမႈ၊ သူတပါး၏ ပစၥည္းဥစၥာကုိယူ၍ ကာမဂုဏ္ဖ်က္စီးရေသာ ကာမမႈ၊ မတရားေရွ႕ေန၊ မတရားသက္ေသလုိက္၍ ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္လွည့္ပတ္ ေရာင္းဝယ္၍ျဖစ္ေစ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြရေသာ မုသာဝါဒမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာရေအာင္ ရန္တုိက္ေပးရေသာ ပိသုဏဝါစာမႈ၊ ကြက္စိပ္စာေျပာ လူျပက္အလုပ္တုိ႔ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳးမရွိေသာ ဒ႑ာရီ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ားကုိ ေျပာဆုိေသာ သမၹပၸလာပမႈမ်ားသည္ မွားယြင္းသည့္ အသက္ေမြးမႈ မိစၧာဇီဝမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ဤအမႈမ်ားသည္ သီလသိကၡာပုဒ္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္သည့္ မိစၧာဇီဝ အမႈမ်ားျဖစ္၏။

အထက္ပါ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားအျပင္ ဓားလွံေသနတ္ ပုိက္ကြန္စသည့္ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ၊ လူသတၱဝါကုိ ေသြးေဆာင္ေခၚယူကာ ကၽြန္အျဖစ္၊ ျပည္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းခ်သည့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ ႏြားကၽြဲဝက္ဆိတ္ ၾကက္ငွက္စသည္တုိ႔ကုိ ေမြးျမဴ၍ သတ္ျဖတ္ေရာင္းခ်မႈ၊ ထန္းရည္အရက္ဘိန္းစသည့္ မူးယဇ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ်မႈ၊ သတၱဝါကုိ ေသေစႏုိင္သည့္ အဆိပ္စသည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္လည္း မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ျမင္းေလာင္းႏြားေလာင္း ကၽြဲတုိက္၊ ၾကက္တုိက္ဖဲ႐ုိက္ကာ ေလာင္းကစား အမႈမ်ားျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြ အသက္ေမြးမႈမ်ားသည္လည္း မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္၏။

ေဖာ္ျပပါ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ တရားသျဖင့္ ရရွိလာသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္း (ဓမၼိယ - တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ၊ လဒၶ - ရအပ္ေသာ ပစၥည္း) ဟု ေခၚ၏။ ဥပမာ အထက္ပါ အလုပ္မ်ားမွကင္းသည့္ မိဘစသူတုိ႔ထံမွ ရရွိေသာ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကူလီ၊ ဝန္ထမ္း၊ စာေရးစာခ်ီ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ လယ္ယာ စသည္လုပ္၍ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ မတရားအတုိးခ်ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတုိးမွ်ျဖင့္ အတုိးအပြားခ်၍ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္းမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ထုိဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးမႈသည္ သမၼာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္၏။


သုိ႔ဆုိလ်င္ ယေန႔ေခတ္ ေငြတုိးေပးေနၾကသူမ်ား၊ ပစၥည္းယူ၍ ေငြတုိးေခ်းသူမ်ား၊ ကုန္သည္ပဲြစား လုပ္ေနၾကသူမ်ား၊ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံကာ အတုိးကုိသာ ထုိင္စားေနၾကသူမ်ား စသူစသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထုိသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈသည္ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ ေမးစရာ ရွိလာေပ၏။ ေမးလည္းေမးဖူးၾက၏။ ထုိအေမးအတြက္ကား ပညာရွင္မ်ား၏ အေျဖသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သီလ၊ သမာဓိ ပညာ ျပည့္စုံေတာ္မူသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားကား မတရားလုိခ်င္မႈ ဝိသမေလာဘမ်ိဳး မျဖစ္လွ်င္ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိေတာ္မူၾက၏။ မွန္၏။ ပုထုဇဥ္သဘာဝ ေလာဘသည္ ရွိေနၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ ေလာဘသည္ ရဟႏၲာျဖစ္မွသာ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ထုိေလာဘရွိေနသည့္ ပုထုဇဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အမႈမ်ားတြင္ ေလာဘျဖင့္ရွာေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ ထုိေလာဘသည္ “ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတမာၿပီးေရာ” ဆုိသည့္ မတရား ရယူမႈ ေလာဘမ်ိဳး မျဖစ္ရန္သာ အေရးႀကီး၏။ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ငဲ့ကြက္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား၊ ေခ်းငွါးမႈမ်ားမွာကား မတရား ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳး၊ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈမ်ိဳး၊ မေတာ္မတရား အတုိးယူမႈမ်ိဳး စသည္ မဟုတ္သျဖင့္ မိစၧာဇီဝအမႈဟု မဆုိႏုိင္ေပ။

ေငြးတုိးေခ်းသူမ်ား၊ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံ၍ အတုိးစားေနသူမ်ားတြင္ အစုိးရဘဏ္၊ အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံကာ ထုိအတုိးျဖင့္ ေနသူမ်ားမွာ မတရားသျဖင့္ အတုိးရယူမႈမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ မိစၧာဇီဝ မျဖစ္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပင္တြင္ ေငြတုိးေခ်းသူမ်ား အေနျဖင့္ကား မတရားအတုိးယူမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းငွါးသူလည္း အဆင္ေျပ၊ မိမိလည္း အဆင္ေျပသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါက မိစၧာဇီဝ မျဖစ္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း မတရား အဆမတန္ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ အဆမတန္ အႏုိင္အထက္ျပဳ၍ ေခ်းငွါးလွ်င္ကား မိစၧာဇီဝ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ထုိသူတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈသည္လည္း သမၼာအာဇီဝ မျဖစ္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

ကုန္သည္ပဲြစား အလုပ္မ်ားတြင္ကား သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ အထူးသတိျပဳဖြယ္ အခ်က္မ်ားရွိ၏။ ယေန႔ေခတ္ ကုန္သည္ပဲြစားမ်ားသည္ ၾကမ္းပုိးကုိ လိပ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိမႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လိမ္ညာလွည့္ျဖားကာ မတရား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ မိစၧာဇီဝ အမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္က မ်ားေနၾက၏။ မုသာဝါဒအမႈမ်ား၊ ဝိသမေလာဘ အမႈမ်ားျဖင့္ မတရား စီးပြားရွာမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ထုိသူအခ်ိဳ႕၏ အသက္ေမြးမႈသည္ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္ရန္ခဲယင္းလွေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကား မတရား လုိခ်င္မႈမ်ားကုိေရွာင္ကာ မွန္ကန္သည့္ အက်ိဳးေဆာင္မႈမ်ား၊ မွန္ကန္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျမတ္အစြန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေလ့ ရွိတတ္၏။ ထုိသုိ႔ေသာ သူမ်ား၏ အသက္ေမြးမ်ိဳးကုိကား သမၼာအာဇီဝက်သည့္ အသက္ေမြးမႈဟု ဆုိလုိက ဆုိႏုိင္ေပ၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား မရွိသေလာက္ ရွားေနႏုိင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွာ ရွိေနႏုိင္သျဖင့္ ထုိအနည္းငယ္ကုိ ရည္ရြယ္ကာ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ဓမၼိယလဒၶပစၥည္းျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းကုိ သမၼာအာဇီဝဟု ဆုိသျဖင့္ အခ်ိဳ႕က သိနားလည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိစၧာဇီဝအလုပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ သမၼာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ ျပဳေနေသာ္လည္း မသိနားမလည္ခင္က မိစၧာအမႈမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကား ရွိေနသျဖင့္ ထုိပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားသည္ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ သံသယ ဝင္တတ္ၾက၏။ စာေပအဖြင့္မ်ားတြင္ ထုိအတြက္ သမၼာအာဇီဝကုိ သုတၱန္အလုိ သမၼာအာဇီဝႏွင့္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား နားလည္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ဖြင့္ျပ၏။ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စားေသာက္သုံးစဲြျခင္း၊ တရားလမ္းအတုိင္း ပစၥည္းရွာေဖြျခင္းမ်ိဳးသည္ သုတၱန္အလုိ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ၿပီး မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းရရန္ အခြင့္ႀကဳံလာေသာ္လည္း ထုိပစၥည္းရမည့္ လုပ္ငန္းကုိ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ေနျခင္းသည္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မသိနားမလည္ခင္က မတရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သုံးစဲြေနေသာ္လည္း နားလည္သေဘာေပါက္လာသည့္အခါ ထုိကဲ့သုိ႔ မတရားအမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ေနလွ်င္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇိဝ ျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ထုိမတရားသျဖင့္ ရခဲ့သည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ အသုံးျပဳေနမႈ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္မႈကုိ ဒီေနရာမွာ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိလုိရင္း ျဖစ္၏။

ဆုိလုိသည္မွာ မတရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာကုိ သုံးစဲြေနရာ၌ သုတၱန္အလုိ မိစၧာဇီဝျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ေတြ႕ၾကဳံလာသည့္ မတရား ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြမႈမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္လွ်င္ကား အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေနႏုိင္သျဖင့္ သုတၱန္ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေအာင္ မတတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အဘိဓမၼာ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ထပ္မတရား ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြမႈမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္၏။ ဤသေဘာအရ သမၼာအာဇီဝ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေလ့ရွိသည့္ သုတၱန္အလုိ သမၼာအာဇီဝမ်ိဳးႏွင့္ ေနာက္ထပ္မိစၧာဇီဝအမႈကုိ မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း မသိနားမလည္ခင္က ရရွိထားသည့္ မိစၧာဇီဝပစၥည္းမ်ားကုိ သုံးစဲြ၍ အသက္ေမြးေလ့ရွိသည့္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝမ်ိဳးတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကြာျခားခ်က္ကား ရွိေနႏုိင္၏။ အထူးသျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳမႈမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးေပးမႈ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိေန၏။ ဓမၼိယလဒၶပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳသူသည္ အက်ိဳးတရားအျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း မိစၧာဇီဝျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳသူမ်ားကား အက်ိဳးတရား အျပည့္အဝ မရရွိႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ မတရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဝတၳဳျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳသည့္အခါ အက်ိဳးတရား တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရႏုိင္ဟုကား မမွတ္အပ္ေပ။ အက်ိဳးတရား အျပည့္အဝသာ မရႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ ထုိက္သင့္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကား ရရွိႏုိင္သည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ဓမၼိယလဒၶပစၥည္း၏ အက်ိဳးႀကီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခါတရံ စာေရးသူအေနျဖင့္ သူမ်ားႏုိင္ငံ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ေနၾကသည့္ စာေရးသူ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျမန္မာဒကာဒကမမ်ားအား “အခုလုိ ကုိယ့္အားနဲ႔ရင္းၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိမွ မထိခုိက္တဲ့ လုပ္အားခနဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ အလကား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ၾကဘဲ ဘဝေရွးေရးအတြက္ စုလည္းစု၊ သံသရာေရးအတြက္ အက်ိဳးႀကီးတဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိလည္း မ်ားမ်ားလုပ္ၾက” ဟု တုိက္တြန္းေပးရျခင္း ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံျခားရွိ ကားစက္႐ုံ၊ ပလစတစ္စက္႐ုံ၊ ခ်ည္စက္႐ုံစသည့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ေနရသည့္ သူတုိ႔၏ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြမႈသည္ သူမ်ားေအာက္က်ိဳ႕ကာ သူမ်ားအခုိင္းခံမ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း မည္သူကုိမွ် မထိခုိက္သည့္ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးရသည့္ အစစ္အမွန္ သမၼာအာဇီဝ အလုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သမၼာအာဇီဝဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနတြင္ သမၼာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးရန္မွာ အလြန္မလြယ္လွသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ မလြယ္သည္ကားမဟုတ္၊ မလုိက္နာႏုိင္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။ သီလသိကၡာပုဒ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ကာ စီးပြားရွာရသည့္ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ မတရားလုိခ်င္သည့္ ဝိသမေလာဘမ်ိဳးကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး သတိျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ အသက္ေမြးမႈမ်ိဳးကုိ ျပဳႏုိင္လွ်င္ အႀကီးအက်ယ္ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း သမၼာအာဇီဝက်က် အသက္ေမြးမႈမ်ိဳးကား ျဖစ္ႏုိင္ေပ၏။ မိမိတုိ႔၏ ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာအတြက္ မၾကည့္မႈမ်ား အေပၚတြင္သာ တည္မွီေနေပေတာ့၏။

အခ်ဳပ္ေျပာလုိသည္မွာ ေနရသည့္ ဘဝအခုိက္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာ ေကာင္းစားေရးကုိၾကည့္ၿပီး မိစၧာဇီဝ အလုပ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးရသည့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ မတရား လုိခ်င္သည့္ ဝိသမေလာဘမ်ိဳး မဟုတ္သည့္ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားကုိသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ သမၼာအာဇီဝက်သည့္ အသက္ေမြးမႈအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း၊ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ သိရွိေရွာင္ၾကဥ္ကာ သမၼာအာဇီဝက်သည့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြမႈမ်ိဳးျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေနရသည့္ ဘဝအခုိက္ကုိ မွန္ကန္သည့္ အသက္ေမြးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။


ထုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေနသမွ် အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကိစၥကုိ ျပဳေနၾကရမည့္ ေလာကဘုံသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အခုိက္အတံ့ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ေရးအတြက္ မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြးျခင္းဟုဆုိေသာ မိစၧာဇီဝ အမႈမ်ားကုိ တဒဂၤအဆင္ေျပေရးကုိသာၾကည့္၍ အလြယ္တကူ အသက္ေမြးမႈ မျပဳသင့္ဘဲ ထုိမိစၧာဇီဝ အမႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ပစၥဳပၸန္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း သံသရာတြင္ ခ်မ္းသာေစမည့္ မိမိသူတပါး မထိခုိက္သည့္ အျပစ္ကင္းသည့္ မွန္ကန္သည့္ သမၼာအာဇီဝ အမႈမ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြးမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အသိစကားပါးရင္း က်င့္ႏုိင္သူမ်ား က်င့္ႀကံႏုိင္ၾကေစ၊ သိလုိသူမ်ား သိရွိႏုိင္ၾကေစရန္ ေစတနာမွန္ျဖင့္ သမၼာအာဇီဝအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။
စီးေဘာက္စ္တြင္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ဒကာေဇာ္လင္း၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္စာအုပ္ပါ မိစၧာဇီဝအဖြင့္ကုိ ကုိးကား၍ ႐ုိးသားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား