ပစၥည္းသခၤါရ၊ လူသခၤါရ…

“ရဟန္းတုိ႔ သင္တုိ႔အား ေနာက္ဆုံးမိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့အ့ံ။
ျပဳျပင္ေပးရေသာ သခၤါရတရားတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိကုန္၏။
မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိတရားျဖင့္ ကိစၥၿပီးေအာင္ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့”

(ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား)


ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သခၤါရဟု ဆုိလုိက္လ်င္ မၿမဲျခင္းဟု ေယဘုယ် အဓိပၸါယ္ နားလည္းထားတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အားလုံးဟာ သခၤါရပါပဲဟု ေျပာဆုိေလ့ရွိတတ္ၾက၏။ စင္စစ္ မၿမဲျခင္းဟူသည္ သခၤါရမဟုတ္၊ အနိစၥသာျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ား ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းၾကသည့္ ထုိသခၤါရဟူေသာ ပါဠိစကားလုံး၏ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္မွာ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ သက္ရွိသက္မဲ့အားလုံးသည္ ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္လည္း သခၤါရဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ပစၥည္းဝတၳဳသည္လည္း ျပဳျပင္ေပးရသကဲ့သုိ႔ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါသည္လည္း ျပဳျပင္ေပးရ၏။ မျပဳျပင္ေပးလွ်င္ ပုိ၍ပင္ အဆုိးတြင္သြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးေနရျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ အၿမဲမျပတ္ ျပဳျပင္ေပးေနရသျဖင့္ သက္ရွိသက္မဲ့ အားလုံးတုိ႔သည္ ျပဳျပင္စီရင္ေပးေနရသည့္ သခၤါရတရားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ပစၥည္းသခၤါရ လူသခၤါရဟု ဆုိ႐ုိးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္၏။

သုိ႔ေသာ္ မည္မွ်ပင္ ျပဳျပင္စီရင္ေပးေသာ္လည္း ထုိသက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလုံးတုိ႔၏ အဆုံးသည္ ပ်က္စီးျခင္းလ်င္ နိဂုံးျဖစ္ေနျပန္သျဖင့္ “သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ - ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္ သခၤါရ တရားမွန္သမွ်သည္ နိစၥမဟုတ္၊ အနိစၥခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္”ဟု သူေတာ္ေကာင္းမ်ားက မိန္႔ေတာ္မူၾကျခင္း ျဖစ္၏။ “ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္ အရာမ်ားသည္ အၿမဲမဟုတ္၊ မၿမဲျခင္းသေဘာသာ ျဖစ္သည္”ဟု ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ပင္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ သခၤါရတရားမ်ား၏ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာကုိ သတိေပးေတာ္မူကာ မေမ့မေလ်ာ့ေနၾကဖုိ႔ မိန္႔မွာေတာ္မူသြားခဲ့၏။ “ဝယဓမၼာ သခၤါရာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ - သခၤါရ တရားတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိသျဖင့္ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆေသာ သတိတရားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့” ဟု မွာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။

မွန္၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္မိန္႔မွာေတာ္ မူသကဲ့သုိ႔ပင္ ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္ သခၤါရတရားမ်ားျဖစ္သည့္ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလုံးတုိ႔သည္ မည္မွ်ပင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္စီရင္ထားေသာ္လည္း အဆုံးတြင္ကား ပ်က္စီးျခင္းသာ နိဂုံးျဖစ္သြားၾကသည္ကုိ အားလုံးသတိျပဳမိၾကမည္ ျဖစ္၏။ မည္သူက မည္မွ်ပင္ စြမ္းအားရွိေနေသာ္လည္း ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈကုိကား မပ်က္စီး၊ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း မရွိေသးသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ ပ်က္စီးျခင္း တရားကုိ မပ်က္စီးေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္သူသည္ အတိတ္ကလည္း မရွိခဲ့၊ ယခုလည္းမရွိေသး၊ ေနာင္လည္းရွိလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သဘာဝဓမၼ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ထုိသခၤါရတရားတုိ႔၏ ပ်က္စီးမႈကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် တာဆီးႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေပ၏။

သိပၸံပညာမ်ား အလြန္တုိးတက္ ထြန္းကားပါသည္ဆုိေသာ ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္လည္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ တီထြင္ၾကံဆ ဖန္တီးၾက၏။ မပ်က္စီးေအာင္ ႀကိဳးစားၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ ႀကိဳးစားဖန္တီးပါေသာ္လည္း ထုိ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ဖန္တီးမႈမ်ားကုိ ထာဝရ မပ်က္စီးေအာင္ မည္သုိ႔မွ် ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ေသခ်ာသည္မွာ မည္သုိ႔ေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါေစ သခၤါရတရားမ်ားကိုသာ ဖန္တီးေနၾကျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ထုိသခၤါရတရားမ်ား၏ အဆုံးျဖစ္သည့္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ၾက၊ မပ်က္စီးေအာင္ မဖန္တီးႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ သခၤါရ၏ သေဘာအမွန္သည္ အနိစၥသာ ျဖစ္ေနသျဖင့္လည္း နိစၥျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ထုိ႔အတူ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါမ်ားသည္လည္း ကံတရားမ်ား၊ ခႏၶာမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္ သခၤါရတရားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အၿမဲတည္တံ့ျခင္း နိစၥျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ သက္ရွိမ်ားျဖစ္သည့္ ထုိပုဂၢိဳလ္သတၱဝါဟူေသာ သခၤါရတရားသည္လည္း ပင္ကုိယ္ကပင္ အျပဳျပင္ခံျဖစ္ေနသျဖင့္ မပ်က္စီး၊ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္း မရွိျခင္းလည္း ျဖစ္၏။ မည္သူကျဖင့္ မည္မွ်အကုန္အက်ခံကာ မိမိကုိယ္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳျပင္ျခင္း ျပဳၾကသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း အဆုံးတြင္ကား ထုိျပဳျပင္သူမ်ားသည္ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္သာ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၾကသည္သာ ျဖစ္၏။

သခၤါရ၏ သေဘာတရားအမွန္ကုိ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အၿမဲမျပတ္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးကုိ ၾကည့္လွ်င္ အလြယ္တကူ သိႏုိင္ေပ၏။ ယေန႔ကမၻာတြင္ သိပၸံပညာမ်ား တုိးတက္ထြန္းကားသည့္အေလ်ာက္ ပညာရွင္မ်ားက ထုိနည္းပညာမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ သက္ရွိျဖစ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း ခဲြစိပ္ကုသနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အစားထုိး ကုသနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဆြးဝါးအသုံးအေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳျပင္ဖန္တီးၾကသကဲ့သုိ႔ သက္မဲ့ျဖစ္သည့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္တည္ထြင္ ဖန္တီးၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တည္ထြင္ဖန္တီး ျပဳျပင္ၾကေသာ္လည္း ထုိပညာရွင္မ်ား မဖန္တီး၊ မျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ အရာကား ထုိသက္ရွိသက္မဲ့မ်ားအား မပ်က္စီးေအာင္၊ အၿမဲတည္တံ့ေအာင္ မဖန္တီး၊ မျပဳျပင္ႏုိင္ျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိ႔သုိ႔မဖန္တီး၊ မျပဳျပင္ႏုိင္သနည္းဟုဆုိေသာ္ ထုိသူတုိ႔ျပဳျပင္ဖန္တီးေနသည့္ အရာမ်ားသည္ ပင္ကုိယ္သေဘာအားျဖင့္ အျပဳျပင္ခံမ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီး ထုိအျပဳျပင္ခံမ်ား၏ အဆုံးသည္ ပ်က္စီးျခင္းပင္ နိဂုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းလွ်င္ အဆုံးရွိသည့္ ထုိသက္ရွိသက္မဲ့ အရာမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ကာ ပစၥည္းသခၤါရ၊ လူသခၤါရဟု ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္၏။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္လွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ပစၥည္းဥစၥာရွိသူမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ရွိသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိ၏။ ထုိသူမ်ားသည္ လုိအပ္လွ်င္ လက္ညႇိဳးညြန္ရာ ေရျဖစ္ႏုိင္သည့္ သူမ်ားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေပ၏။ အလုိရွိလွ်င္ သြားခ်င္ရာကုိ သြားႏုိင္သကဲ့သုိ႔၊ စားခ်င္ရာကုိစား၊ လုပ္ခ်င္ရာကုိ လုပ္ႏုိင္သည့္ သူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ေပ၏။ ထုိမွ် အစြမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိသူမ်ား မလုပ္ႏုိင္သည့္ အခ်က္ကား မိမိတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာမ်ားကုိ လုိသလုိ မျပဳျပင္ မဖန္တီးႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အတူ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိလည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးကာ အသုံးျပဳေနၾကေသာ္လည္း ထုိ႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားကုိ မပ်က္စီးေအာင္ မဖန္တီးႏုိင္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ သခၤါရတရားတုိ႔၏ အနိစၥသေဘာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။

မၾကာေသးမီက ယေန႔လူသားတုိ႔ ကမၻာတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေဖာက္ျပန္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အင္အား အလြန္ႀကီးမားသည့္ လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီ၏ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ငလ်င္၏ ႐ုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အလြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိ႔ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာသည့္ အျဖစ္အပ်က္တုိ႔သည္ လက္ေတြ႕ဆန္သည့္ သခၤါရတရား၏ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေပ၏။ လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ကဒါဖီသည္ အင္းအားေကာင္းၿပီး ခ်မ္းသာသည့္ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကုိယ္ကုိကား ပ်က္စီးမႈမွ မကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိ႔ထက္ပုိဆုိးသည္မွာ ယခုဘဝ ဤစိတ္ဤခႏၶာကုိယ္ကုိ မကာကြယ္ႏုိင္႐ုံမွ်မက ဘဝသံသရာတြင္လည္း သူလုပ္ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားက သူ႔ကုိအကာအကြယ္ မျပဳႏုိင္သည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္၏။ သခၤါရကုိ အဟုတ္ထင္ကာ သတိလက္လြတ္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ လူ႔အခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္သည္ ယခုဘဝတြင္သာမက ဘဝသံသရာ အထိပင္ ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ေလ့ ရွိတတ္ၾက၏။ သံေဝဂယူဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဂ်ပန္တြင္ ဖန္တီးထားသည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖုိ ျပႆနာသည္လည္း နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေကာင္းဆုံး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ သခၤါရတရား၏ အဆုံးအတုိင္း ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔သာ ဦးတည္သြားေနခဲ့သည္မွာ လက္ေတြ႕ဆန္လြန္းလွ၏။ တစ္ခါတရံ စာေရးသူအပါအဝင္ အားလုံးေသာ စာဖတ္သူမ်ား ဆင္ျခင္ႏုိင္သည့္ အခ်က္မွာ မိမိတုိ႔ လုိခ်င္ႏွစ္သက္၍ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသျဖင့္ ရလာသည့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕သည့္ မိမိတုိ႔ လက္ထဲေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းသြားတတ္သည့္ သေဘာကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္ သတိျပဳၾကည့္ႏုိင္မည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ လုိခ်င္ႏွစ္သက္သျဖင့္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားထားသည့္ ပစၥည္းတစ္ခု မိမိလက္ထဲတြင္ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းသြားသည့္အခါ အလြန္ႏွေမ်ာတသ ျဖစ္မိတတ္ၾကေသာ္လည္း စင္စစ္ ထုိသေဘာသည္ သခၤါရတရား၏ ပ်က္စီးျခင္းတြင္ အဆုံးရွိသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါ၏။

အရင္းစစ္ေသာ္ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔၏ ဆက္စပ္မႈ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတုိ႔၏ ပ်က္စီးျခင္းတြင္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းစသည့္ သက္မဲ့မ်ားသည္ ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ ခုိးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္သူ ဟူေသာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေဖာက္ျပန္တတ္သကဲ့သုိ႔ လူ၊ သတၱဝါ စသည့္ သက္ရွိမ်ားသည္လည္း ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ ဟူေသာ အေၾကာင္းတရား ေလးပါးတုိ႔ေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာရွိ၏။ မည္သည့္အရာေၾကာင့္ပင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသည္ ျဖစ္ပါေစ လက္ေတြ႕ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည့္ အခ်က္မွာ သခၤါရ တရားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းတရား ရွိေနျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။


ဆုိလုိသည္မွာ ပစၥည္းသခၤါရ၊ လူသခၤါရဟု ဆုိၾကသည့္အတုိင္း ပစၥည္းဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါ အမ်ားတုိ႔သည္ ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္ တရားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သခၤါရ၏ သေဘာသဘာဝအတုိင္း ေနာက္ဆုံးတြင္ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလုံးတုိ႔သည့္ ပ်က္စီးျခင္းသာ နိဂုံးရွိတတ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းသည္ ပ်က္စီးျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားပင္ျဖစ္ကာ ပ်က္စီးမႈမ်ား၏ ေနာက္တြင္လည္း ဆင္းရဲမႈမ်ားပင္ ေရာက္ေနၿမဲ ျဖစ္သျဖင့္ ထုိျပဳျပင္မႈကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ပ်က္စီးမႈ၏ေနာက္ ဆင္းရဲမႈမ်ား မေရာက္ေစဖုိ႔ သခၤါရတရားတုိ႔၏ကုန္ရာ အမွန္သစၥာတရားကုိသာ အျမန္ရွာၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါေပ၏။


ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ား ေျပာဆုိေနၾကသည့္ သခၤါရ သခၤါရဟူေသာ စကားသည္ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္း သေဘာကုိ ညြန္းဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္ အရာမွန္သမွ်သည္ ပ်က္စီးျခင္းသာ အဆုံးရွိသည့္ သေဘာကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ မည္သူမဆုိ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၏ သခၤါရသေဘာ၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတုိ႔၏ သခၤါရ သေဘာတုိ႔ကုိ အမွန္အသိျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္၍ သခၤါရ၏ အဆုံးျဖစ္သည့္ ပ်က္စီးျခင္းနိဂုံးကုိလည္း ေကာင္းစြာသတိျပဳ ဆင္ျခင္ကာ သခၤါရတရားတုိ႔ကုိ အၾကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေစႏုိင္သည့္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ကုိသာ မေႏွးအျမန္ အရယူႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ရွိခုိက္ ႀကိဳးစားလုိက္ၾကပါဟု တုိက္တြန္းရင္း ပစၥည္းသခၤါရ၊ လူသခၤါရ ျဖစ္ေနၾကသည့္ သခၤါရေလာကႀကီးတြင္ သခၤါရေနာက္ကုိသာ လုိက္မေနၾကဖုိ႔လည္း သတိေပးစကား ပါးလုိက္ရေပေတာ့၏။

အားလုံး… သခၤါရေလာကႀကီးမွ အျမန္ေဖာက္ထြက္ႏုိင္ၾကပါေစ…

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား