သမၼာအာဇီဝအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း…

သမၼာအာဇီဝဟူေသာ စကားကုိ ဗုဒၶဘာသာအမ်ား ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးသား ျဖစ္၏။ ၾကားလည္း ၾကားဖူးၾကသကဲ့သုိ႔ အသုံးျပဳ ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိေနၾက၏။ ထုိစကား၏ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္ကုိ ေကာင္းေသာ၊ မွန္ကန္ေသာ၊ အျပစ္ကင္းေသာ အသက္ေမြးမႈဟု နားလည္ထားႏုိင္၏။ မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြကာ အသက္ေမြးျခင္းဟူေသာ မိစၧာဇီဝမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ တရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြအသက္ေမြးမႈမ်ိဳးကုိ သမၼာအာဇီဝဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ အလြယ္ဆုိေသာ္ မိစၧာဇီဝမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္ သမၼာအာဇီဝပင္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ဆုိလ်င္ ဗုဒၶဘာသာမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေျပာဆုိအသုံးျပဳေနၾကသကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ အသက္ေမြးမႈ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ကုိ သိရွိရန္ လုိအပ္လွ၏။ ထုိသုိ႔ သိရွိႏုိင္ရန္ မွားယြင္းသည့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ နားလည္ထားရန္ လုိအပ္ၿပီး ထုိမိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ သိရွိေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မွသာ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မည့္အခ်က္ကုိ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္၏။

စာေပအဖြင့္မ်ားအရ မုဆုိး၊ တံငါ အလုပ္မ်ားျဖင့္ သူ႔အသက္ကုိ သတ္ျဖတ္ကာ အသက္ေမြးရသည့္ ပါဏာတိပါတမႈ၊ သူခုိး၊ ဓားျပလုပ္၍ ပစၥည္းရွာေဖြရေသာ အဒိႏၷာဒါနမႈ၊ သူတပါး၏ ပစၥည္းဥစၥာကုိယူ၍ ကာမဂုဏ္ဖ်က္စီးရေသာ ကာမမႈ၊ မတရားေရွ႕ေန၊ မတရားသက္ေသလုိက္၍ ျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္လွည့္ပတ္ ေရာင္းဝယ္၍ျဖစ္ေစ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြရေသာ မုသာဝါဒမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာရေအာင္ ရန္တုိက္ေပးရေသာ ပိသုဏဝါစာမႈ၊ ကြက္စိပ္စာေျပာ လူျပက္အလုပ္တုိ႔ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳးမရွိေသာ ဒ႑ာရီ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ားကုိ ေျပာဆုိေသာ သမၹပၸလာပမႈမ်ားသည္ မွားယြင္းသည့္ အသက္ေမြးမႈ မိစၧာဇီဝမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ဤအမႈမ်ားသည္ သီလသိကၡာပုဒ္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္သည့္ မိစၧာဇီဝ အမႈမ်ားျဖစ္၏။

အထက္ပါ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားအျပင္ ဓားလွံေသနတ္ ပုိက္ကြန္စသည့္ လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ၊ လူသတၱဝါကုိ ေသြးေဆာင္ေခၚယူကာ ကၽြန္အျဖစ္၊ ျပည္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းခ်သည့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ ႏြားကၽြဲဝက္ဆိတ္ ၾကက္ငွက္စသည္တုိ႔ကုိ ေမြးျမဴ၍ သတ္ျဖတ္ေရာင္းခ်မႈ၊ ထန္းရည္အရက္ဘိန္းစသည့္ မူးယဇ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ်မႈ၊ သတၱဝါကုိ ေသေစႏုိင္သည့္ အဆိပ္စသည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္လည္း မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အျပင္ ျမင္းေလာင္းႏြားေလာင္း ကၽြဲတုိက္၊ ၾကက္တုိက္ဖဲ႐ုိက္ကာ ေလာင္းကစား အမႈမ်ားျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြ အသက္ေမြးမႈမ်ားသည္လည္း မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္၏။

ေဖာ္ျပပါ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ တရားသျဖင့္ ရရွိလာသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္း (ဓမၼိယ - တရားႏွင့္ေလ်ာ္စြာ၊ လဒၶ - ရအပ္ေသာ ပစၥည္း) ဟု ေခၚ၏။ ဥပမာ အထက္ပါ အလုပ္မ်ားမွကင္းသည့္ မိဘစသူတုိ႔ထံမွ ရရွိေသာ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကူလီ၊ ဝန္ထမ္း၊ စာေရးစာခ်ီ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ လယ္ယာ စသည္လုပ္၍ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ မတရားအတုိးခ်ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတုိးမွ်ျဖင့္ အတုိးအပြားခ်၍ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္းမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ထုိဓမၼိယလဒၶ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးမႈသည္ သမၼာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္၏။


သုိ႔ဆုိလ်င္ ယေန႔ေခတ္ ေငြတုိးေပးေနၾကသူမ်ား၊ ပစၥည္းယူ၍ ေငြတုိးေခ်းသူမ်ား၊ ကုန္သည္ပဲြစား လုပ္ေနၾကသူမ်ား၊ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံကာ အတုိးကုိသာ ထုိင္စားေနၾကသူမ်ား စသူစသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထုိသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈသည္ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ ေမးစရာ ရွိလာေပ၏။ ေမးလည္းေမးဖူးၾက၏။ ထုိအေမးအတြက္ကား ပညာရွင္မ်ား၏ အေျဖသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း သီလ၊ သမာဓိ ပညာ ျပည့္စုံေတာ္မူသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားကား မတရားလုိခ်င္မႈ ဝိသမေလာဘမ်ိဳး မျဖစ္လွ်င္ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိေတာ္မူၾက၏။ မွန္၏။ ပုထုဇဥ္သဘာဝ ေလာဘသည္ ရွိေနၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ ေလာဘသည္ ရဟႏၲာျဖစ္မွသာ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ ထုိေလာဘရွိေနသည့္ ပုထုဇဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အမႈမ်ားတြင္ ေလာဘျဖင့္ရွာေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ ထုိေလာဘသည္ “ဘယ္သူေသေသ၊ ငေတမာၿပီးေရာ” ဆုိသည့္ မတရား ရယူမႈ ေလာဘမ်ိဳး မျဖစ္ရန္သာ အေရးႀကီး၏။ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ငဲ့ကြက္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား၊ ေခ်းငွါးမႈမ်ားမွာကား မတရား ဖိႏွိပ္မႈမ်ိဳး၊ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမႈမ်ိဳး၊ မေတာ္မတရား အတုိးယူမႈမ်ိဳး စသည္ မဟုတ္သျဖင့္ မိစၧာဇီဝအမႈဟု မဆုိႏုိင္ေပ။

ေငြးတုိးေခ်းသူမ်ား၊ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံ၍ အတုိးစားေနသူမ်ားတြင္ အစုိးရဘဏ္၊ အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံကာ ထုိအတုိးျဖင့္ ေနသူမ်ားမွာ မတရားသျဖင့္ အတုိးရယူမႈမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ မိစၧာဇီဝ မျဖစ္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပင္တြင္ ေငြတုိးေခ်းသူမ်ား အေနျဖင့္ကား မတရားအတုိးယူမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းငွါးသူလည္း အဆင္ေျပ၊ မိမိလည္း အဆင္ေျပသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါက မိစၧာဇီဝ မျဖစ္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း မတရား အဆမတန္ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ အဆမတန္ အႏုိင္အထက္ျပဳ၍ ေခ်းငွါးလွ်င္ကား မိစၧာဇီဝ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ထုိသူတုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈသည္လည္း သမၼာအာဇီဝ မျဖစ္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

ကုန္သည္ပဲြစား အလုပ္မ်ားတြင္ကား သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ အထူးသတိျပဳဖြယ္ အခ်က္မ်ားရွိ၏။ ယေန႔ေခတ္ ကုန္သည္ပဲြစားမ်ားသည္ ၾကမ္းပုိးကုိ လိပ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိမႈမ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လိမ္ညာလွည့္ျဖားကာ မတရား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ မိစၧာဇီဝ အမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္က မ်ားေနၾက၏။ မုသာဝါဒအမႈမ်ား၊ ဝိသမေလာဘ အမႈမ်ားျဖင့္ မတရား စီးပြားရွာမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ထုိသူအခ်ိဳ႕၏ အသက္ေမြးမႈသည္ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္ရန္ခဲယင္းလွေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကား မတရား လုိခ်င္မႈမ်ားကုိေရွာင္ကာ မွန္ကန္သည့္ အက်ိဳးေဆာင္မႈမ်ား၊ မွန္ကန္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျမတ္အစြန္းျဖင့္ အသက္ေမြးေလ့ ရွိတတ္၏။ ထုိသုိ႔ေသာ သူမ်ား၏ အသက္ေမြးမ်ိဳးကုိကား သမၼာအာဇီဝက်သည့္ အသက္ေမြးမႈဟု ဆုိလုိက ဆုိႏုိင္ေပ၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား မရွိသေလာက္ ရွားေနႏုိင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွာ ရွိေနႏုိင္သျဖင့္ ထုိအနည္းငယ္ကုိ ရည္ရြယ္ကာ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ဓမၼိယလဒၶပစၥည္းျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းကုိ သမၼာအာဇီဝဟု ဆုိသျဖင့္ အခ်ိဳ႕က သိနားလည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိစၧာဇီဝအလုပ္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ သမၼာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ ျပဳေနေသာ္လည္း မသိနားမလည္ခင္က မိစၧာအမႈမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ အသုံးျပဳမႈမ်ားကား ရွိေနသျဖင့္ ထုိပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားသည္ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္မျဖစ္ သံသယ ဝင္တတ္ၾက၏။ စာေပအဖြင့္မ်ားတြင္ ထုိအတြက္ သမၼာအာဇီဝကုိ သုတၱန္အလုိ သမၼာအာဇီဝႏွင့္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား နားလည္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ဖြင့္ျပ၏။ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စားေသာက္သုံးစဲြျခင္း၊ တရားလမ္းအတုိင္း ပစၥည္းရွာေဖြျခင္းမ်ိဳးသည္ သုတၱန္အလုိ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ၿပီး မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းရရန္ အခြင့္ႀကဳံလာေသာ္လည္း ထုိပစၥည္းရမည့္ လုပ္ငန္းကုိ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ေနျခင္းသည္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မသိနားမလည္ခင္က မတရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ သုံးစဲြေနေသာ္လည္း နားလည္သေဘာေပါက္လာသည့္အခါ ထုိကဲ့သုိ႔ မတရားအမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ေနလွ်င္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇိဝ ျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္၏။ ထုိမတရားသျဖင့္ ရခဲ့သည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ အသုံးျပဳေနမႈ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္မႈကုိ ဒီေနရာမွာ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္ေၾကာင္းဆုိလုိရင္း ျဖစ္၏။

ဆုိလုိသည္မွာ မတရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာကုိ သုံးစဲြေနရာ၌ သုတၱန္အလုိ မိစၧာဇီဝျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ေတြ႕ၾကဳံလာသည့္ မတရား ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြမႈမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္လွ်င္ကား အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေနႏုိင္သျဖင့္ သုတၱန္ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေအာင္ မတတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အဘိဓမၼာ သမၼာအာဇီဝျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ထပ္မတရား ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြမႈမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္၏။ ဤသေဘာအရ သမၼာအာဇီဝ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေလ့ရွိသည့္ သုတၱန္အလုိ သမၼာအာဇီဝမ်ိဳးႏွင့္ ေနာက္ထပ္မိစၧာဇီဝအမႈကုိ မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း မသိနားမလည္ခင္က ရရွိထားသည့္ မိစၧာဇီဝပစၥည္းမ်ားကုိ သုံးစဲြ၍ အသက္ေမြးေလ့ရွိသည့္ အဘိဓမၼာအလုိ သမၼာအာဇီဝမ်ိဳးတုိ႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ကြာျခားခ်က္ကား ရွိေနႏုိင္၏။ အထူးသျဖင့္ အလွဴဒါန ျပဳမႈမ်ိဳးတြင္ အက်ိဳးေပးမႈ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိေန၏။ ဓမၼိယလဒၶပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳသူသည္ အက်ိဳးတရားအျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း မိစၧာဇီဝျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳသူမ်ားကား အက်ိဳးတရား အျပည့္အဝ မရရွိႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ မတရားသျဖင့္ ရအပ္ေသာ ပစၥည္းဝတၳဳျဖင့္ အလွဴဒါနျပဳသည့္အခါ အက်ိဳးတရား တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရႏုိင္ဟုကား မမွတ္အပ္ေပ။ အက်ိဳးတရား အျပည့္အဝသာ မရႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ ထုိက္သင့္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကား ရရွိႏုိင္သည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ဓမၼိယလဒၶပစၥည္း၏ အက်ိဳးႀကီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ခါတရံ စာေရးသူအေနျဖင့္ သူမ်ားႏုိင္ငံ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ လာေရာက္အလုပ္ လုပ္ေနၾကသည့္ စာေရးသူ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ျမန္မာဒကာဒကမမ်ားအား “အခုလုိ ကုိယ့္အားနဲ႔ရင္းၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိမွ မထိခုိက္တဲ့ လုပ္အားခနဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကုိ အလကား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ၾကဘဲ ဘဝေရွးေရးအတြက္ စုလည္းစု၊ သံသရာေရးအတြက္ အက်ိဳးႀကီးတဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိလည္း မ်ားမ်ားလုပ္ၾက” ဟု တုိက္တြန္းေပးရျခင္း ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိင္ငံျခားရွိ ကားစက္႐ုံ၊ ပလစတစ္စက္႐ုံ၊ ခ်ည္စက္႐ုံစသည့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ေနရသည့္ သူတုိ႔၏ ပစၥည္းဥစၥာရွာေဖြမႈသည္ သူမ်ားေအာက္က်ိဳ႕ကာ သူမ်ားအခုိင္းခံမ်ား ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း မည္သူကုိမွ် မထိခုိက္သည့္ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးရသည့္ အစစ္အမွန္ သမၼာအာဇီဝ အလုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သမၼာအာဇီဝဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနတြင္ သမၼာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးရန္မွာ အလြန္မလြယ္လွသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ မလြယ္သည္ကားမဟုတ္၊ မလုိက္နာႏုိင္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏။ သီလသိကၡာပုဒ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ကာ စီးပြားရွာရသည့္ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ မတရားလုိခ်င္သည့္ ဝိသမေလာဘမ်ိဳးကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး သတိျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ အသက္ေမြးမႈမ်ိဳးကုိ ျပဳႏုိင္လွ်င္ အႀကီးအက်ယ္ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း သမၼာအာဇီဝက်က် အသက္ေမြးမႈမ်ိဳးကား ျဖစ္ႏုိင္ေပ၏။ မိမိတုိ႔၏ ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာအတြက္ မၾကည့္မႈမ်ား အေပၚတြင္သာ တည္မွီေနေပေတာ့၏။

အခ်ဳပ္ေျပာလုိသည္မွာ ေနရသည့္ ဘဝအခုိက္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာ ေကာင္းစားေရးကုိၾကည့္ၿပီး မိစၧာဇီဝ အလုပ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးရသည့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ မတရား လုိခ်င္သည့္ ဝိသမေလာဘမ်ိဳး မဟုတ္သည့္ ေကာင္းေရာင္းေကာင္းဝယ္ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားကုိသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ သမၼာအာဇီဝက်သည့္ အသက္ေမြးမႈအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း၊ မိစၧာဇီဝအမႈမ်ားကုိ သိရွိေရွာင္ၾကဥ္ကာ သမၼာအာဇီဝက်သည့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြမႈမ်ိဳးျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေနရသည့္ ဘဝအခုိက္ကုိ မွန္ကန္သည့္ အသက္ေမြးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။


ထုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေနသမွ် အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကိစၥကုိ ျပဳေနၾကရမည့္ ေလာကဘုံသားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အခုိက္အတံ့ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ေရးအတြက္ မတရားသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြးျခင္းဟုဆုိေသာ မိစၧာဇီဝ အမႈမ်ားကုိ တဒဂၤအဆင္ေျပေရးကုိသာၾကည့္၍ အလြယ္တကူ အသက္ေမြးမႈ မျပဳသင့္ဘဲ ထုိမိစၧာဇီဝ အမႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ပစၥဳပၸန္တြင္ အႀကီးအက်ယ္ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း သံသရာတြင္ ခ်မ္းသာေစမည့္ မိမိသူတပါး မထိခုိက္သည့္ အျပစ္ကင္းသည့္ မွန္ကန္သည့္ သမၼာအာဇီဝ အမႈမ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြးမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အသိစကားပါးရင္း က်င့္ႏုိင္သူမ်ား က်င့္ႀကံႏုိင္ၾကေစ၊ သိလုိသူမ်ား သိရွိႏုိင္ၾကေစရန္ ေစတနာမွန္ျဖင့္ သမၼာအာဇီဝအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။
စီးေဘာက္စ္တြင္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ဒကာေဇာ္လင္း၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္စာအုပ္ပါ မိစၧာဇီဝအဖြင့္ကုိ ကုိးကား၍ ႐ုိးသားစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား