သီလလုံျခင္း၊ မလုံျခင္းရဲ႕ အက်ိဳး၊ အျပစ္မ်ား…

ပါဏာတိပါတ
ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
ပါဏာတိပါတ္၊ သူ႔သက္သတ္က၊ ခ်ဳိ႕တတ္အဂၤါ၊ မဲြျပာ႐ုပ္သြင္၊ အားအင္ခၽြတ္ယြင္း၊ လ်င္ျခင္းလည္းေဝး၊ ေဘးကုိေၾကာက္တတ္၊ အသတ္ခံရာ၊ အနာမ်ားလ်က္၊ ေျခြရံပ်က္၍၊ အသက္တုိလ်၊ ျပစ္မ်ားစြာ့သည္၊ ေရွာင္က အျပန္အက်ိဳးတည္း။

ပါဏာတိပါတေခၚ သူ႔အသက္ကုိ သတ္ေလ့ရွိသူမ်ားသည္
၁။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွားေခါင္းစတဲ့ ကုိယ္လက္အဂၤါ ခၽြတ္ယြင္းတတ္ျခင္း
၂။ ျဖစ္ရာဘဝ၌ ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ မဲြျပာေျခာက္ခမ္း၍ စုိစုိေျပေျပ မရွိျဖစ္တတ္ျခင္း
၃။ အားအင္ခၽြတ္ယြင္းကာ အားနည္းတတ္ျခင္း
၄။ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ျခင္း မရွိျခင္း
၅။ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ျခင္း
၆။ သူမ်ားသတ္၍ ေသရျခင္း၊ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ အဆိပ္စသည္စား၍ ေသရျခင္း
၇။ အနာေရာဂါမ်ားတတ္ျခင္း
၈။ အေျခြအရံမရွိ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း
၉။ အသက္တုိျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ပါဏာတိပါတမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

အဒိႏၷာဒါန

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
အဒိႏၷာဒါ၊ ခုိးမိပါမူ၊ ဥစၥနည္းမဲြ၊ ဆင္းရဲငတ္ဘိ၊ လုိရွိမရ၊ ေဘာဂပ်က္စီး၊ ေရမီးသူခုိး၊ ေမြခံဆုိးႏွင့္၊ မင္းဆုိးအျပား၊ ရန္မ်ိဳးငါးေၾကာင့္၊ ပ်က္ျပားဥစၥာ၊ ျပစ္မ်ားစြာသည္၊ ေရွာင္ကအျပန္အက်ိဳးတည္း။

အဒိႏၷာဒါနေခၚ သူတပါးပစၥည္းဥစၥာကုိ ခုိးယူလုယက္သူသည္
၁။ ဆင္းရဲမဲြေတျခင္း
၂။ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း
၃။ အလုိရွိသည့္အရာကုိ မရႏုိင္ျခင္း
၄။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးတတ္ျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

ကာေမသုမိစၧာစာရ

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
မိစၧာစာရ၊ က်ဴးလြန္ကလည္း၊ မုန္းၾကသူမ်ား၊ ရန္သူပြား၍၊ ရွားပါးလာဘ္တိတ္၊ ခ်မ္းသာဆိတ္၏။ ဣတၳိ ပ႑ဳက္၊ မ်ိဳးယုတ္ခါခါ၊ မ်က္ႏွာမလွ၊ အရွက္ရလ်က္၊ လကၡဏဣေျႏၵ၊ ယြင္းေသြခ်ိဳ႕သိမ္၊ စုိးရိမ္မ်ားစြာ၊ ခ်စ္သူကြာသည္၊ ေရွာင္ခါအျပန္အက်ိဳးတည္း။

ကာေမသုမိစၧာစာရေခၚ သူတပါးလင္သား သမီးသားႏွင့္ ဇနီးမယားကုိ ေမွာက္မွားဖ်က္စီးသူသည္
၁။ မလုိမုန္းထား ရန္သူမ်ားျခင္း
၂။ ပစၥည္းလာဘ္လာဘ ရွားပါးတိတ္ဆိတ္ျခင္း
၃။ ခ်မ္းသာမႈမရွိျခင္း
၄။ မိန္းမျဖစ္တတ္ျခင္း
၅။ မိန္းမမဟုတ္၊ ေယာက်္ားမဟုတ္ ျဖစ္တတ္ျခင္း
၆။ ေယာက်္ားျဖစ္လ်င္လည္း အမ်ိဳးယုတ္၌ ျဖစ္ရျခင္း
၇။ မ်က္ႏွာပ်က္၍ အရွက္ကဲြျခင္း
၈။ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ အားႀကီးျခင္း
၉။ ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ ေကြ႕ကြင္းရျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

မုသာဝါဒ

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
မုသားစကား၊ ေျပာဆုိျငားမူ၊ စကားမပီ၊ သြားမညီတည္း၊ ပုပ္ညႇီပါးစပ္၊ ေျခာက္ကပ္ကုိယ္ေရ၊ ဣေျႏၵေနာက္၊ ပုံယြင္းေဖာက္၏။ မေရာက္ၾသဇာ၊ ႏႈတ္လ်ာၾကမ္းေထာ္၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ၊ စိတ္မတည္သည္၊ ေရွာင္ၾကဥ္အျပန္အက်ိဳးတည္း။

မုသာဝါဒေခၚ မုသားစကားေျပာသူမ်ားသည္
၁။ စကားပီပီသသ မေျပာတတ္ျခင္း
၂။ သြားမ်ားမညီမညာ ျဖစ္တတ္ျခင္း
၃။ အာခံတြင္းပုပ္ညႇီနံေစာ္တတ္ျခင္း
၄။ ကုိယ္အေရအသား ေျခာက္ကပ္ျခင္း
၅။ ပုံဟန္မလွဘဲ ဆုိးဝါးခၽြတ္ယြင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း
၆။ သူတပါးအေပၚ ၾသဇာအာဏာမတည္ျခင္း
၇။ အေျပာအဆုိ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းတမ္းျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

သုရာေမရယ

ေဆာင္ပုဒ္လကၤာ =
ေသရည္ေသာက္လင့္၊ သင့္မသင့္၌၊ ေရးခြင့္မသိ၊ ပ်င္းရိေမ့႐ူး၊ ေက်းဆူးမဆပ္၊ ဟိေရာတၱပ္ကင္း၊ ခပင္းမ်ားထုိ၊ အကုသုိလ္ကုိ၊ မၿငိဳလြယ္စြာ၊ ျပဳက်င့္ရာသည္၊ ေရွာင္ခါအျပန္အက်ိဳးတည္း။

သုရာေမရယေခၚ အရက္ေသစာမူးယဇ္ေဆးဝါး ေသာက္စားသုံးစဲြေသာ သူသည္
၁။ အေရးအခြင့္ သင့္မသင့္ကုိ မသိတတ္ျခင္း
၂။ ပ်င္းရိတတ္ျခင္း
၃။ ေမ့ေလ်ာ့မူး႐ူးတတ္ျခင္း
၄။ သူ႔ေက်းဇူးကုိ မသိတတ္ျခင္း
၅။ အရွက္အေၾကာက္ ဟိရီ ၾသတၱပၸတၱတရား ကင္းျခင္း
၆။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမိသူမွာ မျပဳရဲသည့္ အကုသုိလ္မရွိျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားကုိ ခံစားရတတ္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ပါက ဤအျပစ္မ်ား၏ ေျပာင္းျပန္ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားရတတ္သည္။

က်မ္းကုိး =
ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (မဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ)

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား