ေမတၱာအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း…

“ေမတၱာသည္ အလ်ားအနံ မရွိေသာ္လည္း အသြားအျပန္ရွိသည္” ဟူေသာ ဆုိ႐ုိးစကား တစ္ခုရွိ၏။ ေမတၱာ အားေကာင္းလွ်င္ ထုိေမတၱာ၏အစြမ္းသည္ အလြန္မုန္းသည့္သူကုိပင္ ယဥ္ေက်းေစ၊ ၾကမ္းတမ္းသည့္ သူကုိပင္ ႏူးည့ံေစ၊ ေဝးေနေသာသူကုိပင္ နီးေနေစေပ၏။ ေမတၱာအားေကာင္းလွ်င္ မိမိက ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ္လည္း ေရာက္ရာအရပ္တုိင္းတြင္ လူလည္းခ်စ္သကဲ့သုိ႔ နတ္လည္းခ်စ္ျခင္းကုိ ခံရတတ္၏။ လူလည္းမစသကဲ့သုိ႔ နတ္လည္းမစျခင္းကုိ ရရွိတတ္၏။ လူလည္းကူညီသကဲ့သုိ႔ နတ္လည္းကူညီျခင္းကုိ ခံရတတ္၏။ ေမတၱာဓာတ္အားေကာင္းသည့္သူ၏ မ်က္ႏွာသည္ ၾကည့္သူတုိင္းကုိပင္ ေအးျမေစမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏။ ႐ုပ္ရည္အဆင္း လွပျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေမတၱာမ်ားေနလ်င္ ခ်စ္စရာလည္း မ်ားေနမည္သာ ျဖစ္၏။ ေမတၱာဓာတ္သည္ မေရာက္ႏုိင္သည့္ ေနရာမရွိသကဲ့သုိ႔ မေဖာက္ႏုိင္သည့္ အရာဟူသည္လည္း မရွိလွေပ။ ေမတၱာသည္ အလြန္အားႀကီးသည့္ ေဒါသကုိပင္ အႏုိင္ယူႏုိင္သျဖင့္ ေမတၱာလက္နက္သည္ အေကာင္းဆုံး လက္နက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆုိေလ့ရွိၾက၏။ ဤသည္မွာ ေမတၱာ၏ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ျမတ္စြာဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္ပင္ ေမတၱာဓာတ္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားကုိ ေအးျမေစခဲ့၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းမ်ားကုိ ၾကည္ညိဳၾကည့္ပါက ေမတၱာျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းမ်ားကုိသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ အလြန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ အဂၤုလိမာလကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ား၊ ေဒါသအလြန္ ျပင္းထန္သည့္ သစၥကကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ခြန္အားႀကီးမားသည့္ နာဠာဂိရိကဲ့သုိ႔ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးမ်ား စသည့္ အာဂစြမ္းအားရွင္မ်ားကုိလည္း ေမတၱာဓာတ္မ်ား ျဖန္႔လႊမ္းကာ က႐ုဏာတရားမ်ားျဖင့္ ႏူးည့ံမႈကုိ ျဖစ္ပြားေစခဲ့၏။ အလြန္အဆဲသန္သည့္ အေကၠာသ ဘာရဒြါဇကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဏၰားမ်ားကုိလည္း ေမတၱာျဖင့္ အဆဲၿငိမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ဖူး၏။ ေဒါသျဖင့္ အႏုိင္ယူလုိသူကုိ ျမတ္ဗုဒၶက ေမတၱာျဖင့္ ၿငိမ္းေအးေစခဲ့၏။ ေဒါသျဖင့္တုိက္ခုိက္ ေျပာဆုိလာလွ်င္လည္း တန္ျပန္ေဒါသထြက္ျခင္း မရွိဘဲ ေမတၱာဓာတ္ျဖင့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေစခဲ့၏။ ေမတၱာ၏ အစြမ္းသည္ ထုိမွ်ေလာက္ အားႀကီးလွ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရာရာတြင္ ေမတၱာသည္သာ အေအးျမဆုံးေသာ အရာျဖစ္ၿပီး ေမတၱာျဖင့္သာ ပူေလာင္မႈမ်ားကုိ ၿငိမ္းေအးေစႏုိင္ကာ ေမတၱာအားသည္သာ အႀကီးမားဆုံးေသာအား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ေမတၱာဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအၾကား တစ္ခါတရံ ၾကားတတ္သည့္ စကားေလးမ်ား ရွိတတ္၏။ “ဒုိ႔က မင္းအေပၚမွာ ဘယ္လုိ ေမတၱာရွိေနလုိ႔ပါ၊ ဒုိ႔ေမတၱာကုိ လက္ခံေပးပါ” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိေလ့ရွိၾက၏။ ထုိလူငယ္မ်ား၏ ေမတၱာဟူသည္ ခ်စ္ခင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ စင္စစ္ ထုိသေဘာသည္ ေမတၱာမဟုတ္၊ ပီယေခၚ ေပမ၏ သေဘာပင္ျဖစ္၏။ ေပမသည္ ခ်စ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရၿပီး ထုိေပမကုိလည္း တစ္ခါတရံ တဏွာဟု ဖြင့္ဆုိရွင္းျပတတ္ၾက၏။ သုိ႔ဆုိလ်င္ ယေန႔ေခတ္ လူအခ်ိဳ႕ အသုံးျပဳေနၾကသည့္ ေမတၱာဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္ ေမတၱာစစ္မဟုတ္သည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အမွန္အားျဖင့္ ထုိေမတၱာ၏ တုိက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္မွာ အက်ိဳးလုိလာျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ မိမိအတြက္မပါ သူတပါးအက်ိဳးကုိ လုိလားျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိသုိ႔ မိမိအတြက္မပါ စစ္မွန္သည့္ ေစတနာျဖင့္ သူတပါးအက်ိဳးကုိ လုိလားျခင္း သေဘာရွိေနသျဖင့္ ထုိေမတၱာသည္ ၿငိမ္းေအးျခင္းသေဘာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သေဘာရွိသည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။ သတၱဝါမ်ားသည္ မိမိအက်ိဳးကုိ လုိလားမႈ အားမ်ားလာလ်င္ ေမတၱာဓာတ္မ်ားလည္း ေခါင္းပါးလာတတ္ၿပီး အက်ိဳးစီးပြား မဲ့မႈမ်ားသာ အျဖစ္မ်ားတတ္သျဖင့္ ေမတၱာမ်ားမ်ား ထားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

မွန္၏။ ေမတၱာသည္ အက်ိဳးလုိလားျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ ေမတၱာ၏ သေဘာသည္ စစ္မွန္သည့္မေနာျဖင့္ သူတပါးအေပၚ အက်ိဳးေဖာ္ေပးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေမတၱာထုံထားလွ်င္ ခ်စ္စရာ အကုန္ပြားၿပီးသာ ျဖစ္ေနေပ၏။ မိမိက ေမတၱာပြားထားလွ်င္ သူတပါးကလည္း သစၥာထားကာ ခ်စ္သဒၶါလည္း ပြားလာမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ေမတၱာႏွင့္သစၥာသည္ အက်ိဳးလုိလားျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားကုိ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာသာထားႏုိင္လွ်င္ သစၥာတည္ကာ ခ်စ္သဒၶါလည္း တည္လာၾကမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ လူအမ်ား၏ အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ တိရိစၧာန္အမ်ား၏ အေပၚတြင္ပင္ ျဖစ္ေစ အက်ိဳးလုိလားသည့္ ေမတၱာဓာတ္ျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံၾကည့္ပါက ေမတၱာ၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈသည္ တိရစၧာန္မ်ား အထံမွပင္လွ်င္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈကုိ ရေစႏုိင္မည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ အေရးႀကီးသည္မွာ မည္သူ႔အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ မွန္ကန္သည့္ သစၥာတရားျဖင့္ အက်ိဳးလုိလားသည့္ ေမတၱာထားႏုိင္ျခင္းဟူသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

စစ္မွန္သည့္ ေစတနာျဖင့္ အက်ိဳးလုိလားသည့္ စိတ္ျဖင့္ သတၱဝါမ်ားအေပၚ ေမတၱာပြားႏုိင္လွ်င္ အက်ိဳးတရား အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း အဂၤုတၱရနိကာယ္တြင္ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူထားသည့္ ေမတၱာသုတ္ တစ္သုတ္ရွိ၏။ ထုိသုတ္ေတာ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ရဟန္းတုိ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္မွ လြန္ေျမာက္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကုိ မွီဝဲအပ္၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳအပ္၊ ယာဥ္ကဲ့သုိ႔ျပဳအပ္၊ တည္ရာကဲ့သုိ႔ျပဳအပ္၊ ေရွး႐ႈတည္ေစအပ္၊ ေလ့လာအပ္၊ ေကာင္းစြာအားထုတ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ရွစ္မ်ိဳးေသာ အက်ိဳးတုိ႔ကုိ မခၽြတ္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္ကုန္၏။ အဘယ္ရွစ္မ်ိဳးတုိ႔နည္းဟူမူ
၁။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရ၏
၂။ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ႏုိးရ၏
၃။ အိပ္မက္ဆုိးကုိ မျမင္အပ္
၄။ လူတုိ႔၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းကုိ ခံရ၏
၅။ သားရဲဘီးလူးတုိ႔၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းကုိ ခံရ၏
၆။ နတ္တုိ႔ ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏
၇။ ထုိေမတၱာကုိ ပြားမ်ားေသာသူအား မီးအဆိပ္ လက္နက္တုိ႔ မစဲြမက် မဖ်က္ဆီးႏုိင္
၈။ လြန္ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖုိလ္ တရားကုိ ထုိးထြင္း၍ မသိႏုိင္ခဲ့ေသာ္ ျဗဟၼာ့ျပည္သုိ႔ လားရ၏။
ရဟန္းတုိ႔ ေမတၱာစိတ္ကုိ မွီဝဲအပ္သည္ရွိေသာ္ ဤရွစ္မ်ိဳးေသာ အက်ိဳးတုိ႔ကုိ မခၽြတ္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အပ္ကုန္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထုိ႔အျပင္ ထုိေမတၱသုတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူထားသည္မွာ

“အၾကင္သူသည္ အဖန္ဖန္ သတိရသည္ျဖစ္၍ အတုိင္းအရွည္မရွိေသာ ေမတၱာတရားကုိ ပြားမ်ား၏၊ ဥပဓိတရား၏ တည္ရာ ေမတၱာစ်ာန္ကုိ ႐ႈျမင္ေသာ ထုိသူအား သံေယာဇဥ္တုိ႔သည္ ေခါင္းပါးကုန္၏။

ေဒါသစိတ္ မရွိမူ၍ သတၱဝါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိေသာ္လည္း အကယ္၍ ေမတၱာပြားျငားအံ့၊ ထုိသုိ႔ ေမတၱာပြားျခင္းေၾကာင့္ ကုသုိလ္တရားႏွင့္ ျပည့္စုံရ၏၊ သတၱဝါအားလုံးတုိ႔ကုိ စိတ္ျဖင့္သနားၾကင္နာျခင္းရွိေသာ သူေတာ္သူျမတ္သည္ မ်ားျပားေသာ ကုသုိလ္တရားကုိ ျပဳသည္မည္၏။

အၾကင္ရေသ့ႏွင့္တူေသာ မင္းတုိ႔သည္ သတၱဝါအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေျမအျပင္ကုိ ဒဏ္လည္းမဖက္ လက္နက္လည္းမေဆာင္ ေအာင္ႏုိင္ၾကကုန္၍ လွဴဒါန္းေပးကမ္းကုန္လ်က္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔ အိမ္တံခါးဖြင့္၍ ေနႏုိင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဆယ္ခုိင့္တစ္ခုိင္ အခြန္ေတာ္ေကာက္ယူျခင္း သႆေမဓ၊ အမႈထမ္းအရာထမ္းတုိ႔အား လခရိကၡာေပးျခင္း ပုရိသေမဓ၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ဥစၥာထုတ္ေပးျခင္း သမၼာပါသ၊ ခ်စ္ႏွစ္လုိဖြယ္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း ဝါဇေပၸယ်တည္းဟူေသာ သဂၤဟဝတၳဳေလးခုတုိ႔ျဖင့္ ခ်ီးေျမွာက္ကာ အစဥ္လွည့္လည္ေနကုန္၏၊ ထုိမင္းတုိ႔၏ ထုိလွဴဒါန္းေပးကမ္း ခ်ီးေျမႇာက္မႈတုိ႔သည္ ေကာင္းစြာပြားမ်ားအပ္ေသာ ေမတၱာစိတ္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ တစ္စိတ္ကုိမွ်လည္း မမွီႏုိင္ကုန္၊ ဥပမာေသာ္ကား အလုံးစုံေသာ ၾကယ္တာရာ အေပါင္းတုိ႔၏ အေရာင္သည္ လ၏အေရာင္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ တစ္စိတ္ကုိမွ် မမွီႏုိင္သကဲ့သုိ႔တည္း။

အၾကင္သူသည္ သတၱဝါအားလုံးတုိ႔အား ေမတၱာကုိ ပြားမ်ားသည္ျဖစ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိမွ် မိမိကုိယ္တုိင္လည္း မသတ္ျဖတ္၊ သူတပါးကုိလည္း မသတ္ျဖတ္ေစ၊ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အႏုိင္မယူ၊ သူတပါးကုိလည္း အႏုိင္မယူေစ၊ ထုိသူအား တစ္စုံတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် ရန္မရွိႏုိင္”
(အဂၤုတၱရနိကာယ္၊ ပဌမပဏၰာသက၊ ေမတၱသုတ္) ဟူ၍ ျဖစ္ပါ၏။ ဤကား ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္ ေမတၱာဆုိင္ရာ အက်ိဳးအာနိသင္ တရားေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤေဒသနာေတာ္အရၾကည့္လွ်င္ ေမတၱာ၏ စြမ္းအားကုိ ေကာင္းစြာသိႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ သူတပါးအက်ိဳးကုိ လုိလားသည့္စိတ္ျဖင့္ “သတၱဝါအားလုံး ေဘးရန္ကင္းပါေစ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းပါေစ၊ ခႏၶာဝန္ကုိ ခ်မ္းသာစြာ ရြတ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစ” စသျဖင့္ ေမတၱာပြားမ်ားႏုိင္လွ်င္ ပြားမ်ားႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် သူတပါးလည္းခ်မ္းသာ မိမိလည္း ခ်မ္းသာမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မေျပာင္းလဲသည့္ နိယာမ သေဘာတရားအရ ၾကည့္လွ်င္လည္း သူတပါးအေပၚ မညႇင္းစဲ၊ မႏွိပ္စက္၊ အႏုိင္မယူဘဲ ေနေလ့ရွိသူ၊ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေစေၾကာင္း ပြားမ်ားေလ့ရွိသူအား မိမိသည္ ထုိတန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ အက်ိဳးကုိ မေမွ်ာ္မွန္းေသာ္လည္း အလုိလုိ ျပည့္စုံၿပီးသာ ျဖစ္ေစႏုိင္ေပ၏။ ေသခ်ာသည္မွာ မီးသည္ေရျဖင့္ညႇိမ္းလွ်င္ ၿငိမ္းသြားသကဲ့သုိ႔ ေဒါသသည္လည္း ေမတၱာျဖင့္ ညွိမ္းလွ်င္ၿငိမ္းတတ္သျဖင့္ ရန္လုိသူ၊ ပ်က္စီးမႈကုိ လုိလားသူမ်ားအား ေမတၱာျဖင့္သာ ၿငိမ္းေအးမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္ ေမတၱာႏွလုံး ကုိယ္စီသုံးလွ်င္ ရႊင္ၿပဳံးႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ဆုိလုိသည္မွာ ေမတၱာသည္ သူတပါးအက်ိဳးကုိ လုိလာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူတုိင္းလူတုိင္း ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ အက်ိဳးကုိယ္စီ လုိလားေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပႆနာျဖစ္ဖြယ္ အေၾကာင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းဖြယ္ အေၾကာင္းလည္း မရွိႏုိင္သျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ စိတ္ေစတနာမွန္ျဖင့္ မည္သူတရားပ်က္ပ်က္ မိမိမပ်က္ေစရန္ ႀကိဳးစားရင္း ေမတၱာတရားသာ မ်ားမ်ားထားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ မိမိက သူတပါးအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ေစမႈကုိ ေရွ႕႐ႈကာ ေမတၱာထားရန္ လုိသကဲ့သုိ႔ မိမိအေပၚ သူတပါးက အက်ိဳးပ်က္စီးေစလာလွ်င္လည္း စိတ္ေစတနာ မပ်က္ဘဲ မွန္ကန္သည့္ သစၥာတရားျဖင့္ ထုိသူတုိ႔အား ေမတၱာသာ မ်ားမ်ားပြားေပးရန္လည္း လုိအပ္လွေၾကာင္း၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ မိမိ၏ေမတၱာအစြမ္းျဖင့္ မိမိ၏ပ်က္စီးမႈကုိ ေရွ႐ႈလုိလားသူမ်ားသည္ အလုိလုိပင္ စိတ္ေစတနာေျပာင္းကာ မိမိ၏ ေမတၱာအရိပ္ေအာက္တြင္ သစၥာနိမိတ္ေကာက္လာကာ ခ်စ္သဒၶါအရိပ္ ေရာက္လာၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတပါးအက်ိဳး ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ လုိလားသူမ်ား မ်ားျပားလွသည့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ သစၥာတရားမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းကာ ခ်စ္သဒၶါအားမ်ားပါ ေပ်ာက္ပ်က္လာေနၿပီး ေမတၱာတရားပါ ေခါင္းပါးလာေနသျဖင့္ အမ်ားတရားပ်က္ေသာ္လည္း မိမိမပ်က္ေအာင္၊ အမ်ားကုိ မျပဳျပင္ခင္ မိမိကုိယ္ကုိမိမိ ေရွးဦးစြာ ျပဳျပင္ကာ သူတပါးကုိလည္း တန္ျပန္ျပဳျပင္ႏုိင္ေအာင္ သူတပါးအက်ိဳးကုိ လုိလားျခင္း ေမတၱာဓာတ္မ်ားျဖင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ၿငိမ္းခ်မ္းရာမွ အမ်ားတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းရာသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း ေမတၱာႏွလုံး ကုိယ္စီသုံးႏုိင္ေအာင္သာ က်င့္ႀကံအားထုတ္ၾကပါဟု ေစတနာစကား ေမတၱာအားျဖင့္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား