ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ အႏုိင္ယူျခင္း

“အမ်က္ထြက္သူကုိ အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏၊
မေကာင္းေသာသူကုိ ေကာင္းေသာအမႈျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။
မေပးမလွဴဝန္တုိသူကုိ ေပးလွဴျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏၊
မုသားေျပာသူကုိ အမွန္သစၥာျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏”
(ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား)

ေလာက၌ အရာရာတုိင္းတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား ရွိေနတတ္၏။ ေကာင္းျခင္းမေကာင္းျခင္း၊ မွန္ျခင္းမွားျခင္း၊ ႀကိဳက္ျခင္းမႀကိဳက္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း၊ ရွိျခင္းမရွိျခင္း၊ သိျခင္းမသိျခင္း၊ က်င့္ျခင္းမက်င့္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အေကာင္းအဆုိး ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားသည္ အၿမဲမျပတ္ ဒြန္တဲြလ်က္ရွိ၏။ ထုိသုိ႔ မည္မွ်ပင္ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တဲြ၍ ေနသည္ျဖစ္ပါေစ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ မေကာင္းျခင္း၊ အမွန္ႏွင့္အမွား စသည္ ယွဥ္လာလွ်င္ကား အေကာင္းႏွင့္ အမွန္စသည္မ်ားကသာ ေအာင္ႏုိင္ၿမဲျဖစ္၏။ ဆန္႔က်င့္ဘက္မွန္သမွ်တြင္ အမွန္တရား၊ ကုသုိလ္တရားႏွင့္ယွဥ္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားသည္သာ အႏုိင္ရၿမဲ ျဖစ္၏။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဆန္႔က်င္လွ်င္ ျပႆနာ ျဖစ္ဖြယ္သာ ရွိသည္ဟု ထင္ေနတတ္ၾက၏။ စင္စစ္ထုိအထင္သည္ ေနရာတုိင္းတြင္ မမွန္ႏုိင္သည္မွာ ေသခ်ာလွ၏။ အထူးသျဖင့္ မေကာင္းသည့္အရာကုိ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ထားလွ်င္ကား ျပႆနာ မျဖစ္သည့္အျပင္ ျပႆနာပင္ ၿငိမ္းေစႏုိင္ေပ၏။ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ေဟာေတာ္မူသကဲ့သုိ႔ ေဒါသျဖင့္ ရင္ဆုိင္လာသူကုိ ေမတၱာျဖင့္ တန္ျပန္မႈသေဘာမ်ိဳး၊ မေပးလုိမလွဴလုိဘဲ ကပ္ေစးနဲေနသူကုိ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္အစဥ္ ေျပာင္းလဲေစမႈမ်ိဳး၊ မေကာင္းသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ေနသူကုိ ေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ား လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳး သက္ေရာက္ေစမႈမ်ိဳး၊ မုသားလိမ္ညာ ေျပာသူမ်ားကုိ အမွန္သစၥာစကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ မမွန္စကားမွ ေရွာင္ရွားေစမႈမ်ိဳး စသည္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဘက္သုိ႔ေျပာင္းေစကာ ျပႆနာကုိ ၿငိမ္းေစျခင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါ၏။

သုိ႔ေသာ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ အႏုိင္ယူရမည့္အစား တူညီမႈမ်ားျဖင့္သာ အႏုိင္ယူရန္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိတတ္၏။ “သူေဒါသျဖစ္လွ်င္ ကုိယ္လည္းေဒါသျဖစ္မည္၊ သူစိတ္ဆုိးလွ်င္ ကုိယ္လည္းစိတ္ဆုိးမည္၊ သူမေပးလွ်င္ ကုိယ္လည္းမေပး၊ သူဒီလုိဆက္ဆံလွ်င္ ကုိယ္လည္း ဒီလုိဆက္ဆံမည္၊ သူမေကာင္းလွ်င္ ကုိယ္လည္းမေကာင္းႏုိင္၊ သူေက်ာလွ်င္ ကုိယ္လည္းေက်ာမည္၊ သူမာနထားလွ်င္ ကုိယ္လည္းမာနထားမည္” စသည္ျဖင့္ မေကာင္းလွ်င္ မေကာင္းသည့္အတုိင္း ျပဳမူဆက္ဆံ ေနေလ့ရွိၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျပႆနာသည္ မေျပၿငိမ္းဘဲ ရန္ကုိသာ တုိးပြားေစေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ “ဂ်င္းစိမ္းနဲ႔ မိတ္သလင္ သူက်င္မွ ကုိယ္က်င္မယ္”ဟူေသာ အယူအဆမ်ိဳးသည္ သူႏွင့္အတူ ကုိယ္လည္းထပ္တူပဲဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳးကုိ သက္ေရာက္ေစသျဖင့္ သူအမွားလုပ္လွ်င္၊ ကုိယ္လည္း အမွားလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သူမေကာင္းလွ်င္ ကုိယ္လည္းမေကာင္းႏုိင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးကုိ ေဆာင္ေနေပ၏။ ထုိသုိ႔သာ သူႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ေနမည္ျဖစ္ပါက သူလည္းမေလ်ာ့ ကုိယ္လည္းမေလ်ာ့ဘဲ ၾကာေလးဆုိးေလ အျဖစ္သုိ႔သာ ေရာက္သြားႏုိင္ေပ၏။

စင္စစ္ ေနရသည့္ အခုိက္အတန္႔သည္ ၾကာလွသည့္ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ လူအခ်င္းခ်င္း သူၿပိဳင္ကုိယ္ၿပိဳင္ အတူၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ မည္သုိ႔မွ် ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္လွေပ။ သူက မီးယူလာလွ်င္ ကုိယ္ကေရးေပးမွသာ မီးၿငိမ္းေစႏုိင္မည့္ သေဘာရွိ၏။ သူကေဒါသထားလွ်င္ ကုိယ္ကေမတၱာပြားႏုိင္မွ သူ႔ေဒါသလည္း ေျပေပ်ာက္ၿပီး ကုိယ့္အတြက္လည္း အကုသုိလ္အျဖစ္ သက္သာမည္သာ ျဖစ္၏။ သူကမေပးလွ်င္ ကုိယ္ကေပးၾကည့္မွ သူလည္းေပးလာမည္ ျဖစ္ၿပီး သူကမွားေနလွ်င္ ကုိယ္က မွန္ျပမွသာ သူလည္းအမွန္ ေရာက္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ သူမေကာင္းလွ်င္ ကုိယ္ကေကာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး သူဆုိးလွ်င္ ကုိယ္က႐ုိးေပးမွသာ သူလည္းတစ္မ်ိဳး ေအးလာမည္ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ ဗုဒၶအလုိရွိသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ ၿငိမ္းေအးျခင္းသေဘာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ အႏုိင္ယူျခင္းသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္၏။

မွန္၏။ ရွင္ေတာ္ဘုရား အလုိရွိေတာ္မူသည္မွာ “ေကာဓဟူေသာ အမ်က္သမားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေမတၱာျဖင့္ အမ်က္ေျပေစျခင္း၊ အကုသလဟူေသာ မေကာင္းသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကုသလေခၚ ကုသုိလ္ျဖင့္ ေကာင္းေစျခင္း၊ မစၧရိယဟူေသာ မေပးလုိ မလွဴလုိ ဝန္တုိျခင္းသေဘာကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဒါနေခၚ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖင့္ အလွဴတတ္ေစျခင္း၊ မုသာဝါဒေခၚ မမွန္စကား အေျပာမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ သစၥာဟူေသာ အမွန္မ်ားျဖင့္ မမွန္ေဖ်ာက္ကာ အမွန္ေရာက္ေစျခင္း” စသည္မ်ားျဖင့္ အႏုိင္ယူေစလုိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ အေကာင္းႏွင့္အဆုိး၊ အမွန္ႏွင့္အမွား၊ ေမတၱာႏွင့္ေဒါသ စသည္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္လာလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ အေကာင္း၊ အမွန္၊ ေမတၱာစသည္မ်ားကသာ လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အျပစ္မဲ့ေစကာ ဆင္းရဲပယ္ေဖ်ာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေပ၏။

ဗုဒၶျမတ္စြာ လက္ထက္ေတာ္အခါက ဥတၱရာႏွင့္ သီရိမာဟူေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးရွိခဲ့ဖူး၏။ ထုိအမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးသည္လည္း အစပထမက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကဖူး၏။ ဥတၱရာသည္ ေမတၱာတရား လက္ကုိင္ထားသည့္ ေမတၱာရွင္ျဖစ္ၿပီး သီရိမာသည္ကား ေဒါသတရား ဦးစီးထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ ဥတၱရာသည္ ရတနာသုံးပါးကုိ အေလးထားသူျဖစ္ၿပီး သီရိမာသည္ကား ခႏၶာကုိယ္ျဖင့္ အသက္ ေမြးရသည့္ ျပည့္တန္ဆာတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏။ တစ္ခ်ိန္တြင္ ရတနာသုံးပါးကုိ အထူးသက္ဝင္ယုံၾကည္သည့္ ဥတၱရာသည္ ဘာသာတရား အလုပ္မ်ား ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ရန္ မိမိကုိယ္စား လင္ေယာက်္ားအား ျပဳစုေပးရန္ သီရိမာအား အငွါးထားလုိက္၏။ စည္းစိမ္အျပည့္ျဖင့္ ခ်မ္းသာကုိရရွိခဲ့သည့္ သီရိမာသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားတြင္ မက္ေမာကာ ဥတၱရာ၏ ေနရာမွလည္း ဖယ္မေပးလုိလွသျဖင့္ ဥတၱရာအား အျပစ္ရွာကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေကာက္ႀကံခဲ့ေလ၏။ ယုတ္စြာအဆုံး ဥတၱရာအား အသက္ဆုံးသည္အထိပင္ အေကာက္ႀကံခဲ့၏။ သီရိမာသည္ ဥတၱရာအား ႀကိဳက္ႀကိဳက္ဆူေသာ ေရေႏြးပူျဖင့္ပင္ ေလာင္းခ်သည္အထိ လုပ္ႀကံခဲ့ဖူး၏။

သုိ႔ေသာ္ ဥတၱရာသည္ကား သီရိမာက မိမိအေပၚ မည္မွ်ပင္ အေကာက္ႀကံကာ လုပ္ႀကံေသာ္လည္း ေစတနာမပ်က္ဘဲ ေမတၱာျဖင့္သာ တုန္႔ျပန္ခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း သီရိမာလုပ္ႀကံကာ ေလာင္းခ်လုိက္သည့္ ေရေႏြးပူသည္ပင္ ဥတၱရာကုိယ္ေပၚတြင္ ေရးျမသည့္ ေရေအးသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေပ၏။ ေနာက္ဆုံးတြင္ သီရိမာသည္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေကာက္ႀကံကာ လုပ္ႀကံေသာ္လည္း ဥတၱရာ၏ ေမတၱာဓာတ္ေၾကာင့္ အရာရာတြင္ အ႐ႈံးထင္ကာ ေနာင္တတရားျဖင့္ အကၽြတ္တရားပင္ ရရွိသြားခဲ့ေလေတာ့၏။ ဤသည္မွာ ေဒါသျဖင့္ ရင္ဆုိင္လာသည္ကုိ ေဒါသျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ျခင္း မရွိဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေမတၱာျဖင့္ အႏုိင္ယူခဲ့သျဖင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးသက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ႏွစ္ဦး၏ ဘဝဇာတ္လမ္း တစ္စိပ္တစ္ေဒသပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး၏ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အေၾကာင္းျပဳကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း
“အမ်က္ထြက္သူကုိ အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏၊
မေကာင္းေသာသူကုိ ေကာင္းေသာအမႈျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။
မေပးမလွဴဝန္တုိသူကုိ ေပးလွဴျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏၊
မုသားေျပာသူကုိ အမွန္သစၥာျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏” (ဓမၼပဒ၊ ေကာဓဝဂ္၊ ဥတၱရာဥပါသိကာမ ဝတၳဳ) ဟူေသာ အထက္ပါ ဓမၼေဒသနာေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္ ဇာတ္လမ္းေလးကုိ ၾကည့္ပါက ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ အႏုိင္ရလုိက္ျခင္း၏ ထင္ရွားသည့္ သာဓကတစ္ခုအျဖစ္ ေကာင္းစြာသိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ အထူးသျဖင့္ မေကာင္းသည့္အရာ၊ မမွန္သည့္အရာ စသည္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ ေကာင္းသည့္အရာ၊ မွန္သည့္အရာ စသည္မ်ားက ေနာက္ဆုံးတြင္ အႏုိင္ရျခင္း၏ လက္ေတြ႕ဆန္သည့္ သေဘာကုိ ထင္ရွားေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ဤနည္းအတူ မိမိတုိ႔၏ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္လည္း ေဒါသကုိ ေမတၱာျဖင့္ အႏုိင္ယူႏုိင္မႈမ်ား၊ ဝန္တုိမႈကုိ ေပးကမ္းမႈျဖင့္ အႏုိင္ယူမႈမ်ား၊ မမွန္ေျပာသူမ်ားကုိ အမွန္တရားျဖင့္ အႏုိင္ယူမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံဖူးၾကမည္သာ ျဖစ္၏။ ေဒါသျဖင့္ရင္ဆုိင္လာသူကုိ ေမတၱာျဖင့္ ဆီးႀကိဳႏုိင္လွ်င္ မီးကုိေရႏွင့္ ညွိမ္းလုိက္သကဲ့သုိ႔ မိမိလည္းၿငိမ္း၊ သူတပါးလည္း ၿငိမ္းေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကဓမၼတာ သေဘာတရားမ်ားအရ မေကာင္းသည့္အရာမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး အႏုိင္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိလည္းအက်ိဳးရွိ သူတပါးလည္း အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဆန္က်င္ဘက္ျဖင့္ အႏုိင္ယူတတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကုိ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ဆုိလုိသည္မွာ အရာရာတုိင္းတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ဟူသည္ ရွိတတ္သည့္အေလ်ာက္ ထုိဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးကုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးႏုိင္မႈမ်ားလည္း ရွိတတ္ရာတြင္ မေကာင္းသည့္အရာ၊ မမွန္သည့္အရာ၊ မေပးလုိသည့္အရာ၊ ေပါက္ကဲြေစမည့္အရာ စသည္မ်ားကုိလည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ ေကာင္းသည့္အရာ၊ မွန္သည့္အရာ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းလုိသည့္အရာ၊ ၿငိမ္းေအးေစသည္အရာ စသည္မ်ားျဖင့္ အႏုိင္ယူႏုိင္၊ မိမိသူတပါး ႏွစ္ဦးသားတုိ႔အား အေကာင္းဆုံး ျပဳလုပ္ဖန္တီးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒါသျဖင့္လာသူကုိ ေမတၱာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေအာင္၊ မေကာင္းသည့္သူကုိ ေကာင္းသည္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလာႏုိင္ေအာင္၊ ဝန္တုိမႈမ်ားသူကုိ ေပးကမ္းမႈမ်ားျဖင့္ သဒၶါတရားမ်ားလာေအာင္၊ မုသာေျပာသူကုိ အမွန္ေျပာျခင္းျဖင့္ သစၥာတရား ထြန္းကားလာေအာင္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားျဖင့္ မိမိသူတပါးတုိ႔အား အႏုိင္ယူႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္လွ်င္ မႀကိဳက္ၾကသည့္ ေလာကႀကီးတြင္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားသည္ ဒုကၡေရာက္ရ၊ ဆင္းရဲရသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္အရာမ်ားကုိ ေကာင္းသည့္အရာမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အမွားကုိ အမွန္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ေဒါသကုိ ေမတၱာျဖင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းစသည့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားသည္ကား ဆန္႔က်င္ႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် မိမိအတြက္လည္းခ်မ္းသာ၊ အမ်ားအတြက္လည္း ခ်မ္းသာေစၿပီး ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေကာင္းက်ိဳးကုိလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဘုရား အလုိေတာ္အတုိင္း အမ်က္ထြက္သူကုိ အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ေအာင္၊ မေကာင္းေသာသူကုိ ေကာင္းေသာအမႈျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ေအာင္၊ မေပးမလွဴဝန္တုိသူကုိ ေပးလွဴျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ေအာင္၊ မုသားေျပာသူကုိ အမွန္သစၥာျဖင့္ ေအာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ အႏုိင္ယူႏုိင္ၾကဖုိ႔ ေစတနာစကား ေမတၱာအားျဖင့္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းသမႈ ျပဳလုိက္ရပါသည္။

1 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):

  • ကဥၥန says:
    Wednesday, June 15, 2011

    မဂၤလာပါ ဘုန္းဘုန္းဘုရား... စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ား ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္၊ ဘုန္းဘုန္းမိန္႔သလို ဆန္႔က်င္ဘက္နဲ႔ အႏုိင္ယူႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမယ္ဘုရား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား