“သတိက အခ်ဳပ္”

“သဒၶါက အထုတ္
ဝိရိယက အလုပ္
သတိက အခ်ဳပ္
သမာဓိက အအုပ္
ပညာက အဟုတ္”
ဆုိေတာ့ အေကာင္းအားလုံးေတြထဲမွာ သတိက အခ်ဳပ္ပါ။ ဘယ္တရားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း သတိမပါရင္ ဘယ္ဟာမွ မတိက် မျပည့္ဝႏုိင္ပါဘူး။ သတိလြတ္ရင္ အသိေသပါတယ္။ ဘယ္အလုပ္မွ တရားပုံစံနဲ႔ မလႈပ္ရွားႏုိင္ပါဘူး။ သတိရွိမွ အသိဟာ ရွင္သန္ႏုိင္တယ္။ တရားစြမ္းအားပုံစံနဲ႔ လႈပ္ရွားႏုိင္တယ္။ သတိရွိရင္ ဘာမဆုိ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဘဝရဲ႕ အဓိက အသက္လုိ႔ ဆုိရင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ။

သတိဟာ ဘယ္အလုပ္မဆုိ အခ်ိန္မွီၿပီးေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္ထိန္း ကိရိယာပါ။ အာ႐ုံအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ စိတ္မွာကိေလသာ အပူမီးမေတာက္ရေအာင္ ေစာင့္ထိန္းေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ အာ႐ုံထိန္း ကိရိယာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိ ခြန္အားရွိရွိ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အစီအစဥ္နဲ႔ ထိန္းေပးရတာျဖစ္လုိ႔ စိတ္ထိန္း ကိရိယာလုိ႔လည္း ေခၚပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီသုံးမ်ိဳးဟာ စကားအေခၚအေဝၚ ကဲြျပားေပမယ့္ အလုပ္သေဘာကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ အာ႐ုံတုိင္းမိေတာ့ အခ်ိန္တုိင္းသိတယ္။ အခ်ိန္တုိင္းသိရင္လည္း စိတ္ဟာ ထိန္းၿပီးသားပါ။
(တိပိဋက ေယာဆရာေတာ္)

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား