မနာပဒါယီသုုတ္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္


မနာပဒါယီ လဘေတ မနာပံ၊
 အဂၢႆ ဒါတာ လဘေတ ပုနဂၢံ။
 ဝရႆ ဒါတာ ဝရလာဘိ ေဟာတိ၊
 ေသ႒ံ ဒေဒါ ေသ႒မုေပတိ ဌာနံ။
 ''ေယာ အဂၢဒါယီ ဝရဒါယီ၊ ေသ႒ဒါယီ စ ေယာ နေရာ။
 ဒီဃာယု ယသဝါ ေဟာတိ၊ ယတၳ ယတၳဴပပဇၨတီ''တိ။

'ႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ေပးလွဴသူသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ရ၏၊ မြန္ျမတ္သည္ကို ေပးလွဴသူသည္ တစ္ဖန့္မြန္ျမတ္သည္ကို ရ၏၊ ေတာင့္တအပ္သည္ကို ေပးလွဴသူ သည္ ေတာင့္တအပ္သည္ကို ရ၏၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္သည္ကို ေပးလွဴသူသည္ ခ်ီးမြမ္း အပ္သည့္ (ဌာန)သို႔ ေရာက္ရေလ၏၊ အၾကင္သူသည္ အထြတ္အျမတ္ ဝတၳဳပစၥည္းကို ေပးလွဴေလ့ရွိ၏၊ ေတာင့္တအပ္ ေသာ ဝတၳဳကိုေပးလွဴေလ့ရွိ၏၊ အၾကင္သူသည္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ဝတၳဳကို ေပး လွဴေလ့ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ျဖစ္ေလရာရာဘံုဘဝ၌ အသက္ရွည္ျခင္း အျခံအရံမ်ား ျခင္း ျဖစ္ရ၏'' 
(အဂၤုုတၱရနိကာယ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ မနာပဒါယီသုုတ္)

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား