မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း


မနာပဒါယီ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမင့္ျခင္း
မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ လစဥ္ပညာသင္ဆုုမ်ား ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁။ မစႏၵာဦး (ပညာေရးတကၠသုုိလ္၊ စစ္ကုုိင္း)
(သုံးဘာသာ ဂုုဏ္ထူး၊ ဝိဇၨာတဲြ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး တတိယဆုုရ)
ေတာင္ယာျပင္ရြာ၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး
၂။ မအိအိၿဖိဳး (နည္းပညာတကၠသုုိလ္၊ ျပင္ဦးလြင္)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
တမေဆးကန္ရြာ၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး
၃။ မႏွင္းႏုႏုလိႈင္(ေဆးတကၠသုုိလ္၊ မႏၲေလး)
(သိပၺံတဲြ၊ ငါးဘာသာဂုုဏ္ထူးရွင္)
ဒဟတၱန္းရြာ၊ မိတၳီလာ

ဤပညာသင္ဆုုသည္ ဆရာေတာ္၏ တစ္သီးပုဂၢလ ပညာသင္ဆုု ျဖစ္သျဖင့္ ဆရာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုုိင္း ပညာေရးအားေကာင္းၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိသာ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အတုုိင္းအတာ တစ္ခုုအထိ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္  ေက်ာင္းသားမ်ားအား လစဥ္ ေက်ာင္းတက္ေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း)ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုု ပညာသင္ဆုုကုုိ ေပးအပ္ျခင္းသည္ ေလာကတၳစရိယ (ေလာကကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)၊ ဥာတတၳစရိယ (တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကုုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း) ဟူသည့္ စရိယႏွင့္အညီ ေလာကႏွင့္အမ်ိဳးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ ပညာသင္ဆု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိအက်ိဳး၊ ေလာကအက်ိဳး၊ တုုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳး၊ ဘာသာသာသနာ အက်ိဳးမ်ားကုိ စြမ္းႏုုိင္သမွ် ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုု အေရြးခ်ယ္ခံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရး က်႐ႈံးခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိအက်ိဳး၊ အမ်ားအက်ိဳး၊ ထိခိုက္ေစမည့္ အျပစ္တစ္စုုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဤပညာသင္ဆုုအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္သည္။
  

နာယကဆရာေတာ္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းRead more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား