ျမန္မာျပည္တြင္း ဓမၼခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕


မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဟာၿပီး ေဟာစဲ၊ ေဟာရဦးမည့္ ဓမၼခရီးစဥ္ အခ်ိဳ႕
-------------------------------------
၁။ (၄-၁၂-၂၀၁၂) ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ (၉ )ရပ္ကြက္ (ဖေအာင္ဝဲ) ဓမၼသဘင္
၂။ (၇-၁၂-၂၀၁၂) ရန္ကုုန္၊ လႈိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ ၁၃၊ ၁၄ ဓမၼသဘင္
၃။ (၁၃-၁၂-၂၀၁၂) ေတာင္တြင္းႀကီး၊ စိတၱသုုခ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၄။ (၁၆-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ဝဇီရာ၊ ေသာၾကာဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဆြမ္းသိမ္းေအာင္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၅။ (၂၀-၁၂-၂၀၁၂) မႏၲေလး၊ ေဒါနၿခံ၊ အမွတ္ (၁၀) ရဲစခန္းမိသားစုု အထူးဓမၼသဘင္
၆။ (၂၂-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ မယ္လမုု ဘုုရားဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လုုံးဆုုိင္ရာ စာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၇။ (၂၃-၁၂-၂၀၁၂) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၈။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၂) မုုဒုုံၿမိဳ႕၊ ေရႊဟသၤာေစ်း၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာ့ဗိမၼာန္ အထူးဓမၼသဘင္
၉။ ((၂၆-၁၂-၂၀၁၂) လႈိိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၇)လမ္း၊ ဓမၼသဘင္
၁၀။ (၂၉-၁၂-၂၀၁၂) ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ လူငယ္ဓမၼသဘင္
၁၁။ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ နႏၵာရာမ မုုိးကုုတ္ရိပ္သာ (၂၅)ျပည့္ အထူးဓမၼသဘင္
၁၂၊ (၃၁-၁၂-၂၀၁၂) ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုုတ္ဝင္းေက်းရြာ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္၊ ႏွစ္သစ္အႀကိဳ အထူးဓမၼသဘင္
၁၃။ (၅-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဓေမၼာဇ အထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၄။ (၆-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ ဓေမၼာဇ (ဒုုတိယေန႔)
၁၅။ (၁၀-၁-၂၀၁၃) ဟုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္းအထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၆။ (၁၁-၁-၂၀၁၃) ဟုုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္း (ဒုုတိယေန႔)
၁၇။ (၁၉-၁-၂၀၁၃) လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးတရားပဲြ
၁၈။ (၂၁-၁-၂၀၁၃) အုုတ္ဖုုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ဝုုိင္းရြာမ ဓမၼသဘင္
၁၉။ (၂၃-၁-၂၀၁၃) မအူပင္၊ ကၽြဲဒုုံး အထူးတရားပဲြ
၂၀။ (၂၅-၁-၂၀၁၃) ငါးသုုိင္းေခ်ာင္း၊ လူငယ္ပရဟိတ အဖဲြ႕မ်ား၏ ဓမၼသဘင္
၂၁။ (၂၆-၁-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္း ဓမၼသဘင္
၂၂။ (၂၇-၁-၂၀၁၃) သာယာဝတီၿမိဳ႕၊ သမၼာဆႏၵဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဓမၼသဘင္
၂၃။ (၂၈-၁-၂၀၁၃) ေရႊေပါက္ကံ၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ဆုုေတာင္းျပည့္ေစတီ ဘုုရားပဲြ တရားသဘင္
၂၄။ (၃၀-၁-၂၀၁၃) ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းဆိပ္ မင္းကြန္းဆန္အလွဴေတာ္ ဓမၼသဘင္
၂၅။ (၃၁-၁-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအဖဲြ႕ တရားသဘင္
၂၆။ (၁-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ ၁၆ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၄)လမ္း အထူးဓမၼသဘင္
၂၇။ (၂-၂-၂၀၁၃) ေတာင္စြန္းဓမၼဒူတဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္ အထူးဓမၼသဘင္
၂၈။ (၄-၂-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ သုုနႏၵာရာမ စာသင္တုိက္ ဓမၼသဘင္
၂၉။ (၅-၂-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ ကားႀကီးဝင္း ဓမၼသဘင္
၃၀။ (၆-၂-၂၀၁၃) မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕ သိေပးပြားအဖဲြ႕၏ အထူးဓမၼသဘင္
***(၇-၂-၂၀၁၃ ~ ၁၈-၂-၂၀၁၃) ကုုိရီးယားေခတၱျပန္၍ ကုိရီးယားႏွစ္သက္ကူးပိတ္ရက္ ဓမၼဒူတ ခရီးဆက္ရန္။
၃၁။ (၂၀-၂-၂၀၁၃) တုုိက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပရိယတၱိစာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၃၂။ (၂၁-၂-၂၀၁၃) မေကြးၿမိဳ႕၊ ပညာစကၠာရာမေက်ာင္း တရားသဘင္
၃၃။ (၂၃-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၃၄။ (၂၄-၂-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ (၁)ရပ္ကြက္ အထူးဓမၼသဘင္
၃၅။ (၂၆-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ စုုေပါင္းတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၃၆။ (၂၇-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီ ဓမၼသဘင္ (ဒုုတိယေန႔)
၃၇။ (၂၈-၂-၂၀၁၃) မုုတၱၿမိဳ႕၊ နတ္ႀကီးေခ်ာင္ တရားသဘင္
၃၈။ (၅-၃-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ ဓမၼသဘင္
၃၉။ (၁၈-၃-၂၀၁၃) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳေကၠာ္၊ မရမ္းကုုန္းဓမၼသဘင္
၄၀။ (၂၀-၃-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေစ်းခ်ိဳ႕အဖဲြ႕ ဓမၼသဘင္
၄၁။ (၂၄-၃-၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း တရားသဘင္
၄၂။ (၂၆-၃-၂၀၁၃) သကၤန္းကၽြန္း၊ စံျပေစ်းဓမၼသဘင္
၄၃။ (၂၇-၃-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ဘုုတရာေက်းရြာ ဓမၼသဘင္
၄၄။ (၂၈-၃-၂၀၁၃) ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ တရားသဘင္
၄၅။ (၂၉-၃-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ (ဆ)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၄၆။ (၃၀-၃-၂၀၁၃) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ဆိမ့္စံျပေက်းရြာ အလွဴအႀကိဳ ဓမၼသဘင္
၄၇။ (၇-၄-၂၀၁၃) ေဝါၿမိဳ႕၊ အဗ်ားဗုုိလ္တဲ၊ ပရဟိတေက်ာင္း ဓမၼသဘင္

မွတ္ခ်က္။  (၃)လပုုိင္း ဆယ္တန္းစာေမးပြဲရက္မ်ားအတြင္း တရားပဲြမ်ား နားထားၿပီး (၄)လပုိင္း၏ တရားပဲြအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ကုုိရီးယားျပန္ၾကြမည့္ ရက္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းကာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Read more »

အ႐ႈံးေပးျခင္းနဲ႔ အေလ်ာ့ေပးျခင္း


“အ႐ႈံးေပးျခင္းနဲ႔၊ အေလ်ာ့ေပးျခင္းက မတူပါဘူး”။ 

ဟုုတ္ပါတယ္။ အ႐ႈံးေပးတာနဲ႔ အေလ်ာ့ေပးတာ လုုံးဝမတူပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုုခုုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုုိအပ္ရင္ အႏုုိင္မယူဘဲ၊ ႏုုိင္ထက္စီးနင္း မလုုပ္ဘဲ အေလ်ာ့ေပးသင့္ရင္ ေပးရာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုုိယ့္ဘဝအတြက္ ႐ႈံးနိမ့္သြားတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးရွိသြားေအာင္ အေလ်ာ့ေပးလုုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ကုုိယ့္ေလာက္အဆင္မေျပသူေတြ၊ ကုုိယ့္ေအာက္နိမ့္က်သူေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ဆုုိင္ရတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိ အခါမ်ိဳးမွာ အႏုုိင္ရျခင္းအားျဖင့္ ကုုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ သူ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ ကုုိယ့္အတြက္ေတာ့ နည္းနည္း အက်ိဳးရွိေပမယ့္ သူ႔အတြက္ေတာ့ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးယုုတ္သြားမယ္ဆုုိရင္ ကုုိယ့္အေနနဲ႔ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ အေလ်ာ့ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ အ႐ႈံးေပးတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ကုုိယ့္ေလာက္မျပည့္စုုံတဲ့ သူေတြအေပၚမွာ က႐ုုဏာတရား ထားလုုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဗုုဒၶဘာသာဟာ ကုုိယ့္ဘက္ကအရင္ ေလ်ာ့ေပးရတဲ့ ဘာသာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသနဲ႔လာတဲ့သူကုုိ  ေမတၱာနဲ႔ ေလ်ာ့ေပးရတာတုုိ႔၊ မာနယွဥ္လာတဲ့အခါ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း နိဝါတ တရားနဲ႔ ေလ်ာ့ေပးရတာတုုိ႔၊ မေကာင္းတာကုိ ေကာင္းတာျဖစ္ေအာင္ ေလ်ာ့ေပးရတာတုုိ႔၊ မနာလုုိတာကုုိ မုုဒိတာ ႏွလုုံးသားနဲ႔ ေလ်ာ့ေပးရတာတုုိ႔ စသျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်ေပးရမယ့္ အရာေတြက အမ်ားႀကီးပါပဲ။ သူမာနႀကီးလုုိ႔ ကုုိယ္ကအေလ်ာ့ မေပးဘဲ တန္ျပန္မာန ႀကီးျပတာ၊ သူေဒါသထြက္လုုိ႔ အေလ်ာ့မေပးဘဲ ကုုိယ္ကတန္ျပန္ ေဒါသထြက္ျပတာ၊ သူစိတ္ေကာက္လုုိ႔ ကုုိယ္ကအေလ်ာ့မေပးဘဲ တန္ျပန္စိတ္ေကာက္ျပတာ၊ သူမေက်နပ္လုုိ႔ ကုုိယ္ကျပန္ၿပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ျပတာ စတာေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးမရွိဘဲ သံသရာကုုိသာ ရွည္ေစတတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဝမွာ ကုုိယ့္အတြက္ မေကာင္းတာကုုိ ေကာင္းတာနဲ႔ ယွဥ္လာတဲ့အခါ မေကာင္းမႈမွာ အ႐ႈံးမေပၚသြားဖုုိ႔နဲ႔ ကုုိယ့္အတြက္၊ အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိတာေတြဆုုိရင္ ဘယ္သူေလ်ာ့ေလ်ာ့ မေလ်ာ့ေလ်ာ့ ကုုိယ္ဘက္က အရင္အေလ်ာ့ေပးဖုုိ႔ ဆုုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

မနာပဒါယီ စာစဥ္ (၃)ႏွင့္ (၄) ထြက္ရွိ
ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) ေရးသားခဲ့သည့္နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတြဲ ()” စာအုုပ္ႏွင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()” စာအုုပ္မ်ားကုုိ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကုုန္က်စရိတ္ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ လာဘ္မုုိးေဆြ စာေပႏွင့္ ရာျပည့္စာေပ တုုိ႔မွ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး အတုုိင္းအတာျဖင့္ ထုုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိလုုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

မနာပဒါယီ စာစဥ္မ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝလာသည့္ ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားမွ ယခုနည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” ကုိ စာစဥ္ () အျဖစ္လည္းေကာင္း၊စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”ကုုိ စာစဥ္ ()အျဖစ္လည္းေကာင္း အစဥ္အတုုိင္း ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄တြင္ စာစဥ္ ()ႏွင့္ ()ကုုိ ထုုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” တင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားသည္ မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္မွ မနာပဒါယီ (http://www.venvicitta.com/) အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုုိ ေရးသားတင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုုဒၶဘာသာမ်ားၾကား အမွတ္မွားကာ လုုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အလဲြေလးမ်ားကုုိ အမွန္ညြန္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္လည္း ဆက္လက္၍ တင္ျပေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အတဲြမ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”သည္လည္း ဆရာေတာ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (http://www.venvicitta.com/) ႏွင့္ င့္ Facebook (http://www.facebook.com/ashinvicitta) စာမ်က္ႏွာတုုိ႔တြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည့္ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားစုုမ်ား၊ ခြန္အားျဖည့္ စာစုုမ်ား စသည္တုုိ႔ကုုိ စာအုုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားလုုံးတစ္လုုံး၊ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၊ စာစုုတစ္စုုမွ်ျဖင့္ ေလာကဓံ အတက္အက်ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား က်ေနၾကသည့္ သူမ်ားကုုိ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားအား ဝယ္ယူဖတ္႐ႈလုိသူမ်ား၊ ဓမၼဒါန ျပဳလုုိသူမ်ား၊ စာၾကည့္တုုိက္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ထားလုုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပင္းရင္းဌာနမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မွာယူႏုုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအတြက္ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖန္႔ခ်ိေရး (ပင္ရင္း)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း
သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုုိက္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုုန္း - ၃၈၃၇၉၆
---------
အမွတ္ (၁၈၁) လမ္း (၅၀)အထက္၊ ပုုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္။ ဖုုန္း - ၂၉ ၀၁၈၃

Read more »

အက်ိဳးလုိလားျခင္းအက်ိဳးလုုိလားျခင္းကုုိ ေမတၱာလုုိ႔ ေျပာႏုုိင္ပါတယ္။ ေမတၱာဓာတ္ကုုိ အေျခခံထားတဲ့ သူေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သူ႔အက်ိဳးကုုိ လုုိလားေနၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပေျပ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ သူတပါးအေပၚ ႀကီးပြားေစခ်င္၊ သူတပါးအေပၚ ခ်မ္းသာေစခ်င္၊ သူတပါးအေပၚ အႏၲရာယ္ကင္းေစခ်င္ စတာေတြဟာ သူ႔အက်ိဳးကုုိ လုုိလားတဲ့ ေမတၱာရဲ႕ သေဘာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိ သူတပါးအေပၚ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာေတြ မ်ားမ်ားထားႏုုိင္လာရင္ သူတပါး ႀကီးပြားခ်မ္းသာေလ ကုုိယ္ကဝမ္းသာေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာစိတ္မ်ား မထားႏုုိင္လုုိ႔ကေတာ့ ေသခ်ာတယ္ သူတပါး ႀကီးပြားေလ ကုုိယ့္မွာမနာလုုိစိတ္ေတြမ်ားေလ စိတ္ဆင္းရဲေလပဲ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ တစ္ခါတေလ တစ္ခ်ိဳ႕က ကုုိယ့္အက်ိဳးကုုိပဲ လုုိလားတတ္ၿပီး အဲဒါကုုိလည္း  ေမတၱာေယာင္ေယာင္ ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ ေမတၱာရဲ႕ အက်ိဳးလုုိလားျခင္းက သူတပါးအေပၚမွာ အဓိကထားပါတယ္။ ကုုိယ့္အက်ိုဳးကုုိပဲ လုုိလား၊ ကုုိယ္ႀကီးပြားေရးအတြက္ပဲ စဥ္းစားတာမ်ိဳးကေတာ့ ေမတၱာမဟုုတ္ဘဲ အတၱသေဘာ၊ ဝိသမေလာဘသေဘာ သက္ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အထူးစဥ္းစားရမယ့္ အပုုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုုိေတာ့ကား သတၱဝါတုုိင္းဟာ ကုုိယ့္မိသားစုုမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိယ့္အမ်ိဳး အသုုိင္းအဝုုိင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုုိယ့္ရပ္ရြာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုုိယ္ၿမိဳ႕၊ ကုုိယ့္တုုိင္း၊ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြသာ မ်ားမ်ားထားႏုုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေနရာတုုိင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတပါးအေပၚ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာစိတ္ေတြ မ်ားမ်ားထားႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

ျမန္မာျပည္မွ ေခတၱအျပန္…ကုုိရီးယားႏုုိင္ငံရဲ႕ ႏွစ္သက္ကူး ပိတ္ရက္ေတြအတြက္ ကုုိရီးယားကုုိ တစ္ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေရာက္ကတည္းက နယ္လွည့္တရားပဲြေတြနဲ႔ ရာသီဥတုု အေျပာင္းအလဲေတြၾကားမွာ ဟုုိေျပာင္းဒီေျပာင္း ေနလာရာက ကုုိရီးယား ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ႀကိဳေနတာက အႏႈတ္ ၁၅ေလာက္ ျဖစ္ေနတဲ့ ကုုိရီးယားရဲ႕ အေအးနဲ႔ အေအးၾကားမွာ တုုိးတုုိက္လာတဲ့ ေလၾကမ္းၾကမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သကၤန္းနဲ႔ေလနဲ႔ဆုုိေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္းက အထြက္မွာ လႊားလႊားျဖစ္ရင္း အေအးဒဏ္နဲ႔ ေလဒဏ္ေတြၾကားမွာ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ ခႏၶာကုုိယ္ဟာ ကုုိက္ခဲနာက်င္ေလာက္ေအာင္ ခံစားခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ အျပင္ပုုိင္းနာက်င္မႈကုုိ အကုုသုုိလ္ ကိေလသာေတြနဲ႔ မနာက်င္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရင္း ေက်ာင္းအေရာက္ ကားေပၚမွာ ေမွးရင္းျပန္ေရာက္ခဲ့ရ ျပန္ပါတယ္။ 

ကုုိရီးယားမွာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ေနၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ တရားပဲြေတြ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေဟာရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ျမန္မာျပည္ျပန္ ခရီးစဥ္ေတြကေတာ့ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ တရားပဲြေတြေၾကာင့္ ကားေပၚမွာပဲ အခ်ိန္ကုုန္တာ မ်ားခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလးတုုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုုိင္း၊ ရန္ကုုန္တုုိင္းနဲ႔ ဧရာဝတီတုုိင္းေတြမွာရွိတဲ့ တရားပဲြေပါင္း သုုံးေလးဆယ္ကိုု ၾကြၿပီးေဟာေပးရင္း အဲဒီအရပ္ေဒသ အသီးသီးမွာ ရွိေနတဲ့ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ဘာသာေရး၊ သာေရးနာေရး ပရဟိတ အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုုံၿပီး တရားပဲြပူဇာေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ကုုိ လွဴဒါန္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကုုသုုိလ္ကေတာ့ တရားအလွဴလည္းျဖစ္၊ အာမိသအလွဴလည္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပင္ပန္းေပမယ့္ ကုုသုုိလ္ကေတာ့ ေဖာ္မျပႏုုိင္ေအာင္ အမ်ားႀကီးရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ရာသီဥတုု အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ အဆုုတ္အေအးပတ္ၿပီး ေခ်ာင္းကေတာ့ မျပတ္ဆုုိးေနခဲ့ပါတယ္။ ရသမွ်လွဴရင္း တရားပဲြက အျပန္ တစ္ခါတေလ တစ္ခ်ိဳ႕က အရွင္ဘုုရား တရားပဲြအလွဴေတြနဲ႔ အရွင္းဘုုရားအတြက္ေတာ့ ဓမၼပူဇာအမ်ားႀကီး က်န္မွာပဲလုုိ႔ ေျပာလာတဲ့အခါကုုိယ့္အတြက္ က်န္တာကေတာ့ ျမင္ရတဲ့အရာဆုုိရင္ေတာ့ ေခ်ာင္းေလးက်န္ၿပီး မျမင္ရတဲ့ အရာကေတာ့ ကုုသုုိလ္ေတြ က်န္ပါတယ္လုုိ႔ ျပန္ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကုုသုုိလ္ေတြ က်န္တာကေတာ့ ဝမ္းသာစရာပါပဲ။ အဲဒီ အမ်ားအလွဴေတြနဲ႔ ခ်ိဳ႕တဲ့သူေတြကုုိ ပညာသင္ဆုုေလးေတြ ေပးႏုုိင္၊ ရပ္က်ိဳးရြာက်ိဳးကုုိ ပံ့ပိုုးလွဴဒါန္းႏုုိင္၊ ပရဟိတ အဖဲြ႕ေလးေတြမွာ ေထာက္ပံ့ေပးႏုုိင္ၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုုပ္ဆဲျဖစ္တဲ့ ဘုုန္းဘုုန္းရဲ႕ မနာပဒါယီ ပညာဒါန စကူးလ္မွာ ျပန္ၿပီးလွဴဒါန္းႏုုိင္ခဲ့တာဟာ တန္ဘုုိးမျဖတ္ႏုုိင္တဲ့ ကုုသုုိလ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုုတ္၊ ကုုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ျပင္သစ္၊ ရုုရွား၊ စပိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ယိုုးဒကား၊ မေလးရွားစတဲ့ ဘာသာစကားေတြကုုိ ပညာဒါနျပဳ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်ေပးမယ့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ဖြင့္လွစ္ႏုုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္သလုုိ၊ ဆယ္တန္းအထူးျပဳ သင္တန္းေတြနဲ႔ အသက္ေမြးမႈ သင္ေထာက္ကူျပဳ သင္တန္းေတြ အပါအဝင္ ဆန္းေဒးဓမၼစကူးလ္လုုိ၊ အဘိဓမၼာသင္တန္လုုိ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာေတြ သင္တန္းေတြကုုိလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပုုိ႔ခ်ေပးႏုုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘုုန္းဘုုန္းရဲ႕ ဒီတစ္ေခါက္ ျမန္မာျပည္မွာ ေဖာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းေတြကေတာ့ ဓမၼလမ္းနဲ႔ ပရလမ္းေတြျဖစ္ၿပီး က်န္ခဲ့တာကေတာ့ ျမင္ရၾကားရတဲ့ ေခ်ာင္းေလးနဲ႔ ျမင္လုုိ႔မရ၊ ႏႈိင္းလုုိ႔မရတဲ့ ကုုသုုိလ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကုုိရီးယားကုုိ ေခတၱျပန္ေရာက္လာတဲ့အေၾကာင္း အသိေပးရင္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံအေၾကာင္း တစ္ေစ့တေစာင္း ေဖာက္သည္ခ်လုုိက္ရပါတယ္။

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား