အက်ိဳးလုိလားျခင္းအက်ိဳးလုုိလားျခင္းကုုိ ေမတၱာလုုိ႔ ေျပာႏုုိင္ပါတယ္။ ေမတၱာဓာတ္ကုုိ အေျခခံထားတဲ့ သူေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သူ႔အက်ိဳးကုုိ လုုိလားေနၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပေျပ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ သူတပါးအေပၚ ႀကီးပြားေစခ်င္၊ သူတပါးအေပၚ ခ်မ္းသာေစခ်င္၊ သူတပါးအေပၚ အႏၲရာယ္ကင္းေစခ်င္ စတာေတြဟာ သူ႔အက်ိဳးကုုိ လုုိလားတဲ့ ေမတၱာရဲ႕ သေဘာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုုိ သူတပါးအေပၚ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာေတြ မ်ားမ်ားထားႏုုိင္လာရင္ သူတပါး ႀကီးပြားခ်မ္းသာေလ ကုုိယ္ကဝမ္းသာေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာစိတ္မ်ား မထားႏုုိင္လုုိ႔ကေတာ့ ေသခ်ာတယ္ သူတပါး ႀကီးပြားေလ ကုုိယ့္မွာမနာလုုိစိတ္ေတြမ်ားေလ စိတ္ဆင္းရဲေလပဲ ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ တစ္ခါတေလ တစ္ခ်ိဳ႕က ကုုိယ့္အက်ိဳးကုုိပဲ လုုိလားတတ္ၿပီး အဲဒါကုုိလည္း  ေမတၱာေယာင္ေယာင္ ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ ေမတၱာရဲ႕ အက်ိဳးလုုိလားျခင္းက သူတပါးအေပၚမွာ အဓိကထားပါတယ္။ ကုုိယ့္အက်ိုဳးကုုိပဲ လုုိလား၊ ကုုိယ္ႀကီးပြားေရးအတြက္ပဲ စဥ္းစားတာမ်ိဳးကေတာ့ ေမတၱာမဟုုတ္ဘဲ အတၱသေဘာ၊ ဝိသမေလာဘသေဘာ သက္ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အထူးစဥ္းစားရမယ့္ အပုုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုုိေတာ့ကား သတၱဝါတုုိင္းဟာ ကုုိယ့္မိသားစုုမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိယ့္အမ်ိဳး အသုုိင္းအဝုုိင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုုိယ့္ရပ္ရြာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုုိယ္ၿမိဳ႕၊ ကုုိယ့္တုုိင္း၊ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြသာ မ်ားမ်ားထားႏုုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေနရာတုုိင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတပါးအေပၚ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာစိတ္ေတြ မ်ားမ်ားထားႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား