မနာပဒါယီ စာစဥ္ (၃)ႏွင့္ (၄) ထြက္ရွိ
ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး) ေရးသားခဲ့သည့္နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတြဲ ()” စာအုုပ္ႏွင့္စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()” စာအုုပ္မ်ားကုုိ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကုုန္က်စရိတ္ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ လာဘ္မုုိးေဆြ စာေပႏွင့္ ရာျပည့္စာေပ တုုိ႔မွ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး အတုုိင္းအတာျဖင့္ ထုုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိလုုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

မနာပဒါယီ စာစဥ္မ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝလာသည့္ ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားမွ ယခုနည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” ကုိ စာစဥ္ () အျဖစ္လည္းေကာင္း၊စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”ကုုိ စာစဥ္ ()အျဖစ္လည္းေကာင္း အစဥ္အတုုိင္း ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄တြင္ စာစဥ္ ()ႏွင့္ ()ကုုိ ထုုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲြေနတယ္ အတဲြ()” တင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားသည္ မနာပဒါယီ ဆရာေတာ္မွ မနာပဒါယီ (http://www.venvicitta.com/) အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုုိ ေရးသားတင္ျပထားသည့္ စာစုုမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗုုဒၶဘာသာမ်ားၾကား အမွတ္မွားကာ လုုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အလဲြေလးမ်ားကုုိ အမွန္ညြန္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္လည္း ဆက္လက္၍ တင္ျပေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အတဲြမ်ားျဖင့္ ထုုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျဖည့္စကား အတဲြ ()”သည္လည္း ဆရာေတာ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ (http://www.venvicitta.com/) ႏွင့္ င့္ Facebook (http://www.facebook.com/ashinvicitta) စာမ်က္ႏွာတုုိ႔တြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည့္ မွတ္သားဖြယ္ရာ စကားစုုမ်ား၊ ခြန္အားျဖည့္ စာစုုမ်ား စသည္တုုိ႔ကုုိ စာအုုပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ထုုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စကားလုုံးတစ္လုုံး၊ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၊ စာစုုတစ္စုုမွ်ျဖင့္ ေလာကဓံ အတက္အက်ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား က်ေနၾကသည့္ သူမ်ားကုုိ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဆရာေတာ္၏ စာအုုပ္မ်ားအား ဝယ္ယူဖတ္႐ႈလုိသူမ်ား၊ ဓမၼဒါန ျပဳလုုိသူမ်ား၊ စာၾကည့္တုုိက္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ထားလုုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပင္းရင္းဌာနမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မွာယူႏုုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕မ်ားအတြက္ မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဖန္႔ခ်ိေရး (ပင္ရင္း)
မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း
သီရိေဇယ်ဳံေက်ာင္း၊ အိမ္ေတာ္ရာတုုိက္၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုုန္း - ၃၈၃၇၉၆
---------
အမွတ္ (၁၈၁) လမ္း (၅၀)အထက္၊ ပုုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုုန္။ ဖုုန္း - ၂၉ ၀၁၈၃

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား