ျမန္မာျပည္တြင္း ဓမၼခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕


မနာပဒါယီ ေဖာင္ေဒးရွင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)၏ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဟာၿပီး ေဟာစဲ၊ ေဟာရဦးမည့္ ဓမၼခရီးစဥ္ အခ်ိဳ႕
-------------------------------------
၁။ (၄-၁၂-၂၀၁၂) ပဲခူးတုိင္း၊ ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ (၉ )ရပ္ကြက္ (ဖေအာင္ဝဲ) ဓမၼသဘင္
၂။ (၇-၁၂-၂၀၁၂) ရန္ကုုန္၊ လႈိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ ၁၃၊ ၁၄ ဓမၼသဘင္
၃။ (၁၃-၁၂-၂၀၁၂) ေတာင္တြင္းႀကီး၊ စိတၱသုုခ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၄။ (၁၆-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ဝဇီရာ၊ ေသာၾကာဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဆြမ္းသိမ္းေအာင္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၅။ (၂၀-၁၂-၂၀၁၂) မႏၲေလး၊ ေဒါနၿခံ၊ အမွတ္ (၁၀) ရဲစခန္းမိသားစုု အထူးဓမၼသဘင္
၆။ (၂၂-၁၂-၂၀၁၂) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ မယ္လမုု ဘုုရားဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လုုံးဆုုိင္ရာ စာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၇။ (၂၃-၁၂-၂၀၁၂) က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးဓမၼသဘင္
၈။ (၂၄-၁၂-၂၀၁၂) မုုဒုုံၿမိဳ႕၊ ေရႊဟသၤာေစ်း၊ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာ့ဗိမၼာန္ အထူးဓမၼသဘင္
၉။ ((၂၆-၁၂-၂၀၁၂) လႈိိင္ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၇)လမ္း၊ ဓမၼသဘင္
၁၀။ (၂၉-၁၂-၂၀၁၂) ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ လူငယ္ဓမၼသဘင္
၁၁။ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ နႏၵာရာမ မုုိးကုုတ္ရိပ္သာ (၂၅)ျပည့္ အထူးဓမၼသဘင္
၁၂၊ (၃၁-၁၂-၂၀၁၂) ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ အုုတ္ဝင္းေက်းရြာ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္၊ ႏွစ္သစ္အႀကိဳ အထူးဓမၼသဘင္
၁၃။ (၅-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဓေမၼာဇ အထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၄။ (၆-၁-၂၀၁၃) ေမာ္လၿမိဳင္ ဓေမၼာဇ (ဒုုတိယေန႔)
၁၅။ (၁၀-၁-၂၀၁၃) ဟုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္းအထူးတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၁၆။ (၁၁-၁-၂၀၁၃) ဟုုိင္းႀကီးကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာင္း (ဒုုတိယေန႔)
၁၇။ (၁၉-၁-၂၀၁၃) လက္ပန္တန္းၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း အထူးတရားပဲြ
၁၈။ (၂၁-၁-၂၀၁၃) အုုတ္ဖုုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ဝုုိင္းရြာမ ဓမၼသဘင္
၁၉။ (၂၃-၁-၂၀၁၃) မအူပင္၊ ကၽြဲဒုုံး အထူးတရားပဲြ
၂၀။ (၂၅-၁-၂၀၁၃) ငါးသုုိင္းေခ်ာင္း၊ လူငယ္ပရဟိတ အဖဲြ႕မ်ား၏ ဓမၼသဘင္
၂၁။ (၂၆-၁-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္း ဓမၼသဘင္
၂၂။ (၂၇-၁-၂၀၁၃) သာယာဝတီၿမိဳ႕၊ သမၼာဆႏၵဆြမ္းေလာင္းအသင္း ဓမၼသဘင္
၂၃။ (၂၈-၁-၂၀၁၃) ေရႊေပါက္ကံ၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊ ဆုုေတာင္းျပည့္ေစတီ ဘုုရားပဲြ တရားသဘင္
၂၄။ (၃၀-၁-၂၀၁၃) ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လွည္းဆိပ္ မင္းကြန္းဆန္အလွဴေတာ္ ဓမၼသဘင္
၂၅။ (၃၁-၁-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအဖဲြ႕ တရားသဘင္
၂၆။ (၁-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ ၁၆ရပ္ကြက္၊ မာလာၿမိဳင္ (၄)လမ္း အထူးဓမၼသဘင္
၂၇။ (၂-၂-၂၀၁၃) ေတာင္စြန္းဓမၼဒူတဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမြးရပ္ေျမ ေက်းဇူးဆပ္ အထူးဓမၼသဘင္
၂၈။ (၄-၂-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ သုုနႏၵာရာမ စာသင္တုိက္ ဓမၼသဘင္
၂၉။ (၅-၂-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ ကားႀကီးဝင္း ဓမၼသဘင္
၃၀။ (၆-၂-၂၀၁၃) မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕ သိေပးပြားအဖဲြ႕၏ အထူးဓမၼသဘင္
***(၇-၂-၂၀၁၃ ~ ၁၈-၂-၂၀၁၃) ကုုိရီးယားေခတၱျပန္၍ ကုိရီးယားႏွစ္သက္ကူးပိတ္ရက္ ဓမၼဒူတ ခရီးဆက္ရန္။
၃၁။ (၂၀-၂-၂၀၁၃) တုုိက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပရိယတၱိစာျပန္ပဲြ ဓမၼသဘင္
၃၂။ (၂၁-၂-၂၀၁၃) မေကြးၿမိဳ႕၊ ပညာစကၠာရာမေက်ာင္း တရားသဘင္
၃၃။ (၂၃-၂-၂၀၁၃) လႈိင္ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၃၄။ (၂၄-၂-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ (၁)ရပ္ကြက္ အထူးဓမၼသဘင္
၃၅။ (၂၆-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီၿမိဳ႕ စုုေပါင္းတရားပဲြ (ပထမေန႔)
၃၆။ (၂၇-၂-၂၀၁၃) က်ိဳကၡမီ ဓမၼသဘင္ (ဒုုတိယေန႔)
၃၇။ (၂၈-၂-၂၀၁၃) မုုတၱၿမိဳ႕၊ နတ္ႀကီးေခ်ာင္ တရားသဘင္
၃၈။ (၅-၃-၂၀၁၃) ဒလၿမိဳ႕၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ ဓမၼသဘင္
၃၉။ (၁၈-၃-၂၀၁၃) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳေကၠာ္၊ မရမ္းကုုန္းဓမၼသဘင္
၄၀။ (၂၀-၃-၂၀၁၃) မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေစ်းခ်ိဳ႕အဖဲြ႕ ဓမၼသဘင္
၄၁။ (၂၄-၃-၂၀၁၃) စမ္းေခ်ာင္း တရားသဘင္
၄၂။ (၂၆-၃-၂၀၁၃) သကၤန္းကၽြန္း၊ စံျပေစ်းဓမၼသဘင္
၄၃။ (၂၇-၃-၂၀၁၃) ဒုုိက္ဦးၿမိဳ႕၊ ဘုုတရာေက်းရြာ ဓမၼသဘင္
၄၄။ (၂၈-၃-၂၀၁၃) ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္ တရားသဘင္
၄၅။ (၂၉-၃-၂၀၁၃) ေျမာက္ဥကၠလာ၊ (ဆ)ရပ္ကြက္၊ ဓမၼသဘင္
၄၆။ (၃၀-၃-၂၀၁၃) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ဆိမ့္စံျပေက်းရြာ အလွဴအႀကိဳ ဓမၼသဘင္
၄၇။ (၇-၄-၂၀၁၃) ေဝါၿမိဳ႕၊ အဗ်ားဗုုိလ္တဲ၊ ပရဟိတေက်ာင္း ဓမၼသဘင္

မွတ္ခ်က္။  (၃)လပုုိင္း ဆယ္တန္းစာေမးပြဲရက္မ်ားအတြင္း တရားပဲြမ်ား နားထားၿပီး (၄)လပုိင္း၏ တရားပဲြအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ကုုိရီးယားျပန္ၾကြမည့္ ရက္ႏွင့္ညွိႏိႈင္းကာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား