မနာပဒါယီ ပရဟိတ ပညာဒါနေက်ာင္း ေဆာက္လုုပ္ေနမႈ ပုုံရိပ္အခ်ိဳ႕

မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒိုုက္ဦး) မွ ဦးေဆာင္ ေဆာက္လုုပ္ေနသည့္ မနာပဒါယီ ပရဟိတ ပညာဒါနေက်ာင္းသည္ မၾကာမီ ကာလတြင္ သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားပုုိ႔ခ်ေပးႏုုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အသုုံးမ်ားသည့္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ အခ်ိန္စာရင္း အလုုိက္ပုုိ႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား၊ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား၊ Sunday Dhamma school သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ားကုုိလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ပုုိ႔ခ်သင္ၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔အျပင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တရားပဲြမ်ား၊ တရားစခန္းမ်ားကုုိလည္း က်င္းပျပဳလုုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအား ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ေခၚေဆာင္ရင္း ပညာလည္းေပး၊ စာရိတၱလည္း ေလ့က်င့္ေပးကာ တန္ဘုုိးရွိသည့္ သူမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ပံ့ပုုိး ေပးႏုုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေက်ာင္းေတာ္၏ ေဆာက္လုုပ္မႈ ပုုံရိပ္မ်ားကုုိ ဝမ္းေျမာက္ႏုုေမာ္ သာဓုုေခၚဆုုိႏုုိင္ရန္ မွ်ေဝလုုိက္ပါသည္။


Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား