ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း


ယံုၾကည္မႈဟူေသာ စကားကုိ ဘာသာတရားတုိင္းက အထူးအေလးေပး ေျပာဆုိၾက၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထင္ရွားေနသည့္ ဘာသာႀကီးေလးခုတြင္ ဟိႏၵဴဘာသာကလည္း ျဗဟၼာႀကီးကုိ ယံုၾကည္ရန္ ေျပာထား၏။ ဗုဒၶဘာသာကလည္း ရတနာသုံးပါးႏွင့္ ကံကံ၏အက်ိဳးကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္ရန္ ညြန္ၾကားထား၏။ ခရစ္ယန္ဘာသာကလည္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ၾကရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းထား၏။ အစၥလာမ္ဘာသာကလည္း အလႅာအရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရန္ အထူးတင္းက်ပ္စြာ ေဟာေျပာထား၏။ ဘာသာတရား အားလုံးက ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း လမ္းညႊန္ထားေပ၏။ ကုိးကြယ္ရာတြင္ ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံ၍ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္မွ မိမိတုိ႔၏ ဘဝသည္လည္း မွန္ကန္ေကာင္းျမတ္သည့္ ဘဝတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သင္ၾကားျပသၾက၏။

သုိ႔ေသာ္ ယုံၾကည္မႈကုိ သင္ၾကားမႈ အပုိင္းတြင္ အျခားအျခား ဘာသာမ်ားက သင္ၾကားမႈ အပုိင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သင္ၾကားမႈအပုိင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ကဲြျပားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ယုံၾကည္မႈကုိ သဒၶါဟုဆုိၿပီး ထုိသဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈသည္ ရတနာသုံးပါးႏွင့္ ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ထုိယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္မႈသည္ မိမိ၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္၏။ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းဟူသည္မွာလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ားက “ငါဘုရားကုိယုံ၊ ငါဘုရားေဟာသည့္ တရားကုိယုံ၊ ငါဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ယုံ”ဟူသည့္ ငါစဲြမ်ားျဖင့္ ယုံၾကည္ေစမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာမ်ား၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိသာ ယုံၾကည္ေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ရာတြင္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ထုိက္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါမ်ား ရွိမွသာ မွန္ကန္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစၿပီး ထုိသက္ေရာက္မႈကုိ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားအား ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ေစျခင္း ျဖစ္ကာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ျဒပ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ေစျခင္း မဟုတ္ေပ။ “ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ျခင္း”သည္လည္း တစ္စုံတစ္ဦး၊ တစ္စုံတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိဘဲ မိမိ၏ ေစတနာပါသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ ဘဝတစ္ခု တည္ေဆာက္မႈတြင္ အခရာက်သည့္ အခ်က္အျဖစ္ ယုံၾကည္ေစျခင္း ျဖစ္၏။ 

အခ်ိဳ႔ဘာသာမ်ားတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း အရာပင္ျဖစ္ေစ ဟိႏၵဴကလည္း ျဗဟၼာႀကီးကုိ အျပည့္အဝယုံၾကည္ရန္၊ ခရစ္ယန္ကလည္း ထာဝရ ဘုရားသခင္ကုိ အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ရန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ကလည္း အလႅာမ္ အရွင္ျမတ္ကုိ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုံးစုံ ယုံၾကည္ရန္ တုိက္တြန္းၾက၏။ ထုိသုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္းမွာလည္း ထုိအရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလုံး ဘဝတစ္ခုလုံးကုိ ဖန္ဆင္းေပးထားသည့္ ဖန္ဆင္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

ဗုဒၶဘာသာတြင္ကား ယုံၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ယုံၾကည္ရမည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ ေဝဘန္ပုိင္းျခား စိစစ္လက္ခံမႈျဖင့္သာ ယုံၾကည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္၏ လက္ေတြ႔လုိက္နာ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္ အေတြ႔အႀကဳံ အသိဉာဏ္ျဖင့္သာ မွားလ်င္ပယ္ၿပီး မွန္လ်င္လက္ခံကာ ယုံၾကည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေတာ္ဗုဒၶက လမ္းညႊန္ျပသေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားမွ ဘုရားျဖစ္လာသည့္ မဟာလူသား တစ္ပါးသာျဖစ္သျဖင့္ လူသားမ်ား လက္ေတြ႔က်င့္သုံးၿပီး အမွန္တကယ္ ရရွိႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိသာ ယုတၱိက်က် သင္ျပေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္ပင္ မ်က္စိမွိတ္ယုံၾကည္သည့္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈမ်ိဳးကုိ အားမေပးဘဲ အရာအားလုံးကုိ တစ္စုံတစ္ခု၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဖန္ဆင္းေပးသည္ဟူသည့္ အယူအဆကုိလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေတာ္မမူေပ။

အကယ္၍ မျဖစ္မေန ဖန္ဆင္းရွင္ဟူသည့္ စကားလုံးျဖင့္ သုံးႏႈန္းေျပာဆုိရမည္ ဆုိလ်င္ကား ဗုဒၶအလုိေတာ္အရ မိမိသည္သာ မိမိ၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္သာ မိမိဘဝကုိ ဖန္ဆင္းေပးသည့္ ဖန္ဆင္းရွင္အျဖစ္ ညြန္ျပရမည္သာ ျဖစ္၏။ မိမိ၏ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးမ်ိဳးသည္သာ မိမိဘဝ၏ အေကာင္းအဆုိးကုိ ပုံေဖာ္ေပးမည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ (creator) အျဖစ္ စိစစ္လက္ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။ အႏႈိင္းမဲ့ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ပင္ သတၱဝါတစ္ဦးဦး၏ ဘဝကုိ ပုံေဖာ္ဖန္တီးေပးေလ့ မရွိဘဲ ဤသည္က ေကာင္းသည့္အရာ၊ ဤသည္က မေကာင္းသည့္အရာ၊ မေကာင္းသည္ကုိေရွာင္ၿပီး ေကာင္းသည္ကုိ ေဆာင္ရန္ ဟုသာ လမ္းညႊန္ေပးေလ့ရွိ။ ဗုဒၶသည္ ဖန္ဆင္းရွင္မဟုတ္ဘဲ၊ လမ္းညႊန္သူ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ အေကာင္းအဆုိးကုိ ညႊန္ျပေလ့ရွိသည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယုံၾကည္ေလ့ရွိသည့္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈကုိ အားမေပးဘဲ မိမိယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ရာတစ္ခုသည္ မွန္လား၊ မွားလား၊ ကုိးကြယ္သင့္သလား၊ မကုိးကြယ္သင့္သလား ဟူသည့္အခ်က္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္သာလွွ်င္ အသိဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ကာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ သဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈကုိ ပညာဟူသည့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္သည့္ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တဲြဖက္ကာ က်င့္သုံးရန္ မိန္႔ေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ ယုံၾကည္မႈအားေကာင္းၿပီး ဉာဏ္မပါလ်င္ အလဲြမ်ားကုိ ကုိးကြယ္မိတတ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈ မပါသည့္ ဉာဏ္ပညာသက္သက္ ျဖစ္ေနျပန္လ်င္လည္း ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ သြားတတ္သျဖင့္ သဒၶါႏွင့္ပညာ အညီအမွ်ပါေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ ေဟာျပေတာ္မူ၏။ ထုိအခ်က္ကုိ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အရာမွာ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းဟူသည့္ သတိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က အထပ္ထပ္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့၏။ 

မည္သူမဆုိ မိမိတုိ႔၏ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံထားကာ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိအေျခခံ ေဆာက္တည္မႈ အားလုံး၏ အခ်ဳပ္မွာ သတိသာျဖစ္သျဖင့္ သတိတရားသာ လက္ကုိင္ထားလ်င္ မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈ၊ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွန္ကန္မႈမ်ားကပင္ မိမိတုိ႔၏ ဘဝကုိ မွန္ကန္သည့္ ဘဝမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေပးသြားျခင္း ျဖစ္၏။ သတိရွိေနသူသည္ အမွားကုိ မလုပ္မိေစဘဲ အမွန္ကုိသာ လုပ္မိေနသျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေနေစၿပီး ထုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ မွန္ကန္သည့္ ဘဝအဆက္ဆက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစကာ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္အထိပင္ ေရာက္ေစႏုိင္ၾကမည္သာ ျဖစ္၏။

ဆုိလုိသည္မွာ ဘဝတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ ယုံၾကည္မႈသည္ အဓိကက်သျဖင့္ ကုိးကြယ္မႈအပုိင္းတြင္လည္း ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံကာ မွန္ကန္သည့္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္မႈ ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ အရာရာကုိ ယုံၾကည္လက္ခံသည့္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ စူးစမ္းဆင္ျခင္၊ ခဲြျခမ္းေဝဘန္တတ္သည့္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီးထုိသုိ႔မွန္ကန္သည့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစရန္မွာလည္း သဒၶါႏွင့္ပညာကို အလြန္အကြၽံ မျဖစ္ေအာင္ သတိတရား လက္ကုိင္ထားကာ ထိန္းညွိၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္၏။ သတိရွိေနလ်င္ သဒၶါလည္းမွန္၊ ပညာမွန္ၿပီး ကုိးကြယ္ရာအမွန္ကုိပါ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ သတိပညာပါသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ ျဖစ္၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္လုိၾကေသာ သူမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္မႈ ျဖစ္ေစရန္ မိမိတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈကုိ သတိပညာတရားမ်ားျဖင့္ ထိန္းညွိကာ အစြန္းမေရာက္သည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပရင္း ဗုဒၶဘာသာ ႐ႈေထာင့္မွ ဖြင့္ဆုိျပသည့္ သဒၶါအေၾကာင္း တစ္ေစ့တေစာင္းကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ရပါသည္။

အားလုံး မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ဘဝမွန္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္


“အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္”တဲ့။ ပုိ႔စ္ေခါင္းစဥ္ေလးကေတာ့ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ လားလားမွမသက္ဆုိင္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ေလးပါ။ အိမ္ယာတည္ေထာင္ လူေဘာင္ကိစၥကုိ အိမ္ရာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္က ရဟန္းတစ္ပါးက ေျပာလာတာဆုိေတာ့ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္မလုပ္ဘဲ လူ႔အလုပ္ ဝင္႐ႈပ္တယ္လုိ႔ ေျပာစရာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာလည္းမတတ္ႏုိင္ဘူး ေျပာပါေစေတာ့။ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ အဆုံးအမမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လာျခင္း၊ ကုိယ့္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ေလ်ာ့နည္းလာမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္လာျခင္းေတြေၾကာင့္ တုိက္႐ုိက္မဆုိင္ေပမယ့္ ဆုိင္သေလာက္ေလး ဝင္ေျပာၾကည့္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ အသိေပးျခင္းဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္လူမ်ိဳး အေၾကာင္းမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအေၾကာင္းကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုတစ္ေလာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာေလးေတြကုိ မၾကာမၾကာ ၾကားလာရပါတယ္။ တစ္ဆင့္စကားနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေျပာတာေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကားေနရတာေတြက စိတ္မသက္သာစရာေတြပါပဲ။ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာဆုိေတာ့ တရားဝင္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသူေတြ အမ်ားစုပဲေပါ့။ “တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျပည္ပမွာ အလုပ္လာလုပ္ေနရင္း ျပည္တြင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ အိမ္သူသက္ထားက အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္တဲ့ ျပႆနာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျပည္ပမွာ ကုန္း႐ုန္းၿပီး ႀကိဳးစားပန္းစား ရွာေဖြစုေဆာင္း ပုိ႔ေပးေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မယ္ေတာ္က ပုိ႔သမွ်ေတြကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးစဲြကာ အပ်ိဳလုပ္ေနတဲ့ ျပႆနာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ပုိ႔သမွ်ေငြေၾကးေတြကုိ အိမ္သူသက္ထားက တစ္ေနရာမွာ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ နာမည္နဲ႔ ဘာဝယ္ညာဝယ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပက ကုိေရႊေခ်ာဆီ ဘာလုပ္ထားလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပုိ႔ေပးပါဦး စသျဖင့္ ေတာင္းဆုိလာလုိ႔ စုံစမ္းၾကည့္တဲ့အခါ မယ္ေတာ္က တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေနာက္မီးလင္းေနတဲ့ ျပႆနာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျပည္ပမွာ ႏွစ္ေတြၾကာလာေတာ့ ျပည္တြင္းျပန္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ ေနဖုိ႔အိမ္အျပန္မွာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္သူသက္ထားက ရပ္ကြက္ထဲက ငနဲတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘာလုိလုိျဖစ္ၿပီး လုိက္ေျပးလုိ႔ ဟုိေရာက္မွ ဒုကၡျဖစ္ရတဲ့ ျပႆနာ” စသျဖင့္ ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြက နားဝမွာခါးလွတဲ့အျပင္ သူတုိ႔အပူေတြေၾကာင့္ နားေထာင္ေပးရတဲ့ ဘုန္းဘုန္းမွာေတာင္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ေလာကေတာင္ ဒကာတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းကုိေရာက္လာၿပီး သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ သူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဇာတ္လမ္းေလးေတြကုိ ေျပာျပသြားတာကုိ နားေထာင္လုိက္ရပါေသးတယ္။ သူ႔က “ေျပာရရင္ အရွင္ဘုရား… ျပည္ပမွာ အေတာ္ၾကာေနတဲ့ သူအခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ အိမ္ကုိလည္း ျပန္ၿပီးအဆက္ အသြယ္မလုပ္ဘဲ ေပ်ာ္သလုိ ေနလုိက္ၾကတာေတြ ရွိတယ္ဘုရား၊ ျမန္မာျပည္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မ အေနနဲ႔ ေယာက်္ားလုပ္သူထံက စာမလာ သတင္းမၾကား၊ ပုိက္ဆံလည္းမပုိ႔ဘဲ အဆက္ျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဒုကၡျဖစ္ရတာေတြ ရွိေနျပန္ေတာ့ မထူးပါဘူးဆုိၿပီး မထူဇာတ္ ခင္းသြားတဲ့ အျဖစ္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္၊ အရင္းစစ္ေတာ့ ဟုိဘက္ကလည္း ဟုိဘက္အလြန္ေတြ ရွိတတ္ေပမယ့္ အျပင္ေရာက္ေနတဲ့ ဒီဘက္လူေတြရဲ႕ အလြန္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္၊ အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္ဆုိသလုိ ဒီဘက္က ဒီလုိေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ဟုိဘက္ကလည္း လူ႔သဘာဝအရ ေနခ်င္သလုိ ေနပစ္တာေတြလည္း ရွိႏုိင္တဲ့ သေဘာလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်မယ္ဆုိလည္း ခ်ႏုိင္ပါတယ္ဘုရား…” စသျဖင့္ သူ႔အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ သူ႔အျမင္ေလးကုိ ေျပာျပသြားပါတယ္။

အဲဒီဒကာ ေျပာျပသြားတာေလးေတြကုိ ေသခ်ာျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ ဟုတ္သင့္သေလာက္လည္း ဟုတ္ေနျပန္ပါတယ္။ အသြင္မတူရင္ အိမ္သူမျဖစ္ဘူး ဆုိတဲ့သေဘာမွာ အိမ္သူျဖစ္ၿပီးမွ အသြင္မတူေအာင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘက္က စည္းေဖာက္တာေတြ ရွိလာၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အိမ္သူဘက္ကလည္း စည္းေဖာက္တာေတြ ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္တတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ၿမဲဖုိ႔၊ ေဖာက္လဲြေဖာက္ျပန္ မရွိဖုိ႔မွာ အဓိက အက်ဆုံးက တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ပင္ကုိယ္အက်င့္သိကၡာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာေကာင္းရွိၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဝးေဝး၊ ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေရာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စည္းမပ်က္ဘဲ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရွိေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အက်င့္သိကၡာကုိ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာနဲ႔ မလဲႏုိင္တဲ့သူေတြအျဖစ္ ႀကိဳးစားတတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူက ဘယ္လုိပဲ ေဖာက္ျပန္ေဖာက္ျပန္ ကုိယ္မေဖာက္ျပန္ေအာင္ ေနထုိင္တတ္တာလည္း ရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ ေယာက္်ားဘက္က အေဝးေရာက္ေနလုိ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ ျပတ္ေန၊ ဘာသတင္း ညာသတင္း ၾကားေနေပမယ့္ အိမ္သူသက္ထားကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈ မရွိဘဲ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္တတ္တာေတြ ရွိသလုိ အေဝးေရာက္ လင္ေယာက်္ားကလည္း အေဝးေရာက္ေနတဲ့အခုိက္ ဇနီးမယားရဲ႕ ဘာသတင္းညာသတင္းေတြ ၾကားေနရေပမယ့္ ကုိယ့္ဘက္က မေဖာက္ျပန္မိေအာင္ ႀကိဳးစားတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အက်င့္သိကၡာအေပၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္သြားပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ျပည္ပမွာ ေနခ်င္သလုိေန၊ ေပ်ာ္ခ်င္သလုိေပ်ာ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သူကုိေတာ့ တာဝန္မေက်ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းအဆက္အသြယ္ ျပန္လုပ္တဲ့အခါ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မဘက္က ဘာအသံ ညာအသံ ၾကားလာေတာ့မွ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ဆုိတာေတြ လုပ္လာသူေတြလည္း ရွိတတ္ျပန္ပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ျဖစ္သလုိေပ်ာ္ပါးေနၿပီး ဟုိဘက္ကလူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံေတြ ၾကားလာတဲ့အေပၚမွာက်ေတာ့ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာဟာ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ အသြင္မတူေအာင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အရင္စလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္က တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရဲ႕ သေဘာတစ္ခုအျဖစ္ မီးေမာင္းထုိးျပေနသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ေနာက္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါဝင္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိ ေျမႇာက္ပင့္ေပးတာေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြ ရွိတတ္သလုိ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ကူညီထိန္းသိမ္းမႈ အေထာက္အကူေကာင္းေတြေၾကာင့္ အေနေဝးေနေပမယ့္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြ မျဖစ္ဘဲ တည္ၿမဲေနတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ႏွစ္ဘက္မိဘေတြနဲ႔ ခဲြေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ က်န္ခဲ့တဲ့သူဟာ ႏွစ္ဘက္အသုိင္း အဝုိင္းနဲ႔ကင္းေနၿပီး တစ္ေယာက္တည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အထိမ္းအကြပ္ မရွိဘဲ ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ ေနၾကရတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လူ႔သဘာဝအရ လြတ္လပ္လာရင္ စိတ္ကေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္လာတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဘက္ကလည္း ရွာသမွ် ေငြေၾကးေတြကုိ အထိန္းအကြပ္မရွိ ပုိ႔ေပးေနတဲ့အခါမွာ ပုိက္ဆံေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ ေပ်ာ္ပါးမႈ မ်ားလာတာေတြအထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈရယ္၊ ပုိက္ဆံရယ္၊ အေနေဝးမႈေတြရယ္က လူ႔စိတ္ကုိ ေဖာက္ျပန္ေစၿပီး ေနာက္ဆုံးအိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္လာတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အေဝးေရာက္ေနၾကတဲ့ သီးသန္႔အိမ္ေထာင္ခဲြမ်ားမွာ ႀကဳံရတတ္တဲ့ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ ျပႆနာမွန္သမွ် အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ သေဘာေတြပဲမ်ားပါတယ္။ ျပႆနာကုိ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးတဲ့ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သေဘာမွာ ျပႆနာ ေျပလည္ေၾကာင္း အေၾကာင္းကုိရွာၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ႀကိဳးစားေနထုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ဒီအိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာဟာလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ေျပလည္သြားႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ကုိယ္က်င့္တရားက အဓိကျဖစ္ေနၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြရဲ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ေတြကလည္း တစ္ဘက္တလမ္း အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကုိယ္မပ်က္ေအာင္ ေနမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းသာ ႏွစ္ဦးစလုံး လက္ကုိင္သုံးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသြင္တူတဲ့ အိမ္သူအိမ္သားေကာင္းေတြ ျဖစ္လာၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက အေဝးေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းေန အိမ္ရွင္မမ်ားၾကား အျဖစ္မ်ားလာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြဟာ အတြင္းေရာ၊ အျပင္ကပါ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔ လုိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ အဓိကၾကည့္ရမွာက ႏွစ္ဦးစလုံးရဲ႕ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းကုိ အဓိကၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီး အသြင္တူတဲ့ အိမ္သူေတြျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အျပင္ေရာက္ေနသူေတြ ဘက္ကလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္သလုိ အတြင္းမွာက်န္ခဲ့သူေတြ ဘက္ကလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေရာက္မႈတုိင္းမွာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈဆုိတာ ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ေကာင္းရင္သူလည္း ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ဆုိးရင္ သူလည္းဆုိးလာတတ္တဲ့ သေဘာကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ ကုိယ္လည္းေကာင္း သူလည္းေကာင္းေအာင္ ေနၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္လည္းေကာင္းေအာင္ေန သူ႔ကုိယ့္လည္း ေကာင္းေအာင္ေနေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္လွပါတယ္။ ကုိယ္ေကာင္းရင္ၿပီးတာပဲ သူ႔ဟာသူ ဘာျဖစ္ျဖစ္ဆုိၿပီး လႊတ္ထားတဲ့အခါ လြတ္သြားတာေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့သူေရာ၊ ျပည္ပမွာေရာက္ေနတဲ့သူကပါ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ မတူတာကုိ တူေအာင္ညႇိၿပီး ေနႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသြင္တူတဲ့ အိမ္သူအိမ္သားေတြ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ကာ အသြင္တူလာရင္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း နည္းလာမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက အသြင္တူပါတယ္ဆုိကာ ယူလာၾကၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တဲ့အထိ အသြင္မတူ ျဖစ္လာၾကတဲ့ ျပႆနာမ်ားမွာ အသြင္မတူေအာင္ လုပ္လာၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရဲ႕ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်င့္သိကၡာ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ားက အဓိက အေၾကာင္းတစ္ရပ္လုိ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား အျဖစ္နည္းလာေအာင္ တစ္ဦးခ်င္းစီက ကုိယ့္အက်င့္သိကၡာကုိ ကုိယ္လုံေအာင္ထိန္းၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ပ်က္ရင္ သူလည္းပ်က္လာတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ဘယ္မွာပဲေနေန ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အေဝးေရာက္ေနသူေတြေရာ အတြင္းမွာ ရွိေနသူေတြပါ အလြယ္တကူ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား မျဖစ္ၾကေစဖုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားရဲ႕ အကူအညီကုိယူကာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ လိမၼာပါးနပ္မႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေပးမႈေကာင္းေတြလည္း လုိအပ္တဲ့အတြက္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထိန္းသိမ္းမႈလည္း ျပဳၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္စတစ အျဖစ္မ်ားလာၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားဟာ အသြင္မတူတာေတြက စၿပီး ျဖစ္လာၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္သူအိမ္သားအားလုံး အသြင္မတူတာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်င့္မပ်က္ၾကဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနထုိင္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း အက်င့္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အသြင္တူတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳကာ လူ႔အလုပ္ကုိ ဝင္႐ႈတ္မိတဲ့ ပုိ႔စ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အသိေပး တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္တစ္ခါတေလ စိတ္ဟာ တင္းက်ပ္ၿပီး ေလးလံေနတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားလာတဲ့အခါ၊ အဆင္မေျပမႈေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ၊ အခက္အခဲေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ အဲဒီ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္စိတ္မွာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေနၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ တင္းက်ပ္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြဟာ စိတ္ကုိပုိၿပီး မြန္းက်ပ္ေစပါတယ္။ အေတြးေတြဟာ စိတ္ရဲ့လြတ္လပ္မႈကုိ လႊမ္းမုိးထားတဲ့အတြက္ ထြက္ေပါက္ေပ်ာက္ၿပီး က်ဥ္းၾကပ္ေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဖိအားေတြက ျဖစ္ေပၚၿပီးသြားခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီ ဖိအားေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်န္ေနခဲ့တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတ္ကုိေလးလံ ထုိင္းမႈိင္းေစတာဟာ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ဆုိတာ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိ႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းေနတဲ့စိတ္ဟာ ဖိအားေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းကာ လြပ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ စိတ္မျဖစ္ဘဲ လူကုိပုိၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းေနေစတတ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိ စိတ္မွာတင္းက်ပ္ၿပီး ဖိအားေတြနဲ႔ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေနတဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး အေတြးေတြကုိ အရင္ထုတ္ကာ ဘာမွအၾကာႀကီး မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ မၿမဲျခင္းရဲ့ သေဘာကုိ ျမင္ေအာင္႐ႈရင္း ဖိအားဆုိတာ အသိတရား မပါရင္ အခါခါ လာေနတတ္တာကုိ အမွတ္သတိ မျပတ္ရွိေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သတိရွိေနတဲ့စိတ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္၊ ေပ့ါပါးတဲ့စိတ္၊ ဖိအားမရွိတဲ့စိတ္၊ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့စိတ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

ဘဝအစာ ဓမၼကဗ်ာမ်ား (၁)


အေၾကာင္းလွၿပီး အေကာင္းရေစဖုိ႔
အေၾကာင္းမလွလုိ႔ မေကာင္းရခဲ့ရင္
အေဟာင္းရတာလုိ႔ သေဘာထား
မေနာလွေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး
အတုိးပြားေစမယ့္ ႐ိုးသားမႈနဲ႔
သီလကုိ အေျခခံ
သမထကုိ ပုံမွန္ပြား
သတိပ႒ာန္းအားကုိ မျပတ္႐ွဴ
အမွတ္ျပဳရမွာက အနိစၥ
အမွန္သိရမွာက ဒုကၡ
ဆင္ျခင္ရမွာက အနတၱ
အတၱဆုိတာ ငါမဟုတ္
တဏွာအထုတ္ကုိ ခါကာထုတ္
မွန္ရာအလုပ္ကုိ အခါခါလုပ္ရင္း
ဝါသနာအ႐ႈတ္ကုိ ဘာဝနာလုပ္ကာ
အေၾကာင္းလွေအာင္ အားထုတ္
ေကာင္းမႈအျဖာျဖာ ႀကိဳးစားလုပ္ေလာ့။ ။


ခဏေလးပါ
အခက္အခဲဆုိတာ တစ္သက္တဲြေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘဝရဲ႕ အလွည့္အေျပာင္း၊ မၿမဲျခင္းရဲ႕  အလွည့္အေျပာင္း
အေၾကာင္းအက်ိဳးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲ၊ အေကာင္းအဆုိးရဲ႕  အေျပာင္းအလဲပါပဲ။
မေကာင္းတဲြလည္း ခဏ၊ အေျပာင္းအလဲလည္း ခဏ
အေဟာင္းတဲြလည္း ခဏ၊ အေကာင္းတဲြလည္း ခဏ
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ ခဏေလးပါပဲ။
အစေလးမွာ လဲြေနေပမယ့္ အထမေႏွးေအာင္ တဲြေနရမွာက
သဒၶါနဲ႔ ပညာ၊ သမာဓိနဲ႔ ဝီရိယ အညီမွ်ေအာင္ ႀကိဳးစား
တန္ခုိးအမ်ားဆုံးက သတိ၊ အားလုံးကုိ ညွိေနရမွာပါ။
သတိေတြရလုိ႔ အသိေတြ မက်ေတာ့ဘူးဆုိရင္
ရွိေနၾကတဲ့ ေလာကဓံဟာ
ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ့ အသြင္သႏၲာန္အျဖစ္
က်န္ေနရစ္မွာ အမွန္အစစ္ပါပဲ။ 

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔ (သုိ႔) ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔


မနက္ျဖန္ (21-8-2013)ဟာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ခုႏွစ္ႏွစ္ရဲ့ ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔ အခါသမယပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔ကုိ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားက ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္ကာ ထူးထူးျခားျခား ကုသုိလ္မ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ ဗုဒၶဘာသာကုိ အေျခခံထားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လအသီးသီးမွာလည္း ဘာသာတရားကုိ အေျခခံထားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား ရွိေနပါတယ္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကုိ ဗုဒၶေန႔၊ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ကုိ ဓမၼစၾကာ အခါေတာ္ေန႔ စသျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသလုိ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ကုိလည္း ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္ကာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ အထူးထူးကုိ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီ၀ါေခါင္္လျပည့္ေန႔ကုိ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္တာကေတာ့ ဗုဒၶလက္ထက္က ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူတဲ့ ေမတၱာသုတ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶဟာ ဒီေမတၱာသုတ္ကုိ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔မွာ ေဟာေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားက ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ကုိ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔လုိ သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေမတၱာသုတ္ကုိ ေဟာရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ ဗုဒၶစာေပေတြမွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ စာေပအဖြင့္ေတြအရ ဗုဒၶလက္ထက္က ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ၀ါဆုိခါနီး ေရာက္တဲ့အခါ အားထုတ္စရာ ကမၼ႒ာန္း တစ္ခုခုကုိယူၿပီး ေတာရြာေတာအုပ္ စတဲ့အရပ္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ၿပီး ၀ါတြင္းကာလ တရားဓမၼနဲ႔ ကမၼ႒ာန္း အလုပ္မ်ား အားထုတ္ေလ့ ရွိတယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္္။ ဒီအစဥ္အလာအတုိင္း မထင္မရွား ရဟန္းငါးရာဟာလည္း ကမၼ႒ာန္းကုိယူၿပီး ဟိမ၀ႏၲာအနီး ေတာအုပ္တစ္ခုသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ နီးစပ္ရာ သစ္ပင္မ်ားေအာက္မွာ ကမၼ႒ာန္း တရား အားထုတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အဲဒီ သစ္ပင္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ဘုမၼစုိး၊ ႐ုကၡစုိးစတဲ့ နတ္ေတြဟာ သီလသမာဓိနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေရာက္လာတဲ့အတြက္ သစ္ပင္ေတြအေပၚမွာ မေနသာေတာ့ပဲ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။ ဒီလုိဒုကၡေရာက္ေတာ့ အဲဒီဘုမၼစုိး၊ ႐ုကၡစုိးစတဲ့ နတ္ေတြဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေနလုိ႔မရေအာင္ ေခ်ာက္လန္႔တဲ့အတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ျဖစ္ကာ တရားလည္း အားထုတ္မရျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံး၀ါတြင္းႀကီးမွာပဲ ဘုရားရွင္ထံ ျပန္ေရာက္လာကာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ျပၾကပါတယ္။ ဘုရားရွင္က ရဟန္းငါးရာကုိ ေမတၱာသုတ္ကုိ သင္ေပးၿပီး ေမတၱာပုိ႔ရင္း ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ၾကဖုိ႔ ညြန္ၾကားေပးလုိက္ကာ အဲဒီေတာအုပ္ကုိ ျပန္ေစပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ဘုရားရွင္ ညြန္ၾကားတဲ့အတုိင္း ေမတၱာပုိ႔သတဲ့အတြက္ ႐ုကၡစုိး၊ ဘုမၼစုိးနတ္ေတြဟာ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ေမတၱာကုိယူရင္း တစ္ဖန္ျပန္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့အတြက္ ကမၼ႒ာန္းတရားကုိ ေအးေအးေဆးေဆး အားထုတ္ခြင့္ရခဲ့ ၾကတယ္လုိ႔ စာေပမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဘုရားရွင္ဟာ အဲဒီရဟန္းငါးရာကုိ ေမတၱာသုတ္ကုိ သင္ေပးရင္း ေမတၱာတရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေမတၱာရား ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ေန႔ကုိ အစဲြျပဳၿပီး ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေတြဟာ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ကုိ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ ေမတၱာသုတ္ဟာ ဒီေန႔ပရိတ္ႀကီး ၁၁သုတ္မွာပါတဲ့ ေမတၱာသုတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိဋကတ္ေတာ္မွာေတာ့ ခုဒၵကနိကာယ္မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီေမတၱာသုတ္လာ ေမတၱာပြားနည္းကုိပဲ တိပိဋက မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက “လုံးစုံမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ ” စသျဖင့္ အလြယ္တကူ ေမတၱာပြားႏုိင္ေအာင္ လကၤာေဆာင္ပုဒ္ေလးမ်ားနဲ႔ လူအမ်ားကုိ ရြတ္ပြားေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေမတၱာပြားနည္းကုိယူၿပီး ဘုန္းဘုန္းတုိ႔လည္း တရားေဟာတဲ့အခါ ငါးပါးသီလ ေပးၿပီးတာနဲ႔ ဒီေမတၱာပြားနည္းကုိ ေရွ႕ကခ်ေပးရင္း ပြားေစခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ…
အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ…
ဆင္းရဲလုိျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ… ဆုိတဲ့ အပုိဒ္ေလးေတြကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ရြတ္ပြားေစပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘယ္မွာေနေန၊ ဘယ္သူနဲ႔ေတြ႕ေတြ႕ ဒီေမတၱာဓာတ္ေတြ ကင္းေနၾကတာကုိ ေတြ႕ေနျမင္ေနရလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာထားဖုိ႔ ေနေနသာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတြ႕ရင္ ဘယ္လုိလွည့္ပတ္လုိက္ရမလဲ၊ ဘယ္လုိ ႏွိမ္ခ်လုိက္ရမလဲ၊ ဘယ္လုိ ဒုကၡေပးလုိက္ရမလဲ… လုိ႔ခ်ည္းပဲ စဥ္းစားေနၾကေတာ့ ေမတၱာတရားေတြလည္း ေခါင္းပါးၿပီး၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ၾက၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ၾက၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ လုပ္ၾကတာေတြပဲ မ်ားေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေမတၱာတရားေတြ ေခါင္းပါးလာၾကတဲ့အတြက္ ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံပဲၾကည့္ၾကည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိဘဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တုိက္ၾကခုိက္ၾကတာေတြပဲ ျဖစ္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ လူအခ်င္းခ်င္း အတူတူ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ႐ုိးသားၾကဖုိ႔၊ ေလးစားၾကဖုိ႔၊ ခ်မ္းသာကုိေပးၾကဖုိ႔ ေမတၱာတရား မ်ားမ်ားထားၾကပါလုိ႔ ဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သိၾကတဲ့အတုိင္း ေမတၱာဆုိတာ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ အက်ိဳးလုိလားျခင္း သေဘာကုိ ေဆာင္တဲ့အတြက္ လူအသီးသီးမွာ ဒီေမတၱာတရားေတြ မ်ားမ်ားရွိေလ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးတရားေတြကုိ မ်ားမ်ားေဆာင္ေလ၊ တစ္ဦးခ်မ္းသာေအာင္ တစ္ဦးက ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလ ျဖစ္ၾကမွာပါ။ “ေမတၱာဆုိတာ အလ်ားအနံ မရွိေပမယ့္ အသြားအျပန္ေတာ့ ရွိတယ္”ဆုိတဲ့ စကားလုိပဲ ေမတၱာဓာတ္ဟာ မျမင္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ကုိယ္ကသူတပါးကုိ ေမတၱာထားေလေလ သူတပါးကလည္း ကုိယ္ကုိေမတၱာနဲ႔ ျပန္တုံ႔ျပန္ေလ ျဖစ္မွာပါ။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အရင္ဆုံး ေမတၱာထားႏုိင္မွ သူတပါးကလည္း ကုိယ့္ကုိျပန္ၿပီး ေမတၱာထားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေမတၱာထားၿပီး သူ႔အက်ိဳး မပ်က္စီးေအာင္၊ သူတပါးဒုကၡ မေရာက္ေအာင္ ေနႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေလာကႀကီးမွာ ရန္သူဆုိတာ ရွိမွာမဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြနဲ႔ ေအးျမေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကား ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ၾကပါေစ။ ကုိယ္ကစၿပီး သူတပါးအေပၚကုိ ေမတၱာထားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေမတၱာစိတ္ေလးေတြနဲ႔ ေနထုိင္ေျပာဆုိ ျပဳမူဆက္ဆံႏုိင္ေအာင္ ေလ့ၾကည့္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကုိယ္ကေမတၱာ အားေကာင္းလာရင္ ရန္သူေတာင္မွ ကုိယ့္ကုိျပန္ၿပီး ေမတၱာနဲ႔ တုံ႔ျပန္လာမယ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုလုိ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔မွာ အားလုံးရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ေမတၱာစိတ္ေလးေတြ ကိန္ၿပီး ေဒါသေလးေတြ ၿငိမ္းၾကေစဖုိ႔၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေမတၱာေလးေတြ ထားၾကည့္ၾကဖုိ႔၊ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ စိတ္မွာ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူ အေပၚမွ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ညႇင္းစဲျခင္း၊ ဒုကၡေပးျခင္း စတဲ့ မေကာင္းတာေတြ မကိန္းရေအာင္ ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားေလးေတြ ထားႏုိင္ၾကဖုိ႔ ေမတၱာမ်ားမ်ား ပြားၾကည့္ၾကပါလုိ႔ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ကုိ သက္ေသျပဳကာ ေမတၱာတရား ပုိ႔သေပးရင္း အသိေပးစကား ပါးလုိက္ရပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိ ေမတၱာ အခါေတာ္ေန႔ေလးမွာေတာ့ မွတ္မွတ္ရရ အေနနဲ႔ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဒီေမတၱာပုိ႔ေလးကုိ ရြတ္ႏုိင္သမွ်ရြတ္ပြားရင္း ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ အခုိက္အတန္႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေမတၱာဓာတ္မ်ား ကိန္းေစဖုိ႔ ေမတၱာဘာ၀နာ ပြားၾကည့္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း ေမတၱာသုတ္ကုိ ျမန္မာေဆာင္ပုဒ္ျပဳ သီးကုံးေပးထားတဲ့ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ေမတၱာပုိ႔ေလးကုိ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ အားလုံး တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေမတၱာစိတ္နဲ႔ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းႏုိင္ၾကပါေစ…။

၁။ လုံးစုံမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၂။ ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၃။ ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၄။ ေ၀းေန၊ နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၅။ ဘ၀ဇာတ္ဆုံး၊ မဆုံးမ်ားစြာ၊ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၆။ ရွည္ တုိ အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၇။ ႀကီး ငယ္ အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၈။ ဆူ ႀကဳံ အလတ္၊ သုံးရပ္ခႏၶာ၊ သတၱ၀ါ
ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၉။ လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၁၀။ အထင္ေသးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၁၁။ ဆင္းရဲလုိျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

ပရိတ္ (သုိ႔) အရံအတား


ျမန္မာဗုဒၶဘာသာအမ်ား ရြတ္ပြားသရဇၥ်ာယ္ ပူေဇာ္ေလ့ရွိၾကသည့္ ပရိတ္ဟူေသာ စကားသည္ ပရိတၱဟူေသာ ပါဠိစကားကုိ ျမန္မာမႈျပဳထားသည့္ ပါဠိပ်က္ ေဝါဟာရတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပရိတၱဟူသည္ အရံအတားဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ မိမိထံသုိ႔ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္လာေစရန္ သစၥာတရားျဖင့္ အဓိ႒ာန္ထားကာ ပရိတ္အရံအတားျဖင့္ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ဤပရိတ္ေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္ကပင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ တပည့္ရဟႏၲာေထရ္ရွင္မ်ားက ေဘးရန္အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ေနသည့္ အရပ္ေဒသ၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ၾကြေရာက္၍ ရြတ္ပြားခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူကာ အႏၲရာယ္မ်ား ကင္းရွင္းေစရန္ အရံအတားျပဳေပးထားသည့္ အစစ္အမွန္ ေဒသနာေတာ္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ဆုိင္ရာ အေျခအေနသုိ႔လုိက္ကာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ ရြတ္ပြားေပးေတာ္မူခဲ့သည့္ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ တပည့္သား သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပရိတ္ေတာ္မ်ားသည္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အခုိင္အမာ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ရွိေနၿပီးျဖစ္၏။ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ရြတ္ပြားပူေဇာ္လ်က္ရွိသည့္ ပရိတ္ႀကီး (၁၁)သုတ္ဟူသည္ ပိဋကတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားအား ေရြးႏႈတ္ကာ အလြယ္တကူ ပူေဇာ္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဘုရားေဟာ မူရင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ပရိတ္ေတာ္မ်ား၏ အဓိက အခ်က္မွာ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကံစြမ္းမ်ားကုိ အထင္အရွား ထုတ္ေဖာ္ပူေဇာ္ရင္း သစၥာျပဳထားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ကတိသစၥာတည္ေသာခါဝယ္ ၾသဇာေလးနက္ ေပၚဆီတက္၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္၏ဟူေသာ စာဆုိအတုိင္း သစၥာကုိ အေျချပဳကာ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ဂုဏ္ေတာ္အစြြမ္း၊ ကုသုိလ္အစြမ္း၊ သစၥာအစြမ္းမ်ားျဖင့္ အရံအတားျပဳ ကာကြယ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ပရိတ္ေတာ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ႏွင့္ က်ေရာက္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ အထူးအက်ိဳးျပဳေပးျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ားက မိမိတုိ႔ အိမ္ေဂဟာမ်ားသုိ႔ ပင့္ဖိတ္ကာ သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား နာယူပူေဇာ္ၿပီး အႏၲရာယ္ခပ္သိမ္း ပေပ်ာက္ၿငိမ္း၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျဖစ္ပါေစရန္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ပြားသရဇၥ်ယ္ေစျခင္း ျဖစ္၏။ မိမိတုိ႔ အိမ္ေဂဟာ အနီးဝန္းက်င္ အတြင္းရွိ ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္သည့္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား၊ အႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ ပရိတ္တရား ရြတ္ပြားေစၾကျခင္း ျဖစ္၏။ 

သတိျပဳရမည္မွာ အႏၲရာယ္ဟူသည္ အျပင္အႏၲရာယ္ႏွင့္ အတြင္းအႏၲရာယ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာတြင္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကား အျပင္အႏၲာရာယ္ကုိသာ အထူးသျဖင့္ အရံအတားျပဳ ကာကြယ္ေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး အတြင္းအႏၲရာယ္မ်ားကုိကား မိမိ၏ သတိ၊ ပညာမ်ားျဖင့္သာ မိမိကုိယ္တုိင္ အရံအတားျပဳ ကာကြယ္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ အတြင္းအႏၲရာယ္ဟူသည္ကား မိမိကုိယ္ကုိ ပူေလာင္ေစသည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစသည့္ ကိေလသာတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိအတြင္းအႏၲရာယ္မ်ား အတြက္ကား ပရိတ္တရားမ်ားထက္ မိမိ၏ သတိပညာတရားမ်ားက ပုိ၍လုိအပ္လွသည္သာ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ပရိတ္ရြတ္ကာ သမထအက်င့္အျဖစ္ သမာဓိမ်ား တုိးပြားေနလွ်င္ကား အတြင္းရန္ျဖစ္သည့္ ကိေလသာ တရားမ်းကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ အရံအတား ျပဳေပးေနမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ 

ပရိတ္ေတာ္မ်ား၏ ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားသည္ ေမတၱာတရားကုိ အေျခခံကာ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ထုံလႊမ္းထားသည့္ ဖြင့္ဆုိမႈမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ရြတ္ပြားပူေဇာ္သူမ်ားကုိ အျပင္အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မေကာင္းသည့္ နတ္မ်ား၊ နာနာဘာဝမ်ား၏ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားမွ တားဆီးေပးၿပီး သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ တန္ျပန္ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးမႈကုိ ရရွိေစႏုိင္ေပ၏။ ပရိတ္ေဒသနာေတာ္မ်ားသည္ မည္သည့္သတၱဝါကုိမွ် ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား မပါရွိသျဖင့္ ပရိတ္ရြတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိသူမ်ားအား တစ္စုံတရာ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေပၚႏုိင္ဖြယ္အေၾကာင္း မရွိလွေပ။ ထုိ႔အျပင္ ဤပရိတ္ေဒသနာေတာ္မ်ား၏ ထူးျခားမႈအျဖစ္ ရြတ္ဆုိပူေဇာ္သူ၏ စိတ္ေစတနာႏွင့္ ေမတၱာတရားအေပၚအေျခခံကာ သိသာသည့္ တန္ျပန္အက်ိဳးေပး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိပင္ ရရွိခံစားႏုိင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ လက္ေတြ႔က်င့္ႀကံသူမ်ား လက္ေတြ႔ခံစားႏုိင္သည့္ တရားေတာ္၏ သႏၷိ႒ိကဂုဏ္ေတာ္ အဖြင့္အတုိင္းပင္ ျဖစ္၏။ 

သုိ႔ေသာ္ ပရိတ္တရား ရြတ္ပြားပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဓမၼာႏုႆတိ ဘာဝနာျဖစ္ေနၿပီး အျပင္ရန္မ်ားကုိ ေမတၱာတရားျဖင့္ အရံအတားျပဳေပးေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ အတြင္းရန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စသည့္ ကိေလသာတရားမ်ားကုိကား ပရိတ္ရြတ္ေပးသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ပရိတ္ရြတ္ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကင္းၿငိမ္းသြားေစရန္ အရံအတား အကာအကြယ္ ျပဳေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ အတြင္းရန္မ်ားကုိ မိမိ၏ သတိတရား၊ ပညာတရား သမထ၊ ဝိပႆနာ က်င့္စဥ္မ်ားျဖင့္သာ အရံအတားျပဳ ကားကြယ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္၏။ 

ဆုိလုိသည္မွာ ပရိတ္ေတာ္မ်ား ရြတ္ပြားသရဇၥ်ာယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပရိတ္ေတာ္ဟူသည္ အျပင္ပမွ က်ေရာက္လာမည့္ ျမင္အပ္မျမင္အပ္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ အရံအတားျပဳ တားဆီးကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ ဓမၼေဒသနာမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ရြတ္ပြားသူမ်ား၊ ရြတ္ပြားေပးသူမ်ား အေနျဖင့္ အျပင္အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ပရိတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ အရံအတား ျပဳထားႏုိင္ေသာ္လည္း အတြင္းအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိေလသာရန္မ်ားကုိကား တစ္စုံတေယာက္က မက်ေရာက္ေစရန္ အရံအတား ကာကြယ္မႈမ်ား မလုပ္ေပးႏုိင္ဘဲ မိမိကုိယ္တုိင္သာ သတိကုိ အေျခခံသည့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အက်င့္တရားမ်ားျဖင့္ အရံအတားျပဳ ကာကြယ္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္ပါ၏။ မိမိသည္သာ မိမိ၏ အတြင္းအႏၲရာယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပရိတ္တရား ေဒသနာေတာ္မ်ားကုိ ရြတ္ပြားပူေဇာ္ကာ အႏၲရာယ္မ်ားမွ အရံအတားျပဳ ကာကြယ္လုိၾကသည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အတြင္းအျပင္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ပရိတ္တရား ရြတ္ပြားပူေဇာ္ နာယူျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း သီလကုိ အေျခခံသည့္ သမထဘာဝနာ၊ ဝိပႆနာ ဘာဝနာမ်ားကုိ ေဆာက္တည္က်င့္ႀကံျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပရိတ္ (သုိ႔) အရံအတားအေၾကာင္း တစ္စိပ္တေဒသ အသိမွ်လုိက္ရပါသည္။ 

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒိုက္ဦး)

Read more »

အေကာင္းၾကားက အေဟာင္းမ်ား ေပးဆပ္ႏုိင္သမွ် ေပးဆပ္သြား


ဒကာေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ဖူးပါတယ္။ သူ႔ဘဝေလးကလည္း က်န္တဲ့သူေတြအတြက္ သတိျပဳဆင္ျခင္စရာပါ။ ဒီဒကာေလးက အရက္လည္းမေသာက္၊ ေဆးလိပ္လည္းမေသာက္၊ ကြမ္းမစား၊ မဟုတ္တာဆုိ ဘာမွမလုပ္တဲ့အျပင္ မိဘအေပၚ သိပ္သိတတ္တဲ့သူပါ။ အလုပ္အားၿပီဆုိရင္ ေက်ာင္းကုိေရာက္လာတဲ့သူပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ဘဝမွာ ေရာက္တဲ့ေနရာတုိင္း သိပ္အဆင္ေျပႀကီး မဟုတ္လွပါဘူး။ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကေတာ့ အခက္အခဲကုိ ရွိေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းေတြလုပ္တာလည္း က်န္တဲ့သူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အေတာ္လုပ္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ပါ။ သူဒီေလာက္ေကာင္းတာေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ သူ႔ရဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ အဆင္မေျပတာ၊ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာပဲ မ်ားတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ သူ႔အေၾကာင္းေတြ သိေနရေတာ့ သူ႔ကုိ အားေပးစကား ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘဝအေနအထားကုိ တအားႀကီး စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ မျဖစ္ဖုိ႔နဲ႔ စိတ္ဓာတ္မက်ဖုိ႔ပါ။ 

တစ္ခ်ိဳ႔ကိစၥေတြမွာ ကံအေၾကြးေတြ ပါလာရင္ ျပန္ၿပီးေပးဆပ္ရပါတယ္။ ကံရဲ့သေဘာက ဒီဘဝရဲ့ ကံႀကီးပဲ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနတာမဟုတ္ဘဲ အတိတ္အတိတ္ရဲ့ ကံအက်ိဳးေပး သက္ေရာက္မႈေတြကလည္း ရွိေနျပန္ေတာ့ ဒီဘဝမွာ အေကာင္းေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ အတိတ္ကံလက္က်န္ေတြရဲ့ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေတြႀကဳံေနရင္ ေကာင္းတာလုပ္ေနရင္းနဲ႔ကုိပဲ အဆင္မေျပတာေတြ ႀကဳံတတ္ပါတယ္။ အတိတ္ဘဝေတြမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ ကုိယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ေတြမွာ အကုသုိလ္ေလးေတြ ကပ္ပါလာတဲ့အခါ အဲဒီကံရဲ့ သက္ေရာက္မႈေလးေတြ အျဖစ္ အေကာင္းေလးေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ အဆင္မေျပမႈေတြ၊ အခက္အခဲေလးေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ကံရဲ့ ၾကားညွပ္မႈအေနနဲ႔ ပါေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုသတိျပဳရမွာက တစ္ခ်ိဳ႔အတိတ္ကံရဲ့ မေကာင္းကံေၾကြးက အားႀကီးေနေပမယ့္ ဒီဘဝရဲ့ ေကာင္းကံေတြက တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈေတြနဲ႔ အားျပဳေပးထားတဲ့အတြက္ ေသရမယ့္ကံမ်ိဳးက ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရတဲ့အဆင့္ေလာက္ပဲ ျဖစ္သြားတတ္တာေတြလည္း ရွိတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  အဓိကကေတာ့ အေကာင္းေတြလုပ္ေနေပမယ့္ အဆင္မေျပမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတတ္တဲ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး ေပးဆပ္ဖုိ႔ပါလာတဲ့ ကံေတြကုိ ေပးဆပ္ေနတယ္လုိ႔ သေဘာထားကာ စိတ္ဓာတ္မက်ေအာင္၊ အျပစ္အျဖစ္သက္သာေအာင္ ေနတတ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘဝမွာ အေကာင္းေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ အေကာင္းၾကားမွာ မေကာင္းမ်ားေနတာဟာ အေဟာင္းမ်ားရဲ့ သက္ေရာက္မႈဆုိတာ အားလုံးက သတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဟာင္းမ်ားေၾကာင့္ မေကာင္းၾကားေရာက္ေနၾကရင္လည္း စိတ္မပ်က္၊ စိတ္ဓာတ္မက်ဘဲ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အေၾကြးဆပ္ေနရတယ္လုိ႔ သေဘာထားၿပီး လက္ရွိအေနအထားမွာ အမွားေတြထပ္မမ်ားေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသုိလ္ေတြၾကားမွာ အကုသုိလ္ေတြ ရမသြားေအာင္ပဲ ကုိယ့္ရဲ့ကံေတြကုိ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားဆုိတာက လူတုိင္းႀကဳံေနၾကတဲ့ ေလာကဓံရဲ့ အေျပာင္းအလဲပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလာကဓံေျပာင္းတုိင္း ကုိယ့္စိတ္က လုိက္ေျပာင္းလုိက္ခံစားေနမယ္ဆုိရင္ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ပဲ ဘဝတစ္ခုဟာ အဆုံးသတ္သြားစရာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေပးဆပ္ဖုိ႔ရွိေနတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြအေပၚမွာ စိတ္ပ်က္အားငယ္မျဖစ္ေစဘဲ အေကာင္းေတြကုိသာ ႀကိဳးစားလုပ္ရင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေဟာင္းေတြကုိ ကုသုိလ္စြြမ္းအား အက်င့္တရားမ်ားနဲ႔သာ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

အ႒ာနေကာပေဒါသ (သုိ႔) မလုိအပ္ဘဲ ေဒါသထြက္ျခင္း


စာေပမွာလာတဲ့ အ႒ာနေကာပေဒါသ အေၾကာင္းကုိဖတ္ရင္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပန္ဆင္ၾကည္မိပါတယ္။ အ႒ာနေကာပေဒါသဆုိတာ တုိက္႐ုိက္ကေတာ့ အရာမဟုတ္တဲ့အရာေတြမွာ ေဒါသထြက္တာကုိ ေျပာတာပါ။ အလြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ မလုိအပ္ဘဲ ေဒါသထြက္ျခင္းပါပဲ။ ေနပူရင္လည္း ေနပူလုိ႔၊ မုိးရြာရင္လည္း မုိးရြာလုိ႔၊ ေလတုိက္ရင္လည္း တုိက္လုိ႔၊ ေအးရင္လည္း ေအးလုိ႔ စသျဖင့္ အလုိလုိေနရင္း သဘာဝ ဓမၼေတြအေပၚမွာ၊ မခုိင္လုံတဲ့ အာ႐ုံေတြအေပၚမွာ အလုိမက်ျဖစ္တာ၊ စိတ္ဆုိးစိတ္တုိတာ စတဲ့ သေဘာေတြကုိ စာလုိေတာ့ အ႒ာနေကာပေဒါသလုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းအပါအဝင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တစ္ခါတေလ ဘာမဟုတ္တဲ့ အရာေလးေတြမွာလည္း အလုိမက်ျဖစ္လုိက္၊ မေက်မနပ္ျဖစ္လုိက္၊ စိတ္ဆုိးစိတ္တုိျဖစ္လုိက္၊ စိတ္ေကာက္လုိက္ စတာေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ေသြးဆူေနလုိ႔ ကုိယ့္စိတ္ကုိ မသိလုိက္ေပမယ့္ ေသြးေအးသြားလုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ “ဘာေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္တယ္၊ စိတ္ဆုိးစိတ္တုိတယ္၊ စိတ္ေကာက္တယ္”ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္က ရည္ရည္ရာရာ ရွာမရဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ပုိးဆုိးတာက ဘယ္သူမွကုိယ့္ကုိ ဘာမွမလုပ္ရဘဲနဲ႔ကုိ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုိယ့္ကုိယ္ အလုိမက်ျဖစ္ေနတာ၊ စိတ္တုိင္းမက် ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ကုိယ့္အလုိမျပည့္ရာက မုိးကုိအျပစ္တင္လုိက္၊ ေနကုိအျပစ္တင္လုိက္၊ ေလကုိအျပစ္တင္လုိက္ စတာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ တစ္ခါတေလ ဘာမွမဆုိင္တဲ့သူအေပၚမွာ ကုိယ့္အလုိမက်တာေတြက ေဒါသအျဖစ္ ေရာက္သြားတတ္တာေတြလည္း ရွိတတ္ျပန္ပါတယ္။ ကုိယ့္ေဒါသေၾကာင့္ ဘာမွမသိဘဲ အိပ္ေနတဲ့ ေခြးေတြ၊ေၾကာင္ေတြေတာင္မွ ေျခေထာက္နဲ႔ အကန္ခံလုိက္ရတာေတြလည္း ရွိေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ 

စိတ္ရဲ့ဆန္းၾကယ္မႈက တစ္ခါတေလ ကုိယ့္အလုိမျပည့္တာက တျခားအာ႐ုံေတြေနာက္ ေရာက္သြားၿပီး အဲဒီအာ႐ုံအေပၚမွာ ေပါက္ကဲြသြားတဲ့ သေဘာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တခါတေလ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပါပဲ။ ကုိယ့္အလုိမက် ျဖစ္မႈေတြက တပည့္ေတြအေပၚေရာက္သြားၿပီး တပည့္ေတြရဲ့ ပုံမွန္အေလ့အက်င့္ေတြအေပၚမွာကုိပဲ အျပစ္ေတြျမင္ၿပီး ေဒါသအေလ်ာက္ ဆူမိတာ၊ ေဒါသအေလ်ာက္ ဆုံးမမိတာေတြ ျဖစ္ကုန္ေတာ့တာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႔မိဘေတြလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ကုိယ့္ေဒါသနဲ႔ကုိယ္ ကုိယ့္အလုိအတုိင္း မျဖစ္ရာက အဲဒီ အလုိမက်မႈဟာ သားသမီးေတြ၊ တူေတြတူမေတြအေပၚမွာ က်ေရာက္ေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြၾကားမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ တစ္ခါတေလ ကုိယ့္အိမ္မွာအဆင္မေျပတာေတြက ဘာမွမဟုတ္ဘဲ သူငယ္ခ်င္းေတြအေပၚမွာ သြားၿပီးေပါက္ကဲြေနတတ္တဲ့ အျဖစ္ေတြပါ။ အရင္းစစ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ အ႒ာနေကာပေဒါသရဲ့ သေဘာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွမဆုိင္တာေတြ အေပၚမွာ လုိက္ၿပီးစိတ္ဆုိးစိတ္တုိ အလုိမက် မေက်မနပ္ ျဖစ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမွန္ေတာ့ ပုထုဇဥ္ သဘာဝ ေဒါသကေတာ့ ရွိေနၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႔ေဒါသေတြဟာ အေၾကာင္းျပ မခုိင္လုံဘဲ ထြက္ေနတဲ့ သေဘာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာကုိ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္သင့္တဲ့ ေဒါသကုိ ထြက္ဖုိ႔ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒါသဆုိတာကေတာ့ ထိန္းႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ေပမယ့္ မထိန္းႏုိင္လုိ႔ ေဒါသေတြ ျဖစ္ၾကမယ္ဆုိရင္လည္း အေၾကာင္းခုိင္လုံမွ ထြက္တာက ေျဖမယ္ဆုိရင္ ရွာႀကံၿပီး ေျဖလုိ႔ရေသးတာေပါ့။ ဘာမွမဟုတ္ဘဲ ထစ္ခနဲဆုိ စိတ္ဆုိးလုိက္၊ ထစ္ခနဲဆုိ စိတ္တုိလုိက္၊ ထစ္ခနဲဆုိ အလုိမက်ျဖစ္လုိက္၊ ဟုိဟာလည္းအလုိမက်၊ ဒါလည္းအလုိမက်၊ ဟုိလုိလည္းမဟုတ္၊ ဒီလုိလည္းမဟုတ္၊ ဟုိလူလုပ္လည္း အဆင္မေျပ၊ ဒီလူလုပ္လည္း အဆင္မေျပ အလုိလုိေနရင္း မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနတာေတြကေတာ့ ဒါဟာ အ႒ာနေကာပေဒါသပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ဖက္ကလည္း ဒီလုိေဒါသမ်ိဳးေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ့္အလုိအတုိင္း မျဖစ္တာေတြက စတာေတြပါပဲ။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ၊ အလုိမက်မႈေတြ၊ တရားမရိွမႈေတြ၊ သတိမကပ္တာေတြက မလုိအပ္ဘဲ ထြက္ေပၚတတ္တဲ့ ေဒါသေတြအျဖစ္ ပုံေပၚလာၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သတိမကပ္မိၾကလုိ႔ပါပဲ။ သတိမရွိေတာ့ စိတ္ကုိမသိေတာ့ဘဲ အဲဒီမသိမႈက ကာယကံေျမာက္၊ ဝစီကံေျမာက္၊ မေနာကံေျမာက္ က်ဴးလြန္တဲ့အထိ ေရာက္သြားေစေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတိေပ်ာက္ေတာ့ အသိပါေပ်ာက္ၿပီး မသိတာေတြ ေရာက္လာရာက မရွိရင္လည္း ေဒါသျဖစ္၊ မၾကည္ရင္လည္း ေဒါသျဖစ္၊ မေကာင္းရင္လည္း ေဒါသျဖစ္၊ မေျပာင္းရင္လည္း ေဒါသျဖစ္၊ မလုိရင္လည္း ေဒါသျဖစ္၊ လုိတာမရရင္လည္း ေဒါသျဖစ္ စသျဖင့္ ကာလ၊ ေဒါသ၊ ပုဂၢလနဲ႔ သဘာဝေတြပါမက်န္ အားလုံးအေပၚမွာ အ႒ာနေကာပေဒါသေတြ ျဖစ္ေနၾကေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုိေတာ့ကား ပုထုဇဥ္သဘာဝ ေဒါသထြက္တာေတာ့ ရွိၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီေဒါသေတြကုိ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထြက္ေနတတ္တဲ့ ေဒါသမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတိေလးကပ္ၿပီး ဆင္ျခင္တတ္၊ ကုိယ့္စိတ္ကုိ သတိေလးနဲ႔ ထိန္းတတ္တဲ့ အက်င့္ေတြရွိဖုိ႔ ေလ့က်င့္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေလ့က်င့္ရာမွာလည္း တရားအသိေတြ ရွိလာေအာင္၊ ကုသုိလ္တရားေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔လာေအာင္၊ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမွာ လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္စိတ္ရွိလာေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကုိဆင္ျခင္မႈအပုိင္းမွာ တရားေတာ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ဆင္ျခင္မႈဟာ အျပစ္ကင္းၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ဆင္ျခင္မႈပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိအားေတြမ်ား၊ အသိတရားေတြပါးၿပီး မတရားအားေတြ မ်ားလာတဲ့အခါေတြမွာ တျခားအရာေတြကုိ အားျပဳတာထက္ တရားေတာ္ကုိအားျပဳၿပီး တရားနဲ႔ဆင္ျခင္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကည့္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ဆုိတာ လုပ္ခ်င္လည္းမလုပ္ မလုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရားေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း မနာခ်င္လည္းနာ၊ မႀကိဳက္လည္းနာ၊ မက်င့္ခ်င္လည္းက်င့္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ တရားအသိေတြ တုိးလာေအာင္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားအသိေတြ မ်ားလာလုိ႔ရွိရင္ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ကုိယ့္ကုိယ္မွာ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရားေတြ တုိးလာၿပီး သတိတရားေတြလည္း မ်ားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတိမ်ားရင္ အသိမ်ားလာမွာျဖစ္ၿပီး အသိမ်ားရင္ အမွားလည္းနည္းလာမွာျဖစ္ကာ အမွားနည္းလာျခင္းဟာ မလုိအပ္တဲ့ အရာေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အလုိမက်မႈ ေဒါသေတြအထိ အမွန္ညွိသြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သတိရွိေနျခင္းရဲ့ သက္ေရာက္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေဒါသဆုိရင္ ဘယ္လုိေဒါသမ်ိဳးမွ ေကာင္းက်ိဳးျပဳတာ မရွိေပမယ့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး သေဘာနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေဒါသမ်ိဳးဆုိရင္ အဆုိးထဲက အေကာင္းအေနနဲ႔ အေၾကာင္းျပလုိ႔ မဆုိးလွတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ အရာေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အ႒ာနေကာပ ေဒါသလုိ ေဒါသမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဓမၼကုိ အေျခခံတဲ့ သတိတရားမ်ိဳး၊ အသိတရားမ်ိဳးနဲ႔ ဆင္ျခင္ရင္း တရားဆုိရင္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ နာယူမွတ္သား သင္ယူေလ့က်င့္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကၿပီး အဲဒီတရားအသိနဲ႔ပဲ ဘဝမွာ မလုိအပ္တဲ့ အရာေတြမွာ ေျဖဆည္ရာရႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေနထုိင္က်င့္သုံးၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ အသိေပးတုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။ 

Read more »

ဗုဒၶလက္ထက္ အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳခံခဲ့ရသူ (၅)ဦး


မိလိႏၵပဥွပါဠိေတာ္ (၁၀ဂ)တြင္ ေဂါတမဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္ အတြင္း၌ အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳခံခဲ့ရသူ ငါးဦးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ ထုိငါးဦးမွာ
(၁) စိဥၥမာဏ
(၂) သုပၸဗုဒၶ
(၃) အရွင္ေဒဝဒတ္
(၄) နႏၵကဘီလူး
(၅) နႏၵလုလင္ တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ 

၁။ စိဥၥမာဏ
စိဥၥမာဏသည္ ဘုရားလက္ထက္ တိတၱိဆရာႀကီးမ်ား၏ ေစခုိင္းမႈေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စဲြခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ စိဥၥမာဏသည္ ျမတ္ဗုဒၶအား လူအမ်ား အထင္လဲြမွားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ညေနခ်မ္းလူမ်ား ျမင္ရခ်ိန္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္အတြင္း ဝင္သြားၿပီး မနက္ေစာေစာ လူအမ်ားေက်ာင္းကုိ လာခ်ိန္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္မွ ျပန္ထြက္လာဟန္ ျပဳမူေနထုိင္ခဲ့ၿပီး အေတာ္အတန္ ၾကသည့္အခါ ရဟန္းေဂါတမႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ရသည့္ ပုံစံျဖင့္ မိမိဝမ္းဗုိက္တြင္ ျပင္ခ်ပ္ခ်ည္ကာ တရားေဟာေနသည့္ ဘုရားရွင္အား တရားနာပရိတ္သတ္ၾကားတြင္ စြပ္စဲြေလ၏။ ျမတ္ဗုဒၶက ေမတၱာတရားျဖင့္သာ ေနေတာ္မူခ်ိန္ နတ္သားေလးေယာက္တုိ႔က ၾကြက္ေယာင္ဖန္းဆင္းၿပီး စိဥၥမာဏ၏ ကုိယ္ဝန္အတုကုိ ကုိက္ျဖတ္ကာ အမွန္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိအခါမွသာ တရားနာပရိတ္သတ္မ်ားလည္း အျမင္ရွင္းကာ ထုိအမ်ိဳးသမီးအား ႐ုိက္ပုတ္ၿပီး ေက်ာင္းအျပင္သုိ႔ ႏွင္ထုတ္လုိက္ၾကေလသည္။ စိဥၥမာဏသည္ ဘုရားရွင္ မ်က္ကြယ္သုိ႔ ေရာက္သည့္ခဏမွာပင္ ေျမမ်ိဳခံခဲ့ရေလေတာ့သည္။ အဝီစိငရဲမွ မီးလွ်ံမ်ားသည္ စိဥၥမာဏအား ရစ္ပတ္၍ အဝီစိငရဲသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေလသည္။ 

၂။ သုပၸဗုဒၶ
သုပၸဗုဒၶသည္ ဘုရားရွင္ သိဒၶတၳမင္းသား ဘဝက ေတာ္စပ္ခဲ့ရသည့္ ေယာကၡမ သက်သာကီဝင္ မင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။ ေဒဝဒတ္ႏွင့္ ယေသာ္ဓရာတုိ႔၏ အေဖ၊ သိဒၶတၳမင္းသား၏ ဦးရီးေတာ္လည္း ျဖစ္၏။ သုပၸဗုဒၶသည္ တူေတာ္သိဒၶတၳမင္းသာ ဘုရားအျဖစ္ကုိ ေရာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း သမီးေတာ္ ယေသာ္ဓရာကုိ ထားခဲ့သည့္ အေၾကာင္း၊ သားေတာ္ ေဒဝဒတ္၏ ရန္သူအရာ၌တည္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း၊ မိမိထက္ငယ္ရြယ္သူ တူေတာ္ေမာင္ တစ္ေယာက္အေပၚ ႐ုိေသေလးစားမႈ မျပဳလုိသည့္အေၾကာင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဘုရားရွင္အေပၚ ရန္ၿငိဳးထားသူ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တြင္ ဘုရားရွင္ၾကြေတာ္မူရာ လမ္းကုိပိတ္ပင္တားဆီး၊ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ ခရီးလမ္းကုိ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရားရွင္က ဦးရိးေတာ္သည္ ဤအကုသုိလ္ေၾကာင့္ (၇)ရက္လြန္သည့္အခါ ျပႆဒ္ေျခရင္း ေလွခါးရင္းတြင္ ေျမမ်ိဳခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ သုပၸဗုဒၶ ၾကားသိသည့္အခါ ျမတ္စြာဘုရားစကား မမွန္ေအာင္ေနၿပီး မုသာဝါဒျဖင့္ စြပ္စဲြမည္ဟု ႏွလုံးပုိက္ကာ ဘုံ(၇)ဆင့္ရွိသည့္ ျပႆဒ္ထက္ဝယ္ ေနခဲ့ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ (၇)ရက္ေျမာက္သည့္ေန႔တြင္ ရွင္ဘုရင္၏ မဂၤလာစီးေတာ္ျမင္း၏ ျမည္ဟီးကာ ေသာင္းက်န္းေနသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး စီးေတာ္ျမင္အား တားဆီးရန္ သတိလက္လြတ္ျဖင့္ ျပႆဒ္ထက္မွ ဆင္းသက္မိရာက ေလွကားေျခရင္းတြင္ ေျမမ်ိဳကာ အဝီစိငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ စကားေတာ္သည္ လြဲေခ်ာ္႐ုိးထုံးစံမရွိသည့္အေလ်ာက္ (၇)ရက္ေျမာက္လ်င္ ေျမမ်ိဳခံရမည့္ သုပၸဗုဒၶၸသည္လည္း မျဖစ္မေန အေၾကာင္းဖန္ကာ ေျမမ်ိဳေသဆုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၃။ အရွင္ေဒဝဒတ္
ေဒဝဒတ္ ေျမမ်ိဳျခင္းအေၾကာင္းကား အေတာ္မ်ားမ်ား သိထားၿပီး ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေယာက္ဖေတာ္လည္းျဖစ္၊ ညီကုိေတာ္လည္း ျဖစ္သည့္ ရွင္ေဒဝဒတ္သည္ ရဟန္းအျဖစ္ကုိ ရရွိၿပီးေနာက္ မိမိေနာက္မွ ေရာက္လာၾကသည့္ အရွင္သာရိပုုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာနတုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္က အဂၢသာဝက ရာထူးမ်ား ေပးအပ္လုိက္ခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားရွင္အေပၚ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕မႈမ်ား တုိးပြားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အတုိက္အခံျပဳ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳကာ ဘုရားကုိ ေသြးစိမ္းတည္ေအငာ္ လုပ္ျခင္း၊ ညီညြတ္ေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား ကဲြျပားသြားေအာင္ သံဃာသင္းခဲြျခင္း စသည့္ ပဥၥာနႏၲရိယကံမ်ားအထိ က်ဴးလြန္မိခဲ့သည္။ ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ လမ္းခဲြကာ ေနာက္ပါတပည့္မ်ားႏွင့္ ေနၿပီးမၾကာခင္မွာ ေရာဂါစဲြကပ္လာခဲ့သည့္ ရွင္ေဒဝဒတ္သည္ မိမိ၏အမွားမ်ားအေပၚ ေနာင္တတရားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ ေနာက္ဆုံး ဘဝနိဂုံးမခ်ဳပ္ခင္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေျမာ္လုိေၾကာင္း တပည့္မ်ားအား တုိးလ်ိဳးေတာင္းပန္သျဖင့္ တပည့္မ်ားက ထမ္းစင္ျဖင့္ ဘုရားရွင္ရွိရာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ ေက်ာင္းေဘးနားရွိ ေရကန္နားအေရာက္ တပည့္မ်ားက ထမ္းစင္ကုိခ်ၿပီး ေရကန္ဘက္အသြား တပည့္မ်ားအလာကုိ မေစာင့္ႏုိင္ဘဲ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ အားျပဳ႐ုန္းထလ်က္ ထမ္းစင္ေပၚမွ အဆင္းမွာပင္ မဟာပထဝီေျမႀကီး ကဲြအက္ကာ အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၄။ နႏၵကဘီလူး
နႏၵကဘီလူးသည္ သူေတာ္ေကာင္း ဓာတ္ခံအလြန္နည္းပါးသည့္ ဘီလူးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အေပၚတြင္လည္း မေနာကံအျပင္ ဝစီကံ၊ ကာယကံေတြနဲ႔မ်ားျဖင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေဆာ္ကားေလ့ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ေဆာ္ကားမႈ အပိုင္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ပုိင္းမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း၊ သီလသမာဓိပညာ အားေကာင္းသည့္ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေဆာ္ကားမိပါက လက္ေတြ႔ခံရသည္ကို နႏၵကဘီးလူး သေဘာေပါက္သြားခဲ့သည္။ တစ္ေန႔ အရွင္သာရိပုတၱရာ မေထရ္ျမတ္သည္ ဂိဇၥ်ဂုတ္ေတာင္တြင္ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ နႏၵကဘီလူး ေရာက္ရွိလာၿပီး တရားအားထုတ္၍ မရေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႏွာက္ယွက္ေလသည္။ ေနာက္ဆုံး မေထရ္ျမတ္၏ ဦးေခါင္းေတာ္ကုိ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ႐ုိက္ပုတ္သည္အထိ ေဆာ္ကားေႏွာက္ယွက္ခဲ့သည္။ ထုိအကုသုိလ္ အက်ိဳးေၾကာင့္ နႏၵကဘီလူးသည္ ေျမႀကီးကဲြအက္ကာ အဝီစိငရဲမွ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ နႏၵကဘီလူးသည္ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ သူေတာ္ေကာင္းကုိ ေစာ္ကားမိသျဖင့္ အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳးခဲ့ရေလသည္။ 

၅။ နႏၵလုလင္
နႏၵလုလင္သည္ ရဟႏၲာမေထရ္မကုိ ေဆာ္ကားမိသျဖင့္ အရွင္လတ္လတ္ေျမမ်ိဳ ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူေဆာ္ကားခံရသူမွာ ဥပၸလဝဏ္ ေထရီမျဖစ္သည္။ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီမသည္ တန္ခိုးၾကီးေသာအရာ၌ အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ရ ရဟႏၱာေထရီမတစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။ ေထရီမသည္ တန္ခုိးႀကီးသည္သာမက ဥပဓိသမၸတၱိႏွင့္လည္း ျပည့္စုံသျဖင့္ ေထရီမျဖစ္ေသာ္လည္း လူေယာက်္ားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကုိ ခံရသူျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ နႏၵလုလင္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ေသာ္ နႏၵလုလင္သည္ လူသူကင္းဆိတ္ခ်ိန္တြင္ ေထရီမ၏ ေက်ာင္းသခၤမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေထရီမအား အဓမၼျပဳက်င့္ေလသည္။ ရဟႏၲာျဖစ္ေနသည့္ ေထရီမအား ေဆာ္ကားမိသျဖင့္ ယင္းအကုသုိလ္ကံ အက်ိဳးေၾကာင့္ နႏၵလုလင္မွာ ေျမႀကီးကဲြအက္၍ အရွင္လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီး အဝီစိငရဲသုိ႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။ 

ဤကား ဒိ႒ဓမၼေဝဒနီယကံ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ လက္ရွိဘဝမွာပင္ သူေတာ္ေကာင္းကုိ ေဆာ္ကားမိသျဖင့္ အရွင္လတ္လတ္ေျမမ်ိဳခံခဲ့ရသည့္ ပုဂၢဳိလ္ငါးဦးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼစာေပပရိတ္သတ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဒကာမ ေဒၚယုလႈိင္မုိး၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ အမ်ားသူငါ ဗဟုသုတ တုိးေစရန္လည္း တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေဝလုိက္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

သူ႔အက်ိဳးဟာ ကုိယ့္အဆုိး မျဖစ္ပါေစနဲ႔ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ခါတေလ ကုိယ္နဲ႔အယူအဆ မတူတဲ့သူေတြ၊ ကုိယ္နဲ႔မတည့္တဲ့ သူေတြ၊ မဟုတ္တာ လုပ္တဲ့သူေတြ ဒုကၡေရာက္သြားတဲ့အခါ၊ အဆုိးေတြ ႀကဳံသြားတဲ့အခါ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အမုန္းတရားနဲ႔ ရင္ထဲမွာ ႀကိတ္ၿပီးဝမ္းသာေနတတ္ပါတယ္။ “နည္းေတာင္နည္းေသးတယ္”ဆုိၿပီး စိတ္ထဲမွာ အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ 

အဲဒီလုိ သူမ်ားဒုကၡေရာက္သြားတဲ့ အေပၚမွာ ကုိယ္က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိတာဟာ ေကာင္းတဲ့စိတ္မဟာပါဘူး။ ကုိယ္နဲ႔တည့္တာ၊ မတည့္တာေတြ ခဏထား၊ သူေကာင္းတာ မေကာင္းတာ အသာထားၿပီး ကုိယ့္႐ႈေထာင့္က ကုိယ္စဥ္းစားၾကည့္ၾကဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ သူမေကာင္းလုိ႔ သူ႔အျပစ္နဲ႔ သူခံရတာဟာ သူ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ကုိယ္ကသူမ်ားဒုကၡေရာက္တဲ့ အေပၚမွာ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္မိတာေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အကုသုိလ္ ဝင္ယူသလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဘိဓမၼာမွာ ေတာ့ ဉာဏ္မယွဥ္တဲ့ ဝမ္းေျမာက္မႈလုပ္ရပ္ဟာ အကုသုိလ္စိတ္တစ္မ်ိဳးပဲလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ သတိျပဳစရာ အခ်က္တစ္ခုပါ။

အမွန္ေတာ့ ပုထုဇဥ္သဘာဝ ကုိယ့္အေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့သူ၊ ေလာကေကာင္းက်ိဳးမျပဳတဲ့ သူေတြ သူတုိ႔အျပစ္ သူတုိ႔ခံရတဲ့အခါ အမ်ားအတြက္ၾကည့္ၿပီး ကုိယ္က ဝမ္းေျမာက္မိတတ္ေပမယ့္ တကယ္ထားသင့္တဲ့ စိတ္ထားက အကုသုိလ္ ေသာမနႆမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာဆုိတဲ့ အေတြးမ်ိဳးထားရမွာပါ။ သူတပါးဒုကၡေရာက္တဲ့ အေပၚမွာ ဝမ္းေျမာက္ဖုိ႔ထက္ “သူ႔ကံ သူခံသြားတဲ့ သေဘာပါလား”လုိ႔ မခ်စ္မမုန္း ဥေပကၡာႏွလုံးနဲ႔ ဆင္ျခင္တတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ သူ႔အျပစ္ဟာ ကုိယ့္အျပစ္မျဖစ္မွာပါ။ မဟုတ္ရင္ သူမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး ကုိယ့္မွာအျပစ္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ပုထုဇဥ္သဘာဝ ကုိယ့္စိတ္ကုိယ္ ျပဳျပင္က်င့္သုံးသင့္တဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »

အခ်ိန္မတန္ေသးလုိ႔ပါ


- ကုိယ္ေကာင္းရဲ႕သားနဲ႔ အေျခအေနေတြက မေကာင္းေသးဘူး၊ မေျပာင္းေသးဘူး၊ အဆုိးေတြပဲ ဆက္ျဖစ္ေနေသးတယ္ ဆုိရင္လည္း စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔၊ ဇဲြမေလ်ာ့ပါနဲ႔၊ ကုိယ့္ကံကုိယ္ မယုံမၾကည္ မျဖစ္လုိက္ပါနဲ႔။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြကုိသာ ႀကိဳးစားၿပီး ဆက္လုပ္ေနလုိက္ပါ။

- မေကာင္းတာလုပ္ေနရဲ႕သားနဲ႔ အေျခအေနေတြေကာင္းၿပီး ဘဝမေျပာင္း အလွေတြေဆာင္းေနေသးတဲ့ သူေတြကုိ ေတြ႕ခဲ့ရင္းလည္း အားမက်မိပါေစနဲ႔၊ စိတ္ခံစားမႈ မျဖစ္မိပါေစနဲ႔၊ ကံတရားက မ်က္ႏွာလုိက္တယ္လုိ႔ မေတြးမိပါေစနဲ႔။ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ေကာင္းေအာင္ပဲ ဂ႐ုစုိက္ၿပီး ႀကိဳးစားေနလုိက္ပါ။

- ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈဆုိတာ အခ်ိန္တန္ အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္မွ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး ျဖစ္လာတဲ့သေဘာ ရွိတဲ့အတြက္ ကံအက်ိဳးေပးခ်ိန္ေတြကုိ မေမွ်ာ္ဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ၾကဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဆုိတာ အခ်ိန္တန္ရင္ ကုိယ္ကမေမွ်ာ္လည္း သူ႔အက်ိဳးသူေပးသြားမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

“အက်ိဳးေပးရမွာက ကံရဲ႕အလုပ္၊ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ အလုပ္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာက ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္ပါ။”

Read more »

ဝိနည္းတတ္သူ မ်ားထုိသူသုိ႔


ဝိနည္းနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ခုေနာက္ပုိင္းလူေတြဟာ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ဝိနည္းက်င့္ဝတ္ေတြကုိ ေတာ္ေတာ္သိလာေနတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဘာေလးပဲလုပ္လုိက္လုပ္လုိက္ ဝိနည္းနဲ႔ မညီဘူး၊ သံဃာ့က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီဘူး၊ သံဃာအလုပ္ သံဃာမလုပ္ဘူး စသျဖင့္ ေဝဘန္ႏုိင္လာတဲ့အထိ သူတုိ႔ေတြ ဝိနည္းေတာ္အေပၚမွာ ကၽြမ္းက်င္လာေတာ့တာပါ။ လူေတြဝိနည္းသိလာတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါမွလည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ အပ္စပ္ရာရာကုိ အာပတ္လြတ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ ဒကာဒကာမ ဆက္ဆံေရးအပုိင္းမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ အပ္စပ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ကပၺိယကာရကေတြ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ပါတယ္။ လူမ်ားက ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ဝိနည္းကုိ နားလည္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ အပ္စပ္ေအာင္ လုပ္ေပးတာေတြ ရွိလာရင္ တစ္ခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ ရဟန္းငယ္မ်ားလည္း ဝိနည္းေတာ္နဲ႔ မညီတဲ့ အျပဳအမူေတြ အေပၚမွာ သတိျပဳ ဆင္ျခင္လာႏုိင္တဲ့အထိ ေက်းဇူးမ်ားႏုိင္တာဆုိေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝိနည္းတတ္လာတာဟာ ေကာင္းတဲ့လကၡဏာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ခက္တာက တစ္ခ်ိဳ႕ လူေတြက ဝိနည္းကုိ ဘာမွန္းမသိဘဲ သူမ်ားဝိနည္းနဲ႔ မညီဘူးဆုိလုိ႔ လုိက္ၿပီးမညီရာက သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ေပ့ါပါးတဲ့ အာပတ္ေလးေတြ အေပၚမွာကုိပဲ သံဃာမဟုတ္ေတာ့သလုိ အျပစ္တင္ ေဝဘန္လာရာကေန ပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံဃာကုိ ေဆာ္ကားတဲ့အထိ လဲြလာေနေတာ့တာ မေကာင္းလွပါဘူး။ ဆုိၾကပါစုိ႔။ အင္တာနက္ေပၚမွာ ဓာတ္ပုံေတြ တင္တဲ့ကိစၥ၊ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား ကုိယ္တုိင္ေစ်းဝယ္ၿပီး ခ်က္ျပဳတ္ေနတဲ့ ကိစၥ၊ ရာသီဥတု ဆုိးလြန္းတဲ့ ႏုိင္ငံေရာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဝတ္အစား ဝတ္တဲ့ကိစၥ စတာေတြက အစ ေဝဘန္အျပစ္ ေျပာေနတာေတြဟာ အေတာ္အသင့္ ဝိနည္းေတာ္အရ မညီညြတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနေပမယ့္ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့တဲ့အထိ က်ဴးလြန္တ့ဲ အာပတ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိျပဳၾကရမွာပါ။ 

အမွန္ေတာ့ သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ဝိနည္းက်င့္ဝတ္ (၂၂၇)ပါးမွာ ဂ႐ုက အာပတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ႀကီးေလးတဲ့ အာပတ္၊ လဟုက အာပတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေပါ့ပါးတဲ့အာပတ္နဲ႔ မႀကီးမေလးတဲ့ အာပတ္စသျဖင့္ အာပတ္အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ပညတ္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ ပါရာဇိက အာပတ္ (က်ဴးလြန္ရင္ သာသနာေတာ္ကေန ဆုံး႐ႈံးသြားတဲ့ အာပတ္မ်ိဳး) ေလးမ်ိဳး (၁။ ရဟန္းဘဝျဖင့္ ေမထုန္မွီဝဲျခင္း၊ ၂။ ရဟန္းဘဝျဖင့္ သူမ်ားပစၥည္းကုိ ခုိးယူျခင္း၊ ၃။ ရဟန္းဘဝျဖင့္ လူအသက္ကုိ သတ္ျခင္း၊ ၄။ ရဟန္းးဘဝျဖင့္ စ်ာန္မဂ္ဖုိလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တရားေတြကုိ မရဘဲ ရတယ္ဟု လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္း)ကေတာ့ အဓိက အေရးႀကီးဆုံး အာပတ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး သံဃာဒိသိသ္ အာပတ္ (သံဃာေတာ္မ်ား အနည္း ၂၀အထက္ ရွိမွသာ ျပန္လည္ကုစားလုိ႔ ရတဲ့အာပတ္မ်ိဳး) ဆယ့္သုံးမ်ိဳးကေတာ့ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး အာပတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပါရာဇိက အာပတ္လုိ႔ေခၚတဲ့ အာပတ္ေလးမ်ိဳးထဲက တစ္ခုခုကုိ မက်ဴးလြန္မိေသးရင္ က်န္တဲ့အာပတ္ေတြကုိ က်ဴးလြန္မိေပမယ့္ အဲဒီ ရဟန္းဟာ ရဟန္းဘဝနဲ႔ပဲ ရွိေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴးလြန္မိတာေတာင္မွ ကာယကံရွင္ ကုိယ္တုိင္က ဝန္မခံဘူးဆုိရင္ က်န္တဲ့သူေတြက ရဟန္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ အေတာ္ခက္တဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပါရာဇိက က်ထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ပင္ ျဖစ္ေနေပမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအပုိင္းက “သံဃႆ ေဒမ”ဆုိၿပီး သံဃာ့ဂုဏ္ကုိ အာ႐ုံျပဳထားတယ္ဆုိရင္ အက်ိဳးတရားက အျပည့္ရေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါရာဇိကက်တဲ့ ရဟန္းဟာ သူဝိနည္းမေၾကာက္လုိ႔ ဆက္ၿပီးက်ဴးလြန္ေနတယ္ထားဦး ဒါဟာ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ပဲ ခံရမယ့္ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကုိၾကည့္ၿပီး သံဃာေတာ္ေတြအေပၚမွာ ဝါးလုံးရွည္နဲ႔သိမ္းရမ္းၿပီး ေဝဘန္ျပစ္တင္ေနတာဟာ သူ႔အျပစ္ကုိ ကုိယ့္အျပစ္ လုပ္တဲ့သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝိနည္းသိပ္တတ္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းသေဘာ၊ အျပဳသေဘာ၊ သာသနာကုိ သန္႔ရွင္းေစခ်င္တဲ့ ေစတနာမေနာနဲ႔ ေဝဘန္တာဟာ ေဝဘန္ပုိင္ခြင့္ ရွိေပမယ့္ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ သံဃာေတာ္ကုိ ကဲြျပားေအာင္ ခဲြျခားၿပီး အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳၾကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္လွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခါတေလ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတြမွာ လူေတြအျမင္ကၾကည့္ရင္ အေတာ္ကုိ အ႐ုပ္ဆုိးၿပီး ခြင့္မလြတ္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳး ျဖစ္ေနေပမယ့္ ဝိနည္းပညတ္ခ်က္ အေနနဲ႔ေတာ့ ေဒသနာၾကားရင္ ေပ်ာက္သြားတဲ့ ေပါ့ပါးတဲ့ လဟုက အာပတ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ညေနစာစားတာတုိ႔၊ အင္တာနက္မွာ ဟုိၾကည့္ဒီၾကည့္ၾကည့္ ဟုိေျပာဒီေျပာ လုပ္တာတုိ႔၊ ယုတ္စြအဆုံး အရက္ေသစာ မူးယဇ္ေဆးဝါး ေသာက္စားသုံးစဲြတာတုိ႔ စတာေတြဟာ ဝိနည္းပညတ္ခ်က္ ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ေဒသနာၾကားၿပီး အာပတ္ေျဖရင္ ေပ်ာက္တဲ့အာပတ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေတြကုိ မသိေတာ့ အဲဒီအျပဳအမူေတြ ရွိေနတဲ့ ရဟန္းေတာ္ အခ်ိဳ႕ကုိၾကည့္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က ဇြတ္အတင္း ေဝဘန္ျပစ္တင္ ေျပာဆုိကာ သံဃာေတာ္မ်ားအထိ ေစာ္ကားသလုိမ်ိဳး လုပ္သြားမိတတ္ပါတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ သံဃာျပစ္မွားတဲ့ အျပစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္တာကုိ သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုိေရးလုိက္လုိ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္က ကာကြယ္ၿပီး ေရးတယ္လုိ႔မထင္ပါနဲ႔။ အရွိသေဘာ၊ အမွန္သေဘာကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္ကလည္း အထူးဆင္ျခင္ရမွာက ကုိယ့္ရဲ႕အျပဳအမူေၾကာင့္ လူဒကာဒကာမမ်ား အျပစ္ျဖစ္သြားေစတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးဆုိရင္ ကုိယ္မေၾကာက္လုိ႔ ကုိယ္လုပ္တယ္ပဲထားဦး လူေရွ႕သူေရွ႕ မွာ လူေတြအျပစ္ေတြ႕ေစမယ့္ အေနအထားမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိန္းသိမ္းသင့္လွပါတယ္။ မိမိေၾကာင့္ အမ်ားသံဃာနဲ႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ ညစ္ႏြမ္းေစမယ့္ အျပဳအမူမ်ိုဳး အထူးဆင္ျခင္သင့္လွပါတယ္။ လူဟာ လူ႔အသိနဲလူညွိၿပီး ေဝဘန္ျပစ္တင္တတ္ၾကေပမယ့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္ကလည္း ကုိယ့္အျပဳအမူေၾကာင့္ လူေတြအျပစ္ေတြ ျဖစ္ေစမယ့္ သေဘာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ကုိယ္လည္းမေကာင္း သူတုိ႔လည္း အျပစ္ရသြားတတ္ပါတယ္။ 

ထားပါေတာ့။ ေျပာခ်င္တာက ဝိနည္းသိပ္တတ္ၿပီး သိပ္ေတာ္ေနၾကတဲ့ ေဝဘန္ေရး ဆရာေတြကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။ အျပဳသေဘာနဲ႔ ေျပာတာဟာ ေကာင္းေပမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအစဲြ၊ မုန္းတီးေရး အစဲြ၊ ကုိယ့္အယူအဆနဲ႔ မတူတဲ့အစဲြ စတဲ့စတဲ့ အစဲြေတြနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ သံဃာမကဲြျပားဘဲ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေပၚ အျပစ္ေျပာ ေဝဘန္ေနတာေတြဟာ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ၊ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိဘဲ သံဃာေတာ္ကုိ ေစာ္ကားတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ ဒါေတြကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး ကုိယ္စြမ္းႏုိင္တဲ့ဘက္က အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႔ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္မွာ အပုတ္ခ်ေနၾကတဲ့ သ႐ုပ္ျပေတြေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဟာ မဟုတ္မဟတ္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္ေတြ အေနနဲ႔ အမ်ားအျမင္မွာ ကုိယ္ကုိးကြယ္ရာကုိ ပုိၿပီး အထင္မမွားရေအာင္ ဟုတ္ေနသည္ထားဦး ကုိယ္ေတြက ေဖးေဖးမမေလးနဲ႔ ကာကြယ္ၾကဖုိ႔ပါ။ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္းဖုိ႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံလူမ်ိဳးဘာသာနဲ႔ ပတ္သက္လာတဲ့ အပုိင္းေတြမွာ ကုိယ့္ဘာသာကုိ ကုိယ္ကအပုတ္ခ်ေနတာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကဖုိ႔ပါ။ အေရးႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေအာင္ ကုိယ့္အထုတ္ ကုိယ္ေျဖျပတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳး အထူးေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဆုတ္ကပ္ေရာက္လာတဲ့ အခုလုိေခတ္ႀကီးမွာ သာသနာေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာကုိ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေက်ာ္လာတဲ့အထိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့တဲ့၊ အမ်ိဳးသားေရးအေပၚမွာ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာေဖာက္ေလ့မရွိတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားအေပၚမွာ ဝိနည္းသိပ္တတ္၊ စာသိပ္တတ္တဲ့ ပညာရွင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဒကာဒကာမမ်ား အေနနဲ႔ ကုိယ္ကုိးကြယ္တဲ့ အကုိးကြယ္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ လူသိရွင္ၾကား ေပၚေပၚထင္ထင္ ေဝဘန္အျပစ္တင္ေနၾကမယ့္အစား ဒါေတြကုိ သုိသုိသိပ္သိပ္နဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းၾကမလဲဆုိတာကုိသာ အေျဖရွာၿပီး ဆရာနဲ႔ဒကာ၊ ဒကာနဲ႔ဆရာ ညီညီညာညာနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေတာ္ကုိ အတူလက္တဲြၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါစုိ႔လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း “ငါတုိ႔ အဓိ႒ာန္” ဆုိတဲ့ အဓိ႒ာန္ခ်က္ေလးနဲ႔ပဲ ဘုန္းဘုန္းရဲ႕ အျပဳသေဘာ ေဝဘန္ခ်က္ကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ

“ငါတုိ႔အဓိ႒ာန္”
- ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ ပြင့္ထြန္းလာ၊ မွန္စြာငါတုိ႔ ခ်မ္းသာဖုိ႔။
- တရားေဒသနာ၊ ေဟာညြန္တာ၊ မွတ္စြာငါတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔။
- တပည့္သားသံဃာ၊ ကုိးကြယ္ရာ၊ မွန္စြာငါတုိ႔ အက်ိဳးမ်ားဖုိ႔။
- ရတနာသုံးျဖာ၊ ကုိးကြယ္ရာ၊ မွန္စြာငါတုိ႔ ဆည္းကပ္စုိ႔။
- အမ်ိဳးဘာသာ၊ ေစာင့္ေရွာက္ကာ၊ မွန္စြာငါတုိ႔ ကာကြယ္စုိ႔။ ။

Read more »

ေက်နပ္တတ္တဲ့ စိတ္ဟာခ်မ္းသာမႈ တစ္မ်ိဳးပါ


ဘဝမွာ ခ်မ္းသာအစစ္ဟာ ဘာလဲလုိ႔ေမးရင္ “ေက်နပ္ေအာင္ ေနတတ္တဲ့ စိတ္ပဲ”လုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ခ်မ္းသာမႈဆုိတာဟာ ေငြရွိတုိင္းလည္း ခ်မ္းသာတာမဟုတ္ဘူး။ ရာထူးဂုဏ္ရွိလုိ႔လည္း ခ်မ္းသာတာ မဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းသာေအာင္ ေနတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေလးကသာ ခ်မ္းသာမႈကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္တာပါ။ ကုိယ့္ရွိတာေလးနဲ႔၊ ကုိယ့္အေနအထားေလးနဲ႔ အျပစ္နည္းေအာင္၊ အကုသုိလ္အျဖစ္ သက္သာေအာင္ ႀကိဳးစားေနထုိင္ႏုိင္ရင္ ဒါဟာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဘဝမွာ ခ်မ္းသာတဲ့ တစ္ခဏလုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက “သႏၲဳ႒ီ ပရမံ ဓနံ- ေက်နပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ဟာ အေကာင္းဆုံး ခ်မ္းသာ”လုိ႔ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေနတာဟာ အပ်င္းထူတာ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အျပစ္ေတြနည္းေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ႏုိင္ေလ ကုိယ့္ရဲ႕ အလုိမက်မႈေတြ၊ မေက်နပ္မႈေတြကုိ မ်ားမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေနတတ္ရင္ ေက်နပ္စရာဆုိတာမ်ိဳးပါပဲ။ အေရးအႀကီးဆုံးက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အေတြးေတြကုိ အၾကာႀကီး သိမ္းမထားဖုိ႔ပါပဲ။ မေက်နပ္တဲ့ အေတြးေတြဟာ စိတ္ကုိေလးေစတတ္တဲ့အတြက္ အေတြးဆုိရင္ အၾကာႀကီး မေတြးတာ ေကာင္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အက်ိဳးမရွိတဲ့ အေတြးေတြကုိ ေမြးမထားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား