ေအာင္ျမင္တုိးတက္သူေတြရဲ႔ ဘဝ

အျမင့္ေရာက္ေလ၊ ေလအတုိက္ခံရေလပဲ။

အျမင့္ေရာက္တဲ့သူေတြဟာ ေလဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိရမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးမရွိတဲ့ အလုပ္ေတြ မလုပ္ၾကဘူး။


အက်ိဳးမဲ့ ေဝဖန္တာ၊ ကဲ့ရဲ႔တာ၊ အျပစ္ေျပာတာေတြဟာ လူတုိင္းလုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ ေဝဖန္၊ ကဲ့ရဲ႔ အျပစ္ေျပာတာမ်ိဳးကုိ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ သူမ်ားက ကုိယ့္ကုိအဲဒီလုိ ေျပာလာခဲ့ရင္လည္း ဒီဒဏ္ေတြကုိ ခံနုိင္ေအာင္က်ေတာ့ လူတုိင္းမလုပ္တတ္ပါဘူး။ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘဝမွာ သူမ်ားထက္ ထူးျခားၿပီး တုိးတက္သြားတယ္ဆုိတဲ့ သူေတြဟာ အမ်ားမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ႏုိင္ၾကလုိ႔ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ လူတုိင္းလုပ္တတ္တဲ့ အက်ိဳးမဲ့ ေဝဖန္တာေတြ၊ ကဲ့ရဲ႔တာေတြ၊ အျပစ္ေျပာတာေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး လူတုိင္းမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အဲဒီ ဒဏ္ေတြကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ၾကလုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တုိးတက္ခ်င္တဲ့သူေတြဟာ မလိုအပ္တဲ့ အခ်ည္းႏွီးေဝဖန္ကဲ့ရဲ႔ အျပစ္ေျပာတာေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႔ ရုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ေအာင္ လုိက္နာက်င့္သုံးကာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အခက္အခဲေတြကုိလည္း မတုန္မလႈပ္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုိအပ္လွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

[မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒိုက္ဦး)]

0 မွတ္ခ်က္မ်ား (...ေရးရန္):


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား