ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း


ယံုၾကည္မႈဟူေသာ စကားကုိ ဘာသာတရားတုိင္းက အထူးအေလးေပး ေျပာဆုိၾက၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထင္ရွားေနသည့္ ဘာသာႀကီးေလးခုတြင္ ဟိႏၵဴဘာသာကလည္း ျဗဟၼာႀကီးကုိ ယံုၾကည္ရန္ ေျပာထား၏။ ဗုဒၶဘာသာကလည္း ရတနာသုံးပါးႏွင့္ ကံကံ၏အက်ိဳးကုိ သက္ဝင္ယံုၾကည္ရန္ ညြန္ၾကားထား၏။ ခရစ္ယန္ဘာသာကလည္း ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ၾကရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းထား၏။ အစၥလာမ္ဘာသာကလည္း အလႅာအရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရန္ အထူးတင္းက်ပ္စြာ ေဟာေျပာထား၏။ ဘာသာတရား အားလုံးက ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း လမ္းညႊန္ထားေပ၏။ ကုိးကြယ္ရာတြင္ ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံ၍ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္မွ မိမိတုိ႔၏ ဘဝသည္လည္း မွန္ကန္ေကာင္းျမတ္သည့္ ဘဝတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သင္ၾကားျပသၾက၏။

သုိ႔ေသာ္ ယုံၾကည္မႈကုိ သင္ၾကားမႈ အပုိင္းတြင္ အျခားအျခား ဘာသာမ်ားက သင္ၾကားမႈ အပုိင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ သင္ၾကားမႈအပုိင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ကဲြျပားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ယုံၾကည္မႈကုိ သဒၶါဟုဆုိၿပီး ထုိသဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈသည္ ရတနာသုံးပါးႏွင့္ ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ထုိယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္မႈသည္ မိမိ၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္၏။ ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းဟူသည္မွာလည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ားက “ငါဘုရားကုိယုံ၊ ငါဘုရားေဟာသည့္ တရားကုိယုံ၊ ငါဘုရား၏ တပည့္သား သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ယုံ”ဟူသည့္ ငါစဲြမ်ားျဖင့္ ယုံၾကည္ေစမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာမ်ား၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိသာ ယုံၾကည္ေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ရာတြင္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ထုိက္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါမ်ား ရွိမွသာ မွန္ကန္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေစၿပီး ထုိသက္ေရာက္မႈကုိ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားအား ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ေစျခင္း ျဖစ္ကာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ျဒပ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ေစျခင္း မဟုတ္ေပ။ “ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ျခင္း”သည္လည္း တစ္စုံတစ္ဦး၊ တစ္စုံတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိဘဲ မိမိ၏ ေစတနာပါသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ ဘဝတစ္ခု တည္ေဆာက္မႈတြင္ အခရာက်သည့္ အခ်က္အျဖစ္ ယုံၾကည္ေစျခင္း ျဖစ္၏။ 

အခ်ိဳ႔ဘာသာမ်ားတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္း အရာပင္ျဖစ္ေစ ဟိႏၵဴကလည္း ျဗဟၼာႀကီးကုိ အျပည့္အဝယုံၾကည္ရန္၊ ခရစ္ယန္ကလည္း ထာဝရ ဘုရားသခင္ကုိ အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ရန္ႏွင့္ အစၥလာမ္ကလည္း အလႅာမ္ အရွင္ျမတ္ကုိ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုံးစုံ ယုံၾကည္ရန္ တုိက္တြန္းၾက၏။ ထုိသုိ႔ တုိက္တြန္းျခင္းမွာလည္း ထုိအရွင္ျမတ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလုံး ဘဝတစ္ခုလုံးကုိ ဖန္ဆင္းေပးထားသည့္ ဖန္ဆင္းရွင္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။

ဗုဒၶဘာသာတြင္ကား ယုံၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ယုံၾကည္ရမည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိမိ၏ ေဝဘန္ပုိင္းျခား စိစစ္လက္ခံမႈျဖင့္သာ ယုံၾကည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္၏ လက္ေတြ႔လုိက္နာ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္ အေတြ႔အႀကဳံ အသိဉာဏ္ျဖင့္သာ မွားလ်င္ပယ္ၿပီး မွန္လ်င္လက္ခံကာ ယုံၾကည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေတာ္ဗုဒၶက လမ္းညႊန္ျပသေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ လူသားမွ ဘုရားျဖစ္လာသည့္ မဟာလူသား တစ္ပါးသာျဖစ္သျဖင့္ လူသားမ်ား လက္ေတြ႔က်င့္သုံးၿပီး အမွန္တကယ္ ရရွိႏုိင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိသာ ယုတၱိက်က် သင္ျပေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္ပင္ မ်က္စိမွိတ္ယုံၾကည္သည့္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈမ်ိဳးကုိ အားမေပးဘဲ အရာအားလုံးကုိ တစ္စုံတစ္ခု၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဖန္ဆင္းေပးသည္ဟူသည့္ အယူအဆကုိလည္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေတာ္မမူေပ။

အကယ္၍ မျဖစ္မေန ဖန္ဆင္းရွင္ဟူသည့္ စကားလုံးျဖင့္ သုံးႏႈန္းေျပာဆုိရမည္ ဆုိလ်င္ကား ဗုဒၶအလုိေတာ္အရ မိမိသည္သာ မိမိ၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္သာ မိမိဘဝကုိ ဖန္ဆင္းေပးသည့္ ဖန္ဆင္းရွင္အျဖစ္ ညြန္ျပရမည္သာ ျဖစ္၏။ မိမိ၏ ကံ ဉာဏ္ ဝီရိယ သုံးမ်ိဳးသည္သာ မိမိဘဝ၏ အေကာင္းအဆုိးကုိ ပုံေဖာ္ေပးမည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ (creator) အျဖစ္ စိစစ္လက္ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။ အႏႈိင္းမဲ့ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ပင္ သတၱဝါတစ္ဦးဦး၏ ဘဝကုိ ပုံေဖာ္ဖန္တီးေပးေလ့ မရွိဘဲ ဤသည္က ေကာင္းသည့္အရာ၊ ဤသည္က မေကာင္းသည့္အရာ၊ မေကာင္းသည္ကုိေရွာင္ၿပီး ေကာင္းသည္ကုိ ေဆာင္ရန္ ဟုသာ လမ္းညႊန္ေပးေလ့ရွိ။ ဗုဒၶသည္ ဖန္ဆင္းရွင္မဟုတ္ဘဲ၊ လမ္းညႊန္သူ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ အေကာင္းအဆုိးကုိ ညႊန္ျပေလ့ရွိသည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယုံၾကည္ေလ့ရွိသည့္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈကုိ အားမေပးဘဲ မိမိယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ရာတစ္ခုသည္ မွန္လား၊ မွားလား၊ ကုိးကြယ္သင့္သလား၊ မကုိးကြယ္သင့္သလား ဟူသည့္အခ်က္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္သာလွွ်င္ အသိဉာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ကာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ သဒၶါဟူသည့္ ယုံၾကည္မႈကုိ ပညာဟူသည့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္တတ္သည့္ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ တဲြဖက္ကာ က်င့္သုံးရန္ မိန္႔ေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ ယုံၾကည္မႈအားေကာင္းၿပီး ဉာဏ္မပါလ်င္ အလဲြမ်ားကုိ ကုိးကြယ္မိတတ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈ မပါသည့္ ဉာဏ္ပညာသက္သက္ ျဖစ္ေနျပန္လ်င္လည္း ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ သြားတတ္သျဖင့္ သဒၶါႏွင့္ပညာ အညီအမွ်ပါေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ ေဟာျပေတာ္မူ၏။ ထုိအခ်က္ကုိ အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အရာမွာ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းဟူသည့္ သတိပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္က အထပ္ထပ္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့၏။ 

မည္သူမဆုိ မိမိတုိ႔၏ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံထားကာ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိအေျခခံ ေဆာက္တည္မႈ အားလုံး၏ အခ်ဳပ္မွာ သတိသာျဖစ္သျဖင့္ သတိတရားသာ လက္ကုိင္ထားလ်င္ မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈ၊ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေနၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိမွန္ကန္မႈမ်ားကပင္ မိမိတုိ႔၏ ဘဝကုိ မွန္ကန္သည့္ ဘဝမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ေပးသြားျခင္း ျဖစ္၏။ သတိရွိေနသူသည္ အမွားကုိ မလုပ္မိေစဘဲ အမွန္ကုိသာ လုပ္မိေနသျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ျဖစ္ေနေစၿပီး ထုိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ မွန္ကန္သည့္ ဘဝအဆက္ဆက္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစကာ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္အထိပင္ ေရာက္ေစႏုိင္ၾကမည္သာ ျဖစ္၏။

ဆုိလုိသည္မွာ ဘဝတြင္ မည္သည့္ကိစၥမဆုိ ယုံၾကည္မႈသည္ အဓိကက်သျဖင့္ ကုိးကြယ္မႈအပုိင္းတြင္လည္း ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံကာ မွန္ကန္သည့္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္မႈ ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရာတြင္ အရာရာကုိ ယုံၾကည္လက္ခံသည့္ မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ စူးစမ္းဆင္ျခင္၊ ခဲြျခမ္းေဝဘန္တတ္သည့္ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီးထုိသုိ႔မွန္ကန္သည့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစရန္မွာလည္း သဒၶါႏွင့္ပညာကို အလြန္အကြၽံ မျဖစ္ေအာင္ သတိတရား လက္ကုိင္ထားကာ ထိန္းညွိၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိရင္း ျဖစ္၏။ သတိရွိေနလ်င္ သဒၶါလည္းမွန္၊ ပညာမွန္ၿပီး ကုိးကြယ္ရာအမွန္ကုိပါ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ သတိပညာပါသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ ျဖစ္၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ဘဝကုိ တည္ေဆာက္လုိၾကေသာ သူမ်ားသည္ မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ဆည္းကပ္ကုိးကြယ္မႈ ျဖစ္ေစရန္ မိမိတုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈကုိ သတိပညာတရားမ်ားျဖင့္ ထိန္းညွိကာ အစြန္းမေရာက္သည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပရင္း ဗုဒၶဘာသာ ႐ႈေထာင့္မွ ဖြင့္ဆုိျပသည့္ သဒၶါအေၾကာင္း တစ္ေစ့တေစာင္းကုိ ဗဟုသုတအျဖစ္ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ရပါသည္။

အားလုံး မွန္ကန္သည့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ ဘဝမွန္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္


“အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္”တဲ့။ ပုိ႔စ္ေခါင္းစဥ္ေလးကေတာ့ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ လားလားမွမသက္ဆုိင္တဲ့ ေခါင္းစဥ္ေလးပါ။ အိမ္ယာတည္ေထာင္ လူေဘာင္ကိစၥကုိ အိမ္ရာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္က ရဟန္းတစ္ပါးက ေျပာလာတာဆုိေတာ့ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္မလုပ္ဘဲ လူ႔အလုပ္ ဝင္႐ႈပ္တယ္လုိ႔ ေျပာစရာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေျပာလည္းမတတ္ႏုိင္ဘူး ေျပာပါေစေတာ့။ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ အဆုံးအမမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လာျခင္း၊ ကုိယ့္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ေလ်ာ့နည္းလာမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္လာျခင္းေတြေၾကာင့္ တုိက္႐ုိက္မဆုိင္ေပမယ့္ ဆုိင္သေလာက္ေလး ဝင္ေျပာၾကည့္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ အသိေပးျခင္းဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္လူမ်ိဳး အေၾကာင္းမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္လူမ်ိဳးအေၾကာင္းကုိ ေျပာခ်င္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ျမန္မာမ်ားအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုတစ္ေလာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာေလးေတြကုိ မၾကာမၾကာ ၾကားလာရပါတယ္။ တစ္ဆင့္စကားနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေျပာတာေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကားေနရတာေတြက စိတ္မသက္သာစရာေတြပါပဲ။ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာဆုိေတာ့ တရားဝင္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသူေတြ အမ်ားစုပဲေပါ့။ “တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျပည္ပမွာ အလုပ္လာလုပ္ေနရင္း ျပည္တြင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ အိမ္သူသက္ထားက အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္တဲ့ ျပႆနာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျပည္ပမွာ ကုန္း႐ုန္းၿပီး ႀကိဳးစားပန္းစား ရွာေဖြစုေဆာင္း ပုိ႔ေပးေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မယ္ေတာ္က ပုိ႔သမွ်ေတြကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးစဲြကာ အပ်ိဳလုပ္ေနတဲ့ ျပႆနာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ပုိ႔သမွ်ေငြေၾကးေတြကုိ အိမ္သူသက္ထားက တစ္ေနရာမွာ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ နာမည္နဲ႔ ဘာဝယ္ညာဝယ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပက ကုိေရႊေခ်ာဆီ ဘာလုပ္ထားလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပုိ႔ေပးပါဦး စသျဖင့္ ေတာင္းဆုိလာလုိ႔ စုံစမ္းၾကည့္တဲ့အခါ မယ္ေတာ္က တျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ ေနာက္မီးလင္းေနတဲ့ ျပႆနာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ျပည္ပမွာ ႏွစ္ေတြၾကာလာေတာ့ ျပည္တြင္းျပန္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ ေနဖုိ႔အိမ္အျပန္မွာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္သူသက္ထားက ရပ္ကြက္ထဲက ငနဲတစ္ေယာက္နဲ႔ ဘာလုိလုိျဖစ္ၿပီး လုိက္ေျပးလုိ႔ ဟုိေရာက္မွ ဒုကၡျဖစ္ရတဲ့ ျပႆနာ” စသျဖင့္ ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြက နားဝမွာခါးလွတဲ့အျပင္ သူတုိ႔အပူေတြေၾကာင့္ နားေထာင္ေပးရတဲ့ ဘုန္းဘုန္းမွာေတာင္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

တစ္ေလာကေတာင္ ဒကာတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းကုိေရာက္လာၿပီး သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ သူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဇာတ္လမ္းေလးေတြကုိ ေျပာျပသြားတာကုိ နားေထာင္လုိက္ရပါေသးတယ္။ သူ႔က “ေျပာရရင္ အရွင္ဘုရား… ျပည္ပမွာ အေတာ္ၾကာေနတဲ့ သူအခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့ အိမ္ကုိလည္း ျပန္ၿပီးအဆက္ အသြယ္မလုပ္ဘဲ ေပ်ာ္သလုိ ေနလုိက္ၾကတာေတြ ရွိတယ္ဘုရား၊ ျမန္မာျပည္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မ အေနနဲ႔ ေယာက်္ားလုပ္သူထံက စာမလာ သတင္းမၾကား၊ ပုိက္ဆံလည္းမပုိ႔ဘဲ အဆက္ျဖတ္ထားတဲ့အတြက္ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဒုကၡျဖစ္ရတာေတြ ရွိေနျပန္ေတာ့ မထူးပါဘူးဆုိၿပီး မထူဇာတ္ ခင္းသြားတဲ့ အျဖစ္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္၊ အရင္းစစ္ေတာ့ ဟုိဘက္ကလည္း ဟုိဘက္အလြန္ေတြ ရွိတတ္ေပမယ့္ အျပင္ေရာက္ေနတဲ့ ဒီဘက္လူေတြရဲ႕ အလြန္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္၊ အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္ဆုိသလုိ ဒီဘက္က ဒီလုိေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ဟုိဘက္ကလည္း လူ႔သဘာဝအရ ေနခ်င္သလုိ ေနပစ္တာေတြလည္း ရွိႏုိင္တဲ့ သေဘာလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်မယ္ဆုိလည္း ခ်ႏုိင္ပါတယ္ဘုရား…” စသျဖင့္ သူ႔အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ သူ႔အျမင္ေလးကုိ ေျပာျပသြားပါတယ္။

အဲဒီဒကာ ေျပာျပသြားတာေလးေတြကုိ ေသခ်ာျပန္ေတြးၾကည့္ေတာ့ ဟုတ္သင့္သေလာက္လည္း ဟုတ္ေနျပန္ပါတယ္။ အသြင္မတူရင္ အိမ္သူမျဖစ္ဘူး ဆုိတဲ့သေဘာမွာ အိမ္သူျဖစ္ၿပီးမွ အသြင္မတူေအာင္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘက္က စည္းေဖာက္တာေတြ ရွိလာၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အိမ္သူဘက္ကလည္း စည္းေဖာက္တာေတြ ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္တတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ၿမဲဖုိ႔၊ ေဖာက္လဲြေဖာက္ျပန္ မရွိဖုိ႔မွာ အဓိက အက်ဆုံးက တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ပင္ကုိယ္အက်င့္သိကၡာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္သိကၡာေကာင္းရွိၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဝးေဝး၊ ဘယ္ေနရာပဲ ေရာက္ေရာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စည္းမပ်က္ဘဲ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ရွိေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အက်င့္သိကၡာကုိ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာနဲ႔ မလဲႏုိင္တဲ့သူေတြအျဖစ္ ႀကိဳးစားတတ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူက ဘယ္လုိပဲ ေဖာက္ျပန္ေဖာက္ျပန္ ကုိယ္မေဖာက္ျပန္ေအာင္ ေနထုိင္တတ္တာလည္း ရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ ေယာက္်ားဘက္က အေဝးေရာက္ေနလုိ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ ျပတ္ေန၊ ဘာသတင္း ညာသတင္း ၾကားေနေပမယ့္ အိမ္သူသက္ထားကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈ မရွိဘဲ ထိန္းသိမ္းေနထုိင္တတ္တာေတြ ရွိသလုိ အေဝးေရာက္ လင္ေယာက်္ားကလည္း အေဝးေရာက္ေနတဲ့အခုိက္ ဇနီးမယားရဲ႕ ဘာသတင္းညာသတင္းေတြ ၾကားေနရေပမယ့္ ကုိယ့္ဘက္က မေဖာက္ျပန္မိေအာင္ ႀကိဳးစားတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အက်င့္သိကၡာအေပၚ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္သြားပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က ျပည္ပမွာ ေနခ်င္သလုိေန၊ ေပ်ာ္ခ်င္သလုိေပ်ာ္ေနၿပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သူကုိေတာ့ တာဝန္မေက်ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းအဆက္အသြယ္ ျပန္လုပ္တဲ့အခါ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မဘက္က ဘာအသံ ညာအသံ ၾကားလာေတာ့မွ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ဆုိတာေတြ လုပ္လာသူေတြလည္း ရွိတတ္ျပန္ပါတယ္။ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ျဖစ္သလုိေပ်ာ္ပါးေနၿပီး ဟုိဘက္ကလူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသံေတြ ၾကားလာတဲ့အေပၚမွာက်ေတာ့ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာဟာ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ အသြင္မတူေအာင္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က အရင္စလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္က တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရဲ႕ သေဘာတစ္ခုအျဖစ္ မီးေမာင္းထုိးျပေနသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ေနာက္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါဝင္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိ ေျမႇာက္ပင့္ေပးတာေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြ ရွိတတ္သလုိ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ကူညီထိန္းသိမ္းမႈ အေထာက္အကူေကာင္းေတြေၾကာင့္ အေနေဝးေနေပမယ့္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြ မျဖစ္ဘဲ တည္ၿမဲေနတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ႏွစ္ဘက္မိဘေတြနဲ႔ ခဲြေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခါမ်ိဳးမွာ က်န္ခဲ့တဲ့သူဟာ ႏွစ္ဘက္အသုိင္း အဝုိင္းနဲ႔ကင္းေနၿပီး တစ္ေယာက္တည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အထိမ္းအကြပ္ မရွိဘဲ ကာလအေတာ္ၾကာေအာင္ ေနၾကရတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ လူ႔သဘာဝအရ လြတ္လပ္လာရင္ စိတ္ကေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြ လုပ္လာတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဘက္ကလည္း ရွာသမွ် ေငြေၾကးေတြကုိ အထိန္းအကြပ္မရွိ ပုိ႔ေပးေနတဲ့အခါမွာ ပုိက္ဆံေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ ေပ်ာ္ပါးမႈ မ်ားလာတာေတြအထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈရယ္၊ ပုိက္ဆံရယ္၊ အေနေဝးမႈေတြရယ္က လူ႔စိတ္ကုိ ေဖာက္ျပန္ေစၿပီး ေနာက္ဆုံးအိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္လာတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး အေဝးေရာက္ေနၾကတဲ့ သီးသန္႔အိမ္ေထာင္ခဲြမ်ားမွာ ႀကဳံရတတ္တဲ့ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ ျပႆနာမွန္သမွ် အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ သေဘာေတြပဲမ်ားပါတယ္။ ျပႆနာကုိ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးတဲ့ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သေဘာမွာ ျပႆနာ ေျပလည္ေၾကာင္း အေၾကာင္းကုိရွာၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ႀကိဳးစားေနထုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ဒီအိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာဟာလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ေျပလည္သြားႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ကုိယ္က်င့္တရားက အဓိကျဖစ္ေနၿပီး အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြရဲ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ေတြကလည္း တစ္ဘက္တလမ္း အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကုိယ္မပ်က္ေအာင္ ေနမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းသာ ႏွစ္ဦးစလုံး လက္ကုိင္သုံးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသြင္တူတဲ့ အိမ္သူအိမ္သားေကာင္းေတြ ျဖစ္လာၾကမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက အေဝးေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားနဲ႔ ျပည္တြင္းေန အိမ္ရွင္မမ်ားၾကား အျဖစ္မ်ားလာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြဟာ အတြင္းေရာ၊ အျပင္ကပါ ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔ လုိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ၿမဲဖုိ႔အတြက္ အဓိကၾကည့္ရမွာက ႏွစ္ဦးစလုံးရဲ႕ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းကုိ အဓိကၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီး အသြင္တူတဲ့ အိမ္သူေတြျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ အျပင္ေရာက္ေနသူေတြ ဘက္ကလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္သလုိ အတြင္းမွာက်န္ခဲ့သူေတြ ဘက္ကလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေရာက္မႈတုိင္းမွာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈဆုိတာ ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ေကာင္းရင္သူလည္း ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ဆုိးရင္ သူလည္းဆုိးလာတတ္တဲ့ သေဘာကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ ကုိယ္လည္းေကာင္း သူလည္းေကာင္းေအာင္ ေနၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္လည္းေကာင္းေအာင္ေန သူ႔ကုိယ့္လည္း ေကာင္းေအာင္ေနေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္လွပါတယ္။ ကုိယ္ေကာင္းရင္ၿပီးတာပဲ သူ႔ဟာသူ ဘာျဖစ္ျဖစ္ဆုိၿပီး လႊတ္ထားတဲ့အခါ လြတ္သြားတာေတြလည္း ရွိတတ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့သူေရာ၊ ျပည္ပမွာေရာက္ေနတဲ့သူကပါ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ မတူတာကုိ တူေအာင္ညႇိၿပီး ေနႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသြင္တူတဲ့ အိမ္သူအိမ္သားေတြ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ကာ အသြင္တူလာရင္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း နည္းလာမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အခ်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက အသြင္တူပါတယ္ဆုိကာ ယူလာၾကၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တဲ့အထိ အသြင္မတူ ျဖစ္လာၾကတဲ့ ျပႆနာမ်ားမွာ အသြင္မတူေအာင္ လုပ္လာၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရဲ႕ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်င့္သိကၡာ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ားက အဓိက အေၾကာင္းတစ္ရပ္လုိ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား အျဖစ္နည္းလာေအာင္ တစ္ဦးခ်င္းစီက ကုိယ့္အက်င့္သိကၡာကုိ ကုိယ္လုံေအာင္ထိန္းၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ပ်က္ရင္ သူလည္းပ်က္လာတတ္တဲ့ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ဘယ္မွာပဲေနေန ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အေဝးေရာက္ေနသူေတြေရာ အတြင္းမွာ ရွိေနသူေတြပါ အလြယ္တကူ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား မျဖစ္ၾကေစဖုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ားရဲ႕ အကူအညီကုိယူကာ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ လိမၼာပါးနပ္မႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေပးမႈေကာင္းေတြလည္း လုိအပ္တဲ့အတြက္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထိန္းသိမ္းမႈလည္း ျပဳၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္စတစ အျဖစ္မ်ားလာၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားဟာ အသြင္မတူတာေတြက စၿပီး ျဖစ္လာၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္သူအိမ္သားအားလုံး အသြင္မတူတာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်င့္မပ်က္ၾကဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနထုိင္ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း အက်င့္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အသြင္တူတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳကာ လူ႔အလုပ္ကုိ ဝင္႐ႈတ္မိတဲ့ ပုိ႔စ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အသိေပး တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)

Read more »

လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္တစ္ခါတေလ စိတ္ဟာ တင္းက်ပ္ၿပီး ေလးလံေနတတ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားလာတဲ့အခါ၊ အဆင္မေျပမႈေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ၊ အခက္အခဲေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ အဲဒီ ဖိအားေတြေၾကာင့္ ကုိယ့္စိတ္မွာ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေနၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ တင္းက်ပ္ေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြဟာ စိတ္ကုိပုိၿပီး မြန္းက်ပ္ေစပါတယ္။ အေတြးေတြဟာ စိတ္ရဲ့လြတ္လပ္မႈကုိ လႊမ္းမုိးထားတဲ့အတြက္ ထြက္ေပါက္ေပ်ာက္ၿပီး က်ဥ္းၾကပ္ေနတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဖိအားေတြက ျဖစ္ေပၚၿပီးသြားခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီ ဖိအားေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး က်န္ေနခဲ့တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတ္ကုိေလးလံ ထုိင္းမႈိင္းေစတာဟာ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ဆုိတာ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိ႔ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းေနတဲ့စိတ္ဟာ ဖိအားေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ မလုိလားအပ္တဲ့ အေတြးေတြေၾကာင့္ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းကာ လြပ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ စိတ္မျဖစ္ဘဲ လူကုိပုိၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းေနေစတတ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိ စိတ္မွာတင္းက်ပ္ၿပီး ဖိအားေတြနဲ႔ ေလးလံထုိင္းမႈိင္းေနတဲ့အခါ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး အေတြးေတြကုိ အရင္ထုတ္ကာ ဘာမွအၾကာႀကီး မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ မၿမဲျခင္းရဲ့ သေဘာကုိ ျမင္ေအာင္႐ႈရင္း ဖိအားဆုိတာ အသိတရား မပါရင္ အခါခါ လာေနတတ္တာကုိ အမွတ္သတိ မျပတ္ရွိေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သတိရွိေနတဲ့စိတ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္၊ ေပ့ါပါးတဲ့စိတ္၊ ဖိအားမရွိတဲ့စိတ္၊ အညစ္အေၾကးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့စိတ္ဆုိတာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Read more »


RECENT POSTS

သူတုုိ႔သူတုုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

အမွတ္တရ ပုံရိပ္မ်ား